Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.230

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da notificación das resolucións dos expedientes sancionadores por infraccións en materia de espectáculos públicos LU-E 151 e 178/2000.

De conformidade co establecido no artigo 59.4º da Ley 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí

dico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE 14 de xaneiro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, ó non podérselles notificar por correo certificado, as resolucións dictadas nos expedientes de sanción, por infraccións en materia de espectáculos públicos; a súa cuantía e número cítanse a seguir:

NOMEDNI/NIFNº EXPT.PRECEPTO INFRINX.ULTIMO DOMICILIOMULTA

CARLOS GARCIA SOUTO01173745LU-E 151/200026-e) LO 1/1992PORTA DE CIMA 37, VILALBA15.000 PTAS.

CARLOS GARCIA SOUTO01173745LU-E 178/200026-e) LO 1/1992PORTA DE CIMA 37, VILALBA25.000 PTAS.

Contra estas resolucións poderá interpoñe-lo interesado recurso de alzada, perante o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da súa notificación.

Advírtese que, de non ser presentado neste tempo e forma, deberá de aboa-la multa imposta no período de pagamento voluntario, a favor do Tesouro Facenda galega, conta restrinxida da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. Recadación de multas e sancións de espectáculos públicos número 2091/0152/29-3110001658, en calquera oficina da entidade bancaria Caixa Galicia, facendo consta-lo número de expediente sancionador, co cal se rematará este. Transcorrido o dito prazo, procederase ó cobramento pola vía de constrinximento, de conformidade co establecido na disposición terceira da Orde do 22 de maio de 1987, da Consellería de Economía e Facenda (DOG do 3 de xuño).

Lugo, 7 de maio de 2001.

Manuel Teijeiro Álvarez

Delegado provincial de Lugo