Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2003 Páx. 950

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE SILLEDA

ANUNCIO de licitación do contrato de xestión do Servicio Público Municipal de Depuración de Augas Residuais.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Silleda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: Servicio de Depuración de Augas Residuais, mediante a explotación, con

servación e mantemento da Estación Depuradora de Augas Residuais de Silleda (EDAR), situada en Ponte.

b) Lugar de execución: Silleda.

c) Prazo de duración da concesión do servicio: dez anos, podendo ser prorrogado. A duración total do contrato, incluídas prórrogas, non poderá exceder de 15 anos.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Non se establece tipo de licitación, polo que os participantes no concurso proporán na súa oferta a retribución económica ou prezo que desexen percibir pola prestación dos seus servicios.

5. Garantía.

Provisional: 1.202,02 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Silleda.

b) Enderezo: rúa Xeneral Franco, 55.

c) Localidade e código postal: Silleda, 36540.

d) Teléfono: 986 58 00 00.

e) Telefax: 986 58 10 21.

f) Data límite de obtención de documentos e información: a de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

Establecidos na cláusula 6ª do prego.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: 13 días naturais seguintes ó da publicación do anuncio no BOP ou DOG (derradeira publicación).

b) Documentación que debe presentar.

-Xustificante de ter constituído a garantía provisional.

-Fotocopia compulsada do DNI da persoa que asine a proposición tanto se concorre á contratación como persoa individual, como no caso de que o faga no nome e representación dunha persoa xurídica.

-Fotocopia compulsada do CIF da empresa.

-Declaración responsable de non estar incurso a persoa física ou xurídica en ningunha das prohibicións para contratar coa Administración, aludindo expresamente á circunstancia de atoparse ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

-Xustificación da solvencia económica e financeira dos concorrentes por un ou varios dos medios sinalados no artigo 16 do TRLCAP.

-Xustificación da solvencia técnica conforme o artigo 19 da citada lei, ós que se deberá engadir, como requisito inexcusable, certificado expedido pola Administración competente que acredite ter desempeñado cumpridamente a prestación de servicios de explotación, conservación e mantemento de estacións depuradoras de augas residuais de máis de 2.000 habitantes.

-Copia da escritura de poder bastanteado polo secretario do concello se se actúa no nome e representación doutra persoa.

-No caso de persoas xurídicas, copia de escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil cando este requisito fora esixible conforme a lexislación mercantil. Se non o fora, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, inscritos, se é o caso, no correspondente rexistro oficial.

c) Lugar de presentación: rexistro xeral do concello, en horario das 9 ás 14 horas en días hábiles.

9. Apertura de ofertas.

a) Ás doce horas do primeiro día hábil seguinte ó da finalización do prazo para presentar proposicións, agás sábados.

10. Gastos de anuncios.

Por conta do adxudicatario.

11. Outras informacións.

a) Criterios de adxudicación do concurso.

a.1) Oferta económica: ata un máximo de 12 puntos.

a.2) Melloras de obras: ata un máximo de 10 puntos.

a.3) Melloras dos servicios: ata un máximo de 8 puntos.

a.4) Plano de seguimento anual: ata un máximo de 5 puntos.

Silleda, 5 de decembro de 2002.

José Fernández Viéitez

Alcalde-presidente