Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.233

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

AUGAS DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2001 pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso con procedemento aberto e trámite de urxencia, das obras que se citan. (Clave OH.315.472 e catro máis).

a) Obra.

1. Impulsión de augas residuais de Mera e Canide a Breixo (Oleiros-A Coruña).

Clave: OH.315.472.

Orzamento: cento trinta e dous millóns vintetrés mil novecentas cincuenta e tres pesetas (132.023.953 pesetas, equivalente a 793.479,94 euros).

Prazo de execución: 12 meses.

Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Fianza provisional: non se esixe.

2. Saneamento integral de Cangas-primeira fase (Cangas-Pontevedra).

Clave: OH.336.452.

Orzamento: trescentos cincuenta millóns de pesetas (350.000.000 de pesetas, equivalente a 2.103.542,36 euros).

Prazo de execución: 36 meses.

Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Fianza provisional: non se esixe.

3. Abastecemento de auga ó concello de Trazo-primeira fase (Trazo-A Coruña).

Clave: OH.215.509.

Orzamento: douscentos cincuenta e sete millóns cincocentas oitenta e nove mil trinta e nove pesetas (257.589.039 pesetas, equivalente a 1.548.141,30 euros).

Prazo de execución: 33 meses.

Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría d; grupo K, subgrupo 8, categoría d.

Fianza provisional: non se esixe.

4. Rede de sumidoiros en Moreira-fase un (Marín-Pontevedra).

Clave: OH.336.441.

Orzamento: vintedous millóns catrocentas catro mil setecentas trinta pesetas (22.404.730 pesetas, equivalente a 134.655,14 euros).

Prazo de execución: 6 meses.

Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría c.

Fianza provisional: non se esixe.

5. Colector xeral do río Umia, treito: Baión-Ponte Arnelas (Vilanova de Arousa-Pontevedra).

Clave: OH.336.447.

Orzamento: cento dezanove millóns cento noventa e dúas mil setecentas sesenta e nove pesetas (119.192.769 pesetas, equivalente a 716.362,97 euros).

Prazo de execución: 36 meses.

Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría c.

Fianza provisional: non se esixe.

(Declaradas urxentes conforme o establecido no artigo 71 do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas).

b) Documentos de interese para os licitadores.

Os pregos de cláusulas administrativas particulares, así como os proxectos estarán de manifesto e á disposición dos concursantes, para o seu exame, durante o prazo de presentación das proposicións, os días e horas hábiles de oficina, no organismo autónomo Augas de Galicia -Consellería de Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda-, praza Camilo Díaz Valiño s/n, Santiago de Compostela.

Así mesmo, tamén se poderá obte-lo prego de cláusulas administrativas particulares relativo a esta contratación no seguinte enderezo da Internet:

http://www.xunta.es/contratacion

c) Garantías que se lles esixen ós licitadores.

Esixirase a fianza provisional indicada no punto a) anterior e unha fianza definitiva equivalente ó 4% do orzamento da licitación, para cada unha das obras indicadas no dito punto.

As devanditas fianzas poderán ser presentadas na modalidade e polas persoas ou entidades que especifica a lexislación española vixente.

d) Modelo de proposición.

Proposición económica formulada estrictamente conforme o modelo que se achega ó prego de cláusulas administrativas particulares.

e) Prazo e lugar para a presentación de proposicións.

As proposicións deberán presentarse en sobre pechado no rexistro de Augas de Galicia, ou enviarse por correo dentro do prazo de admisión sinalado conforme o disposto no artigo 100 do Regulamento xeral de contratación do Estado.

O prazo de admisión das proposicións rematará ás doce horas do dez (10) de xullo de 2001.

f) Admisión de variantes.

Admítese a presentación dunha variante para cada unha das obras indicadas na letra a) deste anuncio, de acordo co indicado no prego de cláusulas administrativas particulares (punto 2.1.1. do dito prego).

g) Apertura das proposicións.

A apertura das proposicións será realizada pola mesa de contratación, na sala de xuntas de Augas de Galicia, ás dez horas do día vintetrés (23) de xullo de 2001.

A mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación xeral (sobre nº 1), segundo se especifica no punto 2.2.6. Constitución e funcionamento da mesa, do prego de cláusulas administrativas particulares.

h) Documentos que deben presenta-los licitadores.

Os que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

O importe deste anuncio será por conta dos adxudicatarios.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2001.

Agustín Hernández Fernández de Rojas

Presidente do organismo autónomo

Augas de Galicia