Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 05 de agosto de 2003 Páx. 10.275

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE PONTEVEDRA

ANUNCIO da aprobación definitiva do Plan Especial de Reforma Interior da Unidade de Actuación número 11 do Plan Xeral de Ordenación Urbana, rúa A Estrada e rúa San Amaro.

O Pleno da Corporación, en sesión do 27-2-2003, prestou aprobación definitiva ó Plan Especial de Reforma Interior da Unidade de Actuación número 11 do PXOU, sita entre as rúas A Estrada e San Amaro, sendo este instrumento urbanístico de desen

volvemento formulado, mediante iniciativa particular, pola súa xunta de compensación, o proxecto refundido redactado polos arquitectos Ignacio Hermo Tuñez, José A. Hermo Túñez, e Arturo Dapena Barros, con data de visado colexial de 21-1-2003, atendendo ás observacións formuladas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e que reforma e anula os documentos correlativos do plan especial anteriores, facéndose constar expresamente que o réxime aplicable ó ámbito do plan será o establecido na disposición transitoria segunda punto 1.b) da Lei 1/1997, do solo de Galicia, coa particularidade de que o aproveitamento dos propietarios do solo será o 90% do medio do polígono e será de aplicación o réxime do solo urbano non consolidado, desestimándose as alegacións formuladas por Mercedes Fernández López (AAVV Salgueiriños) e José Luis Burgos Boullón e outros, de acordo co informe emitido polo arquitecto da OTPXU o 31-7-2002, que se incorpora ó texto do presente como

fundamento de acordo co 89.5º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no que se indica que o PERI prevé as prazas de aparcamento lindantes coa barriada precisamente para dotar deste servicio ós usuarios das vivendas do barrio das que carecen dentro dos edificios e con fundamento na propia potestade de planeamento municipal, dispoñendo expresamente que as cuestións formuladas nas alegacións se estudien e solucionen coa execución do Plan de Humanización do Barrio e coas actuacións que nel se prevexan.

En cumprimento do establecido na Lei 39/1994, do 30 de decembro, pola que se modifica o artigo 70.2º da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e artigo 92.2º da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, no BOP nº 95, do 20 de maio de 2003, publicouse o texto íntegro da normativa da modificación do planeamento aprobada, remitíndose copia do expediente á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, para os efectos establecidos neste precepto.

O que se fai público para a súa executividade, significándose que contra este acto, que esgota a vía administrativa, se poderá interpoñer directamente por quen se considere lexitimado o recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ó da publicación do texto íntegro da disposición impugnada, consonte co establecido nos artigos 10.1º.6) e 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Non obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes conforme dereito, significándolle que o artigo 107.3º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, de modificación da anterior, non admite a interpo

sición de recursos en vía administrativa contra as disposicións administrativas de carácter xeral.

Pontevedra, 26 de xuño de 2003.

O alcalde

P.D.

Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Tenente alcalde delegado da Área de Urbanismo

e Medio Ambiente

Julio Dapena Outomuro

Secretario xeral