Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.230

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da notificación dos acordos de iniciación de expedientes sancionadores por infraccións en materia de espectáculos públicos LU-E 177/2001 e oito máis.

De conformidade co establecido no artigo 59.4º da Ley 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, ás cales non se lle puido facer por correo certificado, os acordos dictados nos expedientes de sanción, por infraccións en materia de espectáculos públicos; o seu número cítase seguidamente:

NOMEDNI/NIFNº EXPT.PRECEPTO INFRINX.ÚLTIMO DOMICILIOMULTA

MANUEL CASAL MASEDA33831613LU-E 177/200123 o) EN RELACIÓN CO 26 e) LO 1/1992MISERICORDIA 50, VIVEIROATA 5.000.000 DE PTAS. E/OU SUSPENSIÓN DA LICENCIA DE APERTURA POLO PERIODO DE ATA 6 MESES

MANUEL CASAL MASEDA33831613LU-E 170/200123 o) EN RELACIÓN CO 26 e) LO 1/1992MISERICORDIA 50, VIVEIROATA 5.000.000 DE PTAS. E/OU SUSPENSIÓN DA LICENCIA DE APERTURA POLO PERIODO DE ATA 6 MESES

MANUEL CASAL MASEDA33831613LU-E 162/200123 o) EN RELACIÓN CO 26 e) LO 1/1992MISERICORDIA 50, VIVEIROATA 5.000.000 DE PTAS. E/OU SUSPENSION DA LICENCIA DE APERTURA POLO PERIODO DE ATA 6 MESES

MANUEL CASAL MASEDA33831613LU-E 167/200123 o) EN RELACIÓN CO 26 e) LO 1/1992MISERICORDIA 50, VIVEIROATA 5.000.000 DE PTAS. E/OU SUSPENSION DA LICENCIA DE APERTURA POLO PERIODO DE ATA 6 MESES

LATINO GALLEGA DE HOSTELERIA, S.L.B-27219781LU-E 136/200123-e) LO 1/1992PINTOR LUIS SEOANE 26, LUGOATA 5.000.000 PTAS. E/OU CLAUSURA DO ESTABLECEMENTO POLO PERIODO DE ATA 6 MESES

JOSE MARCOS GARCIA FDEZ.33857779LU-E 145/200126 e) LO 1/1992ALFEREZ PROVISIONAL 7, LUGOATA 50.000 PTAS.

ANA BELEN IGLESIAS GRANJA76870250LU-E 143/200126 e) LO 1/1992O PONTIDO S/N, QUIROGAATA 50.000 PTAS.

LUISA MOSQUERA REY33582588LU-E 174/200126 e) LO 1/1992CASTRO GIL 11, LUGOATA 50.000 PTAS.

LATINO GALLEGA DE HOSTELERIA, S.L.B-27219781LU-E 142/200126 e) LO 1/1992PINTOR LUIS SEOANE 26, LUGOATA 50.000 PTAS.

Desígnase instructor do expediente o xefe do Servicio de Xustiza, Admón. Local e Interior, Rafael López Charques e secretario o xefe de Negociado Constantino Alvar Cabido, que poden ser recusados en calquera momento da tramitación do expediente, de darse algún suposto dos que determina o artigo 29 da Lei 30/1992 (BOE do 27 de novembro).

O interesado disporá dun prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ó da publicación desta notificación, para poder examina-lo expediente no Servicio de Xusticia, Admón. Local e Interior desta delegación provincial, e para achegar por escrito cantas alegacións, documentos, informacións ou probas, considere convenientes na defensa dos seus dereitos, podendo recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, tal como o establece o artigo 13 d) do Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo R.D. 1398/1993, do 4 de agosto.

No caso de que decida non efectuar alegacións no prazo indicado, este acordo de iniciación poderá ser considerado como proposta de resolución cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/1993 (BOE do 9 de agosto), determinándose para estos efectos o importe da sanción.

Será competente para a imposición da sanción o delegado provincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais en Lugo, segundo o establecido na Orde do 26 de setembro de 1996, da citada consellería (DOG do 30 de setembro).

Lugo, 7 de maio de 2001.

Manuel Teijeiro Álvarez

Delegado provincial de Lugo