Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 26 de setembro de 2003 Páx. 12.053

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 353/2003, do 11 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao medio correspondente ó título de técnico deportivo en fútbol.

O Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, polo que se configuran como ensinanzas de réxime especial as conducentes á obtención de titulacións de técnicos deportivos, se aproban as directrices xerais dos títulos e as correspondentes ensinanzas mínimas, e habilitan as comunidades autónomas para establece-lo currículo das modalidades ou especialidades deportivas.

Pola súa parte, o Real decreto 320/2000, do 3 de marzo, estableceu para a modalidade deportiva de fútbol o título de técnico deportivo na especialidade de fútbol, así como as súas ensinanzas mínimas e as probas e os requisitos de acceso a elas en consonancia co devandito Real decreto 1913/1997.

Pola súa vez, o artigo 19 do Real decreto 1913/1997 atribúelles ás respectivas administracións a competencia para establece-lo currículo dos correspondentes grao e modalidade, do que deben formar parte as ensinanzas mínimas.

Seguindo os principios xerais que rexen a actividade educativa nesta materia, o currículo das ensinanzas deportivas no ámbito territorial galego establécese de xeito que permita a adaptación da nova titulación ó eido profesional da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación dos sectores productivos da nosa economía, tendo en conta a marxe suficiente de autonomía pedagóxica que posibilite ós centros adecua-la docencia ás características do alumnado e ó contorno sociocultural do centro.

Isto require o posterior desenvolvemento nas programacións elaboradas polo equipo docente das ensinanzas deportivas que concrete a adaptación sinalada, tomando como referencia inmediata as capacidades profesionais que definen o perfil profesional de cada un dos niveis nos que están organizadas as ensinanzas do título. Estas teñen que permitir realiza-lo papel do posto de traballo en actividades específicas que producen resultados concretos, dirixi-las variacións que se dan na práctica do traballo nos procesos productivos, actuar correctamente ante anomalías, dirixi-lo conxunto do traballo e acada-los obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en coordinación con outros departamentos.

O currículo que se establece neste decreto describe os obxectivos xerais que se fixan para cada nivel de ensinanzas, o conxunto de aptitudes que configura

a cualificación profesional, así como os obxectivos para acadar dos distintos módulos formativos, expresados neste decreto como capacidades terminais, e os criterios de avaliación que definen en termos de resultados avaliables o comportamento, saber e comprender que se require do alumnado para acada-los logros profesionais do perfil profesional.

Estas capacidades terminais acádanse a partir duns contidos mínimos necesarios de tipo conceptual, procedemental e actitudinal, que proporcionarán o soporte de información e destreza preciso para desenvolver comportamentos profesionais, tanto no aspecto tecnolóxico como no de valoración funcional e técnica. Estes contidos son igualmente importantes, xa que todos eles levan a acada-las capacidades terminais sinaladas en cada módulo. Preséntanse agrupados en bloques que non constitúen un temario nin son unidades compartimentadas que teñan por si mesmas sentido; a súa estructura responde a aquilo que deberá ter en conta o profesorado á hora de elabora-las programacións de aula e a orde na que se presentan non implica secuencia.

As ensinanzas de cada grao e nivel estructúranse agrupadas en bloques:

O bloque común está composto por módulos transversais de carácter científico-técnico xeral, que serán coincidentes e obrigatorios para tódalas especialidades deportivas.

O bloque específico ten os módulos de formación deportiva específica de carácter científico e técnico relacionados coa modalidade e especialidade deportiva á que se refire o título. Neste bloque integraranse os contidos que atinxan ás singularidades que requira a mellor e completa formación de cada modalidade e especialidade deportiva.

O bloque complementario abrangue os contidos que teñan por obxectivos formativos a utilización de cursos tecnolóxicos e as variacións da demanda social, así como a atención a outros aspectos que os centros desexen incorporar ó currículo.

Tamén forma parte da estructura das ensinanzas a formación práctica, constituíndose dentro dela coma un bloque de módulo único e independente. A formación práctica desenvolverase en institucións deportivas de titularidade pública ou en entidades privadas, así como no marco de programas de intercambio internacional, e realizarase ó supera-los bloques comúns, específicos e complementarios de cada nivel ou grao.

A inclusión do módulo de formación práctica (MFP) posibilita que o alumnado complete a competencia profesional acadada no centro educativo, mediante a realización dun conxunto de actividades productivas desenvolvidas no centro de prácticas. Estas actividades de referencia poden ser modificadas ou substituídas por outras que, adaptándose mellor ás actividades programadas no centro de prácticas, conduzan á adquisición das capacidades terminais deste módulo.

Os centros educativos disporán no segundo nivel das ensinanzas dun determinado número de horas que lles permitirán realiza-lo desenvolvemento curricular establecendo os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, a secuencia e a metodoloxía que respondan ás características do alumnado e ás posibilidades de formación que ofrece o seu contorno.

Por todo isto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, co informe do Consello Galego de Ensinanzas Técnico-Profesionais e do Consello Escolar de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día once de setembro de dous mil tres,

DISPOÑO:

Capítulo I

Perfil e currículo

Artigo 1º.-Identificación do título.

1. Este decreto establece o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma galega, con validez académica e profesional en todo o territorio do Estado, para o ensino de réxime especial relativo ó título de técnico deportivo na especialidade de fútbol regulado no Real decreto 320/2000, do 3 de marzo, polo que se aproban as ensinanzas mínimas e se regulan as probas e os requisitos de acceso a estas ensinanzas:

2. A denominación, o nivel de formación e a duración das ensinanzas son os que se establecen no punto 1 do anexo deste decreto.

Artigo 2º.-Validez académica e profesional do título.

1. O título de técnico deportivo en fútbol obterase trala superación dos dous niveis de que constan as ensinanzas que regula este decreto. Será equivalente, para tódolos efectos, ó grao medio ó que se refire o artigo 35.2º da Lei orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema educativo, e o artigo 7.3º da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación.

2. A completa superación do primeiro nivel de grao medio das ensinanzas que se regulan neste decreto dará lugar á obtención do certificado de primeiro nivel na especialidade de fútbol.

Artigo 3º.-Perfil profesional.

1. A competencia xeral, as capacidades profesionais, as unidades de competencia, as realizacións, a localización no ámbito deportivo, a responsabilidade nas situacións de traballo e a evolución da competencia que definen o perfil profesional do título son as que se establecen nos puntos 2 e 4 do anexo deste decreto.

Artigo 4º.-Currículo das ensinanzas.

O currículo das ensinanzas é o que se establece nos puntos 3 e 5 do anexo deste decreto. Os criterios de avaliación son os resultados avaliables das capacidades terminais de cada módulo.

Capítulo II

Ordenación académica e impartición

Artigo 5º.-Acceso ás ensinanzas.

Os requisitos de acceso ás ensinanzas deportivas son os que se expresan no punto 6.1 do anexo deste decreto.

Artigo 6º.-Profesorado.

1. As especialidades do profesorado de centros sostidos con fondos públicos con atribución docente nos módulos formativos que compoñen este título son as que se expresan no punto 6.2 do anexo deste decreto.

2. Os requisitos de titulacións que acreditan o profesorado para imparti-los módulos destas ensinanzas son os que se expresan no punto 6.2.2 no anexo deste decreto, ou as que foron declaradas equivalentes ou homologadas con elas.

3. As equivalencias de titulación para efectos de docencia son as que se expresan no punto 6.2.3 do anexo deste decreto.

4. As equivalencias de titulación para o seguimento dos bloques de formación práctica son as que se establecen no punto 6.2.4. do anexo deste decreto.

5. A habilitación docente de expertos e especialistas recóllese no punto 6.2.5. do anexo deste decreto.

Artigo 7º.-Espacios, instalacións e equipamentos.

Os requisitos de espacios e instalacións que deben reuni-los centros educativos para a impartición das ensinanzas deportivas son as que se determinan no punto 6.3 do anexo deste decreto.

Artigo 8º.-Validacións, correspondencias e acceso a outros estudios.

1. Os módulos formativos susceptibles de validación por estudios de formación ocupacional, correspondencia coa práctica laboral ou ben con outros estudios ou diplomaturas son os que se especifican no punto 6.4 do anexo deste decreto.

2. As persoas que cursen estas ensinanzas poderán, unha vez que as superen, acceder ós bacharelatos en tódalas especialidades, tal e como se indica no punto 6.4 do anexo deste decreto.

Artigo 9º.-Criterios xerais para o desenvolvemento da avaliación destas ensinanzas.

A obtención do correspondente certificado de primeiro nivel ou do título correspondente ó grao medio das ensinanzas que se regulan neste decreto requirirá a avaliación positiva dos distintos módulos nos que se organizan as ensinanzas e segundo os criterios que se establecen no punto 6.5 deste decreto.

Artigo 10º.-Distribución horaria.

1. Os módulos formativos destas ensinanzas organizaranse segundo se establece no punto 6.6 do anexo deste decreto.

2. As horas de libre disposición que se inclúen neste punto serán utilizadas polos centros educativos para reforzar, nos módulos do bloque específico asociados a unidades de competencia do nivel I, as capacidades de formación profesional de base ou de formación profesional específica, para lles dar resposta ás características dos alumnos e ter en conta as necesidades de desenvolvemento económico, social e de recursos humanos do seu contorno socioproductivo.

Disposicións adicionais

Primeira.-Non regulación de profesión titulada.

Os elementos que definen o perfil profesional nas correspondentes ensinanzas mínimas, conducentes ós títulos oficiais de técnico das especialidades de fútbol, non constitúen regulación do exercicio da profesión titulada.

Segunda.-Habilitación docente a expertos e especialistas.

Nas condicións que se establezan e cos criterios que se determinen con carácter xeral para todo o territorio nacional, concederanse as habilitacións docentes ós deportistas con méritos sobresalientes a nivel internacional e as persoas nas que concorran méritos deportivos de prestixio recoñecido e experiencia profesional que aseguren, en cada caso, a preparación necesaria para o desempeño do seu labor docente, para os efectos de obter habilitación para imparti-las ensinanzas de determinados módulos do bloque específico ou do bloque de formación práctica que se regulan neste decreto.

Mediante esta habilitación docente, obterase a condición de profesor especialista para imparti-la docencia do módulo correspondente.

Terceira.-Adecuación das ensinanzas.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá adecuar estas ensinanzas ás peculiares características da educación a distancia e da educación de persoas adultas, así como ás características dos alumnos con necesidades educativas especiais.

Disposición transitoria

Habilitación do profesorado ata que se realicen os cursos de capacitación pedagóxica.

1. Mentres se leven a cabo os recursos de capacitación pedagóxica do profesorado ós que se refire o artigo 27 do Real decreto 320/2000, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria habilitará, para imparti-las ensinanzas dos técnicos deportivos da especialidade de fútbol, a quen reúna os requisitos de titulación ou posúa algún dos títulos declarados equivalentes recollidos no punto 6.2 do anexo deste decreto.

2. De igual xeito, para impartir determinados módulos do bloque específico ou para a titorización do módulo de formación práctica, poderá ser auto

rizado quen estea en posesión do diploma ou certificado de máximo nivel federativo na especialidade de fútbol, que foran recoñecidos polo Consello Superior de Deportes, conforme o previsto no artigo 42 do Real decreto 1913/1997. Ademais, terá que acreditar mediante currículo persoal a formación e a experiencia docente na materia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Órgano competente para o desenvolvemento e a aplicación desta norma.

Autorízase o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria para dictar cantas disposicións sexan precisas, no ámbito das súas competencias, para a execución e o desenvolvemento do disposto neste decreto.

Segunda.-Entrada en vigor do decreto.

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de setembro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

1. Identificación do título

-Denominación do título: técnico deportivo en fútbol.

-Nivel: grao medio.

-Duración: 455 horas para o primeiro nivel e 565 horas para o segundo nivel.

-Duración total: 1.020 horas.

2. Perfil profesional: nivel I.

2.1. Competencia xeral.

Inicia-los deportistas na modalidade deportiva do fútbol dirixindo a súa participación e a competición de nivel básico, así como promover esta modalidade.

2.2. Capacidades profesionais.

2.2.1. Capacidades técnicas.

* Planifica-los obxectivos, os contidos, os medios, os métodos, a temporalización e a avaliación das actividades en función da programación xeral e as características dos participantes.

* Aplica-la técnica e as tácticas propias das actividades co uso do equipamento e dos materiais apropiados, demostrando os movementos e os xestos conforme os modelos de referencia.

* Avalia-la progresión da súa aprendizaxe en función do seu nivel; identifica-los erros de execución dos deportistas e as súas causas; aplica-los métodos e os medios necesarios para a súa corrección; preparalos para fases posteriores de tecnificación deportiva.

* Explicarlles ós deportistas as normas, os valores e os contidos éticos da práctica deportiva.

* Conduci-los deportistas na práctica deportiva saudable.

* Planifica-la utilización das instalacións específicas dos campos de fútbol.

* Describi-las normas básicas do Regulamento de fútbol.

* Detectar e interpretar información técnica relacionada co seu traballo co fin de incorpora-las novas técnicas e tendencias e utiliza-los novos equipos e materiais.

* Aplicar técnicas propias da súa modalidade deportiva, segundo criterios de eficacia, seguridade e relevancia, para conseguir satisface-las expectativas dos participantes.

2.2.2. Capacidades para afrontar continxencias.

* Analiza-las condicións de posible emerxencia e transmitir con serenidade e celeridade os sinais de alarma, con aplicación das pautas e dos protocolos establecidos.

* Resolve-las continxencias que se presenten en relación ás persoas, ás instalacións e ós equipos ou materiais, consultando as decisións cando as repercusións excedan o seu ámbito de actuación.

* Informar sobre as lesións máis frecuentes na práctica da modalidade deportiva do fútbol.

2.2.3. Capacidades para a dirección de tarefas.

* Dirixir e asesora-los deportistas sobre a vestimenta adecuada para a practica do fútbol.

* Seleccionar, preparar e supervisa-lo material de ensino, adaptándose á súa programación.

* Organiza-las actividades de xeito que sexan atractivas e motivadoras, e que fomenten a cohesión do grupo e o seu control.

* Orienta-los deportistas na consecución dun progreso técnico e dunha mellora na súa condición física adaptada á práctica do fútbol.

* Verifica-la dispoñibilidade de asistencia sanitaria existente comunicándonos e actuando de maneira conxunta con eles.

* Organiza-lo traslado do enfermo ou accidentado en caso de urxencia, en condicións de seguridade e empregando o sistema máis adecuado á lesión e ó nivel de gravidade.

2.2.4. Capacidades para adaptarse ó medio.

* Incorporar á práctica deportiva os cambios tecnolóxicos, organizativos, económicos e sociais que inciden na súa actividade profesional.

2.3. Responsabilidade e autonomía nas situacións de traballo.

Esta figura, no marco das funcións e dos obxectivos asignados por técnicos e/ou profesionais de nivel superior ó seu, requiriránselle nos campos ocupa

cionais concernidos, polo xeral, as capacidades de autonomía en:

* Ensino do fútbol ata a consecución, por parte do deportista, dos coñecementos técnicos e tácticos elementais que os capaciten para a competición do fútbol en categorías infantís e, no caso de adultos, en categorías inferiores.

* Selección dos obxectivos, os medios, os métodos e os materiais más axeitados para o proceso do ensino do fútbol.

* Avaliación e control do plan do traballo e das sesións no ensino deportivo.

* Información ós deportistas sobre aspectos da vestimenta relacionados coa práctica de actividades físico-deportivas concernidas, e a súa relación dependendo das condicións climatolóxicas.

* Conducción de deportistas e de grupos durante a práctica deportiva.

* Selección e adopción das medidas de seguridade necesarias para levar a cabo a actividade.

* Realización do socorro e administración dos primeiros auxilios, cando as características do caso o permitan.

* Cumprimento do regulamento oficial do fútbol.

* Colaboración cos servicios de asistencia médica das instalacións deportivas.

* Cumprimento das instruccións xerais definidas polo responsable das entidades deportivas.

* Conducción do grupo de deportistas nos aspectos relacionados coa propia modalidade deportiva.

2.4. Unidades de competencia.

1. Instruír nos principios fundamentais da técnica e da táctica deportiva de fútbol.

2. Conducir e acompaña-lo equipo durante a práctica deportiva.

3. Garanti-la seguridade dos deportistas aplicando, de se-lo caso, os primeiros auxilios necesarios.

2.5. Realizacións de cada unidade de competencia.

2.5.1. Unidade de competencia 1: instruír nos principios fundamentais da técnica e da táctica deportiva do fútbol.

* Explicar de xeito claro e atractivo os aspectos básicos da técnica do fútbol.

* Determina-los principais aspectos da táctica e dos sistemas de xogo no fútbol.

* Organizar un adestramento deportivo adaptando o ritmo e os descansos ás necesidades dos deportistas.

* Explicar e, de se-lo caso, adapta-lo regulamento do fútbol, ó nivel adecuado e utilizando a metodoloxía conveniente.

2.5.2. Unidade de competencia 2: conducir e acompaña-lo equipo durante a práctica deportiva.

* Transmitirlles ós usuarios información completa, clara, precisa e adecuada ás súas características sobre o material, a indumentaria e os complementos máis adecuados ás súas necesidades e ó seu nivel de execución, así como sobre os aspectos relativos ó seu uso e á súa conservación.

* Controlar e dirixi-lo grupo durante a realización da actividade, dando as indicacións oportunas en cada momento.

* Utiliza-las metodoloxías coherentes e adaptalas, de se-lo caso, ós futbolistas.

* Informa-los participantes sobre os seus progresos e erros.

2.5.3. Unidade de competencia 3: garanti-la seguridade dos deportistas aplicando, de se-lo caso, os primeiros auxilios necesarios.

* Establecer e adopta-las medidas de seguridade necesarias para o desenvolvemento da actividade.

* Aplica-los coidados de urxencia seguindo as pautas e os protocolos de actuación establecidos.

* Comprobar que o material e a instalación se atope nas condicións previstas para a súa utilización.

2.6. Localización no ámbito deportivo.

2.6.1. Contorno profesional e de traballo.

Esta figura exercerá a súa actividade no ámbito da iniciación deportiva do fútbol prestando servicios de dirección, acompañamento e competición de nivel básico. Exclúese o ensino do fútbol-sala.

Este técnico actuará sempre no seo dun organismo público ou privado relacionado coa práctica do fútbol.

2.6.2. Contorno funcional e tecnolóxico (ocupacións).

Esta figura localízase nos procesos de iniciación e ensino a nivel básico da modalidade deportiva do fútbol.

As técnicas e os coñecementos tecnolóxicos abranguen os seguintes campos:

* Anatomía e fisioloxía do deporte.

* Psicopedagoxía do ensino e do adestramento do fútbol.

* Hixiene e primeiros auxilios.

* Fundamentos sociolóxicos do deporte.

* Organización e lexislación deportivas.

* Iniciación da técnica e da táctica do fútbol.

* Regulamento do fútbol.

* Valoración e desenvolvemento da condición física.

* Técnicas de dirección de equipos a nivel básico.

* Desenvolvemento profesional.

* Seguridade deportiva.

2.6.3. Entidades ou empresas nas que desenvolven as súas funcións.

Os distintos tipos de empresas e entidades onde pode desenvolve-lo seu traballo son:

* Escolas e centros de iniciación deportiva.

* Clubs ou asociacións deportivas.

* Federacións deportivas.

* Padroados deportivos ou entidades deportivas municipais.

* Empresas de servicios deportivos.

* Centros escolares (actividades extraescolares).

3. Ensinanzas mínimas de nivel I.

3.1. Obxectivos xerais.

* Pór en práctica as actividades de ensino e do adestramento do deporte de fútbol de nivel básico programadas, aplicando os fundamentos e os procedementos didácticos oportunos.

* Establecer unha eficaz progresión na aprendizaxe das distintas execucións técnicas e tácticas básicas do fútbol a nivel individual e colectivo.

* Aplica-los fundamentos básicos de acondicionamento físico tendo en conta as características dos deportistas, as diferentes idades e as condicións do medio onde se van desenvolve-las actividades.

* Aplicar en todo momento as normas de seguridade e hixiene, identificar e previ-los riscos de accidentes e domina-las técnicas de evacuación e de administración de primeiros auxilios.

* Avalia-las progresións das aprendizaxes dos deportistas, identifica-los erros e aplica-los métodos e os medios necesarios para a súa corrección.

* Analiza-lo marco legal, económico e organizativo que regula e condiciona as actividades profesionais do técnico deportivo en fútbol do primeiro nivel.

* Avalia-la función social do deporte transmitindo valores sociais e culturais no proceso de ensino e aprendizaxe do deporte.

* Analiza-la lexislación vixente relacionada coa seguridade nos campos de fútbol.

* Aplica-lo regulamento e as normas básicas que interveñen no desenvolvemento do xogo de fútbol.

* Aplicar unha eficaz comunicación verbal, escrita e xestual para transmitir e recibir unha correcta información e resolver situacións conflictivas, tanto no ámbito das relacións no contorno de traballo como no das relacións cos deportistas novos.

* Analiza-las fontes de información relacionadas co exercicio da profesión que fagan posible o coñecemento e a inserción no sector profesional do fútbol, e a evolución e a adaptación das capacidades profesionais propias ós cambios tecnolóxicos e organizativos que se produzan ó longo da vida activa.

3.2. Bloque común.

3.2.1. Módulo formativo: bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las características estructurais, funcionais e mecánicas do aparello locomotor.* Describir a nivel macroscópico as estructuras anatómicas do aparello locomotor.

* Localiza-los principais ósos e grupos musculares do corpo humano e vinculalos espacialmente.

* Explica-la influencia dos principais elementos osteomusculares na postura estática e dinámica do corpo humano.
* Describi-los distintos movementos e explica-la implicación do esqueleto e a musculatura implicada.
* Localiza-las principais articulacións do corpo humano e describi-lo seu grao de mobilidade.
* Describi-los diferentes grupos musculares e os distintos movementos nos que están implicados.

2Analiza-los fundamentos de biomecánica do aparello locomotor.* Describi-los diferentes tipos de pancas implicadas nos principais movementos do corpo humano.
* Explica-los tipos de pancas coñecidos e determinar, nun corpo humano, os existentes.
* Reproduci-los distintos tipos de movementos dos segmentos corporais e explica-la interacción producida entre músculos e esqueleto.
* Sinala-la influencia dos principais elementos osteomusculares na postura ergueita do corpo humano.
* Distingui-los principios da mecánica do corpo humano.
* Defini-los conceptos fundamentais da biomecánica do movemento humano.
* En supostos prácticos, identifica-la posición do centro de gravidade en imaxes de individuos durante a práctica deportiva.

3Analiza-las grandes rexións anatómicas do corpo humano e relaciona-la súa estructura, as funcións e as repercusións que sobre o corpo pode te-la práctica do deporte.* Reproduci-los distintos movementos dos segmentos corporais e explica-las interaccións músculo-esqueléticas producidas.

* Nun modelo anatómico, analiza-los movementos básicos do aparello locomotor, desde o punto de vista biomecánico.

4Analizar a nivel macroscópico as estructuras anatómicas do sistema cardiovascular e respiratorio.* Describi-lo aparello respiratorio e a súa mecánica de funcionamento.

* Relaciona-lo transporte e o intercambio fisiolóxico dos gases ó aparello respiratorio coa súa mecánica.

5Analiza-la función dos compoñentes do sistema cardiorrespiratorio e relacionalos coa actividade física.* Describi-lo aparello cardiocirculatorio e a súa resposta ó exercicio.

* Describi-lo papel do sangue no transporte e intercambio de gases, así como as súas modificacións como resposta ó exercicio físico.

* Recoñece-los beneficios que supón a práctica deportiva sobre os sistemas cardiovascular e respiratorio.

* Describi-los efectos da práctica sistematizada de exercicio físico sobre os sistemas do organismo humano.

6Describi-los fundamentos do metabolismo enerxético.* Defini-las principais vías metabólicas de producción de enerxía durante o exercicio e o seu papel na contracción muscular.
* Diferencia-las distintas fibras musculares atendendo á súa función, así como o seu papel no metabolismo enerxético.

7Explica-la incidencia dos fundamentos da hidratación e da nutrición na práctica da actividade física.* Nun suposto práctico onde se definan as características do deportista e a actividade que se realice, ser capaz de:-Facer dietas equilibradas.
-Explica-las pautas de hidratación.
* Describi-los efectos da práctica sistematizada do exercicio físico sobre os sistemas do organismo humano.

8Familiarizarse coa terminoloxía básica das ciencias biolóxicas.* Defini-los conceptos fundamentais da biomecánica do corpo humano.

* Defini-los conceptos principais anatómicos e fisiolóxicos de corpo humano.

Contidos (duración 15 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise mecánica do movemento.

* Análise da intervención muscular na actividade deportiva.

* Análise funcional do movemento humano.

* Adaptacións funcionais dos sistemas respiratorio e circulatorio á actividade física.

* Aplicación do concepto do gasto cardíaco en repouso e en exercicio.

* Manexo de táboas de gasto enerxético.

* Análise da importancia da hidratación e da alimentación na práctica da actividade física.

Contidos conceptuais

Bases anatómicas da actividade deportiva.

* Ósos.

-Estructura, clasificación e función do sistema óseo.

* Articulacións.

-Estructura, clasificación e función do sistema articular.

-Movementos articulares.

-Principais articulacións do corpo humano.

* Músculos.

-Estructura, clasificación e función do sistema muscular.

-Tipos de músculos.

-Vascularización e nervación muscular.

-Principais grupos musculares.

* Grandes rexións anatómicas.

-Compoñentes óseos, articulares e musculares de: pescozo, tronco, tórax, columna vertebral, membro superior (ombreiro, cóbado e pulso) e membro inferior (cadeira, xeonllos e nocellos).

* Fundamentos biomecánicos da actividade deportiva.

-Biomecánica do aparello locomotor.

-Conceptos básicos de biomecánica.

-Biomecánica do movemento articular.

-Introducción á biomecánica do movemento humano.

Bases fisiolóxicas da actividade deportiva.

* Aparello respiratorio.

-Características anatómicas.

-Mecánica respiratoria.

-Intercambio e transporte de gases.

* Corazón e aparello circulatorio.

-Corazón. Estructura e funcionamento.

-Aparello circulatorio. Estructura e o seu funcionamento.

* Tecido sanguíneo.

-Sangue. Compoñentes e funcións.

* Fundamentos do metabolismo enerxético.

-Principais vías metabólicas.

-Contracción muscular.

* Fundamentos da nutrición e da hidratación.

-Nutrientes e auga na dieta equilibrada.

-Efectos da nutrición e da hidratación sobre a saúde no exercicio físico.

Contidos actitudinais

* Valoración do exercicio físico como unha fonte de saúde.

* Aceptación da importancia de promover hábitos saudables nas persoas.

* Preocupación pola mostra das conductas destinadas a rexeita-los hábitos tóxicos ou nocivos.

* Valoración da importancia dunha boa alimentación e hidratación na práctica de exercicio físico.

3.2.2. Módulo formativo: bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo.

Capacidades terminais e criterios de

avaliación correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los factores psicopedagóxicos dos nenos e dos rapaces que poden influír na iniciación deportiva.* Describi-las principais características psicolóxicas dos nenos e dos rapaces.

* Describi-los aspectos organizativos e de desenvolvemento das actividades deportivas tendo en conta as características psicolóxicas.

2Identificar, utilizar e seleccionar diversas técnicas de motivación adecuadas ós deportistas novos.* Seleccionar e empregar técnicas de motivación adecuadas ó contexto situacional.

* Describi-las estratexias empregadas para conseguir unha boa motivación dos deportistas.

3Analiza-lo proceso de ensino e aprendizaxe das técnicas deportivas e identifica-los factores que a melloran.* Describi-lo proceso de aprendizaxe e a súa implicación no ensino de actividades físico-deportivas.

* Selecciona-los elementos que compoñen o proceso de comunicación, o seu funcionamento dentro do grupo e a súa aplicación no ensino deportivo.

4Analiza-lo papel que se require do técnico-deportivo na adquisición de habilidades e destrezas deportivas.* Relaciona-las funcións específicas do técnico deportivo no proceso de aprendizaxe coas destrezas e habilidades deportivas.

* Explica-las calidades principais requiridas ó técnico deportivo no ensino deportivo.

5Aplicar métodos e sistemas de ensino das habilidades deportivas. * Describi-los factores que interveñen no proceso de ensino das habilidades deportivas.

* Explica-los distintos métodos utilizados na adquisición de habilidades deportivas.

6Identificar, seleccionar e utiliza-la terminoloxía básica da didáctica do fútbol sala.* Defini-los conceptos principais utilizados na didáctica do fútbol sala.

7Analizar e levar a cabo o proceso da avaliación do ensino e da aprendizaxe de habilidades deportivas.* Describi-los tipos de avaliación do ensino e da aprendizaxe do deporte.

* Aplica-los aspectos fundamentais para avalia-la aprendizaxe das habilidades deportivas.

Contidos (duración 10 horas teóricas e 5 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Análise psicolóxica dos nenos e dos rapaces.

* Enumeración das distintas técnicas de motivación dos deportistas novos.

* Aplicación das principais actuacións psicolóxicas do técnico-deportivo.

* Análise do proceso de aprendizaxe do acto motor.

* Aplicación dos distintos estilos de ensino e aprendizaxe das habilidades deportivas.

* Determinación dos sistemas de avaliación adecuados ó ensino deportivo.

Contidos conceptuais

* Características psicolóxicas dos nenos e dos rapaces.

* Motivación dos deportistas novos: conceptos básicos.

* Intervencións psicolóxicas do técnico deportivo.

* Estilos de ensino e aprendizaxe das habilidades deportivas.

* O acto motor e a súa aprendizaxe.

* Avaliación do ensino da actividade física.

Contidos actitudinais

* Valoración do papel motivador que o técnico deportivo ten no deporte do fútbol sala.

* Sensibilidade á hora de establecer explicacións adecuadas ás necesidades das persoas.

* Valoración do aspecto formativo das actividades deportivas.

3.2.3. Módulo formativo: adestramento deportivo.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las diferentes capacidades condicionais e coordinativas, e explica-la súa evolución en función da idade.* Explica-las calidades físicas condicionais e coordinativas, e indica-los criterios utilizados para a súa clasificación.

* Describi-los factores determinantes das capacidades condicionais e coordinativas.

* Describi-las etapas sensibles para o desenvolvemento das capacidades condicionais e coordinativas.

2Analiza-las calidades perceptivo-motoras e o seu desenvolvemento en función da idade.* Explica-las calidades perceptivo-motoras e indica-los criterios utilizados para a súa clasificación.

* Describi-los factores determinantes das calidades perceptivo-motoras.

* Describi-las etapas sensibles para o desenvolvemento das calidades perceptivo-motoras.

3Describi-los métodos e os medios básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas condicionais, coordinativas e perceptivo-motoras. * Nun suposto dado dun grupo de deportistas dunha idade determinada, levar a cabo un adestramento das capacidades físicas condicionais.

* Nun suposto dado dun grupo de deportistas dunha idade determinada, levar a cabo un adestramento das capacidades coordinativas.

* Nun suposto dado dun grupo de deportistas dunha idade determinada, levar a cabo un adestramento das capacidades perceptivo-motoras.
* Elixir e xustifica-lo equipamento e o material tipo para o desenvolvemento da condición física e das calidades perceptivo-motoras.

4Seleccionar unha secuencia básica correcta de exercicios máis adecuados ó desenvolvemento das calidades físicas condicionais, perceptivo-motoras e coordinativas.* Identifica-los erros máis frecuentes na realización dos exercicios tipo para o desenvolvemento das capacidades condicionais, perceptivo-motoras e coordinativas.

* Xustifica-la elección dos exercicios para o desenvolvemento dunha determinada capacidade física.

5Aplica-las pautas básicas para facer un quecemento básico e unha volta á calma.* Realizar unha sesión de quecemento para un grupo de deportistas dunha idade determinada.

* Nun suposto dado dun grupo de deportistas determinado, facer unha volta á calma axeitada ó adestramento.

* Determina-la orde e as fases axeitadas para o desenvolvemento dun quecemento.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

6Familiarizarse cunha terminoloxía básica da teoría do adestramento deportivo.* Defini-los conceptos básicos do adestramento deportivo.

* Empregar unha terminoloxía básica do adestramento deportivo.

Contidos (duración 10 horas teóricas e 10 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Manexo de terminoloxía axeitada ó adestramento deportivo.

* Análise das capacidades físicas condicionais, coordinativas e perceptivo-motoras.

* Aplicación dos métodos axeitados para o desenvolvemento das capacidades condicionais, coordinativas e perceptivo-motoras.

* Selección e manexo do material e o equipamento axeitado para a correcta realización do acondicionamento físico.

* Aplicación dos tipos de quecemento.

* Aplicación dos diferentes tipos de relaxacións e voltas á calma.

Contidos conceptuais

* Bases conceptuais do adestramento deportivo.

-Concepto de adestramento.

-Clases de adestramento: físico, técnico, táctico e psicolóxico.

-Obxectivos, medios e métodos de adestramento.

* Condición física e calidades físicas.

-Clasificación de calidades físicas.

-Diferentes teorías.

-Calidades físicas condicionais (forza, velocidade, resistencia e flexibilidade) e calidades coordinativas.

-Conceptos e adaptacións do adestramento en función das idades.

-Etapas sensibles para o seu desenvolvemento.

-Métodos e medios sinxelos para o desenvolvemento das calidades físicas condicionais.

* Calidades perceptivo motrices.

-O equilibrio.

-O ritmo.

-A orientación espacio-temporal.

-A capacidade de reacción.

-Conceptos e adaptacións do adestramento en función das idades.

-Etapas sensibles para o seu desenvolvemento.

-Métodos e medios sinxelos paro o desenvolvemento das calidades físicas.

* Quecemento e volta á calma. Funcións e metodoloxías.

* Concepto de recuperación.

* Concepto de relaxación.

* Actividade física e saúde.

Contidos actitudinais

* Valoración do exercicio físico como unha fonte de saúde.

* Tomar conciencia da importancia do acondicionamento físico na práctica do deporte.

* Aceptación da necesidade dunha orde cando se leva a cabo un adestramento deportivo.

3.2.4. Módulo formativo: fundamentos sociolóxicos do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Identifica-los valores sociais e culturais transmisibles a través do deporte.* Explica-la influencia dos valores sociais e culturais transmisibles desde o deporte.

* Analizar comparativamente as distintas concepcións sobre o deporte.

2Sinala-lo papel do técnico deportivo na transmisión de valores sociais a través do deporte.* Describi-las actuacións do técnico deportivo no proceso de transmisión de valores sociais.

* Recoñece-los medios e os métodos utilizados polo técnico para realiza-la transmisión de valores sociais e culturais.

* Nun suposto práctico dunha sesión de ensino deportivo, empregar correctamente as técnicas útiles na transmisión de valores sociais.

3Analiza-la responsabilidade do técnico deportivo na transmisión de valores sociais.* Identifica-las actuacións educativas do técnico deportivo para a transmisión de valores sociais e culturais no proceso de ensino e aprendizaxe do deporte.

4Analiza-la incidencia da dimensión social do deporte e a función que desempeña na sociedade.* Describi-la función social do deporte.

* Analiza-la incidencia do deporte a nivel social nas etapas de iniciación deportiva.

Contidos (duración 5 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise dos valores sociais e culturais transmisibles a través do deporte.

* Identificación dos valores sociais e culturais transmisibles polo técnico a través do proceso de ensino e aprendizaxe do deporte.

* Análise dos valores persoais.

* Análise dos valores relacionais entre individuos.

* Análise dos valores relacionais co contorno.

* Determinación das actuacións de comportamento do técnico deportivo no proceso de transmisión de valores sociais.

* Determinación das actuacións educativas do técnico deportivo na transmisión de valores sociais e culturais no proceso de ensino e aprendizaxe do deporte.

Contidos conceptuais

Valores sociais e culturais do deporte. As diferentes concepcións.

* Valores persoais.

-Estética.

-Saúde.

* Valores de relacións entre persoas.

-Familia.

-Equipo.

-Confrontación deportiva.

-Árbitro.

-Espectadores.

-Regulamento.

* Valores de relación co contorno.

-Contorno social. Función social do deporte. Función social do espectáculo deportivo.

-Contorno urbano. Respecto pola cultura urbana. Conservación das infraestructuras e dos equipamentos.

-Contorno rural. Respecto pola cultura rural.

-Contorno natural. Conservación da natureza.

* O técnico deportivo no proceso de transmisión de valores sociais e culturais.

* O técnico deportivo no proceso de ensino e aprendizaxe do deporte.

Contidos actitudinais

* Interese polas características persoais do técnico deportivo e a súa implicación na transmisión de valores sociais e culturais.

* Toma de conciencia da importancia da función social do deporte.

* Respecto e valoración da importancia da relación entre individuos e entre estes e o contorno social.

* Respecto polo medio (rural, urbano, natural, etc.) no que se desenvolven as distintas actividades deportivas.

3.2.5. Módulo formativo: organización e lexislación do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la estructura administrativa para o deporte en Galicia e a súa relación coa Administración xeral do Estado no mesmo ámbito.* Describi-la estructura administrativa para o deporte na Comunidade Autónoma galega.

* Relaciona-la estructura administrativa para o deporte en Galicia e na Administración xeral do Estado.

* Relaciona-las competencias da administración deportiva en Galicia no marco das correspondentes á Administración xeral do Estado.

2Analiza-las competencias administrativas que no ámbito do deporte lle corresponden á Administración autonómica e as que, no mesmo ámbito, son propias das entidades locais.* Describi-las competencias, en materia deportiva, da Administración autonómica e as propias das entidades locais.

* Compara-las competencias en materia deportiva da Administración autónoma coas propias das entidades locais.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

3Analiza-lo modelo asociativo da Comunidade Autónoma galega.* Compara-los modelos de asociacións deportivas recoñecidas na nosa Comunidade Autónoma.

* Analiza-las funcións das asociacións deportivas recoñecidas na nosa Comunidade Autónoma.

Contidos (duración 5 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Identificación da estructura administrativa para o deporte en Galicia.

* Análise das competencias no ámbito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

* Determinación da estructura administrativa e das competencias das entidades locais no ámbito deportivo.

* Diferenciación do modelo asociativo do deporte na Comunidade Autónoma galega.

Contidos conceptuais

* Comunidade Autónoma galega e Administración xeral do Estado.

-Estructura administrativa de Galicia no ámbito deportivo.

-Competencias deportivas da Comunidade Autónoma galega.

* Entidades locais (provincias e concellos).

-Estructura administrativa no ámbito deportivo.

-Competencias deportivas.

* Modelo asociativo da comunidade galega.

-Os clubs deportivos.

-Federacións deportivas autonómicas.

-Agrupacións deportivas escolares.

-Ligas profesionais e sociedades anónimas deportivas.

-Entidades de fomento deportivo.

Contidos actitudinais

* Interese pola organización e a lexislación en materia deportiva da nosa Comunidade Autónoma.

* Respecto e valoración polas peculiaridades das nosas asociacións deportivas.

* Aceptación da necesidade dunha lexislación e unha organización propias de Galicia no ámbito deportivo.

3.2.6. Módulo formativo: primeiros auxilios e hixiene no deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la lexislación vixente que caracteriza a intervención do técnico deportivo en materia de primeiros auxilios.* Identifica-las funcións do técnico deportivo ante un accidente.

* Describi-las funcións e as actuacións do técnico deportivo na prevención dun accidente en materia de primeiros auxilios.

2Identifica-los primeiros auxilios que se deben prestar para cada tipo de lesión ou de doenza.* Realiza-la intervención ante un accidentado ou un lesionado.

* Explica-lo procedemento da avaliación do estado dun accidentado.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

3Indicar para cada tipo de traumatismo e de lesión a súa posible prevención, as causas, os síntomas e as pautas de actuación.* Realiza-la secuencia de actuación ante un accidente.

* Describi-las actuacións de prevención ante posibles accidentes.

* Identifica-los síntomas máis característicos das diferentes lesións.

* Enumera-las causas máis frecuentes dos distintos accidentes.

4Describi-las técnicas e os métodos de primeiros auxilios que se deben aplicar en situacións de lesións ou accidentes.* Realizar correctamente durante un tempo prefixado as técnicas de recuperación cardiorrespiratoria sobre modelos e manequíns.

* Realizar correctamente as técnicas ante un atragoamento dun paciente adulto consciente e inconsciente.

* Dados diferentes supostos en sesións de simulacións, realizar:-Técnicas de inmobilización ante fracturas previamente determinadas e avaliadas.
-As manobras de inhibición dunha hemorraxia.
-Manobras de traslado de accidentados en razón do estado de gravidade da lesión.
* Describi-la actuación para realizar por parte dun técnico deportivo nun deportista en coma diabético ou en choque insulínico.
* Analiza-las pautas de actuación dun técnico deportivo nun caso de anxina de peito.
* Ante un suposto práctico dun cadro convulsivo, organiza-los primeiros auxilios pertinentes.

5Aplica-los protocolos de evacuación de lesionados e feridos.* Ante un suposto práctico dun traumatizado de columna vertebral, defini-lo papel do técnico deportivo na manobra de traslado do accidentado.
* Describi-la forma de evacuación ante un traumatizado da columna vertebral.

6Explica-los principios xerais da hixiene no deporte.* Describi-las indicacións e o seguimento para realizar polos deportistas trala sesión de adestramento ou a participación nunha competición, desde o punto de vista da hixiene persoal.
* Fundamenta-los principios xerais de hixiene deportiva.

7Determina-las técnicas recuperadoras tralo exercicio físico.* Nun suposto práctico, aplica-las técnicas de recuperación máis axeitadas.

* Establecer unha secuencia axeitada de exercicios para a recuperación tralo exercicio físico.

8Diferencia-los efectos das principais drogodependencias sobre o organismo humano.* Explica-la incidencia da drogadicción na saúde do individuo.

* Describi-los efectos nocivos das drogas no organismo do deportista.

9Identifica-los factores que inducen ó tabaquismo e ó alcoholismo e defini-los efectos producidos por estes consumos nos deportistas novos.* Explica-la incidencia do tabaquismo na saúde do individuo e as repercusións a nivel deportivo.

* Describi-los efectos do consumo de bebidas alcohólicas nos deportistas novos e a súa incidencia no rendemento deportivo.

Contidos (duración 30 horas teóricas e 15 horas prácticas)

Contidos procedementais

Primeiros auxilios.

* Identificación das pautas xerais de actuación nos primeiros auxilios.

* Manexo e aplicación das técnicas exploratorias básicas nos primeiros auxilios.

* Aplicación dos procedementos e as técnicas de atención urxente nos traumatismos físicos e mecánicos.

* Simulación dunha reanimación cardiopulmonar.

* Identificación e comprobación dos xeitos de inmobilización e vendaxe máis importantes.

* Execución dos sistemas de evacuación dos feridos.

* Intervencións primarias en caso de necesidade nos pacientes.

* Avaliacións básicas dos pacientes feridos.

* Actuacións nos casos de coma diabético e choque insulínico.

Hixiene deportiva.

* Identificación das técnicas recuperadoras máis axeitadas tralo exercicio físico.

* Aplicación dos procedementos básicos necesarios en caso de drogodependentes e alcohólicos.

* Experimentación, desde o punto de vista hixiénico, das indicacións e as pautas oportunas tralo exercicio físico.

Contidos conceptuais

Primeiros auxilios.

* Introducción ós primeiros auxilios.

-Concepto e obxectivos.

-Pautas xerais de actuación.

-Valoración primaria e secundaria do paciente.

* Lexislación. Límites da actuación do técnico deportivo en primeiros auxilios.

* Traumatismos mecánicos: contusións, feridas, hemorraxias, lesións do aparello locomotor e lesións craniais e da columna vertebral.

-Contusións.

-Explicacións xerais sobre contusións.

-Intervencións primarias nas contusións.

-Contusións mínimas, de primeiro, segundo e terceiro grao.

-Feridas.

-Explicacións xerais sobre feridas.

-Intervencións primarias nas feridas.

-Síntomas principais.

-Hemorraxias.

-Explicacións xerais sobre hemorraxias.

-Intervencións primarias nas hemorraxias.

-Hemorraxias internas, externas e exteriorizadas.

-Lesións no aparello locomotor.

-Explicacións xerais sobre lesións do aparello locomotor.

-Síntomas e intervencións primarias.

-Escordaduras, luxacións e fracturas. Clasificacións.

-Lesións craniais e da cara.

-Explicacións xerais sobre lesións craniais.

-Intervencións primarias.

-Lesións na columna vertebral: explicacións xerais sobre lesións da columna vertebral e intervencións primarias.

-O politraumatizado.

* Traumatismos físicos producidos pola calor, o frío e a electricidade.

-Queimaduras.

-Explicacións xerais sobre queimaduras producidas pola calor, a electricidade e o frío.

-Intervencións primarias.

-Clasificacións segundo a profundidade e a extensión.

-Outras lesións producidas pola calor.

-Esgotamento, cambras, golpes de calor e insolacións.

-Explicacións xerais sobre intervencións primarias e prevención dos trastornos de calor.

-Hipotermia e conxelación.

-Explicacións xerais.

-Intervencións primarias.

-A prevención dos trastornos producidos polo frío.

* Inmobilización e vendaxe.

* Reanimación cardiopulmonar.

-Causas máis frecuentes de parada cardio-pulmonar.

-Reanimación cardiopulmonar básica en adultos e en nenos.

-Complicacións e perigos da reanimación cardiopulmonar.

-Obstrucción da vía aérea por un corpo estraño. Manobra de Heimlich. Atragoamento en paciente consciente e inconsciente.

* Anxina de peito e infarto de miocardio. Intervención primaria e evacuación.

* Reacción alérxica. Prevención. Intervención primaria.

* Alteracións endócrinas. Coma diabético e choque insulínico.

* O shock. Tipos, etioloxía, signos, síntomas e intervencións primarias.

* Os cadros convulsivos. Signos, síntomas e intervencións primarias.

Hixiene deportiva.

* Hixiene no deporte.

-Aspectos xerais da hixiene.

-Actividade física e saúde.

-Ciclo de actividade e descanso.

-Actividade física e hixiene.

-Actividade física e adaptacións.

* Técnicas recuperadoras do exercicio físico:

-Volta á calma.

-Relaxación.

-Masaxe.

-Ducha.

-Baño.

* Principais drogodependencias.

-Opiáceos. Intoxicación. Tolerancia. Síndrome de abstinencia.

-Cocaína. Formas de uso e vías de administración. Intoxicación. Síndrome de abstinencia.

-Cannabis. Formas de consumo. Intoxicación. Síndrome de abstinencia.

-Anfetaminas. Repercusións psicolóxicas. Síndrome de abstinencia.

* Tabaquismo.

-Efectos. Dependencia e síndrome de abstinencia.

* Alcoholismo.

-Repercusións psicopatolóxicas da intoxicación.

-Síndrome de abstinencia.

* Anabolizantes e actividade física.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia dos primeiros auxilios no mundo da actividade física.

* Respecto pola figura do técnico deportivo e colaboración con el na prevención e na actuación dos distintos accidentes que poidan ocorrer.

* Toma de conciencia da importancia da prevención dos accidentes.

* Recoñecemento e valoración da importancia da hixiene no campo das actividades físicas.

* Respecto pola lexislación vixente e polos límites da actuación do técnico deportivo no campo dos primeiros auxilios.

* Toma de conciencia da importancia dunha vida sa recoñecendo as repercusións psicopatolóxicas das diferentes intoxicacións.

3.3. Bloque específico.

3.3.1. Módulo formativo: desenvolvemento profesional.

Transversal ás tres unidades de competencia do

primeiro nivel

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la lexislación laboral aplicable ós titulares do certificado do primeiro nivel de fútbol.* Describi-la lexislación laboral aplicable ó exercicio da profesión do primeiro nivel en fútbol.

* Describi-las funcións e as tarefas propias do primeiro nivel de técnico deportivo en fútbol.

2Analiza-los requisitos legais para o exercicio da profesión.* Enumera-los requisitos laborais e fiscais para o exercicio da profesión do técnico deportivo en fútbol do primeiro nivel.
* Diferencia-las responsabilidades civís e penais do técnico deportivo no exercicio da súa profesión.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

* Nun suposto dun accidente cunhas condicións determinadas, defini-la responsabilidade civil e penal do técnico.
* Describi-los tipos e as vantaxes dos seguros de responsabilidade civil.

3Analiza-las competencias, as funcións, as tarefas e as responsabilidades do certificado de primeiro nivel en fútbol.* Describi-los dereitos, as obrigas e as responsabilidades de carácter laboral e fiscal que corresponden a un técnico deportivo no exercicio da súa profesión.

* Determina-las limitacións e as competencias do certificado de primeiro nivel de fútbol.

* Describi-los trámites administrativos, laborais e fiscais necesarios para exerce-la profesión.

4Analiza-lo sistema básico de organización territorial do fútbol.* Analiza-la estructura organizativa do fútbol en Galicia, diferenciando as funcións das federacións deportivas e as dos clubs deportivos.
* Defini-lo sistema básico de organización do fútbol na Federación Autonómica Galega.
* Describi-lo funcionamento dun club elemental de fútbol.

5Describi-la estructura formativa dos técnicos deportivos de fútbol en España.* Diferencia-los distintos plans de formación dos técnicos deportivos na especialidade de fútbol.
* Analiza-las vantaxes e os inconvenientes da actual estructura formativa dos técnicos deportivos en fútbol.

Contidos (duración: 10 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise da figura profesional do técnico deportivo de primeiro nivel de fútbol.

* Determinación das principais competencias profesionais do técnico deportivo de primeiro nivel de fútbol.

* Clasificación dos clubs de fútbol.

* Diferenciación do sistema básico da organización do fútbol en Galicia e no ámbito do Estado.

* Análise dos distintos plans de formación dos técnicos deportivos de fútbol.

Contidos conceptuais

* Figura profesional do técnico deportivo.

-Requisitos legais para o exercicio profesional.

-Requisitos laborais e sociais para o exercicio da profesión.

-Requisitos fiscais para o exercicio da profesión.

* Réxime de responsabilidades do técnico deportivo no exercicio profesional.

-Responsabilidade civil.

-Responsabilidade penal.

-Requisitos fiscais do traballador por conta allea.

* Lexislación aplicable ás relacións laborais.

* Competencias profesionais do primeiro nivel dos técnicos deportivos en fútbol.

-Funcións e tarefas.

-Limitacións.

* Organización dos adestradores dentro da RFEF.

-Organización dos adestradores.

-Centro de estudios, desenvolvemento e investigación do fútbol.

-Escola Nacional de Adestradores.

* Federación Territorial da Comunidade Autónoma Galega de Fútbol. Organización e funcións.

* Clubs de fútbol. Características.

* Plans de formación dos técnicos deportivos das especialidades de fútbol.

Contidos actitudinais

* Aceptación da lexislación vixente respecto ó ámbito profesional do técnico deportivo en fútbol do primeiro nivel.

* Respecto e valoración polas peculiaridades na organización territorial do fútbol.

* Interese polos plans de formación dos técnicos deportivos na especialidade de fútbol.

3.3.2. Módulo formativo: dirección de equipos.

Asociado á unidade de competencia 2: conducir e acompaña-lo equipo durante a práctica deportiva

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las características psicolóxicas máis significativas dos diferentes períodos da evolución do futbolista.* Describi-las características psicolóxicas máis significativas dos futbolistas segundo a idade.

* Defini-las características psicolóxicas máis significativas para a obtención de talentos deportivos.

2Identifica-los modelos de relación do adestrador cos futbolistas novos.* Describi-lo papel do adestrador nun equipo de fútbol base.

* Selecciona-los aspectos máis positivos dos modelos de relación entre o adestrador e o futbolista novo.

3Valora-la responsabilidade do adestrador no desenvolvemento deportista do futbolista novo. * Defini-la responsabilidade do adestrador de futbolistas novos.

4Analiza-la influencia dos grupos humanos non deportivos no desenvolvemento deportivo do futbolista novo.* Describi-la posible influencia da familia no desenvolvemento deportivo do futbolista novo.

* Analiza-la posible interacción entre o adestrador e os grupos humanos non deportivos para a facilitación do desenvolvemento deportivos nos rapaces.

5Detecta-los distintos intereses dos deportistas novos cara ó fútbol.* Valora-los intereses máis positivos dos deportistas para a práctica do fútbol base.

* Contrasta-los diferentes intereses dos futbolistas novos e do adestrador cara ó seu deporte.

6Analiza-lo papel do arbitro de fútbol e a responsabilidade do adestrador fronte á súa autoridade.* Especifica-la relación entre árbitro e adestrador nun partido de fútbol.

* Describi-lo papel do adestrador durante as actuacións arbitrais.

7Determina-lo papel do adestrador na dirección de equipos durante o adestramento e a competición.* Nun suposto práctico, dirixir un equipo de fútbol de xogadores novos durante unha sesión de adestramento e durante un partido de fútbol.

* Analiza-la comunicación existente durante o adestramento e os partidos entre o adestrador e os deportistas novos.

Contidos (duración: 5 horas teóricas e 5 prácticas)

Contidos procedementais

* Diferenciación das características psicolóxicas dos deportistas segundo as distintas idades.

* Análise da responsabilidade do adestrador nos futbolistas novos.

* Comparación entre o papel do adestrador nas súas dúas facetas: educador e instructor deportivo.

* Análise do fútbol como xogo educativo.

* Observación directa de equipos de fútbol durante o adestramento e a competición.

* Observación, por parte do adestrador, de imaxes gravabas durante a competición.

Contidos conceptuais

* Futbolista.

-Características psicolóxicas do futbolista infantil.

-Características psicolóxicas do futbolista xuvenil.

-Detección de talentos deportivos.

* Papel do adestrador no feito deportivo.

-Papel do instructor deportivo.

-Papel de educador.

* Responsabilidade do adestrador de futbolistas novos.

* Grupos humanos non deportivos de influencia.

-Familia, colexio e amigos.

-Relación do adestrador de fútbol cos grupos humanos.

* Fútbol como xogo deportivo.

-Iniciación ó fútbol.

-Xogo limpo.

-Fútbol e violencia en futbolistas novos.

* Árbitro de fútbol.

* Comunicación no ensino do fútbol.

-Conceptos e tipos de comunicación.

-Modelos de comunicación entre adestrador e xogadores.

* Papeis do adestrador.

* Dirección de equipos de fútbol durante o adestramento.

-Relación entre xogadores.

-Traballo en equipo.

* Dirección de equipos de fútbol durante a competición.

-Observación directa.

-Comunicación entre adestrador e xogador.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia do adestrador para dirixir equipos de deportistas novos.

* Interese e preocupación polos modelos de relación do adestrador cos futbolistas novos.

* Colaboración co árbitro para o desenvolvemento dun xogo limpo durante a competición deportiva.

* Preocupación polo papel educativo do fútbol.

3.3.3. Módulo formativo: metodoloxía do ensino do adestramento do fútbol.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír

nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Aplica-los principios da didáctica ó proceso de ensino e aprendizaxe do fútbol.* Describi-lo proceso de aprendizaxe dun determinado xesto de fútbol.

* Aplica-las principias pautas didácticas para o ensino dunha habilidade deportiva no fútbol.

2Empregar unha progresión metodolóxica no ensino da técnica e da táctica do fútbol.* Nun suposto práctico de desenvolvemento dunha sesión de ensino dun determinado xesto técnico-táctico de fútbol:
-Seleccionar nunha orde progresiva de dificultade as actividades adaptadas ó grupo deportivo.
-Executa-la secuencia dos exercicios máis axeitados para a aprendizaxe.
-Os xogos axeitados á sesión.

3Analiza-los contidos técnicos e tácticos das etapas de iniciación ó fútbol e de adquisición dos fundamentos da técnica.* Para a etapa de iniciación e adquisición dos fundamentos da técnica do fútbol:-Describi-los obxectivos terminais do ensino.-Enumera-los contidos técnicos das etapas.-Concreta-las diferentes metodoloxías do ensino dos contidos técnicos.
* Explicar e aplica-los contidos técnicos e tácticos desenvolvidos na etapa de iniciación.

4Identifica-los diferentes métodos e estilos de ensino aplicables nas fases de iniciación e adquisición dos fundamentos da técnica.* Aplicar un método de ensino do xesto técnico e xustifica-lo seu emprego.

* Aplicar un estilo de ensino e xustifica-la súa utilización.

5Aplica-los medios, os recursos e as axudas para o ensino da técnica do fútbol e a súa aplicación nas fases de iniciación e adquisición dos fundamentos da técnica.* Aplicar, nun suposto práctico de ensino dunha técnica deportiva, polo menos tres axudas pedagóxicas e xustifica-la súa utilización.

* Selecciona-los recursos didácticos máis axeitados para o ensino dun determinado xesto técnico do fútbol.

* Utiliza-lo xogo como medio de ensino deportivo.

6Identifica-los erros de execución técnica, determina-las súas causas e aplica-los métodos e medios máis axeitados para a súa corrección.* Explicar e caracteriza-los erros de execución máis frecuentes no fútbol.

* Nun suposto práctico de ensino dun xesto técnico na etapa de inicio deportivo.-Detecta-los erros de execución do deportista.-Aplica-los exercicios axeitados para a corrección do erro detectado.

7Defini-los criterios para avalia-la progresión na aprendizaxe da técnica.* Describi-los parámetros que se deben ter en conta para avalia-lo desenvolvemento da sesión de ensino deportivo.
* Enumera-los parámetros que se deben ter en conta para avalia-la aprendizaxe dos deportistas.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Explicación das características técnicas do xesto.

* Clasificación dos contidos axeitados á iniciación deportiva do fútbol.

* Selección das actividades para o ensino deportivo en razón dos obxectivos.

* Aplicación dos distintos exercicios para a adquisición de habilidades técnicas.

* Execución da secuencia dos exercicios máis axeitados para a aprendizaxe dunha técnica deportiva.

* Utilización de xogos no ensino da iniciación do fútbol.

* Clasificación dos distintos exercicios para o quecemento específico.

* Selección de recursos para o ensino do fútbol.

* Utilización dos instrumentos básicos para a avaliación do ensino do fútbol.

* Aplicación dos medios e dos recursos máis apropiados ás idades de iniciación ó fútbol.

* Elección dos medios de ensino deportivo.

* Demostración e análise dos distintos xestos técnicos.

* Observación da execución do xesto técnico por parte do adestrador.

* Análise do proceso de corrección de erros nos xestos técnicos.

* Utilización de exercicios para a corrección de defectos de execución técnica.

Contidos conceptuais

* Fundamentos do proceso de ensino e aprendizaxe do fútbol.

-Proceso de aprendizaxe dos xestos técnicos de fútbol.

* Principios da didáctica e a súa aplicación ó ensino do fútbol.

* Etapas no ensino da técnica do fútbol. Progresión metodolóxica.

-Características das etapas no ensino da técnica do fútbol.

-Etapa de iniciación ó fútbol.

* Obxectivos no ensino do fútbol nas fases de iniciación deportiva e adquisición de fundamentos técnicos.

-Concepto de tipos de obxectivos.

-Obxectivos no ensino do fútbol.

* Contidos das etapas de iniciación deportiva e adquisición dos fundamentos da técnica.

-Concepto e tipos de estilos e métodos de ensino.

-Principais métodos e estilos de ensino aplicables ó fútbol.

* Medios, axudas e recursos para o ensino de fútbol.

-Recursos no ensino do fútbol. Concepto e tipos.

-Medios no ensino do fútbol. Factores que determinan a elección dos medios de ensino.

* Sesión de ensino de fútbol.

-Concepto e partes da sesión.

-Características da sesión de ensino do fútbol.

-Factores que determinan a aprendizaxe do fútbol.

-Fases do proceso de aprendizaxe.

* Explicación e demostración do xesto técnico.

-Imaxe ideomotora do xesto técnico.

-Linguaxe corporal na explicación dun xesto técnico.

-Imaxe visual do xesto técnico.

-Imitación do xesto técnico.

* Execución do xesto técnico no deportista.

-Execución individual e en grupos.

-Papel do técnico na execución do xesto técnico.

-Observación da execución do xesto técnico.

* Corrección dos defectos de execución do xesto técnico.

-Defectos e erros de coordinación.

-Defectos automatizados e non automatizados.

-Sincinesias.

-Proceso de corrección de defectos.

-Características didácticas da corrección de defectos.

* Avaliación no ensino do fútbol.

-Concepto e tipos de avaliación.

-Obxectivos e instrumentos básicos para a avaliación.

-Criterios para a avaliación do ensino deportivo.

* Motivación para o proceso de aprendizaxe da técnica do fútbol.

-Construcción do grupo.

-Participación dos deportistas no proceso de ensino e aprendizaxe.

-Información e xustificación das tarefas e dos obxectivos do ensino.

-Determinación de obxectivos conseguibles.

-Corrección positiva.

-Afirmación e recoñecementos dos progresos e esforzos.

-Diversión.

Contidos actitudinais

* Conciencia da importancia das progresións metodolóxicas na iniciación da técnica deportiva.

* Aceptación do xogo como medio de ensino do fútbol.

* Preocupación polas adaptacións do ensino técnico e táctico ós deportistas no fútbol base, en función das características do grupo.

* Rigor no desenvolvemento das distintas sesións canto á seguridade do grupo.

* Esforzo e preocupación, por parte do adestrador, das avaliacións do desenvolvemento da sesión de ensino, da propia aprendizaxe do alumno e da propia autoavaliación da súa actuación.

3.3.4. Módulo formativo: preparación física.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír nos principios fundamentais da técnica e da táctica deportiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la influencia das calidades físicas condicionais e das calidades perceptivo-motoras nos xestos técnicos básicos do fútbol.* Describi-la relación existente entre as calidades físicas condicionais e as calidades perceptivo-motoras nos xestos técnicos básicos do fútbol.

* Partindo dun xesto técnico determinado, selecciona-la calidade física condicional ou perceptivo-motora desenvolvida.

2Aplica-los modelos de desenvolvemento das calidades físicas condicionais e as calidades perceptivo-motoras en función das diferentes idades.* Nun suposto dun equipo de fútbol infantil nun momento determinado da tempada deportiva, establece-los exercicios que compoñen unha sesión de adestramento físico.

* Explica-la elección dos exercicios aplicables para o desenvolvemento das calidades físico condicionais e perceptivo-motoras na dirección dunha sesión de adestramento para deportistas de diferentes idades.

* Simula-la dirección dunha sesión de adestramento dun equipo de fútbol de idade infantil atendendo ó obxectivo da mellora das calidades perceptivo-motoras.

Contidos (duración: 5 horas teóricas e 10 prácticas)

Contidos procedementais

* Análise da relación entre as calidades condicionais e a técnica do fútbol.

* Análise da relación entre as calidades perceptivo-motoras e a técnica do fútbol.

* Desenvolvemento da condición física en función das diferentes idades.

Contidos conceptuais

* Calidades físicas condicionais e a súa relación coa técnica do fútbol.

* Calidades perceptivo-motoras e a súa relación coa técnica do fútbol.

* Condición física en función das diferentes idades.

Contidos actitudinais

* Valoración do desenvolvemento da técnica do fútbol en relación coas calidades físicas condicionais e perceptivo-motoras.

* Preocupación pola condición física adaptada as diferentes idades.

3.3.5. Módulo formativo: regras de xogo.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír

nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las medidas e as características regulamentarias dos elementos que interveñen no desenvolvemento do xogo do fútbol.* Desenvolver e ilustrar mediante gráficos elementos que interveñen no desenvolvemento do xogo do fútbol: terreo de xogo, balón, xogadores, etc.

* Describi-la evolución das medidas e das características regulamentarias dos elementos que interveñen no desenvolvemento do xogo do fútbol.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

2Interpretar e aplica-las normas básicas do regulamento do fútbol.* Nun suposto práctico:-Interpreta-los xestos e as indicacións do árbitro e dos árbitros asistentes.
-Explica-las situacións arbitrais en función da aplicación das normas de xogo.
-Aplica-las regras do xogo ó desenvolvemento dun partido de fútbol.
-Xustifica-la aplicación da regra.

Contidos (duración: 15 horas teóricas e 5 prácticas)

Contidos procedementais

* Ilustración mediante gráficos de tódolos elementos que interveñen no xogo do fútbol.

* Interpretación das principais normas regulamentarias do fútbol.

* Análise dos diferentes saques de fútbol: saída, banda, porta e esquina.

* Aplicación dos recursos para a aprendizaxe do regulamento do fútbol en deportistas novos.

Contidos conceptuais

* Terreo de xogo.

* Balón.

* Número de xogadores e equipo de xogadores.

* Árbitro e árbitros asistentes.

* Duración do partido.

* Saque de saída.

* Balón en xogo e fóra de xogo.

* Tanto marcado.

* Posición de fóra de xogo.

* Faltas e incorreccións.

* Tiros libres.

* Penalti.

* Saques.

* Recursos para a aprendizaxe das regras por deportistas novos.

Contidos actitudinais

* Aceptación das normas regulamentarias que rexen o desenvolvemento do fútbol.

* Cooperación e colaboración cos encargados da aplicación do regulamento do xogo.

* Actitude positiva durante a evolución da aprendizaxe do regulamento en deportistas novos.

3.3.6. Módulo formativo: seguridade deportiva.

Asociado á unidade de competencia 3: Garanti-la

seguridade dos deportistas aplicando, de se-lo caso,

os primeiros auxilios necesarios.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Enumera-las lesións por sobrecarga máis frecuentes no fútbol, así como os medios e os métodos para evitalas.* Describi-las lesións e os traumatismos máis usuais no fútbol.

* Determina-las causas que producen as principais lesións por sobrecarga.

* Precisa-las medidas máis axeitadas para previ-las lesións por sobrecarga.
* Indica-las normas de actuación do adestrador durante un traumatismo ou lesión.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

2Describi-las lesións por axentes indirectos máis frecuentes no fútbol e aplica-las medidas máis axeitadas para evitalas.* Describi-las lesións máis frecuentes por axentes directos.

* Indica-los mecanismos de producción destas lesións e a forma de previlos.

* Sinala-la influencia dos materiais na xeración de lesións deportivas no deporte do fútbol.

3Describi-los métodos e os medios de seguridade aplicables ós adestramentos e partidos de fútbol.* Nun suposto práctico dun partido de fútbol de categorías infantís:-Enumera-los principais medios de seguridade.-Aplica-los principais métodos de seguridade durante o partido.
* Durante un adestramento deportivo con deportistas novos:-Xustifica-la elección dos métodos e dos medios de seguridade aplicados.

4Aplica-los métodos máis efectivos para a prevención dos trastornos ocasionados pola acción das radiacións solares.* Explica-los efectos sobre a pel da sobreexposición ás radiacións solares nos deportes ó aire libre.

* Indica-las medidas que hai que tomar para a prevención dos efectos perniciosos do sol na pel dos practicantes dos deportes ó aire libre.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das principais lesións producidas por sobrecargas no fútbol.

* Aplicación dos métodos e dos medios para evita-las lesións por sobrecarga no deporte do fútbol.

* Indicación dos aspectos positivos do quecemento na prevención dos accidentes por sobrecarga.

* Explicación da influencia dos distintos materiais na xeración de lesións.

* Recoñecemento dos trastornos ocasionados pola acción das radiacións solares.

* Aplicación dos métodos e medios de seguridade aplicables ós adestramentos e ós partidos de fútbol.

Contidos conceptuais

* Lesións por sobrecarga máis frecuentes no fútbol.

-Mecanismo de producción.

-Prevención das lesións por sobrecarga.

-Medios e métodos de evitalas.

-Efecto do quecemento na prevención dos accidentes por sobrecarga.

* Lesións por axentes indirectos máis frecuentes:

-Mecanismo de producción.

-Prevención de lesións.

-Influencia dos materiais na xeración de lesións.

* Trastornos ocasionados pola acción das radiacións solares.

-Eritema solar. Síntomas. Prevención. Intervencións primarias.

-Avellentamento cutáneo. Síntomas. Prevención. Intervención a medio prazo.

-Procesos canceríxenos na pel. Recoñecemento e prevención. Intervención a medio e a longo prazo.

* Métodos e medios de seguridade aplicables ós adestramentos e ós partidos de fútbol.

Contidos actitudinais

* Interese pola prevención das principais lesións producidas na práctica do fútbol.

* Valoración dos métodos e dos medios máis axeitados para a práctica segura do fútbol.

* Preocupación polas normas de actuación que debe segui-lo adestrador cando xorde un accidente.

3.3.7. Módulo formativo: tácticas e sistemas de xogo.

Asociado á unidade de competencia 2: Conducir

e acompaña-lo equipo durante á práctica deportiva.

Capacidades terminais e os criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los principios fundamentais da táctica do fútbol e a súa aplicación ó xogo na etapa de iniciación deportiva.* Describi-los principios fundamentais da táctica e relaciona-los principios ofensivos e defensivos.

* Nun suposto dun equipos de fútbol de categoría infantil con deportistas na etapa da iniciación deportiva:-Xustifica-los fundamentos da táctica e a súa aplicación ó xogo na fase de iniciación deportiva.

-Establece-los principios fundamentais da táctica relacionados co traballo específico do porteiro.
* Explica-la influencia das calidades perceptivo-motoras sobre a execución de accións tácticas en idades novas.

2Describi-los sistemas básicos de xogo e as accións estratéxicas aplicables ó xogo na etapa de iniciación deportiva.* Dado un suposto práctico dun equipo de fútbol de categoría infantil, con deportistas na etapa de iniciación deportiva:-Determinar e xustifica-los sistemas básicos de xogo e as accións estratéxicas aplicables ó xogo.
-Diferencia-los aspectos fundamentais das accións estratéxicas sen e con posesión de balón.
-Diferencia-las accións tácticas en función das distintas idades.

3Aplica-los coñecementos sobre a táctica, os sistemas de xogo e as estratexias ó xogo de equipos de futbolistas novos.* Emprega-los criterios axeitados sobre a táctica e os sistemas de xogo con futbolistas novos no desenvolvemento do xogo.

* Identifica-lo fundamento táctico partindo dun determinado esquema de xogo en deportistas novos.

4Aplica-la terminoloxía elemental da táctica do fútbol.* Utiliza-los termos tácticos básicos aplicados á iniciación deportiva.

* Emprega-la terminoloxía máis axeitada nunha formulación táctica.

5Describi-los criterios para adestrar na táctica, na estratexia e nos sistemas de xogo con futbolistas novos.* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol de rapaces nun período concreto da competición, establece-los obxectivos tácticos para o adestramento.
* Diferencia-los obxectivos tácticos con base nas accións tácticas de defensa ou ataque adaptado á idade dos deportistas.

6Iniciar no coñecemento da historia do fútbol.* Describi-la evolución histórica do fútbol desde o século XVI ata a actualidade.
* Analiza-los feitos máis relevantes na evolución histórica do fútbol.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 20 prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das tácticas deportivas.

* Análise das capacidades cognitivas en relación coas capacidades de accións tácticas.

* Enumeración das distintas calidades perceptivo-motoras e condicionais, así como das habilidades técnicas en relación coas accións tácticas.

* Identificación dos principios fundamentais da táctica.

* Aplicación dos sistemas de xogo á iniciación deportiva.

* Adestramento nas distintas accións tácticas.

* Organización do xogo con base en situacións estratéxicas.

* Aplicación das accións tácticas en función das idades dos rapaces.

* Enumeración dos obxectivos tácticos para os equipos de fútbol atendendo ás idades.

Contidos conceptuais

* Táctica do fútbol.

-Concepto e principios.

-Capacidades cognitivas na súa relación coas accións tácticas.

-Calidades perceptivo-motoras e habilidades técnicas en relación coas accións tácticas.

* Principios fundamentais da táctica.

-Principios ofensivos.

-Principios defensivos.

-Diferentes accións tácticas.

-Traballo específico do porteiro.

* Sistemas tácticos.

-Sistemas.

-Sistema de xogo.

-Sistemas de xogo aplicables na iniciación deportiva.

* Accións estratéxicas.

-Estratexia. Conceptos xerais.

-Accións estratéxicas con e sen posesión do balón.

-Relación entre ataque e defensa.

-Organización do xogo.

-Accións tácticas en función das distintas idades.

* Obxectivos tácticos para os equipos de fútbol segundo as diferentes idades.

-Acondicionamento físico e obxectivos tácticos.

-Acción tácticas de ataque e defensa.

-Velocidade de execución das accións tácticas.

* Accións tácticas do porteiro.

* Historia do fútbol desde o século XVI ata o século XXI.

Contidos actitudinais

* Valoración dos principios fundamentais da táctica no desenvolvemento do fútbol.

* Rigor na aplicación dos criterios axeitados para adestrar na táctica nos deportistas novos.

* Esforzarse pola adaptación dos sistemas tácticos á iniciación deportiva.

3.3.8. Módulo formativo: técnica individual e colectiva.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír

nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Obxectivos formativos e os criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los fundamentos da técnica do fútbol.* Explica-los fundamentos técnicos do fútbol adaptándoos á iniciación deportiva.
* Describi-los fundamentos técnicos do fútbol.

2Analiza-los xestos técnicos básicos do fútbol na etapa de iniciación deportiva e a metodoloxía máis axeitada para o seu ensino.* Explica-las posicións corporais de cada un dos xestos técnicos en función das superficies de contacto entre o xogador e o balón.

* Describi-los exercicios prácticos aplicables á aprendizaxe dos xestos técnicos básicos do fútbol en función dos diferentes condicionantes de execución.

* Caracteriza-los diferentes erros de execución dos xestos técnicos básicos do fútbol e propor exercicios para a súa corrección.
* Describi-la secuencia de exercicios que permitan a adquisición por parte do futbolista dos xestos técnicos básicos.
* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol de rapaces nun período concreto da competición, establece-los obxectivos técnicos do adestramento.

3Aplica-la terminoloxía elemental da técnica do fútbol.* Utiliza-los termos técnicos básicos aplicados á iniciación deportiva.

4Realiza-los xestos técnicos fundamentais do fútbol.* Demostra-lo control do balón en función das distintas superficies de contacto.
* Empregando imaxes reais da execución dun determinado xesto técnico, detecta-los erros de execución, coordinación ou sincinesias, e propor exercicios para a súa corrección.
* Partindo dun determinado esquema de xogo, identifica-lo fundamento técnico no que se fundamenta.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 20 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das técnicas deportivas.

* Análise dos distintos xestos técnicos.

* Análise das calidades perceptivo-motoras e facilitadoras que interveñen no control, na conducción, no golpeo e no caneo do balón.

* Aplicación dos exercicios máis axeitados para a aprendizaxe do control, o manexo, a conducción, o golpeo e o caneo do balón.

* Elección da progresión de exercicios encamiñados ó tiro, á interceptación e á recuperación do balón.

* Determinación do adestramento técnico de equipos infantís, de adolescentes e de adultos.

* Deseño de adestramentos relacionando calidades perceptivo-motoras, condicionais e facilitadoras coa técnica de fútbol.

* Aplicación de circuítos técnicos no adestramento.

* Execución dos adestramentos atendendo ós medios e ás instalacións necesarias.

* Emprego da terminoloxía elemental do fútbol.

Contidos conceptuais

* Técnica deportiva.

-Concepto e clasificación.

* Xestos técnicos básicos do fútbol.

-Control do balón.

-Manexo do balón.

-Conducción do balón.

-Golpeo co pé.

-Golpeo coa testa.

-Caneo.

-Tiro.

-Interceptación e recuperación do balón.

* Técnica colectiva.

-Finta.

-Pase.

-Desdobramento.

-Accións de xogo combinativas.

* Técnica de porteiro.

-Técnica individual e colectiva.

* Estratexia.

-Accións técnicas en estratexia.

* Aplicacións ó adestramento.

-Circuítos técnicos.

-Medios e instalacións.

-Adestramento técnico de equipos infantís, de adolescentes e de adultos.

* Obxectivos técnicos para os equipos de fútbol segundo as diferentes idades.

-Acondicionamento físico e obxectivos técnicos.

-Xestos técnicos defensivos e ofensivos.

-Velocidade de execución dos xestos técnicos.

Contidos actitudinais

* Preocupación pola utilización da terminoloxía técnica básica adecuada á iniciación deportiva do fútbol.

* Valoración da calidade dos xestos técnicos básicos.

* Interese pola aplicación das diferentes formas de adestramento dos rapaces atendendo ós xestos técnicos e á súa idade.

* Valoración do traballo das calidades perceptivo-motoras, condicionais e facilitadoras para a consecución dos xestos técnicos.

3.4. Bloque complementario do primeiro nivel.

3.4.1. Módulo formativo: módulo complementario

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Aplica-la terminoloxía máis frecuentemente utilizada nas ciencias da especialidade deportiva en alemán, en francés e en inglés.* Sobre un texto no idioma que proceda referido á especialidade deportiva, seleccionar e traduci-los seus termos básicos e emprega-la terminoloxía máis axeitada.

2Elaborar textos utilizando un procesador de textos para facilita-lo cumprimento das funcións adecuadas ó seu nivel.* Emitir un informe ou unha tarefa.

* Elaborar un documento que se refira ó plan de viaxe dun equipo de fútbol para xogar un partido noutra localidade, que conteña tódolos datos precisos.

3Inicia-los futuros técnicos na práctica deportiva realizada por discapacitados.* Aplica-la didáctica adecuada para ensinar un aspecto da especialidade a discapacitados físicos, psíquicos ou sensoriais.
* Describir, en función da discapacidade, os sistemas e os métodos para desenvolve-las calidades físicas e perceptivo-motoras necesarias para practica-lo fútbol no caso de deportistas discapacitados.
* Selecciona-las discapacidades que fan posible a práctica do fútbol de competición.
* Nun suposto dado, utiliza-los recursos didácticos para lle ensinar a un discapacitado tres xestos técnicos diferentes.
* Nun suposto dun equipo de discapacitados de idade infantil, enumerar e explicar recursos que motiven a aprendizaxe ou a mellora de xestos técnicos.

Contidos (duración: 25 horas)

Contidos procedementais

* Utilización da terminoloxía específica básica da especialidade deportiva nos idiomas alemán, francés ou inglés.

* Selección e traducción, sobre un texto, de termos básicos da especialidade deportiva do fútbol.

* Emprego dos procesadores de textos habituais actualmente no mercado.

* Desenvolvemento de adestramentos de fútbol realizada por discapacitados.

* Aplicación de técnicas de motivación para futbolistas discapacitados.

Contidos conceptuais

* Terminoloxía específica básica da especialidade deportiva no idioma que proceda.

* Procesamento de textos.

-Documentos: apertura, pechamento e elaboración de documentos.

-Formatos de caracteres, parágrafos e páxinas.

-Almacenamento de textos e gráficos con autotexto.

-Táboas e columnas.

-Patróns e estilos.

* Fútbol como deporte para discapacitados.

-Análise histórica da especialidade do fútbol para discapacitados.

-Organización federativa internacional, estatal e autonómica.

-Etioloxía e tipoloxía das discapacidades dos deportistas que poden practica-lo fútbol.

-Didáctica básica da especialidade para discapacitados.

-Técnicas de motivación para futbolistas discapacitados.

Contidos actitudinais

* Aceptación das novas tecnoloxías aplicadas ó deporte do fútbol como medio de mellora na práctica deportiva.

* Preocupación polo coñecemento, noutros idiomas, de todo o relativo ó deporte do fútbol.

* Actitude positiva ante a práctica do fútbol para discapacitados.

* Esforzo por entender tódalas barreiras arquitectónicas que atopa o deportista discapacitado ó levar á practica o fútbol.

3.5. Bloque de formación práctica do primeiro nivel.

3.5.1. Módulo formativo: módulo de formación práctica.

Capacidades terminais e sesións formativas de

referencia

Capacidades terminaisSesións formativas

1Realizar exercicios de técnica e táctica básica do fútbol.* Aplicación da secuencia dos exercicios prácticos máis axeitados para a consecución da técnica e da táctica básicas.

* Realización de actividades de iniciación deportiva con base nas diferentes características dos deportistas.

2Aplicar medidas de seguridade deportiva durante a práctica do fútbol.* Redacción de consellos hixiénico-sanitarios previos e posteriores á realización de actividades deportivas.

* Selección dos primeiros auxilios, en caso necesario, durante a práctica deportiva.

3Acompañar e guia-lo grupo de deportistas na súa práctica baixo a supervisión dun técnico de nivel superior.* Verificación do programa de traballo do grupo de deportistas durante a práctica deportiva.

* Redacción de recomendacións e consellos respecto á vestimenta máis adecuada no seu deporte.

* Revisión do material para empregar nas diferentes actividades comprobando o estado tanto no inicio como ó remate do adestramento.

4Realizar calquera actividade ou tarefa asignada e relacionada co traballo que se realiza, con profundidade en función do nivel de cualificación desta figura.* Aplicación responsable das normas, os procesos e os procedementos establecidos ante calquera actividade ou tarefa, obxectivos, tempos de realización e niveis xerárquicos existentes na escola ou na institución onde está inserto.

* Responsabilidade no traballo asignado, comunicándose coa persoa adecuada en cada momento.

* Executar con rigor e dilixencia ás instruccións recibidas.

* Coordinación da súa actividade coa do resto do persoal do club, colexio ou escola, mantendo boas relacións interpersoais.

* Realización de actividades segundo os procedementos e as normas internas do club, o colexio, etc.

Duración: 150 horas

Desenvolvemento das sesións

Baixo a supervisión do titor asignado e co equipo ou grupo, o período de formación práctica distribuirase do seguinte xeito:

* Sesións de iniciación ó fútbol, entre o 60% e o 80% do total do tempo.

* Sesións de programación das sesións realizadas, entre o 20% e o 40% do total do tempo.

As sesións formativas desenvolveranse en tres fases: observación, colaboración e actuación supervisada. Ó remate das tres fases o alumno redactará a memoria correspondente a cada sesión.

4. Perfil profesional: nivel II.

4.1. Competencia xeral.

Programar e efectua-lo ensino do fútbol dirixido ó seu perfeccionamento na execución técnica e táctica do deportista, así como efectua-lo adestramento de deportistas e de equipos da modalidade deportiva do fútbol.

4.2. Capacidades profesionais.

4.2.1. Capacidades técnicas.

* Programa-lo ensino do fútbol e a avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe.

* Ensina-la técnica e as tácticas propias do perfeccionamento do fútbol.

* Avalia-la progresión da aprendizaxe.

* Identifica-los erros de execución técnica e táctica dos futbolistas.

* Detecta-las causas dos erros nas execucións técnicas e tácticas, aplica-los medios e os métodos máis axeitados para a súa corrección, e facilita-la súa progresión para posteriores fases da tecnificación deportiva.

* Realiza-la programación específica e operativa do adestramento a curto e a medio prazo.

* Realiza-lo adestramento táctico aplicable á competición deportiva.

* Avalia-la actuación do deportista e do equipo trala competición.

* Colaborar na detección de individuos con características físicas e psíquicas susceptibles de introducirse en procesos de alto rendemento deportivo.

* Programa-los plans de actuación para o desenvolvemento das actividades de fútbol co fin de alcanza-lo obxectivo deportivo proposto, garantindo as condicións de seguridade, dada a condición física e o interese dos practicantes.

* Analizar e interpreta-la información técnica relacionada co seu traballo co fin de incorpora-las novas tendencias e técnicas, e utiliza-los novos equipos e materiais do sector.

* Analizar, cunha visión global e integradora do proceso, a función das instalacións e dos equipamentos, así como as dimensións técnica, pedagóxica, organizativa, económica e humana do seu traballo.

4.2.2. Capacidades para afrontar continxencias.

* Verifica-la dispoñibilidade da asistencia sanitaria existente nos campos de xogo.

* Resolve-las continxencias que se presenten en relación coas persoas, coas instalacións e cos equipamentos ou materiais, consultando as decisións cando as repercusións excedan o seu ámbito de actuación.

* Verifica-las condicións de seguridade no desenvolvemento da actividade deportiva do fútbol.

4.2.3. Capacidades para a dirección de tarefas.

* Dirixi-las sesións de adestramento, en razón dos obxectivos deportivos, garantindo as condicións de seguridade.

* Dirixir, ó seu nivel, o acondicionamento físico de futbolistas en función do rendemento deportivo.

* Dirixir deportistas ou equipos na súa actuación técnica e táctica durante a competición.

* Dirixir equipos ou deportistas en competicións de fútbol, aplicando o regulamento das competicións.

* Organizar e verifica-lo traballo programado para os técnicos deportivos en fútbol do primeiro nivel.

4.2.4. Capacidades para adaptarse ó medio.

* Detectar e interpreta-los cambios tecnolóxicos, organizativos, económicos e sociais que inciden na súa actividade profesional.

4.3. Responsabilidade e autonomía nas situacións de traballo.

A este técnico requiriránselle as capacidades de autonomía en:

* Ensino do fútbol ata a consecución por parte do deportista dos coñecementos técnicos e tácticos na perfección do fútbol.

* Dirección e organización do adestramento de futbolistas e de equipos de fútbol.

* Verificación e avaliación do proceso de instrucción deportiva.

* Dirección técnica e táctica de futbolistas e equipos durante a participación en competicións deportivas.

* Verificación do rendemento deportivo dos deportistas con base na súa capacitación profesional.

* Verifica-lo traballo do técnico deportivo en fútbol de primeiro nivel.

4.4. Unidades de competencia.

1. Programar e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo adestramento de xogadores e equipos de fútbol.

2. Dirixir xogadores e equipos durante os partidos de fútbol.

4.5. Realizacións de cada unidade de competencia.

4.5.1. Unidade de competencia 1: programar e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo adestramento de xogadores e de equipos de fútbol.

* Programa-las actividades tendo en conta a condición física dos individuos, os seus intereses e a propia individualidade.

* Selecciona-las metodoloxías coherentes cos principios do ensino do fútbol.

* Controlar e dirixi-lo grupo durante o adestramento da técnica individual e colectiva.

* Realiza-las actividades de táctica e sistemas de xogo de acordo coa programación xeral, adaptándose ás características dos futbolistas.

* Elixi-los estilos de ensino máis axeitados, tendo en conta os condicionantes, en función dos obxectivos que se queiran conseguir.

* Promover unha interacción social positiva entre os xogadores ó dinamiza-lo adestramento.

4.5.2. Unidade de competencia 2: dirixir xogadores e equipos durante os partidos de fútbol.

* Preve-la forma de avalia-lo proceso e os resultados da competición.

* Informar sobre as normas que rexerán a competición deportiva.

* Determina-las estratexias máis convenientes durante o partido de fútbol.

4.6. Localización no ámbito deportivo.

4.6.1. Contorno profesional e de traballo.

Esta figura exercerá a súa actividade no ámbito do ensino e o adestramento do fútbol.

Acredita a adquisición dos coñecementos e das capacidades profesionais para asumi-las súas responsabilidades de xeito autónomo.

Actuará sempre no seo dun organismo público ou privado relacionado coa práctica do fútbol.

Exclúese do seu ámbito de actuación o ensino e o adestramento do fútbol-sala.

4.6.2. Contorno funcional e tecnolóxico (ocupacións).

Esta figura localízase nas funcións e subfuncións de programación, ensino, adestramento e dirección de xogadores e equipos durante a competición deportiva.

As técnicas e os coñecementos tecnolóxicos abranguen os seguintes campos:

* Anatomía e fisioloxía do deporte II.

* Psicopedagoxía do ensino e do adestramento do fútbol II.

* Teoría e socioloxía do deporte.

* Organización e lexislación deportiva II.

* Iniciación da técnica e da táctica do fútbol II.

* Regulamento do fútbol II.

* Valoración e desenvolvemento da condición física II.

* Técnicas de dirección de equipos.

* Desenvolvemento profesional II.

4.6.3. Entidades ou empresas nas que desenvolve as súas funcións.

Os distintos tipos de empresas e entidades onde pode desenvolve-lo seu traballo son:

* Escolas deportivas.

* Clubs ou asociacións deportivas.

* Federacións territoriais de fútbol.

* Padroados deportivos ou entidades deportivas municipais.

* Empresas de servicios deportivos.

* Centros escolares (actividades extraescolares).

5. Ensinanzas mínimas: nivel II.

5.1. Obxectivos xerais.

* Programa-lo ensino e o adestramento do fútbol, así como a dirección de equipos durante a competición.

* Planificar unha correcta progresión para o perfeccionamento técnico e táctico dos xogadores de fútbol.

* Aplica-lo regulamento do fútbol nas competicións deportivas.

* Organizar e verifica-lo traballo programado para os técnicos deportivos de nivel inferior ó seu.

* Describi-los criterios de planificación do acondicionamento físico implicando as calidades físicas, perceptivo-motoras e condicionais, e relacionándoas coa técnica individual e coas accións tácticas dos xogadores na competición.

* Verifica-lo rendemento deportivo dos deportistas.

* Analiza-lo papel que desenvolve o técnico deportivo en fútbol de segundo nivel, así como determina-las súas funcións, tarefas e responsabilidades.

* Aplica-los fundamentos teóricos xurdidos das ciencias da actividade física para intervir como experto no deporte do fútbol, mellorando as relacións persoais e fomentando actitudes e hábitos favorables cara á actividade do fútbol e cara á saúde dos deportistas.

* Analiza-la información e a formación relacionadas co exercicio da profesión que fagan posible unha evolución na mellora profesional.

5.2. Bloque común.

5.2.1. Módulo formativo: bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte II.

Capacidades terminais e os criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las características anatómicas dos distintos segmentos corporais e interpreta-los seus movementos.* Diferencia-las funcións dos músculos nos movementos articulares dos segmentos corporais.

* Describi-lo grao e os límites de mobilidade das articulacións do corpo humano.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

2Analiza-los diferentes tipos de contracción muscular e a súa mecánica. * Describi-la bioquímica da contracción muscular.

* Identifica-los diferentes tipos de contracción muscular.

* Describi-la mecánica da contracción muscular.

3Aplica-los fundamentos básicos das leis mecánicas ó coñecemento dos distintos tipos de movementos humanos.* Identifica-las forzas externas ó corpo humano e a súa intervención no movemento deportivo.

* Describi-lo mecanismo de xeración da forma no aparello locomotor.

* Identifica-los factores que lle proporcionan o equilibrio e a postura ó deportista en condicións estáticas e dinámicas.

* Analiza-las diferencias entre movemento de rotación e de traslación.
* Describi-los mecanismos que producen os movementos de rotación do deportista en apoio e no aire.
* Diferencia-las variables cinemáticas e a súa implicación na actividade física.
* Explica-la implicación do centro de gravidade no equilibrio do corpo humano.
* Nun suposto de imaxes dun individuo en movemento, explicar de forma aplicada os principios da biomecánica.

4Describi-la técnica deportiva a través da biomecánica.* Nun suposto práctico da actividade deportiva do fútbol sala, relaciona-las distintas técnicas deportivas coa biomecánica.

5Explica-las características principais do sistema cardiorrespiratorio e a súa implicación co exercicio físico.* Explica-la fisioloxía do sistema cardiorrespiratorio deducindo as adaptacións producidas en cada estructura como resposta ó exercicio prolongado.

* Explica-la estructura do sistema cardiovascular e a súa adaptación ó exercicio.

* Analiza-las melloras fisiolóxicas asociadas ó adestramento aeróbico.

6Interpreta-las bases do metabolismo enerxético.* Describi-las entradas e as saídas (substratos e productos) características do metabolismo enerxético nos diferentes tipos de adestramento.
* Indica-las principais características dos sistemas aeróbico e anaeróbico.
* Diferencia-lo traballo do sistema aeróbico e anaeróbico no campo da actividade deportiva.
* Nun suposto práctico onde se defina a actividade para realizar, explica-lo metabolismo enerxético utilizado.
* Discrimina-las diferentes cadeas metabólicas e a súa implicación e adaptación ó exercicio prolongado.

7Analiza-la importancia dos fundamentos de hidratación e alimentación do deportista na práctica da actividade física.* Describi-las necesidades nutricionais dos deportistas en exercicios máximos e exercicios prolongados.

* Explica-los compoñentes dunha dieta equilibrada.

* Diferencia-los requisitos de hidratación dos deportistas en esforzos supramáximo de curta duración, máximo de longa duración e con esforzos intermitentes.

8Describi-las bases do funcionamento do sistema nervioso central e a súa implicación no control do acto motor.* Construí-los esquemas dos centros e as vías do sistema nervioso que interveñen no acto motor.

* Explica-lo control neuronal do movemento humano e defini-lo papel de cada parte implicada na transmisión nerviosa.

9Describi-las bases do funcionamento do sistema nervioso autónomo e a súa implicación no control dos sistemas e dos aparellos do corpo humano.* Explica-las implicacións do sistema nervioso simpático e parasimpático no control das funcións do organismo humano.

* Analiza-la importancia do sistema nervioso autónomo no exercicio físico.

* Analiza-los aspectos básicos de funcionamento dos sistemas nerviosos simpático e parasimpático.

10Defini-las características principais do aparello dixestivo e dos riles.* Relaciona-la implicación no exercicio físico do aparello dixestivo e dos riles.

* Describi-lo equilibrio hidroeléctrico e os efectos da actividade física sobre el, así como as precaucións para evitar alteracións.

11Describi-las bases do funcionamento do sistema hormonal* Explica-la implicación do sistema hormonal no exercicio máximo e a súa adaptación ó exercicio prolongado.

12Familiarizarse coa terminoloxía básica das ciencias biolóxicas, en especial a utilizada no deporte.* Defini-los conceptos principais utilizados nas bases anatómicas e fisiolóxicas no deporte.

* Analiza-la terminoloxía das ciencias biolóxicas en relación coa práctica deportiva.

Contidos (duración 25 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise dos movementos analíticos da articulación do ombro.

* Análise dos movementos analíticos da articulación do cóbado.

* Análise dos movementos analíticos da articulación do pulso e da man.

* Análise dos movementos analíticos da articulación da cadeira.

* Análise dos movementos analíticos da articulación dos xeonllos.

* Análise dos movementos analíticos da articulación da nocellos e dos pés.

* Clasificación das distintas contraccións musculares.

* Identificación biomecánica da técnica deportiva.

* Experimentación das distintas forzas actuantes no movemento humano.

* Análise das variación do centro de gravidade no corpo humano nas actividades deportivas.

* Comparación dos distintos equilibrios do corpo humano ó realiza-lo exercicio físico.

* Análise cinemática do movemento humano.

* Análise dinámica do movemento humano.

* Adaptación cardiovascular ó exercicio.

* Adaptación respiratoria ó exercicio.

* Aplicación de tests sobre a adaptación cardiovascular ó esforzo.

* Comprobación da mellora da resistencia cardiovascular asociada ó adestramento aeróbico.

* Análise dos procesos metabólicos nos distintos tipos de adestramento.

* Adaptación neuromuscular ó adestramento deportivo.

* Elección e aplicación das técnicas recuperadoras.

* Organización da alimentación na tempada deportiva.

* Valoración dos métodos que facilitan a preparación e a recuperación do deportista (quecemento, sauna, masaxe, sono, relaxación, etc.).

Contidos conceptuais

Bases anatómicas da actividade deportiva.

* Ósos, articulacións, músculos e os seus movementos analíticos.

-Cranio e columna vertebral.

-Rexións anatómicas.

-Ombro.

-Cóbado.

-Pulso e man.

-Cadeira.

-Xeonllos.

-Nocellos e pé.

* Contracción muscular.

-Mecánica da contracción muscular.

-Os tipos de contracción muscular.

Fundamentos da biomecánica do aparello locomotor.

* Introducción á biomecánica deportiva.

-Obxectivos da biomecánica deportiva.

* Forzas actuantes no movemento humano.

-Forzas externas.

-Forzas internas.

-Momento de forza muscular.

* Centro de gravidade e equilibrio no corpo humano.

* Variables cinemáticas e dinámicas no movemento humano.

* Principios biomecánicos de movemento humano.

Bases fisiolóxicas da actividade deportiva.

* Conceptos básicos da fisioloxía da actividade física.

* Sistema cardiorrespiratorio e actividade física.

-Consumo de osíxeno, débeda de osixeno e limiar anaeróbico.

-Resistencia cardiovascular asociada ó adestramento aeróbico.

* Metabolismo enerxético.

-Sistema anaeróbico aláctico.

-Sistema anaeróbico láctico e glicólise anaeróbica.

-Sistema aeróbico.

-Causas metabólicas asociadas á fatiga muscular.

* Fibras musculares e procesos enerxéticos.

-Fibras de contracción lenta.

-Fibras de contracción rápida.

* Sistema nervioso central.

-Organización xeral do sistema nervioso.

-Neurona: estructura e función.

-Sinapse. Transmisión do impulso nervioso.

-Control neuronal do movemento.

* Sistema nervioso autónomo.

-Sistema nervioso simpático.

-Sistema nervioso parasimpático.

-Control das funcións do organismo humano.

* Sistema endócrino.

-Principais hormonas. Accións específicas.

-Hipófise.

-Glándula tiroide.

-Glándulas suprarrenais.

-Páncreas.

-Principais hormonas sexuais. Axuste ó exercicio.

* Aparello dixestivo.

-Estructura anatómica do aparello dixestivo.

-Funcións básicas do aparello dixestivo.

-Función gastrointestinal durante o exercicio.

-Efectos da actividade física sobre o aparello dixestivo.

* Riles.

-Estructura anatómica dos riles.

-Funcións básicas dos riles.

-Equilibrio hidroeléctrico.

-Efectos da actividade física sobre os riles.

* Fisioloxía das calidades físicas.

-Forza.

-Flexibilidade.

-Resistencia.

-Velocidade.

* Alimentación no deporte.

-Hidratos de carbono, lípidos e prótidos.

-Funcións dos nutrientes enerxéticos.

-Auga e bebidas de reposición enerxética.

-Actividade física e gasto enerxético.

-Alimentación do deportista. Dietas equilibradas.

Contidos actitudinais

* Valoración da actividade física como mellora da calidade de vida.

* Rigor na aplicación dos métodos que facilitan a preparación e a recuperación do deportista.

* Hábito de uso de dietas alimentarias equilibradas.

* Recoñecemento da importancia da biomecánica na técnica deportiva.

* Aceptación da importancia da mellora dos sistemas a través da práctica deportiva.

5.2.2. Módulo formativo: bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo II.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los aspectos psicolóxicos máis importantes que inflúen na aprendizaxe das conductas deportivas* Describi-los factores psicolóxicos dos deportistas.

* Selecciona-las conductas deportivas que máis poden influír no desenvolvemento do aspecto psicolóxico do deportista.

* Describi-las principais necesidades psicolóxicas do deportista no ámbito do adestramento e a competición, así como as formas de actuación para o control das variables psicolóxicas que poden influír na adherencia ó adestramento.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

2Analiza-las estratexias de mellora do funcionamento psicolóxico dos deportistas.* Selecciona-la estratexia máis adecuada ó perfil psicolóxico de cada deportista.

* Nun suposto práctico, elaborar un exemplo de intervención do adestrador no proceso utilizando estratexias psicolóxicas que melloren a adherencia ó adestramento, a aprendizaxe dunha conducta de execución técnica e dunha conducta deportiva.

3Identifica-los factores e os problemas emocionais ligados ó adestramento e á competición deportiva.* Nun suposto práctico de competición deportiva, sinalar:-Factores emocionais que poden influír nos resultados da competición.
-Problemas persoais que poden te-los nosos deportistas.
-Variacións emocionais dos deportistas canto ós resultados da competición.
* Explica-las diferencias emocionais dos deportistas existentes entre o adestramento e a competición deportiva.
* Describi-la influencia dos factores emocionais sobre o procesamento consciente da información.

4Analiza-los factores perceptivos que interveñen na mellora deportiva.* Nun suposto práctica dunha actividade deportiva:-Selecciona-los aspectos perceptivos máis relevantes.
-Relacionar estes aspectos coa mellora deportiva.

5Avalia-lo efecto da toma de decisións no rendemento deportivo.* Nunha secuencia deportiva:-Determina-la toma de decisión máis adecuada na mellora de resultado deportivo.
-Analiza-la rapidez das tomas de decisións.

6Deseña-las condicións de execución práctica para a mellora das aprendizaxes deportivas.* Selecciona-los aspectos organizativos máis relevantes na facilitación das aprendizaxes deportivas.

* Avalia-lo funcionamento do grupo deportivo durante o adestramento para mellora-lo aspecto de aprendizaxe deportiva.

7Identifica-los aspectos psicolóxicos relacionados coa dirección dos grupos deportivos.* Avaliar, no proceso de dirección de grupos deportivos, os aspectos psicolóxicos máis relevantes e necesarios para mellora-los resultados deportivos.

Contidos (duración 15 horas teóricas e 5 prácticas)

Contidos procedementais

* Análise dos principais factores psicolóxicos relacionados coa aprendizaxe das conductas deportivas.

* Aplicación do desenvolvemento da capacidade competitiva a través do adestramento.

* Determinación do sistema de organización e funcionamento dos distintos grupos deportivos.

* Diferenciación dos aspectos psicolóxicos no adestramento e na competición.

* Avaliación do proceso de mellora das aprendizaxes deportivas.

Contidos conceptuais

* Aspectos psicolóxicos implicados na aprendizaxe de conductas deportivas.

* Necesidades psicolóxicas do adestramento deportivo.

* Características psicolóxicas do adestramento deportivo.

* Desenvolvemento da capacidade competitiva a través do adestramento deportivo: conceptos e estratexias.

* Aspectos psicolóxicos relacionados co rendemento na competición.

* Conceptos básicos sobre a organización e o funcionamento dos grupos deportivos.

* O proceso de mellora das aprendizaxes deportivas.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia dos aspectos psicolóxicos para unha aprendizaxe deportiva.

* Amosar unha actitude positiva para o bo funcionamento dos grupos deportivos.

* Rigor na análise psicolóxica dos deportistas para unha mellora do rendemento deportivo.

5.2.3. Módulo formativo: adestramento deportivo II.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los principios e os factores da teoría xeral do adestramento.* Describi-los principios do adestramento para a mellora da práctica deportiva.

* Nun suposto dado de adestramento, aplica-los principios axeitados.

* Enumera-los factores que cómpre ter en conta para evita-las lesións e sobrecargas durante o desenvolvemento dos exercicios de adestramento deportivo.

2Describi-los elementos básicos da planificación, a programación e o control do adestramento.* Nun suposto de deportistas dunha idade determinada, establece-la planificación, programación e periodización do adestramento dunha tempada deportiva.
* Describi-los diferentes medios de control da programación do adestramento deportivo.
* Planifica-lo adestramento deportivo a longo prazo para idades infantís e xuvenís.

3Determina-los sistemas e os métodos que desenvolven as distintas calidades físicas e perceptivo-motoras.* Nun suposto práctico, establecer unha progresión de exercicios para o desenvolvemento das calidades físicas e perceptivo-motoras cun grupo de deportistas de características dadas.
* Enumera-los factores que cómpre ter en conta para avalia-la correcta execución da sesión para desenvolvemento das calidades físicas e perceptivo-motoras.
* Identifica-los erros máis frecuentes na realización dos exercicios para o desenvolvemento das calidades físicas e perceptivo-motoras.
* Xustifica-la elección do método para o desenvolvemento dunha determinada capacidade física.
* Describi-lo desenvolvemento das diferentes capacidades físicas, tendo en conta os factores para evitar lesións e sobrecargas.
* Xustificar e describi-lo equipamento e o material tipo para o desenvolvemento da condición física e as calidades perceptivo-motoras.

4Aplica-los métodos de adestramento das calidades físicas e perceptivo-motoras.* Nun suposto dado dun grupo de deportista, levar a cabo un adestramento axeitado das capacidades físicas.
* Nun suposto práctico, elixir e emprega-lo adestramento idóneo para o desenvolvemento das capacidades perceptivo-motoras dun grupo de deportistas.

5Interpreta-los conceptos básicos da preparación das calidades psíquicas e da conducta.* Describi-los fundamentos da preparación das calidades psíquicas e da conducta que interfiren no acondicionamento físico de deportistas.

* Diferenciar e conceptualiza-la capacidade para o rendemento e a disposición para o rendemento.

* Nun suposto práctico, establece-los obxectivos deportivos en función da valoración da capacidade de rendemento e da disposición para o rendemento.
* Describi-las capacidades do carácter e da conducta, e caracterizar cada unha delas.
* Describi-las capacidades psicoafectivas, intelectuais e sociais, e caracterizar cada unha delas.

Contidos (duración 15 horas teóricas e 10 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Elaboración dunha planificación anual deportiva.

* Selección de sesións axeitadas ós distintos períodos do adestramento.

* Aplicación da recuperación durante unha sesión, entre sesións e no microciclo semanal.

* Execución dos métodos máis axeitados para o desenvolvemento das capacidades físicas condicionais e perceptivo-motoras.

* Análise da interrelacción entre as capacidades físicas, a execución técnica e a preparación xenérica nas distintas etapas da vida do deportista.

* Demostración dos distintos tests e das valoracións das capacidades físicas condicionais.

* Análise das calidades psíquicas e da conducta, e a súa vinculación co rendemento.

Contidos conceptuais

* Teoría do adestramento deportivo.

-Orixe e evolución do adestramento deportivo.

-Principios do adestramento deportivo.

* Programación do adestramento deportivo.

-Xeneralidades e estructura.

* Periodización do adestramento.

-Período preparatorio, de competición e de transición.

-Organización da tempada deportiva: microciclos, mesociclos e macrociclos.

* Adestramento xeral e específico.

* Variables do adestramento: intensidade, duración, repetición, volume, gradualidade, recuperación e outros.

* Recuperación.

-Dentro dunha sesión de adestramento.

-Entre sesións.

-Xornadas de descanso no microciclo semanal.

* Métodos e medios para o desenvolvemento das calidades físicas condicionais.

-Adestramento da forza.

-Manifestacións da forza.

-Métodos para o seu desenvolvemento.

-Adestramento da resistencia.

-Manifestacións da resistencia.

-Métodos para o seu desenvolvemento.

-Adestramento da velocidade.

-Manifestacións da velocidade.

-Métodos para o seu desenvolvemento.

-Adestramento da flexibilidade:

-Manifestacións da flexibilidade.

-Métodos para o seu desenvolvemento.

* Métodos e medios para o desenvolvemento das calidades perceptivo-motoras.

-Características e métodos do adestramento do equilibrio.

-Características e métodos do adestramento da orientación espacio-temporal.

-Características e métodos do adestramento do ritmo.

-Características e métodos do adestramento da capacidade de reacción.

-Características e métodos do adestramento da combinación de movementos.

* Valoración das calidades físicas condicionais e perceptivo-motoras.

* Calidades psíquicas e da conducta.

-Capacidade de rendemento. Disposición para o rendemento.

-Capacidades do carácter e da conducta.

-Capacidades psicoafectivas.

-Capacidades sociais.

-Capacidades intelectuais.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia da recuperación para un deportista.

* Rigor na planificación do adestramento.

* Actitude positiva ante a preparación das calidades psíquicas e da conducta.

5.2.4. Módulo formativo: organización e lexislación deportiva II.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-lo ordenamento xurídico do deporte.* Describi-la evolución do ordenamento xurídico do deporte desde a súa aparición.

* Describi-las principias leis no ámbito deportivo a nivel estatal e autonómico.

2Analiza-las funcións en materia deportiva correspondentes á Administración xeral do Estado e as da propia Comunidade Autónoma.* Describi-las competencias en materia do deporte que ten a Administración xeral do Estado.

* Analiza-las funcións da Comunidade Autónoma galega en materia deportiva.

* Compara-las funcións da Administración xeral do Estado, da Comunidade Autónoma galega e das entidades locais en materia deportiva.

* Analizar e compara-la lexislación deportiva do Estado e a autonómica.

3Analiza-lo modelo asociativo deportivo no ámbito estatal.* Describi-las funcións das distintas figuras asociativas recoñecidas no ámbito estatal.

* Diferencia-los modelos asociativos que hai a nivel estatal.

Contidos (duración 5 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise da lexislación deportiva no ámbito estatal.

* Análise da lexislación deportiva en Galicia.

* Determinación das competencias do Consello Superior de Deportes.

* Diferenciación do modelo asociativo do deporte a nivel estatal.

* Comparación da lexislación deportiva galega coa de ámbito estatal.

Contidos conceptuais

* Lexislación deportiva de ámbito estatal.

* Lei xeral do deporte de Galicia.

* Consello Superior de Deportes.

* Comité Olímpico Español.

* Comité Paraolímpico Español.

* Modelo asociativo de ámbito estatal.

* Federacións deportivas españolas.

* Agrupacións de clubs.

* Entes de promoción deportiva.

* Sociedades anónimas deportivas.

* Ligas profesionais.

Contidos actitudinais

* Valoración e interese polo ordenamento xurídico do deporte.

* Aceptación da lexislación deportiva vixente.

* Preocupación polo coñecemento da lexislación galega vixente en materia deportiva.

5.2.5. Módulo formativo: teoría e socioloxía do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Explica-los conceptos básicos da teoría e da historia do deporte.* Concreta-lo lugar da teoría do deporte no contexto das ciencias do deporte.

2Identifica-las diferencias entre deporte antigo e contemporáneo.* Describir e compara-las diferencias entre deporte antigo e o contemporáneo.

* Identifica-las distintas manifestacións materiais e simbólicas do deporte nas épocas antiga e contemporánea.

3Analiza-los principais factores que propiciaron a presencia masiva do fenómeno deportivo nas sociedades avanzadas.* Explica-los datos materiais, simbólicos e ideolóxicos que sosteñen a presencia masiva do deporte na sociedade contemporánea.

* Explica-la influencia dos datos materiais, simbólicos e ideolóxicos no fenómeno deportivo.

4Analiza-la evolución etimolóxica da palabra deporte.* Describi-lo termo deporte desde a súa aparición ata os nosos días.

* Compara-los distintos significados que a palabra tivo desde o seu inicio.

5Analiza-los trazos constitutivos do deporte e comprende-la preponderancia de cada un deles para construí-los diferentes xeitos de práctica deportiva.* Clasifica-los diferentes deportes atendendo ós seus trazos constitutivos.

* Describi-las diferencias existentes entre o deporte desde a perspectiva do rendemento, da saúde e da recreación.

* Explica-las diferencias do deporte en relación con outras prácticas do ámbito da actividade física.

6Analiza-los factores que levaron á expansión do deporte na sociedade actual.* Enumera-los factores que propiciaron o desenvolvemento do deporte e valora-lo peso específico do factor socioeconómico.

* Valora-lo aspecto ideolóxico na expansión do deporte.

7Analiza-lo marco ético no que se envolve o deporte e as causas que perturban ou distorsionan a ética deportiva.* Relaciona-lo contido ético e educativo do deporte coas posibles causas que o distorsionan.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

8Analiza-lo papel do deporte na sociedade actual.* Describi-la diversificación da demanda da práctica deportiva na sociedade actual.

* Identifica-las relacións do deporte coa educación física e as súas posibilidades educativas.

* Identifica-los diferentes factores sociais que interveñen na demanda da práctica deportiva.

9Relaciona-la evolución do deporte co desenvolvemento da sociedade española.* Analiza-la evolución da sociedade no marco da actividade física e o deporte.

* Enumera-los factores determinantes da evolución da sociedade.

* Tendo en conta os factores da sociedade actual, potencia-la actividade física.

Contidos (duración 10 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise da teoría do deporte no contexto das ciencias do deporte.

* Vivencia e experimentación das primeiras manifestacións de prácticas deportivas.

* Simulación dos antigos xogos antecedentes dos deportes.

* Diferenciación dos aspectos máis relevantes do deporte desde a perspectiva da saúde, do rendemento e do recreo.

* Análise dun conflicto no marco ético do deporte.

* Aplicación práctica da relación existente entre deporte e educación física.

Contidos conceptuais

* Teoría do deporte no contexto das ciencias do deporte.

* Evolución histórica do deporte.

-Primeiras manifestacións de prácticas deportivas.

-Xogo como antecedente do deporte.

* Etimoloxía da palabra deporte.

* Presencia do deporte na sociedade actual: datos materiais, ideolóxicos e simbólicos.

* Trazos constitutivos do deporte.

-Clasificación dos deportes en relación coa preponderancia dos seus trazos e das súas funcións.

-Deporte desde a perspectiva do rendemento, da saúde e da recreación.

* Factores de expansión do deporte.

-Factores socioeconómicos.

-Factores ideolóxicos

* Teoría do deporte como conflicto.

-Marco ético do deporte.

-Causas que cancelan o carácter ético do deporte.

* Fundamentos sociolóxicos do deporte.

* Evolución dos hábitos deportivos na sociedade española.

* Interacción do deporte con outros sectores sociais.

* Práctica deportiva: aspectos formativos.

-Relación do deporte coa educación física.

-Aspectos psicolóxicos do deporte.

-Formación deportiva e desenvolvemento da personalidade.

Contidos actitudinais

* Apreciación e valoración da evolución histórica do deporte na sociedade.

* Respecto ós antigos deportes e xogos, espello da nosa sociedade.

* Preocupación polo mantemento da nosa historia en materia deportiva.

* Rigor na aplicación da ética no deporte.

5.3. Bloque específico.

5.3.1. Módulo formativo: desenvolvemento profesional II.

Transversal a tódalas unidades de competencia do segundo nivel

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la lexislación laboral aplicable ós titulares do título de técnico deportivo en fútbol.* Describi-las características do mercado laboral do técnico deportivo en fútbol.

* Enumera-los impostos aplicables ós traballadores autónomos.

* Describi-los trámites administrativos, laborais e fiscais necesarios para exerce-la profesión por conta allea.

2Analiza-las funcións, as tarefas e as responsabilidades do técnico deportivo en fútbol.* Describi-las funcións e as tarefas propias dos técnicos deportivos en fútbol.

* Enumera-los dereitos, as obrigas e as responsabilidades de carácter laboral e fiscal correspondentes a un técnico deportivo no exercicio da súa profesión.

3Analiza-lo grao de desenvolvemento das profesións dos técnicos de fútbol en países da Unión Europea e concreta-la equivalencia profesional dos técnicos españois cos profesionais destes países.* Describi-las alternativas laborais dos técnicos deportivos en fútbol en países da Unión Europea.

* Identifica-las similitudes e as diferencias da práctica profesional dos técnicos de fútbol nos países da Unión Europea, a equivalencia de titulacións e as competencias profesionais destes cos técnicos españois.

4Describi-la organización e as funcións da Real Federación Española de Fútbol* Describi-las funcións da Real Federación Española de Fútbol.

* Identifica-lo sistema básico organizativo da Real Federación Española de Fútbol e caracterizar nela o papel do técnico deportivo en fútbol.

Contidos (duración: 10 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise da orientación sociolaboral do técnico deportivo en fútbol.

* Identificación do marco legal do traballador por conta allea.

* Enumeración das competencias do técnico deportivo.

* Comparación da práctica profesional dos técnicos de fútbol nos países da Unión Europea, en España e en Galicia.

* Organización e funcións da Real Federación Española de Fútbol.

* Determinación do sistema de regulamento da Real Federación Española de Fútbol.

Contidos conceptuais

* Orientación sociolaboral.

* A figura do técnico deportivo. Requisitos laborais e fiscais do traballador por conta allea.

-Réxime especial dos traballadores autónomos.

-Afiliación á Seguridade Social. Dereitos e deberes.

-Impostos que soporta a actividade económica por conta propia: IVE, IRPF e impostos sobre actividades económicas. Incumprimento das obrigas tributarias.

-Requisitos fiscais do traballador por conta propia. Impostos directos e indirectos. Taxas ou contribucións. Incumprimento das obrigas fiscais.

* Competencias profesionais do técnico deportivo en fútbol.

-Funcións e tarefas que poden realiza-los técnicos deportivos de fútbol.

-Limitacións e responsabilidades na súa tarefa.

* Técnicos de fútbol nos países da Unión Europea

-Desenvolvemento profesional nos países da Unión Europea.

-Desenvolvemento profesional nos países non pertencentes da Unión Europea.

-Equivalencias das titulacións.

* Real Federación Española de Fútbol.

* Regulamento da Real Federación Española de Fútbol.

-Federacións de ámbito autonómico.

-Organización de adestradores.

-Escola Nacional de Adestradores.

-Competicións de ámbito estatal.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia profesional do técnico deportivo en fútbol.

* Preocupación polo coñecemento das similitudes e das diferencias da práctica profesional dos técnicos deportivos en fútbol noutros países da Unión Europea.

* Rigor na aplicación do regulamento da Real Federación Española de Fútbol.

5.3.2. Módulo formativo: dirección de equipos II.

Asociado á unidade de competencia 2: dirixir

xogadores e equipos durante os partidos de fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-los condicionantes psicolóxicos do futbolista nos períodos de adestramento e competición para mellora-las relacións dentro do equipo na etapa do perfeccionamento da técnica e da táctica.* Identifica-las características psicoafectivas dos futbolistas e caracteriza-las súas distintas manifestacións.

* Describi-las características psicolóxicas dos futbolistas fronte ó adestramento segundo as diferentes idades.

* Diferencia-los factores esóxenos e endóxenos que inflúen no rendemento do futbolista durante a competición de fútbol na etapa de perfeccionamento da técnica.

2Recoñece-lo proceso de comunicación entre o adestrador e o xogador, e entre o adestrador e o equipo.* Empregando imaxes reais, analiza-lo desenvolvemento do xogo durante un partido de fútbol e determina-lo comportamento dos xogadores, a actitude do adestrador e a relación aparente entre o adestrador e os xogadores.

3Aplica-los sistemas de comunicación entre o adestrador e os integrantes do equipo.* Describi-los distintos sistemas de comunicación entre o adestrador e os integrantes do equipo.

* Analiza-las dificultades e os obstáculos na comunicación entre os xogadores e o adestrador.

4Analiza-lo desenvolvemento do xogo no fútbol para aplica-lo método de dirección axeitado.* Describi-los criterios para a observación e a análise do xogo durante os partidos.

* Elabora-las cadros de observación para o rexistro dos criterios establecidos.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 prácticas)

Contidos procedementais

* Análise das características psicoafectivas do futbolista na etapa de perfeccionamento da técnica e da táctica.

* Determinación das fases do adestramento dos futbolistas atendendo ás diferentes idades.

* Identificación dos conflictos na competición futbolística na etapa do perfeccionamento.

* Análise dos sistemas de comunicación entre o adestrador e os xogadores.

* Observación do xogo en directo e en imaxes gravadas.

* Selección do sistema de observación e análise do xogo adaptado ás diferentes idades.

Contidos conceptuais

* Características psicoafectivas do futbolista na etapa de perfeccionamento da técnica e da táctica.

-Personalidade creativa.

-Intelixencia.

-Vontade.

-Afectividade.

-Integración no equipo.

* Adestramento do futbolista na etapa de perfeccionamento da técnica e da táctica.

-Xustificación do adestramento.

-Características psicolóxicas do adestramento no fútbol segundo as diferentes idades.

-Fases do adestramento.

* Competición do fútbol na etapa de perfeccionamento da técnica e da táctica.

-Aspectos fundamentais.

-Antagonismo da competición.

-Resultados da competición.

-Xogadores de fútbol.

-Esixencias do fútbol moderno.

-Conflictos na competición futbolística.

-Fatiga competitiva no fútbol.

-Aspectos positivos da competición.

* Comunicación no proceso de adestramento de fútbol.

-Sistemas de comunicación entre o adestrador e os xogadores.

-Autoridade do adestrador.

-Dificultades e obstáculos na comunicación entre o adestrador e os xogadores.

-Actitudes e comportamentos do adestrador.

* Observación e análise do xogo.

-Metodoloxía da observación do xogo en directo e en imaxes gravadas.

Contidos actitudinais

* Interese polas características psicoafectivas dos futbolistas e a súa influencia no rendemento deportivo.

* Actitude positiva ante o resultado da competición.

* Respecto polas diferentes metodoloxías nas observacións dos xogos na idade de perfeccionamento técnico e táctico dos xogadores.

* Preocupación pola integración da totalidade dos xogadores que compoñen o equipo.

5.3.3. Módulo formativo: metodoloxía do ensino e adestramento do fútbol II.

Asociado á unidade de competencia 1: programar e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo adestramento de xogadores e de equipos de fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-lo proceso de ensino e aprendizaxe do fútbol para a aplicación da metodoloxía axeitada.* Defini-las características diferenciais da aprendizaxe do fútbol.

* Aplica-la metodoloxía axeitada atendendo ás habilidades deportivas para desenvolver.

2Distingui-los modelos de programación do ensino e do adestramento do fútbol.* Describir e caracteriza-los modelos de programación do ensino e do adestramento do fútbol.
* Enumera-los elementos para ter en conta no deseño do ensino e o adestramento do fútbol.
* Describi-los criterios para establece-los obxectivos nas sesións de adestramento de fútbol.

3Aplica-los elementos para a programación do ensino e o do adestramento do fútbol.* Nun suposto práctico dun período da tempada de fútbol, con obxectivos deportivos dados:-Establece-la secuencia das sesións de adestramento.
-Establece-los obxectivos de cada sesión de adestramento.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

-Determina-los contidos de cada sesión en función dos obxectivos propostos.
-Describi-los criterios para a avaliación do proceso de adestramento e rendemento dos xogadores, determinando os ítems de avaliación do rendemento deportivo e os ítems de avaliación do deseño do adestramento proposto.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Programación e planificación do ensino e do adestramento.

* Desenvolvemento dunha unidade didáctica.

* Determinación de obxectivos no programa de ensino e adestramento do fútbol.

* Organización e secuenciación dos contidos dos programas de ensino e de adestramento do fútbol.

* Deseño das actividades para o ensino e o adestramento do fútbol.

* Aplicación do método de ensino máis axeitado do aplicable ó fútbol.

* Avaliación do proceso de adestramento e rendemento.

Contidos conceptuais

* Proceso de ensino e aprendizaxe no fútbol.

-Modelos de ensino deportivo aplicables ó fútbol.

-Características da aprendizaxe deportiva do fútbol.

* Programación do ensino e do adestramento do fútbol.

-Programación e planificación do ensino e do adestramento.

-Modelos de programación aplicables ó ensino e ó adestramento do fútbol.

-Unidades didácticas.

* Elementos para ter en conta no deseño do ensino e do adestramento do fútbol.

* Obxectivos dos programas de ensino e de adestramento do fútbol.

-Modelos de obxectivos para as unidades didácticas no fútbol.

-Criterios para establece-los obxectivos das unidades didácticas.

* Contidos dos programas de ensino e adestramento do fútbol.

-Modelos de organización e secuenciación dos contidos das unidades didácticas.

-Criterios para a determinación de contidos.

* Actividades para o ensino e o adestramento do fútbol.

-Modelo de organización das actividades.

-Criterios para a determinación das actividades

* Avaliación do proceso de adestramento e rendemento.

-Principios da avaliación.

-Obxectivos da avaliación do acondicionamento físico.

-Metodoloxía da avaliación do adestramento técnico.

-Metodoloxía da avaliación do adestramento táctico.

-Avaliación da consecución dos obxectivos propostos.

Contidos actitudinais

* Actitude positiva ante o proceso de ensino e aprendizaxe do fútbol.

* Interese pola programación e a planificación do adestramento atendendo ás diferentes idades.

* Valoración dos obxectivos, os contidos e as actividades máis adecuados ó proceso de ensino e aprendizaxe do fútbol en idades novas.

* Preocupación polos aspectos metodolóxicos da avaliación do adestramento físico, técnico e táctico do fútbol.

5.3.4. Módulo formativo: preparación física II.

Asociado á unidade de competencia 1: programar

e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo

adestramento de xogadores e de equipos de fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Aplica-los criterios da planificación da preparación física dos xogadores de fútbol.* Describi-los criterios para a planificación a longo prazo do adestramento dun equipo de fútbol e dos seus xogadores.

* Nun equipo de fútbol de características determinadas, aplica-los criterios para a planificación a longo prazo do adestramento, tendo en conta as necesidades do adestramento, a preparación física e o adestramento da táctica e técnica, en función do período de competición.

* Describi-los modelos de planificación da preparación física dunha tempada de fútbol con base nas diferentes idades.

2Analiza-la implicación das calidades físicas e perceptivo-motoras na execución técnica individual do futbolista, para efectua-lo seu adestramento.* Describi-la implicación das capacidades físicas condicionais na execución técnica individual dos distintos xogadores que compoñen o equipo de fútbol.

* Describi-la interacción na execución técnica individual e o desenvolvemento das capacidades perceptivo-motoras.

* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol de idade e nivel deportivo determinados:-Programar un período de adestramento e concretar e xustifica-lo sistema de adestramento das calidades físicas condicionais e perceptivo-motoras en función do desenvolvemento dun determinado xesto técnico.

3Analiza-la implicación das calidades físicas condicionais na execución das accións tácticas dos xogadores dos equipos de fútbol.* Describi-lo grao de implicación do desenvolvemento das calidades físicas condicionais coa execución das accións tácticas dos xogadores de fútbol.

* Selecciona-las accións tácticas do fútbol atendendo ás calidades físicas condicionais implicadas.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 15 prácticas)

Contidos procedementais

* Planificación da temporada física no fútbol.

* Adestramento das calidades físicas e perceptivo-motoras atendendo á execución técnica e táctica dos xogadores.

* Adestramento nas calidades físicas e perceptivo-motoras segundo as diferentes idades.

* Aplicación dos modelos de planificación da preparación física para a tempada futbolística segundo as diferentes idades.

Contidos conceptuais

* Planificación da preparación física no fútbol a longo prazo.

-Temporada.

-Ciclos dentro da planificación da preparación física.

-Sesión de adestramento.

* Implicación das calidades físicas e perceptivo-motoras na execución técnica e táctica do xogador individual de fútbol e do equipo.

-Implicación das calidades na execución da técnica.

-Implicación das calidades na execución da técnica individual do porteiro.

*-Implicación das calidades na execución das accións tácticas dos equipos de fútbol

* Adestramento das calidades físicas e perceptivo-motoras segundo as diferentes idades.

* Modelos de planificación da preparación física para a tempada futbolística segundo as diferentes idades.

Contidos actitudinais

* Interese pola interacción das calidades físicas e perceptivo-motoras e pola execución técnica e táctica dos futbolistas.

* Valoración da importancia da planificación a longo prazo da preparación física no fútbol.

* Preocupación pola adaptación dos modelos de planificación da preparación física ás diferentes idades.

5.3.5. Módulo formativo: regras de xogo II.

Asociado á unidade de competencia 1: programar

e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo

adestramento de xogadores e de equipos de fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la aplicación e a explicación do regulamento de fútbol en caso de complexidade específica.* Desenvolver e ilustrar mediante gráficos situacións concretas das regras de xogo.

* Nun suposto práctico:-Aplica-las regras do xogo ó desenvolvemento dun partido de fútbol.

-Xustifica-la aplicación da regra.
* Ante ilustracións de diferentes esquemas de xogo, determina-la aplicación do regulamento en caso de falta e explica-la regra á que se atén.

2Analiza-las instruccións especiais dentro do regulamento do fútbol.* Describi-los criterios de aplicación en situacións especiais de xogo.

* Aplica-las instruccións especiais do regulamento do fútbol en diferentes situacións.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

3Interpreta-las instruccións dos árbitros e as súas actuacións nas competicións deportivas.* Nun suposto práctico:-Distingui-los xestos e as indicacións do árbitro e dos árbitros asistentes.-Explica-las actuacións arbitrais en función da aplicación das normas de xogo.
* Determina-las formas de cooperación entre árbitros durante o desenvolvemento dos partidos.
* Ante unha serie de imaxes, determina-lo significado dos sinais dos árbitros durante un partido de fútbol.

4Describi-las singularidades do regulamento da International Football Association Board* Enumera-los aspectos máis singulares do regulamento da International Football Association Board.

* Distingui-los aspectos máis relevantes do regulamento da Internacional Football Association Board nun encontro de fútbol.

Contidos (duración: 15 horas teóricas e 5 prácticas)

Contidos procedementais

* Aplicación das regras de xogo axeitadas a cada caso nun partido de fútbol.

* Interpretación das instruccións especiais dentro do regulamento do fútbol.

* Determinación das distintas actuacións arbitrais durante a competición.

* Análise das singularidades do regulamento da International Football Association Board.

Contidos conceptuais

* Regras de xogo.

* Instruccións especiais.

* Árbitros.

* Regulamento da International Football Association Board.

Contidos actitudinais

* Colaboración co equipo arbitral durante un partido de fútbol.

* Preocupación polo coñecemento do regulamento do fútbol.

5.3.6. Módulo formativo: tácticas e sistemas de xogo II.

Asociado á unidade de competencia 2: dirixir xogadores e equipos durante os partidos de fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-las accións ofensivas e defensivas e a súa aplicación ó xogo nas etapas de perfeccionamento da técnica.* Defini-las caraterísticas de tódolos principios ofensivos e defensivos.

* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol que participe nunha competición concreta, contra un equipo cun sistema de xogo determinado:

-Xustifica-la organización do xogo ofensivo e defensivo.
-Establece-los criterios para a avaliación das actuacións.

2Analiza-las estratexias e os sistemas de xogo e a súa aplicación ás situacións reais nas etapas de perfeccionamento da técnica.* Explica-los sistemas de xogo, caracterizando as súas diferencias, e indica-lo papel de cada un dos xogadores en función das accións tácticas.

* Describi-lo sistema de xogo empregado por un equipo de fútbol durante unha competición.

* Explicar e xustifica-lo emprego das accións conxuntas dun equipo con demarcación en zonas, con marcaxe ó home e con marcaxe mixta.

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

3Aplica-la sistemática do adestramento da táctica para a práctica do fútbol de alto nivel.* Explica-la utilidade das accións tácticas do porteiro no conxunto da táctica do equipo.

* Programar unha sesión de adestramento de accións tácticas con e sen posesión de balón.

* Describi-los criterios fundamentais do xogo determinando os movementos dos xogadores sen posesión do balón.
* Realiza-la planificación do adestramento da táctica para un período concreto na fase de competición.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 40 prácticas)

Contidos procedementais

* Análise dos principios ofensivos máis relevantes aplicados ó fútbol.

* Determinación dos principios defensivos na etapa de perfeccionamento da técnica.

* Análise dos distintos sistemas de xogo.

* Aplicación dos exercicios prácticos para as accións tácticas do porteiro.

* Interpretación das accións tácticas con e sen posesión de balón.

* Eleccións das acción colectivas máis adecuadas na etapa de perfeccionamento da técnica.

* Planificación do adestramento da táctica.

Contidos conceptuais

* Principios ofensivos.

-Desmarcaxes.

-Ataques.

-Contraataques.

-Desdobramentos.

-Espacios libres.

-Apoios.

-Axudas permanentes.

-Paredes.

-Temporizacións.

-Cargas.

-Conservación do balón.

-Control de xogo.

-Ritmo de xogo.

-Cambios de orientación e de ritmo.

-Velocidade no xogo.

-Progresión no xogo.

-Vixilancia.

* Principios defensivos.

-Marcaxes.

-Repregamentos.

-Coberturas.

-Permutas.

-Desdobramentos.

-Axudas permanentes.

-Vixilancia.

-Temporizacións.

-Entradas.

-Cargas.

-Anticipación.

-Intercepción.

-Presión.

* Ocupación do terreo de xogo.

* Fundamentos do xogo.

* Sistemas de xogo.

-Accións conxuntas dun equipo con demarcación en zonas.

-Accións conxuntas dun equipo con marcaxe ó home.

-Accións conxuntas dun equipo con marcaxe mixta.

* Accións tácticas do porteiro.

-Porteiro: consideracións.

-Accións con e sen balón.

-Accións estratéxicas.

-Normas xerais.

-Exercicios prácticos.

* Adestramento da estratexia.

-Accións tácticas con e sen posesión do balón.

-Accións combinadas.

* Accións colectivas.

-Criterios fundamentais do xogo.

-Movementos do home sen balón.

* Organización do xogo.

-Xogo en ataque.

-Xogo en defensa.

-Situación do balón.

-Avaliación das actuacións.

* Planificación do adestramento da táctica.

Contidos actitudinais

* Preocupación polo coñecemento das accións ofensivas e defensivas, e a súa aplicación ó xogo.

* Valoración do coñecemento das estratexias e dos sistemas de xogo, e a súa aplicación ás situacións reais.

* Interese polo afondamento da sistemática do adestramento da táctica do fútbol.

5.3.7. Módulo formativo: técnica individual e colectiva II.

Asociado á unidade de competencia 1: programar e efectua-lo ensino do fútbol e programar e dirixi-lo adestramento de xogadores e de equipos de fútbol

Capacidades terminais e os criterios de avaliación correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Analiza-la aprendizaxe de determinados xestos e accións técnicas do fútbol que melloran o rendemento individual e colectivo.* Para un determinado xesto técnico de fútbol:-Realiza-la súa análise.-Describi-las calidades perceptivo-motoras que interveñen na súa execución.-Propor un adestramento das calidades implicadas no xesto técnico.-Propor unha serie de exercicios específicos para o seu adestramento.
*Realiza-las demostracións dos xestos técnicos propios da fase de perfeccionamento da técnica de fútbol.

2Realiza-la programación a longo prazo do adestramento da técnica.* Nun suposto de dous equipos de fútbol de características dadas, infantís, xuvenís ou sénior, programa-lo adestramento técnico dunha tempada deportiva tendo en conta a participación periódica nas respectivas competicións deportivas.

3Describir e aplica-los sistemas de adestramento das accións técnicas dos equipos de fútbol.* Para uns elementos técnicos determinados, establecer unha secuencia de exercicios prácticas para a asimilación por parte dos xogadores.

* Indica-los erros máis frecuentes na realización de determinados xestos técnicos e a súa forma de detección, así como establece-los exercicios aplicables para a súa corrección.

* Identifica-los defectos de execución técnica máis comúns, explica-las súas causas primarias e describi-los métodos e os medios máis eficaces para a súa corrección.

4Establece-los sistemas de adestramento dos xogadores de fútbol en relación coa técnica individual, ofensiva e defensiva.* Aplica-los diferentes métodos e estilos de ensino na fase de perfeccionamento da técnica de fútbol, relacionando técnica individual, colectiva e defensiva.

* Analiza-los xogos aplicables ós adestramentos en relación coa técnica individual, colectiva e a defensiva.

5Describi-los sistemas de adestramento da técnica do porteiro.* Para un determinado xesto técnico dun porteiro de fútbol:-Realiza-lo xesto técnico.-Propor unha serie de exercicios específicos para o seu adestramento.
* En función de obxectivos propostos, desenvolver diferentes exercicios para o adestramento técnico dun porteiro de fútbol.

6Aplica-los sistemas de adestramento dos xestos técnicos individuais dos xogadores de fútbol.* Describi-los criterios para avalia-la progresión dos alumnos na aprendizaxe da técnica.

* Explicar e aplica-los diferentes medios, os recursos e as axudas para o ensino da técnica individual na fase de perfeccionamento da técnica.

* Describi-los parámetros que cómpre ter en conta para avalia-lo desenvolvemento dunha sesión de técnica individual e para avalia-la aprendizaxe dos alumnos.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 40 horas prácticas)

Contidos procedementais

* Programación do adestramento da técnica.

* Análise dos distintos xestos técnicos individuais.

* Aplicación dos exercicios para o adestramento dos xestos técnicos individuais.

* Análise dos distintos xestos técnicos colectivos ofensivos e defensivos.

* Aplicación dos exercicios para o adestramento dos xestos técnicos colectivos ofensivos e defensivos.

* Análise da técnica do porteiro.

* Aplicación dos exercicios para o adestramento da técnica do porteiro.

* Descrición e análise das distintas accións técnicas estratéxicas.

* Programación de adestramentos tipo dentro de cada período segundo as diferentes idades.

* Construcción de circuítos técnicos.

* Diferenciación na aplicación da técnica atendendo ós medios e ás instalacións.

Contidos conceptuais

* Técnica individual.

-Adestramento da técnica.

-Obxectivos.

-Programación do adestramento da técnica.

-Adestramento do control do balón.

-Exercicios para o adestramento do control do balón.

-Adestramento do dominio do balón.

-Exercicios para o adestramento das habilidades no dominio do balón.

-Adestramento da conducción do balón.

-Exercicios para o adestramento da conducción do balón.

-Adestramento do golpeo co pé.

-Exercicios para o adestramento do golpeo co pé.

-Adestramento do golpeo coa cabeza.

-Exercicios para o adestramento do golpeo coa cabeza.

-Adestramento do caneo.

-Exercicios para o adestramento do caneo.

-Adestramento do tiro.

-Exercicios para o adestramento do tiro.

* Técnica colectiva ofensiva.

-Finta.

-Exercicios para o adestramento da finta.

-Pase.

-Exercicios para o adestramento do pase.

-Desdobramento.

-Exercicios para o adestramento do relevo.

-Accións combinativas.

-Exercicios para o adestramento das accións combinativas.

* Técnica colectiva defensiva.

-Rexeite.

-Exercicios para a súa aprendizaxe.

-Entrada.

-Exercicios para a súa aprendizaxe.

-Interceptación.

-Exercicios para a súa aprendizaxe.

* Técnica do porteiro.

-Bloqueos.

-Estudio dos xestos técnicos.

-Exercicios para o adestramento das paradas-bloqueo.

-Desviacións e prolongacións.

-Estudio do xesto técnico.

-Exercicios para o adestramento das desviacións e das prolongacións.

-Rexeites.

-Estudio do xesto técnico.

-Exercicios para o adestramento dos rexeites.

-Golpeos e saques.

-Estudio do xesto técnico.

-Exercicios para o adestramento dos golpeos e dos saques.

* Accións técnicas estratéxicas.

-Saque de meta.

-Saque de esquina.

-Penalti.

-Saque de banda.

-Golpe franco.

-Outros saques.

* Adestramento da técnica.

-Sistemas de adestramento da técnica.

* Circuítos técnicos: medios e instalacións.

Contidos actitudinais

* Valoración da técnica colectiva dun equipo de fútbol.

* Interese pola totalidade das técnicas individuais de cada un dos compoñentes do equipo de fútbol.

* Respecto polos diferentes sistemas de adestramento da técnica existentes.

* Preocupación polo proceso de aprendizaxe dos aspectos técnicos na fase de perfeccionamento técnica do fútbol.

5.4. Bloque complementario do segundo nivel.

5.4.1. Módulo formativo: módulo complementario do segundo nivel.

Capacidades terminais e os criterios de avaliación correspondentes

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

1Aplica-la terminoloxía máis frecuentemente empregada nas ciencias do deporte, en alemán, en francés e en inglés.* Sobre un texto no idioma que proceda referido á especialidade deportiva, seleccionar e traduci-los termos relativos ás ciencias do deporte.

2Empregar algunha das aplicacións informáticas para bases de datos.* Nun suposto dado, empregar unha aplicación informática relativa a algunha das funcións encomendadas:

Capacidades terminaisCriterios de avaliación

-Elaborar un informe que conteña, en función dun ou de varios criterios dados, os datos estatísticos dun partido referidos a:

-Lanzamentos á porta do equipo propio.

-Lanzamentos á porta do equipo contrario.

-Actuacións positivas e negativas dun xogador.

-Elaborar un informe que conteña o número de veces que un xogador recibe o balón.

-Elaborar un informe que conteña o número de veces que un xogador participa no xogo sen toca-lo balón, colaborando no desenvolvemento táctico do equipo.

Contidos (duración: 45 horas teórico-prácticas)

Contidos procedementais

* Utilización da terminoloxía específica utilizada nas ciencias do deporte.

* Utilización das bases de datos habituais actualmente no mercado.

Contidos conceptuais

* Terminoloxía específica no idioma que proceda.

* Base de datos.

-Arquivos ou táboas e características dos campos.

-Introducción e edición de datos.

-Relación de arquivos ou táboas. Consultas.

-Presentación de informes.

Contidos actitudinais

* Valoración da comprensión dos idiomas inglés, alemán e francés no campo das ciencias do deporte.

* Interese polas aplicacións informáticas máis frecuentemente utilizadas no campo do fútbol.

* Constancia na preocupación polas novas tecnoloxías utilizadas nas ciencias do deporte.

* Predisposición á colaboración coas persoas expertas na informática e nos idiomas estranxeiros para a mellora persoal no campo do deporte do fútbol.

5.5. Bloque de formación práctica do segundo nivel.

5.5.1. Módulo formativo: módulo de formación práctica.

Capacidades terminais e sesións formativas de referencia

Capacidades terminaisSesións formativas

1Perfecciona-la técnica e a táctica do fútbol.* Análise dos exercicios máis axeitados para a correcta progresión no perfeccionamento técnico.

* Describi-las actividades deportivas atendendo ás necesidades tácticas.

* Elaboración dun programa de actividades para desenvolver, concretando para cada sesión de adestramento os obxectivos operativos, os contidos, os medios, os métodos que garantan a consecución dos obxectivos, das actividades e das tarefas para desenvolver, secuenciadas e temporalizadas.
* Utilización dos estilos de ensino máis adaptados a cada deportista, da maneira máis individual posible.

2Organizar e dirixi-lo adestramento dos futbolistas.* Organización e dirección da sesión, de xeito ameno, corrixindo erros na execución dos exercicios, facendo demostracións e fomentando a participación de todo o grupo.

* Formulación técnica e táctica para a competición deportiva.

* Verificación do bo estado de uso das instalacións e do material que se use.

* Estructuración dos aspectos técnicos, tácticos e de preparación física con base na periodización do adestramento.

Capacidades terminaisSesións formativas

3Dirixir xogadores e equipos durante a competición.* Planificación do ritmo axeitado na competición, detectando síntomas de fatiga nos deportistas na competición.

* Adaptación das formulacións tácticas con base no adversario.

* Valoración das normas na competición deportiva.

Duración: 200 horas

Desenvolvemento das sesións

Baixo a supervisión do titor asignado e co equipo ou grupo, o período total de formación práctica distribuirase do seguinte xeito:

* Sesións de iniciación e perfeccionamento técnico e táctico dos xogadores, entre o 30% e o 40%.

* Sesións de adestramento de fútbol, entre un 20% e un 25%.

* Sesións de acondicionamento físico de futbolistas, entre un 20% e un 25%.

* Sesións de dirección de equipos en competicións de fútbol propias do seu nivel, entre un 15% e un 25%.

As sesións formativas desenvólvense en tres fases: observación, colaboración e actuación supervisada. Ó termo destas tres fases o alumno redactará a memoria correspondente a cada sesión.

6. Ordenación académica e impartición.

6.1. Acceso ás ensinanzas.

6.1.1. Requisitos de acceso e promoción.

* Para acceder ás ensinanzas cumprirá:

-Posuí-lo título de graduado en educación secundaria ou equivalente para efectos académicos.

-Supera-la proba de acceso de carácter específico que se establece no punto 6.1.2. deste anexo.

* Para cursa-las ensinanzas de segundo nivel de grao medio de fútbol, requirirase ter superadas as ensinanzas do primeiro nivel.

6.1.2. Probas de carácter específico de acceso ás ensinanzas.

* Obxectivo e características xerais das probas.

-A proba de carácter específico de acceso ás ensinanzas de técnicos que regula este decreto ten por obxectivo que os aspirantes demostren posuí-la condición física e as destrezas específicas necesarias para seguir con aproveitamento a formación elixida.

-As probas estarán compostas de dúas partes.

-A primeira parte terá como obxectivo avalia-la condición física do aspirante. Será común a tódalas especialidades de fútbol.

-A segunda parte das probas terá como obxectivo valorar no aspirante as destrezas específicas fundamentais da especialidade que se regula neste decreto.

-O tribunal da proba establecerá os trazados por onde se desenvolverán os exercicios e o tempo de referencia para a súa execución.

-Os aspirantes realizarán cada exercicio de xeito individual.

-A orde de participación nos exercicios que compoñen a proba establecerase mediante sorteo.

-Os participantes nas probas de acceso terán unha soa oportunidade para efectuar cada exercicio.

* Avaliación das probas.

-Os avaliadores do tribunal de acceso valorarán de forma privada e independente a execución dos aspirantes.

-Os avaliadores estarán localizados en lugares con campos de visión semellantes.

-Cada exercicio será valorado tendo en conta exclusivamente o obxectivo proposto para el.

-A superación da primeira parte da proba esixirá pola súa vez a superación de tódolos exercicios que a compoñen.

-A superación da segunda parte da proba esixirá ter superado o exercicio que a conforma.

-Nas probas de acceso só se concederá a cualificación de apto ou non apto. Para acada-la cualificación de apto os aspirantes deberán supera-las dúas partes que compoñen a proba.

* O tribunal.

-O tribunal das probas terá como función desenvolver estas conforme o especificado neste punto. Este tribunal, que será nomeado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria tralo informe do centro correspondente, estará composto por un presidente, un secretario e tres avaliadores.

-A función do presidente do tribunal será garanti-lo correcto desenvolvemento das probas de acceso e dos exercicios que a compoñen, comprobando que os obxectivos, os contidos e a avaliación dos exercicios que compoñen as probas se ateñan ó establecido no presente decreto.

-A función do secretario será levanta-la acta do desenvolvemento das probas, certificando que o desenvolvemento se ateña ó establecido no presente decreto. Tamén asumirá funcións do presidente durante a súa ausencia.

-Os avaliadores realizarán a avaliación da condición física, a execución das habilidades específicas dos aspirantes, en razón dos criterios establecidos no presente decreto.

-As persoas que actúen como avaliadores nas probas de acceso deberán posuí-la seguinte titulación:

Proba de accesoTitulación dos avaliadores

Probas de acceso ás ensinanzas da especialidade de técnico deportivo en fútbol.Técnico deportivo superior da especialidade en fútbol.

-No caso dos exercicios para avalia-la condición física, os avaliadores deberán posuí-las titulacións anteriormente citadas ou as requiridas para imparti-los módulos de adestramento deportivo e preparación física, que se determinan no punto 6.2 deste anexo.

Primeira parte: avaliación da condición física.

* Exercicios.

-Exercicio número 1: avaliación da velocidade de traslación. Percorrer unha distancia de 50 metros en terreo chan, de firme regular e de trazado recto, no menor tempo posible.

-Exercicio número 2: avaliación da resistencia orgánica. Percorrer unha distancia de 2.000 metros en terreo liso e plano no menor tempo posible.

-Exercicio número 3: avaliación da potencia dos primeiros músculos extensores das extremidades inferiores. Salto vertical.

-Exercicio número 4: flexibilidade global do tronco e das extremidades inferiores. Descalzo e cos pés situados sobre un flexómetro, flexiona-lo corpo cara a adiante, sen impulso, e leva-los brazos simultaneamente tan atrás como sexa posible, pasando por entre as pernas.

-Exercicio número 5: avaliación da potencia muscular xeral e das condicións de aplicación nas pancas óseas. Lanzamento dun balón cara a adiante. O peso do balón medicinal será de 5 kg para os homes e de 3 kg para as mulleres.

* Avaliación dos exercicios: considéranse superados os exercicios cando o aspirante demostre:

-No exercicio 1: un percorrido de 50 metros de distancia nun tempo inferior ós 8 segundos en homes e 8,5 segundos en mulleres.

-No exercicio 2: percorre-la distancia de 2.000 metros nun tempo inferior a 10 minutos nos homes e a 12 minutos nas mulleres.

-No exercicio 3: saltar polo menos 45 cm os homes e 35 as mulleres.

-No exercicio 4: unha flexión de polo menos 30 cm os homes e 35 cm as mulleres.

-No exercicio 5: lanzamento de balón a unha distancia superior a 6 metros.

Segunda parte: o obxectivo é avalia-lo nivel de execución das habilidades fundamentais da especialidade do fútbol.

-Exercicios: o aspirante terá que completar un circuíto técnico que se desenvolverá nun campo de fútbol de medidas regulamentarias, utilizando balóns regulamentarios da especialidade e que incluirá, seguindo a mesma orde, os exercicios que se indican neste punto e que se efectuarán ou iniciarán, segundo o caso, no lugar que se especifica no gráfico (1):

* Un pase longo (a).

-Conducción do balón co pé, en carreira en liña recta (b).

-Conducción do balón co pé, en carreira en zigzag salvando 4 obstáculos separados dous metros un do outro (c).

-Efectuar tiro á porta desde fóra da área (d).

-Recolle-lo balón do fondo da portería e realizar unha conducción elevada do balón (habilidade dinámica) ata o vértice da área (e).

-Realizar un tiro de precisión a unha portería pequena (2x1 m) situada sobre a liña de banda (f).

-Efectua-lo control do balón que pasa un compañeiro, para realizar unha parede (1-2) seguida dunha conducción do balón co pé, con cambio de dirección (g).

-Impulsa-lo balón para pasalo por debaixo dun valo de 50 cm de altura e saltar sobre el. De seguido, sen deterse, impulsar co pé o balón para pasalo por riba doutro valo de 50 cm de altura distanciado cinco metros do anterior, e pasar por debaixo del (h).

-Tres lanzamentos á porta desde fóra da área (i).

* Avaliación.

-Cada avaliador valorará o conxunto dos exercicios dun a dez puntos.

-A avaliación final desta segunda parte da proba de acceso ás ensinanzas de técnico deportivo en fútbol

obterase ó media-las valoracións achegadas polos avaliadores, e considerarase superada cando a media obtida sexa igual ou superior a cinco puntos e o tempo empregado non sexa superior a tres minutos.

* Efectos e vixencia das probas de carácter específico para acceso.

-De conformidade co artigo 12 do Real decreto 1913/1997, a superación das probas de carácter específico terá efectos en todo o ámbito do Estado.

-A superación das probas de carácter específico establecidas neste decreto terá unha vixencia de 18 meses contadas a partir da data de finalización das probas.

* Aplicación e inspección das probas de acceso.

-A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará a aplicación e a inspección da proba de acceso de carácter específico e as probas de acceso adaptadas.

6.1.3. Requisitos de acceso para persoas en circunstancias especiais.

Acceso sen o título de graduado en educación secundaria:

* Será posible acceder ás ensinanzas que se regulan neste decreto sen cumpri-los requisitos de titulación de graduado en educación secundaria, sempre que o aspirante teña 18 anos e supere a proba de madureza na que demostre coñecementos e habilidades sufi

cientes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas:

* A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará, no ámbito da súa competencia, as probas ás que se refire o punto anterior.

Exención das probas de carácter específico e requisitos deportivos de acceso para os deportistas de alto nivel:

* De conformidade co artigo 53 da Lei 10/1990, os deportistas de alto nivel que reúnan os requisitos de carácter xeral para acceso ás ensinanzas deportivas ou ben que superen as probas de acceso que se establecen para as persoas que non posúen a titulación de graduado en educación secundaria, estarán exentos das probas de carácter específico e dos requisitos deportivos.

* A duración deste beneficio estenderase ós 5 anos seguintes á perda da condición de deportista de alto nivel, excepto se esta se produce como consecuencia do disposto no artigo 16, alíneas b) c) e d) do Real decreto 1467/1997, sobre deportistas de alto nivel.

Probas de acceso adaptadas ós que acrediten discapacidades:

* Co obxectivo de garanti-la eficacia da formación e o posterior exercicio das competencias profesionais inherentes ó título, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establecerá un tribunal que avaliará o grao de discapacidade e as limitacións que leva implícitas para cursar con aproveitamento as ensinanzas e, de se-lo caso, adaptará os requisitos e as probas de acceso de carácter específico e de madureza que deban supera-los aspirantes.

* As solicitudes de acceso ás ensinanzas de técnico deportivo na especialidade de fútbol de persoas discapacitadas deberanse acompañar do correspondente certificado de minusvalidez expedido polo órgano competente da Comunidade Autónoma.

6.1.4. Efectos e vixencia das probas de acceso.

1. De conformidade co artigo 12 do Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, a superación das probas de carácter específico que se establecen para o acceso ás ensinanzas da especialidade de fútbol terán efectos en todo o ámbito do Estado.

2. A superación das probas de carácter específico terá unha vixencia de 18 meses, contados a partir da data de finalización das probas.

6.1.5. Aplicación e inspección das probas de acceso.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará, no ámbito das súas competencias, a aplicación e a inspección da proba de acceso de carácter específico e as probas de acceso adaptadas ás referidas no punto 6.1.3 deste decreto, coa finalidade de asegura-lo cumprimento obxectivo dos criterios de ingreso e os seus efectos en todo o ámbito do Estado.

6.2. Profesorado.

6.2.1. Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos das ensinanzas deportivas en centros sostidos con fondos públicos.

Módulo de formaciónEspecialidade

do profesorado

Corpo

1Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporteBioloxía e xeoloxía

Procesos sanitarios

Procesos de diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos

Educación física

Profesor de ensino secundario

2Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivoPsicoloxía e pedagoxía

Educación física

Profesor de ensino secundario

7Adestramento deportivoEducación físicaProfesor de ensino secundario

9Fundamentos sociolóxicos do deportePsicoloxía e pedagoxía

Educación física

Profesor de ensino secundario

12Organización e lexislación do deporteEducación físicaProfesor de ensino secundario

14Primeiros auxilios e hixiene no deporteEducación físicaProfesor de ensino secundaria

20Teoría e socioloxía do deporteEducación físicaProfesor de ensino secundario

4Desenvolvemento profesionalProfesor especialistaProfesor especialista

5Dirección de equiposProfesor especialistaProfesor especialista

11Metodoloxía do ensino e adestramento do fútbolProfesor especialistaProfesor especialista

13Preparación físicaProfesor especialistaProfesor especialista

16Regras do xogoProfesor especialistaProfesor especialista

21Seguridade deportivaProfesor especialistaProfesor especialista

18Táctica e sistemas de xogoProfesor especialistaProfesor especialista

19Técnica individual e colectivaProfesor especialistaProfesor especialista

22Terminoloxía en lingua estranxeira, frecuente nas ciencias da especialidade e nas ciencias do deporteEducación físicaProfesor de ensino secundario

23Procesadores de textos, bases de datos e

multimedia

InformáticaProfesor de ensino secundario

24Práctica deportiva realizada con discapacitadosEducación físicaProfesor de ensino secundario

6.2.2. Requisitos de titulación que acreditan o profesorado para imparti-los módulos destas ensinanzas.

Módulo de formaciónTitulación do profesorado

Biomecánica deportivaLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Calquera outra titulación universitaria de ciclo longo da área de ciencias experimentais e da saúde ou da área das ensinanzas técnicas, e acredita-la formación suficiente na materia

Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivoLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Outra titulación universitaria de ciclo longo da área de humanidades ou da área de ciencias sociais ou xurídicas, e acredita-la formación suficiente na materia

Adestramento deportivoLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Fundamentos sociolóxicos do deporteLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Licenciado en socioloxía

Outra titulación universitaria de ciclo longo da área de humanidades ou da área de ciencias sociais e xurídicas, e acredita-la formación suficiente na materia

Organización e lexislación do deporteLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Licenciado en dereito

Outra titulación universitaria de ciclo longo da área de humanidades ou da área de ciencias sociais e xurídicas, e acredita-la formación suficiente na materia

Primeiros auxilios e hixiene no deporteLicenciado en medicina

Módulo de formaciónTitulación do profesorado

Teoría e socioloxía do deporteLicenciado en ciencias da actividade física e do deporte

Licenciado en socioloxía

Outra titulación universitaria de ciclo longo da área de humanidades ou da área de ciencias sociais e xurídicas, e acredita-la formación suficiente na materia

Desenvolvemento profesionalLicenciado en economía

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Licenciado en dereito

Técnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Dirección de equiposTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciado en psicoloxía

Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbolTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Preparación físicaTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Regras de xogoTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Seguridade deportivaTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Táctica e sistemas de xogoTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Técnica individual e colectivaTécnico deportivo superior da especialidade de fútbol correspondente

Licenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Terminoloxía en lingua estranxeira, frecuente nas ciencias da especialidade e nas ciencias do deporteLicenciados en ciencias da actividade física e do deporte

Procesadores de texto, bases de datos e multimediaEnxeñeiro en informática ou calquera titulación universitaria de ciclo longo da área das ensinanzas técnicas, e acredita-la formación práctica correspondente

Práctica deportiva realizada con discapacitadosLicenciados en ciencias da actividade física e do deporte

6.2.3. Equivalencias de titulación para efectos de docencia.

Para a impartición dos módulos de formación que de seguido se determinan, establécense as seguintes equivalencias para efectos de docencia:

Módulo formativoTitulación do profesorado

Desenvolvemento profesionalDiplomado en ciencias empresariais

Diplomado en relacións laborais

Diplomado en turismo

Primeiros auxilios e hixiene no deporteDiplomado en enfermería

6.2.4. Equivalencias de titulacións para o seguimento do bloque de formación práctica.

Para realiza-lo seguimento do bloque de formación práctica, considérase equivalente para efectos de docencia o diploma de adestrador nacional de fútbol expedido pola Real Federación Española de Fútbol, recollido segundo o previsto no artigo 42.2º do Real decreto 1913/1997.

6.2.5. Habilitación docente a expertos e especialistas.

O Ministerio de Educación e Cultura, por proposta do Consello Superior de Deportes e de acordo coas

comunidades autónomas que se atopan en pleno exercicio das súas competencias educativas, establecerá as condicións que teñen que reuni-los deportistas con méritos sobresalientes a nivel internacional e as persoas nas que concorran méritos deportivos con prestixio recoñecido e experiencia profesional que asegure, en cada caso, a preparación necesaria para o desempeño da súa función docente, para os efectos de obter habilitación para imparti-las ensinanzas de determinados módulos do bloque específico ou do bloque de formación práctica que se regulan no presente decreto.

Mediante a devandita habilitación docente, obterase a condición de profesor especialista para imparti-la docencia do módulo correspondente.

6.3. Requisitos materiais dos centros de formación dos técnicos da especialidade de fútbol.

6.3.1. Espacios de uso administrativo e docente xenérico.

* Sala de uso múltiple para o desenvolvemento das actividades comúns do centro, con capacidade suficiente para o número de prazas autorizadas.

* Cada unha das especialidades deportivas que se pretenda impartir deberá dispor dunha unidade de seminario en horario compatible.

* Servicios e fondos que garantan a consulta de libros, revistas e documentos en soporte audiovisual das especialidades de fútbol.

* Espacios independentes para os órganos de goberno e os servicios administrativos do centro, secretaría e sala de profesores, todo isto axeitado á capacidade do centro.

* Aseos e servicios hixiénico-sanitarios en número axeitado á capacidade do centro, tanto para alumnos como para profesores, en función do que dispoña a lexislación que en cada caso sexa aplicable.

* Dependencias para a almacenaxe de material, axeitadas ás necesidades do centro.

* Zona de vestiarios axeitada á capacidade do centro, en función do que dispoña a lexislación que en cada caso sexa aplicable.

Non se debe interpretar que os diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante pechamentos.

6.3.2. Requisitos de instalacións e equipamentos docentes deportivos.

* Os centros de formación de técnicos deportivos das especialidades de fútbol disporán do espacio suficiente e do equipamento docente necesario nas súas aulas, para atende-los alumnos inscritos en cada nivel e grao de formación da correspondente especialidade.

* A superficie da aula onde se desenvolvan as clases teóricas terá polo menos 40 metros cadrados, ou 1,5 metros cadrados por alumno.

* Os centros disporán dunha sala deportiva polivalente debidamente equipada, para a impartición dos contidos teórico-prácticos dos distintos módulos. As dimensións deberán ser suficientes para atender simultaneamente os alumnos inscritos nun módulo de formación determinada, respectando o número máximo de alumnos por profesor.

* As instalacións estarán dotadas da moblaxe e do equipamento didáctico suficientes para impartir con garantías de calidade estas ensinanzas.

* Os centros disporán de medios audiovisuais que garantan a impartición correcta das ensinanzas destes técnicos deportivos.

* Para a impartición das clases teórico-prácticas, os centros de formación das especialidades deportivas de fútbol terán que acredita-la disposición de acceso ás instalacións seguintes:

-Un campo de fútbol de herba de medidas regulamentarias e dotado de porterías.

-Dous campos de fútbol de medidas reducidas dotados de porterías.

-Un balón de fútbol regulamentario por cada alumno, en perfectas condicións de uso.

-Un mínimo de cinco manequíns de recuperación cardiopulmonar.

Superficie e grao de utilización de espacios e instalacións:

Espacio formativo

Superficie

(22 alumnos)

Grao de

utilización

Aula40 m ou 1,5 m por alumno60%

Sala deportiva polivalenteSegundo a normativa vixente10%

Campo de fútbol de herbaMedidas regulamentarias20%

Campo de fútbol Medidas reducidas10%

O grao de utilización expresa en tanto por cento a ocupación en horas do espacio previsto para a impartición das ensinanzas, por un grupo de alumnos, respecto da duración total das ensinanzas.

6.3.3. Requisitos de seguridade e responsabilidade.

En relación cos requisitos de seguridade e responsabilidade, os centros deberán dispor de:

* Servicio medico ou, de se-lo caso, un concerto de asistencia médica de urxencia.

* Plan de evacuación de enfermos e accidentados.

* Seguro que cubra a responsabilidade civil que lle puidese ser reclamada ó centro, en razón da súa propia actividade.

6.4. Validacións, correspondencias e acceso a outros estudios.

6.4.1. Validación do bloque común.

A superación do bloque común dun determinado nivel ou grao de calquera das modalidades ou especialidades das ensinanzas ás que se refire o Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, terá validez

para as ensinanzas do mesmo nivel e grao da correspondente especialidade de fútbol.

6.4.2. Módulos profesionais que poden ser obxecto de validación coa formación profesional ocupacional.

Módulos de formación que poderán ser obxecto de validación coa formación profesional ocupacional.

-Primeiros auxilios e hixiene no deporte.

6.4.3. Módulos profesionais que poden ser obxecto de correspondencia coa práctica deportiva de alto nivel (Real decreto 1467/1997, do 19 de setembro, sobre deportistas de alto nivel).

A práctica dos deportistas que tivesen a consideración de alto nivel na especialidade de fútbol poderá ser obxecto de correspondencia formativa cos módulos de:

-Técnica individual e colectiva.

-Técnica individual e colectiva II.

6.4.4. Acceso a outros estudios.

* O título de técnico deportivo na especialidade de fútbol permite o acceso directo a tódalas especialidades do bacharelato.

6.5. Criterios xerais para o desenvolvemento e a avaliación das ensinanzas.

* A avaliación da aprendizaxe do alumno realizarase por módulos, considerando as capacidades terminais e os criterios de avaliación establecidos no currículo para cada módulo, así como a madurez académica do alumno en relación coa competencia xeral que se establece no perfil profesional de cada nivel de ensinanzas.

* Tamén forma parte da estructura das ensinanzas a formación práctica, constituíndose dentro dela como un bloque de módulo único e independente que se realizará ó supera-los bloques comúns, específicos e complementarios de cada nivel ou grao. A avaliación do módulo de formación práctica realizaraa o titor correspondente e só se concederá a cualificación de apto ou non apto. Para acada-la cualificación de apto os alumnos terán que:

-Asistir como mínimo ó 80% das horas establecidas para cada unha das fases.

-Acada-las capacidades terminais asociadas ás sesións formativas.

-Presentar correctamente unha memoria estructurada nos puntos seguintes:

-Descrición da estructura e o funcionamento do centro, das instalacións e dos espacios nos que se realizan prácticas do grupo ou dos grupos e o período en que se desenvolven.

-Desenvolvemento das prácticas: fichas de seguimento das prácticas de cada sesión agrupadas por fases.

-Informes de autoavaliación das prácticas.

-Informe de avaliación do titor.

6.6. Distribución horaria.

* Os módulos profesionais deste ciclo formativo organízanse do seguinte xeito:

Técnico deportivo en fútbol: primeiro nivel.

Bloque común

Horas teóricasHoras prácticasDenominación dos módulos

15-Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte

105Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo

1010Adestramento deportivo

5-Fundamentos sociolóxicos do deporte

5-Organización e lexislación do deporte

3015Primeiros auxilios e hixiene no deporte

Bloque específico

Horas teóricasHoras prácticasDenominación dos módulos

10-Desenvolvemento profesional

55Dirección de equipos

1010Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol

510Preparación física

155Regras de xogo

1010Seguridade deportiva

2020Tácticas e sistemas de xogo

2020Técnica individual e colectiva

Módulo complementario

25 horas teórico-prácticasMódulo formativo complementario do primeiro nivel

Módulo de formación práctica

150 horas prácticasMódulo de formación práctica do primeiro nivel

Técnico deportivo en fútbol: segundo nivel.

Bloque común

Horas teóricasHoras prácticasDenominación dos módulos

25-Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte II

155Bases psicopedagóxicas do ensino e do

adestramento deportivo II

1510Adestramento deportivo II

5-Organización e lexislación deportiva II

10-Teoría e socioloxía do deporte

Bloque específico

Horas teóricasHoras prácticasDenominación dos módulos

10-Desenvolvemento profesional II

1010Dirección de equipos II

1010Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol II

1015Preparación física II

155Regras de xogo II

2040Tácticas e sistemas de xogo II

2040Técnica individual e colectiva II

Módulo complementario

45 horas teórico-prácticasMódulo formativo complementario do segundo nivel

Módulo de formación práctica

200 horas prácticasMódulo de formación práctica do segundo nivel

* As horas de libre disposición do centro neste ciclo formativo son 20, que se utilizarán nos tres primeiros trimestres.