Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Xoves, 16 de xaneiro de 2003 Páx. 521

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

ORDE do 27 de decembro de 2002 pola que se anuncian subvencións a empresas privadas para a mellora de campamentos públicos de turismo.

No eido do turismo faise cada día máis patente a necesidade de adapta-las empresas de servicios turísticos ás esixencias de maior calidade que se observa que demandan os mercados. Os cámpings, como oferentes de servicios, inciden directamente na configuración e calidade do producto turístico galego, xa que se atopan plenamente inmersos na súa xestión e comercialización.

Galicia ademais ten unha moi boa demanda dos servicios turísticos dos cámpings, feito que determina a necesidade de que as súas instalacións estean en consonancia coas esixencias actuais en orde á relación calidade/prezo, de aí, entendemos, existe a necesidade de incentiva-los empresarios do sector para que melloren, amplíen ou reformen as súas instalacións para os efectos de que a oferta galega en materia de campamentos públicos de turismo sexa cada día dun máis alto nivel de servicio e calidade.

Por todo isto e con cargo ós créditos da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo asignados para esta finalidade e seguindo as determinacións da orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas do 27 de novembro de 2000 e 25 de outubro de 2001, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, así como os límites de intensidade establecidos no Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos para o desenvolvemento económico e fomento da actividade empresarial da Comunidade Autónoma de Galicia e todo isto consonte o establecido sobre medidas de fomento no artigo 73 da Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia, en concordancia co sinalado no artigo 74 da dita lei e tendo en conta o determinado no Decreto 287/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, convócanse axudas destinadas á mellora de campamentos públicos de

turismo que pola súa conceptuación como actividade turística se considera incentivable ó abeiro do antedito Decreto 172/2001 e, por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Destinatarios.

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo concederá subvencións con cargo ás aplicacións 10.05.751A.770.1 e 10.05.751A.770.4, ás persoas físicas e xurídicas titulares de campamentos públicos de turismo, en calquera das formas de posesión que determina o Código civil, sempre e cando desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ás ditas concesións destínase un crédito de 109.709 euros, distribuídos en 2 anualidades, a saber, no ano 2003, 46.604 A e no 2004, 63.105 A. Cando as subvencións concedidas teñan carácter plurianual, haberá que aterse ó que dispoñen os artigos 16.2º e 17 do Decreto 287/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos do pagamento correspondente ás anualidades dos exercicios de 2003 e de 2004, sendo nestas axudas posible a concorrencia con calquera outra axuda para o mesmo obxecto e finalidade pero o seu importe, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións e axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, superen a porcentaxe máxima do investimento subvencionable do 40% segundo o legalmente establecido no artigo 15 do Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos para o desenvolvemento económico

e fomento da actividade empresarial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Obxecto.

Son obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta orde, as accións encamiñadas á mellora dos cámpings.

Serán subvencionables os proxectos dirixidos á modernización e remodelación das instalacións, a creación ou mellora da oferta complementaria así como a substitución dos equipamentos obsoletos das instalacións existentes.

Non formará parte do investimento subvencionable a adquisición de terreos, nin os honorarios técnicos así como ningún tipo de taxa ou imposto.

Artigo 3º.-Condicións particulares.

1. Os proxectos que se presenten na procura de subvención, terán que cumpri-los requisitos esixidos pola normativa turística vixente.

2. Os cámpings para os que se solicita subvención deberán de estar inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) da Xunta de Galicia e cumpri-lo disposto na normativa vixente sobre este tipo de establecementos (decretos 238/1985, do 24 de outubro, sobre ordenación de acampamentos públicos de turismo, e 390/1987, do 15 de outubro, que modifica o primeiro, DOG números, respectivamente, 211 e 213).

3. O investimento mínimo subvencionable non poderá ser inferior a doce mil euros.

4. Os proxectos que se presenten serán globais, é dicir, estarán contidos nunha única solicitude.

5. Os investimentos que se subvencionen terán que:

a) Comeza-la súa execución durante o ano 2003 e estar rematados con tempo abondo para xustifica-lo

investimento subvencionado dentro dos prazos establecidos nesta orde, aínda que tamén poden ser subvencionados os proxectos iniciados con anterioridade, sempre e cando os solicitantes acheguen certificación valorada, asinada por técnico facultativo, das obras realizadas, as cales non computarán para os efectos de investimento subvencionable.

b) Publicita-la colaboración da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Dirección Xeral de Turismo, tanto durante a realización das obras como posteriormente, mediante un cartel que se exhibirá en sitio ben visible. As características do dito cartel, así como a súa localización e contido, serán indicados polos correspondentes servicios provinciais de Turismo da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Os custos correspondentes á dita publicidade serán por conta do beneficiario da subvención.

c) Cumpri-lo disposto na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

6. Os beneficiarios das subvencións adquiren os seguintes compromisos:

a) Crea-los postos de traballo a que se comprometen na declaración xurada reflectida no anexo II nun prazo de 5 anos contados dende a data de autorización de apertura pola administración turística do establecemento que se cree ó abeiro da presente orde e mantelos durante un período de 5 anos.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coas subvencións e axudas concedidas e as previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas.

c) Comunicarlle á Dirección Xeral de Turismo da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo a obtención doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera administración ou entes públicos nacionais ou internacionais.

d) A reintegrar, total ou parcialmente, o importe percibido da subvención concedida así como os correspondentes xuros de demora devengados desde o momento do pagamento, nos seguintes casos:

* Por incumprimento dos compromisos e obrigas relacionados neste artigo.

* Incumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención.

* Incumprimento da obriga de xustificación nos prazos e termos establecidos nesta orde.

* Ter obtido a subvención sen reuni-los requisitos esixidos para a súa concesión.

* Supera-la porcentaxe máxima do investimento subvencionable que legalmente se estableza.

* Por revogación da subvención concedida por non terse xustificado o investimento mínimo subvencionable.

e) Executa-lo proxecto de total conformidade co presentado ó concurso de subvencións ou, se é o caso, o modificado coa autorización da Administración turística galega.

Artigo 4º.-Contía das subvencións.

Os proxectos que se consideran nesta orde como accións subvencionables, poderán acadar unha axuda económica de ata o 20% sobre o investimento subvencionable. Á dita cantidade engadiráselle 6.010 euros por posto de traballo que se creará con carácter indefinido e que supere a porcentaxe mínima de contratación estable que, para ser beneficiario de subvención, se esixe nesta orde. En todo caso, a porcentaxe máxima de axuda non poderá superar, en ningún caso, o 40% do custo do proxecto en termos de subvención neta.

Artigo 5º.-Solicitudes e documentación.

1. As solicitudes, dirixidas ó delegado provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, correspondente á provincia de localización do investimento, e a documentación que a continuación se especifica presentarase, por duplicado exemplar, no Servicio Provincial de Turismo da respectiva delegación provincial, en calquera das formas previstas na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia:

a) Solicitude segundo o modelo do anexo I.

b) Fotocopia cotexada do DNI e do NIF do solicitante ou do CIF cando corresponda.

c) Memoria explicativa, asinada por técnico competente, do investimento proxectado. Á dita memoria achegaráselle orzamento pormenorizado por conceptos do investimento e planos a escala 1:50 cando este afectase á distribución ou uso das instalacións existentes.

d) Informe urbanístico, emitido polo concello, no que se indique especificamente que o proxecto para o que se solicita subvención é conforme coa legalidade urbanística vixente no municipio.

e) Para os proxectos promovidos por persoas xurídicas, achegarase escritura de constitución ou modificación, se é o caso, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil e coa dilixencia do seu secretario de que esta é a vixente.

f) Declaración de conxunto de tódalas solicitudes efectuadas ou concedidas, para a actividade obxecto desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

g) Anexo II asinado e debidamente formalizado.

h) Se é o caso, solicitude debidamente motivada para que, por circunstancias de estacionalidade da actividade ou de especiais dificultades do sector ou da empresa concreta, se lle solicite á Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos que autorice de xeito excepcional a non esixencia de porcentaxe mínima de emprego estable para obte-la consideración de beneficiario da axuda.

2. Os interesados emendarán os defectos dos expedientes de solicitudes de subvención que o precisen, segundo o sinalado no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 6º.-Selección das solicitudes e resolución.

As solicitudes, ás que se lles achegará un informe emitido polo respectivo xefe do Servicio Provincial de Turismo, no que se deberá indica-la valoración desde un punto de vista turístico do proxecto presentado, se o establecemento para o que se solicita subvención está inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) da Xunta de Galicia, así como se cumpre os demais requisitos administrativos esixibles para ser obxecto de subvención, serán estudiadas por unha comisión técnica constituída pola titular da Subdirección Xeral de Fomento e Cooperación, que a presidirá, actuando como vocais un representante de cada unha das delegacións provinciais da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, os xefes dos servicios provinciais de Turismo e os xefes do Servicio de Fomento e Promoción, de Investimentos e Supervisión Técnico-Turística e de Ordenación do Turismo da Dirección Xeral de Turismo. Exercerá as funcións de secretario da comisión o antedito xefe do Servicio

de Fomento e Promoción.

1. Para a valoración das solicitudes teranse en conta os seguintes criterios:

1º A localización do investimento atendendo á súa situación e para isto terase en conta: a localización en áreas rurais con tendencia á despoboación; áreas termais con afloramentos susceptibles de explotación turística; zonas costeiras con elementos configuradores de producto turístico náutico ou pola súa fisionomía tradicional mariñeira; o interese do espacio en relación a figuras de protección ambiental ou a declaración oficial como turístico do municipio.

2º Análise do destino en relación á calidade dos accesos, das infraestructuras básicas e á oferta de servicios de utilización turística.

3º O estado actual e as características da edificación conforme a parámetros arquitectónicos que permitan a súa utilización turística.

4º Número de postos de traballo que se van crear e o grao de estabilidade destes.

5º As características da rehabilitación atendendo fundamentalmente á recuperación do patrimonio arquitectónico tradicional.

6º A oferta de servicios proxectada para o establecemento que supere a esixida pola normativa reguladora do establecemento.

7º Incorporación a plans de calidade normalizados e recoñocidos nos mercados, en particular os homologados polo Instituto da Calidade Turística Española.

8º A relación entre a oferta de servicios proxectada para o establecemento que supere a esixida pola normativa reguladora do establecemento e o investimento proxectado.

9º Que o solicitante sexa beneficiario dun programa de novos emprendedores do Instituto Galego de Promoción Económica.

10º A incidencia que nos recursos turísticos ten na área do investimento consonte a estudios e análise aprobados pola Dirección Xeral de Turismo.

11º Non estar localizado o investimento nun municipio incluído nalgún outro programa de axuda que persiga os mesmos fins.

2. Esta comisión, á vista dos expedientes e dos informes emitidos polos servicios provinciais, analizará e cualificará os proxectos e, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias, elevará proposta de concesión ou denegación de subvención. Dos acordos adoptados pola sinalada comisión redactarase a correspondente acta.

3. No ámbito territorial da súa competencia e vistos os acordos adoptados pola referida comisión técnica, os delegados provinciais da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, ó abeiro das competencias que lles atribúe o Decreto 88/1990, do 15 de febreiro, sobre desconcentración de competencias para a concesión de axudas e subvencións nos delegados provincias ou territoriais da Xunta de Galicia, dictarán as resolucións de concesión ou, se é o caso, de denegación de subvencións. Contra os ditos actos resolutivos, que non esgotan a vía administrativa, poderá o interesado interpoñer recurso de alzada diante do conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo no prazo dun mes desde a recepción da notificación da correspondente resolución.

A resolución de concesión determinará o importe da subvención concedida, con cargo ás disposicións orzamentarias da Comunidade Autónoma de Galicia para 2002, 2003, 2004 e 2005 segundo corresponda,

en función das disposicións económicas e das dificultades de índole técnica de execución do investimento subvencionado.

4. Entenderanse desestimadas as solicitudes sobre as que non recaese resolución expresa no prazo de seis meses contados desde a data de publicación da orde.

Artigo 7º.-Xustificación e pagamento das subvencións.

1. Os beneficiarios de subvencións concedidas en virtude da presente orde e cando o importe desta se atribuíu en dúas ou máis anualidades, terán como data límite, para a presentación de xustificación do investimento executado, que se deberá realizar de conformidade co programa de obras, as seguintes:

Fase do 2003: 1 de novembro de 2003.

Fase do 2004: 30 de xuño de 2004.

Se a subvención soamente se imputou ó exercicio de 2003, a data límite de presentación será o 1 de novembro de 2003.

En todo caso, os beneficiarios de subvencións, unha vez executado o investimento, deberán xustificalo o antes posible e nunca con posterioridade ás datas indicadas, datas que son límite de presentación da xustificación.

2. O investimento xustificado deberá coincidir coa resolución de concesión da subvención ou coas modificacións autorizadas. Se o investimento xustificado fose menor, e sempre mantendo os fins para os que se concedeu a subvención, esta reducirase proporcionalmente ó investimento non xustificado. No caso de que o investimento xustificado fose menor do investimento mínimo subvencionable (12.000 euros) a correspondente delegación provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo valorará as circunstancias que motivaron esta minoración e non fosen previsibles coa solicitude, e poderá, se é o caso, logo de audiencia ó interesado, revoga-la subvención concedida.

3. Para percibi-la subvención os beneficiarios remitiranlle á correspondente delegación provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, por triplicado exemplar, a seguinte documentación:

3.1 Solicitude de cobramento segundo o modelo do anexo III.

3.2. Facturas orixinais, ou copia compulsada destas, relativas ó investimento executado. Nas ditas facturas deberá especificar o interesado, a qué concepto do investimento que serviu de base á concesión de subvención corresponde cada unha delas.

3.3. Certificación bancaria actualizada onde se debe aboa-la subvención.

3.4. Certificados de estar ó día nas súas obrigas tributarias coas facendas do Estado e da Comunidade Autónoma e de estar ó día nas obrigas coa Seguridade Social.

3.5. Acta de manifestacións, en escritura pública, onde se recollan os compromisos ós que se fai referencia no artigo 3.6º e no anexo II da presente orde. Este documento será obrigatorio presentalo coa última solicitude de pagamento e potestativo nos demais casos.

3.6. Antes do derradeiro aboamento os beneficiarios deberán achegar, xunto co resto da documentación, declaración de conxunto das axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a actividade obxecto desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

3.7. No caso de que a subvención concedida fose plurianual e superase a cifra de 30.050,60 A, cando se solicite o pagamento da anualidade de 2003 ou, se é o caso, de 2004, 2005 ou 2006, ademais da presentación da documentación indicada no punto 3 do presente artigo, tamén deberán concorre-las seguintes circunstancias e condicións ás que fai referencia o artigo 16.2º do Decreto 287/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Deberá solicitalo o interesado.

b) Deberá xustificarse non só o investimento senón os pagamentos efectuados na mesma proporción que represente o pagamento parcial respecto da subvención concedida ata ese momento con cargo ó proceso de investimento aprobado.

c) O importe que se poida satisfacer por pagamentos parciais non poderá exceder en ningún caso da anualidade prevista en cada exercicio orzamentario nin tampouco supera-lo 80% do total da subvención concedida.

d) Os pagamentos parciais quedarán condicionados ó resultado da liquidación definitiva da subvención.

3.8. En calquera caso os pagamentos parciais teranse que garantir conforme o determinado no artigo 17 do anteriormente sinalado Decreto 287/2000, do 21 de decembro.

A garantía ou aval deberá cubri-lo importe dos anticipos ou pagamentos fraccionados xunto cos xuros destes calculados ó tipo de xuro legal do diñeiro vixente no momento da concesión e polo prazo que medie entre a data da solicitude e como mínimo aquela en que se cumpran dous meses da do remate do prazo de xustificación previsto na norma reguladora ou convocatoria.

Unha vez comprobada a realización da actividade ou proxecto para o que se concedeu a subvención, as garantías serán liberadas.

Disposición transitoria

Tódolos actos dictados nos expedientes de gasto regulados ó abeiro desta orde entenderase condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron aqueles. A concesión das subvencións reguladas na presente orde estará sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución.

Disposición adicional

Primeira.-A condición de beneficiario de subvención, sen prexuízo dos demais requisitos que nesta se establecen, só poderá adquirirse cando alomenos o 35% do cadro de persoal da empresa solicitante de axuda teña contratos por tempo indefinido.

A porcentaxe de estabilidade mínima laboral, no caso de empresas con menos de 10 traballadores e para os efectos de adquiri-la condición de beneficiario de subvención, será dun 33%.

Non será preciso dar cumprimento ós anteditos requistos de estabilidade laboral no caso de que a subvención solicitada ou, se é o caso, concedida sexa inferior a 60.101 euros.

En todo caso non será esixible o requisito de estabilidade mínima laboral en relación ós centros de traballo radicados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segunda.-As modalidades de contratos aceptados na presente orde, para os efectos de creación de emprego, son:

I. Autoemprego.

II. Indefinidos.

III. Fixos-descontinuos.

Todo isto con independencia de se a cotización á Seguridade Social se fai a través do réxime xeral ou especial de traballadores por conta allea ou polo de traballadores autónomos.

Se é o caso, e para o cálculo da equivalencia ó ano, procederase a dividi-la suma de horas traballadas, pola xornada anual de actividade, determinando este resultado o número de postos creados.

O cumprimento das condicións relativas á creación de emprego acreditarase mediante o oportuno certificado do organismo laboral competente.

Terceira.-De xeito excepcional, logo de petición do solicitante, e coa debida motivación, en casos de estacionalidade da actividade ou de especiais dificultades dun sector ou dunha empresa concreta, a Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos, poderá autoriza-la non esixencia de porcentaxe mínima de emprego estable para obte-la consideración de beneficiario da axuda.

Cuarta.-Para os efectos desta orde entenderase como creación de emprego a reconversión de postos de traballo temporais en postos de traballo fixos.

Quinta.-Poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda obxecto da presente orde, e en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

Sexta.-No caso de concesión de subvención trala resolución dun recurso administrativo as datas para a presentación da documentación a que fai referencia o artigo 7º desta orde, así como os prazos establecidos no artigo 7º.1 terase que determinar no acto que resolva o dito recurso. As ditas datas e prazos non poderán ser, en ningún caso, posteriores ó 30 de xuño de 2005. Será tamén de aplicación o disposto neste parágrafo cando se concedese unha subvención consonte ó sinalado no artigo 6º.3 desta orde.

Sétima.-No caso de que os proxectos presentados ó concurso de subvención obxecto desta orde fosen de tal importancia para os obxectivos turísticos e, tal feito determinase que se fixera preciso amplia-lo importe do crédito determinado no artigo 1º desta orde, a Dirección Xeral de Turismo fará a correspondente proposta nos termos establecidos na normativa orzamentaria.

Disposicións derradeira

Primeira.-As unidades administrativas que actúen en calquera das fases do procedemento determinado na presente orde, poderán solicitar ó administrado a documentación que consideren precisa para un mellor estudio do expediente.

Segunda.-En todo o non recollido na presente orde aplicarase o disposto, para esta materia, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como na Lei 8/1999, do 30 de decembro, de medidas fiscais, orzamentarias, de función pública e actuación administrativa e nas correspondentes leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2003.

Jesús Pérez Varela

Conselleiro de Cultura, Comunicación Social

e Turismo