Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 20 de xuño de 2001 Páx. 8.290

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

CÉDULA do 11 de maio de 2001, do Servicio Provincial de Transportes de Ourense, pola que se notifican as denuncias por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres devoltas polo servicio de correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar (expediente OU-0567-O-2001 e doce máis).

Por medio desta cédula, notifícanselles ós denunciados, cos datos e último enderezo coñecidos que se sinalan no anexo, as denuncias que se formularon contra eles. Por ese motivo, iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar ás sancións que tamén se citan.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste de alegaren por escrito perante este Servicio Provincial de Transportes o que se consideren conveniente, achegando ou propondo as probas que coiden oportunas, dentro dos quince días hábiles seguintes ó da publicación desta cédula.

Para que conste e lles sirva de notificación ós citados denunciados, en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de novembro), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula en Ourense, 11 de maio de 2001.

Xosé Ignacio Palomanes Rodríguez

Xefe do Servicio Provincial de Transportes

de Ourense

ANEXO

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

OU-0567-O-2001

SA-1781-T

G.C. Tráfico

Rebeca Fernández Jiménez

Avda. de los Andes, 13-2º

24400-Ponferrada (León)

Circular cun vehículo mixto, transportando caixas de zapatos, venda ambulante, carecendo de tódolos distintivos de raio de acción

2-2-2001; 10.15; A-52; 132

Artigo 142 C Lei 16/1987

Artigo 199 C Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

15.000 pesetas
OU-0620-O-2001

3984 AFD 59

G.C. Tráfico

Hassan Baou

Rue Chat. des Vergnes, 20

63100-Clermont Ferrand (Francia)

Circular cun vehículo de aluguer sen conductor, non levando a bordo deste o contrato de aluguer por prazo inferior a un mes, transportando pezas de Autovigo.

14-2-2001; 1.00; A-52; 181

Artigo 142 B Lei 16/1987

Artigo 199 B Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

10.000 pesetas
OU-0626-O-2001

02-05-AQ

G.C. Tráfico

María Joana Faria Oliveira Henriques

Fujaral 148-2 E

4700-Braga (Portugal)

Transportar area non levando anotado no disco diagrama o nome e apelidos. Anota unicamente Martíns.

5-2-2001; 9.20; OR-304; 19

Artigo 142 L Lei 16/1987

Artigo 199 M Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

45.646 pesetas
OU-0701-O-2001

SA-7985-V

G.C. Tráfico

Juan Miguel Hernández Gabarri

Alonso Paris, 4-5º B

34003-Palencia

Transportar roupa, sen levar a bordo do vehículo fotocopia compulsada da tarxeta de transportes da empresa arrendadora.

6-2-2001; 00.20; A-52; 202

Artigo 142 B Lei 16/1987

Artigo 199 B Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

5.000 pesetas
OU-0743-O-2001

OU-4667-V

G.C. Tráfico

Ramón Sabucedo Valdés

Finca Hermida (Mariña Mansa), s/n

32005-Ourense

Circular realizando transporte público, carecendo de autorización de transportes. Manifesta realizar servicio privado, pero segundo etiquetaxe existe un cargador e un destinatario, distinto ó titular. Transporta 101 bobinas de cable e un inodoro, cargados en Revi (Polígono de San Cibrao).

31-1-2001; 21.15; C-536; 6

Artigo 140 A Lei 16/1987

Artigo 197 A Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

50.000 pesetas

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

OU-0776-O-2001

OR-3680-K

G.C. Tráfico

Canalizac. Sondeos y Perforación, S.L.

Camiño de Oira ó 21, s/n

32001-Ourense

Realizar un transporte de mercadoría privada complementaria (transporta entullo), carecendo da tarxeta visado de transportes. Leva distintivos MPC.

2-11-2001; 9.50; N-525; 227

Artigo 141 B Lei 16/1987

Artigo 198 B Real decreto 1211/1990

Artigo 140 D Lei 16/1987

Artigo 197 D Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

50.000 pesetas

50.000 pesetas

OU-0783-O-2001

M-6612-YK

G.C. Tráfico

Ramón Francisco Guisasola Arenaz

Ría Arriba (Marcon), 15

36158-Ponferrada

Circular transportando froita, carecendo de contrato de aluguer ou arrendamento. Presenta contrato de aluguer con data 14-2-2001 válido ata 1-3-2001 con nº BK0877.

7-3-2001; 9.15; A-52; 129

Artigo 142 B Lei 16/1987

Artigo 199 B Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

10.000 pesetas
OU-0802-O-2001

PO-2262-AK

G.C. Tráfico

C y M Lérez, S.L.

Puerta del Sol (Lérez), s/n

36156-Pontevedra

Circular transportando materiais de construcción, carecendo de tódolos distintivos de raio de acción.

3-3-2001; 16; A-52; 181

Artigo 142 C Lei 16/1987

Artigo 199 C Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

15.000 pesetas
OU-0806-O-2001

M-6170-YH

G.C. Tráfico

Juan Ramón Martínez Fernández

General Elorza, 164-E

33001-Oviedo (Asturias)

Realizar transporte privado de mercadorías (enxoval do fogar), nun vehículo de aluguer sen conductor alugado por un tempo inferior a 1 mes, sen comunicar á Administración os cambios de propiedade do vehículo ó non coincidi-lo titular da autorización de transporte co do vehículo. Figura a autorización a nome de Citroën Hispania, S.A. válida ata o 7-2002, nº 10022725-1. Non leva distintivos da autorización MPC-Nacional.

9-3-2001; 11.05; N-541; 21,500

Artigo 142 C Lei 16/1987

Artigo 199 C Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

15.000 pesetas
OU-0821-O-2001

8833 BCP

G.C. Tráfico

Diego Iglesias Graña

Estr. Celenova (A Valenzá), 33

32890-Barbadás (Ourense)

Non levar a bordo do vehículo o contrato de aluguer. Presenta un contrato caducado o día 9-3-2001. Contrato nº U 47, axencia de aluguer 605. O conductor manifesta que foi alugado en Santiago de Compostela. Efectúa transporte de paquetería.

10-3-2001; 8.55; N-525; 255

Artigo 142 B Lei 16/1987

Artigo 199 B Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

10.000 pesetas
OU-0859-O-2001

AL-5205-W

G.C. Tráfico

T. Jemarpo, S.L.

Castelao-Arcade, 48

36690-Soutomaior (Pontevedra)

Realizar un transporte público de mercadorías (peixes), carecendo da tarxeta de transportes.

11-3-2001; 9.30; A-52; 239

Artigo 140 A Lei 16/1987

Artigo 197 A Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

250.000 pesetas

P.V. 3 meses

OU-0864-O-2001

M-0975-LB

G.C. Tráfico

Ttes. Rodríguez Casanova, S.L.

San Roque, 55

27002-Lugo

Circular transportando vaixelas e outros utensilos de hostalería e enxoval, carecendo da autorización de transportes

14-3-2001; 1.40; N-525; 242

Artigo 141 B Lei 16/1987

Artigo 198 B Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

25.000 pesetas
OU-0867-O-2001

OR-5624-T

G.C. Tráfico

Construcciones Ebolma, S.L.

Finca Carpazal-Barbantes, s/n

32454-Cenlle (Ourense)

Transportar bloques de granito en servicio público, amparándose nunha tarxeta de servicio privado complementario. Lugar de carga: Canteras Hnos. Cortiñas, NIF: B-32014417 Mugares-Toén (Ourense), contratante do transporte: Extraco, S.A. Destino obra no p.k. 231 da autovía Rías Baixas.

15-3-2001; 12.30; A-52; 231

Artigo 140 A Lei 16/1987

Artigo 197 A Real decreto 1211/1990

Art. 143 Lei 16/1987

Artigo 201 Real decreto 1211/1990

250.000 pesetas