Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Martes, 04 de febreiro de 2003 Páx. 1.221

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 21 de novembro de 2002 pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Real decreto 63/1995, do 20 de xaneiro, sobre ordenación das prestacións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde inclúe no grupo de prestacións sanitarias do dito sistema a prestación ortoprotésica. Pola súa banda, a Orde do 18 de xaneiro de 1996 do Ministerio de Sanidade e Consumo, de desenvolvemento do real decreto precitado, así como as súas modificacións posteriores (orde do Ministerio de Sanidade e Consumo do 23 de xullo de 1999 e orde do Ministerio de Sanidade do 30 de marzo de 2000) establece que as administracións públicas na xestión da prestación ortoprotésica elaborarán os correspondentes catálogos de materiais ortoprotésicos, así como as condicións de acceso, prescrición, xestión, aplicación e, se procede, de recuperación de artigos. Así mesmo tense en conta o disposto no Real decreto 414/1996, do 1 de marzo, polo que se regulan os productos sanitarios.

Polo Real decreto 1679/1990, do 28 de decembro, traspasáronse á Comunidade Autónoma de Galicia as funcións e servicios do Instituto Nacional de Saúde, e o Decreto 16/1991, do 11 de xaneiro, asúmeos e adscríbeos á Consellería de Sanidade.

A presente orde ten por obxecto modifica-las condicións para a execución da prestación ortoprotésica dos productos incluídos no artigo 108 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado mediante Decreto 2065/1974, do 30 de maio, a través dos establecementos ortoprotésicos na Comunidade Autónoma de Galicia, regulados pola orde da Consellería de Sanidade do 23 de xullo de 1999 e pola orde da Consellería de Sanidade do 27 de maio de 1993 modificada pola Orde do 6 de maio de 1997.

O novo texto vén substituír por derrogación expresa a orde da Consellería de Sanidade do 17 de xullo de 2000, pola que se modifica a regulación da prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tendo en conta a experiencia dos últimos anos en relación coa prestación ortoprotésica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e respondendo á vontade de racionalización da dita prestación, co obxectivo de acadar un adecuado nivel de eficiencia desta, garantindo así mesmo a calidade dos productos prescritos, xorde a necesidade de modifica-las medidas de xestión e control da prestación que substitúan, adapten e melloren as existentes, incluíndo o financiamento das reparacións se é o caso.

Por proposta da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica e, en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

1. Apróbase o Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico que figura como anexo I á presente orde. O dito catálogo será de aplicación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e contén aqueles productos sanitarios suxeitos a financiamento polo Servicio Galego de Saúde ás persoas con dereito a cobertura sanitaria dentro do Sistema Nacional de Saúde e que precisen algunha das prestacións regulamentarias incluídas no artigo 108 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Tamén se inclúen as prescricións motivadas por cambios na situación clínica do paciente e os recambios destes productos que unicamente procederá cando se supere o período de garantía, se comprobe unha deterioración que impida unha utilización normal do producto e as solicitudes sexan efectuadas por indicación do especialista correspondente. As ditas solicitudes serán denegadas cando o suposto sexa consecuencia de mala utilización por parte do usuario do producto de que se trate.

Inclúense igualmente as prescricións de productos ortoprotésicos susceptibles de reparación sempre que se teña superado o período de garantía, o seu orzamento non supere en ningún caso o 30% do prezo do producto e sexan autorizadas pola correspondente comisión provincial da prestación ortoprotésica.

Durante o período de garantía serán por conta do establecemento tódalas operacións e gastos ocasionados polos recambios e reparacións de compoñentes ou productos deteriorados por defectos imputables ós seus elementos, ó proceso de elaboración ou ó de adaptación.

2. Así mesmo mediante a aprobación do dito catálogo procédese para cada producto á fixación de contías máximas financiadas polo Servicio Galego de Saúde, cantidade que está especificada en cada caso, e as achegas fixas que deben efectua-los beneficiarios da prestación naqueles productos que así o estableza a orde do Ministerio de Sanidade e Consumo, do 18 de xaneiro de 1996, e as súas modificacións mediante ordes do 23 de xullo de 1999 e do 30 de marzo de 2000.

Artigo 2º.-Prescrición.

1. A prescrición dos productos contidos no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico será efectuada en tódolos casos polos facultativos da rede propia

do Servicio Galego de Saúde ou os dos hospitais vinculados ó Servicio Galego de Saúde mediante concerto, especialistas na materia correspondente á clínica que xustifique a prescrición, que se adaptará na súa descrición e nas súas especificacións técnico-sanitarias, incluíndo de forma obrigada a denominación e código do producto de que se trate, á lista de productos de ortoprótese que integran o catálogo que se aproba mediante esta orde.

En caso da non correspondencia entre a descrición do producto e o seu código prevalecerá a descrición do producto.

2. Para a prescrición dos ditos productos ortoprotésicos utilizarase exclusivamente o modelo de informe clínico-folla de prescrición que se incorpora como anexo II a esta orde.

As follas de prescrición terán unha validez de 60 días naturais para a súa recepción polos establecementos de ortopedia, contados a partir da data de prescrición nelas consignada e quedarán automaticamente caducadas e sen efectos, transcorrido o dito prazo.

En tódolos productos o especialista prescritor comprobará que o dito producto se axusta como mínimo ás súas indicacións e se adapta perfectamente ó paciente, para o que deberá asina-lo visto e prace á adaptación que figura na folla de prescrición descrita.

Os facultativos prescritores deberán, así mesmo, en tódolos casos consignar ademais a orixe da continxencia.

As prescricións dos productos ortoprotésicos realizaranse en centros asistenciais que dispoñan dos medios suficientes e o equipo adecuado para o control da adaptación ó producto facilitado ó paciente.

Artigo 3º.-Prótese cirúrxicas.

As próteses cirúrxicas fixas continuaranse facilitando por parte dos hospitais, con cargo ós seus propios orzamentos, e deberán en tódolos casos cumpri-los requisitos de adquisición dispostos na lexislación sobre contratos das administracións públicas e as normas específicas de desenvolvemento que estableza a Consellería de Sanidade.

O Servicio Galego de Saúde aprobará e publicará no seu momento o catálogo de implantes, adaptado ó contido do anexo I da orde ministerial do 18 de xaneiro de 1996 e que será de obrigado cumprimento para a totalidade dos centros hospitalarios.

Artigo 4º.-Dispensación.

Os productos identificados no catálogo xeral (anexo I desta orde) cun F poderán ser dispensados exclusivamente polos establecementos de ortopedia que estean autorizados para fabricación, mentres os productos identificados cun A poderán ser dispensados por calquera establecemento autorizado.

Artigo 5º.-Tramitación.

O procedemento da prestación ortoprotésica, polo que respecta á súa tramitación administrativa, financiamento e concesión, adaptarase ós seguintes criterios:

1. Establécese con carácter xeral a modalidade de pagamento directo do prezo do producto ortoprotésico prescrito que figura no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico.

As asociacións ou ortopedias legalmente constituídas deberán solicitar e subscribir un convenio para estes efectos co Servicio Galego de Saúde, actuando as ditas asociacións como representantes das ortopedias asociadas. As ortopedias incluídas no convenio deberán cumpri-los requisitos establecidos na orde da Consellería de Sanidade do 23 de xullo de 1999 pola que se regulan os establecementos de ortopedia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo no convenio quedará establecido o procedemento para levar a cabo esta modalidade.

a) Aqueles productos que figuran no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico sen prezo total, unicamente con cantidade máxima que financiará o Sergas, poderán igualmente ser facturados polas ortopedias mediante esta modalidade.

b) En ningún caso as ortopedias asinantes do convenio poderán cobrar ó Servicio Galego de Saúde ningunha cantidade superior á establecida no catálogo.

c) Os usuarios aboarán ás ortopedias a cantidade fixa prevista como achega do usuario que figura no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme o establecido na O.M. do 18 de xaneiro de 1996 para regulación da prestación ortoprotésica, e as súas posteriores modificacións mediante O.M. do 23 de xullo de 1999 e do 30 de marzo de 2000.

d) As ortopedias asinantes do convenio non poderán aplicar en ningún caso ós pacientes do Servicio Galego de Saúde o procedemento de reintegro de gastos previsto no punto 3 deste artigo.

2. A adquisición de material ortoprotésico poderase realizar por concurso público para os seguintes casos:

a) Material para lesionados medulares e enfermidades neuromusculares.

b) Material para paralíticos cerebrais (atención temperá).

c) Material para queimados.

d) Todo aquel material ortoprotésico non incluído no catálogo cando a súa prescrición sexa autorizada pola Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

En tódolos casos a celebración de calquera concurso deberá ser autorizada previamente pola Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

3. O procedemento de reintegro de gastos soamente será de aplicación de forma puntual para aqueles supostos en que o usuario acuda a ortopedias autorizadas pola Consellería de Sanidade que non subscribirán convenio co Servicio Galego de Saúde.

4. A Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica poderá, excepcionalmente, cando as circunstancias o xustifiquen e se evidencie no seguimento e avaliación que se leve a cabo, modifica-los procedementos e modalidades de prestación expostos.

Así mesmo, a prescrición e adquisición de calquera material ortoprotésico non incluído no catálogo que se aproba nesta orde terá que ser autorizado expresamente pola Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

5. Para aqueles productos que poidan ser considerados no catálogo xeral como de especial prescrición e control (EPC) por parte da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica de Galicia requírese, ademais, un informe clínico completo realizado por un facultativo do Servicio Galego de Saúde especialista na materia correspondente á clínica que xustifique a prescrición e adscrito a un centro hospitalario propio que dispoña de unidade ou servicio de rehabilitación.

Os ditos productos requirirán, ademais, o visado previo á súa dispensación por parte da inspección sanitaria.

Así mesmo tamén precisarán o visado por parte da Inspección Sanitaria tódolos productos ortoprotésicos prescritos por facultativos de centros concertados co Servicio Galego de Saúde que non formen parte da súa rede asistencial e os recambios. A dita prescrición en centros concertados en tódolos casos deberá ser cando a especialidade que corresponda ó problema de saúde que orixina a prestación estea concertado polo Sergas nese centro.

6. En tódolos casos os beneficiarios da prestación ortoprotésica do Servicio Galego de Saúde para acceder e ter dereito a ela deberán acredita-la dita condición.

Artigo 6º.-Cadeiras de rodas.

As cadeiras de rodas teñen o carácter de recuperables para a súa posible reutilización, polo que poderá ser requirida a súa devolución polo Servicio Galego de Saúde unha vez finalizado o seu uso, sendo polo tanto procedente a existencia dun compromiso escrito por parte dos beneficiarios destas prestacións para facer efectiva tal devolución.

Artigo 7º.-Dereitos e obrigas dos beneficiarios.

1.Os dereitos dos beneficiarios das prestacións ortoprotésicas son:

a) Liberdade de elección do establecemento dispensador do producto ortoprotésico prescrito, segundo os criterios de planificación establecidos polo Servicio Galego de Saúde.

b) Renovación da prestación, se procede.

c) Posibilidade de acudir á inspección sanitaria en caso de desconformidade coa prestación.

d) Posibilidade de elevar reclamación, en última instancia, ante a Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Serán obrigas dos beneficiarios:

a) Cumpri-las instruccións do facultativo especialista prescritor.

b) Facer bo uso da prestación prescrita e conservala.

c) Facer efectiva a devolución das cadeiras de rodas cando proceda.

Artigo 8º.-Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. A Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia realizará adecuadamente o seguimento da prestación ortoprotésica. A súa composición será a seguinte:

a) Presidente: o conselleiro de Sanidade e presidente do Servicio Galego de Saúde, quen poderá delegar no secretario xeral da Consellería de Sanidade e secretario xeral do Servicio Galego de Saúde.

b) Vicepresidente: o director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde.

c) Vocais:

-O subdirector xeral de Coordinación e Avaliación Asistencial do Servicio Galego de Saúde.

-O subdirector xeral de Inspección Sanitaria da Consellería de Sanidade.

-O subdirector xeral de Información Sanitaria do Servicio Galego de Saúde.

-O subdirector xeral de Orzamentos da Dirección Xeral de Recursos Económicos do Servicio Galego de Saúde.

-Dous facultativos especialistas en rehabilitación, designados polo director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde.

-Un facultativo especialista en traumatoloxía e cirurxía ortopédica designado polo director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde.

d) Actuará como secretario, sen voz e sen voto, un funcionario designado polo secretario xeral da Consellería de Sanidade.

Os vocais facultativos especialistas poderán ser renovados polo director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde cando así o considere.

Cando a comisión o estime oportuno poderá convocar ás súas reunións ata un máximo de tres membros non fixos, que actuarán con voz pero sen voto, entre persoas das que, por razóns profesionais se considere necesaria a súa intervención.

A comisión reunirase unha vez cada dous meses con carácter ordinario e con carácter extraordinario cando o considere necesario o presidente ou a metade máis un dos seus compoñentes.

2. As funcións da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica serán as seguintes:

a) A Comisión Central para Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica poderá, excepcionalmente, cando as circunstancias o xustifiquen e se evidencie no seguimento e avaliación que se leve a cabo, modifica-los procedementos e modalidades de prestación expostos no artigo 5º desta orde.

b) Así mesmo, a prescrición e adquisición de calquera material ortoprotésico non incluído no catálogo que se aproba nesta orde terá que ser autorizado expresamente pola Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

c) Aproba-lo contido dos catálogos de próteses cirúrxicas fixas e ortopédicas permanentes ou temporais.

d) O asesoramento para a resolución de dúbidas que se poidan presentar desde as direccións provinciais e xerencias de Atención Primaria e Especializada do Servicio Galego de Saúde en relación coa prestación ortoprotésica, así como o que precise o representante da Comunidade Autónoma vocal no Comité Asesor para a prestación ortoprotésica do Ministerio de Sanidade e Consumo, previsto na O.M. do 18 de xaneiro de 1996 e modificada mediante O.M. do 30 de marzo de 2000. Para tales efectos se a comisión así o considera poderá constituírse un grupo técnico de traballo.

e) Efectua-lo seguimento do sistema de información que permita realiza-lo control da prestación ortoprotésica no ámbito da comunidade autónoma.

f) Posibilidade de establecer que determinados productos poidan ser considerados no catálogo xeral como de especial prescrición e control (EPC) e queden suxeitos a visado por parte da Inspección Sanitaria, con carácter previo á súa dispensación.

g) Velar polo cumprimento e aplicación da normativa vixente en cada momento na comunidade de Galicia.

h) Establecer e actualiza-las cantidades que por parte do Servicio Galego de Saúde se financiarán para cada un dos productos incluídos no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico.

i) Determina-las inclusións e exclusións do catálogo vixente.

j) Propoñe-las modificacións normativas que procedan en cada momento.

k) Atende-las posibles reclamacións de usuarios dirixidas á propia comisión central.

l) Autorizar en tódolos casos e con carácter previo, a realización de calquera concurso para adquisición de material ortoprotésico.

Artigo 9º.-Seguimento.

A Unidade de Prestacións da Inspección Sanitaria de cada unha das direccións provinciais do Servicio Galego de Saúde realizará un programa continuo de seguimento desta prestación ortoprotésica, emitindo semestralmente un informe de avaliación a este respecto, co fin de constata-lo adecuado cumprimento das normas establecidas na presente orde así como a evolución dos custos económicos.

Os ditos informes serán remitidos á Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposicións adicionais

Primeira.-Con motivo da publicación da presente normativa reguladora procederase á edición, impresión e difusión do novo Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico á totalidade de especialistas prescritores e distintos niveis administrativos e sanitarios do Servicio Galego de Saúde e ás súas direccións provinciais implicadas na temática, así como establecementos dispensadores de productos ortoprotésicos.

Segunda.-O Servicio Galego de Saúde actualizará periodicamente o Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico que se aproba nesta orde, recollendo con carácter ordinario as modificacións que se determinen polo que respecta a inclusións e exclusións e contías máximas financiadas polo Servicio Galego de Saúde e con carácter extraordinario calquera outra modificación que proceda por proposta da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

Disposicións transitorias

Primeira.-Tódalas solicitudes de productos ortoprotésicos formuladas con posterioridade á data de entrada en vigor desta orde deben ser tramitadas e recoñecidas seguindo os procedementos recollidos nesta orde.

Segunda.-Mentres non se regulen na Comunidade Autónoma de Galicia as condicións e requisitos dos centros ou establecementos sanitarios que dispensan audífonos e os seus moldes adaptadores, quedan facultados para a súa dispensación os establecementos de óptica, establecementos de ortopedia e centros

audiolóxicos que conten cos medios técnicos e persoal adecuado para o efecto.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas a Orde do 17 de xullo de 2000 pola que se modifica a regulación da prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 21 de marzo de 2001 de modificación desta.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2002.

José Mª Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Notas para o prescritor:

1. Os facultativos de atención primaria só poden prescribir cadeiras básicas (12210012 e 12211020) e axudas de marcha manipuladas por un ou dous brazos (1203).

As cadeiras de rodas eléctricas e o equipamento para a aprendizaxe do movemento tan só poden ser prescritos por especialistas en rehabilitación.

Os audífonos e moldes adaptadores tan só poden ser prescritos por especialistas en otorrinolaringoloxía.

2. Utilizarase unha folla de prescrición para cada producto do catálogo, agás cando se trate de producto principal e accesorios que todos se poderán prescribir na mesma folla.

3. Comprobe as normas de prescrición específicas de cada producto antes de prescribilo.

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

ANEXO II

PRÓTESES EXTERNASNon inclúen as estructuras e articulacións elaboradas en titanio, fibra de carbono ou con control por microprocesador

0618 PRÓTESES FUNCIONAIS DE MEMBRO SUPERIORA prescrición de próteses mioeléctricas só en caso de amputación bilateral

061803 PRÓTESES PARCIAIS DE MAN, INCLUÍNDO AS PRÓTESES DE DEDO

06180320FPrótese funcional para amputación polgar, en resina acrílicaProducto completo que non precisa accesorios51151101224

06180330FPrótese funcional para amputación total de dedos e articulacións metacarpofalánxicas, en resina acrílica, accionadas por flexión-extensión de pulso ou por tirante a ombro e luva específicaProducto completo que non precisa accesorios64064001224

061806 PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DE PULSO

06180612FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulación de pulso, a man ou pinza76776701224

06180622FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, luva e estética para prótese mioeléctrica, dúas baterías de litio e cargadorProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza e sistema de accionamento2.8532.85301224

061809 PRÓTESES DE ANTEBRAZO (Por debaixo do cóbado)

06180907FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulación de pulso e man ou pinza84884801224

06180912FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistemas de suspensión, luva e estética para próteses mioeléctrica, dúas baterías de litio e cargadorProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza e sistema de accionamento2.8532.85301224

061812 PRÓTESES DE DESARTICULACIÓN DE CÓBADO

06181212FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulacións de cóbado e pulso e man ou pinza95995901224

06181222FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, luva e estética para prótese mioeléctrica, dúas baterías de litio e cargadorProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Prescribir ademais articulacións de cóbado e pulso, man ou pinza e sistema de accionamento3.2963.29601224

061815 PRÓTESES DE BRAZO (Por encima do cóbado)

06181512FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulacións de cóbado e de pulso e man ou pinza92792701224

06181522FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, estructura, luva e estética para prótese mioeléctrica, dúas baterías de litio e cargadorProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Prescribir ademais articulacións de cóbado e de pulso, man ou pinza e sistema de accionamento3.2963.29601224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

061818 PRÓTESES PARA DESARTICULACIÓN DE OMBRO

06181812FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulacións de ombro, cóbado e de pulso e man ou pinza1.0551.05501224

061821 PRÓTESES PARA AMPUTADOS NO CUARTO SUPERIOR (Interescapulotorácica)

06182112FEncaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e de control, estructura, luva e estética para prótese funcionalPrescribir ademais articulacións de ombro, de cóbado e de pulso e man ou pinza1.1891.18901224

061824 PRÓTESE DE MAN

06182404FMan estética ou pasivaPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio24824801224

06182408FMan funcional dun tiro dorsal ou palmar. InfantilPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio28528501224

06182412FMan funcional dun tiro dorsal ou palmar. AdultoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio28528501224

06182416FMan funcional de dous tiros dorsal ou palmar. InfantilPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio57657601224

06182422FMan funcional de dous tiros dorsal ou palmar. AdultoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio57657601224

06182426FLuva estética. InfantilPara prescribir como recambio1511510612

06182432FLuva estética. AdultoPara prescribir como recambio1511510612

06182435FMan eléctrica 6v. e adaptador, para prótese de desarticulación de pulsoProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio4.2094.20901224

06182445FMan eléctrica 6v. e adaptador, con cambio rápido para prótese de antebrazo ou brazoProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio4.2094.209012 m24 m

061827 PINZAS E ÚTILES FUNCIONAIS

06182710FPinza gancho adultoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio49749701224

06182720FPinza gancho cadetePara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio39939901224

06182730FPinza gancho nenoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio30130101224

06182760FPinza gancho para traballo de aceiro inoxidablePara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio92792701224

061830 ARTICULACIÓNS DE PULSO

06183003FPulso redondoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio777701224

06183006FPulso ovalPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio11511501224

06183009FPulso con flexión palmarPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio22722701224

06183012FPulso de fricciónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio999901224

06183015FPulso mecánico 12 posicións con panca de bloqueo Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio37137101224

06183018FPulso baioneta e fixación múltiple, cambio rápido ou similarPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio40940901224

06183021FPulso de pronosupinaciónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio39039001224

06183024FPulso para desarticulaciónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio19219201224

06183030FPulso para man estéticaPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio353501224

06183034FPulso eléctricoProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Só para dobre amputado. Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio2.2042.20401224

061833 ARTICULACIÓNS DE CÓBADO

06183310FCóbado pasivo para próteses de desarticulación de cóbadoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio19819801224

06183320FCóbado activo para próteses de desarticulación de cóbadoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio70170101224

06183326FCóbado con bloqueo pasivoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio30730701224

06183330FCóbado activo con bloqueo multiposicionalPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio90190101224

06183336FCóbado para toco curtoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio19219201224

061836 ARTICULACIÓNS DE OMBRO

06183610FOmbro pasivo de flexo-extensión e abducción/adducciónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio22322301224

06183615FOmbro esféricoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio27527501224

0621 PRÓTESES ESTÉTICAS E NON FUNCIONAIS DO MEMBRO SUPERIOR

062100 PRÓTESES ESTÉTICAS E NON FUNCIONAIS DO MEMBRO SUPERIOR

06210007FPrótese estética ou pasiva para amputación parcial de manProducto completo que non precisa accesorios32032001224

06210012FPrótese estética ou pasiva para amputación de manProducto completo que non precisa accesorios32032001224

06210017FPrótese estética ou pasiva para desarticulación de pulso Producto completo que non precisa accesorios73573501224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06210022FPrótese estética para amputación de antebrazo, encaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión e man pasiva ou estéticaProducto completo que non precisa accesorios76776701224

06210032FPrótese estética para desarticulación de cóbado, encaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, articulación de cóbado e man pasiva ou estéticaProducto completo que non precisa accesorios1.0101.01001224

06210037FPrótese estética para amputación de brazo, dobre encaixe laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, cóbado pasivo e man pasiva ou estéticaProducto completo que non precisa accesorios1.0101.01001224

06210042FPrótese estética para desarticulación de ombro, encaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, articulación de ombro, cóbado pasivo e man pasiva ou estéticaProducto completo que non precisa accesorios1.4711.47101224

06210047FPrótese estética para desarticulación interescapulotorácica, encaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, articulación de ombro, cóbado pasivo e man pasiva ou estéticaProducto completo que non precisa accesorios1.7271.72701224

062110 ENCAIXES DE PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR

06211005FEncaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de desarticulación de pulsoPrescribir só como recambio54454401218

06211010FEncaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese mioeléctrica de desarticulación de pulsoPrescribir só como recambio69169101218

06211015FEncaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de antebrazo (por debaixo do cóbado)Prescribir só como recambio63163101218

06211020FEncaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de desarticulación de cóbadoPrescribir só como recambio76776701218

06211025FEncaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de brazo (por encima del cóbado)Prescribir só como recambio76776701218

06211030FEncaixe 3S para prótese de brazo ou antebrazo (con silicona)Prescribir só como recambio96096001218

06211035FEncaixe dobre laminado para próteses de desarticulación de ombroPrescribir só como recambio94094001218

06211040FEncaixe dobre laminado para prótese de amputados no cuarto superior (interescapulotorácica)Prescribir só como recambio1.0521.05201218

062120 ABRAZADEIRAS E SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR

06212010FAbrazadeira para prótese de desarticulación de pulsoPrescribir só como recambio12812801218

06212020FAbrazadeira para prótese de antebrazo (por debaixo do cóbado)Prescribir só como recambio12812801218

06212030FAbrazadeira para prótese de brazo (por encima do cóbado)Prescribir só como recambio12812801218

06212040FCorreaxePrescribir só como recambio646401218

062130 SISTEMAS DE ACCIONAMENTO E DE CONTROL DE PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR

06213005FCable do accionamento mecánicoPrescribir só como recambio515101218

06213010FElectrodo de dous canais de accionamento eléctricoPara prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou recambio73573501224

06213015FDous electrodos de dous canais de accionamento eléctricoPara prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou recambio1.4711.47101224

06213020FDous electrodos de dous canais de accionamento eléctrico e distribuidorPara prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou recambio2.2672.26701224

06213025FMicrochave do accionamento eléctrico Prescribir só como recambio41641601224

06213030FBatería de níquel-cadmioPrescribir só como recambio1921920612

06213035FBatería de litioPrescribir só como recambio4414410612

06213040FCargador para batería de níquel-cadmioPrescribir só como recambio23723701236

06213045FCargador para batería de litioPrescribir só como recambio51251201236

0624 PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR

062403 PRÓTESES PARCIAIS DO PÉ, INCLUÍNDO PRÓTESE DE DEDOS

06240310FPrótese para amputación parcial ou total de dedos, soleta protésica substituíndo o segmento e apoio retrocapital con ou sen fita metálicaProducto completo que non precisa accesorios13413401224

06240320FPrótese para amputación transmetatarsiana, soleta protésica substituíndo o segmento amputado, reconstrucción do arco transverso, fita metálica funcional e estéticaProducto completo que non precisa accesorios13413401224

06240330FPrótese para amputación de Lisfranc, botín con soleta de reconstrucción do arco interno e recheo de antepé con fita metálica e estéticaProducto completo que non precisa accesorios40240201224

06240340FPrótese para amputación de Lisfranc con férula con sistema antiequino en polipropileno ó baleiro, con recheo protésico anterior e estéticaProducto completo que non precisa accesorios25625601224

06240350FPrótese para amputación de Chopart, encaixe e recheo anterior en material elástico e estéticaProducto completo que non precisa accesorios48048001224

06240360FPrótese para amputación de Chopart, férula con sistema antiequino en polipropileno ó baleiro con recheo protésico anterior en material elástico e estéticaProducto completo que non precisa accesorios27527501224

06240370FPrótese para amputación de Chopart, hemivalva anterior laminada en resina acrílica, apoios e peche supracondilares e punteira elástica e estéticaProducto completo que non precisa accesorios67167101224

062406 PRÓTESES DE DESARTICULACIÓN DO NOCELO

06240610FPrótese para amputación Syme ou Pirogoff, laminada en resina acrílica, con ou sen apoio P.T.B. con xanela. Pé especial SymeProducto completo que non precisa accesorios83183101224

06240630FPrótese para amputación Syme ou Pirogoff, laminada en resina acrílica, con ou sen apoio P.T.B. encaixe interior de espuma ou termoplástico, pé especial SymeProducto completo que non precisa accesorios87687601224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

062409 PRÓTESES TRANSTIBIAIS, ESTRUCTURA (Debaixo do xeonllo)

06240912FEstructura exoesquelética con encaixe tibial en resina acrílica, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e mediaPrescribir ademais barras laterais e corselete1.5781.57801224

06240922FEstructura endoesquelética, vaíña para toco, funda estética e media. Prescribir ademais sistema de suspensión, encaixe, forrado interior e pé61961901224

062412 PRÓTESES DE DESARTICULACIÓN DE XEONLLO

06241212FEstructura exoesquelética con encaixe en resina acrílica, barras laterais de xeonllo, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estética. Producto completo que non precisa accesorios1.8541.85401224

06241222FEstructura endoesquelética, vaíña para toco, funda estética e mediaPrescribir ademais sistema de suspensión, encaixe, forrado interior brando, articulación de xeonllo e o pé89889801224

062415 PRÓTESES TRANSFEMORAL (Enriba do xeonllo)

06241512FPrótese exoesquelética con encaixe cuadrangular de resina acrílica, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e sistema de suspensión e estética. Producto completo que non precisa accesorios2.0142.01401224

06241522FEstructura endoesquelética, vaíña para toco, funda estética e mediaPrescribir ademais sistema de suspensión, encaixe, articulación de xeonllo e o pé99099001224

062418 PRÓTESES DESARTICULACIÓN DE CADEIRA

06241812FPrótese exoesquelética, cesta pélvica laminada en resina acrílica, articulación monocéntrica de cadeira, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estéticaProducto completo que non precisa accesorios2.8482.84801224

06241822FEstructura endoesquelética, adaptadores, con cesta pélvica laminada en resina acrílica, vaíña para toco, funda estética e mediaPrescribir ademais articulacións de cadeira e de xeonllo e o pé2.0742.07401224

06241832FPrótese endoesquelética lixeira , cesta pélvica, articulacuión de cadeira 7E7, articulación policéntrica 3R36 de xeonllo, pé dinámico, funda estética e mediasProducto completo que non precisa accesorios. AUTORIZACIÓN DA COMISIÓN CENTRAL5.4415.44101224

062421 PRÓTESES PARA HEMIPELVECTOMÍA

06242112FPrótese exoesquelética, cesta pélvica laminada en resina acrílica, articulación monocéntrica de cadeira, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estéticaProducto completo que non precisa accesorios2.8582.85801224

06242122FEstructura endoesquelética, cesta pélvica laminada en resina acrílica, vaíña para toco, funda estética e media. Prescribir ademais articulacións de cadeira e de xeonllo e o pé2.1742.17401224

06242132FPrótese endoesquelética lixeira , cesta pélvica, articulacuión de cadeira 7E7, articulación policéntrica 3R36 de xeonllo, pé dinámico, funda estética e mediasProducto completo que non precisa accesorios. AUTORIZACIÓN DA COMISIÓN CENTRAL5.4415.44101224

062427 PÉ PROTÉSICO Non se consideran incluídos os pés de grande almacenamento de enerxía e similares

06242710FPé Sach Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio13413401224

06242720FPé articulado Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio22422401224

06242730FPé GreissingerPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio24324301224

06242740FPé especial para SymePara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio28528501224

06242750FPé QuantumPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio29429401224

06242770FPé xeriátricoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio14714701224

06242780FPé dinámicoPara prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio25625601224

06242785FPé Greissinger Plus Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio59759701224

062430 ROTADORES

06243010FDispositivo de amortecemento de forzas de rotación para prótese modularPrescribir só como recambio37737701224

062433 ARTICULACIÓNS DE XEONLLO

06243310FXeonllo, modular para desarticulación de xeonllo, con axuda á extensiónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio92792701224

06243312FXeonllo, modular para desarticulación de xeonllo, con bloqueoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio1.0361.03601224

06243314FXeonllo policéntrico hidráulico, para desarticulación de xeonlloPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio2.2662.26601224

06243330FXeonllo modular con freoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio41641601224

06243332FXeonllo modular con bloqueoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio45445401224

06243334FXeonllo modular librePara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio34534501224

06243336FXeonllo modular, policéntrico 2 eixesPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio57657601224

06243338FXeonllo modular, con axuda á extensiónPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio39639601224

06243342FXeonllo modular, para xeriátricosPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio40240201224

06243362FXeonllo modular de 1 eixe libre para nenoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio57657601224

06243364FXeonllo modular de bloqueo para nenoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio67167101224

06243370FXeonllo modular hidráulico monocéntricoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio1.7591.75901224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06243372FXeonllo modular hidráulico policéntricoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio2.1422.14201224

062436 ARTICULACIÓNS DE CADEIRA

06243610FArticulación de cadeira monocéntrica. Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio18618601224

06243620FArticulación de cadeira modularPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio44844801224

06243630FArticulación de cadeira modular con bloqueoPara prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio51251201224

062439 ENCAIXES TIBIAIS

06243912FEncaixe tibial graduable (provisional)Para prescribir como encaixe dunha prótese nova441441066

06243922FEncaixe tibial K.B.MPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio56356301218

06243932FEncaixe tibial P.T.B.Para prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio53153101218

06243942FEncaixe tibial P.T.S.Para prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio53153101218

06243952FEncaixe tibial para xel de silicona, «xel-liner» con lanzadeiraPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio67167101218

06243999FCambio de encaixe tibialPara prescribir en caso de recambio30030001218

062440 COMPLEMENTOS DE PRÓTESES TIBIAIS

06244005FAbrazadeira para encaixe tibial P.T.B.Para prescribir como sistema de suspensión de prótese nova ou recambio18218201224

06244010FForrado interior tibial brando de coiroPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio2172170912

06244015FForrado interior tibial brando de goma Kemblo B, almofada 4 mmPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio2112110912

06244020FForrado interior tibial brando de termoplásticoPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio1601600912

06244025FForrado interior tibial brando de siliconaPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio3663660912

06244030FForrado interior tibial brando de silicona 3SPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio3813810912

06244035FForrado interior tibial brando de silicona con dobre grosor (6 mm)Para prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio3973970612

06244040FForrado de silicona «xel-liner»Para prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio5615610612

06244045FBarras laterais de xeonllo dun eixePara prescribir como sistema de suspensión de prótese nova ou recambio17317301224

06244050FBarras laterais de xeonllo de dous eixesPara prescribir como sistema de suspensión de prótese nova ou recambio28828801224

06244055FXeonlleira suxeición prótese tibialPrescribir só como recambio66660912

06244060FVaíña tibialPrescribir só como recambio1212066

06244065FCalceta tibialPrescribir só como recambio2525066

06244070FFunda estética tibialPrescribir só como recambio1921920912

06244075FMedia tibialPrescribir só como recambio99066

062441 ENCAIXES DE DESARTICULACIÓN DE XEONLLO

06244110FEncaixe laminado en resina acrílica con apoio distal para desarticulación de xeonlloPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio57657601218

06244120FEncaixe laminado en resina acrílica con apoio isquiático para desarticulación de xeonlloPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio63963901218

062442 ENCAIXES FEMORAIS

06244202FEncaixe femoral graduable (provisional)Para prescribir como encaixe dunha prótese nova416416066

06244204FEncaixe femoral cuadrangular ou similar, laminado en resina acrílica ou madeiraPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe57657601218

06244206FEncaixe femoral cuadrangular ou similar, en polipropilenoPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe56356301218

06244209FEncaixe femoral cuadrangular ou similar, i.s.n.i, con bastidorPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe83183101218

06244214FEncaixe femoral de Cat-Cam, en termoplástico semirríxido, con bastidor laminado en carbonoPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe1.0871.08701218

06244218FEncaixe femoral de Cat-Cam, laminado en resina acrílicaPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe86386301218

06244221FEncaixe femoral de polipropileno, pedilon (interin), regulable ou non no sentido anteroposteriorPara prescribir como encaixe dunha prótese nova ou recambio. Neste último caso engadir código de cambio de encaixe224224066

06244299FCambio de encaixe femoralPara prescribir en caso de recambio30030001218

062443 OUTROS COMPLEMENTOS DE PRÓTESES DO MEMBRO INFERIOR

06244336FVálvula de succión de aluminioPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio252501224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06244339FVálvula de succión de cauchoPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio282801224

06244342FVálvula de succión de termoplástico roscadoPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio464601224

06244345FVálvula de succión, en material variable para encaixe tibialPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio484801224

06244348FVálvula de succión de caucho para encaixe en termoplásticoPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio373701224

06244351FCinto pélvico con correa lateralPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio626201224

06244354FCinto pélvico con correa lateral e polea medialPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio969601224

06244357FCinto pélvico con articulación de cadeira de aceiro de 1 eixe libre ou similar e polea medialPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio23523501224

06244363FCinto pélvico con articulación de cadeira de aceiro de 1 eixe, peche de argola ou similarPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio22422401224

06244366FCinto pélvico con articulación de cadeira de 1 eixe, peche de argolas e movemento de abducciónPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio32032001224

06244369FBandoleira por enriba do ombro contrario e ancoraxe anteroposteriorPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio262601224

06244372FArnés con tirantes, cinto e ancoraxe á prótesePara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio16016001224

06244375FCinto de neopreno ou de neopreno e tecido elásticoPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio909001224

06244378FCinto silesiano simplePara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio646401224

06244381FCinto silesiano modificadoPara prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio777701224

06244383FForrado interior de encaixe femoral con coiroPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio2242240912

06244385FForrado interior de encaixe femoral con termoplástico brandoPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio2112110912

06244387FForrado interior de encaixe femoral con siliconaPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio3013010912

06244388FForrado interior de encaixe de desarticulación de xeonlloPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio2522520912

06244389FEncaixe de contacto total de siliconaPara prescribir como forrado interior para encaixe de prótese nova ou recambio5285280912

06244391FVaíña femoralPrescribir só como recambio1313066

06244393FCalceta femoralPrescribir só como recambio2525066

06244395FFunda estética femoralPrescribir só como recambio3203200912

06244397FMedia femoralPrescribir só como recambio1010066

062445 ENCAIXES DE CADEIRA

06244510FCesta pélvicaPrescribir só como recambio67167101218

0690 ORTOPRÓTESES DE AXENESIAS

069000 ORTOPRÓTESES PARA AXENESIAS

06900010FOrtopróteses para axenesias ou malformacións conxénitas, estructura laminada en resina acrílica. Elección segundo nivel e tipoProducto completo que non precisa accesorios. Cando o orzamento supere en máis dun 10% o prezo dunha prótese xa descrita para ese nivel de amputación, é preciso o visto e prace da comisión centrals/ps/ps/p1224

Notas para o prescritor:

1. Os facultativos de atención primaria só poden prescribir cadeiras básicas (12210012 e 12211020) e axudas de marcha manipuladas por un ou dous brazos (1203).

As cadeiras de rodas eléctricas e o equipamento para a aprendizaxe do movemento tan só poden ser prescritos por especialistas en rehabilitación.

Os audífonos e moldes adaptadores tan só poden ser prescritos por especialistas en otorrinolaringoloxía.

2. Utilizarase unha folla de prescrición para cada producto do catálogo, agás cando se trate de producto principal e accesorios que todos se poderán prescribir na mesma folla.

3. Comprobe as normas de prescrición específicas de cada producto antes de prescribilo.

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

ANEXO III

CADEIRAS DE RODASVehículos individuais para o traslado de persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional e que vivan nun contorno axeitado para o seu uso

1221 CADEIRAS DE RODASNon se consideran incluídas as cadeiras manuais de rodas grandes dianteiras manobradas polos dous brazos e as propulsadas polos pés

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

122100 CADEIRAS DE RODAS MANUAIS, NON AUTOPROPULSABLES, RÍXIDAS

12210012ACadeira de rodas de empuxar, básica, estructura en tubo de aceiro cromado ou de plástico, asento ríxido acolchado, cinchas para pés, repousabrazos extraíbles, repousapés desmontables, respaldo reclinable, rodas pequenas. Con ou sen inodoroPrescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e sen capacidade para autopropulsarse28828801248

122110 CADEIRAS DE RODAS MANUAIS, NON AUTOPROPULSABLES, PREGABLES

12211010ACadeira de empuxar infantil, pregable, con asento ríxido acolchado, respaldo ríxido reclinable, cinto de seguridade de catro puntos, cinchas para pés, rodas dianteiras xiratorias e repousapés dunha soa peza regulable en altura e ánguloPrescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e sen capacidade para autopropulsarse41641601224

12211020ACadeira de rodas non autopropulsable, pregable, estructura en tubo de aceiro cromado, asento de varias anchuras, respaldo adaptado, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios, rodas traseiras de 315 mm. Inchables e dianteiras inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseirasPrescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e sen capacidade para autopropulsarse29429401248

12211030ACadeira de rodas de empuxar posicionadora, pregable, asento ríxido acolchado reversible no sentido da marcha, basculante e regulable en profundidade e anchura, rodas dianteiras xiratorias, respaldo reclinable, repousapés dunha sóa peza regulable en altura e ángulo, cinto de seguridade de catro puntos, cinchas para pés, diferentes tallesPrescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e sen capacidade para autopropulsarse1.5471.54701224

122120 CADEIRAS DE RODAS MANUAIS, AUTOPROPULSABLES, PREGABLES

12212010ACadeira de rodas autopropulsable, pregable, estructura en tubo de aceiro cromado, asento de varias anchuras, respaldo adaptado, pepousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios, rodas traseiras de 600 mm inchables e dianteiras de 200 mm inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseiras. Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala29429401224

12212020ACadeira de rodas para amputados, autopropulsable, pregable, estructura en tubo de aceiro cromado, kit de amputados co eixe desprazado, asento de varias anchuras, respaldo adaptado, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios, rodas traseiras de 600 mm. Inchables e dianteiras de 200 mm inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseirasPrescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala32032001236

12212030ACadeira autopropulsable de chasis lixeira (ata 14 kg), cruceta pregable, substituíble para aumentar altura, diferentes anchuras de asento, repousapés desmontable, repousabrazos extraíbles, palier rodas traseiras multiposición, rodas traseiras desmontables. Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala71271201236

12212035ACadeira autopropulsable, pregable, estructura en tubo de aceiro cromado, asento de varias anchuras, respaldo adaptado, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios, rodas traseiras de 600 mm inchables e dianteiras de 200 mm inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseiras con sistema de doble aroPara prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala43343301236

12212040ACadeira autopropulsable, pregable, estructura en tubo de aceiro cromado, asento de varias anchuras, respaldo adaptado, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios, rodas traseiras de 600 mm inchables e dianteiras de 200 mm inchables ou macizas, con sistema arnásPara prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala87687601236

12212045ACadeira autopropulsable de chasis lixeira (ata 14 kg), cruceta plegable, substituíble para aumentar altura, diferentes anchuras de asento, repousapés desmontable, repousabrazos extraíbles, palier rodas traseiras multiposición, rodas traseiras desmontables (con sistema de doble aro)Para prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral escasa e con capacidade para manexala92792701236

122127 CADEIRAS DE RODAS ELÉCTRICAS, AUTOPROPULSABLES, PREGABLES

12212710ACadeira de rodas electrónica interior, chasis pregable por cruceta, asento diferentes anchuras, repousabrazos desmontables e axustables en altura, repousapés regulable e subebordos. Autonomía mínima de 20 km cargador, batería lixeira en caixa extraíbleProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Para prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral importante e con suficiente capacidade mental, visual e de control para manexala. (Segundo requisitos establecidos na Orde 23/1999)3.5643.56401236

12212720ACadeira de rodas electrónica, para uso interior-exterior, chasis pregable, asento e respaldo reclinable de diferentes talles, repousapés elevables e subebordosProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Para prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de marcha independente e funcional, que vivan nun contorno axeitado para o seu uso, con actividade sociolaboral importante e con suficiente capacidade mental, visual e de control para manexala. (Segundo requisitos establecidos na Orde 23/1999)4.0614.06101236

1224 ACCESORIOS PARA CADEIRAS DE RODAS

122400 ACCESORIOS E RECAMBIOS PARA CADEIRAS DE RODAS

12240005AAsento acolchadoPara prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas515101218

12240010AAsento inodoroPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsadas ríxidas515101218

12240015ACinchas para pésPara prescribir como accesorio ou recambio para calquera cadeira de rodas323201218

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

12240020ACinto de seguridade de catro puntosPara prescribir como accesorio ou recambio para calquera cadeira de rodas707001218

12240023AChaleco de fixaciónPara prescribir como accesorio ou recambio para calquera cadeira de rodas777701218

12240025ARepousacabezas normalPara prescribir como accesorio de cadeiras manuais non autopropulsables pregables novas ou recambio707001218

12240030ARepousabrazos extraíbles de escritorioPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables ríxidas e autopropulsables pregables424201218

12240035ARepousabrazos extraíbles longosPara prescribir como recambio para calquera cadeira manual494901218

12240040ARepousabrazos regulable en alturaPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autorpopulsables preglabes e eléctricas515101218

12240045ARepousapés desmontables e xiratoriosPara prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas717101218

12240050ARepousapés elevables con repousa pernasPara prescribir como recambio para cadeiras eléctricas14114101218

12240055ARepousapés dunha peza regulables en altura e ánguloPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables pregables777701218

12240060ARespaldo reclinablePara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables, tanto ríxidas coma pregables, e cadeiras eléctricas868601218

12240063AProlongación de respaldoPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables pregables313101218

12240065ACaixa de control cadeira eléctricaPara prescribir como recambio para cadeiras eléctricas89589501218

12240070AMando para cadeira eléctricaPara prescribir como recambio para cadeiras eléctricas57657601218

12240075ABatería (2 unidades)Para prescribir como recambio para cadeiras eléctricas2682680618

12240080ARoda traseira grande (maciza ou pneumática)Para prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas515101218

12240085ARoda traseira pequena (maciza ou pneumática)Para prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas575701218

12240090ARoda pequena dianteiraPara prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables pregables525201218

Notas para o prescritor:

1. Os facultativos de atención primaria só poden prescribir cadeiras básicas (12210012 e 12211020) e axudas de marcha manipuladas por un ou dous brazos (1203).

As cadeiras de rodas eléctricas e o equipamento para a aprendizaxe do movemento tan só poden ser prescritos por especialistas en rehabilitación.

Os audífonos e moldes adaptadores tan só poden ser prescritos por especialistas en otorrinolaringoloxía.

2. Utilizarase unha folla de prescrición para cada producto do catálogo, agás cando se trate de producto principal e accesorios que todos se poderán prescribir na mesma folla.

3. Comprobe as normas de prescrición específicas de cada producto antes de prescribilo.

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

ANEXO IV

ORTESESNon se consideran incluídas as orteses elaboradas en fibra de carbono

0603 ORTESES DE COLUMNA VERTEBRALNon se consideran incluídas as faixas preventivas

060306 ORTESES LUMBO-SACRAS

06030620AOrtese lumbosacra, semirríxida para sostén de columna ou suspensión abdominalProducto completo que non precisa accesorios8757301218

06030625FOrtese lumbosacra de termo-plástico, á medidaProducto completo que non precisa accesorios301271301224

06030630FOrtese lumbrosacra de termoplástico con abrazadeira de coxa, á medidaProducto completo que non precisa accesorios467437301224

06030635FOrtese lumbosacra tipo B.O.B. forrado, con pecheProducto completo que non precisa accesorios320290301236

06030640AOrtese lumbosacra de KnightProducto completo que non precisa accesorios160130301236

06030645AOrtese lumbosacra dinámica de Williams, construída en tecido con marco ríxido posterolateral, articulación deslordosanteProducto completo que non precisa accesorios309279301236

060309 ORTESES DORSO-LUMBO-SACRAS (Dorso-lumbares)

06030905AOrtese dorsolumbar, semirríxida, para sostén de columna ou suspensión abdominalProducto completo que non precisa accesorios9666301218

06030935FOrtese dorsolumbar en termoplástico con apoio dotopectoral ou esternal. E botóns ou tirantes ou colar cervical á elección. Feito á medidaProducto completo que non precisa accesorios576546301224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06030945AOrtese dorsolumbar de TaylorProducto completo que non precisa accesorios160130301236

06030950AOrtese de hiperextensión de Jewett ou similarProducto completo que non precisa accesorios173143301236

06030960FOrtese toraco-lumbosacra con grande abertura en termoplástico ou poliuretanoProducto completo que non precisa accesorios544514301224

060312 ORTESES CERVICAIS

06031210AColar en termoplástico sinxelo. Sen apoioProducto completo que non precisa accesorios606912

06031225AColar tipo PhiladelphiaProducto completo que non precisa accesorios431330912

06031230AOrtese CervitracProducto completo que non precisa accesorios134104301224

06031240AOrtese cervical S.O.M.IProducto completo que non precisa accesorios11686301236

060315 ORTESES CÉRVICO-TORÁCICAS

06031510ASoporte cérvico-torácico tipo Lerman ou similarProducto completo que non precisa accesorios384354301236

06031520FMinerva cervical ou similarProducto completo que non precisa accesorios320290301236

060318 ORTESES CÉRVICO-DORSO-LUMBO-SACRAS

06031801FCorpiño de Milwaukee; con cesta pélvica en coiro e placas correctorasProducto completo que non precisa accesorios681651301218

06031803FCorpiño de Narros; termorríxido e estructura tipo MilwaukeeProducto completo que non precisa accesorios619589301218

06031804FCorpiño de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico e placas correctorasProducto completo que non precisa accesorios671641301218

06031806FCorpiño de Stagnara-Lyones ou de Berkoisse, en termoplástico ríxidoProducto completo que non precisa accesorios671641301218

06031809FDe Berkoisse, con anel cervical, en termoplástico ríxidoProducto completo que non precisa accesorios671641301218

06031811FDe Michel, en termoplástico ríxidoProducto completo que non precisa accesorios671641301218

06031812FCorpiño de Cheneau con almofadas de presión e reforzos para escoliose lumbar ou torácicaProducto completo que non precisa accesorios799769301218

06031814FCorpiño de Michel-Alegre, articulado, en termoplástico ríxido para cifolordoseProducto completo que non precisa accesorios695665301218

06031818FCorpiño de Boston, en termoplástico forrado de espuma con almofada de presión para escoliose dorsolumbar (módulo importación)Producto completo que non precisa accesorios494464301218

06031820FCorpiño de Boston en termoplástico forrado de espuma con almofada de presión para escoliose dorso-lumbar (módulo importación) en supraestructura de MilwaukeeProducto completo que non precisa accesorios681651301218

06031822FCorpiño nocturno de inclinación lateralProducto completo que non precisa accesorios521491301224

06031823FCorpiño bivalvo de Swan en termoplástico ríxido con apoio esternal para cifolordoseProducto completo que non precisa accesorios544514301218

06031825FCorpiño bivalvo de Swan en termoplástico regulable con apoio esternal para cifolordoseProducto completo que non precisa accesorios671641301218

06031826FPlaca descifosante de plexitur con tirante axilar e glótico e encaixe subcostal (espaldeira lyonesa)Producto completo que non precisa accesorios16013030912

06031828FOrtese con fitas e almofadas de presión anteroposterior para pectus-carinatumProducto completo que non precisa accesorios224194301218

06031836FLeito de Dennis Brown para tratamento da escoliose do lactanteProducto completo que non precisa accesorios376346301218

06031838FLeito postural en termoplásticoProducto completo que non precisa accesorios352322301218

06031841ACorpiño de KallabisProducto completo que non precisa accesorios146116301218

060321 ACCESORIOS DE ORTESES DE COLUMNA VERTEBRALOs tirantes, botóns, ombreiras, placas occipitais, axilares, dorsais, lumbares e anticifosantes, os apoios retropulsores e esternais, as prolongacións glóticas e os gornecidos de barras son recambios das orteses cérvico-dorso-lumbo-sacras non facturables

06032164FAnel cervical completoPrescribir só como recambio936330912

06032166FSupraestructura completa metálica de corpiño de Milwaukee adaptada a corpiñoPrescribir só como recambio19216230912

06032168FSupraestructura completa metálica para corpiño de MilwaukeePrescribir só como recambio1289830912

06032170FSupraestructura metálica articulada regulable, con apoio esternal para cifolordose adaptada sobre corpiñoPrescribir só como recambio1289830912

06032172FCesta pélvica de termoplástico para corpiño de MilwaukeePrescribir só como recambio35232230912

06032174FCesta pélvica de coiro para corpiño de MilwaukeePrescribir só como recambio35232230912

0606 ORTESES DE MEMBRO SUPERIOR

060603 ORTESES DE DEDO

06060317AOrtese activa para polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios382612612

06060322AOrtese activa extensora para calquera dedo, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios19712612

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06060327AOrtese activa flexora para calquera dedo, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios19712612

06060332AOrtese activa extensora para dedos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios453312612

06060337AOrtese activa flexora para dedos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios453312612

06060342AOrtese pasiva para polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios261412612

06060347AOrtese pasiva para calquera dedo, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios13112612

06060352AOrtese pasiva para dedos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios382612612

060606 ORTESES DE MAN

06060612AOrtese activa para a extensión de articulacións metacarpofalánxicas, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios746212612

06060622AOrtese activa para la flexión de articulacións metacarpofalánxicas, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios746212612

06060632AOrtese activa extensora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento flexor de dedos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios776512612

06060635AOrtese activa extensora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento extensor de dedos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios776512612

06060638AOrtese activa extensora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento extensor do polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios705812612

06060641AOrtese activa extensora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento abductor do polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios776512612

06060644AOrtese activa flexora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento abductor do polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios776512612

06060647AOrtese activa flexora de articulacións metacarpofalánxicas e extensora de articulacións interfalánxicas, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios776512612

06060650AOrtese pasiva para mante-las articulacións metacarpofalánxicas nunha posición determinada, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios382612612

06060653AOrtese pasiva para mante-la man nunha posición determinada, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios382612612

060612 ORTESES DE PULSO E MAN

06061207AOrtese pasiva de pulso, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios31130612

06061212AOrtese pasiva de pulso e man, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios582830612

06061217FOrtese pasiva de pulso e man, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios14111130612

06061222AOrtese activa de pulso, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios643430612

06061227AOrtese activa de pulso para a flexión ou extensión da articulación do pulso, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios643430612

060613 ORTESES DE PULSO, MAN E DEDOS

06061307AOrtese pasiva de pulso, metacarpofalánxica e dedo ou dedos trifalánxicos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios582830612

06061310AOrtese pasiva de pulso, con aditamento de polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios643430612

06061315AOrtese activa de pulso e metacarpofalánxica, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios794930612

06061322AOrtese activa das articulacións metacarpofalánxicas con estabilización da articulación do pulso, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios1289830612

06061327AOrtese activa de pulso e metacarpofalánxicas para a flexión ou extensión, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios15312330612

06061330AOrtese activa de pulso, metacarpofalánxica e dedos trifalánxicos, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios16013030612

06061335AOrtese activa de pulso para a flexión ou extensión das articulacións metacarpofalánxicas e flexión/extensión das interfalánxicas, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios15512530612

06061342FOrtese activa de pulso para a flexión ou extensión das articulacións metacarpofalánxicas e flexión/extensión das interfalánxicas, á medida ou con moldeProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Producto completo que non precisa accesorios30727730612

06061347AOrtese activa de pulso e metacarpofalánxica con aditamento de polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios17314330612

06061352AOrtese activa de pulso para a flexión ou extensión das articulacións metacarpofalánxicas, flexión/extensión das interfalánxicas con aditamento do polgar, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios17314330612

060615 ORTESES DE CÓBADO

06061512FOrtese pasiva de cóbado e pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios19216230618

06061532FOrtese pasiva de ou desde o cóbado con articulación de cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios25622630618

06061542FOrtese pasiva de ou desde o cóbado e pulso con articulación de cóbado y pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios26923930618

06061545AOrtese pasiva de antebrazo, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios774730618

06061548FOrtese activa de ou desde o cóbado con articulación de cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios27524530618

06061551FOrtese activa de ou desde o cóbado e pulso con articulacións de cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios32029030618

06061554FOrtese activa de ou desde o cóbado con articulación de pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios28825830618

060624 ORTESES DE CÓBADO E OMBRO

06062412AOrtese pasiva de ombro e cóbado, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios966630618

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06062422FOrtese pasiva de ou desde o ombro e cóbado, con articulación de ombro, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios33930930618

06062432FOrtese pasiva de ou desde o ombro e cóbado, con articulación de cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios33930930618

06062442FOrtese pasiva de ou desde o ombro e cóbado, con articulacións de ombro e cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios38435430618

06062452AOrtese pasiva de brazo, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios966630618

060627 ORTESES DE OMBRO, CÓBADO E PULSO

06062712FOrtese pasiva de ombro, cóbado e pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios19216230618

06062722FOrtese pasiva de ombro, cóbado e pulso, con articulación en ombroProducto completo que non precisa accesorios25622630618

06062742FOrtese pasiva de ombro, cóbado e pulso, con articulación en ombro, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios27524530618

06062745FOrtese pasiva de ombro, cóbado e pulso, con articulacións en ombro e cóbado, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios39036030618

06062748FOrtese pasiva de brazo, antebrazo e man, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios19216230618

06062751FOrtese activa de ou desde o ombro, con articulacións en ombro, en cóbado e en pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios51248230618

06062754FOrtese activa de ou desde o ombro, con articulacións en cóbado e en pulso, á medida ou con moldeProducto completo que non precisa accesorios44841830618

06062757AOrtese para parálise do plexo braquial esencial, obstétrica ou infantil, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios22419430618

06062760AOrtese para parálise do plexo braquial esencial, adulto, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios36133130618

060633 ARTICULACIÓNS DE PULSO

06063310FArticulación flexo-extensora librePrescribir só como recambio22220612

06063320FArticulación flexo-extensora con bloqueoPrescribir só como recambio69690612

060636 ARTICULACIÓNS DE CÓBADO

06063605FArticulación de cóbado mecánica monocéntrica-par-Prescribir só como recambio77770612

06063610FArticulación de cóbado mecánica policéntrica-par-Prescribir só como recambio2052050612

06063615FArticulación de cóbado tipo parafuso sen finPrescribir só como recambio1861860612

06063620FArticulación de cóbado tipo cremalleria ou roda dentadaPrescribir só como recambio77770612

06063625FArticulación de cóbado dinámica e activaPrescribir só como recambio96960612

06063630FSistema de control de cóbado semicerco graduablePrescribir só como recambio1151150612

060639 ARTICULACIÓNS DE OMBRO

06063910FArticulación de abducción-adducciónPrescribir só como recambio96960612

06063920FArticulación esféricaPrescribir só como recambio1151150612

0612 ORTESES DE MEMBRO INFERIORNon se consideran incluídas as ORTESES de pé nin as xeonlleiras de tecido elástico sen fitas

061206 ORTESES DE PÉ E NOCELLO (Tibiais)

06120607FBitutor curto. Ortese baixo o xeonllo ancorada ó calzado cunha barra lateral e medial con articulación de nocelloPrescribir ademais botín de coiro152122301224

06120612FBitutor curto. Ortese baixo o xeonllo ancorada ó calzado cunha barra lateral e medial sen articulaciónPrescribir ademais botín de coiro147117301224

06120617FBitutor de Klenzack. Ortese antiequina dinámica regulable mediante resorte ancorado ó calzadoPrescribir ademais botín de coiro224194301224

06120622FOrtese dinámica antiequino de arame aceirado ancorada ó zapatoProducto completo que non precisa accesorios12191301224

06120627FBotín multiarticulado para as deformidades conxénitas do pé (metatarso-varo-adductus, pé supinado, pé cavo conxénito, etc.)Producto completo que non precisa accesorios10272301224

06120632AFérula de Dennis BrownProducto completo que non precisa accesorios5424301224

06120637FFérula de Dennis Bbrown con botínProducto completo que non precisa accesorios1289830912

06120642FFérula para a corrección de tibias varas con barra interna e apoio condilar unida a botíns. BilateralPrescribir ademais botín de coiro (2)141111301224

06120647FFérula posterior antiequino. Ortese dinámica en termoplástico. Moldeada alcanzando desde o antepé ó papo da perna. Feita a medida. Tipo rancho dos amigosProducto completo que non precisa accesorios160130301224

06120652AFérula posterior antiequino. Ortese dinámica en termoplástico. Moldeada alcanzando desde o antepé ó papo da perna. Prefabricada. Tipo rancho dos amigosProducto completo que non precisa accesorios7848301224

06120657FFérula postural pasiva. Valva posterior para mante-lo pé nunha posición determinada, alcanzando desde os dedos ata o tercio proximal da tibia, de termoplástico ou similar ríxidaProducto completo que non precisa accesorios10272301224

06120659AFérula postural antidecúbito de talón en termoplástico, formado con material antiescaraProducto completo que non precisa accesorios9060301224

06120661AOrtese de control media lateral da articulación tibio-tarsiana por sistema de hemivalvas termoplásticasProducto completo que non precisa accesorios6434301224

06120663AOrtese de control media lateral da articulación tibio-tarsiana por sistema de hemivalvas termoplásticas e cámara de aire ou siliconaProducto completo que non precisa accesorios12696301224

06120665FOrtese de Dennis Bbrown. Férula combinada para o tratamento de pés e cadeira. Realiza a rotación e abdución dos membros inferiores composta de botíns ou calzado unidos mediante barra regulable e articulada. Para menores de 1 anoProducto completo que non precisa accesorios12696301224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06120667AOrtese funcional P.T.B. con articulación de nocello flexible unida á cazoleta do talón, construída en termoplástico, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios12696301224

06120669AOrtese para descarga do pé, con apoio de tendón rotuliano e estribo de apoio ó chan, con alza en pé contralateral, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios256226301224

06120671AOrtese tibial Cam-Walker ou similar para o tratamento das fracturas de nocello semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios230200301224

06120673AOrtese tibial de descarga para fractura de calcañar en termopástico tipo P.T.B. peche posterior ancorado ó calzado por medio de estribo de aceiroProducto completo que non precisa accesorios384354301224

06120675APolaina en termoplástico desde o nocello ó xeonlloProducto completo que non precisa accesorios7747301224

06120677FOrtese tibial, con articulación en nocello libre e tirante antiequinoProducto completo que non precisa accesorios256226301224

06120679FFérula de Copenhague multiarticulada para corrección de pé zambroProducto completo que non precisa accesorios384354301224

061209 ORTESES DE XEONLLO

06120907AOrtese para a extensión do xeonllo mediante valva posterior de coxa e perna. Peche de tracción anterior ou distracción posteriorProducto completo que non precisa accesorios22419430912

06120912AOrtese estabilizadora do xeonllo no sentido mediolateral, con barras laterais articuladas e control graduable da flexo-extensiónProducto completo que non precisa accesorios22419430912

06120917AOrtese estabilizadora do xeonllo no sentido mediolateral e anteroposterior, con barras laterais articuladas e control graduable da flexo-extensiónProducto completo que non precisa accesorios51248230912

06120922FOrtese para a flexión ou extensión progresiva do xeonllo. Con barra lateral ou medial e dispositivo de tracción dinámicaProducto completo que non precisa accesorios25622630912

06120925FOrtese de xeonllo articulada en termoplástico para estabilidade medio-lateral e control da flexo-extensión con articulación de peche de aneisProducto completo que non precisa accesorios27524530912

06120928FOrtese pasiva para a corrección da tibia vara ou xenuvarus con forma de cola de serea. Composta de dúas valvas mediais de nocello ou perna, unidas entre si con cintasProducto completo que non precisa accesorios1158530912

06120931AOrtese de xeonllo articulada semielaborada en tecido elástico ou similar, con barras ou fitas laterais e peche anterior en velcroB ou similarProducto completo que non precisa accesorios673730912

06120934ASoporte de xeonllo en tecido elástico con fita ou barras de control mediolateral con rodeteProducto completo que non precisa accesorios1027230912

06120937FFérula xenu-varu ou valgo. Férula correctora con barra externa ou interna unida a botín ou bota, aro de coxa e sistema elástico para correccion dinámicaProducto completo que non precisa accesorios23720730912

06120940FFérula correctora xenu-valgo, en termoplástico con dispositivo distractor. (par)Producto completo que non precisa accesorios32029030912

06120943AFérula de xenu-valgo en «A» semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios1289830912

061212 ORTESES DE XEONLLO, NOCELLO E PÉ (Femorais)

06121207FOrtese femoral de abducción en aceiro de Tchadjian, con encaixe trilateral, articulación de xeonllo, control de rotación, estribo de marcha, mecanismo distractor do pé e alza contralateralPrescribir ademais botín de coiro76773730912

06121209FOrtese bitutor femoral metálica con apoio isquiático metálico con ancoraxe de ortese de pé con articulación de nocello e de xeonllo con aneisPrescribir ademais botín de coiro806776301224

06121212FOrtese bitutor femoral metálica con apoio isquiático metálico con elemento de ancoraxe de ortese de pé con articulación de nocello e de xeonllo de peche suízo ocultoPrescribir ademais botín de coiro876846301224

06121214FOrtese bitutor femoral metálica con apoio isquiático cuadrangular en resina acrílica ou termoplástico con elementos de ancoraxe de ortese ó pé, con articulación de nocello e de xeonllos con aneisPrescribir ademais botín de coiro912882301224

06121216FOrtese bitutor femoral metálica con apoio isquiático cuadrangular en resina acrílica ou termoplástico con elementos de ancoraxe de ortese ó pé, con articulación de nocello e de xeonllos con peche suízo ocultoPrescribir ademais botín de coiro928898301224

06121218FFérula de Thomas articulada. Ortese para a descarga da cadeira con apoio isquiático de anel, barras laterais e estribo de marcha con alza contralateral e dispositivo metálico para limita-la flexión plantar. Articulada ó xeonllo con articulación a escollerProducto completo que non precisa accesorios607577301224

06121220FOrtese Scotish-Rite, para abducción de cadeira bilateralProducto completo que non precisa accesorios681651301224

06121227FOrtese femoral conformada en termoplástico Q.T.B. con articulación de xeonllo e cazoleta de nocelloProducto completo que non precisa accesorios403373301224

06121235FOrtese femoral de torsión Twister con cable para uni-la ortese tibial unilateral ou estribosProducto completo que non precisa accesorios198168301224

06121240FOrtese femoral de torsión Twister con cable para uni-la ortese tibial bilateral ou estribosProducto completo que non precisa accesorios361331301224

06121245AAbrazadeira de coxa conformada en termoplástico, semielaboradaProducto completo que non precisa accesorios8353301224

06121250FOrtese ríxida en termoplástico ou similar de pé a coxa, con ou sen pé Producto completo que non precisa accesorios192162301224

06121255FFérula femoral con articulación en nocello libre e tirante antiequinoProducto completo que non precisa accesorios256226301224

06121260FFérula femoral con articulación en nocello, con tirantes antiequino e articulación en xeonllo, con dispositivo de traccion dinámicaProducto completo que non precisa accesorios435405301224

06121265FOrtese femoral conformada en polipropileno con apoio isquiático cuadrangular, antiequino de polipropileno con articulación de xeonlloProducto completo que non precisa accesorios735705301224

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

061215 ORTESES DE CADEIRA, INCLUÍNDO ORTESE DE ABDUCCIÓN

06121510FOrtese de Toronto para Perthes bilateralProducto completo que non precisa accesorios71668630912

06121515FOrtese Swash, para abducción de cadeiraProducto completo que non precisa accesorios76773730912

06121520FOrtese de Atlanta en abducción, con abrazadeira de coxas en termoplástico, articulacións de cadeira e cinto pélvicoProducto completo que non precisa accesorios37734730912

06121530FOrtese de Grenier con 2 válvulas mediais de coxa para impedi-la marcha en abducciónProducto completo que non precisa accesorios1289830912

06121540AArnés de PaulikProducto completo que non precisa accesorios121913066

06121550FArnés de coiro ou similar para descarga unilateral de cadeira, mantendo en flexión o xeonllo do membro afectado impedindo o seu apoioProducto completo que non precisa accesorios32029030912

06121560FCalzón para inmobilización de cadeira en termoplástico, con cesta pélvica e prolongación ata tercio inferior da coxa á medidaProducto completo que non precisa accesorios28825830912

06121567FFérula estabilizadora de cadeira. Composta de cesta pélvica que se prolonga desde o tercio medio da coxa con articulaciónProducto completo que non precisa accesorios464434301224

06121569AOrtese para mante-la cadeira en abducción e rotación externa. Coxín de separación fixo colocado entre as pernas e suxeito mediante arnés. (coxín de Frejka)Producto completo que non precisa accesorios3443066

06121571AOrtese para mante-la cadeira en abducción e rotación externa. Con estructura metálica maleable e acolchada que se fixa ás costas, cintura e coxas. (férula de Von Rossen)Producto completo que non precisa accesorios45153066

06121573AOrtese para mante-la cadeira en abducción e rotación externa. De termoplástico, semirríxida, tipo cueiro, suxeita ás costas mediante arnésProducto completo que non precisa accesorios105753066

06121575AOrtese para mante-la cadeira en abducción e rotación externa. Mediante barra semirredonda graduable en círculo de abducción adaptada polas articulacións ó calzado (férula de Ponsetti)Producto completo que non precisa accesorios63333066

06121577FOrtese para mante-la cadeira en abdución e rotación externa. Arnés con tirantes de costas, cinto e extremidades inferioresProducto completo que non precisa accesorios96663066

061218 ORTESES DE CADEIRA, XEONLLO, NOCELLO E PÉ

06121810FOrtese bitutor femoral, metálica, con apoio isquiático metálico. Con elementos de ancoraxe da ortese ó pé, articulación de nocello, articulación xeonllo peche de aneis, articulación de cadeira de aneis e cinto pélvicoPrescribir ademais botín de coiro979949301224

06121820FOrtese bitutor femoral metálica, con apoio isquiático cuadrangular, laminada en resina acrílica ou termoplástico. Con elementos de ancoraxe da ortese ó pé, articulación do nocello, articulación de xeonllo peche de aneis, articulación de cadeiras de aneis e cesta pélvicaPrescribir ademais botín de coiro1.0461.016301224

06121832FOrtese bitutor femoral metálica, con apoio isquiático metálica. Con elementos de ancoraxe da ortese ó pé, articulación do nocello, articulación de xeonllo peche suízo, articulación de cadeira de aneis e cinto pélvicoPrescribir ademais botín de coiro1.0721.042301224

06121844FOrtese bitutor femoral metálica, con apoio isquiático metálica. Con elementos de ancoraxe da ortese ó pé, articulación do nocello, articulación de xeonllo peche suízo, articulación de cadeira de aneis e corpiño pélvicoPrescribir ademais botín de coiro1.2371.207301224

06121855FOrtese de membro inferior con sistema distractor de SilcerProducto completo que non precisa accesorios416386301224

06121863FOrtese para antepé aductus en termoplástico con articulación intermedia graduable, antepé moldeado e fixación en tibiaProducto completo que non precisa accesorios27524530912

06121866FOrtese correctora de antepé aductus, en termoplástico con articulación intermedia graduable e antepé moldeado con fixación en coxaProducto completo que non precisa accesorios37134130912

06121869FOrtese correctora de antepé aductus, articulada en medio péProducto completo que non precisa accesorios109793066

06121878FFérula Larsen pé zambroProducto completo que non precisa accesorios2111813066

061221 ARTICULACIÓNS DE NOCELLO

06122105FArticulación de nocello, con control de movemento mediante topes anterior e posteriorPrescribir só como recambio58580612

06122110FArticulación de nocello, especial para botín, con control movemento mediante topes anterior e posteriorPrescribir só como recambio58580612

06122115FArticulación de nocello Klenzak, metálica, control antiequinoPrescribir só como recambio93930612

06122125FArticulación desmontable mediante pivotes e control de movementos mediante topesPrescribir só como recambio90900612

06122130FArticulación de nocello de eixe libre desmontable en tacón mediante pivotes encastrados nelPrescribir só como recambio83830612

06122135AEspiral antiequina allgoeber ortese P.T.B.Prescribir só como recambio51510612

061224 ARTICULACIÓNS DE XEONLLO

06122405FArticulación de xeonllo de eixe simplePrescribir só como recambio1021020612

06122410FArticulación de xeonllo de eixe simple e control de flexo-extensiónPrescribir só como recambio90900612

06122415FArticulación de xeonllo de eixe desprazadoPrescribir só como recambio1211210612

06122420FArticulación de xeonllo de peche de argolasPrescribir só como recambio1211210612

06122425FArticulación de xeonllo de peche suízoPrescribir só como recambio1821820612

06122430FArticulación de xeonllo de peche suízo con control gradual de flexo-extensión dentadaPrescribir só como recambio1921920612

06122440FArticulación de xeonllo de aluminio libre para valvas conformadasPrescribir só como recambio45450612

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

06122445FArticulación de plástico con control da flexo-extensión mediante topesPrescribir só como recambio1091090612

06122450FArticulación de plástico flexible para «braces» conformados en termoplásticoPrescribir só como recambio1091090612

061227 ARTICULACIÓNS DE CADEIRA

06122705FArticulación de cadeira con movemento libre de flexo-extensión, en aceiroPrescribir só como recambio45450612

06122710FArticulación de cadeira con movemento libre de abducción, en aceiroPrescribir só como recambio1601600612

06122720FArticulación de cadeira con peche de argolasPrescribir só como recambio83830612

06122725FArticulación de cadeira con peche de argolas e movemento de abducciónPrescribir só como recambio1341340612

06122730FArticulación de cadeira con peche suízoPrescribir só como recambio1341340612

06122737FTirante glúteosPrescribir só como recambio26260612

061230 ACCESORIOS DE ORTESES DE MEMBRO INFERIOR

06123010FBotín de coiro moldeado con soleta metálicaPrescribir accesorio ou recambio192162301218

06123020FPar de botas con enfranque para adaptar a bitutorPara prescribir como accesorio ou recambio6232301218

0633 CALZADOS ORTOPÉDICOS

063390 CALZADOS ORTOPÉDICOS PARA GRANDES DEFORMIDADESSempre o par

06339010APar de zapatos de plastozote ou similar con recubrimento téxtil ou de pel, sola de plastozote, microporoso ou similar, con peche velcroBProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Prescribir só para pés artríticos, diabéticos e postcirúrxicos inmediatos824636612

06339022FPar de zapatos, un ortopédico á medida sobre molde de escaiola e outro estandarProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Prescribir só para grandes deformidades40436836612

06339030FPar de zapatos ortopédicos á medida sobre molde de escaiolaProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL. Prescribir só para grandes deformidades46643036612

Notas para o prescritor:

1. Os facultativos de atención primaria só poden prescribir cadeiras básicas (12210012 e 12211020) e axudas de marcha manipuladas por un ou dous brazos (1203).

As cadeiras de rodas eléctricas e o equipamento para a aprendizaxe do movemento tan só poden ser prescritos por especialistas en rehabilitación.

Os audífonos e moldes adaptadores tan só poden ser prescritos por especialistas en otorrinolaringoloxía.

2. Utilizarase unha folla de prescrición para cada producto do catálogo, agás cando se trate de producto principal e accesorios que todos se poderán prescribir na mesma folla.

3. Comprobe as normas de prescrición específicas de cada producto antes de prescribilo.

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

ANEXO V

PRÓTESES ESPECIAIS

0630 PRÓTESES DISTINTAS DAS DE MEMBROSNon se considera incluído o suxeitador postoperatorio

063018 PRÓTESES DE MAMA

06301810APrótese esóxena mamaria de silicona con funda 1661660912

063030 PRÓTESES FACIAIS

06303012FPrótese de restauración de narizPrescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita5765760912

06303015FPrótese de restauración de pavillón auricularPrescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita4604600912

06303020FPróteses de restauración de pavillóns auricularesPrescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita9219210912

06303025FPrótese de restauración de globo ocularPrescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita5445440912

06303030FPróteses de restauración de globos oculares Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita1.0871.0870912

06303035FPróteses palatinasPrescribir só en casos de malformacións conxénitas, traumatismo ou procesos oncolóxicos2882880912

2145 AXUDAS PARA A AUDICIÓNSó en menores de 16 anos con hipoacusia bilateral neurosensorial permanente, con perda de audición superior a 40 db.(promediando as frecuencias de 500, 1.000 e 2.000 Hz.) no mellor dos oídos. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL

214500 AUDÍFONOS(*) Cantidade máxima para financiar polo Sergas

21450010F/AAudífonoSó en menores de 16 anos con hipoacusia bilateral neurosensorial permanente, con perda de audición superior a 40 db.(promediando as frecuencias de 500, 1.000 e 2.000 Hz.) no mellor dos oídos. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL 722 (*) 1248

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

214590 MOLDES ADAPTADORES PARA AUDÍFONOS(*) Cantidade máxima para financiar polo Sergas (**) En nenos a duración mínima pode variar en función do crecemento

21459010FMolde adaptadorSó en menores de 16 anos con hipoacusia bilateral neurosensorial permanente, con perda de audición superior a 40 db.(promediando as frecuencias de 500, 1.000 e 2.000 Hz.) no mellor dos oídos. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL 24 (*) 624 (**)

1203 AXUDAS DE MARCHA MANIPULADAS POR UN BRAZO

120306 BASTÓNS DE CÓBADO CON APOIO EN ANTEBRAZO

12030610ABastón de apoio en antebrazo graduable en material lixeiro. Bastón tipo inglés 9091218

12030620ABastón de apoio en antebrazo graduable en material lixeiro para neno. Bastón tipo inglés 120121218

12030630AMuleta de apoio axilar graduable de material lixeiro 2412121218

120309 BASTÓNS DE CÓBADO CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

12030910ABastón de material lixeiro para apoio antebrazo artrítico regulable a diferentes alturas en parte inferior 3220121218

120316 BASTÓNS CON TRES OU MÁIS PATAS

12031610ABastón de material lixeiro para apoio antebrazo artrítico regulable a diferentes alturas en parte inferior 3826121218

1206 AXUDAS DE MARCHA MANIPULADAS POR DOUS BRAZOS

120600 ANDADORES

12060012AAndador pregable ou fixo, con ou sen rodas, regulable en altura, adulto ou infantil 7747301218

0306 AXUDAS PARA O TRATAMENTO DE AFECCIÓNS CIRCULATORIASProductos de material elástico confeccionados á medida, segundo os graos de compresión e distribución prescritos (20-60 mm Hg) e cun coeficiente de elasticidade entre 100 e 250%

030603 PEZAS DE ROUPA DE COMPRESIÓN PARA BRAZOS, PERNAS E OUTRAS PARTES DO CORPOPara queimados, linfedemas de membros superiores, linfedemas graves de membros inferiores e grandes queloides

03060303FLuva completa con protección de puntas con compresión e elasticidade axeitadas e feita a medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL15512530612

03060309FLuva completa sen protección de puntas con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL15512530612

03060312FLuva con manga ata o cóbado con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1269630612

03060315FManga con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL633330612

03060318FManga con manopla con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1198930612

03060321FManga con extensión a ombro con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL16513530612

03060324FManga con manopla e extensión a ombro con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, linfedemas de membros superiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL19816830612

03060327FCalzón con compresión e elasticidade axeitadas e feito á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL15512530612

03060330FPantalón con compresión e elasticidade axeitadas e feito á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL18615630612

03060333FMedias ata o xeonllo con compresión e elasticidade axeitadas e feitas á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL815130612

03060336FMedia enteira ata a coxa con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL936330612

03060339FMedia dunha perna (leotardos) con compresión e elasticidade axeitadas e feita á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1037330612

03060342FMedias de dúas pernas (leotardos) con compresión e elasticidade axeitadas e feitas á medidaPrescribir só para queimados, lindemas graves de membros inferiores e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL46443430612

03060348FTronco enteiro, sen mangasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL17914930612

03060351FTronco enteiro, con mangas curtasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL22419430612

Código

Fabricación

adaptación

Descrición

Normas prescrición

Importe

total

Achega

Sergas

Achega

usuario

Garantía

(meses)

Duración

mínima

(meses)

03060354FTronco enteiro, con mangas longasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL25622630612

03060357FCamiseta de colo alto, sen mangasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL19816830612

03060360FCamiseta de colo alto, con mangas curtasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL19816830612

03060363FCamiseta de colo alto, con mangas longasPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL17314330612

03060366FNocelleiraPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL38830612

03060369FSoporte de coloPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL562630612

03060372FSoporte para queixoPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL673730612

03060375FSoporte para colo e queixoPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL805030612

03060378FMáscara con rostro abertoPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1027230612

03060381FMáscara con banda labialPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1158530612

03060384FMáscara con banda labial e narizPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1158530612

03060387FMáscara de termoplásticoPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL16013030612

03060390FConformador de silicona de 10x10Prescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL20119612

03060393FConformador de silicona de 20x30Prescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL1219130612

03060395FSeparador interdixital para luva completaPrescribir só para queimados e grandes queloides. Producto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL744430612

0333 AXUDAS PARA PREVENCIÓN DE DANOS POR PRESIÓN (Axudas antidecúbito)

033303 COXÍNS PARA PREVENIR DANOS POR PRESIÓNSó para pacientes lesionados medulares

03330305ACoxín de aire, unha válvula, perfil baixo e alto e fundaProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL358328301224

03330310ACoxín de aire dúas válvulas, perfil baixo e fundaProducto sometido a ESPECIAL PRESCRICIÓN E CONTROL390360301224

03330325ACoxín mixto, de silicona e espuma, perfil baixo e funda 11585301224

03330330ACoxín xel e funda 224194301224

03330335ACoxín dobre densidade e funda 11585301224

03330340ACoxín omega ou ferradura de xel de silicona e funda 12898301224

03330345AColchón antiescaras de aire con compresor e funda 16013030624

0348 EQUIPAMENTO PARA A APRENDIZAXE DO MOVEMENTO, A FORZA E O EQUILIBRIO

034806 APARELLOS DE BIPEDESTACIÓN

03480612ABipedestador prono estático do adulto regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e troncoPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas1.2991.269301224

03480622ABipedestador prono estático (parapodium) infantil pequeno regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e troncoPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas757727301224

03480632ABipedestador prono estático (parapodium) infantil mediano regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e troncoPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas824794301224

03480642ABipedestador prono estático (parapodium) junior regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e troncoPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas1.0411.011301224

034821 PLANOS INCLINADOS

03482120APlano inclinado progresivo graduable e mecánico completo con accesorios. AdultoPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas516486301236

03482110APlano inclinado progresivo graduable e mecánico completo con accesorios. InfantilPrescribir só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas371341301236