Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Martes, 18 de febreiro de 2003 Páx. 1.899

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE OLEIROS

ANUNCIO (FG-418).

O Concello Pleno, na sesión celebrada o día 11 de novembro de 2002, acordou aprobar definitiviamente o Plan Especial de Reforma Interior sobre parcela sita en Montrove, avda. Rosalía de Castro, Liáns.

Contra o presente acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso de reposición con carácter potestativo, no prazo dun mes, que se computará desde o día seguinte á notificación desta, perante o mesmo órgano que a dictou (ó abeiro do disposto polos artigos 116 da Lei 30/1992, do RXAPPAC).

Tamén poderá contra esta resolución interpoñer, no prazo de dous meses, recurso contencioso-administrativo perante a orde xurisdiccional contencioso-administrativa, de conformidade cos artigos 8, 9 e 10 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión para os supostos e prazos previstos polo artigo 118 da Lei 30/1992.

Oleiros, 4 de decembro de 2002.

Esther Pita Pita

Alcaldesa-presidenta