Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 27 de marzo de 2002 Páx. 4.012

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE VIGO

ANUNCIO da aprobación definitiva do Plan parcial SUP predio Solita (expediente 3485/411).

O Pleno deste Concello de Vigo acordou aprobar definitivamente o Plan parcial B SUP PP 1 predio Solita en Alcabre, promovido pola entidade mercantil Frapejus Galicia, S.A., na súa última versión (texto refundido) segundo proxecto e planos redactados polo equipo de arquitectos Castro e Alonso C.B. e Arturo Dapena Barros, visado polo COAG o 31-1-2002.

De conformidade co artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio do presente anuncio, notifícase o acordo que nel se contén a tódolos/as propietarios/as afectados/as descoñecidos/as, de enderezo ignorado, respecto dos cales non se puido practica-la notificación intentada.

Contra o devandito acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse o seguinte recurso:

Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio, de acordo co artigo 8 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Vigo, 13 de marzo de 2002.

Lois Pérez Castrillo

Alcalde-presidente da Xerencia Municipal

de Urbanismo