Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 04 de abril de 2003 Páx. 4.250

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 200/2003, do 20 de marzo, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, se procede á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e se regula a atención ó cidadán.

A Constitución española de 1978 e máis recentemente a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, instauran un novo concepto das relacións entre as administracións públicas e os cidadáns, positivizando o último corpo normativo, no artigo 35, unha serie de dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas.

Co fin de acadar un achegamento da Administración ós cidadáns, decreto constitúe un referente normativo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que garante os dereitos que o bloque constitucional lles recoñece ós cidadáns nas súas relacións coa Administración, dereitos tales como o dereito de información e atención ó cidadán, o dereito de acceso ós rexistros e o dereito a presentar suxestións e queixas, producíndose o troco de dereitos potenciais a dereitos efectivos.

Este decreto consta de 32 artigos, 3 disposicións adicionais, 2 disposicións transitorias, 4 disposicións derrogatorias e 2 disposicións derradeiras, estructurándose os devanditos artigos en 4 capítulos.

No capítulo I determínase o seu obxecto e ámbito de aplicación.

O capítulo II dedícase á regulación dos rexistros dando cumprimento ó mandato contido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que establece no seu artigo 38.8º que as administracións públicas deberán facer pública e manter actualizadas as oficinas de rexistro propias ou concertadas, os seus sistemas de acceso e comunicación así como os horarios de funcionamento. Consonte o citado mandato legal procédese neste decreto a determinar, por unha banda, as oficinas de rexistro propias da Administración da Comunidade Autónoma, establecendo o carácter de rexistro xeral ou auxiliar dos mesmos e, por outra, proceder á fixación das oficinas de rexistro concertadas. Neste sentido, cómpre dicir que desde o 15 de febreiro de 1996, data na que se suscribiu un convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia e Administración Pública e a Federación Galega de

Municipios e Provincias (Fegamp), estableceuse a posibilidade de incorporación dos concellos a el o que significa, para os efectos que nos ocupan, a posibilidade de operar como rexistros de carácter xeral de escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas a calquera órgano da Administración autonómica de Galicia. Son moitos os concellos incorporados ó devandito sistema desde o ano 1996 polo que á necesidade de proceder ó cumprimento do mandato contido no artigo 38.8º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cómpre engadi-la necesidade de refundición nun único texto normativo dos existentes na actualidade.

Acométese neste decreto a creación dun rexistro telemático que permitirá a presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións e que estará encargado da xestión e recepción das ditas solicitudes, escritos e comunicacións para aqueles procedementos que sexan obxecto de tramitación electrónica, segundo o establecido no punto 9º do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, introducido pola Lei 24/2001, do 27 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, que establece a posibilidade de crear rexistros telemáticos para a recepción e saída de aquelas solicitudes, escritos e comunicacións que se transmitan por medios telemáticos.

Coa creación deste rexistro telemático, dáse cumprimento ó establecido no artigo 45 da Lei 30/1992, que insta as administracións públicas para que promovan a incorporación de técnicas ou medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da súa actividade e o exercicio das súas competencias. As ditas técnicas non se circunscriben exclusivamente á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia senón que se estenden tamén á multiplicidade de aspectos que se regulan neste decreto e que pretenden a continuación do periplo iniciado pola Xunta de Galicia no ano 1990, cando comezou un camiño de modernización e axilización da Administración, co obxectivo de realiza-las súas actividades baixo os principios de eficacia, eficiencia e garantía no seu exercicio. Neste sentido observouse inmediatamente a necesidade de utiliza-lo soporte informático e o tratamento automatizado da información, así como a de abri-la posibilidade da comunicación telemática para proporcionar

flexibilidade á comuni

cación entre as partes, o exercicio das funcións, as actividades e as actuacións de tódolos órganos administrativos, xeneralizando deste xeito o uso dos medios informáticos no ámbito da Administración autonómica galega e producíndose un crecemento exponencial dos procedementos que se tramitan na súa totalidade a través de medios informáticos, incluíndo a relación cos administrados.

Neste capítulo establécese o réxime básico dos rexistros da Administración da comunidade autónoma, salientándose o dereito dos cidadáns a presentar solicitudes, escritos e comunicacións en calquera dos rexistros da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia propios ou concertados, e nos recollidos no artigo 7 deste decreto, así como o dereito dos cidadáns a que se expida un recibo acreditativo da presentación realizada.

No capítulo III procédese á regulación da atención ó cidadán, concibíndoa, dada a súa transcendencia, nun xeito amplo, como o conxunto de actividades e medios que a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia pon á disposición dos cidadáns para o exercicio dos seus dereitos, o cumprimento das súas obrigas e o acceso ós servicios públicos, establecéndose a regulación das actividades e medios que a integran. Así mesmo, resulta necesario regula-la organización, o funcionamento e a coordinación das unidades administrativas que integran o Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán e que teñen como función e actividade fundamental a información das actividades e servicios que desenvolve e presta a Administración e, a atención ós cidadáns; establecéndose o marco xurídico da súa actuación, o contido da súa competencia, a atribución de funcións e o alcance da súa responsabilidade no exercicio daquelas. Procédese tamén neste capítulo á regulación do dereito dos cidadáns á

presentación de suxestións e queixas como instrumento axeitado para recolle-las demandas dos cidadáns respecto da creación, ampliación ou mellora dos servicios públicos.

Finalmente, no capítulo IV procédese á regulación das webs da Xunta de Galicia nas que está integrada a información que a Comunidade Autónoma de Galicia ofrece pola rede da Internet no Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán que, malia estar regulado no capítulo III deste decreto, requiren pola súa especificidade un tratamento autónomo co fin de garanti-la homoxeneidade e integridade das webs da Administración autonómica.

En definitiva, este decreto constitúe unha achega para o exercicio doado dos dereitos que os cidadáns teñen fronte á Administración, dereitos recoñecidos no artigo 35 da Lei 30/1992, que, malia a transcendental achega que supuxo desde o punto de vista normativo, requiren para que se produza o troco de dereitos potenciais a dereitos efectivos dun esforzo por parte da Administración de achegamento ós cidadáns de xeito que se perciba o aire continuo de reforma sensible e receptor das continuas innovacións técnicas como lle corresponde a unha Administración moderna.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, de acordo co dictame do Consello Consultivo

de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de marzo de dous mil tres,

DISPOÑO:

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º.-Obxecto.

Este decreto ten por obxecto regular e determina-las oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, proceder á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regula-la atención ó cidadán.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.

1. Este decreto será de aplicación a tódolos órganos e unidades da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a tódolos organismos autónomos, entidades de dereito público e demais entes públicos vinculados ou dependentes dela. Estas entidades suxeitarán a súa actividade a este decreto en canto exerzan potestades administrativas, someténdose no resto da súa actividade ó que dispoñan as súas normas de creación.

2. O ámbito de aplicación deste decreto estenderase a tódalas entidades da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia que en virtude de convenio subscrito coa Administración da Comunidade Autónoma se incorporen ó réxime establecido nel.

Capítulo II

Dos rexistros

Artigo 3º.-Dos rexistros da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. As oficinas de rexistro da Xunta de Galicia son unidades administrativas que teñen a consideración de órganos administrativos por ter atribuídas funcións que teñen efectos xurídicos fronte a terceiros.

2. O Rexistro Xeral da Xunta de Galicia está adscrito á Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

3. En tódalas consellerías da Xunta de Galicia, organismos autónomos, entidades de dereito público e demais entes públicos vinculados ou dependentes dela, así como nas delegacións ou direccións provinciais ou territoriais delas, existirá unha oficina de rexistro.

4. Cando estean situadas nun mesmo edificio ou complexo administrativo dependencias de dúas ou máis consellerías, organismos autónomos, entidades de dereito público e entes públicos existirá un só rexistro unificado que pasará a depender do rexistro xeral.

Artigo 4º.-Dos rexistros auxiliares.

1. Cando o volume ou a natureza das actividades dun órgano ou dunha unidade administrativa o aconsellen, poderán establecerse neles rexistros auxiliares vinculados ás oficinas de rexistro da consellería, organismos autónomos, entidades de dereito público e entes públicos dos que dependan organicamente.

2. Os rexistros auxiliares estarán obrigados a comunicar ás oficinas de rexistro da consellería, organismos autónomos, entidades de dereito público e entes públicos dos que dependan, tódolos asientos que realicen, salvo que estean conectados na rede privada de voz e datos da Xunta de Galicia.

3. A súa creación, modificación ou supresión farase por orde conxunta da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e a consellería correspondente.

Artigo 5º.-Rexistro Telemático da Xunta de Galicia.

1. Créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia para a recepción ou saída de tódalas solicitudes, escritos e comunicacións que se transmitan por vía telemática mediante sinatura electrónica avanzada no ámbito dos procedementos que figuran no anexo VII.

Para a utilización do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia é necesario que esta posibilidade estea previamente prevista na normativa aplicable ós procedementos administrativos obxecto de tramitación electrónica na Xunta de Galicia.

2. Tódalas solicitudes, escritos e comunicacións que se habiliten para a tramitación electrónica estarán dispoñibles no enderezo: http://www.xunta.es/servicios/.

3. O Rexistro Telemático da Xunta de Galicia queda adscrito á Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

4. Para a presentación telemática de escritos, solicitudes e comunicacións no Rexistro Telemático o interesado deberá posuír un certificado dixital baixo a norma X.509 V3 expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Artigo 6º.-Das actividades propias dos rexistros.

Constitúen actividades propias dos rexistros:

a) A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións presentadas polos cidadáns, así como dos documentos que os acompañen dirixidos ás administracións públicas.

b) A expedición de recibos de presentación de solicitudes, escritos e comunicacións.

c) A anotación de asentos de entrada e saída das solicitudes, escritos e comunicacións.

d) A remisión de solicitudes, escritos e comunicacións ós órganos ou unidades destinatarias.

e) Emitir certificacións das solicitudes, escritos e comunicacións que se presentasen.

f) Calquera outra que lle atribúan legal ou regulamentariamente.

Artigo 7º.-Lugares de presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dirixidos á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consonte o disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo

común, as solicitudes, escritos e comunicacións que os cidadáns dirixan ós órganos da Administración da Comunidade Autónoma poderán presentarse:

a) En calquera das oficinas de rexistro, propias ou concertadas, da Administración da Comunidade Autónoma que se determinan nos anexos I e II deste decreto e se é o caso, a través do Rexistro Telemático.

b) En calquera oficina de rexistro de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración xeral do Estado e á de calquera Administración das comunidades autónomas.

c) Nas oficinas de correos na forma establecida regulamentariamente.

d) Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no extranxeiro.

e) En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Artigo 8º.-Dos recibos de presentación.

1. Os rexistros expedirán un recibo acreditativo da data de presentación de tódalas solicitudes, escritos e comunicacións que presenten os cidadáns. O recibo expedirase no mesmo momento da presentación e nel quedará constancia da identidade do remitente, o órgano destinatario, o lugar e a data de presentación e un extracto do contido da solicitude.

2. Cando a presentación se efectúe achegando unha copia en papel, o recibo consistirá na mencionada copia, na que se fará consta-lo lugar de presentación e a data. Se non se achegase copia, o rexistro poderá optar por realizar unha copia da solicitude, escrito ou comunicación ou pola expedición do recibo referido no punto anterior, segundo o modelo que se recolle no anexo III.

3. Cando o cidadán efectúe a presentación a través de soportes, medios ou aplicacións informáticas, electrónicas ou telemáticas, o recibo expedirase de acordo coas características do soporte, medio ou aplicación do asento efectuado, e a súa información deberá reuni-los requisitos expresados nos puntos anteriores.

Artigo 9º.-Rexistro de entrada e saída.

1. Serán rexistrados de entrada tódalas solicitudes, escritos ou comunicacións dirixidas a un órgano da Administración da Comunidade Autónoma ou a outros órganos de calquera das administracións públicas referidas no artigo 2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común nos termos previstos no mesmo e, no caso de entidades que integran a Administración local de Galicia, para os efectos previstos no artigo 38.4º b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se suscribira o oportuno convenio.

2. Serán rexistrados de saída os escritos ou comunicacións oficiais dirixidos a outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma, a órganos doutras administracións públicas e ós particulares.

3. Nas oficinas de rexistro a que se refire o artigo 7 a) porase á disposición daquelas persoas que pretendan a presentación simultánea dun número superior a 10 solicitudes, escritos ou comunicacións un impreso, segundo o modelo que se xunta como anexo IV a este decreto, para que relacionen aquelas, numerándoas e especificando a identidade dos interesados, os órganos destinatarios así como un extracto dos contidos.

Artigo 10º.-Envío de documentos dirixidos a outras administracións públicas.

Os documentos presentados na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que estean dirixidos a outras administracións públicas, unha vez rexistrados de entrada, enviaranse ós órganos ós que estean dirixidos dentro do prazo máximo de 2 días hábiles procedéndose ó rexistro de saída, do que se fará o correspondente asento.

Artigo 11º.-Características dos asentos.

1. Cada documento que se reciba nas dependencias do rexistro ou se presente por medios telemáticos terá o correspondente asento que conterá, como mínimo, os seguintes datos:

a) O número de rexistro, que é o número identificador do documento.

b) A data e hora de presentación no rexistro; que indica o día, a hora e o minuto en que se presenta o documento en calquera dos lugares previstos no artigo 7º a) deste decreto.

c) O tipo de documento, indicativo da natureza do documento que se rexistra.

d) O asunto do documento, cun resumo explicativo do contido deste.

e) A identificación da persoa, o órgano, a unidade administrativa ou o organismo público de procedencia.

f) A identificación da persoa, o órgano, a unidade administrativa ou o organismo público ó que se dirixe.

2. Cada asento relativo á saída dun documento deberá conte-los mesmos datos sinalados no punto anterior, se ben a data e a hora que se fará constar, será á da saída do documento.

3. Cando o documento se rexistrase de entrada noutra dependencia do rexistro da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, o devandito documento manterá a identificación numérica que lle asignou o primeiro rexistro.

Artigo 12º.-Selaxe de documentos.

1. Tódolos escritos que sexan rexistrados nas oficinas de rexistro propias ou concertadas deberán ser selados agás os presentados no rexistro telemático.

2. Os selos do rexistro conterán os seguintes datos:

a) A especificación do rexistro de que se trate.

b) O espacio destinado ó número de entrada ou saída que se lle asigne ó documento.

c) O espacio destinado á data, a hora e o minuto de presentación no rexistro do documento.

Artigo 13º.-Garantías do rexistro.

1. Os rexistros terán que pechar cada día e os asentos rexistrais quedarán ordenados cronoloxicamente segundo a orde de presentación ou saída dos documentos.

2. A instalación en soporte informático das oficinas de rexistro garantirá a plena interconexión e integración dos rexistros entre eles.

3. En tódolos casos terá que garantirse a certeza dos datos rexistrais.

Artigo 14º.-Sistemas de acceso.

O sistema de acceso para tódolos rexistros que se determinan neste decreto será mediante personación na correspondente oficina, por correo ou por vía telemática, se é o caso.

Artigo 15º.-Medios de presentación.

A presentación das distintas solicitudes, escritos ou comunicacións perante as oficinas de rexistros propias ou concertadas poderá efectuarse en soporte papel ou por medios informáticos, electrónicos ou telemáticos.

Artigo 16º.-Efectos da presentación.

1. Para os efectos de cumprimento dos prazos polos cidadáns, entenderase como data de recepción, a data de entrada das solicitudes, escritos e comunicacións, nos lugares previstos no artigo 7º deste decreto.

2. Para os efectos de cumprimento dos prazos pola Administración, e en particular do prazo máximo en que debe notificarse a resolución expresa, estes computaranse desde a data de entrada das solicitudes, escritos e comunicacións no rexistro do órgano competente para a súa tramitación, de conformidade coa disposición adicional primeira da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Capítulo III

Da atención ó cidadán

Artigo 17º.-A atención ó cidadán.

1. As actividades que integran a atención ó cidadán son a información, orientación e recepción das suxestións ou queixas que poidan mellora-la calidade dos servicios públicos da Comunidade Autónoma.

2. O sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán, dependente funcionalmente da Inspección Xeral de Servicios da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, estará integrado por:

-O Centro de Información Administrativa e Atención ó Cidadán da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

-As oficinas de Información Administrativa e Atención ó Cidadán das diferentes consellerías e delegacións provinciais ou territoriais.

-As oficinas de Información Administrativa e Etención ó Cidadán nos edificios administrativos da Xunta de Galicia.

-As oficinas comarcais da Xunta de Galicia.

-Os puntos de Información Administrativa e Atención ó Cidadán (PIC).

-O teléfono de Información Administrativa e Atención ó Cidadán 902 12 00 12.

-A rede de portelo único coa Administración local (anexo II).

-As webs da Xunta de Galicia no enderezo: http://www.xunta.es/

3. A relación completa dos órganos que integran o Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán, os enderezos postais, os enderezos electrónicos, os números de teléfonos e telefax, publícase como anexo V a este decreto.

Artigo 18º.-Información.

A información ó cidadán da Comunidade Autónoma de Galicia configúrase como un sistema de información de interese para o cidadán e ten como finalidade mellorar e facilita-lo acceso ós servicios que presta a Administración autonómica de Galicia nas súas relacións cos cidadáns.

Artigo 19º.-Tipos de información.

A información facilitada polas oficinas de información administrativa e atención ó cidadán poderá ser xeral ou particular.

Artigo 20º.-Información xeral.

A información xeral ten por obxecto ofrecer ós cidadáns unha visión global, homoxénea e sistematizada da Xunta de Galicia, que comprenderá:

a) Información relativa á estructura organizativa e funcional, incluíndo directorio de unidades administrativas e centros, e horarios deles.

b) Información de cada procedemento administrativo referida á súa finalidade, lexislación aplicable, requisitos e documentación necesaria para a súa tramitación, así como o órgano responsable da súa xestión.

c) En xeral, cantos datos sirvan de base a quen teña que relacionarse coa Administración autonómica, e, de conformidade co artigo seguinte, non tivesen o carácter de información particular.

Artigo 21º.-Información particular.

1. A información particular consistirá en facilitar ós interesados ou ós seus representantes legais, o estado da tramitación en que se encontra o seu expediente administrativo.

2. A petición de información de carácter particular virá avalada pola identificación do solicitante, garantíndose a confidencialidade e a integridade dos datos de carácter persoal, de acordo coa normativa estatal e autonómica sobre protección de datos de carácter persoal.

Artigo 22º.-Actualización da información.

A Inspección Xeral de Servicios, en coordinación coas distintas secretarías xerais das consellerías da Xunta de Galicia, que para tal efecto designarán un interlocutor, será a responsable da xestión e actualización do contido da información xeral.

Artigo 23º.-Acceso á información.

1. Os cidadáns poderán acceder ó sistema de información da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, nas oficinas de Información Administrativa e Atención ó Cidadán, presencialmente, por escrito, por teléfono ou por correo electrónico a través da Internet.

2. As informacións que se subministren serán claras e comprensibles, concretas, íntegras e axeitadas á información solicitada.

3. Se a petición de información por parte do cidadán non puidese ser resolta de xeito inmediato cos medios de que dispón o empregado de atención ó público, a mesma será contestada no prazo de dous días hábiles sempre que o cidadán lle facilite os datos precisos para efectua-lo contacto.

Artigo 24º.-Carácter das informacións emitidas.

As actuacións que realicen os empregados públicos do Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán terán un carácter informativo para quen o solicite, e, polo tanto, en ningún caso entrañarán unha interpretación normativa á que se refire o artigo 37.10º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. A información facilitada non poderá invocarse para os efectos de interrupción ou suspensión de prazos, caducidade ou prescripción, nin servirá de instrumento formal de notificación no expediente.

Artigo 25º.-Suxestións e queixas.

1. Os cidadáns e institucións públicas ou privadas poderán formula-las suxestións ou queixas que estimen convenientes sobre o funcionamento dos servicios públicos da Administración autonómica co fin de mellora-la calidade deles.

2. As suxestións e queixas formuladas segundo o disposto no punto anterior, non terán en nigún caso a cualificación de recurso administrativo nin a súa presentación suspenderá os prazos establecidos na normativa vixente.

3. A presentación de suxestións e queixas non condiciona en modo ningún o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exerce-los que figuren nel como interesados.

Artigo 26º.-Presentación.

1. A forma de presentación das suxestións e queixas poderá ser:

a) Por escrito dirixido á Inspección Xeral de Servicios, que conterá os datos da oficina tramitadora, nome do funcionario, e os feitos que motivaron a suxestión ou queixa, os datos que permitan a identificación do cidadán para os efectos da súa notificación, así como o obxecto da súa suxestión ou reclamación.

Para estes efectos, publícase como anexo VI un modelo impreso do que se facilitarán exemplares en tódalas oficinas de rexistro.

b) Por correo electrónico, a través da Internet, accedendo á páxina web da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública. Igualmente neste caso, as suxestións ou queixas irán dirixidas

a Inspección Xeral de Servicios, debendo figurar o nome, apelidos e domicilio para os efectos de notificación.

2. No caso de queixas ou suxestións que afecten a organismos ou institucións alleas á Administración autónomica, darase traslado delas a quen corresponda notificándoo ó interesado.

3. As suxestións e queixas poderán presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 7º deste decreto.

Artigo 27º.-Tramitación de queixas.

1. Recibida a queixa nas oficinas ou rexistros referidos, darase traslado inmediato da mesma a Inspección Xeral de Servicios.

2. Unha vez recibida na Inspección Xeral de Servicios, esta, á súa vez, dará traslado da queixa á secretaría xeral da consellería afectada pola mesma, quen no prazo de 15 días debera remitir informe o respecto, no que se engada unha proposta de actuación en relación á queixa.

3. Unha vez emitido o informe e recibido na Inspección Xeral de Servicios, esta dará traslado do mesmo ó interesado, dándolle un prazo de 10 días para que formule as alegacións que estime oportunas.

4. Á vista do informe solicitude, e das alegacións formuladas polo interesado, a Inspección Xeral de Servicios, poderá adoptar algunha das medidas seguintes:

a) Recomenda-la adopción das medidas tendentes á emenda da /das anomalía/as detectadas.

b) Formular unha proposta de mediación co interesado, cando a entidade do asunto o permita e sexa aceptada polo interesado.

c) Propoñe-la incoación dun expediente disciplinario cando se constate a existencia dalgunha das causas previstas legalmente para a súa incoación.

d) Calquera outra medida, tendente a soluciona-la queixa formulada.

En todo caso, e no prazo de 20 días contados desde a recepción da queixa na Inspección Xeral de Servicios, está deberá notificar ó interesado as actuacións levadas a cabo ó respecto.

5. No suposto de que expire o prazo de 15 días para que a correspondente secretaría xeral emita o informe solicitado, a Inspección Xeral de Servicios, remitiralle novo escrito advertindo da obriga de emiti-lo informe solicitado coa maior brevidade posible, poñéndoo en coñecemento da Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública para a súa elevación á Comisión de Secretarios Xerais.

Artigo 28º.-Tramitación de suxestións.

1. Recibida a suxestión nas oficinas ou rexistros referidos, darase traslado dela á Inspección Xeral de Servicios.

2. Unha vez recibida na Inspección Xeral de Servicios, esta, á súa vez, dará traslado da suxestión á secretaria xeral da consellería afectada pola mesma, quen no prazo de 20 días deberá remitir informe ó respecto.

3. Unha vez emitido o informe e recibido na Inspección Xeral de Servicios, darase traslado do mesmo ó interesado, poñendo fin coa referida notificación, á súa tramitación.

Artigo 29º.-Seguimento e control.

A Inspección Xeral de Servicios levará o control e seguimento das queixas e suxestións formuladas nas distintas unidades administrativas da Administración autónomica.

O ámbito da actuación da Inspección Xeral de Servicios, entenderase sen perxuízo das inspeccións sanitaria, financeira, tributaria, educativa, laboral ou calquera outra que establezan as disposicións normativas vixentes polas que se rexen.

Capítulo IV

Webs da Xunta de Galicia

Artigo 30º.-Información nas webs da Xunta de Galicia.

1. O acceso a información das webs da Xunta de Galicia terá lugar a través da dirección da Internet http://www.xunta.es/

2. A información que a Xunta de Galicia ofrece pola rede Internet como parte integrante do Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán se organiza nas diferentes webs das consellerías, centros directivos, organismos autónomos e entidades de dereito público delas dependentes. O sitio web oficial da Xunta de Galicia disporá dos vínculos ós devanditos webs.

3. Desde a primeira páxina do sitio web da Xunta de Galicia accederase ó Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán, ó Sistema de Suxestións e Queixas, á tramitación telemática de procedementos e ó Diario Oficial de Galicia.

No caso de tramitación telemática de procedementos rexerá o que se especifique na norma de creación dos mesmos, así como será necesario que o interesado dispoña dun enderezo electrónico habilitado para iso, segundo o disposto nas disposicións vixentes na materia.

Artigo 31º.-Contido das webs.

1. O deseño e contido das páxinas que se editen en Internet será axeitado ás necesidades dos distintos órganos. En calquera caso, o criterio xeral será subministrar información de utilidade ós usuarios e facilitala súa localización nas webs da Xunta de Galicia.

2. A Inspección Xeral de Servicios da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, actuará como centro coordinador da información, garantindo a homoxeneidade e integridade do seu contido, co obxecto de evitar duplicidades e contradiccións.

A Dirección Xeral de Organización e Sistemas Informáticos, facilitará, se é o caso, os medios técnicos necesarios para que cada consellería, centro directivo, organismo autónomo e entidade de dereito público publique en Intenet ou na Intranet as súas páxinas e realicen o seu mantemento e actualización; revisará os formatos e a calidade técnica dos contidos e os servicios publicados.

En calquera caso, cada páxina conterá na súa cabeceira o logotipo da Xunta de Galicia, que servirá de enlace coa páxina de inicio da comunidade, a con

sellería, centro directivo, organismo autónomo e entidade de dereito público á que pertence a páxina consultada, un enlace á páxina principal da devandita consellería, un enlace ó sistema de suxestións e queixas, un buscador, e unha caixa do correo a través da que os cidadáns farán chegar as súas consultas, suxestións ou comentarios sobre a páxina web.

3. Así mesmo, cada páxina levará o enderezo do organismo ou unidade responsable e información necesaria para que o usuario poida contactar coa unidade, incluíndo un enderezo de correo electrónico.

4. Na primeira edición determinaranse os prazos de revisión das respectivas páxinas, agás naquelas que sexan de actualización continua. Aquelas que non sexan revisadas e, se é o caso, actualizadas nos prazos establecidos serán retiradas directamente pola Dirección Xeral de Organización e Sistemas Informáticos da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública ata a súa actualización, de conformidade coa consellería correspondente.

Artigo 32º.-Comisión das Webs da Xunta de Galicia.

1. Créase a Comisión das Webs da Comunidade Autónoma de Galicia dependente da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública que estará integrada polo secretario xeral para as Relacións cos Medios Informativos, o inspector xeral de Servicios, o director xeral de Organización e Sistemas Informáticos, e os secretarios xerais de cada consellería; estará presidida polo secretario xeral da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, e actuará como secretario un funcionario designado polo director xeral de Organización e Sistemas Informáticos.

2. Correpóndelle á Comisión das Webs da Xunta de Galicia determina-lo contido da información xeral a que se refire o artigo 20º deste decreto e adoptar cantas medidas sexan precisas para garanti-la coordinación da información específica achegada polas distintas consellerías nas súas páxinas webs, e adoptando, de se-lo caso, as medidas precisas co fin de acada-la homoxeneidade e sistematización a que fai referencia o devandito artigo. Para estes efectos exercerá as seguintes funcións:

a) A revisión e aprobación dos proxectos de webs propostos polos departamentos e organismos da Comunidade Autónoma. Previamente, recibirá a correspondente aprobación e certificación emitida pola Comisión de Informática en relación á arquitectura, características e formatos técnicos dos proxectos de webs.

b) O seguimento das operacións que se realicen en relación ás creacións, elaboracións, modificacións, actualizacións ou supresións das páxinas webs da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ou dos seus contidos.

c) A elaboración dunha memoria anual para a súa elevación ó Consello da Xunta a través do conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública sobre o funcionamento e contidos das webs da Comunidade Autónoma, para o cal poderá solicita-la información necesaria dos órganos correspondentes.

d) A elaboración dun manual de instruccións das webs da Xunta de Galicia referido á súa presentación, contidos e aspectos técnicos.

3. Coa finalidade de facilita-la actividade desta comisión créase a Subcomisión de Presentación e Contidos, que elevará as correspondentes propostas á Comisión das Webs da Xunta de Galicia.

Disposicións adicionais

Primeira.-Nos anexos I e II deste decreto relaciónanse as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Cando como consecuencia de orde da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública se proceda á creación ou modificación de oficinas de rexistro procederase á permanente actualización da relación das oficinas de rexistro propias ou concertadas, estando a citada relación á disposición dos cidadáns en todo o Sistema Xeral de Información o Cidadán da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Segunda.-Horarios dos rexistros:

a) O Rexistro Telemático da Xunta de Galicia estará en funcionamento durante as vintecatro horas do día, tódolos días do ano. A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións poderá realizarse nos rexistros telemáticos durante as vintecatro horas de tódolos días do ano.

A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións en rexistros telemáticos, a súa recepción, así como as remisións de escritos e comunicacións por aqueles, rexerase para os efectos de cómputo dos prazos fixados en días inhábiles polos seguintes criterios:

1. Serán considerados días inhábiles, para os rexistros telemáticos e para os usuarios deste, só os así declarados para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia no calendario laboral de días inhábiles.

2. A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións efectuadas nun día inhábil para o rexistro telemático entenderase efectuada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. Para estes efectos no asento da entrada inscribiranse como data e hora de presentación aquelas en que se produciu efectivamente a recepción; constando como data e hora de entrada as cero horas e un minuto do primeiro día hábil seguinte.

3. Os rexistros telemáticos non realizarán nin anotarán saídas de escritos e comunicacións en días inhábiles.

b) O horario de atención ó público do Rexistro Xeral da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública en Santiago de Compostela, dos rexistros das respectivas delegacións provinciais da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, e dos edificios administrativos da Coruña (Monelos), Ferrol, Lugo e Vigo, será de 8 horas a 20 horas en xornada de luns a venres.

c) O horario de atención ó público dos rexistros non previstos no punto anterior será de 9 a 14 horas en xornada de luns a venres.

d) Os sábados funcionarán en horario de 9 a 14 horas o rexistro xeral da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública en Santiago de

Compostela, os rexistros das respectivas delegacións provinciais da devandita consellería e dos edificios administrativos da Xunta de Galicia na Coruña (Monelos), Ferrol, Lugo e Vigo.

e) As oficinas de rexistro da Administración local concertadas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, axustaranse ós seus propios horarios.

Terceira.-Este decreto non suporá incremento de gasto.

Disposicións transitorias

Primeira.-As oficinas de rexistro reguladas no punto 3 do artigo 3º deste decreto dependerán das diferentes consellerías mentres non se proceda á creación dunha oficina única de rexistro, adscrita ó Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

Segunda.-O horario de atención ó público das oficinas de rexistro, previsto na disposición adicional segunda, parágrafo b, no que exceda do horario de funcionamiento actual, entrará en vigor por orde da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, logo dos trámites esixidos pola normativa vixente na materia.

Disposicións derrogatorias

Primeira.-Queda derrogado o capítulo II do Decreto 21/1999, do 5 de febreiro, polo que se regula a utilización da rede Internet pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segunda.-Queda derrogado o artigo 3.3º do Decreto 121/1992, do 14 de maio, polo que se regula a estructura orgánica e as funcións da Inspección Xeral de Servicios da Consellería da Presidencia e Administración Pública.

Terceira.-Queda derrogada a Orde do 21 de decembro de 1993, pola que se regula a levanza dos libros de rexistro nas confrarías de pescadores.

Cuarta.-Queda derrogada calquera outra disposición de igual ou inferior rango que se opoña ó establecido neste decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública para dictar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de marzo de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais

e Administración Pública

ANEXO I

OFICINAS DE REXISTRO DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

REXISTROTIPOENDEREZOPROVINCIA

REXISTRO XERAL DA CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RR.II. E ADMINISTRACIÓN PÚBLICASS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASS.CC.RÚA MADRID, 2-4, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO CENTRO DE INFORMACIÓN Ó CIDADÁNSS.CC.DOUTOR TEIXEIRO, 26, ENTREPLANTA, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA SECRETARÍA PARA AS RELACIÓNS COA UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN EXTERIORSS.CC.FEÁNS, 5, BAIXOA CORUÑA

REXISTRO DA CASA DE GALICIA EN MADRIDSS.CC.CASADO DE ALISAL, 8MADRID

REXISTRO ÚNICO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑAPROV.PZA. LUIS SEOANE, EDIF. ADMVO. MONELOSA CORUÑA

REXISTRO ÚNICO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FERROLPROV.PRAZA CAMILO JOSÉ CELA, S/N, 1º, FERROLA CORUÑA

REXISTRO ÚNICO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LUGOPROV.RONDA DA MURALLA, Nº 70LUGO

REXISTRO DA OFICINA COMARCAL DE ORDESPROV.XENERAL MOLA, S/N, ORDESA CORUÑA

REXISTRO DA OFICINA COMARCAL DE VILALBAPROV.POETISA CARMIÑA PRIETO ROUCO, S/N, VILALBALUGO

REXISTRO ÚNICO DO EDIFICIO AMINISTRATIVO DE OURENSEPROV.AVDA. DA HABANA, 79OURENSE

REXISTRO OFICINA COMARCAL DO BARCO DE VALDEORRASPROV.RAMÓN OTERO PEDRAYO, 11, CASA GRANDE DE VILOIRA, O BARCO DE VALDEORRASOURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.BENITO CORBAL, 47, 1ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA OFICINA COMARCAL DE LALÍNPROV.AREAL, 30, BAIXO, LALÍNPONTEVEDRA

REXISTRO ÚNICO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE VIGOPROV.CONCEPCIÓN ARENAL 8, BAIXO, VIGOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDASS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, BLOQUE 3 SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)SS.CC.COMPLEXO ADMINISTRATIVO SAN LÁZARO, SAN LÁZARO, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)SS.CC.COMPLEXO ADMINISTRATIVO SAN LÁZARO, SAN LÁZARO, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO FINANCEIRA E CONTABLE (CIXTEC)SS.CC.RÚA DOMINGO FONTÁN, 9, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.PRAZA DE PONTEVEDRA, Nº 22A CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE LUGOPROV.RONDA DA MURALLA, Nº 70, 1º ANDARLUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.R/ PROGRESO, Nº 38OURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.R/ MICHELENA, Nº 30PONTEVEDRA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)TERR.PRAZA DE PONTEVEDRA, 22, 2ºA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)TERR.RÚA VALLE INCLÁN, 2OURENSE

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)TERR.RÚA MICHELENA, 30PONTEVEDRA

REXISTROTIPOENDEREZOPROVINCIA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDASS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOSS.CC.ÁREA CENTRAL, S/N

POLÍGONO DAS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

REXISTRO DE PORTOS DE GALICIASS.CC.PRAZA DE EUROPA, Nº 5 A, 6º

EDIFICIO ÁREA CENTRAL, SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

REXISTRO DE URBANISMO DA CORUÑAPROV.ALFÉREZ PROVISIONAL, 1, 3ºA CORUÑA

REXISTRO DE TRANSPORTES DA CORUÑAPROV.ALCALDE PÉREZ ARDÁ, 4A CORUÑA

REXISTRO PORTOS DE GALICIA ZONA CENTROPROV.AVDA. ALFÉREZ PROVISIONAL 1, 1ºA CORUÑA

REXISTRO DE URBANISMO DE LUGOPROV.AVDA. RAMÓN FERREIRO, Nº 28LUGO

REXISTRO DO IGVS DE LUGOPROV.AVDA. RAMÓN FERREIRO, Nº 28LUGO

REXISTRO DE PORTOS DE GALICIA. ZONA NORTEPROV.NICOMEDES PASTOR DÍAZ, Nº 13, 1ºLUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.SÁENZ DÍEZ, 1OURENSE

REXISTRO DE URBANISMO DE OURENSEPROV.AVDA. DA HABANA, 1, 2ºOURENSE

REXISTRO DE TRANSPORTES DE OURENSEPROV.CURROS ENRÍQUEZ, 1, ENTRECHÁNOURENSE

REXISTRO DO IGVS OURENSEPROV.SÁENZ DÍEZ, 1OURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.ALCALDE HEVIA, S/N, 3ºPONTEVEDRA

REXISTRO DE ESTRADAS DE PONTEVEDRAPROV.SAID ARMESTO, 1, 1ºPONTEVEDRA

REXISTRO DE TRANSPORTES DE PONTEVEDRAPROV.ESTACIÓN AUTOBUSES, S/N, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO DO IGVS PONTEVEDRAPROV.ALCALDE HEVIA, S/N, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO PORTOS DE GALICIA ZONA SURPROV.BENITO CORBAL, 37, 3ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIASS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO INSPECCIÓN TÉCNICA EDUCATIVASS.CC.RÚA DA ROSA, 16, 1º, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO CENTRO RAMÓN PIÑEIROSS.CC.ESTRADA SANTIAGO-NOIA, KM 3, A BARCIA, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.CONCELLO, 11, 7ºOURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.MONTERO RÍOS, S/N, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIOSS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMOSS.CC.PRAZA DE EUROPA, 10A, 2º, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTOSS.CC.RÚA DOS FEÁNS, 7, BAIXO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIASS.CC.RÚA OURENSE, Nº 6, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO DE OURENSEPROV.AVDA. DE ZAMORA, 13OURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.CURROS ENRIQUEZ, 1, 5ºOURENSE

REXISTRO DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO DE PONTEVEDRAPROV.AVDA. DE VIGO, 16, 1ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.EDUARDO PONDAL, 64, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURALSS.CC.EDIF. ADMNVO. SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DE CENTRO DE FORMACIÓN, I.T.A. GALICIASS.CC.AS FONTIÑAS, 31, BAIXO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIASS.CC.RÚA DOS IRMANDIÑOS, S/N, SALGUEIRIÑOS, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIAS E PROMOCIÓN AGROALIMENTARIASS.CC.RÚA DOS IRMANDIÑOS, S/N, SALGUEIRIÑOSA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ARZÚAPROV.RÚA PADRE PARDO, 25, 1ºA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL BAIOPROV.RÚA CAMPO DO ROLLO, 48A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE BETANZOSPROV.AVDA. FRAGA IRIBARNE, 60A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CAMBREPROV.SAMOSTEIRO, Nº 5, BAIXOA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CARBALLOPROV.DETRÁS DA IGREXA, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CEDEIRAPROV.RÚA PONTENOVA, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CORCUBIÓNPROV.A VIÑA, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FERROLPROV.PRAZA CAMILO JOSÉ CELA, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MELIDEPROV.PRAZA DO CONVENTO, Nº 5A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE NEGREIRAPROV.RÚA CASTELAO, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE NOIAPROV.RÚA ROSALÍA DE CASTRO, Nº 6, BAIXOA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ORDESPROV.AVDA. DO XENERALÍSIMO, 41, 1ºA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ORTIGUEIRAPROV.AVDA. XENERAL FRANCO, 42, BAIXOA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE PADRÓNPROV.RÚA DOLORES, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE PONTEDEUMEPROV.SAN MIGUEL, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZPROV.RÚA PONTEDEUME, 12, BAIXOA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE RIBEIRAPROV.RÚA XENERAL FRANCO, 64-66A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SANTA COMBAPROV.RÚA SANTA CATALINA, S/NA CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELAPROV.RÚA FONTE DOS CONCHEIROS, 9A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE TEIXEIROPROV.RÚA SÁNCHEZ ANIDO, 1A CORUÑA

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDOSS.CC.KM 8, ESTRADA BETANZOS-SANTIAGO, APARTADO DE CORREOS, 10A CORUÑA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FOZPROV.PRAZA MARISCAL PARDO CELA, S/NLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FRIOLPROV.AVDA. DA CORUÑA, 21, BAIXOLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA FONSAGRADAPROV.AVDA. DE GALICIA, 36LUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE BECERREÁPROV.RONDA DE OUTEIRO, 1, 1ºLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CASTROVERDEPROV.ROSALÍA DE CASTRO, 81LUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CHANTADAPROV.PRAZA DE ESPAÑA, 1ºLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE GUITIRIZPROV.RÚA SESULFE, Nº 21LUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE LUGOPROV.RONDA DA MURALLA, 70, BAIXOLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MEIRAPROV.AVDA. DO XENERALÍSIMO, 47-49, ENTRECHÁNLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MONDOÑEDOPROV.RÚA PARDO DE CELA, 22LUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MONTERROSOPROV.RÚA MIGUEL OLIVAS SOTO, S/NLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MONFORTE DE LEMOSPROV.AVDA. DE GALICIA, 64, BAIXOLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE QUIROGAPROV.RÚA SAÁ, 1, 1º ELUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE RIBADEOPROV.AVDA. DE GALICIA, 7, BAIXOLUGO

REXISTROTIPOENDEREZOPROVINCIA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SARRIAPROV.RÚA VÁZQUEZ QUEIPO, 25LUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VILALBAPROV.RÚA PRIETO ROUCO, S/NLUGO

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VIVEIROPROV.RÚA ALONSO PÉREZ, S/NLUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS, 4OURENSE

REXISTRO DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA DE OURENSEPROV.CURROS ENRÍQUEZ, 1, 6ºOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DO CARBALLIÑOPROV.RÚA JULIO RODRÍGUEZ SOUTO, 14OURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE RIBADAVIAPROV.TRAVESÍA DO RIBEIRO, 3, BAIXOOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CELANOVAPROV.AVDA. SAN ROSENDO, 1, 1º BOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE BANDEPROV.MAESTRO TAIBO, 29OURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DO BARCO DE VALDEORRASPROV.CASA GRANDE DE VILOIRAOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA RÚAPROV.RÚA VELÁZQUEZ, 2OURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VIANA DO BOLOPROV.RÚA CONSTITUCIÓN, S/N, CASA DO CONCELLOOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA GUDIÑAPROV.AVDA. BEATO SEBASTIÁN APARICIO, CASA DO CONCELLOOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA POBRA DE TRIVESPROV.SAN ROQUE, 4OURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CASTRO CALDELASPROV.CASA DO CONCELLO, 1, 2ºOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VERÍNPROV.RÚA DOUTOR PEDRO GONZÁLEZ, 5, 1ºOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE XINZO DE LIMIAPROV.RÚA LADEIRA, 21, 1ºOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ALLARIZPROV.RÚA OLIVEIRA, Nº 6, BAIXOOURENSE

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MACEDAPROV.RÚA CARDEAL QUIROGA, 19, 1ºOURENSE

REXISTRO DE DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.BENITO CORBAL, 47, 4ºPONTEVEDRA

REXISTRO DE PRODUCCIÓN E SANIDADE AGROPECUARIA DE CABANAS-SALCEDOPROV.CENTRO DE APOIO DE CABANAS-SALCEDOPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE LALÍNPROV.RÚA AREAL, 27, 1ºPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SILLEDAPROV.RECINTO FEIRAL, 17PONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VILA DE CRUCESPROV.RÚA NOVA, 39, 1ºPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA ESTRADAPROV.PRAZA MARTÍNEZ ANIDO, 2, 1ºPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FORCAREIPROV.EDIFICIO DO CONCELLOPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DA CAÑIZAPROV.RÚA PROGRESO, 51, 2ºPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE PONTEAREASPROV.RÚA SANTA ANA, 23, BAIXOPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DO PORRIÑOPROV.RÚA RIBEIRA, S/N, TORNEIROS, EDIF. MULTIUSOSPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE REDONDELAPROV.PASEO DA XUNQUEIRA, 15, 1ºBPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DO ROSALPROV.PRAZA DO CALVARIO, S/NPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE TUIPROV.RÚA PÁRROCO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, 1BPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CALDAS DE REISPROV.RÚA SOUTO MARÍA LÓPEZ, 20, BAIXOPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CANGASPROV.AVDA. OURENSE, 34, 1ºPONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE PONTE CALDELASPROV.AVDA. GALICIA, 19PONTEVEDRA

OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VILAGARCIA DE AROUSAPROV.RÚA CONDE VALLELLANO, 13, 1ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMOSS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO SERVICIO DE TURISMOSS.CC.PRAZA DE MAZARELOS, 15, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEASS.CC.VALLE INCLÁN, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.DURÁN LORIGA, 3, 7ºA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.BENITO CORBAL, 47, 2ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE SANIDADESS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN LÁZARO, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.GREGORIO HERNÁNDEZ, 2-4A CORUÑA

REXISTRO DO SERGAS DA CORUÑAPROV.DURÁN LORIGA, 3, BAIXOA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE LUGOPROV.MONTEVIDEO, 9, BAIXOLUGO

REXISTRO DO SERGAS DE LUGOPROV.MONTEVIDEO, 9, BAIXOLUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.AVDA. DE ZAMORA, 13, 4ºOURENSE

REXISTRO DO SERGAS DE OURENSEPROV.JUAN XXIII, 27-29, 2ºOURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.AVDA. DE VIGO, 16, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO DO SERGAS DE VIGOPROV.GARCÍA BARBÓN, 51, BAIXO, VIGOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOSSS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑAPROV.RAMÓN Y CAJAL, 1, 5ºA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN COMARCAL DE RIBEIRAPROV.PRAZA DOS MARIÑEIROS, S/N, RIBEIRAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGOPROV.AVD. RAMÓN CANOSA, S/N, CELEIRO-VIVEIROLUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN COMARCAL DE PONTEVEDRAPROV.ANDRÉS MELLADO, 15, 1ºPONTEVEDRA

REXISTRO DE USOS DO LITORAL DE VIGOPROV.ALCALDE HEVIA, S/N, 5ºPONTEVEDRA

REXISTRO DA DELEGACIÓN COMARCAL DE VILAGARCÍAPROV.ALTO DA ROSA, S/N, CARRILPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAISSS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DE XUSTIZA DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.FERNANDO MACÍAS, 18, 1ºA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.CAMIÑO PRADO LONIA, S/NOURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.GERMÁN ADRIO SOBRIDO, 6, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADESS.CC.AVDA. DA CULTURA, S/N, A ESTRADAPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE FAMILIA, XUVENTUDE E VOLUNTARIADOSS.CC.EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO SERVICIO GALEGO DE IGUALDADESS.CC.PRAZA DE EUROPA, 15 A, 2º, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DIRECCIÓN XERAL PARA O DEPORTESS.CC.ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.AVDA. EXÉRCITO 2, 1º AA CORUÑA

REXISTRO DE DEPORTES DA CORUÑAPROV.COMPLEXO DEPORTIVO DE ELVIÑAA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.CAMIÑO PRADO LONIA, S/NOURENSE

REXISTRO DE DEPORTES DE PONTEVEDRAPROV.FERNANDO OLMEDO, 3, BAIXOPONTEVEDRA

REXISTRO DE DEPORTES DE VIGOPROV.MÉXICO, 41, 1º ESQ., VIGOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTESS.CC.SAN LÁZARO, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTESS.CC.POLÍGONO DA GRELA, TORRES QUEVEDO, S/NA CORUÑA

REXISTROTIPOENDEREZOPROVINCIA

REXISTRO DE AUGAS DE GALICIASS.CC.PRAZA CAMILO DÍAZ VALIÑO, 7-9, SAN CAETANO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REX. DE AUGAS DE GALICIA (DEMARCACIÓN G. CENTRO)SS.CC.PRAZA DE VIGO, 2, BAIXO, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DE AGUAS DE GALICIA (DEMARCACIÓN GALICIA NORTE)PROV.WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1, 2ºA CORUÑA

REXISTRO DE INCENDIOS, MONTES E MAN DE VILALBAPROV.POETISA CARMIÑA PRIETO ROUCO, S/N, VILALBALUGO

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.RÚA DO PASEO, 18, 4ºOURENSE

REX. DE AUGAS DE GALICIA (DEMARCA. CONCAS INTERCOMUNITARIAS)PROV.SÁENZ DÍEZ, 1OURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRAPROV.RÚA NOVA DE ABAIXO, 2, 1ºPONTEVEDRA

REX. DE AUGAS DE GALICIA (DEMARCACIÓN G. SUR)PROV.URZÁIZ 18, 2º, VIGOPONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAISSS.CC.SAN LÁZARO, S/N, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

REXISTRO DO CONSELLO GALEGO DE RR. LL.SS.CC.ALGALIA DE ABAIXO, Nº 24, SANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELA

REXISTRO DO SMAC CORUÑAPROV.AVDA. MONSERRAT, S/NA CORUÑA

REXISTRO DO SMAC FERROLPROV.REAL 1, ENTREPLANTA, FERROLA CORUÑA

REXISTRO DO SMAC SANTIAGO DE COMPOSTELAPROV.GÓMEZ ULLA, 7, 1ºA CORUÑA

REXISTRO DO SERVICIO DE ÁREA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORALPROV.AVDA. MONSERRAT, S/NA CORUÑA

REXISTRO DA DELEGACIÓN DA CORUÑAPROV.CONCEPCIÓN ARENAL, 7-9, BAIXOA CORUÑA

REXISTRO DO SMAC LUGOPROV.RONDA FINGOI, S/N, BAIXOLUGO

REXISTRO DO SERVICIO DE ÁREA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORALPROV.RONDA DE FINGOI, S/NLUGO

REXISTRO DO SMAC OURENSEPROV.CAMIÑO PRADO LONIA, S/N, 1ºOURENSE

REXISTRO DO SERVICIO DE ÁREA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORALPROV.CAMIÑO PRADO LONIA, S/NOURENSE

REXISTRO DA DELEGACIÓN DE OURENSEPROV.SÁENZ DÍEZ, 33OURENSE

REXISTRO DO SMAC VIGOPROV.TEÓFILO LLORENTE, 6, BAIXO, VIGOPONTEVEDRA

REXISTRO DO SERVICIO DE ÁREA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORALPROV.A REGASENDA, S/N

REDONDELA

PONTEVEDRA

REXISTRO DA CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓNSS.CC.RÚA DOS BASQUIÑOS, 2, SANTIAGO DE COMPOSTELAA CORUÑA

ANEXO II

OFICINAS DE REXISTRO CONCERTADAS

Oficinas de rexistro da Administración local concertadas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

A CORUÑAABEGONDO30-9-19971-10-1997

A CORUÑAAMES30-11-19981-12-1998

A CORUÑAARANGA16-12-200216-12-2002

A CORUÑAARES28-4-20002-5-2000

A CORUÑAARTEIXO29-6-19981-7-1998

A CORUÑAARZÚA1-10-20021-10-2002

A CORUÑABAÑA, A30-11-19981-12-1998

A CORUÑABERGONDO1-6-19981-6-1998

A CORUÑABETANZOS30-4-19993-5-1999

A CORUÑABOIMORTO29-6-19981-7-1998

A CORUÑABOIRO28-4-20002-5-2000

A CORUÑABOQUEIXÓN1-6-19981-6-1998

A CORUÑABRIÓN30-4-19993-5-1999

A CORUÑACABANA DE BERGANTIÑOS30-9-19981-10-1998

A CORUÑACABANAS29-6-19981-7-1998

A CORUÑACAMARIÑAS31-5-20023-6-2002

A CORUÑACAMBRE30-11-19981-12-1998

A CORUÑACAPELA, A1-6-19981-6-1998

A CORUÑACARBALLO28-5-19991-6-1999

A CORUÑACARIÑO29-9-20002-10-2000

A CORUÑACARNOTA30-9-19981-10-1998

A CORUÑACARRAL30-6-19991-7-1999

A CORUÑACEDEIRA30-11-19981-12-1998

A CORUÑACEE31-3-19991-4-1999

A CORUÑACERCEDA30-11-19981-12-1998

A CORUÑACERDIDO28-5-19991-6-1999

A CORUÑACOIRÓS29-6-19981-7-1998

A CORUÑACORCUBIÓN15-2-200218-2-2002

A CORUÑACORISTANCO28-4-20002-5-2000

A CORUÑACULLEREDO30-6-19991-7-1999

A CORUÑACURTIS30-6-19991-7-1999

A CORUÑADODRO1-6-19981-6-1998

A CORUÑADUMBRÍA11-2-200015-2-2000

A CORUÑAFENE30-11-20001-12-2000

A CORUÑAFISTERRA28-5-19991-6-1999

A CORUÑAFRADES30-9-19981-10-1998

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

A CORUÑAIRIXOA29-6-19981-7-1998

A CORUÑALARACHA, A29-6-19981-7-1998

A CORUÑALOUSAME1-6-19981-6-1998

A CORUÑAMALPICA DE BERGANTIÑOS15-2-200218-2-2002

A CORUÑAMAZARICOS29-6-19981-7-1998

A CORUÑAMELIDE31-3-19991-4-1999

A CORUÑAMIÑO30-9-19981-10-1998

A CORUÑAMOECHE15-2-200218-2-2002

A CORUÑAMONFERO16-2-200119-2-2001

A CORUÑAMUGARDOS31-3-20031-4-2003

A CORUÑAMUROS29-6-19981-7-1998

A CORUÑAMUXÍA30-4-19972-5-1997

A CORUÑANARÓN30-6-19991-7-1999

A CORUÑANEGREIRA30-4-19993-5-1999

A CORUÑANOIA31-3-19991-4-1999

A CORUÑAOLEIROS30-9-19981-10-1998

A CORUÑAORDES16-12-200216-12-2002

A CORUÑAOROSO16-12-200216-12-2002

A CORUÑAORTIGUEIRA30-4-19993-5-1999

A CORUÑAOUTES29-6-19981-7-1998

A CORUÑAPADERNE29-9-20002-10-2000

A CORUÑAPADRÓN29-6-19981-7-1998

A CORUÑAPINO, O16-12-200216-12-2002

A CORUÑAPOBRA DO CARAMIÑAL, A30-9-19981-10-1998

A CORUÑAPONTECESO30-11-19981-12-1998

A CORUÑAPONTEDEUME16-12-200216-12-2002

A CORUÑAPONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS1-6-19981-6-1998

A CORUÑAPORTO DO SON, O29-1-19991-2-1999

A CORUÑARIANXO29-6-19981-7-1998

A CORUÑARIBEIRA31-1-19971-2-1997

A CORUÑAROIS28-10-19992-11-1999

A CORUÑASADA1-6-19981-6-1998

A CORUÑASANTA COMBA15-3-200218-3-2002

A CORUÑASANTISO1-10-20021-10-2002

A CORUÑASOBRADO1-10-20021-10-2002

A CORUÑATEO30-11-20001-12-2000

A CORUÑATORDOIA1-10-20021-10-2002

A CORUÑATOURO1-6-19981-6-1998

A CORUÑATRAZO29-9-20002-10-2000

A CORUÑAVAL DO DUBRA31-3-19991-4-1999

A CORUÑAVALDOVIÑO29-9-20002-10-2000

A CORUÑAVEDRA30-11-20001-12-2000

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

A CORUÑAVILASANTAR30-9-19981-10-1998

A CORUÑAVILARMAIOR31-3-20031-4-2003

A CORUÑAVIMIANZO16-12-200216-12-2002

A CORUÑAZAS30-11-19981-12-1998

LUGOABADÍN30-11-19981-12-1998

LUGOALFOZ29-1-19991-2-1999

LUGOANTAS DE ULLA30-6-19991-7-1999

LUGOBALEIRA30-9-19971-10-1997

LUGOBARALLA16-2-200119-2-2001

LUGOBECERREÁ31-1-19971-2-1997

LUGOBURELA30-6-19991-7-1999

LUGOCASTRO DE REI28-5-19991-6-1999

LUGOCASTROVERDE29-1-19991-2-1999

LUGOCERVANTES31-3-19991-4-1999

LUGOCERVO16-5-200121-5-2001

LUGOCHANTADA30-1-19982-2-1998

LUGOCORGO, O15-2-200218-2-2002

LUGOFOLGOSO DO COUREL28-4-20002-5-2000

LUGOFONSAGRADA, A16-2-200119-2-2001

LUGOFOZ31-5-20023-6-2002

LUGOGUITIRIZ30-9-19971-10-1997

LUGOGUNTÍN16-2-200119-2-2001

LUGOINCIO, O31-3-20031-4-2003

LUGOLÁNCARA31-5-20023-6-2002

LUGOLOURENZÁ31-1-19971-2-1997

LUGOMEIRA15-3-200218-3-2002

LUGOMONDOÑEDO16-2-200119-2-2001

LUGOMONFORTE DE LEMOS30-1-19982-2-1998

LUGOMONTERROSO29-6-19981-7-1998

LUGOMURAS28-10-19992-11-1999

LUGONAVIA DE SUARNA16-5-200121-5-2001

LUGOPALAS DE REI30-9-19981-10-1998

LUGOPANTÓN30-4-19993-5-1999

LUGOPARADELA16-2-200119-2-2001

LUGOPÁRAMO, O16-2-200119-2-2001

LUGOPASTORIZA, A16-5-200121-5-2001

LUGOPEDRAFITA DO CEBREIRO16-5-200121-5-2001

LUGOPOL30-11-20001-12-2000

LUGOPONTENOVA, A29-1-19991-2-1999

LUGOPORTOMARÍN15-3-200218-3-2002

LUGOQUIROGA30-4-19972-5-1997

LUGORÁBADE28-5-19991-6-1999

LUGORIBADEO31-1-19971-2-1997

LUGORIBAS DE SIL28-10-19992-11-1999

LUGORIOTORTO15-2-200218-2-2002

LUGOSAMOS29-9-20002-10-2000

LUGOSAVIÑAO, O31-3-20031-4-2003

LUGOTABOADA30-6-19991-7-1999

LUGOTRABADA28-4-20002-5-2000

LUGOTRIACASTELA30-11-20001-12-2000

LUGOVALADOURO, O11-2-200015-2-2000

LUGOVICEDO, O31-5-20023-6-2002

LUGOVILALBA16-12-200216-12-2002

LUGOVIVEIRO30-4-19972-5-1997

LUGOXOVE30-1-19982-2-1998

OURENSEALLARIZ11-2-200015-2-2000

OURENSEARNOIA30-6-19991-7-1999

OURENSEAVIÓN30-1-19982-2-1998

OURENSEBALTAR11-2-200015-2-2000

OURENSEBANDE30-6-19991-7-1999

OURENSEBAÑOS DE MOLGAS30-6-19991-7-1999

OURENSEBEADE31-3-19991-4-1999

OURENSEBEARIZ31-5-20023-6-2002

OURENSEBLANCOS, OS16-5-200121-5-2001

OURENSEBOBORÁS15-3-200218-3-2002

OURENSEBOLA, A15-3-200218-3-2002

OURENSEBOLO, O15-2-200218-2-2002

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

OURENSECALVOS DE RANDÍN16-5-200121-5-2001

OURENSECARBALLEDA DE VALDEORRAS31-5-20023-6-2002

OURENSECARBALLIÑO, O29-1-19991-2-1999

OURENSECARTELLE30-9-19971-10-1997

OURENSECASTRELO DE MIÑO30-4-19993-5-1999

OURENSECASTRELO DO VAL15-2-200218-2-2002

OURENSECASTRO CALDELAS1-10-20021-10-2002

OURENSECELANOVA28-10-19992-11-1999

OURENSECENLLE31-3-20031-4-2003

OURENSECHANDREXA DE QUEIXA28-5-19991-6-1999

OURENSECOLES29-1-19991-2-1999

OURENSECONSORCIO DOS PEARES15-3-200218-3-2002

OURENSECORTEGADA29-9-20002-10-2000

OURENSEENTRIMO28-5-19991-6-1999

OURENSEESGOS30-1-19982-2-1998

OURENSEGUDIÑA, A11-2-200015-2-2000

OURENSEIRIXO, O29-6-19981-7-1998

OURENSELAZA29-1-19991-2-1999

OURENSELEIRO15-3-200218-3-2002

OURENSELOBEIRA16-5-200121-5-2001

OURENSELOBIOS1-10-20021-10-2002

OURENSEMACEDA30-11-19981-12-1998

OURENSEMANCOM. DOS CONCELLOS DA LIMIA30-11-20001-12-2000

OURENSEMANCOM. TERRAS DE CELANOVA30-6-19991-7-1999

OURENSEMANCOM. TERRAS DO NAVEA-BIBEI30-9-19981-10-1998

OURENSEMANZANEDA30-1-19982-2-1998

OURENSEMASIDE16-2-200119-2-2001

OURENSEMELÓN31-5-20023-6-2002

OURENSEMERCA, A30-9-19981-10-1998

OURENSEMEZQUITA, A1-10-20021-10-2002

OURENSEMONTEDERRAMO31-3-20031-4-2003

OURENSEMONTERREI30-11-19981-12-1998

OURENSEMUÍÑOS30-11-20001-12-2000

OURENSENOGUEIRA DE RAMUÍN30-1-19982-2-1998

OURENSEOÍMBRA28-5-19991-6-1999

OURENSEPADERNE DE ALLARIZ16-5-200121-5-2001

OURENSEPARADA DE SIL15-2-200218-2-2002

OURENSEPEREIRO DE AGUIAR, O29-1-19991-2-1999

OURENSEPEROXA, A16-12-200216-12-2002

OURENSEPETÍN30-11-20001-12-2000

OURENSEPIÑOR31-3-20031-4-2003

OURENSEPONTEDEVA16-12-200216-12-2002

OURENSEPORQUEIRA11-2-200015-2-2000

OURENSEQUINTELA DE LEIRADO30-4-19993-5-1999

OURENSERAIRIZ DE VEIGA1-10-20021-10-2002

OURENSERAMIRÁS28-5-19991-6-1999

OURENSERIBADAVIA11-2-200015-2-2000

OURENSERIÓS28-4-20002-5-2000

OURENSERÚA DE VALDEORRAS, A11-2-200015-2-2000

OURENSERUBIÁ28-10-19992-11-1999

OURENSESAN AMARO30-1-19982-2-1998

OURENSESAN XOÁN DE RÍO31-3-20031-4-2003

OURENSESANDIÁS31-3-20031-4-2003

OURENSESARREAUS15-3-200218-3-2002

OURENSETABOADELA30-1-19982-2-1998

OURENSETEIXEIRA, A29-9-20002-10-2000

OURENSETOÉN30-6-19991-7-1999

OURENSETRASMIRAS1-10-20021-10-2002

OURENSEVEIGA, A30-4-19993-5-1999

OURENSEVEREA30-4-19993-5-1999

OURENSEVERÍN30-9-19981-10-1998

OURENSEVIANA DO BOLO28-10-19992-11-1999

OURENSEVILAMARÍN15-2-200218-2-2002

OURENSEVILAR DE BARRIO16-2-200119-2-2001

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

OURENSEVILAR DE SANTOS28-10-19992-11-1999

OURENSEVILARDEVÓS30-11-19981-12-1998

OURENSEVILARIÑO DE CONSO31-3-19991-4-1999

OURENSEXINZO DE LIMIA15-3-200218-3-2002

OURENSEXUNQUEIRA DE AMBÍA31-3-19991-4-1999

OURENSEXUNQUEIRA DE ESPADANEDO29-1-19991-2-1999

PONTEVEDRAAGOLADA29-6-19981-7-1998

PONTEVEDRABAIONA30-11-19981-12-1998

PONTEVEDRABARRO11-2-200015-2-2000

PONTEVEDRABUEU31-3-20031-4-2003

PONTEVEDRACALDAS DE REIS28-10-19992-11-1999

PONTEVEDRACAMBADOS30-11-19981-12-1998

PONTEVEDRACANGAS29-9-20002-10-2000

PONTEVEDRACAÑIZA, A30-9-19971-10-1997

PONTEVEDRACATOIRA31-3-19991-4-1999

PONTEVEDRACERDEDO31-5-20023-6-2002

PONTEVEDRACOTOBADE31-3-19991-4-1999

PONTEVEDRACOVELO28-4-20002-5-2000

PONTEVEDRACRECENTE31-5-20023-6-2002

PONTEVEDRACUNTIS30-4-19972-5-1997

PONTEVEDRADOZÓN16-5-200121-5-2001

PONTEVEDRAESTRADA, A16-2-200119-2-2001

PONTEVEDRAFORCAREI28-4-20002-5-2000

PONTEVEDRAGONDOMAR28-10-19992-11-1999

PONTEVEDRAGROVE, O16-12-200216-12-2002

PROVINCIACONCELLOPUBLICACIÓN

NO DOG

INICIO DE

REXISTRO

PONTEVEDRAGUARDA, A29-9-20002-10-2000

PONTEVEDRALAMA, A31-5-20023-6-2002

PONTEVEDRAMEAÑO30-9-19981-10-1998

PONTEVEDRAMOAÑA30-6-19991-7-1999

PONTEVEDRAMONDARIZ-BALNEARIO15-2-200218-2-2002

PONTEVEDRAMORAÑA30-6-19991-7-1999

PONTEVEDRAMOS15-3-200218-3-2002

PONTEVEDRANEVES, AS30-11-20001-12-2000

PONTEVEDRAPAZOS DE BORBÉN1-10-20021-10-2002

PONTEVEDRAPONTE CALDELAS28-4-20002-5-2000

PONTEVEDRAPONTEAREAS30-9-19981-10-1998

PONTEVEDRAPONTECESURES28-10-19992-11-1999

PONTEVEDRAPORRIÑO, O1-6-19981-6-1998

PONTEVEDRAREDONDELA16-5-200121-5-2001

PONTEVEDRARIBADUMIA30-11-20001-12-2000

PONTEVEDRARODEIRO30-4-19972-5-1997

PONTEVEDRAROSAL, O29-1-19991-2-1999

PONTEVEDRASALCEDA DE CASELAS28-4-20002-5-2000

PONTEVEDRASANXENXO30-9-19971-10-1997

PONTEVEDRASILLEDA30-11-20001-12-2000

PONTEVEDRASOUTOMAIOR11-2-200015-2-2000

PONTEVEDRAVALGA30-4-19993-5-1999

PONTEVEDRAVILA DE CRUCES31-1-19971-2-1997

PONTEVEDRAVILABOA29-9-20002-10-2000

PONTEVEDRAVILAGARCÍA DE AROUSA30-6-19991-7-1999

PONTEVEDRAVILANOVA DE AROUSA28-5-19991-6-1999

ANEXO V

SISTEMA DE INFORMACIÓN Ó CIDADÁN

* Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

-Centro de Información Administrativa e Atención ó Cidadán.

Edificio Administrativo San Caetano s/n.

CP 15704 Santiago de Compostela.

Tel. 981 54 42 94-54 42 99.

Fax 981 54 54 99.

E-mail: infocidadan*xunta.es

-Centro de Atención ó Cidadán.

Doutor Teixeiro, 26-entreplanta.

CP 15701 Santiago de Compostela.

Tel. 981 55 24 36.

Fax 981 55 24 37.

E-mail: infocidadan*xunta.es

* Teléfono de Información Administrativa e Atención ó Cidadán: 902 12 00 12.

Horario:

Luns a venres, das 9 ás 19 horas.

Sábados, das 9 ás 14 horas.

* Oficinas de Información nos servicios centrais.

-Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Edificio Administrativo San Caetano, bloque 2, baixo CP 15704.

Tel. 981 54 44 00. Fax 981 54 54 43.

-Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-Consellería de Innovación, Industria e Comercio.-Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Edificio Administrativo San Caetano, bloque 5, baixo CP 15704.

Tel. 981 54 43 42-54 43 41-54 43 50. Fax 981 54 45 29.

-Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado.

Edificio Administrativo San Caetano, bloque 8, soto CP 15704.

Tel. 981 54 41 10. Fax 981 54 56 26.

-Dirección Xeral do Voluntariado.

Complexo Administrativo San Lázaro CP 15781.

Tel. 981 54 74 73. Fax 981 54 62 13.

-Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Edificio Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º CP 15704.

Tel. 981 54 48 65. Fax 981 54 48 02.

-Consellería de Sanidade.

Complexo Administrativo San Lázaro, CP 15781.

Tel. 981 54 27 37. Fax 981 54 27 28.

-Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

Edificio Administrativo San Caetano, bloque 4, baixo CP 15704.

Tel. 981 54 57 17. Fax 981 54 57 62.

* Oficinas de Información nas delegacións da Xunta.

A Coruña.

-Delegación da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Oficina de Atención ó Cidadán.

Edificio Administrativo Monelos.

Salvador de Madariaga, s/n baixo CP 15008.

Tel. 981 18 22 80-18 22 81. Fax 981 18 44 57.

-Delegación de Xustiza, Interior e Administración Local.

Fernando Macías, 18-20, 1º CP 15071.

Tel. 981 18 58 99. Fax 981 18 57 61.

-Delegación de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Durán Loriga, 3, 7º CP 15003.

Tel. 981 18 56 92. Fax 981 18 56 91.

-Delegación de Pesca e Asuntos Marítimos.

Ramón y Cajal, 1.

Casa do Mar, 5º CP 15006.

Tel. 981 18 20 00. Fax 981 18 20 27.

-Delegación de Familia, Xuventude e Voluntariado.

Avda. do Exército, 2, 1º CP 15006.

Tel. 981 18 57 18. Fax 981 18 57 02.

-Dirección Provincial do Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Durán Loriga, 3, baixo CP 15003.

Tel. 981 18 56 02. Fax 981 18 56 78.

Ferrol.

-Oficina de Atención ó Cidadán.

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

Praza Camilo José Cela, s/n CP 15403.

Tel. 981 33 70 16. Fax 981 33 70 13.

Lugo.

-Delegación da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Oficina de Atención ó Cidadán.

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

Ronda da Muralla, nº 70, baixo CP 27071.

Tel. 982 29 45 74/79/71. Fax 982 29 40 67/70.

-Dirección Provincial do Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Montevideo, 9, 1º. CP 27071.

Tel. 982 29 69 11. Fax 982 29 69 07.

-Delegación de Pesca e Asuntos Marítimos.

Avda. Ramón Canosa, s/n.

CP 27863 Viveiro.

Tel. 982 55 17 69. Fax 982 55 17 68.

Ourense.

-Delegación da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.-Delegación de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Avda. da Habana, 79, baixo CP 32004.

Tel. 988 38 60 01. Fax 988 38 60 03.

-Delegación de Educación e Ordenación Universitaria.

Concello, nº 11, baixo CP 32003.

Tel. 988 38 66 60. Fax 988 38 66 00.

-Dirección Provincial do Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Xoán XXIII, 27-29, 1º CP 32003.

Tel. 988 38 55 95 (central). Fax 988 38 55 60.

-Delegación de Innovación, Industria e Comercio.

Curros Enríquez, 1, 4º CP 32003.

Tel. 988 38 67 43. Fax 988 38 67 27.

-Delegación de Xustiza, Interior e Administración Local.

Camiño Vello-Prado Lonia, s/n CP 32004.

Tel. 988 38 63 83. Fax 988 38 63 84.

-Delegación de Sanidade.

Avda. de Zamora, 13 CP 32005.

Tel. 988 38 63 00 (central). Fax 988 38 63 02/69.

-Delegación de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

Florentino López Cuevillas, 4-6, baixo CP 32003.

Tel. 988 38 64 57. Fax 988 38 65 66.

-Delegación de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

Delegación do IGVS.

Sáenz Díez, 1 CP 32003.

Tel. 988 38 62 36. Fax 988 38 62 40.

Pontevedra.

-Delegación da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.-Delegación de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.-Delegación de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Benito Corbal, 47, baixo CP 36001.

Tel. 986 80 54 91. Fax 986 80 55 09.

-Delegación de Educación e Ordenación Universitaria.

Montero Ríos, s/n, baixo CP 36001.

Tel. 986 80 59 38. Fax 986 80 59 37.

-Delegación de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-Delegación do IGVS.

Alcalde Hevia, nº 7, baixo CP 36001.

Tel. 986 80 56 10-80 56 11. Fax 986 80 56 63.

-Delegación de Innovación, Industria e Comercio.

Eduardo Pondal 64, baixo CP 36071.

Tel. 986 80 52 40. Fax 986 80 52 47.

Vigo.

-Oficina de Atención ó Cidadán.

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

Concepción Arenal, 8. CP 36201.

Telf. 986 81 76 05-81 76 06-81 76 07.

Fax 986 81 76 16.

-Dirección Provincial do Servicio Galego de Saúde (Sergas).

García Barbón, 51 CP 36201.

Tel. 986 81 41 18. Fax 986 81 41 16.

* Oficinas comarcais.

-Ordes.

Xeneral Mola, s/n esq., Camiño de Piñeiro CP 15680.

Tel. 981 68 29 97. Fax 981 68 29 97.

-Lalín.

Rúa do Areal, 30 CP 36500.

Tel. 986 78 41 07. Fax 986 78 41 18.

-Vilalba.

Rúa Carmiña Prieto Rouco, s/n CP 27800.

Tel. 982 51 22 18. Fax 982 51 22 02.

-O Barco de Valdeorras.

Praza Ramón Otero Pedrayo, 11 CP 32300.

Casa Xeral de Viloira.

Tel. 988 32 02 64. Fax 988 32 57 43.

* Oficina de Información da Xunta de Galicia en Madrid.

-Casa de Galicia.

Casado del Alisal, 8.

CP 28014-Madrid.

Tel. 91 595 42 29. Fax 91 595 42 33.

E-mail: casa.galicia*xunta.es

* Puntos de Información ó Cidadán.

-A Coruña.

Delegación da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Praza de Pontevedra, 22-2º.

-Lugo.

Praza de Santo Domingo.

Delegación da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Ronda da Muralla, 70.

-Ourense.

Delegación da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Avda. da Habana, 79.

-Pontevedra.

Delegación da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Benito Corbal, 47.

-Santiago de Compostela.

Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Rúa Madrid, 2-4.

Centro Comercial Área Central.

Polígono das Fontiñas, s/n.

-Vigo.

Príncipe (cruzamento coa rúa Colón).

-Lalín.

Centro Comarcal de Deza.

Parque Empresarial Lalín 2000.

-Buño.

Centro Comarcal de Bergantiños.

Estrada Buño-Malpica, km 0,5.

-Monforte de Lemos.

Centro Comarcal Terra de Lemos.

Estrada N-120, km 519,2.

-Cambados.

Centro Comarcal do Salnés.

Paseo da Calzada, s/n.

-A Pobra de Trives.

Centro Comarcal de Terra de Trives.

Estrada C-536 (Ourense-Trives) km 68.

-A Estrada.

Centro Comarcal de Tabeiros-Terra de Montes.

Toedo, Parque Empresarial da Estrada.

ANEXO VII

PROCEDEMENTOS PARA OS QUE ESTARÁ HABILITADO

O REXISTRO TELEMÁTICO

* Contratación administrativa.

* Procedementos informativos das compañías transportistas e distribuidoras de electricidade.

* Procedementos internos en materia de persoal.

* Procedementos relativos a solicitudes, escritos e comunicacións coa Administración local que a continuación se relacionan:

-Subvencións a concellos para a realización de actividades dirixidas á xuventude.

-Subvencións a concellos para a promoción da información xuvenil.

-Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos para o curso académico a través das corporacións locais.

-Axudas para levar a cabo programas de educación familiar que desenvolvan as corporacións locais.

-Axudas para o mantemento de centros de atención á primeira infancia dependentes das corporacións locais.

-Subvencións para actividades deportivas promovidas polos concellos de Galicia.

-Subvencións a corporacións locais para actividades de información, educación e defensa do consumidor e usuario.

-Subvencións para investimentos con destino á promoción de mercados detallistas, rúas e zonas peonís-comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social.

-Axudas a concellos para realizar infraestructuras eléctricas municipais e investimentos para o aforro enerxético.

-Axudas para a realización e mellora de infraestructuras nos polígonos empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Axudas para o fomento de actuacións destinadas á protección e defensa dos animais domésticos.

-Informe sobre licencias en zonas urbanas.

-Convenios de colaboración/cooperación para o tratamento, prevención e reinserción social de drogodependentes.

-Axudas destinadas a subvencionar obras de construcción, reforma, rehabilitación e equipamentos das sedes locais.

-Declaración de urxente ocupación de bens de expropiación.

-Autorización de alleamento de bens municipais.

-Comunicación de alleamento de bens municipais.

-Autorización para a desafectación de bens municipais.

-Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga). Inscrición de entidades locais territoriais.

-Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga). Inscrición doutras entidades locais.

-Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga). Modificación de entidades locais.

-Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga). Anotación preventiva.

-Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga). Cancelación de entidades locais.

-Autorización de alteración do termo municipal.

-Autorización de cambio de nome ou capitalidade de municipio.

-Autorización para a municipalización e provincialización de servicios.

-Aprobación de adopción de escudos e/ou bandeiras.

-Subvencións ás corporacións locais de Galicia para a normalización da lingua galega.

-Cursos de formación en lingua galega para persoal das corporacións locais.

-Subvencións para a realización de actividades por parte das confederacións, federacións, coordinadoras ou agrupacións de veciños.

-Subvencións para a realización de obras e equipamentos locais por parte das entidades locais.

-Medidas de apoio ós corpos da policía local dos concellos, consistente na cesión de vehículos.

-Medidas de apoio ós corpos da policía local dos concellos. Cesión de equipos de atestados.

-Axudas económicas ós concellos de Galicia para a contratación temporal de auxiliares da policía local durante a tempada de verán.

-Subvencións ós concellos para estudios sobre asociacionismo municipal e fusión/incorporación voluntaria de municipios.

-Réxime de concesión de subvencións ás agrupacións de voluntarios de Protección Civil.

-Medidas de apoio ós concellos galegos consistentes na cesión en propiedade de vehículos preparados para misións de protección civil.

-Subvencións de voluntarios de protección civil que colaboran no Plan de protección civil de atención ó peregrino.

-Apoios ós concellos na concesión de material quitaneves para misións de protección civil.

-Apoios ós concellos na concesión de material de excarceración para misións de protección civil.

-Apoios ós concellos na cesión de material para o Plan de Salvamento en Praias de Galicia (Sapraga) para misións de protección civil.

-Concesión de equipos de comunicación base radio trunking ás agrupacións de voluntarios de protección civil.

* Outros procedementos:

-Solicitudes de prazas en campamentos e residencias xuvenís da Administración galega no Programa Campaña de Verán.

-Solicitudes para a programación de cursos do Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional na Comunidade Autónoma.

-Subvencións para apoia-lo desenvolvemento de proxectos de producción audiovisual en lingua galega.

-Subvencións para apoia-la producción audiovisual en lingua galega.

-Solicitude de inscrición no Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Modificación da documentación do Rexistro de Contratistas.

-Inscrición de novas organizacións de consumidores e usuarios.

-Subvencións a asociacións de consumidores e usuarios, información e defensa do consumidor.

-Axudas a organizacións de consumidores e usuarios para proxectos de mellora do mercado en relación cos intereses dos consumidores.

-Subvencións a federacións e asociacións sen fins de lucro para actividades de loxística, promoción e distribución comercial.

-Subvención para a renovación e mellora do pequeno comercio.

-Subvencións a asociacións de comerciantes para actuacións en revitalización urbanístico-comercial. Programas Calidade.

-Axudas a pequenos comerciantes individuais autónomos que abandonen a actividade comercial.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos agroalimentarios.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos mariños.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/biodiversidade/recursos forestais.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos enerxéticos e mineiros.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/biotecnoloxía e tecnoloxías farmacéutica e ciencias da saúde.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da alimentación.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías ambientais.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías dos materiais.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da construcción e conservación do patrimonio.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da información e as comunicacións.

-Dotación de laboratorios, departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías de deseño e producción industrial.

-Dotación de laboratorios e departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de servicios o cidadán/de ciencias sociais.

-Dotación de laboratorios e departamentos de I+D, empresas, asociacións sen ánimo de lucro. Programa de servicios ó cidadán/sociedade da información.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia do programa recursos naturais/recursos agropecuarios.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia do programa recursos naturais/recursos mariños.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia do programa recursos naturais/biodiversidade e recursos forestais.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia do programa recursos naturais/recursos enerxéticos e mineiros.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/biotecnoloxía e tecnoloxías farmacéutica e ciencias da saúde.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da alimentación.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías ambientais.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías dos materiais.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da construcción e conservación do patrimonio.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados. Programa de tecnoloxías para a innovación /tecnoloxías da información e as comunicacións.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías de deseño e producción industrial.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de servicios ó cidadán/ciencias sociais.

-Proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de excelencia. Programa de servicios ó cidadán/sociedade da información.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de recursos naturais/recursos agropecuarios.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de recursos naturais/recursos mariños.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de recursos naturais/biodiversidade e recursos forestais.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de recursos naturais/recursos enerxéticos e mineiros.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/biotecnoloxía e tecnoloxías farmacéutica e ciencias da saúde.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da alimentación.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías ambientais.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías dos materiais.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da construcción e conservación do patrimonio.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da información e as comunicacións.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías de deseño e producción industrial.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de servicios ó cidadán/ciencias sociais.

-Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma galega. Programa de servicios ó cidadán/sociedade da información.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos agropecuarios.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos mariños.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais /biodiversidade e recursos forestais.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de recursos naturais/recursos enerxéticos e mineiros.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/biotecnoloxía e tecnoloxías farmacéutica e de ciencias da saúde.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da alimentación.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías ambientais.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías dos materiais.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da construcción e conservación do patrimonio.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías da información e as comunicacións.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de tecnoloxías para a innovación/tecnoloxías de deseño e producción industrial.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de servicios ó cidadán/ciencias sociais.

-Proxectos de I+D e de innovación tecnolóxica de empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro. Programa de servicios ó cidadán/sociedade da información.

-Axudas para a adquisición de instrumentación científica (solicitudes de grupos de investigación). Programa de promoción xeral da investigación.

-Axudas para a adquisición de infraestructuras de instrumentación científica e bibliotecaria (solicitudes institucionais). Programa de promoción xeral da investigación.

-Bolsas para persoal auxiliar de investigación (técnicos especialistas FP2). Programa de recursos humanos.

-Axudas para investigadores/tecnólogos visitantes. Programa de promoción xeral da investigación.

-Bolsas predoutorais novas. Programa de recursos humanos.

-Predoutorais 2ª prórroga. Programa de recursos humanos.

-Bolsas para estadías fóra da comunidade autónoma. Programa de recursos humanos.

-Axudas para asistencias a reunións científicas por parte de investigadores non vencellados ás universidades galegas. Programa de promoción xeral de investigación.

-Axudas para a organización de congresos. Programa de promoción xeral de investigación.

-Bolsas para técnicos especialistas de FP2 para a realización de prácticas en informática no Centro de Supercomputación de Galicia. Programa de recursos humanos.

-Axudas para publicacións periódicas. Programa de promoción xeral de investigación.

-Bolsas de colaboración en tarefas relacionadas co PGIDT. Programa de sensibilización social.

-Premios Galicia de Investigación. Programa de sensibilización social.

-Premios Galicia de Investigación. Premio Investigadores Mozos. Programa de sensibilización social.

-Premio Galicia de Innovación Junior. Programa de sensibilización social.

-I Premio Xornalismo Científico Galicia Innovación. Programa de sensibilización social.

-Premios Galicia á Innovación Empresarial. Programa de sensibilización social.

-Axudas para formación de novos grupos de investigación. Programa de promoción xeral da investigación.

-Axudas para proxectos de promoción xeral do coñecemento. Programa de promoción xeral da investigación.

-Axudas e incentivos para participar noutros programas. Programa de promoción xeral da investigación.

-Axudas para a realización de proxectos de investigación en establecementos sanitarios públicos da Comunidade Autónoma galega.

-Solicitudes de axuda para a constitución de redes temáticas. Programa de promoción xeral da investigación.

-Axudas a empresas mineiras ou asociacións de empresas e corporacións de dereito público para investimentos en infraestructuras e investigación.

-Contratación de doutores en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa Eduardo Pondal).

-Axudas a industrias e empresas mineiras para o desenvolvemento de accións encamiñadas a diminuí-la deterioración do ambiente.

-Axudas á innovación empresarial e prestación de servicios no sector de minería.

-Outorgamento de permisos de investigación.

-Concesións derivadas de permisos de investigación.

-Intrusións e deslindes.

-Demasías.

-Axudas para a mellora da calidade da subministración eléctrica no medio rural.

-Axudas a concellos para a realización de auditorías enerxéticas.

-Autorización de instalacións de transformación, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

-Autorización de instalacións de producción de enerxía eléctrica.

-Axudas para a adecuación de instalacións eléctricas.

-Axudas para o desenvolvemento de infraestructuras en materia de gas.

-Axudas para a promoción do uso racional da enerxía.

-Axudas para a promoción do uso racional da enerxía (concellos).

-Axudas para o fomento das enerxías renovables.

-Axudas para substitución de guindastres torre desmontables para obras na comunidade autónoma.

-Axudas a asociacións de empresarios para a habilitación e mellora de infraestructuras nos parques empresariais da comunidade autónoma.

-Axudas para o abastecemento de gas natural nos parques empresariais da comunidade autónoma.

-Autorización de aparellos a presión: caldeiras.

-Autorización de aparellos a presión: depósitos crioxénicos.

-Autorización de aparellos a presión: instalacións aire comprimido.

-Autorización/modificación de instalacións en ascensores.

-Autorización de instalación interiores de augas (con proxecto).

-Autorización de instalación de guindastres-torres desmontables.

-Autorización de instalacións interiores de augas (carpetillas, boletíns).

-Autorización/renovación de empresas instaladoras de electricidade en baixa tensión (documento de cualificación empresarial).

-Autorización/renovación de empresas da construcción (documento de cualificación empresarial).

-Autorización/renovación de empresas de fontanería (documento de acreditación empresarial).

-Autorización/renovación de empresas de gas: categorías IG-I, IG-II, IG-III, IG-IV (documento de acreditación empresarial).

-Autorización/renovación de empresas instaladoras e mantedoras de calefacción (documento de cualificación empresarial).

-Autorización/renovación de empresas instaladoras e/ou mantedoras de protección contra incendios.

-Renovación anual de empresas mantedoras de extintores.

-Autorización/renovación de empresas mantedoras de guindastres móbiles autopropulsadas.

-Autorización/renovación de empresas instaladoras-mantedoras de ascensores.

-Autorización/renovación de empresas instaladoras-mantedoras de guindastres.

-Autorización/renovación de empresas de madeira e cortiza.

-Autorización/renovación de empresa instaladora frigoristas.

-Autorización/renovación de empresas instaladoras aparellos a presión.

-Autorización/renovación de talleres instaladores de limitadores de velocidade.

-Autorización/renovación de empresas de medición de tensións de paso e contacto en instalacións de posta a terra.

-Autorización/renovación de empresas instaladoras de productos petrolíferos líquidos de categoría EP-I e EP-II.

-Autorización/renovación de empresas conservadoras-reparadoras frigoristas.

-Autorización/renovación de empresas instaladoras e instaladoras e conservadoras-reparadoras de cafeterías.

-Expedición de carnets profesionais de operadores industriais de caldeiras.

-Expedición de carnets profesionais a instaladores frigoristas.

-Expedición de carnets profesionais a instaladores e mantedores de calefacción e auga quente sanitaria.

-Expedición de carnets profesionais para instaladores de gas.

-Expedición de carnets profesionais para electricista de baixa tensión.

-Expedición de carnets profesionais a instaladores de fontanería.

-Expedición de carnes profesionais de perruquería e estética.

-Expedición de carnets profesionais para operador industrial de caldeiras de recuperación de lixivias negras.

-Expedición de carnets profesionais conservador-reparador frigorista.

-Expedición de carnets profesionais a instaladores e conservadores-reparadores de aparellos para a preparación rápida de cafés.

-Expedición de carnets profesionais de instalador de productos petrolíferos líquidos de categoría IP-I e IP-II.

-Autorización de instalacións eléctricas de baixa tensión tipo A.

-Autorización de instalacións eléctricas de baixa tensión de tipo B e C (carpetillas, boletíns).

-Autorización e inscrición de industrias no rexistro industrial.

-Reclamacións administrativas en materia de enerxía/electricidade.

-Reclamacións administrativas en materia de industria.

-Autorización a entidades para impartir cursos instaladores, mantedores de instalacións de calefacción e climatización de auga quente.

-Autorización/renovación das entidades para imparti-la formación de profesionais do sector de automóbiles.

-Autorización a entidades para impartir cursos teórico-prácticos para a obtención de carnes profesionais de instalador PPL (productos petrolíferos líquidos).

-Autorización a entidades para impartir cursos de gas.

-Obtención da carta de artesán e mestre artesán.

-Obtención do documento de cualificación de talleres artesáns.

-Inscrición no rexistro xeral de artesanía de Galicia.

-Concesión, uso e control da marca Artesanía de Galicia, propiedade da Xunta de Galicia.

-Axudas á calidade e deseño industrial.

-Axudas para o fomento da innovación empresarial e prestación de servicios.

-Axudas en materia de tecnoloxías da información e as comunicacións.

-Convenio aberto do 13 de maio de 2002, para o fomento das tecnoloxías da comunicación (DOG nº 102, do 29 de maio).

-Convenio aberto do 18 de xuño de 2002, para o fomento da certificación dos sistemas de xestión da calidade (DOG nº 132, do 10 de xullo).