Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2003 Páx. 949

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE RIBADEO

ANUNCIO de licitación.

En cumprimento da resolución da Alcaldía do 16-1-2003 e do disposto nos artigos 78 do R.D.L. 2/2000, do 16 de xuño, do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas e 326 da Lei 7/1997, do 22 de xullo, da Administración local

de Galicia, faise pública a licitación do seguinte contrato de prestación de servicios.

1. Obxecto: colaboración na explotación do vertedoiro de entullos de construcción e demolición municipal, e punto limpo de Ribadeo.

2. Tramitación: urxente.

3. Procedemento: aberto.

4. Sistema de adxudicación: concurso.

5. Tipo de licitación e financiamento: 24.040 euros/semestre, incluído IVE, con cargo á partida orzamentaria correspondente.

6. Prazo da operación: seis meses.

7. Fianza provisional: 2% do tipo de licitación.

8. Fianza definitiva: 4% do importe da adxudicación.

9. Presentación de ofertas: durante os 13 días naturais seguintes ó da publicación deste anuncio no DOG, cos requisitos do prego de condicións; presentaranse no rexistro do concello ou remitiranse por correo, comunicándoo, neste caso, mediante telegrama ou fax.

O prego de condicións económico-administrativas particulares está á disposición de tódolos contratistas interesados nas oficinas xerais do Concello de Ribadeo; praza de España nº 1, 27700 Ribadeo, Lugo. Teléfono: 982 12 86 50. Fax: 982 13 09 75; horario de atención ó público das 9 ás 14 horas, de luns a venres.

10. Modelo de proposición: o que figura como proposición económica, anexo I do prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Apertura de proposicións: será realizada pola mesa de contratación no salón de sesións da Corporación, segundo o prego, ás 12 horas do día seguinte a aquel en que remate o prazo da presentación de plicas, agás que fose sábado ou festivo, neste caso trasladarase ó seguinte hábil.

Ribadeo, 16 de xaneiro de 2003.

José Carlos Rodríguez Andina

Alcalde