Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Xoves, 12 de xullo de 2001 Páx. 9.455

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 1 de xuño de 2001, do recadador de zona da Coruña, polo que se notifica o expediente de constrinximento contra o debedor que se sinala (Garrido Valenzuela, Fernando).

O recadador da Xunta de Galicia, titular da zona da Coruña, por medio deste anuncio fai saber que se segue nesta oficina expediente de constrinximento contra o/s debedor/es que se sinala/n na lista que se xunta. No/s devandito/s expedientes dictouse a dilixencia de embargo sobre o/s ben/s que aparece/n como propiedade dos debedores; dilixencia que non puido ser notificada ó/s interesado/s malia ós intentos feitos nese sentido. A referencia da dilixencia é a que sinala no anexo.

Todo o dito en cumprimento dos artigos 110 e seguintes (capítulo IV-título I) do vixente Regulamento xeral de recadación.

Deste embargo tomarase nota no rexistro que corresponda, a favor da Xunta de Galicia.

O que se publica para os efectos de notificación coa advertencia de que os interesados poderán presentar recurso de reposición no prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó desta publicación, perante o Servicio Central de Recadación da Xunta de Galicia, sito no edificio administrativo San Caetano, de Santiago de Compostela, ou reclamación económico-administrativa perante o tribunal da devandita xurisdicción, sen que poidan simultanearse ámbolos recursos.

A Coruña, 1 de xuño de 2001.

Nazario Villalva

Recadador de zona da Coruña

ANEXO

Interesado: Garrido Valenzuela, Fernando.

NIF: 01623303D.

Data dilixencia: 5-9-2001.

Descrición do ben: Volkswagen Golf TD, C-6177-BF.