Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Venres, 13 de xullo de 2001 Páx. 9.555

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2001 pola que se anuncia concurso público, por procedemento aberto e tramitación urxente, para a contratación dos expedientes que se citan.

Subministración.

Expediente nº: 018/01.

Obxecto: moblaxe e equipamento da aula multimedia para o ensino de idiomas estranxeiros na Escola de Maxisterio.

Localidade: Lugo.

Provincia: Lugo.

Importe de licitación: 12.000.000 de pesetas IVE incluído.

Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Prazo de entrega: será ofertado polo licitador.

Expediente nº: 019/01.

Obxecto: equipamento das aulas de informática das Facultades de Física, Filoxixia e da Escola Universitaria de Estudios Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Provincia: A Coruña/Lugo.

Importe de licitación: 15.810.000 pesetas IVE incluído.

Garantía provisional: 316.200 pesetas.

Prazo de entrega: 15 días.

Expediente nº: 045/01.

Obxecto: equipos dentais para a Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 12.000.000 de pesetas IVE incluído.

Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Prazo de entrega: será oferta polo licitador.

Expediente nº: 046/01.

Obxecto: mobiliario para o Centro de Estudios Avanzados.

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 20.265.928 pesetas IVE incluído.

Garantía provisional: 405.318 pesetas.

Prazo de entrega: será ofertado polo licitador.

Expediente nº: 049/01.

Obxecto: equipo de proxección cinematográfica para a Facultade de Ciencias da Información.

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 6.500.000 pesetasIVE incluído.

Garantía provisional: 130.000 pesetas.

Prazo de entrega: 45 días.

Expediente nº: 417/01.

Obxecto: arranxo de cubertas e fachadas do pavillón de deportes (fase I).

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 19.999.540 pesetas IVE incluído.

Garantía provisional: 399.991 pesetas.

Prazo de entrega: 1,5 meses.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servicio de Xestión Económica.

c) Número dos expedientes: os arriba indicados.

2. Obxecto dos contratos.

a) Descrición do obxectos: os arriba indicados para cada expediente.

b) Número de unidades que hai que entregar: as especificadas nos pregos de cláusulas.

c) Lugar de entrega/execución: Santiago de Compostela/Lugo.

d) Prazos de entrega/execución: os mencionados para cada expediente.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento de licitación.

Importes totais: os indicados anteriormente.

5. Garantías.

Pprovisionais: as citadas en cada expediente.

6. Obtención de documentación.

A documentación para participar nos concursos poderá ser consultada ou retirada na copistería Copynino Xeneral Pardiñas, 2 (galerías) Santiago de Compostela, (teléfono 981 58 89 38) ou na copistería Unicopia Avenida de Madrid 11-15, 27002 Lugo (teléfono 982 28 03 85).

Obtención de información.

a) Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Xestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.

c) Localidade e código postal: 15782 Santiago de Compostela.

d) Teléfono: 981 57 25 00.

e) Fax: 981 54 70 09.

f) Data límite de obtención de documentos e información: o décimo terceiro día natural seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: a indicada en cada expediente.

8. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: o décimo terceiro día natural seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que se ten que presentar: a indicada nos pregos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Rectorado, rexistro xeral.

Domicilio: praza do Obradoiro s/n.

Localidade e código postal: 15782 Santiago de Compostela.

Ou en:

Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, rexistro xeral, Servicios Centrais do Campus de Lugo (edificio biblioteca Intercentros).

Domicilio: Polígono de Fingoi s/n.

Localidade e código postal: 27002 Lugo.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: admítense ata tres variantes.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidad: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data: a mesa de contratación reunirase o terceiro día seguinte ó do remate do prazo de presentación de proposicións. Se este día fose inhábil ou coincidise en sábado, reunirase o seguinte día hábil.

e) Hora: 13 horas.

10. Gastos de anuncios: serán por conta dos adxudicatarios.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2001.

O rector

Rubricado