Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Mércores, 08 de novembro de 2000 Páx. 15.021

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 19 de outubro de 2000 pola que se conceden axudas a alumnos e profesores de centros públicos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos, que participen en estadías e intercambios con centros educativos doutros países para favorece-la aprendizaxe activa de linguas e para realizar estadías en empresas.

Por orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 10 de marzo de 2000, convocáronse axudas para alumnos e profesores de centros públicos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos, que participen en estadías e intercambios con centros educativos doutros países para favorece-la aprendizaxe activa de linguas e para realizar estadías en empresas.

Vista a proposta da comisión de selección prevista no artigo sétimo da citada orde,

RESOLVO:

Primeiro.-Conceder con cargo ó concepto orzamentario 07.04.322T.480.0 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional, as axudas que se relacionan no anexo I, que se presentaron no cuarto prazo establecido (do 2 de xuño ó 15 de setembro de 2000, punto quinto.1 do DOG do 20 de marzo) por valor de 4.510.000 pesetas.

Segundo.-Indicar no anexo II as renuncias.

Terceiro.-De acordo co artigo noveno da orde de convocatoria, as axudas serán aboadas da seguinte forma:

Para as axudas que non superen o importe de 1.000.000 de pesetas, no momento da concesión poderá acordarse un anticipo de pagamento de ata un 80%, logo de aceptación da subvención. O 20% restante librarase unha vez rematada a actividade e logo da súa completa xustificación económica por parte do centro e entrega da memoria de actividades, achegando certificación respecto da percepción ou non doutras axudas e subvencións para a mesma finalidade, para efectos do disposto no artigo 78.3º da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Nas axudas que superen esta cantidade, o pagamento realizarase integramente unha vez rematada e xustificada a actividade.

Cuarto.-De acordo coa normativa vixente, os beneficiarios quedarán obrigados a:

1. Acepta-la axuda concedida. Neste sentido, se no prazo de quince días, contados a partir da recepción da comunicación pola que se notifica a concesión da axuda, o centro beneficiario non a acepta, entenderase que renuncia á súa percepción.

2. Facilita-la información requirida e someterse ás accións de comprobación ou control financeiro que poidan efectua-la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os organismos competentes.

3. Xustifica-lo correcto investimento das axudas recibidas, mediante a presentación da seguinte documentación:

3.1. Memoria.

Os centros beneficiarios enviarán unha memoria das actividades realizadas, que inclúe:

a) Resumo do desenvolvemento da actividade realizada.

b) Obxectivos conseguidos.

c) Procedemento de avaliación utilizado, resultados obtidos e difusión que se realizou deles.

A memoria irá xunto cunha certificación do director do centro no que se faga consta-lo nome e número de DNI do profesor responsable do proxecto e dos profesores que o acompañaron na viaxe. Igualmente, engadirase unha certificación de ter ou non ter subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquera outra Administración ou ente público.

3.2. Xustificación de gastos efectuados.

Os centros educativos enviarán unha certificación do Consello Escolar do centro aprobatoria do gasto, xuntando unha relación detallada dos gastos efectuados.

Quinto.-Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da súa publicación no DOG, segundo o disposto na Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional para dictar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento correcto desta orde.

Segunda.-Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2000.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Centros seleccionados

Tipo de acciónCentro escolarLocalidadeAxuda concedidaPaís de destino

Visita preparatoriaIES Xelmírez 1Santiago de Compostela126.000Italia

Estadía formativa de profesorIES de San XillaoLugo115.000Francia

Visita preparatoria IES de TeisVigo126.000Bélxica

Prácticas alumnosIES Isidro Parga PondalCarballo990.000Irlanda

Visita de estudiosCEIP CoirónDena126.000Italia

Visita de estudiosCEIP EsteiroFerrol126.000Italia

Visita preparatoriaColexio S. Francisco JavierSantiago de Compostela126.000Alemaña

Visita preparatoriaIES de VilamarínOurense126.000Inglaterra

Visita de estudioCEIP Raíña FabiolaSantiago de Compostela126.000Austria

Visita preparatoriaIES Rosalía CastroSantiago de Compostela126.000Alemaña

Visita preparatoriaCEIP BretoñaBretoña126.000Italia

Visita preparatoriaIES de AmesAmes126.000Alemaña

Visita preparatoriaIES nº 1 de OrdesOrdes126.000Francia

IntercambioIES Luís SeoanePontevedra1.905.000Alemaña

Visita de estudiosCEIP Isaac Díaz PardoA Coruña40.000Portugal

Visita preparatoriaColexio La SalleFerrol100.000Francia

ANEXO II

Renuncias

Tipo de acciónCentro escolarLocalidade

Visita preparatoriaIES Porta de AugaRibadeo

Prácticas alumnosIES Porta de AugaRibadeo