Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Xoves, 14 de agosto de 2003 Páx. 10.608

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2003 pola que se adxudican as bolsas de iniciación á investigación agraria no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo dependente do Centro de Formación, Investigación e Tecnoloxía Agraria da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural para estudiantes de último curso ou recentemente titulados en especialidades agrarias.

A Orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 3 de xuño de 2003 (DOG nº 110, do 9 de xuño), aprobaba as bases da convocatoria de bolsas para a realización de prácticas para estudiantes de último curso ou recentemente titulados en especialidades agrarias no Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo.

No artigo 7 da mencionada orde de convocatoria, determinábanse os criterios de selección que deberían ter en conta os membros da comisión correspondente.

Na súa virtude, e atendendo a proposta elaborada pola citada comisión, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Concedérlle-las bolsas para a realización de prácticas no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para estudiantes de último curso ou recentemente titulados en especialidades agrarias, ás persoas que se relacionan no anexo I desta orde. As bolsas financiaranse con cargo á aplicación

orzamentaria 08.05.432A-480.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003 cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE).

Segundo.-Para os efectos de cubri-las renuncias que poidan producirse, establécese a lista de suplentes, que figura como anexo II desta orde, relacionados por orde decrecente de prioridade.

Terceiro.-A inobservancia por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na Orde do 3 de xuño de 2003 (DOG nº 110, do 9 de xuño) suporá a perda do dereito a percibi-la axuda correspondente.

Cuarto.-Contra esta resolución poderán os interesados interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Innovación, Industria e Comercio, no prazo dun mes que comezará a contar a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. De non estima-la interposición deste recurso, poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2003.

P.D. (Orde 21-1-2003)

Jesús Vázquez San Luis

Secretario xeral da Consellería de Innovación,

Industria e Comercio

ANEXO I

1º apelido2º apelidoNomeNIF

GómezRodríguezSilvia44470918-G

MiguénsGarcíaMª Ángeles52933002-C

GullónEstévezBeatriz44475285-R

FortesÁlvarezNuria35323614-F

NietoMartínezAlmudena32686553-B

PrietoLópezAna33335295-S

ÁlvarezCastelaoNoelia33336424-V

CostasMalvidoMónica53114741-J

BellónRicoSonia76417550-G

FernándezGonzálezCarlos44464051-Z

ANEXO II

1º apelido2º apelidoNomeNIF

MalvarCortizoMaruxa35314082-C

1º apelido2º apelidoNomeNIF

MilleFreireMª Isabel36106513-D

PedrouzoCoteloVíctor53162569-R

RivasSiotaSandra44454087-D

GonzálezTesouroMª Pilar44462475-W

CidGonzálezRubén35319199-P

MalloPoyMargarida76577339-N

LópezCepedaMarta76577206-V

PérezBarreiroJosé Luis33339450-P

DíazCastrejeBegoña79321022-W