Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 164 Venres, 24 de agosto de 2001 Páx. 11.348

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2001, conxunta da Consellería da Presidencia e Administración Pública e da Consellería de Medio Ambiente, pola que se adxudican axudas, correspondentes ó Programa de Medio Ambiente do Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico, convocadas nos anexos I, II e III da Orde do 9 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia número 77, do 20 de abril).

A orde conxunta da Consellería da Presidencia e Administración Pública e da Consellería de Medio Ambiente do 9 de abril de 2001 (DOG do 20 de abril) aprobaba as bases que rexerán as convocatorias de axudas para grupos de investigación de universidades e centros públicos de investigación en Galicia que realicen investigación aplicada en ambiente (anexo I), para a realización de proxectos de investigación en ambiente por empresas de Galicia (anexo II) e prórrogas das bolsas de predoutoramento para a realización de teses de doutoramento en temas de investigación en medio ambiente, correspondentes ó Programa de Medio Ambiente do Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico.

Nas bases 6, 9 e 6 dos anexos I, II e III, respectivamente, da mencionada orde de convocatoria, determinábanse os criterios de selección que deberían ter en conta os membros das respectivas comisións.

Na súa virtude, atendendo a proposta elaborada polas citadas comisións,

RESOLVEMOS:

Primeiro.-Concedérlle-las axudas para a realización de proxectos de investigación ás persoas que

se relacionan no anexo I desta resolución, na contía e polas anualidades que, en cada caso, se sinalan.

Aqueles proxectos que figuran no dito anexo con autorización para contratar persoal deberán realiza-la dita contratación conforme ás normas establecidas nas bases da convocatoria.

Segundo.-Concedérlle-las axudas para a realización de proxectos de investigación en ambiente por empresas de Galicia ás empresas que se relacionan no anexo II da presente resolución, na contía e polas anualidades que se sinalan.

Terceiro.-Concedérlle-las prórrogas das bolsas de predoutoramento para a realización de teses de doutoramento en temas de investigación en ambiente ás persoas que se relacionan no anexo III.

Cuarto.-A inobservancia por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na orde de convocatoria do 9 de abril de 2001 (DOG do 20 de abril) suporá a perda do dereito a percibi-la axuda correspondente.

Quinto.-Contra esta resolución poderán os interesados interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro da Presidencia e Administración Pública ou ante o conselleiro de Medio Ambiente, no prazo dun mes que comezará a contar a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. De non estima-la interposición deste recurso, poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2001.

P.D. (Orde 9-4-2001,P.D.(Orde 9-4-2001,

DOG do 20 de abril)DOG do 20 de abril)

Miguel A. Ríos FernándezJuan J. Casares Long

Secretario xeral de InvestigaciónDirector do Centro de Información

e Desenvolvementoe Tecnoloxía Ambiental

ANEXO I

(*MA: CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE; *SX: SECRETARIA XERAL DE INVESTIGACION E DESENVOLVEMENTO)

SOLICITANTECÓDIGO DA AXUDATÍTULO DO PROXECTOPERSOALANOS2001

(MILES

PTAS.)

2002

(MILES

PTAS.)

2003

(MILES

PTAS.)

2004

(MILES

PTAS.)

TOTAL

CONCEDID.

*CENTRO

PAGADOR

ARCE VAZQUEZ, FLORENCIOPGIDT01MAM20901PRCOMPOSICION E CINETICA DA CLORACION DA MATERIA ORGANICA DE SOLOS DE GALICIASI33.5003.0002.5001.39510.395SX

BARREIRO LOZANO, RODOLFOPGIDT01MAM10301PRCAPACIDADE DE RESPOSTA DE POBOACIONS DE GASTEROPODOS MARIÑOS FRONTE O TBT ESTUDIADA CON TECNICA DE ECOLOXIA MOLECULARSI34.0003.5002.0001.48910.989 SX

BARROS DIOS, XOAN MIGUELPGIDT01MAM20801PRMAPA DE CONTAMINACION POR RADON NOS DOMICILIOS GALEGOSSI24.0004.0002.01010.010SX 2001

MA 2002

SX 2003

BERMEJO BARRERA, PILARPGIDT01MAM20902PRESTUDIO DA ESPECIACION E BIODISPOÑIBILIDADE DE CROMO EN AUGAS, SEDIMENTOS E MOLUSCOSSI25.0302.5005008.030SX

CAMESELLE FERNANDEZ, CLAUDIOPGIDT01MAM30101PRDESENVOLVEMENTO DUN PROCESO ELECTROCINETICO PARA A RECUPERACION DE SOLOS CONTAMINADOS CON METAIS PESADOSSI35.0003.0003.0001.98012.980MA

CARBALLAL DURAN, MARIA REGINAPGIDT01MAM20001PRESTUDIOS SOBRE A BIODIVERSIDADE DO MACIZO CENTRAL GALEGO. LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA33.5003.5222.0001.50010.522SX

CORDERO RIVERA, ADOLFOPGIDT01MAM37101PRCONSERVACION DE ESPECIES AMEAZADAS. SITUACION ACTUAL E MEDIDAS DE XESTION PARA AS POBOACIONS GALEGAS DE EMYS ORBICULARIS, MACROMIA SPLENDES E COREMA ALBUMSI24.0003.0301.9909.020SX

FIDALGO ALVAREZ, LUIS EUSEBIOPGIDT01MAM26101AFFORMACION11.000999,81.999,8SX 2001

MA 2002

GONZALEZ PRIETO, SERAFIN JESUSPGIDT01MAM40001PRDINAMICA E EFECTOS DUN RETARDANTE DE CHAMA NO SISTEMA SOLO-PLANTA. AVALIACION CON ISOTOPOS E TRAZADORES ESTABLES33.5002.2952.0001.2409.035SX

SUBPROXECTO 1

SERAFIN JESUS GONZALEZ PRIETO

CSIC1.5007955003003.095

SUBPROXECTO 2

MARIA INMACULADA PAZ ANDRADE

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO2.0001.5001.5009405.940

HERRERO LOPEZ, CONCEPCIONPGIDT01MAM10302PREFECTO DE DIFERENTES CONTAMINANTES DOS SISTEMAS ACUATICOS SOBRE MICROORGANISMOS NO-DIANA. BUSCA DE BIOMARCADORES ALTERNATIVOS DA CALIDADE DAS AGUAS33.5001.5001.5005027.002SX

MARIÑO CALLEJO, FUENCISLAPGIDT01MAM38301PRVERMICOMPOSTAXE DE XURRO: INTERACCIONS, MIÑOCAS DE TERRA; COMUNIDADES DESCOMPOÑEDORASSI24.2502.5001.5008.250SX

MEIRA CARTEA, PABLO ANGELPGIDT01MAM21401AFFORMACION11.0009801.980 SX 2001

MA 2002

NUÑEZ REGUEIRA, LISARDOPGIDT01MAM20601PRESTUDIO DA VALORACION DOS RECURSOS ENERXETICOS NAS PRINCIPAIS MASAS FORESTAIS DE GALICIASI35.0005.0003.5001.48214.982MA

PEREZ MUÑUZURI, VICENTEPGIDT01MAM20802PRPREDICCION METEOROLOXICA POR CONXUNTOS: TECNICAS DE PREDICCION ROBUSTAS FRONTE Á NON LINEALIDADE DOS MODELOSSI36.0003.5002.0002.47013.970SX

RAMIL REGO, PABLOPGIDT01MAM29101PRCARACTERIZACION E SEGUIMENTO DE HABITATS E PLANTAS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA NO EXTREMO SETENTRIONAL DE GALICIASI35.0005.0003.5001.49914.999MA

SABUCEDO CAMESELLE, JOSE MARIAPGIDT01MAM21101PRVALORES, APTITUDES E COMPORTAMENTO CARA O AMBIENTE EN GALICIASI34.0003.5002.0001.09310.593SX

ANEXO I

(*MA: CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE; *SX: SECRETARIA XERAL DE INVESTIGACION E DESENVOLVEMENTO)

(TÓDOLOS PROXECTOS FINANCIADOS CORRESPONDEN A ACTIVIDADE DE DESENVOLVEMENTO PRECOMPETITIVA)

EMPRESA

SOLICITANTE

CÓDIGO DA AXUDATÍTULO DO PROXECTOPERSOALANOS2001

(MILES

PTAS.)

2002

(MILES

PTAS.)

2003

(MILES

PTAS.)

2004

(MILES

PTAS.)

TOTAL

CONCEDID.

*CENTRO

PAGADOR

AGROAMB PRODALTPGIDT01MAM01EEMPREGO DE LODOS DE DEPURADORA URBANA NO CULTIVO DA ROTACION DO MILLO E RAIGRAS ITALIANO32.0003.0003.0001.0009.000MA 2001

SX 2002-

2004

ANFACO

CECOPESCA

PGIDT01MAM02EAPROVEITAMENTO INDUSTRIAL DO ENTULLO PROCEDENTE DO CULTIVO DO MEXILLON: CARACTERIZACION DO RESIDUO INICIAL E DO SEU COMPOÑENTE INORGANICO DERIVADO, PARA A OPTIMIZACION DO PROCESO DE OBTENCION DE CARBONATO CALCICO11.0001.0002.000MA 2001

SX 2002

CONNORSAPGIDT01MAM03EOPTIMIZACION DA PLANTA DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS E ESTUDIO DO APROVEITAMENTO DA FRACCION SEPARADA NUNHA UNIDADE DE FLOTACION16001.0001.600MA 2001

SX 2002

ENDESA GENERAC.PGIDT01MAM04EDESEÑO DUN SISTEMA DE PREDICCION DE INMISION NO CONTORNO DA UPTDE AS PONTES MEDIANTE REDES NEURONAIS11.0001.2502.250MA 2001

SX 2002

FACET-IBERICA, S.A.PGIDT01MAM05ECONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO PARA ADECUACION DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE AUGAS FECAIS DE BUQUE, TIPO BIOLOXICO, DE AIREACION PROLONGADA E LODOS ACTIVOS PARA USO EN TERRA EN LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIASI12.5002.8245.324MA 2001

SX 2002

EMPRESA

SOLICITANTE

CÓDIGO DA AXUDATÍTULO DO PROXECTOPERSOALANOS2001

(MILES

PTAS.)

2002

(MILES

PTAS.)

2003

(MILES

PTAS.)

2004

(MILES

PTAS.)

TOTAL

CONCEDID.

*CENTRO

PAGADOR

GANCOBRE, S.C.L.PGIDT01MAM06EPROTECCION DA CALIDADE DAS AUGAS SUBTERRANEAS A TRAVES DO ESTUDIO DOS SOLOS E RECOMENDACIONS DE FERTILIZADO EN 270 EXPLOTACIONS GANDEIRAS ASOCIADAS A GANCOBRE S.C.L.SI32.7002.8362.0001.0008.536MA 2001

SX 2002-

2004

ING. CIENCIA AMB. S.L.PGIDT01MAM07EDESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE FILTRACION POR ULTRASON PARA A FAUNA PISCICOLASI12.7002.8405.540MA 2001

SX 2002

LEITE RIO, S.L.PGIDT01MAM08EALTERNATIVAS DE TRATAMENTOS DE LODOS XERADORES NA DEPURACION NAS AUGAS RESIDUAIS DUNHA INDUSTRIA LACTEA SEGUNDO A ISO 14040SI12.5001.6754.175MA 2001

SX 2002

PICUSAPGIDT01MAM09EOPTIMIZACION DA XESTION AMBIENTAL NUNHA FACTORIA DE CURTIDOS, PERDA DE COMBUSTIBLE E PERDA DE MATERIAL24.0003.2501.0008.250MA 2001

SX 2002-

2003

REBOREDA, S.L.PGIDT01MAM10EOPTIMIZACION DOS TRATAMENTOS QUIMICOS CONTRA DOTHISTROMA SEPTOSPORA EN PINUS RADIATA, GONIPTERUS SCUTELLATUS E MICOSPHAERELLA SPP. EN EUCALYPTUS SPPSI26.0003.3001.00010.300MA 2001

SX 2002-

2003

ANEXO III

BOLSEIRONIF

ALONSO PEREZ, ANA ISABEL36122299V

CAL PRIETO, Mª JESUS32797745K

FERNANDEZ FILGUERA, Mª CRISTINA35321790T

PIÑEIRO IGLESIAS, MARIA34894902S

UHIA CASTRO, EDITH53171981Y