Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Mércores, 11 de xullo de 2001 Páx. 9.355

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2001 pola que se anuncian, polo sistema de concurso de procedemento aberto, as obras de reestructuración parcial do colexio de xordos de Santiago de Compostela (A Coruña) (15027502).

1. Entidade adxudicadora: Xunta de Galicia.

a) Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita: Subdirección Xeral de Construccións e Equipamento.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: reestructuración parcial do colexio de xordos.

b) Lugar de execución: Santiago de Compostela (A Coruña).

c) Prazo de execución: 4 meses.

d) Nº de expediente: SXCE 29/01/O.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 96.440.863 pesetas (579.621,26 euros).

5. Garantías.

Provisional: ver prego.

6. Obtención de documentación e información.

6.1. Información.

a) Entidade: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Oficina de Información).

b) Enderezo: edificio adtvo. San Caetano, s/n, e delegacións rovinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

6.2. Documentación.

a) Teléfono: 981 59 23 93.

b) Enderezo: rúa Nova de Abaixo, nº 12, local 4. Santiago de Compostela (A Coruña).

c) Así mesmo, poderanse obte-los pregos relativos a esta contratación no seguinte enderezo da Internet:

http://www.xunta.es/contratacion/resultado.asp?N=

576.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: grupo: C, subgrupo todos, e categoría: E.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: ás 14 horas do vixésimo sexto día natural seguinte ó da publicación desta resolución neste diario; se coincide en día inhábil trasladarase ó seguinte día hábil.

b) Documentación que hai que presentar: a sinalada no punto 8 do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º Entidade: rexistro xeral da consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2º Enderezo: edificio administrativo San Caetano, s/n.

3º Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15704.

d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta (concurso): ver prego.

e) Admisión de variantes (concurso): ver prego.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: consellería de Educación e Ordenación Universitaria (sala de xuntas).

b) Enderezo: edificio administrativo San Caetano, s/n.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data: o cuarto día hábil contado desde o remate do prazo de presentación das proposicións.

e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2001.

P.D. (Orde 21-6-199)

Máximo García Serrano

Secretario xeral da Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria