Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Martes, 06 de novembro de 2001 Páx. 14.257

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

A Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia marca unha nova dirección para o futuro da actividade cinexética de Galicia. Novos espacios, melloras dimensionais, novos modelos de xestión, para adaptarse adecuadamente ás necesidades reais dos cazadores, unha ordenación programada e profesionalizada, para facer posible o supremo obxectivo da lei, garanti-la conservación e mellora das condicións de vida da nosa fauna, expoñente fundamental da biodiversidade que se constitúe como patrimonio do presente e legado cara ó futuro, e potencia-lo aproveitamento da nosa riqueza cinexética, elemento cardinal no desenvolvemento da comunidade rural.

Este Regulamento de caza vén afondar na estela marcada pola Lei 4/1997, desenvolvendo moitos dos temas bosquexados e anunciados nela, pretendéndose con este pecha-lo ciclo normativo básico que ten que transforma-la caza en Galicia.

No empeño perseguido pola lei complétanse algúns dos modelos de terreos cinexeticamente ordenados (Tecor), para delimitar mellor os seus contornos. As explotacións cinexéticas amosan unha triple vertente, comercial, industrial e mixta, que as define e as distingue coa necesaria precisión. Así, xunto ás explotacións cinexéticas comerciais, que recolle expresamente a Lei de caza, inclúense as granxas cinexéticas, baixo a denominación de explotacións cinexéticas industriais, e créase unha figura intermedia entre ambas, as explotacións cinexéticas mixtas, é dicir, aquelas que participan da dobre condición das anteriores e que responde ó propósito de regular unha situación máis frecuente na realidade.

Ponse especial énfase en regular todo canto afecta e relaciona o exercicio da caza e a seguridade no seu exercicio. Establécese un relatorio amplo e detallado das precaucións que son obrigatorias na práctica cinexética, facendo particular reflexión respecto dalgunhas modalidades de caza maior. Declárase a responsabilidade derivada dos danos de caza e créase a figura do responsable de caza, a quen se lle encarga establece-la orde e a disciplina das cacerías.

Defínense de modo preciso as distintas modalidades de caza maior e menor, coas peculiaridades propias de Galicia.

Dedícase unha particular atención á vixilancia dos terreos cinexéticos para asegurar un adecuado exercicio da caza e evita-los danos que produce o furtivismo e outras prácticas cinexéticas irregulares.

A sinalización dos terreos cinexéticos queda detalladamente fixada, de modo que se homoxenicen os elementos fixos de indicación para tódolos Tecor,

ó tempo que, para posibilitar unha posta en marcha efectiva e sen traumas, se establece un amplo período para a súa implantación paulatina.

O espírito desta norma segue as pegadas da lei matriz, incidindo nos seus principios inspiradores de protección da biodiversidade e de promoción da actividade cinexética, que se concibe, ademais, como instrumento de desenvolvemento para as poboacións rurais. A xestión cinexética sustentable, que planea sobre este texto normativo non fai senón aliñarse coas orientacións fixadas nas conferencias de Helsinki e de Lisboa e sitúao na estela das máis modernas normativas europeas.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, de acordo co dictame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día once de outubro de dous mil un,

DISPOÑO:

Artigo único.-Aprobación do regulamento.

Apróbase o Regulamento de caza de Galicia, que se xunta como anexo, de conformidade coas previsións de desenvolvemento contidas na Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.

Disposición derrogatoria

Única.-Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ó establecido no presente decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro de Medio Ambiente para dictar cantas normas complementarias sexan precisas para a mellor aplicación deste decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor ós tres meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de outubro de dous mil un.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Carlos del Álamo Jiménez

Conselleiro de Medio Ambiente

ANEXO

Regulamento de caza de Galicia

TÍTULO I

Disposición xeral

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

O presente regulamento ten por obxecto a regulación do exercicio da caza no territorio de Galicia, así como o fomento, protección e adecuado aproveitamento das especies cinexéticas.

TÍTULO II

Dos terreos para efectos de caza

Capítulo I

Da ordenación cinexética

Artigo 2º.-Do Plan de Ordenación Cinexética.

1. Toda actividade cinexética en terreos sometidos a réxime cinexético especial requirirá a previa presentación, por parte dos titulares dos aproveitamentos cinexéticos ou dos seus representantes legais, dun plan de carácter quinquenal de ordenación cinexética, que deberá ser redactado por facultativos superiores ou medios nos plans de estudios dos cales quede acreditada a aprendizaxe das materias sinaladas no anexo I.

2. No proceso de creación de novos Tecor, o Plan de Ordenación Cinéxética terá que presentarse, xunto co resto do expediente, nas delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente para a súa tramitación, seguindo o procedemento establecido no artigo 14 da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia. A aprobación destes plans será realizada polo director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural no prazo máximo de dous meses desde a aprobación provisional, entendéndose aprobados de non recaer resolución no referido prazo.

3. A renovación dos plans de ordenación cinexética, que estiveran a cumpri-lo prazo da súa vixencia, presentarase perante as delegacións provincias da Consellería de Medio Ambiente, para a súa aprobación, con dous meses de antelación ó cumprimento do prazo de vixencia.

4. Os Tecor que fosen obxecto de procedementos de segregación, ampliación, fusión ou absorción deberán adapta-los seus respectivos plans de ordenación á nova situación resultante e ser presentados, para a súa aprobación, no prazo de dous meses desde a resolución do correspondente procedemento, na delegación provincial da Consellería de Medio Ambiente correspondente.

5. A resolución de renovacion ou adaptación dos plans de ordenación cinexética corresponderá ós delegados provinciais da Consellería de Medio Ambiente, que resolverán nun prazo máximo de dous meses, contados desde a data da súa presentación. Se no dito prazo non recaese resolución, os plans entenderanse aprobados.

6. A Consellería de Medio Ambiente elaborará os plans de ordenación e de aproveitamento cinexético das reservas de caza e dos terreos cinexéticos sometidos a réxime común. As ordes anuais da Consellería de Medio Ambiente nas que se determinan as limitacións e épocas hábiles de caza recollerán as especificacións contidas nos referidos plans no que afecte ó exercicio da caza.

7. Aprobados os plans de ordenación cinexética pola Consellería de Medio Ambiente, constituirán unha norma de obrigado cumprimento, a partir da cal se desenvolverá ordenadamente a actividade cinexética, dentro do marco establecido na normativa aplicable.

Artigo 3º.-Dos plans de aproveitamento cinexético.

1. Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos deberán presentar anualmente, e antes das datas fixadas para tal fin na orde anual da Consellería de Medio Ambiente que determine as limitacións e épocas hábiles de caza das distintas especies, os correspondentes plans de aproveitamento cinexético, de vixencia anual, que serán presentados perante as delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente e aprobados polos delegados provinciais no prazo dun mes desde a súa presentación, entendéndose aprobados de non recaer resolución no dito prazo.

2. As actuacións de carácter anual incluídas nos plans de ordenación e que requiran unha revisión ou autorización específica por parte da Administración deberán tamén presentarse xunto co plan de aproveitamento.

3. Os plans de aproveitamento cinexético realizaranse con base no Plan de Ordenación Cinexética xa aprobado e nas táboas de capturas dos anos anteriores. Tódalas especies cazables que os titulares estean autorizados a cazar serán consideradas de forma individual.

Artigo 4º.-Do contido dos plans de ordenación cinexética.

Os plans de ordenación cinexética terán o seguinte contido:

a) Os datos do estado cinexético do Tecor, a definición e descrición das unidades de xestión e inventario e a estimación de parámetros poboacionais como abundancia e productividade das especies obxecto do aproveitamento, así como unha avaliación da capacidade de carga cinexética do hábitat.

b) O establecemento dos obxectivos da ordenación, de acordo coa información recollida na fase de inventario.

c) A estimación da extracción sustentable que se realizará en función da evolución prevista das poboacións.

d) A zonificación da área, un sistema de seguimento da propia planificación e unha previsión de mecanismos correctores.

e) Tamén figurarán articuladas no tempo as accións de conservación das especies cinexéticas, así como, de se-lo caso, doutras especies silvestres.

f) As accións e modalidades complementarias articuladas no espacio e tempo, como o adestramento de cans, a solta-captura e outras similares.

g) Accións previstas de mellora do hábitat.

h) Previsións de vixilancia, con indicación de medios persoais e materiais que se empregarán.

i) Investimentos proxectados.

j) Definición dos elementos xeográficos plasmados nos planos e escala destes.

k) Previsións verbo do control dos danos causados polas pezas de caza.

l) Indicación das zonas de caza permanente e de adestramento de cans, de se-lo caso.

Artigo 5º.-Dos plans de ordenación cinexética en espacios sometidos a outra planificación.

Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos de réxime especial incluídos en espacios naturais protexidos ou nos ámbitos territoriais obxecto de plans de ordenación de recursos naturais, terán que redacta-los seus respectivos plans de ordenación cinexética suxeitándose ás directrices fixadas no correspondente Plan de Ordenación de Recursos Naturais.

Artigo 6º.-Do cambio de titularidade ou de réxime.

Calquera cambio de titularidade ou do réxime ó que se encontren sometidos os terreos cinexéticos durante a vixencia do plan de ordenación correspondente, non implicará a modificación da planificación á que están sometidos os terreos afectados mentres se encontre en vigor.

Artigo 7º.-Do mantemento dun mínimo de superficie como vedado.

De acordo co establecido no artigo 13.2º da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia, os plans de ordenación recollerán a obriga de manter como vedada un mínimo do dez por cento da superficie cinexética dos Tecor. Estes vedados de caza deberán mante-los mesmos lindeiros polo menos durante dous anos consecutivos, e sinalizaranse de acordo coa normativa dos terreos cinexéticos.

En caso de que se opte por constituír máis dun vedado de caza por Tecor, a superficie mínima destes será de 200 ha continuas.

Artigo 8º.-Das zonas de caza permanente e de adestramento de cans.

Incluída na ordenación do Tecor poderanse considerar zonas destinadas á caza permanente e/ou adestramento de cans. A superficie destinada á caza permanente non poderá supera-lo 5% da superficie total do Tecor e terán unha vixencia igual á duración do plan de ordenación. Deberán cumpri-los seguintes requisitos:

1. Zonas de caza permanente:

A zona establecerase sobre terreos onde non se comprometa o mantemento das poboacións doutras especies, tanto cinexéticas como non cinexéticas. Así mesmo, non deberán existir cultivos agrícolas e presentarase unha especial atención ás zonas de seguridade, de forma que os disparos efectuados non poidan alcanza-las.

A zona terá unha adecuada e precisa delimitación e quedará separada dos lindeiros do Tecor por unha distancia de polo menos 500 m. A orixe das pezas que se solten será sempre de granxas autorizadas. Soamente se poderán soltar exemplares de perdiz rubia, faisán, paspallás ou outras especies, que se

inclúan na orde que regula cada ano os períodos hábiles de caza.

Deberase presentar anualmente un plan de caza para esta zona, se ben este poderá integrarse no plan de aproveitamentos anual.

2. Zonas de adestramento de cans:

a) A zona terá unha adecuada e fácil delimitación e quedará separada dos lindeiros do Tecor por unha distancia mínima de 500 m.

b) Permanecerán vedadas durante a temporada hábil de caza, sen que poidan incluírse na superficie que o Tecor debe destinar a refuxio de fauna.

c) Non se poderá adestrar cans durante a época de maior sensibilidade na cría das especies presentes na zona.

Capítulo II

Das explotacións cinexéticas

Artigo 9º.-Definición.

Para os efectos deste regulamento terán a consideración de explotación cinexética, aquelas explotacións constituídas sobre terreos cinexéticos destinados á producción comercial extensiva de pezas de caza ou á comercialización de xornadas ou accións de caza .

Para tal fin distínguense as explotacións cinexéticas industriais, as explotacións cinexéticas de carácter comercial e as explotacións cinexéticas mixtas.

Artigo 10º.-Explotacións cinexéticas industriais. Autorización e requisitos.

Enténdese por explotación cinexética industrial toda instalación dedicada á producción intensiva de pezas de caza para a súa comercialización.

1. Para establecer unha explotación cinexética industrial requírese autorización expresa e previa da Consellería de Medio Ambiente. Unha vez autorizada, esta explotación terase que inscribir no correspondente rexistro administrativo, de conformidade co disposto no artigo 62 deste regulamento.

2. Como requisito previo, o interesado deberá presentar xunto coa solicitude en modelo oficial un proxecto de execución, subscrito por facultativo superior ou medio competente para redactar proxectos nos que se inclúan as materias relacionadas no parágrafo segundo do artigo 54 da Lei 4/1997, no que se recollan:

a) Datos técnicos de construcción, planos de situación, xerais e de detalles constructivos.

b) Descrición do programa de cría.

c) Programa hixénico-sanitario e programa de control zootécnico-sanitario, elaborado polo facultativo responsable da súa execución.

d) Orzamento detallado.

e) Programa de producción e destino previsto das pezas producidas.

3. Todo traslado, modificación das instalacións ou proceso productivo precisará tamén de autorización administrativa e a súa solicitude deberá acompañarse do correspondente proxecto técnico. Para as actuacións de pequena entidade será suficiente unha memoria técnica.

4. As solicitudes para o establecemento, traslado ou modificación destas explotacións cinexéticas ou do seu proceso productivo serán presentadas polos interesados nas delegacións provinciais correspondentes, que as trasladarán, logo de informe do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural, á Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, para a súa resolución. Estas solicitudes deberán resolverse no prazo máximo de tres meses, transcorrido o cal sen se dictar resolución entenderanse estimadas.

5. As instalacións e a producción nas explotacións cinexéticas industriais realizaranse de acordo co proxecto aprobado, o condicionado particular da autorización e a normativa zootécnico-sanitaria vixente.

6. Calquera indicio de enfermidade detectado que poida ser sospeitoso de epizootia ou zoonose comunicaráselle de inmediato á delegación provincial, suspendéndose cautelosamente a entrada ou saída de animais na explotación, sen prexuízo de que se adopten as demais medidas necesarias para evita-la súa propagación, de acordo coa normativa sobre sanidade animal e coas disposicións que dicte para o efecto a Consellería de Medio Ambiente.

7. Estas explotacións levarán un libro-rexistro, que se poñerá á disposición dos organismos da Administración con competencias en materia cinexética ou sanitaria. No antedito libro a información organizarase, cando menos, por semanas, e nel anotaranse, no momento en que se produzan, os feitos seguintes:

-Entradas e saídas realizadas de calquera número de exemplares ou ovos, especificando, se é o caso, especie, sexo e idade, número de individuos ou ovos, a súa procedencia ou destino, detallando os datos identificativos completos do expedidor ou destinatario (nome da persoa física ou xurídica, número de identificación fiscal e enderezo), do lugar de orixe ou destino (matrícula de Tecor ou denominación e enderezo da explotación cinexética, se é o caso) e do transportista (razón social, matrícula do vehículo autorizado), así como a data e hora na que se produciron aqueles.

-Nacemento e morte de exemplares, especificando especie, sexo, clase e idade, número de individuos. Incluirase as postas de ovos obtidas durante cada semana.

-Incidencias habidas no proceso productivo durante cada semana incluíndo visitas veterinarias, a apa

rición de procesos patolóxicos e os tratamentos sanitarios preventivos ou curativos realizados.

-Resumo de existencias por especies, sexos e clases de idade, incluídos os ovos en incubación presentes ó final da semana, que pasan ó inicio da semana seguinte. Repartición das existencias nos distintos parques ou recintos da granxa.

O libro rexistro terá numerados os seus folios, que non serán susceptibles de substitución e estarán selados pola delegación provincial. Cada vez que os servicios oficiais inspeccionen as instalacións efectuarán as anotacións e observacións que consideren pertinentes.

8. A Administración autonómica establecerá programas de inspección e control para que as pezas criadas nestas explotacións cinexéticas reúnan as condicións cinexéticas, xenéticas e hixiénico-sanitarias apropiadas. Para tales efectos a Consellería de Medio Ambiente poderá adopta-las medidas e dicta-las disposicións que considere necesarias.

9. Co obxecto de garanti-la calidade xenética e sanitaria dos exemplares daquelas especies que teñen maior interese cinexético, cando o seu destino sexa a solta no medio natural, a Consellería de Medio Ambiente establecerá as condicións e requisitos que deberán cumpri-las explotacións cinexéticas industriais, para obter a cualificación administrativa que lles permita a producción e comercialización destas especies.

Artigo 11º.-Explotacións cinexéticas de carácter comercial.

1. Entenderase por explotación cinexética de carácter comercial aquelas de titularidade de persoas físicas ou xurídicas, que se constituan como empresas mercantís para o aproveitamento regular e lucrativo de terreos, con utilidade cinexética, consonte o establecido no artigo 21, parágrafos 1 e 3, da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.

2. As persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares cinexéticos de terreos coas superficies mínimas que esixe a lei, poderán solicitar autorización para dedicalos á explotación comercial da actividade cinexética. Nestas explotacións practicarase a caza, conforme o que se estableza nos plans de ordenación e aproveitamento que deberán ser aprobados pola Consellería de Medio Ambiente, tendo que acreditarse o carácter lucrativo e habitual destas explotacións. Non será necesario que adquiran esta calidade cando a actividade comercial que realicen veña sendo desenvolvida polos titulares dos Tecor con carácter complementario (non exceda en máis dun 30% a actividade cinexética anual) e teña por finalidade o financiamento de accións de mellora, xestión e conservación dos recursos cinexéticos. En todo caso, deberán presentar anualmente a xustificación dos ingresos percibidos e os investimentos realizados, podendo incluírse dentro delas os gastos de funcionamento das propias asociacións de

cazadores.

3. No plan de ordenación destas explotacións, ademais de todo o disposto neste regulamento, determinaranse as modalidades de caza, especies cinexéticas sometidas a aproveitamento, correspondendo ó plan de aproveitamento establece-los calendarios de actividade en cada modalidade (ganchos, monterías, axexos...), as condicións nas que se realizarán as soltas, época e frecuencia destas.

4. Nos casos de explotacións cinexéticas que vaian empregar especies alóctonas será necesaria a creación de cerres cinexéticos. Os titulares deberán xustificar na súa totalidade a cesión de dereitos cinexéticos no interior dos cercados co fin de asegura-la viabilidade.

5. Deberase manter un libro de rexistro no que conste toda a actividade cinexética da explotación, así como a información relativa ás soltas (entradas e saídas), controis sanitarios e xenéticos, e calquera outro dato que mediante resolución da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural se estableza. Este libro deberá poñerse en todo momento á disposición da Administración autonómica debidamente actualizado.

Artigo 12º.-Explotacións cinexéticas mixtas.

1. Terán a consideración de explotacións cinexéticas mixtas aquelas nas que se simultanee a práctica da caza coa producción e comercialización de pezas de caza. A antedita circunstancia deberá vir reflectida no correspondente Plan de Ordenación Cinexética e nel recolleranse os datos relativos a instalacións, métodos de captura, controis sanitarios e libros de rexistro.

2. A actividade de producción e venda de pezas de caza vivas someteranse para a súa constitución e funcionamento ó mesmo réxime que as granxas cinexéticas, sen prexuízo de contar co respectivo Plan de Ordenación Cinexética.

3. Os terreos de carácter cinexético especial en que circunstancialmente e como consecuencia da xestión das poboacións cinexéticas existentes neles, se capturen pezas de caza vivas para a súa venda ou cesión, non terán a consideración de explotación cinexética mixta e soamente necesitarán que esta circunstancia quede reflectida e autorizada no correspondente Plan de Ordenación Cinexética, sen prexuízo do cumprimento das obrigas establecidas neste regulamento para traslado, solta ou comercialización de pezas de caza vivas.

4. Os exemplares capturados vivos poderán destinarse á realización de repoboacións, ou a súa venda ou cesión para sacrificio.

Capítulo III

Das zonas de seguridade

Artigo 13º.-Definición e clasificación.

1. En relación co exercicio da caza, enténdese por zona de seguridade aquela na que deben adoptarse medidas precautorias especiais co fin de garan

ti-la protección das persoas e dos seus bens. Con carácter xeral, prohíbese nelas o exercicio da caza.

2. Considéranse zonas de seguridade, conforme o disposto nos artigos 8.3º e 25.1º da Lei 4/1997:

a) As marxes e zonas de servidume que se atopen cercadas das vías e camiños de uso público e as vías ferreas.

b) As augas públicas, incluídos os seus leitos e marxes.

c) As proximidades de núcleos urbanos ou rurais e de zonas habitadas.

d) Os lugares nos que se produzan concentracións de persoas ou gando e as súas proximidades, mentres duren tales circunstancias.

e) Calquera outra zona que se declare como tal por resolución administrativa en razón do previsto no punto primeiro do presente artigo.

3. A declaración de zona de seguridade nos supostos previstos nas letras d) e e) do parágrafo anterior poderá facela de oficio a delegación provincial, oíndo previamente as entidades e os propietarios afectados. Tamén poderá facelo por petición xustificada de calquera organismo ou entidade de carácter público ou privado; na correspondente solicitude detallaranse con precisión os límites do lugar que se pretende declarar zona de seguridade, xuntarase un plano ou bosquexo destes. A resolución declaratoria publicarase no Diario Oficial de Galicia e notificaráselle ás federacións galega de caza e da provincia correspondente, así como ós concellos especialmente afectados pola resolución.

Artigo 14º.-Límites.

1. Nas vías e camiños de uso público, as súas marxes, zonas de servidume, se se encontran cercadas, vías férreas e augas públicas, os límites da zona de seguridade serán os mesmos que para cada caso se establezan nas leis ou disposicións especiais respecto ó uso ou dominio público e utilización das servidumes correspondentes.

2. No caso do contorno de núcleos urbanos ou rurais e zonas habitadas en xeral, os límites da zona de seguridade serán os que alcancen as últimas edificacións ou instalacións habitables, ampliados nunha franxa de cen metros en tódalas direccións.

3. Cando se trate de vilas, edificios illados, xardíns e parques non integrados en núcleos urbanos ou rurais, os límites da zona de seguridade serán os propios límites dos ditos edificios ou instalacións, ampliados nunha franxa de cen metros en tódalas direccións.

4. Nos recintos deportivos e nas áreas recreativas e de acampada que estean cercados con materiais ou sebes de calquera clase, a zona de seguridade terá como límites os do cercado, ampliados nunha franxa de cen metros arredor do seu perímetro. Se non estiveran cercados, con carácter xeral os límites serán os das súas últimas edificacións ou instala

cións ampliadas nunha franxa de cen metros en tódalas direccións, salvo que sexan fixados outros pola Consellería de Medio Ambiente, ben de oficio ou por instancia das entidades públicas ou privadas titulares das anteditas instalacións, de acordo coas circunstancias que concorran en cada caso; en tales supostos darase a oportuna publicidade.

5. Nos lugares onde se produzan concentracións de persoas ou de gando, e mentres duren tales circunstancias, a zona de seguridade alcanzará unha franxa de douscentos cincuenta metros arredor do lugar da concentración cando esta sexa de persoas e de cen metros cando o sexa de gando.

6. Para as demais zonas que se declaren de seguridade os límites serán fixados, en cada caso, pola resolución correspondente.

7. Cando existan razóns especiais que así o aconsellen, por requirimento da autoridade gobernativa competente, poderán modificarse os límites establecidos nos puntos anteriores.

Artigo 15º.-O exercicio da caza nas zonas de seguridade e no seu contorno.

Enténdese por cazar, para estes efectos, encontrarse en situación inmediata de disparar ou capturar especies de caza por calquera método.

1. Sen prexuízo do que establezan outras disposicións ó respecto, a caza nas zonas de seguridade e no seu contorno, aterase ás prohibicións ou limitacións, que con carácter xeral, se especifican nos puntos seguintes:

a) Disparar en dirección ás zonas de seguridade sempre que o cazador non se encontre separado delas por unha distancia maior da que poida alcanza-lo proxectil ou que a configuración do terreo intermedio sexa de tal maneira que resulte imposible alcanza-la zona de seguridade.

b) En augas públicas cos seus leitos e marxes, con carácter xeral prohíbese a caza. Non obstante, cando concorran circunstancias especiais, de modo permanente ou temporal, a Consellería de Medio Ambiente poderá autoriza-la caza nestes lugares, difundindo publicamente esta decisión e sinalizando debidamente os terreos e as augas afectadas. Para os únicos efectos de determina-las zonas de seguridade nas que se prohibe o exercicio da caza, prohíbese unicamente nas marxes daquelas que superen os tres metros de largo.

c) Cando se trate de augas públicas, cos seus leitos e marxes, que atravesen ou limiten terreos sometidos a réxime cinexético especial non se poderá cazar nelas, excepción feita do caso de que os titulares de tales terreos dispoñan das autorizacións pertinentes da Consellería de Medio Ambiente e das demais entidades competentes.

d) Nas marxes das vías non incluídas no artigo 25.4º da Lei 4/1997, se as condicións de visibilidade o permiten, poderanse situa-los postos para os zapeos, ganchos ou monterías.

e) Nos carreiros e camiños rurais pouco transitados, destinados ó paso a pé e ó uso agrícola ou forestal, poderase cazar, sempre que as condicións de seguridade o permitan.

2. Para as zonas, que se declaren de seguridade, en virtude do previsto no artigo 13.2º nas súas letras d) e e), especificaranse na resolución de declaración as limitacións e prohibicións aplicables ó uso de armas de caza en relación cos terreos afectados.

Capítulo IV

Limitacións da caza

Artigo 16.-Terreos agrícolas e montes reforestados.

1. Nos terreos dedicados a cultivos agrícolas e nos montes recentemente reforestados, a Consellería de Medio Ambiente, oído o Comité Galego de Caza, poderá condicionar ou prohibi-lo exercicio da caza durante determinadas épocas. Para estes efectos, os referidos terreos non requirirán sinalización.

Do acordo adoptado se dará publicidade no Diario Oficial de Galicia.

2. Así mesmo, e de acordo co establecido no Decreto 45/1999, do 21 de xaneiro, polo que se establecen medidas preventivas e de restauración das áreas afectadas polos incendios forestais, prohíbese o exercicio da caza durante dous anos nos terreos queimados.

Capítulo V

Da sinalización para efectos de caza

Artigo 17º.-Da sinalización dos Tecor.

1. A sinalización dos terreos cinexeticamente ordenados efectuarase con carteis ó longo de todo o seu perímetro exterior, de forma que sexa visible desde o exterior do terreo sinalizado. Poderanse poñer ademais sinais en puntos significativos e relevantes do interior do espacio, que informen sobre a condición cinexética do terreo.

2. A distancia entre os carteis no perímetro exterior do terreo sinalizado non será superior a cincocentos metros, colocándose ademais á mesma distancia en tódalas vías de acceso que penetren no terreo cinexeticamente ordenado e, de se-lo caso, en puntos significativos e relevantes do seu interior.

3. Entre os carteis anteriormente citados colocarase unha sinalización de segunda orde cunha distancia máxima entre elas de douscentos cincuenta metros.

4. Os carteis de primeira orde e os sinais de segunda orde, referenciados anteriormente adaptaranse á tipoloxía descrita no anexo V deste regulamento.

Artigo 18º.-Dos tipos de sinalización.

1. Os terreos de réxime cinexético especial, que non teñan a consideración de Tecor serán obxecto da mesma sinalización establecida para aqueles, se ben se incluirá unha lenda relativa á súa respectiva clasificación na que constará a súa denominación específica.

2. A sinalización das zonas de caza permanente ou das zonas de reserva de caza ou da de adestramento de cans serán obxecto de regulación na orde que para tal efecto se dicte.

Artigo 19º.-Sinalización das zonas de seguridade.

1.Nas zonas de seguridade non será obrigatoria, con carácter xeral, a sinalización para efectos cinexéticos prevista no artigo 17º do presente regulamento, salvo nos casos seguintes:

-Cando se trate de recintos deportivos, áreas recreativas e de acampada en terreos non cercados, sempre que as instalacións non sexan visibles desde calquera punto situado a unha distancia mínima de cen metros.

-Cando a zona de seguridade fora declarada en virtude do establecido no artigo 13.2º, nas súas letras d) e e).

-Cando por circunstancias de especial perigo o impoña a Consellería de Medio Ambiente para determinados lugares, ben de oficio ou por requirimento da autoridade gobernativa competente.

2. A correspondente resolución da Consellería de Medio Ambiente determinará a sinalización de que debe ser obxecto a zona delimitada.

3. A sinalización e a súa conservación, cando a zona de seguridade ou a modificación dos seus límites non fora declarada de oficio pola Consellería de Medio Ambiente, serán por conta dos organismos ou entidades públicas ou privadas, por instancia dos que se producira a declaración de zona de seguridade ou a súa modificación e, de se-lo caso, polos titulares dos recintos deportivos, áreas recreativas e áreas de acampada.

TÍTULO III

Das especies cinexéticas

Capítulo I

Das especies cinexéticas e das pezas de caza

Sección primeira

Das especies cinexéticas

Artigo 20º.-Definición e clasificación.

1. Son especies obxecto de caza no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia as que se citan no anexo IV do presente regulamento, clasificadas, para efectos da planificación e ordenación do seu aproveitamento, en especies de caza maior e de caza menor. Para os mesmos efectos distínguense as migratorias das que non o son e considéranse de maneira diferenciada as aves acuáticas e as especies predadoras de Galicia.

2. A Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, oído o Comité Galego de Caza, poderá excluír da relación de especies cinexéticas aquelas sobre as que decida aplicar medidas adicionais de protección. Así mesmo, poderá incorporar como novas especies cazables as que, non estando

incluídas nas relaciones de especies catalogadas, tiveran tal presencia na Comunidade Autónoma que fixeran viable o seu aproveitamento cinexético. Estas medidas circunstanciais poderán adoptarse para zonas restrinxidas do territorio da Comunidade Autónoma, ante a eventualidade de que tan só concorran os presupostos determinantes en espacios localizados.

3. Así mesmo, os servicios provinciais de Medio Ambiente Natural poderán autoriza-la eliminación de exemplares de especies non catalogadas que exerzan efectos negativos sensibles sobre a fauna ou produzan danos de importancia económica relevante.

Sección segunda

Das pezas de caza

Artigo 21º.-Definición.

Enténdese por peza de caza calquera exemplar das especies incluídas na relación das declaradas obxecto de caza, ou que poidan ser declaradas como tales no futuro.

Artigo 22º.-Pezas de caza en catividade.

1. Para a tenza de pezas de caza en catividade é preciso contar con autorización expresa da Consellería de Medio Ambiente. As solicitudes presentaranse na delegación provincial correspondente ó lugar onde vaia permanecer habitualmente a peza en catividade, e nelas faranse consta-los datos identificativos do propietario da peza, así como a especie e sexo desta. Xunto coa solicitude deberá acreditarse a procedencia legal da peza.

2. A delegación provincial expedirá, se procede, a correspondente autorización ou guía de tenza que, en xeral, terá validez para a vida da peza. Na antedita autorización virán reflectidas as obrigas do titular en caso de que a peza en catividade sexa traspasada a outra persoa, así como as condicións de índole sanitaria que deba cumprir. En caso de perda ou extravío da guía, solicitarase e outorgarase duplicado dela. A guía ou autorización debe levala o posuidor da peza cando traslade esta de lugar ou cando practique a caza se se tratara de reclamo.

3. A morte ou o extravío da peza obriga o titular da autorización a comunicalo á delegación provincial nun prazo non superior a trinta días desde que se producira o feito, devolvendo dentro do dito prazo a guía correspondente.

4. O permiso de tenza de pezas vivas de caza non autoriza a practica-la cría en catividade coas ditas pezas.

5. Nas granxas e demais explotacións cinexéticas-industriais autorizadas, incluídas aquelas con que conten os Tecor para a producción de caza propia, enténdese autorizada a tenza de pezas en catividade sempre que estas explotacións e instalacións cumpran os requisitos establecidos no presente regulamento.

6. Non terán a consideración de pezas en catividade aquelas pezas que se encontren no interior de terreos cinexéticos cercados legalmente autorizados.

Artigo 23º.-Valoración das pezas de caza.

A Consellería de Medio Ambiente, oído o Comité Galego de Caza, establecerá periodicamente o baremo de valoración das pezas de caza das distintas especies cinexéticas.

Facúltase o director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural para a súa actualización e modificación.

Artigo 24º.-Danos causados polas pezas de caza.

1. Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos en terreos suxeitos a réxime especial responderán dos danos e lesións ocasionados por especies cinexéticas procedentes deses terreos. Considerarase, salvo proba en contrario, que a peza procede do terreo cinexético máis próximo ó lugar no que se producira o dano.

2. Cando se trate de danos efectivos producidos polas especies cinexéticas procedentes de terreos cinexéticos de aproveitamento común, dos Tecor autonómicos da súa administración, das reservas de caza, dos refuxios de fauna e calquera outro terreo dos que a administración e xestión corresponda a Administración autonómica, será de aplicación o previsto no artigo 23 da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.

3. Nos casos nos que non resulte posible precisa-la procedencia da caza respecto a un determinado dos varios titulares de aproveitamentos cinexéticos que extremen co predio danado, a responsabilidade polos danos orixinados nel polas pezas de caza será esixible solidariamente a tódolos titulares de aproveitamentos cinexéticos que foran estremeiros.

TÍTULO IV

Da protección, conservación e aproveitamento da caza

Capítulo I

Da inspección sanitaria

Artigo 25º.-Notificación de enfermidades.

1. Os titulares de Tecor ou os seus vixilantes, os titulares de terreos cinexético deportivos e os dedicados ás explotacións cinexéticas, así como os posuidores de pezas de caza en catividade e os cazadores, cando teñan coñecemento ou presunción da existencia de calquera enfermidade que afecte á caza e que sexa sospeitosa de epizootia ou zoonose estarán obrigados a comunicalo á delegación provincial ou, no seu defecto, ás autoridades ou ós seus axentes, que o notificarán a esta. Procurará facerse polo medio máis rápido posible, non deixando transcorrer máis de vintecatro horas desde que se observaran os indicios.

O comunicante, que deberá identificarse, fará referencia á especie cinexética e ó lugar, achegando datos para a súa localización e cantos outros estime de interese.

2. A Consellería de Medio Ambiente recoñecerá o lugar e tomará as mostras necesarias para asegurarse da enfermidade e avalia-lo seu posible alcance; se non se encontrasen pezas mortas ou as achadas presentasen unha deterioración tal que faga imposible a súa análise, poderá dar caza ás precisas para efectualas, e de se-lo caso, procederá de conformidade cos resultados que se deriven daquela.

Artigo 26º.-Adopción de medidas de emerxencia.

1. Comprobada a aparición de epizootias ou zoonose, ou cando existan indicios razoables da súa existencia, a Consellería de Medio Ambiente dictará as medidas cinexéticas excepcionais necesarias para procura-lo seu control, as cales se publicarán no Diario Oficial de Galicia precisando os límites da zona afectada. Non se fará necesaria a adopción de tales medidas cando se trate das enfermidades crónicas máis comúns.

2. Así mesmo, os organismos competentes da Administración poderán adoptar outras medidas de calquera índole para erradica-la enfermidade, especialmente as referidas ó traslado de pezas de caza, soltas, comercialización e consumo.

3. Os titulares cinexéticos dos terreos sometidos a réxime cinexético especial, os de explotacións cinexéticas e os posuidores de pezas en catividade están obrigados a cumpri-las medidas dictadas pola Administración co propósito de consegui-la erradicación de epizootias ou zoonoses.

Artigo 27º.-Inspección dos productos cinexéticos.

No referente a inspeccións sanitarias dos productos cinexéticos aplicarase o que dispoñan as normas vixentes sobre a materia

Artigo 28º.-Normas sanitarias.

A comercialización, transporte ou tenza de pezas de caza vivas ou mortas deberá cumpri-las normas sanitarias correspondentes. En particular, as pezas cobradas nas modalidades de caza maior, para poder libra-las súas carnes ó comercio, someteranse ós recoñecementos sanitarios previstos na lexislación específica.

Capítulo II

Dos medios e procedementos de caza. Limitacións e prohibicións

Sección primeira

Dos medios de caza

Artigo 29º.-Tenza e usos de medios de caza.

1. Sen prexuízo do disposto noutras leis especiais, para a tenza e uso dos medios empregados na práctica da caza, observarase o establecido na Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia e no presente regulamento.

2. Para utilizar medios de caza que precisen de autorización especial será necesario estar en posesión do correspondente permiso. A súa expedición compételle á Consellería de Medio Ambiente, que poderá outorgalo nas circunstancias e condicións previstas neste capítulo.

Artigo 30º.-Homologación de medios especiais.

A Consellería de Medio Ambiente poderá establecer normas de homologación e contraste dos medios de caza que precisen de autorización especial, co obxecto de que tales medios non produzan efectos distintos ós pretendidos.

Artigo 31º.-Medidas de protección.

1. Cando por razóns de interese sanitario ou de índole técnica sexa preciso adoptar medidas excepcionais en relación coa actividade cinexética, a Consellería de Medio Ambiente poderá suspende-la utilización dalgún dos medios ou métodos de caza de lícito emprego. A suspensión pode afectar tamén á utilización de cans. A resolución de suspensión será motivada e, de se-lo caso prorrogable, e determinará a súa duración á vista dos informes técnicos dispoñibles.

2. A adopción destas medidas poderá afectar a todo o territorio da Comunidade Autónoma ou a unha zona concreta. Para tales efectos deberá ser oído o Comité Galego de Caza ou o provincial que corresponda e darase publicidade nos correspondentes diarios ou boletíns oficiais.

Sección segunda

Dos medios e métodos prohibidos

Artigo 32º.-Medios prohibidos con carácter xeral.

1. Con carácter xeral queda prohibida para a práctica da actividade cinexética a utilización de:

a) Todo tipo de cebos, gases ou substancias velenosas, paralizantes, tranquilizantes, atraentes ou repelentes, así como os explosivos, salvo que formen parte de municións autorizadas para a caza.

b) Os aparellos electrocutantes ou paralizantes.

c) Os faros, lanternas, espellos e outras fontes luminosas artificiais, menos nas esperas nocturnas autorizadas para sinalización.

d) As armas automáticas ou semiautomáticas cun cargador que poida conter máis de dous cartuchos, as de aire comprimido e as provistas de silenciador ou de visor para o disparo nocturno, así como as que disparen proxectís que inxecten substancias paralizantes; os rifles do calibre vintedous, as balas explosivas e os cartuchos de postas, entendéndose por postas aqueles proxectís introducidos nos cartuchos en número de dous ou máis e cun peso unitario igual ou superior a dous gramos e medio.

e) As aeronaves de calquera tipo ou os vehículos terrestres motorizados así como as embarcacións de motor como lugar desde onde realiza-los disparos.

f) Os lazos e anzois, así como todo tipo de trampas e garamelos, incluído costelas, buíces ou béstas, fosos, nasas e esparrelas.

g) O arbolillo, as varetas, as rametas, as barracas, paranys e todo tipo de medios ou métodos que impliquen o uso do visgo.

h) Todo tipo de redes ou de artefactos que requiran para o seu funcionamento o uso de mallas, como as redes abatibles, as redesnéboa ou verticais e as redes canón.

i) Os reclamos de especies protexidas, vivos ou naturalizados, e outros reclamos vivos cegados ou mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos ou mecánicos, incluídas as gravacións.

j) Calquera outro medio masivo ou non selectivo para a captura ou morte de pezas de caza.

2. Para a utilización excepcional de calquera destes medios requírese a autorización, que poderá outorgarse nas circunstancias e condicións previstas no artigo 35º.

Artigo 33º.-Preparación, manipulación e comercio dos medios prohibidos con carácter xeral.

Queda igualmente prohibido con carácter xeral a preparación, manipulación e venda para a súa utilización como métodos de caza dos medios descritos no artigo anterior, salvo que se dispoña de autorización administrativa expresa de conformidade co disposto no artigo 35º.

Sección terceira

Da tenza de aves de cetrería e furóns

Artigo 34º.-Tenza de furóns e de aves de cetrería.

1. A Consellería de Medio Ambiente poderá autoriza-la tenza de furóns con fins cinexéticos, de conformidade co establecido na Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, na súa normativa de desenvolvemento, na Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, e nos termos que se establezan na pertinente orde dictada para o efecto.

2. Para a tenza de aves de cetrería observarase o previsto nas normas nacionais e internacionais que sexan de aplicación, así como as que dicte a Consellería de Medio Ambiente en canto a rexistro, guía e marcaxe ou anelado das ditas aves, así como a Lei 4/1989, do 27 de marzo. En calquera caso, para autoriza-la súa tenza deberá acreditarse a procedencia legal da ave.

Sección cuarta

Autorizacións excepcionais

Artigo 35º.-Autorizacións excepcionais.

1. A Consellería de Medio Ambiente poderá autorizar excepcionalmente a utilización dos medios descritos na sección segunda deste mesmo capítulo ou dos medios prohibidos con carácter xeral do artigo 32º, así como a preparación, manipulación e venda

destes para a súa utilización como método de caza, cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

a) Para evitar prexuízos para a saúde e seguridade das persoas.

b) Para evitar prexuízos para especies protexidas.

c) Para previr prexuízos importantes ós cultivos, ó gando, ós bosques, á propia caza, á pesca ou á calidade das augas.

d) Para combater enfermidades ou epizootias que afecten ás especies cinexéticas.

e) Cando sexa necesario por razón de investigación, educación, repoboación ou reincorporación, ou cando se precise para a cría en catividade en centros autorizados para o efecto.

f) Para previr accidentes en relación coa seguridade aérea.

2. A solicitude de autorización deberá presentarse no servicio provincial correspondente, estar debidamente xustificada e conte-los datos necesarios para poderse resolver conforme o disposto no punto seguinte. Esta entenderase desestimada se transcorrido o prazo dun mes desde a data da súa presentación non recaera resolución, conforme o disposto no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. A autorización, que será persoal, intransferible e de carácter temporal, deberá ser motivada e especificar:

a) O obxectivo ou razón da acción.

b) A especie ou especies a que se refira e, se é o caso, a idade e sexo

c) Os medios, os sistemas ou métodos que se van empregar e os seus límites, así como a cualificación do persoal que o vaia executar.

d) As condicións de risco e as circunstancias de tempo e lugar.

e) Os controis que se exercerán, de se-lo caso.

4. O medio ou método autorizado estará proporcionado ó fin que se persiga. Para tales efectos o Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural poderá realiza-las comprobacións previas que estime convenientes, así como esixir, se é o caso, a utilización de medios homologados por esta, e a súa oportuna comparación mediante a fixación de precintos conforme o que aquela estableza para o efecto.

5. Non se autorizará a utilización de medios non selectivos en lugares, épocas ou circunstancias nos que puideran provoca-la morte ou dano de exemplares da fauna ameazada, salvo nos casos previstos nas letras a), b) e f) do parágrafo primeiro do presente artigo, cando a medida se considere imprescindible e non existan métodos alternativos de control.

6. Se por razóns de urxente necesidade non puidera obterse a previa autorización administrativa en calquera dos supostos previstos nas letras a), b), ou f) do parágrafo primeiro do presente artigo, darase conta inmediata, nun prazo non superior a vintecatro horas desde o momento da súa iniciación, da acción realizada á delegación provincial da Consellería de Medio Ambiente, que abrirá expediente administrativo co fin de determina-la urxencia alegada e a xustificación do medio empregado. De non estar plenamente xustificada a actuación, procederase a incoa-lo oportuno expediente sancionador.

Artigo 36º.-Medidas extraordinarias.

1. Cando a producción agrícola, forestal ou gandeira de calquera predio se vexa prexudicada pola acción das pezas de caza, o Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural, por instancia de parte, poderá autoriza-lo seu titular para que, dentro daquela, tome medidas extraordinarias de carácter cinexético, e se é o caso, baixo as condicións previstas no artigo 35º deste regulamento.

Cando a caza existente en vedados ou en terreos cercados non acollidos a outro réxime cinexético especial orixine danos nos cultivos dos predios estremeiros, a delegación provincial poderá, así mesmo, autoriza-la realización de accións encamiñadas a reducir no seu interior o número de pezas causantes do dano.

2. O solicitante deberá acreditar documentalmente a titularidade que lle corresponda para a producción agrícola, forestal ou gandeira protexibles de que se trate; deberá xustificar tamén os prexuízos efectivos que pola caza se lle ocasionen. Na solicitude deberanse de concretar as clases e tipos de medidas que o peticionario considera máis adecuadas para consegui-la protección que pretende.

3. Nos terreos de aproveitamento cinexético común, cando os danos sexan xeneralizados, a delegación provincial, a petición motivada dos concellos afectados e logo de informe técnico do Servicio de Medio Ambiente Natural, poderá autoriza-la caza mediante as modalidades e medios que estime máis adecuados, establecendo as condicións particulares para levar a cabo a cacería.

Os participantes nestas cacerías serán determinados polos concellos mediante sorteo público entre os cazadores que o soliciten, dando prioridade ós propietarios dos bens afectados.

4. As peticións entenderanse desestimadas se transcorrido o prazo dun mes desde a data da súa presentación non recaeu resolución, conforme o artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño.

Sección quinta

Das modalidades de caza

Artigo 37º.-Modalidades.

As modalidades de caza que con carácter xeral poden practicarse en Galicia son as que se definen a continuación:

1. Para a caza maior.

-Montería: consiste en bater con axuda de cans unha mancha ou extensión de monte pechada por

cazadores distribuídos en armadas e colocados en postos fixos. Neste caso os batedores non poderán portar armas de fogo. O número de cazadores en postos será entre 20 e 50 e o de cans, ata 5 mandas (ata 22 cans en cada un).

-Gancho: é un lance de caza colectivo para a caza maior e a caza do zorro, cun mínimo de 10 cazadores e un máximo de 30 en postos, que poden variarse durante o lance. Poderanse utilizar ata 30 cans, en dous grupos como máximo, sen prexuízo dunha posterior confusión. Os cans poden ser acompañados por algúns cazadores, no exercicio da caza.

-Axexo: consiste en que o cazador, co ánimo de abatela, busca a peza con axuda dun garda ou dun guía.

-Agardo ou espera: consiste en que o cazador espera apostado nun lugar a que a peza acuda espontaneamente a el.

2. Para a caza menor:

-En man: consiste en que un grupo de cazadores que, con ou sen a axuda de cans, colocados en liña e separados entre si por unha distancia variable, avanzan cazando nun terreo.

-Axexo: consiste en bater un determinado terreo por axexadores sen cans para que a caza pase por unha liña de cazadores apostados en lugares fixos.

-Ó salto: consiste en que o cazador en solitario ou con can, percorre o terreo para disparar sobre as pezas de caza que encontre.

-Ó paso ou en posto fixo ou espera: consiste en que o cazador, desde un posto fixo, espera a que as pezas pasen polo lugar ou acudan a el espontaneamente ou con axuda de chamanises.

-Persecución con galgos: modalidade exclusivamente para lebres consistente en que o galgo, á carreira, captura pezas desa especie sen que os cazadores empreguen armas.

-Perdiz con reclamo: consiste en que un cazador, apostado nun lugar fixo e coa axuda dun reclamo macho de perdiz, espera a que acudan atraídas por este, pezas da súa mesma especie.

-Zapeo: modalidade usada exclusivamente para o coello e o raposo, consistente en que os cazadores batan un determinado terreo, con ou sen axuda de cans, para que os coellos ou zorros espantados pasen por onde estean asentados os outros cazadores do grupo.

3. A caza con aves de cetrería e con arco:

-Caza con arco.-É a que se realiza con este método de captura. Soamente se permite esta modalidade de caza en terreos cinexéticos sometidos a réxime especial, que os incluísen entre os métodos de caza autorizados.

-Cetrería.-O cazador, axudado ou non por can, levanta a caza que captura a súa ave rapaz.

Nos terreos sometidos a réxime cinexético especial poderá autorizarse esta modalidade de caza; para

iso é necesario que se inclúa no correspondente Plan de Ordenación Cinexética.

A caza con arco e con aves de cetrería require ademais unha autorización expresa, expedida polo Servicio Provincial de MAN correspondente.

O cetreiro deberá dispor da oportuna licencia para o exercicio da caza, sen máis peculiaridades nin requisitos que os que quedaron descritos nesta disposición e nas que determinen os períodos hábiles de caza.

O adestramento destas aves deberá realizarse nos espacios que, para este mester, se previran nos correspondentes plans de ordenación cinexética dos respectivos Tecor.

Artigo 38º.-Requisitos.

Para a práctica das modalidades de caza descritas nos números 1 e 2 do artigo anterior será necesario observa-lo seguinte:

a) Supeditaranse, en todo caso, ós plans de calquera orde, existentes ou que se establezan, no que afecten á actividade cinexética, así como ó que dicten as ordes que regulan os períodos hábiles de caza. Nas modalidades de caza menor non poderá dispararse sobre pezas de caza maior e viceversa, salvo autorización expresa

b) Nas modalidades de montería e axexo queda prohibido o desdobramento de postos sobre o terreo.

c) Os axexadores, batedores, ou encargados dos cans que asistan en calidade de tales ás cacerías-monterías non poderán cazar con ningunha clase de armas de fogo. No caso de pezas de caza maior, poderán rematalas con arma branca.

d) Mentres teña lugar unha montería ou gancho, prohíbese o exercicio doutras modalidades de caza nas zonas de terreo determinadas na autorización.

e) Caza de perdiz con reclamo: poderá autorizarse se así o recolle o plan de ordenación nas condicións que aseguren a conservación duns mínimos poboacionais da especie, en época de celo e durante un período máximo de seis semanas.

Cando o reclamo proveña doutra Comunidade Autónoma e non estea rexistrado en Galicia, o cazador deberá contar cunha autorización especial do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural, que terá validez soamente para esa temporada cinexética.

f) Caza de aves acuáticas: a caza de aves acuáticas non poderá realizarse desde embarcacións de motor nin utilizar estas para espanta-las aves durante a tirada.

g) Caza nocturna: non se poderá practicar pola noite ningunha modalidade de caza salvo as esperas, para o que se precisará autorización do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural. A autorización poderá incluír fontes luminosas artificiais para previr riscos á seguridade das persoas.

h) A realización de montería ou gancho, axexos de perdiz e tiradas de aves acuáticas, que en calquera caso deberán estar previstas no plan de ordenación aprobado, deberá comunicarse previamente ó servicio provincial onde estea matriculado o Tecor. A comunicación realizarase en modelo oficial e, para que se considere válida, debe ter entrada nel cunha antelación mínima de dez días á data en que se vaia realiza-la cacería; estará asinada polo titular do Tecor ou por persoa expresamente autorizada, por este e incluirá os datos do Tecor e do cazadoiro previsto, a data de celebración, o número aproximado de cazadores e os de mandas de cans de se-lo caso, así como o lugar e hora da reunión.

No suposto de que a comunicación non sexa conforme co contido do plan de ordenación aprobado, presente defectos de forma, o Tecor non cumprira co requisito da renovación anual da súa matrícula ou contraveña co disposto neste regulamento ou noutras normas legais aplicables ó caso, o servicio provincial, no prazo de cinco días contados a partir da recepción da comunicación, poderá denega-la realización de forma motivada.

Os titulares dos Tecor, persoa autorizada por estes ou os organizadores das cacerías deberán comunicar, con igual prazo, a data da celebración de montería o gancho o posto da Garda Civil da demarcación e ós titulares dos Tecor estremeiros.

Realizada a notificación ó servicio provincial, a cacería entenderase autorizada se, aboada a taxa correspondente, de se-lo caso, transcorrese un prazo de cinco días desde a data de presentación da comunicación sen recaer resolución expresa.

O titular do Tecor ou o organizador da cacería estará obrigado a resumir nun impreso oficial o resultado das cacerías autorizadas, enviándoo ó Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural dentro dos quince días seguintes á súa realización. A dita comunicación constitúe un requisito inescusable para a concesión de novas autorizacións ou para o mantemento das xa autorizadas, de xeito que o seu incumprimento daría lugar á revogación das actividades do calendario xa autorizadas.

Artigo 39º.-Medidas precautorias de seguridade.

1. Con independencia do que dispoñan outras leis, durante o exercicio da caza deberá observarse o seguinte:

a) En tódolos casos en que se avisten grupos de cazadores que marchen en sentido contrario, ou que se vaian cruzar ou adiantar, será obrigatorio para todos eles descarga-las súas armas cando tales grupos se encontren a menos de cincuenta metros uns doutros e mentres se manteñan de fronte respecto ó outro grupo.

b) Nas cacerías que se organicen en forma de monterías, axexos ou tiradas colectivas prohíbese ter cargadas as armas antes do momento de chegar á postura ou despois de abandonala. Así mesmo, prohíbese o cambio ou abandono dos postos polos cazadores,

acompañantes e os seus auxiliares durante a cacería, salvo por razóns de forza maior e logo de aviso ós postos estremeiros, sempre que estes estean á vista.

c) Nas monterías colocaranse os postos de modo que queden protexidos dos disparos dos demais cazadores, procurando aproveitar para tal efecto os accidentes do terreo.

d) Nos axexos de caza menor deberán colocarse os postos distanciados, polo menos, trinta metros uns doutros, salvo que non teñan vista directa. Así mesmo, colocaranse pantallas de protección, que deberán ter dimensións e colocación en altura convenientes, sen que a súa superficie sexa inferior a quince decímetros cadrados.

e) Salvo que se indiquen distancias superiores, na modalidade de axexo, os axexadores non deberán acercarse a menos de cincuenta metros das posicións de tiro dos cazadores e estes non dispararán cara á liña de axexadores cando esta se encontre a menos de cen metros ó alcance da escopeta.

f) Cada postor deberá explicar antes de empeza-la cacería a tódolos cazadores que coloque, o campo de tiro permitido, e estes absteranse de disparar fóra del e especialmente en dirección ós demais postos que teña á vista. Para estes efectos cada cazador está obrigado a establecer acordo visual e/ou verbal cos máis próximos para sinala-la súa posición.

g) Así mesmo, observaranse as normas que regulan o uso de armas en relación coas zonas de seguridade.

2. Como anexo III a este regulamento, figuran as normas de seguridade para axexos e para ganchos e monterías.

Artigo 40º.-Responsabilidade nas cacerías.

A infracción das prescricións do presente regulamento determinará a correspondente responsabilidade en vía administrativa, que se suxeitará ás prescricións seguintes:

1. Os titulares dos Tecor e os organizadores das cacerías de se-lo caso, serán responsables das infraccións que se deriven de cazar ou permitir cazar nas modalidades non incluídas no plan de ordenación aprobado para o Tecor, ou con incumprimento das condicións do antedito plan.

Cando os titulares actúen como organizadores asumirán ademais, as responsabilidades destes e, en calquera caso, os titulares estarán obrigados a colaborar coa Administración en todo o que se refire ó disposto neste artigo.

2. Os organizadores de cacerías serán responsables en xeral do cumprimento dos requisitos e medidas concernentes á preparación e desenvolvemento daquelas, especialmente ás medidas de seguridade, colocación e condicións que deben reuni-lo postos; impedirán tanto cazar en liña de retranca como na faixa que corresponda arredor da superficie obxecto da cacería.

Responsabilizaranse, así mesmo, de dárlle-las debidas instruccións a cantas persoas vaian participar na cacería, sexan cazadores ou auxiliares.

3. Os cazadores serán responsables das contravencións ó presente regulamento polos seus actos individuais, incluído o incumprimento das instruccións que para o bo desenvolvemento da cacería lles dera o organizador cando participen en modalidades colectivas.

Así mesmo, todo cazador estará obrigado a indemnizar polos danos e perdas que ocasione con motivo do exercicio da caza, excepto cando o feito fora debido a culpa ou neglixencia do prexudicado ou por causas de forza maior.

Sección sexta

Da caza con cans

Artigo 41º.-Utilización e control de cans.

1. Os donos ou os posuídores de cans están obrigados a cumprir, en relación con eles, para a práctica da caza e para a conservación das especies cinexéticas o prevido neste regulamento, sen prexuízo do sometemento ó establecido na normativa vixente na materia.

2. O cazador será responsable das accións dos cans en canto se vulnere o presente regulamento ou as normas que se dicten para a súa aplicación; en todo caso e de maneira singular, evitarase que danen as crías ou os niños.

3. Quen practique a caza con can, aínda que non porte armas ou outros medios para cazar, precisa estar en posesión da licencia de caza correspondente. Non estarán obrigados a ter esta os batedores, axexadores e encargados dos cans cando actúen como auxiliares das cacerías.

4. Prohíbese o tránsito de cans por terreos cinexéticos, salvo que estean acompañados polos seus donos e a unha distancia que lles permita mantelos baixo a súa vixilancia e control, quedando obrigados a impedir que estes persigan ou danen as pezas de caza, as súas crías ou os seus niños.

5. O tránsito de cans polas zonas de seguridade esixirá como único requisito de carácter cinexético que o dono ou posuídor se ocupe de controlar eficazmente o animal, evitando que este moleste, persiga ou dane as pezas de caza, as súas crías e os seus niños. Non obstante, naqueles casos e condicións en que se permita cazar en determinadas zonas de seguridade, a utilización de cans rexerase polo disposto no punto segundo do presente artigo.

6. Os cans que se utilicen para a custodia e manexo de gando deberán permanecer sempre baixo a inmediata vixilancia e alcance do pastor, para impedirlles que produzan molestias ou danos á caza.

7. Tódolos cans de caza serán identificados debidamente no correspondente censo, no que se consignarán os datos seguintes:

a) Identificación do animal, que se verificará mediante implantación subcutánea dunha cápsula

lexible por medios físicos, portadora do código emitido e adxudicado polo rexistro.

b) Identificación do titular ou posuidor do animal.

c) Domicilio do propietario ou posuidor.

8. O propietario ou posuidor de cans de caza deberá cumprir en todo momento as obrigas que a normativa sobre protección de animais domésticos establece e deberá mantelos en perfectas condicións hixiénico-sanitarias, sendo obxecto do oportuno expediente sancionador en caso da súa contravención.

9. As trelas, que consisten en utilizar un ou varios cans atados cunha corda ou correa e que seguen o rastro da caza ata encontrala, poderanse utilizar unicamente para a localización de especies de caza maior.

10. Para o emprego de mandas de cans será necesario estar en posesión de licencia especial expedida polas delegacións provinciais; para tales efectos, considerarase manda toda agrupación composta de entre quince e vintecinco cans.

11. Cando no lexítimo exercicio da caza, os cans perseguindo unha peza entraran nun Tecor, para o que o cazador non dispoña da oportuna autorización, este poderá entrar no antedito ámbito para recuperalos. Para tal fin deberá descarga-la súa arma e enfundala, en actitude inequívoca de procurar exclusivamente a recuperación dos seus cans.

TÍTULO V

Dos requisitos para cazar

Capítulo I

Da licencia de caza expedida pola Comunidade Autónoma de Galicia

Artigo 42º.-Licencia de caza.

1. Para poder practica-la caza é preciso ser titular dunha licencia de caza en vigor. A licencia de caza expedida pola Consellería de Medio Ambiente é un documento persoal e intransferible e a súa posesión é necesaria para a práctica da caza na Comunidade Autónoma.

2. A idade mínima para obter licencia de caza establécese en dezaseis anos.

3. O menor de idade non emancipado que cumprira dezaseis anos necesitará autorización escrita da persoa que legalmente o represente para obte-la licencia de caza.

4. Quen xa fora sancionado como infractor da normativa de caza coa perda ou suspensión da licencia, non poderá obter nin renova-la licencia ata que cumpra as sancións impostas.

Artigo 43º.-Contido da licencia.

Na licencia figurarán, polo menos, os seguintes datos:

-Nome e apelidos do titular.

-Domicilio.

-Idade.

-Número de documento nacional de identidade ou pasaporte.

-Número de licencia e provincia de expedición.

-Datas de expedición e caducidade.

As licencias clasificaranse en:

-Licencias de clase A, que autorizan para o exercicio da caza con armas de fogo.

-Licencias de clase B, que autorizan para o exercicio da caza con outros medios ou procedementos permitidos.

-Licencias de clase C, que autorizan a tenza ou utilización de medios ou procedementos especiais.

Artigo 44º.-Validez da licencia.

1. A Consellería de Medio Ambiente outorgará a licencia por un período de validez dun ano.

2. No se considerará válido o documento acreditativo da licencia outorgada:

-Cando o cazador que o posúa non poida acreditar debidamente a súa identidade.

-Cando se encontre deteriorado de forma que resulte ilexible.

-Cando se efectuaran emendas ou modificacións no seu contido.

3. Así mesmo, non serán válidas as licencias outorgadas con base en datos falseados intencionadamente.

4. A inhabilitación para cazar derivada de resolución sancionadora penal firme ou administrativa por falta grave ou moi grave, supón a invalidez da licencia. Esta invalidez limitarase ó tempo que dure a inhabilitación.O sancionado deberá facer entrega do documento acreditativo da licencia á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, que o devolverá unha vez cumprido o prazo de inhabilitación, se a licencia continuase en vigor.

Artigo 45º.-Expedición da licencia.

1.As licencias de caza serán expedidas polas delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente ós solicitantes que cumpran as condicións deste título e demais requisitos esixibles legalmente, logo do aboamento da taxa correspondente e presentación de certificado de superación das probas de aptitude.

Así mesmo, poderán ser obtidas nas entidades bancarias ou outras institucións, logo de convenio destas coa Administración autonómica.

2. Para a segunda e sucesivas solicitudes de licencia por un mesmo cazador non se esixirá o último dos requisitos citados no parágrafo anterior, sempre que presente algunha das licencias concedidas con anterioridade. Tampouco se esixirá o antedito requi

sito a quen acredite que estivo en posesión de licencia, expedida en calquera lugar do territorio español, nalgún dos últimos cinco anos anteriores á entrada en vigor da Lei de caza, salvo cando a licencia obtida desta forma fora retirada en virtude de sentencia xudicial ou resolución administrativa firmes.

3. No caso de extravío da licencia ou deterioración que a invalide, por petición do interesado, a delegación provincial expedirá duplicado, con vixencia ata a data na que a orixinal caduque.

4. A delegación provincial, eximindo do requisito da licencia, poderalles expedir permisos especiais ás persoas que sen armas realicen traballos de captura ou manexo de pezas de caza cando estes foran encargados, contratados ou impostos pola Consellería de Medio Ambiente no exercicio das súas competencias. Tamén poderá facelo para cazar con fins científicos sen emprego de armas e de conformidade co disposto na normativa reguladora sobre a materia.

5. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, poderá establecer convenios de colaboración cos órganos competentes doutras comunidades autónomas para facilita-la expedición de licencias, sempre que se garanta o cumprimento dos requisitos establecidos neste regulamento.

Capítulo II

Do exame do cazador

Artigo 46º.-Exame do cazador.

1. Quen pretenda obter por primeira vez a licencia de caza expedida pola Comunidade Autónoma de Galicia terá que superar unha proba de aptitude que constará de dúas partes, unha teórica e outra práctica, e que debera realizarse tras supera-las oportunas probas psicotécnicas, que se determinarán na correspondente orde dictada para tal fin.

A parte teórica versará sobre cuestións básicas relativas á lexislación que afecte a actividade cinexética, coñecemento das especies cazables, modalidades de caza, ética da caza e normas de seguridade nas cacerías.

A parte práctica centrarase esencialmente no recoñecemento das especies obxecto de caza.

Precisarase superar ambas partes para a obtención do certificado de aptitude.

2. Mediante orde da Consellería de Medio Ambiente establecerase o temario, a forma concreta de convocatoria, realización, corrección e cualificación, así como a puntuación necesaria para superar cada unha das partes que compoñen o exame.

3. Recoñeceranse como válidos os certificados de aptitude expedidos por calquera outra comunidade autónoma, sempre e cando as probas respectivas versen, polo menos, sobre similares materias ás establecidas neste artigo, sexan emitidos polos organismos competentes e estean debidamente dilixenciados.

4. Os cazadores estranxeiros non residentes en España quedarán eximidos do certificado de aptitude para optar á licencia de caza de Galicia, sempre que estean en posesión da documentación admitida polo Estado español en relación coa materia.

TÍTULO VI

Da vixilancia e coidado da caza

Capítulo I

Da vixilancia da caza

Artigo 47º.-Dos axentes forestais.

Os axentes forestais actúan como órganos da Administración autonómica galega no exercicio das funcións de vixilancia e coidado da caza nos montes de Galicia.

Artigo 48º.-Competencias.

1. Os axentes forestais da Xunta de Galicia, así como os membros doutros corpos ou institucións da Administración que, con carácter xeral, teñan encomendadas funcións de mantemento da orde pública, son competentes para vixia-lo cumprimento da normativa vixente en materia de caza, para denuncia-las infraccións ó establecido na dita normativa, así como para reter ou ocupar, cando proceda, os medios de caza e as pezas capturadas. No desempeño das súas funcións, os axentes forestais terán a condición de axentes da autoridade.

2. As autoridades e os seus axentes con competencia en materia cinexética e en materia sanitaria, no exercicio das súas funcións de vixilancia, inspección e control, poderán acceder a todo tipo de terreos, instalacións e vehículos relacionados coa actividade cinexética.

No exercicio das súas funcións e sempre que a situación e as circunstancias o requiran, poderán acada-lo apoio das forzas e corpos de seguridade do Estado, da Policía Autonómica ou de calquera outro corpo de policía con competencias na materia.

Capítulo II

Da garda privada

Artigo 49º.-Réxime.

1. Os Tecor deberán contar con polo menos 1 garda para cada 50.000 ha ou fracción.

2. Varios Tecor estremeiros dunha mesma provincia poderán comparti-la vixilancia, co requisito de extensión sinalado no punto 1.

3. A gardería tamén poderá compartila unha agrupación de Tecor, aínda que non sexan estremeiros, pero neste caso a agrupación deberá contar cun mínimo de cinco gardas, nun máximo de tres distritos forestais contiguos e ser de ámbito provincial.

4. Cando o servicio de gardería sexa desempeñado a través dunha entidade federativa, deberá contar con polo menos, cun garda cada 50.000 ha ou fracción, un mínimo de tres gardas e ter ámbito provincial.

Artigo 50º.-Requisitos que deben cumpri-los aspirantes.

As persoas que pretendan desempeña-la función de gardas de campo de caza deberán de reuni-los requisitos seguintes:

a) Ser español e maior de idade.

b) Non ter sido sancionado pola comisión dunha infracción grave ou moi grave das tipificadas como tales pola Lei de caza de Galicia, ou pola normativa de caza no ámbito estatal, e na lexislación sobre conservación dos espacios naturais e da flora e a fauna silvestres, así como, en xeral, polas leis pola execución das cales vela a Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

c) Estar en posesión do carné de conducir, en calquera das seguintes categorías: B-1, A-1 ou A-2.

d) Certificado médico que acredite a aptitude física para exerce-las funcións de vixilancia encomendadas e de non padecer defecto físico ou psíquico incompatible coas funcións de vixilancia.

e) Superación das probas que se establezan, nas que se acreditarán os coñecementos suficientes sobre as seguintes materias:

-Normas reguladoras da actividade cinexética, lexislación estatal e autonómica, e da conservación dos espacios naturais e da flora e a fauna silvestre.

-Réxime e procedemento sancionador de aplicación na materia.

-Os ecosistemas da fauna silvestre, así como os ciclos biolóxicos das especies cinexéticas.

-Coñecemento dos delictos e faltas contra o ambiente regulados no vixente Código penal.

-A identificación das especies de fauna silvestre, cazables e non cazables e dentro delas as catalogadas, así como a súa identificación por sexo e idade no caso das especies cazables.

-As armas e as súas municións.

-Modalidades de caza e as normas de seguridade en cacerías.

Artigo 51º.-Do nomeamento.

Para os efectos previstos no artigo 50 da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia, os titulares de terreos de réxime cinexético especial de calquera das figuras establecidas na referida norma legal, solicitarán dos servicios provinciais da Consellería de Medio Ambiente, a iniciación do expediente de nomeamento pola Dirección Xeral de Montes e de Medio Ambiente Natural, dos gardas de campo de caza, ás persoas que se propoñan e cumpran os requisitos establecidos, trala superación das correspondentes probas de aptitude, que para tal efecto determine a Consellería de Medio Ambiente. Xunto co nomeamento expediráselles un carné acreditativo que será renovado anualmente no servicio provincial do que dependa cada garda. Os gardas de campo que foran acreditados como tales polo

Ministerio do Interior poderán desenvolve-la súa actividade no ámbito desta comunidade autónoma.

Os gardas de campo terán que renovar cada cinco anos as súas acreditacións, nas condicións e cos requisitos que regulamentariamente se determine.

O servicio de gardería de campo de caza terá dependencia laboral respecto de quen o contrate e, no ámbito das súas competencias, actuarán como axentes delegados da autoridade competente, podendo para tal fin invoca-la colaboración das autoridades e dos seus axentes.

Artigo 52º.-Competencias e funcionamento.

1. Os gardas de campo de caza quedarán obrigados a respectar e acata-las directrices e normas que dicte a Administración autonómica, estando obrigados a denunciar cantos feitos poidan supor unha infracción á Lei de caza, na demarcación que teñan asignada e a colaborar cos axentes da autoridade en materia cinexética.

2. A Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural poderá acorda-la anulación do nomeamento e a retirada da acreditación ou a suspensión das súas funcións ós gardas de campo de caza que incumpran as súas obrigas de colaboración e de sometemento ás directrices administrativas que lles sexan impartidas desde a Administración responsable da caza nesta comunidade autónoma e das que, de modo xeral se conteñen na Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza ou neste regulamento, logo da tramitación do correspondente procedemento administrativo, no que se dará audiencia ó interesado.

3. A rescisión ou finalización do correspondente contrato laboral do garda de campo de caza determinará a perda de tal condición.

4. Os gardas de campo de caza non poderán practica-la caza durante o exercicio das súas funcións, salvo que se trate de situacións especiais previstas na Lei de caza, para o que deberán contar, en calquera caso, coa autorización expresa da Consellería de Medio Ambiente.

5. As denuncias farán constar con claridade a identificación da condición de garda de campo, relatarán os feitos obxecto da denuncia sen facer unha valoración subxectiva e invocarán os preceptos que, en opinión do axente denunciante, se estiman afectados. A presentación das denuncias ante as oficinas e dependencias administrativas deberá facerse no prazo máximo de 48 horas, contadas desde que se produciron os feitos.

TÍTULO VII

Das entidades colaboradoras

e dos entes consultivos

Capítulo I

Das entidades colaboradoras

Artigo 53º.-Requisitos.

1. A Consellería de Medio Ambiente poderá declarar colaboradoras aquelas entidades que, realizando

accións a favor da riqueza cinexética, a conservación das especies do seu hábitat, e o seu ordenado aproveitamento, cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter situada a súa sede social no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia ou ben contar cun establecemento nesta comunidade autónoma onde desenvolva as actividades de colaboración que xustifiquen a súa declaración.

b) Carecer de ánimo de lucro, e carácter aberto para a admisión como socio.

c) Comprender entre os seus obxectivos a colaboración coa Xunta de Galicia para a consecución dos fins da Lei de caza.

d) Ter cumprido previamente o seu programa de colaboración coa Consellería de Medio Ambiente para a educación ambiental e cinexética dos seus asociados.

e) Comprometerse a cumprir un programa concreto de colaboración, de duración quinquenal, dirixido á educación ambiental e cinexética de cazadores, agricultores, gandeiros e silvicultores.

2. Os requisitos anteriores, excepto o d) e o e), deberán estar recollidos nos estatutos da correspondente entidade.

3. As delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente establecerán un conxunto de programas concretos de colaboración referente ás accións establecidas nas letras d) e e) do punto anterior, dirixidos á súa execución polas entidades que pretendan obter ou posúan o título de colaborador. O antedito conxunto de programas deberá ser aprobado pola Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural. A Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente correspondente á sede da respectiva entidade poderá supervisar directamente a execución e o cumprimento das actividades que inclúan o programa en execución por aquelas.

4. As entidades que pretendan o título de colaboradoras por primeira vez comunicarán esta circunstancia á delegación correspondente, así como o programa previo elixido, e o seu cumprimento é condición necesaria para o nomeamento. Unha vez desenvolto este, poderán solicita-lo seu nomeamento da forma que se describe a continuación.

5. A solicitude para a declaración será presentada pola entidade interesada ante a correspondente Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente. Na dita solicitude figurará o programa quinquenal de colaboración elixido pola entidade para a súa execución, en caso de ser nomeada, e a esta se xuntaránselle:

-Os estatutos da entidade.

-A listaxe dos socios compoñentes, especificando para cada un o seu número de documento nacional de identidade e domicilio.

-Os certificados acreditativos do cumprimento dos requisitos sinalados na letra d) do número 1 do presente artigo.

A declaración realizarase por resolución da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, logo de proposta da delegación provincial respectiva. A vixencia da declaración será de cinco anos, podendo renovarse mediante igual trámite que o esixido para aquel.

Non se poderá nomear colaboradora ningunha asociación que perdera en ocasión anterior a súa condición polas causas c) e d) do punto seguinte.

6. Constituirán causa de perda da condición de entidade colaboradora:

a) A extinción da entidade.

b) O incumprimento dalgunha das condicións necesarias para a súa cualificación.

c) A rescisión dunha concesión por causas imputables á entidade.

d) O incumprimento parcial ou total do seu programa de colaboración.

e) A caducidade da cualificación.

A resolución de perda de condición será motivada e daráselle previamente o oportuno trámite de audiencia.

7. As entidades colaboradoras deberán presentar no mes seguinte á finalización de cada temporada cinexética unha memoria anual de actividades relativas ó desenvolvemento do seu programa de colaboración, á que se xuntará unha listaxe actualizada de asociados, co número do seu documento nacional de identidade e domicilio.

8. As entidades que, sendo declaradas colaboradoras, non dispoñan de terreos cinexéticos propios e os seus socios non están integrados noutras sociedades de cazadores que si dispoñan deles ou non sexan titulares de Tecor, poderán acceder con preferencia sobre as demais á concesión da xestión dos Tecor de carácter autonómico existentes no termo municipal onde teña a sede a entidade ou, no seu defecto, a dos estremeiros cando non existan nestes entidades nas que concorran as circunstancias anteriores.

Artigo 54º.-Colaboración coa Federación Galega de Caza para a realización de competicións.

1. A Consellería de Medio Ambiente poderá presta-la súa colaboración á Federación Galega de Caza para a realización, durante a época hábil, de competicións deportivas de caza tradicionais na comunidade autónoma, sempre que tales competicións teñan carácter social, provincial, autonómico, nacional ou internacional, e determinará as condicións que estime oportunas para realiza-la citada colaboración.

2. Cando se trate de modalidades non tradicionais, poderá autoriza-la súa realización en terreos, épocas

e circunstancias en que non se vexan afectadas as poboacións naturais nin se poña en perigo a viabilidade futura das especies catalogadas como ameazadas. Así mesmo, con iguais criterios, poderá autoriza-lo adestramento de cans que vaian participar en campionatos.

As peticións para estas autorizacións, que se presentarán nas delegacións provinciais, entenderanse estimadas se transcorrido o prazo dun mes desde a data da súa presentación non recaera resolución.

Capítulo II

Dos órganos consultivos e asesores

Artigo 55º.-Dos comités provinciais de caza.

1. En cada provincia da Comunidade Autónoma de Galicia existirá un Comité Provincial de Caza con carácter de órgano colexiado e competencia circunscrita á provincia correspondente.

2. Os comités provinciais de Caza reuniranse con carácter ordinario un mínimo de dúas veces ó ano, e con carácter extraordinario cando o acorde o seu presidente ou o solicite un número de membros superior a un tercio do total dos seus compoñentes.

3. Adoptarán os seus acordos conforme o establecido no regulamento interno que aproben para o efecto e, no seu defecto, aplicarase con carácter supletorio o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 56º.-Da composición dos comités provinciais de caza.

1. O Comité Provincial de Caza estará presidido polo delegado provincial da Consellería de Medio Ambiente, correspondéndolle a vicepresidencia ó xefe do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural.

2. O comité estará integrado polos seguintes vocais:

a) O presidente provincial da Federación Galega de Caza.

b) Un representante das consellerías competentes en materia de agricultura, turismo e deportes.

c) Un representante das asociacións de cazadores designado pola Federación Galega de Caza.

d) Un representante de sociedades ou asociacións de cazadores, con representatividade no ámbito no que estean inscritos, designado por acordo entre elas.

e) Un representante de entidades naturalistas e ecoloxistas, inscritas no rexistro correspondente e designado por acordo entre elas.

f) Un representante das asociacións de propietarios de terreos cinexéticos, designado por acordo entre elas.

g) Un representante das institucións dedicadas á investigación, designado por acordo entre elas.

h) Dous vocais de recoñecido prestixio en materia de caza, designados polo director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, por proposta do servicio provincial correspondente.

i) O xefe de sección encargado da caza no servicio provincial correspondente, quen actuará como secretario.

3. Ás reunións dos comités poderán asistir, con voz pero sen voto, os representantes da Administración do Estado ou das corporacións locais que se estime oportuno por razón da materia, ós cales se lles notificará a data da realización das sesións, con indicación da orde do día.

Igualmente o presidente do comité poderá invitar, en calidade de asesores, con voz pero sen voto, as persoas que sexan consideradas expertas en asuntos relacionados coa orde do día da reunión.

4. Os vocais das letras d), e), e f) do punto primeiro do presente artigo deberán presentar xustificación acreditativa da súa designación, debendo confirmarse esta, de non se ter producido novas designacións, cada dous anos.

Artigo 57º.-Das competencias dos comités provinciais de caza.

Son competencias dos Comités Provinciais de Caza:

a) Propoñe-los períodos hábiles de caza que se establecerán na orde anual de vedas.

b) Presentar propostas e informes sobre os expedientes de declaración e modificación dos Tecor, así como sobre calquera outro terreo de aproveitamento cinexético especial.

c) Informar sobre as autorizacións e concesións que en materia de caza se outorguen no ámbito provincial respectivo.

d) Propoñer períodos de veda con carácter local.

e) Informar sobre a adopción de medidas de protección, fomento e aproveitamento da caza e do seu hábitat.

f) Promove-la realización de estudios e investigacións sobre cantas materias teñan relación coa actividade cinexética.

g) Solicitar información a calquera órgano da Administración sobre actuacións con incidencia no ámbito cinexético.

h) Informar sobre os plans de ordenación e os de aproveitamento cinexético no seu ámbito territorial.

i) Informar sobre calquera asunto que en materia cinexética someta á súa consideración a Consellería de Medio Ambiente.

Artigo 58º.-Do Comité Galego de Caza.

1. Constituirase un Comité Galego de Caza con carácter de órgano colexiado e funcións de asesoramento da Consellería de Medio Ambiente, en temas

relacionados coa actividade cinexética no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O Comité Galego de Caza reunirase con carácter ordinario un mínimo dunha vez ó ano e con carácter extraordinario cando así o acorde o seu presidente ou o solicite polo menos un tercio do total dos seus membros.

3. O Comité Galego de Caza adoptará os seus acordos conforme o establecido no regulamento interno que aprobe para o efecto, e supletoriamente aplicarase o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 59º.-Da Composición do Comité Galego de Caza.

1. O Comité Galego de Caza estará presidido polo director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural da Consellería de Medio Ambiente, correspondendo a súa vicepresidencia ó subdirector xeral con competencia na materia.

O comité estará integrado polos seguintes vocais:

a) Os presidentes dos comités provinciais de Caza.

b) Os xefes dos servicios provinciais de Medio Ambiente Natural.

c) O presidente da Federación Galega de Caza e os presidentes provinciais desta.

d) Un representante das asociacións de cazadores designado pola Federación Galega de Caza.

e) Un representante de sociedades ou asociacións de cazadores, de ámbito autonómico, designado por acordo entre elas.

f) Un representante das asociacións de propietarios de terreos cinexéticos, de ámbito autonómico, designado por acordo entre elas.

g) Un representante das asociacións naturalistas e ecoloxistas, de ámbito autonómico e inscritas como tales no rexistro correspondente, designado por acordo entre elas.

h) Un representante das consellerías competentes en materia de agricultura, turismo e deportes.

i) Un representante das institucións dedicadas á investigación, designado por acordo entre elas.

j) Dous vocais de recoñecido prestixio en materia de caza, designados polo director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

k) O xefe do servicio competente en materia de caza, que actuará como secretario.

2. Ás reunións do comité poderán asistir, con voz e sen voto, os representantes da Administración do Estado e das corporacións locais que se estime oportuno convocar por razón da materia, para o cal se lles notificará a convocatoria das sesións, con indicación da orde do día.

Igualmente poderán asistir por invitación do presidente, con voz pero sen voto, aquelas persoas que se estimen expertas nos asuntos que figuren na orde do día da reunión.

3. Os vocais ós que se refiren as letras e), f) e g) deberán presentar acreditación xustificativa da súa designación, e deberá confirmarse esta, de non se produciren novas designacións, cada dous anos.

Artigo 60º.-Competencias do Comité Galego de Caza.

Son competencias do Comité Galego de Caza:

a) Fixa-las liñas de actuación e promove-la adopción de medidas encamiñadas ó fomento, protección, conservación e ordenado aproveitamento da riqueza cinexética da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Informar sobre as propostas dos períodos hábiles de caza e sobre as ordes de veda, realizados polos comités provinciais de Caza para a elaboración da orde anual de vedas.

c) Informar sobre a declaración e modificación dos Tecor, ou de calquera outro terreo de aproveitamento cinexético especial de ámbito supraprovincial.

d) Informar sobre calquera tema que non sexa de competencia dos comités provinciais de caza por ter ámbito autonómico.

e) Informar sobre os plans de ordenación e de aproveitamento cinexéticos, que superen o ámbito provincial.

f) Informar sobre calquera outro asunto relacionado coa caza que someta á súa consideración o órgano correspondente da Consellería de Medio Ambiente competente por razón da materia.

Artigo 61º.-Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.

1. Constituirase a Comisión de Homologación de Trofeos de Caza, adscrita á Consellería de Medio Ambiente.

A Comisión de Homologación de Trofeos de Caza estará composta por:

-Un presidente.

-Tres vocais, nomeados por proposta da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

-Tres vocais, nomeados por proposta da Federación Galega de Caza.

-Un secretario, que actuará con voz e voto.

Tódolos membros da comisión serán nomeados polo conselleiro de Medio Ambiente. Tódolos vocais terán un recoñecido prestixio ou coñecemento dos recursos cinexéticos galegos.

2. A comisión terá como funcións as de recoñecemento e avaliación dos trofeos de caza, que por oficio ou por instancia dun terceiro lles sexan presentados, o impulso e promoción de medidas que fagan posible a mellora dos ditos trofeos e a ela

boración e publicación das relacións de trofeos destacables de Galicia.

A antedita comisión, para efectos de homologación nacional e internacional dos trofeos que valore, trasladará as súas propostas á Xunta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza e colaborará con ela nos cometidos que lles sexan propios.

3. A comisión reunirase sempre que o presidente o considere conveniente ou por petición de tres dos seus membros, cando circunstancias de excepcional relevancia en canto ó valor dos trofeos o aconsellen. Facúltase o director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural para dicta-las normas precisas para o desenvolvemento da actividade da antedita comisión.

TÍTULO VIII

Dos repertorios administrativos en materia de caza

Artigo 62º.-Repertorios.

1. Establécense os seguintes repertorios en materia de caza:

-Tecor.

-Explotacións cinexéticas industriais.

-Aves de cetrería.

-Mandas de cans.

-Pezas de caza en catividade, en especial reclamos de perdiz.

-Explotacións cinexéticas de carácter comercial.

O seu réxime xurídico e as normas de funcionamento desenvolveranse polas disposicións específicas que para o efecto dicte a Consellería de Medio Ambiente.

2. Nos repertorios deben figurar en cada caso, os seguintes datos:

a) Tecor: clave de matrícula do couto, titular cinexético, clase de couto, provincia e termo municipal de localización; superficie e aproveitamento principal.

b) Explotacións cinexéticas industriais: clave asignada, razón social e datos identificativos do titular; especie ou subespecies obxecto de explotación, destino autorizado e cualificación para producir determinada especie con destino á súa solta no medio natural, de se-lo caso.

c) Aves de cetrería: clave do rexistro da ave, especie, sexo, localización habitual (provincia, termo municipal) e datos identificativos do titular.

d) Mandas de cans: clave asignada como núcleo zoolóxico, provincia e termo municipal de localización; datos identificativos do titular e número de cans.

e) Pezas de caza en catividade e reclamos de perdiz: clave de rexistro da peza; especie e localización habitual (provincia, termo municipal); datos identificativos do titular.

f) Explotacións cinexéticas de carácter comercial: debe constar toda actividade cinexética da explotación, así como información relativa a soltas (entradas e saídas), controis sanitarios e xenéticos, e calquera outro dato que mediante resolución da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural se estableza.

3. As anotacións faraas de oficio a Consellería de Medio Ambiente no momento en que efectúe as declaracións ou outorgue as autorizacións pertinentes; igualmente de oficio para as asociacións deportivas de cazadores desde o momento en que se inscriban no Rexistro de Clubs, Federacións e Entidades Deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. A cancelación das anotacións farase de oficio cando medie sentencia xudicial ou sanción administrativa firmes que impliquen a anulación da declaración ou autorización que motivou a anotación ou cando estas se extinguiron, así como por calquera outra causa prevista neste regulamento. Tamén se fará por petición dos interesados ó cesar de maneira voluntaria na actividade correspondente.

5. As explotacións cinexéticas industriais, sexan os seus titulares persoas físicas o xurídicas, non poderán realizar actividades relacionadas coa caza na comunidade autónoma se non están incluídas no repertorio correspondente, calquera que sexa o lugar da súa residencia.

Artigo 63º.-Rexistro Autonómico de Infractores de Caza.

1. Unha vez que adquiran firmeza as sanciones, serán anotadas no Rexistro Autonómico de Infractores de Caza creado para o efecto.

2. Na anotación deberá consta-lo nome, apelidos e número do documento nacional de identidade do sancionado, o nome, número de identificación fiscal e razón social de tratarse de persoas xurídicas; precepto aplicado, natureza e duración da sanción imposta, así como aqueles outros datos que sexan necesarios conforme o que prevexa o correspondente Rexistro Nacional.

3. Os infractores que extinguiran a súa responsabilidade terán dereito á cancelación dos seus antecedentes e a ser dados de baixa de oficio no Rexistro Autonómico de Infractores.

4. Os datos relativos ás sancións anotadas no rexistro soamente se certificarán por petición do propio interesado, das autoridades xudiciais ou das administrativas con potestade sancionadora en materia cinexética e, transcorrido o prazo para a súa cancelación, unicamente os poderá utiliza-la Consellería de Medio Ambiente para fins estatísticos.

Disposicións adicionais

Primeira.-Comarcas de emerxencia cinexética temporal.

Cando nunha comarca exista unha determinada especie cinexética en circunstancias tales que resul

te especialmente perigosa para as persoas ou prexudicial para a agricultura, a gandería, os montes ou a propia caza, a delegación provincial, de oficio ou por instancia de parte, e previas as consultas e comprobacións que estime oportunas, poderá declara-la dita comarca de emerxencia cinexética temporal, e determinará as épocas e medidas conducentes a elimina-lo risco e reduci-lo tamaño das poboacións da especie en cuestión.

Segunda.-Zonas de influencia militar.

A Consellería de Medio Ambiente, por proposta do Ministerio de Defensa, establecerá para as zonas de influencia militar non adscritas a el as normas que teñen que rexer, de se-lo caso, o aproveitamento cinexético.

Disposicións transitorias

Primeira.-Os expedientes administrativos que se encontren en tramitación á entrada en vigor do presente regulamento deberán tramitarse de acordo coas súas disposicións específicas en canto non se opoñan ó disposto neste.

Segunda.-Os plans de ordenación de caza aprobados con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento manterán a súa vixencia ata que se cumpra o prazo establecido na correspondente resolución aprobatoria.

Terceira.-As adxudicacións do aproveitamento cinexético de zonas de caza controlada a sociedades colaboradoras, realizadas con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento, manterán a súa vixencia ata o vencemento do prazo polo que se concederon.

Vencido o prazo de adxudicación ou extinguido o réxime pola causa referida no punto anterior, os terreos afectados pasarán á condición de terreos de réxime cinexético común, salvo que con anterioridade se solicite a declaración de terreo sometido a algún dos réximes e categorías recollidas na Lei de caza de Galicia.

Cuarta.-As sociedades deportivas de cazadores colaboradoras, declaradas así con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento, contarán desde a súa publicación co prazo dun ano para se adaptaren ó previsto nel.

Quinta.-Ó ano seguinte á entrada en vigor deste regulamento, as explotacións cinexéticas industriais deberán estar inscritas no correspondente rexistro da Consellería de Medio Ambiente para poder realiza-las súas actividades cinexéticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Sexta.-A esixencia contida no artigo 49º deste regulamento, en relación coa necesidade de dota-los Tecor da adecuada vixilancia, será de obrigado cumprimento pasado un ano desde a declaración do Tecor. O primeiro plan de ordenación cinexética non terá que especifica-lo modo en que se vai efectua-la vixilancia, que se fará constar en documento á parte.

Sétima.-O réxime de sinalización establecido nos artigos 17º, 18º e 19º deste regulamento deberá estar plenamente operativo nun período máximo de tres anos contados a partir da súa entrada en vigor.

Oitava.-A tenza de pezas de caza en catividade á que se refire o artigo 22º do presente regulamento, que fora autorizada conforme as disposicións legais derrogadas, no ámbito de aplicación da Lei 4/1997, de caza de Galicia, deberá de ser actualizada pola Consellería de Medio Ambiente nas condicións establecidas no citado precepto.

ANEXO I

Plan de Ordenación Cinexética. Esquema básico

I. Memoria.

1. Xustificación e obxectivos.

2. Estado legal.

2.1. Datos administrativos:

Titular e denominación.

Concello.

Comarca.

Provincia.

Número de matrícula.

Límites e perímetro.

Superficie.

Duración.

Breve historial administrativo.

2.2. Réxime xurídico dos terreos incluídos no Tecor:

Terreos non cinexéticos.

Zonas de seguridade.

Refuxios de fauna.

Vedados.

Espacios naturais protexidos.

Propiedade do terreo.

Cercados cinexéticos.

3. Situación socioeconómica. Influencia da poboación e as actividades no medio.

4. Estado natural.

4.1. Características do medio físico.

Climatoloxía.

Xeomorfoloxía.

Solos.

Hidroloxía.

4.2. Vexetación.

Composición.

Evolución.

Usos e influencias.

4.3. Fauna.

Especies e hábitats.

Interaccións ecolóxicas.

Incidencia dos usos e aproveitamentos humanos.

Inventario.

5. Estado cinexético.

5.1. Inventario.

5.2. Factores de mortandade e a súa incidencia na dinámica da poboación.

5.3. Actuacións levadas a cabo no pasado para mellora-los resultados da caza.

6. Potencial cinexético:

Capacidade de carga.

Factores limitantes.

Densidade óptima.

7. Plan de xestión.

7.1. Obxectivos da xestión.

7.2. Unidades de xestión.

7.3. Plan de aproveitamento por especies.

7.4. Plan de melloras.

7.5. Outras actividades relacionadas co aproveitamento:

Adestramento de cans.

Caza permanente.

Competicións de caza.

8. Plan de seguimento e control.

9. Réxime de vixilancia.

II. Orzamento.

III. Planos.

ANEXO II

Normas para a caza na modalidade de axexo

1. Durante a cacería, cada cazador irá acompañado dun garda ou guía que terá a representación do titular dos dereitos cinexéticos e as decisións do cal serán seguidas estrictamente no transcurso desta.

2. O garda ou guía será o que lle indique ó cazador as pezas sobre as que pode disparar, podendo suspende-la cacería cando ó seu xuízo existan razóns que o fagan aconsellable. Durante o desenvolvemento das cacerías, as decisións dos gardas ou guías acompañantes serán inapelables. Os cazadores poderán recorrer contra as decisións do citado persoal ou formular reclamacións respecto ó seu comportamento mediante escrito dirixido ó organismo competente.

3. Situados no cazadoiro, se as condiciones para a caza se tornasen adversas para o seu desenvol

vemento, nas condicións previdas no punto 38 do artigo 58 da Lei de caza, o garda comunicaralle ó cazador a suspensión temporal desta.

4. O titular do permiso é a única persoa autorizada para disparar, non podendo levar máis que unha arma de fogo á cacería.

5. Ferida a peza, o garda ou guía adoptará as previsións precisas para proceder á súa persecución, remate e cobro. Unha vez cobrada a peza, tomaranse as correspondentes mostras e medidas.

6. O guía, baixo a súa responsabilidade, expedirá unha guía, asinada e datada, para o transporte dos restos das pezas abatidas. Será necesario facer unha relación das bolsas ou dos receptáculos de todo tipo nos que se transportan, con expresión aproximada do peso dos restos que se depositan, en cada un deles. No caso de que se repartan entre varias persoas, será necesaria unha guía para cada unha delas, cos mesmos requisitos antes sinalados.

ANEXO III

Normas de seguridade en ganchos e monterías

Antes do inicio da cacería nomearase un responsable desta. Esta persoa queda obrigada a organiza-los cazadores durante o seu desenvolvemento. O seu nome e DNI figurarán na relación de cazadores que efectivamente van cazar. Tódolos cazadores participantes están obrigados a obedece-las ordes do responsable da cacería, quen poderá ordena-la expulsión dos cazadores que non cumpran as súas instruccións.

O responsable da cacería escollerá as manchas que se vaian bater e comunicarálle-la súa localización ós representantes do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural e da Garda Civil. Igualmente, deixarao indicado no punto de reunión.

O responsable da cacería indicaralles ós cazadores participantes os postos que deberán ocupar durante o desenvolvemento da montería.

Os cazadores participantes non se moverán dos seus postos durante a montería.

Mentres o responsable da cacería coloca os cazadores participantes nos seus postos, estes deberán levar-las as escopetas abertas e os rifles descargados.

Unha vez colocados os cazadores nos seus postos, o responsable da cacería indicará o comezo, momento no que os batedores e cans entrarán na mancha que se vaia bater.

Cando o responsable da cacería dea o sinal de comezo, os cazadores cargarán as armas.

Se algún dos cazadores participantes se movese do seu posto, o responsable da montería suspenderá a cacería de forma inmediata, expulsando da cuadrilla aqueles cazadores que non respectasen as súas ordes.

Os cazadores participantes apuntarán as súas armas unicamente cara á mancha que se vai bater. Queda prohibido apuntar ou disparar cara á liña de retranca.

O responsable dará por finalizada a cacería cando o considere oportuno. Os cazadores de forma inmediata descargarán as súas armas.

Durante os traxectos nos que se utilice calquera tipo de vehículo, as armas irán descargadas e nas súas fundas.

O responsable da cacería, antes do seu inicio, debe dar a coñecer a tódolos participantes estas normas de seguridade.

Non poderá realizarse ningunha cacería sen previa notificación ó posto da Garda Civil, nin poderán baterse manchas distintas das solicitadas.

O responsable da cacería, baixo a súa responsabilidade, expedirá unha guía, asinada e datada, para o transporte dos restos das pezas abatidas. Será necesario facer unha relación das bolsas ou dos receptáculos de todo tipo nos que se transportan, con expresión aproximada do peso dos restos que se depositan, en cada un deles. No caso de que se repartan entre varias persoas, será necesaria unha guía para cada unha delas, cos mesmos requisitos antes sinalados.

ANEXO IV

Relación de especies cazables no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

* De caza maior (M).

* De caza menor.

-Migratorias (I)-non migradoras (S).

-Acuáticas (A).

-Predadores (P).

Anas crecca: cerceta realAI

Anas plathyrhynchos: alavanco realAI

Anas acuta: pato rabilongo AI

Anas clypeata: pato cullereteAI

Aythya ferina: parrulo chupón AI

Aythya fuligula: parrulo cristado comúnAI

Alectoris rufa: perdiz rubiaTS

Perdix perdix: perdiz charrelaTS

Coturnix coturnix: paspallásTS

Phasianus colchicus: faisán comúnTS

Fulica atra: galiñola negraAI

Vanellus vanellus: avefríaT/AI

Scolopax rusticola: arceaTI

Gallinago gallinago: becacina cabra AI

Larus ridibundus: gaivota chorona comúnAI

Larus fuscus: gaivota escuraAI

Larus argentatus: corona claraAI/S

Columba livia: pomba bravaTS

Columba oenas: pomba zuraTI/S

Columba palumbus: pombo torcazTI/S

Streptopelia decacocto: rula turcaTS

Streptopelia turtur: rula comúnTI

Turdus pilaris: tordo realTI

Turdus philomenos: tordo galegoTI

Turdus iliacus: tordo malvisTI

Turdus viscivorus: tordo charloTI/S

Sturnus vulgaris: estorniño pintoTI

Pica pica: pega rabilongaTS

Corvus monedula: gralla cereixeiraTS

Corvus corone: corvoTS

Mamíferos:

Lepus granatensis: lebre

Oryctolagus cuniculus: coello

Canis lupus: loboMP

Vulpes vulpes: raposoP

Sus scrofa: xabarínMP

Capra pyrenaica schinzM

Capreolus capreolus: corzoM

Cervus elaphus: cervoM

Dama dama: gamoM

Ovis ammon musimon: muflónM

Rupicapra pyrenaica : rebecoM

Mustela vison: visón americano

ANEXO V

Dos sinais

Os carteis de primeira orde adaptaranse á tipoloxía seguinte:

Material: ríxido e que garanta adecuadamente a súa conservación.

Dimensións: 33 por 50 centímetros.

Altura desde o chan: entre 1 e 2,50 metros.

Cores: letras negras sobre fondo branco.

Dimensións das letras: alto: cinco centímetros, largo: tres centímetros, e cun trazo dun centímetro de grosor.

Lenda: a xenérica de Tecor, á que lle engadirá a específica que corresponda á súa tipoloxía e ó seu número de matrícula.

Calquera outra indicación acerca da utilización do Tecor deberá figurar no sinal, cunhas letras negras de seis centímetros de alto e un centímetro de largo.

2. Os sinais de segunda orde reunirán as características seguintes:

Material: ríxido e que garante adecuadamente a súa conservación.

Dimensións: 20 por 30 centímetros.

Altura desde o chan: entre 1 e 2,50 metros.

Cores: en diagonal, parte superior dereita en branco; e parte inferior (na cor que se determine na oportuna orde que para o efecto se dicte, segundo o distinto tipo de Tecor no que se atope instalado o sinal).

Lenda: potestativamente poderá incluírse no sinal unha lenda correspondente a cada cor e tipo de Tecor.

A significación da cor deberá ademais figurar necesariamente no documento habilitante para o exercicio da caza. Igualmente poderase incluí-la denominación do Tecor, en letra menor ás indicadas e respectando en todo caso as dimensións das sinalizacións que quedaron descritas.