Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 26 de setembro de 2003 Páx. 12.091

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 16 de setembro de 2003 pola que se lle autoriza a ampliación dunha unidade ó centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do Porriño (Pontevedra).

Examinado o expediente presentado polo centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do Porriño (Pontevedra), no que solicita a ampliación dunha unidade no devantito centro.

Tendo en conta que o expediente foi tramitado pola Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, quen o remite cos informes correspondentes.

Vistos a Lei 1/1990, do 3 de outubro (BOE do 4 de outubro), de ordenación xeral do sistema educativo; a Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación; o Real decreto 334/1985, do 6 de marzo, de ordenación da educación especial (BOE do 16 de marzo); a Orde ministerial do 30 de xaneiro de 1986 (BOE do 4 de febreiro); o Real decreto 1004/1991, do 14 de xuño (BOE do 26 de xuño), polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten ensinanzas de réxime xeral non universitarias; o Decreto 320/1996, do 26 de xullo (DOG do 6 de agosto), de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais; o Decreto 133/1995, do 10 de maio (DOG do 22 de maio), sobre autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e a Orde do 20 de setembro de 1995 (DOG do 15 de decembro) que o desenvolve.

Esta consellería, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa,

DISPÓN:

Autorizarlle ó centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do Porriño (Pontevedra) a ampliación dunha unidade, segundo os datos que se relacionan no anexo da presente orde, facendo constar que para a súa posta en funcionamento, a Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, despois do informe da Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación do persoal que imparta docencia na unidade que se amplía.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2003.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Provincia: Pontevedra.

Concello: O Porriño.

Localidade: O Porriño.

Enderezo: Torneiros-A Ribeira, polígono III, 24 A-B.

Denominación: centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor.

Titular: Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor (ACEESCA).

Código do centro: 36017031.

Nivel: educación especial.

Unidades de que constaba: 4 (3 psíquicos e 1 autistas).

Unidades novas autorizadas: 1 de psíquicos.

Total de unidades autorizadas: 5 (4 de psíquicos e 1 de autistas).