Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Mércores, 14 de setembro de 2011 Páx. 26885

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética para o exercicio 2011, no marco do convenio subscrito entre o IDAE e o Inega o día 3 de xullo de 2008 e con financiamento en parte do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao abeiro do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

A sensibilidade especial que para a cidadanía está a ter o uso racional das enerxías e a busca de novas fontes enerxéticas calou de forma importante no enfoque das administracións públicas que, unanimemente, están a actuar neste campo, prestando o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e eficiencia enerxética ou enerxías renovables se están a desenvolver na actualidade.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) xa contén na súa lei de creación -Lei 3/1999, do 11 de marzo- unha referencia expresa ao fomento destas actividades, concretada mediante o impulso das iniciativas e programas de aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, á mellora do aforro e a eficiencia enerxética, ao fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, á óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia. Igualmente recolle a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

Para o desenvolvemento dos obxectivos anteriores o Inega establece este sistema de subvencións, complementario aos creados por outras entidades públicas, relacionados con proxectos que fomenten o aforro e eficiencia enerxética e as enerxías renovables.

En consonancia con todo isto, o Consello de Ministros aprobou o día 20 de xullo de 2007 un Plan de Acción referido ao período 2008-2012, para o desenvolvemento da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en España 2004-2012 (PAE4+), cumprindo así cos compromisos internacionais na materia.

Para a posta en funcionamento do referido plan, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) deseñaron mecanismos de colaboración con todas as comunidades autónomas, que faciliten a articulación das medidas en todo o territorio estatal, tendo en consideración, ademais, as necesidades e obxectivos de cada comunidade en función das súas propias peculiaridades, e do seu respectivo ámbito de competencias. Neste sentido, asinouse entre o IDAE e o Inega, con data do 3 de xullo de 2008, o convenio de colaboración para a execución das actuacións de aforro e eficiencia enerxética establecidas no marco do citado Plan de Acción.

No caso de Galicia e para o ano 2011 cóntase cun orzamento derivado deste convenio de 15.084.060 euros para medidas ou actuacións de aforro e eficiencia enerxética, dos que 5.121.026, 67 euros se destinan á presente convocatoria de axudas.

Á sinalada contía hai que engadir a consignada no orzamento do Instituto Enerxético de Galicia, que para este exercicio conta cunha partida de 1.035.770 euros destinada finalmente á liña de axudas de renovación de instalación de iluminación exterior, da que un 70% corresponde a fondos comunitarios derivados do Programa operativo Feder-Galicia 2007/2013, para actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia (tramo autonómico) encadradas no eixe 4, medida 43, actuación 2 (Programa de axudas públicas para o uso racional da enerxía -Sector servizos públicos- Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes). O 30% restante procede do Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Como un dos órganos encargados de desenvolver a política enerxética da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, o Inega considera de máximo interese potenciar as actuacións de mellora do aforro e a eficiencia enerxética, as enerxías renovables e a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores en Galicia.

Por todo o anterior, en virtude do disposto nos artigos 7.1 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Aprobar as bases reguladoras da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e convocar a todos aqueles interesados en solicitalas neste exercicio 2011.

Bases reguladoras

Artigo 1. Obxecto e normativa de aplicación.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións ás actuacións e proxectos de aforro e eficiencia enerxética, tal e como se definen por sectores de actividade nas epígrafes do anexo I, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no seu articulado e anexos.

2. O procedemento administrativo será o de concorrencia competitiva, e axustarase ao disposto nas propias bases sen prexuízo do establecido na seguinte normativa de alcance xeral: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE n.º 276, do 18 de novembro); Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG n.º 121, do 25 de xuño); Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG n.º 20, do 29 de xaneiro); Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE n.º 285, do 27 de novembro); Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e ao Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades delas dependentes (DOG n.º 241, do 17 de decembro).

3. Cando o beneficiario da subvención deba ter a consideración de empresa segundo o establecido no artigo 1 do anexo I do Regulamento (CE) 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto, xeral de exención por categorías (DOUE L 214, do 9 de agosto), as subvencións terán o carácter de minimis e con alcance xeral aplicaráselle o previsto no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis (DOUE do 28 de decembro). Serán tamén aplicables as especificacións e límites previstos nos Regulamentos (CE) da Comisión n.º 1535/2007 (DOUE do 21 de decembro) e n.º 875/2007 (DOUE do 25 de xuño) para os sectores produtivos agrícola e pesqueiro, respectivamente.

4. Posto que a liña de axudas relativa á renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE) conta con financiamento comunitario procedente do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) -no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013- respectarase o previsto no Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), ao Fondo Social Europeo (FSE) e ao Fondo de Cohesión (DOUE do 31 de xullo) e concordantes, ademais dos regulamentos comunitarios en materia de información e publicidade, como o Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, de 8 de decembro, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento 1083/2006 xa citado, e o Regulamento (CE) 1080/2006 do Parlamento e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE do 27 de decembro).

Artigo 2. Actuacións que se subvencionan.

Poderán obter dereito a subvención todas aquelas actuacións solicitadas dentro do prazo previsto no artigo 5 destas bases, sempre que se executen entre o día 1 de xaneiro de 2011 e o 15 de setembro de 2012 dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Financiamento.

1. As subvencións que se concedan imputaranse ás seguintes contas contables:

– Á establecida no plan de traballo aprobado polo IDAE na contía de 5.121.026,67 euros, con cargo á conta contable 6565010.

– Ás cantidades consignadas nos orzamentos do Inega na contía de 1.035.770 euros, con cargo á conta contable 6565010, que estarán financiadas parcialmente nun 70% polo Feder Galicia 2007-2013, eixe 4 (Transporte e Enerxía), tema prioritario 43 (Eficiencia enerxética, coxeración, control da enerxía), actuación 2 (Programa de axudas públicas para o uso racional da enerxía/Sector servizos públicos/Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes).

Programa de axudas públicas para o aforro e eficiencia enerxética

Sector

Código

Concepto

Fondos E4+

(€)

Fondos

Feder+FCI (€)

70% + 30%

Industria

N417B

Auditorías enerxéticas a industrias (AEI)

1.000.000

IN417C

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en industrias (PEI)

Transporte

IN417D

Estudos integrais de mobilidade urbana sustentable (EPM)

750.000

IN417E

Estudos de viabilidade de actuacións de mobilidade urbana sustentable (VPM)

IN417F

Plans de transporte para empresas (EPT)

IN417G

Xestión de frotas de transporte por estrada (XFT)

Edificación

IN417H

Rehabilitación da envolvente térmica dos edificios existentes (ENV)

1.100.000

IN417I

Mellora da eficiencia enerxética de instalacións térmicas nos edificios existentes (TER)

IN417K

Construción de novos edificios con alta cualificación enerxética (CNE)

IN417L

Auditorías enerxéticas nos edificios do sector residencial e servizos (AES)

Servizos públicos

IN417P

Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE/SEM)

1.381.026,67

1.035.770

IN417Q

Auditorías enerxéticas a instalacións de iluminación pública (AEP)

150.000

IN417X

Proxectos iluminación pública (PAP)

440.000

Transformación enerxía

IN417R

Auditorías enerxéticas en coxeracións (AEC)

100.000

IN417S

Estudos de viabilidade para coxeracións (EVC)

Agricultura

IN417V

Auditorías enerxéticas e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector pesqueiro (PES)

200.000

IN417W

Auditorías enerxéticas e proxectos de mellora de eficiencia enerxética no sector agrario (AGR)

Total

5.121.026,67

1.035.770

2. O importe dos fondos previstos para cada concepto entenderase máximo, que cabería a posibilidade de ampliar o crédito como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria derivada dalgunha das circunstancias previstas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. Isto podería dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes que resulte da aplicación dos criterios de valoración fixados no artigo 13 destas bases.

3. A ampliación de crédito publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Inega, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

4. No caso de que o número de solicitudes viables nun concepto concreto non esgote o crédito consignado para el, o sobrante poderá asignarse a algún dos restantes conceptos recollidos neste programa de axudas públicas.

Artigo 4. Beneficiarios.

1. Poderán obter a condición de beneficiarios as persoas e entidades especificadas para cada unha das liñas de axudas no anexo I destas bases, que se referirán a todos ou parte dos seguintes supostos xerais:

a) As persoas físicas maiores de idade ou emancipadas que teñan plena capacidade de obrar.

b) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos.

c) As empresas que teñan contratada a xestión enerxética de inmobles e instalacións de titularidade pública ou privada, e que o obxecto dos correspondentes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. O pagamento dos servizos que prestan as ditas empresas baséase na obtención de melloras de eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos. Contarase, en todo caso, co visto e prace do titular do inmoble ou instalación, por se dese lugar á modificación do contrato existente entre ambas as partes.

d) Os distintos tipos de administracións públicas.

e) As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade xurídica. Nestes casos, deberase facer constar expresamente tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada un dos integrantes, así como o importe de subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a condición de beneficiarios. Deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación con poderes bastantes para cumprir coas obrigas propias dos beneficiarios dunha subvención. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Fundacións, asociacións, comunidades de bens ou calquera tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen ánimo de lucro, tales como comunidades de propietarios, comunidades hereditarias ou en xeral entidades de base patrimonial que, aínda carecendo de personalidade xurídica, conten cunha administración común para levar a cabo a actuación para a que solicitan a subvención.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarios as persoas ou entidades nas que concorra algunha das circunstancias previstas nos parágrafos 2 e 3 do artigo 10 da citada Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Cando se trate de axudas de minimis non poderán ser beneficiarias as empresas nas que concorra algunha das causas de exclusión previstas no artigo 1 do Regulamento (CE) 1998/2006 (DOUE do 28 de decembro) da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis, ou, se é o caso, no artigo 1 do regulamento sectorial que corresponda dos citados no parágrafo 3, do artigo 1, destas bases reguladoras.

4. As persoas ou entidades que resulten beneficiarias da subvención e con posterioridade contratasen a xestión enerxética, total ou parcialmente, a unha empresa de servizos das definidas na letra c) do parágrafo 1.º, poderán solicitar a modificación da resolución de concesión no sentido de que pase a ser beneficiaria esta última. Para solicitar esta modificación deberanse cumprir os requisitos indicados no artigo 16 destas bases.

Artigo 5. Forma e prazo de presentación das solicitudes.

1. As solicitudes subscribiranse directamente polos interesados ou por persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.

2. O prazo de presentación de solicitudes será de 2 meses, contados desde o seguinte a aquel en que publiquen estas bases no Diario Oficial de Galicia.

3. Os formularios da solicitude estarán dispoñibles no enderezo electrónico http://www.inega.es. Correspóndense co anexo II que é común para todas as liñas de axuda e cos anexos III, de carácter técnico e individualizado para cada tipo de axuda. Só poderán ser cubertos e confirmados acudindo á aplicación informática dispoñible no dito enderezo. A súa publicación no Diario Oficial de Galicia faise unicamente para efectos informativos.

4. Para cubrir correctamente os formularios de solicitude no citado enderezo da internet disporase de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polos solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse a esta entidade pública a través dos teléfonos 981 54 15 38/981 54 15 37/981 54 15 36/881 99 98 02; do número de fax 981 54 15 15 ou do enderezo de correo electrónico info@inega.es. O Inega adoptará as medidas que resulten necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

5. Nestes formularios normalizados cubriranse todos os campos obrigatorios sen engadir novos datos, e sen emendar, variar ou riscar o seu formato orixinal. En caso contrario, as solicitudes non serán admitidas a trámite. Tampouco se admitirán a trámite aquelas solicitudes referidas a proxectos que xa se presentaran en convocatorias anteriores e ás que lle fora concedida a axuda correspondente, agás que previamente renuncien a estas.

6. Unha vez cubertos e confirmados os formularios na forma indicada nos parágrafos anteriores, as solicitudes poderán presentarse en formato electrónico, ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, mediante sinatura electrónica do solicitante ou do representante legal da entidade que solicite a axuda. Para isto o solicitante ou representante legal deberá posuír un DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor baixo a norma X.509v3 recoñecido pola plataforma de validación e sinatura electrónica @firma.

7. Ademais do formato electrónico admítese igualmente a presentación en formato papel no Rexistro Único do Instituto Enerxético de Galicia, sito na rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, Santiago de Compostela. Tamén nos rexistros de calquera outro órgano da Xunta de Galicia, da Administración xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades que integran a Administración local, sempre que neste último caso se subscribise o oportuno convenio, ou polos restantes medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na nova redacción dada polo Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo (Boletín Oficial del Estado n.º 161, do 7 de xullo).

8. Nos proxectos de renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE), renovación de instalacións de semáforos (SEM) e auditorías enerxéticas en iluminación pública exterior (AEP), só caberá que o peticionario presente unha solicitude por liña de axuda que non poderá superar a contía de 60.000 euros en concepto de custo elixible. Igualmente, no caso da liña de axudas a proxectos integrais de iluminación pública exterior (PAP) só caberá que o peticionario presente unha solicitude por liña de axuda que non poderá superar a contía de 500.000 euros en concepto de custo elixible.

Artigo 6. Documentación complementaria da solicitude.

Xunto coa solicitude presentarase, en orixinal ou copia compulsada e sen que se admitan as copias simples, a seguinte documentación complementaria: a xenérica (A) e a técnica (B) que figura no anexo I.

Dentro da documentación xenérica parte será común (subepígrafe A.1) e parte específica en función do tipo de solicitante (subepígrafe A.2).

A) Documentación xenérica: cada solicitante cubrirá por unha soa vez a parte administrativa exixida na aplicación informática, á marxe do número de proxectos que presente, e a devandita aplicación xerará unha documentación xenérica para cada proxecto solicitado, que o solicitante deberá presentar co referido proxecto técnico.

A solicitude deberá cubrirse polo propio interesado ou pola persoa que desempeñe a representación legal en cada caso. Coa finalidade de axilizar a tramitación, no suposto de poderes mancomunados, o procedemento seguirase cun único representante que será determinado coa achega dun escrito asinado por todos os apoderados no que se indique quen asume a representación.

A.1. Documentación que deben achegar todos os solicitantes:

1. Modelo de solicitude (anexo II ADM 00). Marcarase expresamente o procedemento correspondente ao concepto solicitado.

2. Declaración responsable (anexo II ADM 01) referida aos seguintes extremos:

a) Non atoparse en ningunha das causas de prohibición para ser beneficiario das subvencións establecidas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Non atoparse en ningún dos supostos establecidos no artigo 1 do Regulamento (CE) 1998/2006 (DOUE do 28 de decembro) da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis, ou do regulamento sectorial de minimis que resulte de aplicación.

3. Declaración expresa doutras axudas (anexo II ADM 02).

A solicitude da axuda leva consigo a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións expedidas polos organismos competentes acreditativas de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) e a consellería competente en materia de economía e facenda.

No caso de que o solicitante denegue expresamente a devandita autorización deberá, obrigatoriamente, presentar as certificacións coa solicitude. Porén, están exentos de achegar os xustificantes de cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social os beneficiarios das subvencións establecidos no artigo 49 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 (DOG n.º 250, do 30 de decembro).

A.2. Especificacións segundo o tipo de solicitante:

1. Particulares:

Declaración expresa de que o obxecto da subvención non se destina nin se adscribe a unha actividade empresarial ou profesional (anexo II ADM 03).

2. Autónomos:

No suposto de que quen presente a solicitude se defina como autónomo levará implícita a autorización ao órgano xestor para solicitar o certificado da AEAT en que se indiquen as epígrafes do Imposto de Actividades Económicas en que figura dado de alta. No caso de que o solicitante denegue expresamente esta autorización deberá, obrigatoriamente, acreditar o dito extremo achegando a documentación tributaria correspondente.

3. Empresas:

A solicitude da axuda leva consigo a autorización ao órgano xestor para solicitar ao Rexistro Mercantil toda a información das empresas solicitantes que sexa necesaria para a resolución do procedemento. Se non tivesen o domicilio social en Galicia, deberá acreditarse a existencia dun centro de traballo ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da comunidade autónoma. As entidades que non se atopen obrigadas por lei a inscribirse no rexistro mercantil ou calquera outro rexistro público, presentarán a documentación acreditativa da constitución e da representación correspondente.

Se se trata dunha empresa que teña contratada a xestión enerxética, total ou parcialmente, dun inmoble ou instalación, deberase achegar ademais unha copia cotexada do contrato de servizos enerxéticos no que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o que se solicita a axuda, así como a constancia por escrito do coñecemento por parte do titular ou titulares do inmoble ou instalación de que se solicita a subvención ao abeiro desta resolución de convocatoria.

4. Administracións públicas:

• Certificación do acordo do órgano competente para solicitar a subvención, no que conste expresamente o compromiso de realizar a actividade pola que se pide a subvención, no caso de obtela.

• Certificación expedida pola Secretaría–Intervención ou informe da Intervención-Tesouraría na que se indique se o IVE derivado do gasto que supón executar a actuación que se subvenciona pode ou non ser repercutido, para os efectos da súa consideración ou non como concepto integrante do custo elixible.

5. Entidades sen ánimo de lucro:

• Documentación que acredite a representación coa que se actúa.

• Declaración expresa de que o obxecto da subvención non se destina nin se adscribe a unha actividade empresarial ou profesional (anexo II ADM 03).

6. Agrupación de persoas físicas e xurídicas, públicas ou privadas, sen personalidade xurídica:

• Documentación acreditativa da súa constitución.

• Documentación acreditativa da representación coa que se actúa.

• Documento no que consten os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, indicando a porcentaxe da subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios (anexo II ADM 04).

B) Documentación técnica: consta de :

1. Datos xerais do proxecto (anexo II TEC 01).

2. Memoria técnica en función do procedemento e concepto solicitado, debendo presentarse unha documentación completa por cada proxecto para o que se solicita subvención (anexo III).

3. Documentación técnica propia establecida en cada unha das epígrafes do anexo I, en función do tipo de actuación para a que se solicita a subvención.

Artigo 7. Concorrencia e acumulación con outras axudas.

1. O importe da subvención outorgada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o 100% do custo elixible que para cada liña de axudas establece o anexo I destas bases ou, se é o caso, supere o límite máximo establecido na normativa que resulte de aplicación.

2. A obtención doutras axudas ou subvencións deberá comunicarse ao Instituto Enerxético de Galicia tan pronto como o interesado teña coñecemento e, en todo caso, con anterioridade á xustificación do investimento realizado.

3. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión nos termos previstos no artigo 16 destas bases reguladoras.

4. Cando a axuda teña o carácter de axuda de minimis segundo o establecido no artigo 1, parágrafo 3, destas bases reguladoras, terase en conta o seguinte:

• A axuda total de minimis concedida a unha empresa determinada, en virtude da aplicación do artigo 2.2 do Regulamento (CE) 1998/2006, non pode ser superior a 200.000 euros durante calquera período de tres fiscais. O límite máximo de axuda total de minimis redúcese a 100.000 euros para as empresas que operen no sector de transporte por estrada. A axuda total de minimis concedida a unha empresa durante calquera período de tres exercicios fiscais redúcese a 30.000 euros para as empresas do sector pesqueiro (artigo 3.2 do Regulamento. (CE) 875/2007) e a 7.500 euros para as empresas dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas (artigo 3.2 do Regulamento (CE) 1535/2007). Estes límites máximos aplícanse a todo o conxunto de axudas recibidas en concepto de minimis pola empresa, con independencia da forma en que se outorguen ou do obxectivo perseguido.

• Antes de conceder a axuda, solicitarase da empresa unha declaración escrito ou en soporte electrónico, sobre calquera outra axuda de minimis recibida durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso.

• Informarase por escrito ao posible beneficiario sobre o importe da axuda (expresado en equivalente bruto de subvención) e sobre o seu carácter de minimis, facendo unha referencia expresa e completa ao regulamento que corresponda segundo o sector de actividade ao que pertenza a empresa.

• Cando se trate dunha axuda de minimis non se acumulará con ningunha axuda estatal correspondente aos mesmos gastos subvencionables, se a dita acumulación dá lugar a unha intensidade de axuda superior á establecida no regulamento de exención por categorías ou nunha decisión adoptada pola Comisión Europea.

5. Por estar incluída a liña de Renovación de instalacións de iluminación pública exterior (ILE) dentro do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, os gastos que se financian cun fondo comunitario non poderán acollerse a outras axudas procedentes do mesmo fondo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios, de conformidade co artigo 34 do Regulamento (CE) 1083/2006, xa citado no parágrafo 4 do artigo 1 destas bases reguladoras.

Artigo 8. Gastos que se subvencionan.

1. Os posibles gastos obxecto de subvención son os recollidos segundo o tipo de actividade que se subvencione no anexo I destas bases, entendéndose por custo elixible aqueles conceptos de gasto que poden ser obxecto de subvención.

2. O imposto sobre o valor engadido (IVE) subvencionarase:

• Cando o solicitante da axuda sexa unha entidade sen ánimo de lucro ou un particular e, en ambos os dous casos, efectúen unha declaración responsable de que o obxecto da subvención non se destina nin se adscribe á actividade empresarial ou profesional (anexo II ADM 03).

• Cando o solicitante sexa unha Administración pública e da certificación que debe presentar polo artigo 5, punto A.2, punto 4 destas bases, se derive que non pode repercutir o dito imposto.

3. Non se subvencionan os gastos que se realicen en pagamento de licenzas, gastos sometidos a aranceis, adquisición de bens de segunda man e os recollidos con tal carácter no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Ao existir cofinanciamento comunitario, ademais dos referidos supostos, haberá que aterse ao disposto na Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e do Fondo de Cohesión (BOE n.º 53, do 1 de marzo).

Artigo 9. Consentimentos e autorizacións.

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.

2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións, convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, no devandito rexistro, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos, todo isto consonte ao establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, pola que se regula a protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

3. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, o Inega publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis. A devandita autorización esténdese á cesión dos seus datos persoais ao IDAE, á entidade financeira na que se aboe o pagamento das axudas, ao Diario Oficial de Galicia e as demais cesións previstas na lei.

4. O solicitante poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo do Instituto Enerxético de Galicia sito na rúa Avelino Pousa Antelo n.º 5, San Lázaro 15707, de Santiago de Compostela (A Coruña).

Artigo 10. Órganos competentes.

O Departamento de Secretaría e Servizos Xerais do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director do Instituto Enerxético de Galicia ditar as diferentes resolucións que se deriven del.

Artigo 11. Instrución dos procedementos.

1. Unha vez presentada a solicitude xunto coa documentación complementaria, o órgano instrutor comprobará se reúne todos os requisitos e documentos sinalados nos artigos 4 a 6 destas bases. De non ser así outorgarase un prazo de emenda de 10 días hábiles, coa advertencia expresa ao solicitante de que se non atende ao dito requirimento teráselle por desistido da súa petición e arquivarase o expediente. Igual requirimento efectuarase por parte do Inega no suposto de resultado negativo da consulta cos organismos á que se refire o artigo 5 das bases: Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT); Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS); consellería competente en materia de economía e facenda; Rexistro Mercantil e outros rexistros públicos.

2. Tales requirimentos de emenda serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992; porén, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b da devandita lei, poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e a través do taboleiro electrónico habilitado a estes efectos na páxina web do Inega (www.inega.es), onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai. Poderase facer indicación expresa de que os seguintes actos administrativos do procedemento serán notificados a través do citado taboleiro.

3. A documentación a que se refire a emenda poderá presentarse ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, o Rexistro Único do Inega ou por calquera dos restantes medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, na nova redacción dada polo Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo (Boletín Oficial del Estado n.º 161, do 7 de xullo).

4. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse ao solicitante para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.

5. Logo de revisar as solicitudes e as emendas feitas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración. Aqueles que non cumpran coas exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de inadmisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 12. Comisión de valoración.

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou, se é o caso, a denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

a) O director do Departamento de Secretaría e Servizos Xerais do Inega.

b) A xefa da Área de Aforro e Eficiencia Enerxética do Inega.

c) Un técnico dependente da Área de Aforro e Eficiencia Enerxética.

3. No documento co resultado da avaliación que elabore a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a subvención, especificándose a puntuación que lles corresponde así como o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible nos diferentes tipos de actuacións que se subvencionan. A comisión tamén poderá determinar unha puntuación por debaixo da cal considera inadecuado conceder a subvención.

4. A comisión de valoración poderá, con carácter xeral e para todos os proxectos presentados dentro dunha liña de axudas, establecer límites máximos de investimento subvencionable naqueles conceptos en que xustificadamente o estime necesario, segundo o criterio de máxima eficiencia na asignación dos recursos.

5. Exceptuarase o sistema de valoración previsto no artigo seguinte cando os fondos dispoñibles sexan dabondo para que perciban as axudas solicitadas todos os proxectos que foran admitidos a trámite e reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria.

Artigo 13. Criterios de valoración.

Os proxectos ou actuacións que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables.

Ademais do cumprimento das bases reguladoras, dentro de cada sector, a valoración dos proxectos terá en conta os seguintes criterios:

– Aforro e eficiencia enerxética: 50% (no caso dos estudos e auditorías, neste punto valorarase a solvencia técnica, experiencia e equipamento da empresa auditora).

– Mellora ambiental adicional á obtida por motivos enerxéticos (avaliarase a redución de emisións, de residuos ou de materias primas adicionais ás derivadas de aforro enerxético): 15%.

– Existencia dunha auditoría enerxética ou informes específicos enerxéticos que describan a situación de partida e a valoración da mellora que a execución do proxecto produce sobre o aforro enerxético. Deberán estar subscritos por un técnico ou unha empresa consultora con recoñecida experiencia na materia: 15%.

– Relación aforro/investimento: 20%.

Artigo 14. Resolución e notificación.

1. Elaborada a relación prevista no artigo 12.3 destas bases, e sempre con anterioridade á resolución do procedemento, efectuarase o trámite de audiencia, por un prazo de 10 días. Porén, poderá prescindirse do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos, nin outras alegacións ou probas que as aducidas polos interesados.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de cinco (5) meses, contados desde a data de finalización do período de presentación das solicitudes. Se transcorrese o prazo sen que recaese resolución expresa os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

3. No suposto de ampliación do crédito e ata o límite do crédito dispoñible, haberá que aterse ao sinalado no artigo 33.7 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro. Con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da indicada lei, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada. Coa publicación no DOG poderá remitirse aos beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico de anuncios habilitado para estes efectos na páxina web do Inega.

5. Na liña de axudas denominada Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE/SEM), dentro do sector Servizos públicos, aquelas solicitudes que resulten seleccionadas e cuxos importes de axuda sexan aceptados polos beneficiarios pasarán a formar parte da lista pública prevista nos artigos 6 e 7. 2 d) do Regulamento (CE) 1828/2006, do 8 de decembro, da Comisión.

Artigo 15. Réxime de recursos.

As resolucións ditadas ao abeiro do procedemento previsto nestas bases porán fin á vía administrativa e contra elas caberá interpoñer recurso contencioso administrativo, ante os xulgados e tribunais competentes segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. O prazo de interposición é de dous (2) meses contados desde o día seguinte a recepción da notificación da resolución, ou ben de seis (6) meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.

Con carácter potestativo, os interesados poderán interpoñer recurso de reposición perante o director do Instituto Enerxético de Galicia no prazo dun (1) mes, desde o día seguinte ao da recepción da notificación da resolución ou de 3 meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto, segundo o establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Non se poderá interpoñer recurso contencioso administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

Artigo 16. Modificación da resolución.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Cando por circunstancias técnicas sexa imprescindible variar o contido específico dos investimentos recollidos no proxecto inicial, o órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario, debendo cumprirse os requisitos previstos no punto seguinte.

3. O órgano competente para a concesión da subvención poderá autorizar a modificación da resolución por instancia do beneficiario respectando os seguintes requisitos:

a) Que a modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízos a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non suporían a denegación da axuda ou subvención.

O beneficiario deberá solicitar a modificación mediante instancia dirixida ao director do Instituto Enerxético de Galicia acompañada da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos sinalados no punto anterior, cun límite de 20 días hábiles antes da data de finalización do prazo de xustificación do investimento.

4. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo director do Instituto Enerxético de Galicia, logo da instrución do correspondente expediente no cal se lles dará audiencia aos interesados.

Artigo 17. Aceptación e renuncia.

1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, transcorridos 10 días hábiles desde a notificación ou publicación desta, sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario.

2. A renuncia á subvención poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1 da mesma lei.

Artigo 18. Obrigas dos beneficiarios.

Son obrigas dos beneficiarios, sen prexuízo das demais obrigas que figuran no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

b) Xustificar ante o Instituto Enerxético de Galicia o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou goce da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que sexan efectuadas polo Instituto Enerxético de Galicia, así como a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, nomeadamente a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. Ademais, no caso de fondos comunitarios, someterase á autoridade de xestión e aos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

d) Comunicarlle ao Instituto Enerxético de Galicia a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaran a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e sempre con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Manter o investimento de que se trate para a finalidade e co carácter solicitado (particular, autónomo, empresa, entidade sen ánimo de lucro, etc.) por un período mínimo de cinco anos unha vez rematado o proxecto.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así coma cantos estados contables e rexistros específicos sexan exixidos polas bases reguladoras das subvencións e normas comunitarias, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control, así como facilitar a «pista de auditoría». Así mesmo, deberán conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control, durante un período de tres anos a partir do peche do Programa operativo.

g) O beneficiario da axuda deberá darlle publicidade ao financiamento polo Inega do investimento que sexa obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do Instituto Enerxético de Galicia, a Consellería de Economía e Industria e o Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, así como lendas relativas ao financiamento público nos carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrónicos audiovisuais, ou ben en mencións realizadas nos medios de comunicación.

En todo caso, os beneficiarios da liña de axudas ILE estarán obrigados a cumprir as medidas en materia de información e publicidade reguladas na sección 1 do capítulo II do Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro de 2006, relativas ás medidas de información e publicidade, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006, do Consello, coas modificacións introducidas polo regulamento (CE) 846/2009, da Comisión, do 1 de setembro de 2009.

Estas medidas recóllense na Guía de publicidade e información das intervencións que conten con financiamento procedente dos fondos estruturais 2007-2013, que pode consultarse na páxina web da Consellería de Facenda (www.conselleriadefacenda.es)

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19. Subcontratación.

Permitirase que o beneficiario subcontrate con terceiros a execución total ou parcial da actuación que se subvenciona nos termos recollidos no artigo 27 e concordantes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20. Xustificación da subvención.

1. Para o cobramento da subvención concedida o beneficiario deberá xustificar previamente o investimento que lle supuxo executar o proxecto ou actuación subvencionado. Todos os investimentos deberán estar plenamente realizados, operativos e verificables na data límite de xustificación do proxecto.

2. O último día para presentar a documentación xustificativa do investimento será o 15 de setembro de 2012, coa excepción das liñas ILE e AEP nas que o prazo de xustificación será de catro (4) meses contados desde o día seguinte á data de publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución da concesión.

Transcorrido o período de xustificación sen que o beneficiario presentase a documentación, requiriráselle para que no prazo improrrogable de 10 días hábiles achegue os ditos documentos que, en todo caso, deberán xustificar a execución e os investimentos derivados do proxecto dentro do prazo anteriormente indicado.

3. A documentación á que se refire a xustificación poderá presentarse ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, ante o Rexistro Único do Inega ou por calquera dos restantes medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, na nova redacción dada polo Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo (Boletín Oficial del Estado n.º 161, do 7 de xullo).

Os documentos de xustificación en orixinais ou copias compulsadas serán os seguintes:

A. Documentación xenérica:

a) Declaración expresa por parte do beneficiario de que o proxecto foi executado conforme o indicado na solicitude. De existir modificacións no proxecto achegarase un informe técnico ou documento cos datos e incidencias máis significativas ocorridas durante a execución. Na páxina web do Inega - http://inega.es/ - estará dispoñible o modelo de documento ao que se refire este punto.

b) Conta xustificativa composta de:

1.º Xustificante do gasto mediante presentación de facturas desagregadas por conceptos ou unidades de obra. Para os efectos da súa xustificación, as facturas que se paguen de xeito fraccionado haberán de incluírse no expediente nunha única solicitude de pagamento.

Non se admitirán supostos de autofacturación, isto é, facturas emitidas polo propio beneficiario da subvención.

2.º Xustificante do pagamento efectuado polo beneficiario:

– Xustificante bancario (transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo por portelo, certificación bancaria), no que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co beneficiario da axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

– Efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (letra de cambio, cheque, obriga de pagamento, etc.): achegarase copia do efecto mercantil acompañada da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) na que conste claramente que o efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

– Naqueles casos nos que os investimentos se fixeran mediante contratos de préstamo ou leasing, a axuda aplicarase á amortización anticipada parcial de préstamo/leasing, diminuíndo o principal pendente.

– Non se admitirán en ningún caso como xustificante os documentos acreditativos de pagamentos en metálico, nin os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

– A data dos xustificantes de gasto e do pagamento terá como límite para a súa validez e admisión o último día do prazo de xustificación previsto no parágrafo 2.º deste artigo.

c) Sempre que o custo elixible da actuación concreta que se subvenciona supoña un gasto para o beneficiario superior a 30.000 euros (en concepto de execución de obra) ou a 12.000 euros (cando se subministran bens ou se prestan servizos por empresas de consultaría ou asistencia técnica) o beneficiario deberá solicitar e achegar ao Inega como mínimo o contido de 3 ofertas de distintos provedores. Non se aceptará como válido o certificado, informe ou documento similar no que se indique que se cumpriu co dito trámite de solicitar as 3 ofertas, pois o que debe achegarse son os orixinais ou copia compulsadas do contido de cada unha das ofertas.

A elección dunha das ofertas fundamentarase sempre en criterios de aforro e eficiencia enerxética. Ademais, será necesario achegar como xustificación unha memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

Non será necesario presentar as 3 ofertas se concorre algún dos seguintes supostos:

1. Se a elección xa se especificou coa presentación da documentación de solicitude da subvención.

2. Se polas especiais características dos gastos que se subvencionan non existe no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, debendo o beneficiario neste suposto prestar declaración expresa motivada en tal sentido.

3. Se o gasto se realizase con anterioridade á solicitude de subvención.

d) Declaración expresa do conxunto das axudas concedidas destinadas ao financiamento do mesmo proxecto, e se se trata de beneficiarios suxeitos a minimis tamén das recibidas por calquera concepto no presente exercicio fiscal e nos dous anteriores, indicando a súa contía. Deberase achegar unha copia da resolución ou resolucións de concesión das devanditas axudas.

e) Certificación bancaria orixinal acreditativa da titularidade e identificación da conta para o pagamento da axuda, na que consten o ordinal bancario, código do banco, código de sucursal e código de conta corrente.

f) Autorización emitida pola consellería competente en materia de industria para a posta en servizo da instalación. No caso de que non se dispoña dela na data en que remate o prazo de xustificación, achegarase unha copia da presentación da solicitude e restante documentación do procedemento de autorización correspondente (certificado de instalación, memoria técnica) co selo de entrada ante o órgano competente. Neste último suposto é obrigatorio presentar unha copia cotexada da resolución do procedemento unha vez que se lle notifique ao interesado.

g) Fotografías dos equipamentos principais instalados no lugar.

h) Excepcionalmente, no caso de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para que solicite de oficio os certificados de que se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, deberá achegar estas certificacións.

B. Documentación específica: a documentación específica de carácter xustificativo para cada unha das liña de axudas recóllese nas diferentes epígrafes do anexo I.

4. A falta de xustificación ou a xustificación insuficiente, así como a presentación da documentación xustificativa máis alá da data e do prazo que figuran no parágrafo 2.º deste artigo, comportará, en función do suposto de que se trate, a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, sen prexuízo das demais responsabilidades previstas na Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 21. Pagamento.

1. Os órganos competentes do Instituto Enerxético de Galicia poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. Transcorrido o prazo concedido para o efecto sen que o beneficiario os presentase, poderase entender que renuncia á subvención.

2. Previamente á proposta de pagamento, os servizos técnicos do Instituto Enerxético de Galicia poderán realizar unha inspección de comprobación material na que certifiquen que se realizou o investimento que foi obxecto da axuda e que tal investimento coincide co previsto na resolución de concesión.

3. No caso de que o investimento realizado teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha realización deficiente do proxecto, a contía da subvención poderá reducirse proporcionalmente se, debido á redución do investimento, se superan as porcentaxes máximas de subvención.

4. Poderanse realizar pagamentos anticipados ás corporacións locais que suporán entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, nos termos do artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. As ditas corporacións locais deberán xustificar o pagamento que dá lugar á subvención de acordo co previsto no artigo 20 destas bases reguladoras e na epígrafe correspondente do anexo I.

Artigo 22. Reintegro das axudas.

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. Para facer efectiva a devolución á que se refire o punto anterior tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ás súas normas de desenvolvemento.

Artigo 23. Réxime de sancións.

Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases aplicaráselles o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 24. Fiscalización e control.

Os beneficiarios destas subvencións someteranse ás actuacións de control que realice o Instituto Enerxético de Galicia para o seguimento dos proxectos aprobados e ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así como ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Cuentas e do Consello de Contas, así como, de ser o caso, á autoridade de xestión e aos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Cuentas Europeo.

Artigo 25. Comprobación de subvencións.

1. O órgano competente para conceder a subvención comprobará a axeitada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da subvención.

2. Nas subvencións de capital superiores a 60.000 euros, no seu cómputo individual, destinadas a investimentos en activos tanxibles, será requisito imprescindible a comprobación material do investimento, e quedará constancia no expediente mediante acta de conformidade asinada, tanto polo representante da Administración como polo beneficiario.

A comprobación material definida no parágrafo anterior poderáselle encomendar a outro órgano distinto do que concedeu a subvención.

Artigo 26. Publicidade.

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

2. Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web do Instituto Enerxético de Galicia.

Artigo 27. Remisión normativa.

Para todo o non previsto nestas bases haberá que aterse ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da dita Lei 9/2007, así como nos regulamentos comunitarios citados no artigo 1 destas bases, e sen prexuízo da restante normativa que resulte de aplicación.

Esta resolución pon fin á vía administrativa e poderá ser recorrida en reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, de acordo co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, cabe a interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante os xulgados da dita xurisdición que resulten competentes, no prazo de dous meses contados tamén a partir do día seguinte ao da publicación deste acto no Diario Oficial de Galicia.

No suposto de que se opte polo recurso de reposición, non caberá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta por silencio do recurso de reposición interposto.

Os interesados poderán aducir calquera outro recurso que estimen oportuno.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2011.

Eliseo Diéguez García
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I
Programa de axudas públicas no marco da estratexia de aforro e eficiencia
enerxética E4 (Plan de acción 2008-2012) e do Inega

1. Sector industria.

1.A. Auditorías enerxéticas a industrias (AEI).

Concepto e custo elixible.

Auditorías enerxéticas que analicen o proceso produtivo dunha empresa do sector da industria e que propoñan medidas de redución do consumo enerxético. O estudo poderá ser integral ou limitado a liñas de produción, procesos produtivos ou sistemas auxiliares de gran consumo enerxético.

Inclúense todos os custos externos derivados da realización da auditoría.

As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo de auditoría enerxética» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Empresas incluídas no sector da industria (Sección C e D do CNAE-2009), coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación de petróleo e biocombustibles e o tratamento de combustibles nucleares, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

Contía máxima da subvención.

O 75% do custo do estudo cos seguintes valores máximos de subvención en función do consumo de enerxía final actual da industria.

Consumo enerxía final (tep)

Subvención máx. (€)

Desde 60.001

22.500

Entre 40.001 e 60.000

18.000

Entre 20.001 e 40.000

15.000

Entre 10.001 e 20.000

12.750

Entre 6.001 e 10.000

10.500

Entre 4.001 e 6.000

9.000

Entre 201 e 4.000

7.500

Entre 51 e 200

5.000

Ata 50

2.000

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: AEI.

– Documentación xustificativa do consumo enerxético (facturas anuais, medicións feitas nos equipos,...).

– Documentación xustificativa do código CNAE (documentación do beneficiario relativa á Seguridade Social, IAE).

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é valida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados do estudo», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), tamén incluído no CD.

1.B. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en industrias (PEI).

Concepto.

Investimentos en substitución de equipos e instalacións consumidores de enerxía por equipos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía dispoñible co obxecto de reducir o consumo enerxético e as emisións de CO2. O importe mínimo do investimento que se van subvencionar será de 6.000 euros.

Beneficiarios.

Empresas incluídas no sector da industria (Sección C e D do CNAE-2009), coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación de petróleo e biocombustibles e o tratamento de combustibles nucleares, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

Custo elixible.

Investimentos en equipamentos, instalacións e sistemas que transformen ou consuman enerxía no proceso produtivo, así como os sistemas auxiliares necesarios para o seu funcionamento, sempre que se demostre a consecución dun aforro enerxético que deberá acadar un mínimo dun 5% respecto do consumo inicial.

Inclúense os proxectos de enxeñaría asociada, obra civil, montaxe e posta en marcha.

Non se consideran parte do proceso produtivo instalacións como iluminación, calefacción, etc.

Contía máxima da subvención.

En equipos e instalacións de proceso: 22% do custo elixible.

En renovación de equipos auxiliares consumidores de enerxía (caldeiras, compresores, queimadores, motores eléctricos) por outros de alto rendemento e inclusión de sistema de control e xestión que supoñan aforro de enerxía: 30% do custo elixible.

A contía máxima da axuda será de 200.000 euros por proxecto.

Documentación solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: PEI.

– Documentación xustificativa do código CNAE (documentación do beneficiario relativa á Seguridade Social, IAE).

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Incluir en CD informe técnico PEI, segundo modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls).

2. Sector transporte.

2.A. Estudos integrais de mobilidade urbana sustentable (EPM).

Concepto e custo elixible.

Estudos integrais de mobilidade urbana sustentable, dirixidos a promover actuacións na mobilidade urbana que fagan posible un cambio modal cara á utilización de medios de transporte menos consumidores de enerxía.

O estudo debe realizarse de acordo ca «Guía práctica PMUS» dispoñible en www.inega.es, incluíndo a avaliación enerxética. A citada guía tamén contén un modelo xeral de especificacións técnicas para a contratación da asistencia técnica. O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Os concellos ou a autoridade de transporte público correspondente contratarán a asistencia técnica para a redacción dos plans de mobilidade urbana sustentable (PMUS) das cidades afectadas.

Os proxectos que afecten a varios municipios poderán ser presentados nunha solicitude, sempre que presenten a conformidade dos municipios afectados.

Os beneficiarios deberán manifestar o compromiso de levar a cabo as medidas que se propoñan nestes estudos, sempre e cando sexan viables técnica e economicamente, mediante aprobación polo órgano de goberno correspondente.

Contía máxima da subvención.

O 60% do custo do estudo cos seguintes valores máximos de licitación en función da poboación da área afectada:

Habitantes

Custo máx. licitación (€)

10.000-30.000

65.000

30.001-50.000

100.000

50.001-100.000

150.000

100.001-300.000

200.000

Máis de 300.000

300.000

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: EPM.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é válida) do estudo en formato dixital (.pdf).

2.B. Estudos de viabilidade de actuacións de mobilidade urbana sustentable (VPM).

Concepto e custo elixible.

• Estudos previos á implantación de medidas específicas de mobilidade urbana sustentable, que teñan un impacto importante no aforro enerxético. Os estudos que teñan por obxecto actuacións de natureza similar terán que integrarse dentro do mesmo. Os estudos resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo dos estudos» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

• Experiencias piloto de medidas relacionadas coa mobilidade urbana: implantación dun sistema de coche compartido, carril-bus, servizo de autobús lanzadeira, etc. Non se inclúen neste caso os investimentos en infraestrutura de obra civil.

• Proxectos piloto para puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos. A rede mínima que debe resultar como consecuencia de cada proxecto é de 10 puntos de recarga superando, en calquera caso, o rateo de 1 punto de recarga por cada 10.000 habitantes do concello ou conxunto de concellos en que se realice o proxecto. Por punto de recarga entenderase cada enchufe ou posto da instalación de recarga.

Beneficiarios.

Concellos, autoridade de transporte público, administracións públicas, empresas ou asociacións empresariais.

As actuacións que afecten varios municipios poderán ser presentadas nunha única solicitude, sempre que sexa acreditado por escrito polo órgano competente a conformidade dos municipios afectados.

Os beneficiarios deberán manifestar o compromiso de levar a cabo as medidas que se propoñan nestes estudos, sempre e cando sexan viables técnica e economicamente, mediante aprobación polo órgano de goberno correspondente.

Contía máxima da subvención.

O 60% do custo elixible, cun máximo de custo elixible de 100.000 euros para os estudos e 200.000 euros para as experiencias piloto. Para os proxectos piloto de redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos será o 40% do custo elixible cun máximo por proxecto de 200.000 euros, tendo en conta:

Custo elixible máximo (€)

Contía máxima da subvención (€)

Punto de carga cuberto

1.000

1.000

Obra civil asociada

1.000

Punto de carga en vía pública

3.500

2.000

Obra civil asociada

1.000

Punto de substitución de baterías

66.666

10.000

Enxeñería por punto de recarga

2.000

400

Campaña de comunicación

6.000

6.000

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: VPM.

– No caso de experiencias piloto, débese achegar catálogos técnicos dos principais elementos que formen parte do proxecto e un plano de situación onde se atopen todos os puntos de recarga (tamén é válido incluír na memoria un enlace ao plano).

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é válida) do estudo en formato dixital (.pdf).

– Documento resumo das actividades realizas segundo modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

2.C. Plans de transporte para empresas (EPT).

Concepto e custo elixible.

• Estudos para a realización dun plan de transporte a unha empresa ou centro de actividade (polígono industrial, centros educativos ou sanitarios, etc.) de máis de 50 traballadores que realicen a súa actividade principalmente nas instalacións ou edificios propios do emprazamento obxecto do plan, dirixidos a cambiar o modo maioritario de desprazamento ao posto de traballo en vehículo turismo, con baixa ocupación. Os participantes afectados deberán manifestar o seu apoio e o compromiso de levar a cabo as medidas que se propoñan sempre e cando sexan técnica e economicamente viables. O estudo debe realizarse de acordo coa «Guía práctica de plans de transporte» dispoñible en www.inega.es. O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

• Estudos previos á implantación de medidas específicas de mobilidade sustentable, que teñan un impacto importante no aforro de enerxía. Os estudos que teñan por obxecto actuacións de natureza similar terán que integrarse dentro deste.

• Experiencias piloto de medidas relacionadas coa mobilidade sustentable, por exemplo, a implantación dun sistema de coche compartido, carrís-bus, servizos de autobús lanzadeira, etc.

Beneficiarios.

Concellos, outras administracións públicas, empresas e organizacións empresariais.

Contía máxima da subvención.

O 60% do custo elixible cos seguintes custos máximos de licitación:

– Estudos para a elaboración de plans de transporte a empresas:

Traballadores

Custo máx. licitación (€)

50-100

15.000

101-200

20.000

201-1.000

50.000

> 1.001

75.000

– Estudos previos á implantación de medidas específicas de mobilidade sustentable: 40.000 euros/estudo.

– Experiencias piloto de medidas relacionadas coa mobilidade sustentable: 200.000 euros/experiencia piloto (non se inclúen os custos de infraestrutura da obra civil).

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: EPT.

– No caso de experiencias piloto, débense achegar catálogos técnicos dos principais elementos que formen parte do proxecto.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é válida) do estudo en formato dixital (.pdf).

– Documento resumo das activades realizas segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

2.D. Xestión de frotas de transporte por estrada (XFT).

Concepto e custo elixible.

Auditorías enerxéticas e investimentos en sistemas tecnolóxicos e aplicacións orientadas á mellora de eficiencia enerxética (sistemas telemáticos de xestión de frotas, software e hardware de planificación e control de rutas, sistemas de mellora de xestión de combustible e de carga e descarga,...) a frotas de transporte de mercadorías e viaxeiros por estrada e a frotas de vehículos de obras e servizos, para mellorar a súa xestión integral e, así, reducir os consumos enerxéticos e aumentar a súa competitividade.

As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo de auditoría enerxética XFT» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Institucións e empresas públicas ou privadas de transporte de mercadorías ou de servizo discrecional de pasaxeiros, así como concesionarias de servizos de transporte público.

Contía máxima da subvención.

Para auditorías: 75% do custo elixible, cun máximo de axuda de 22.500 euros por auditoría.

Para investimentos: 40% do custo elixible, cun máximo de axuda de 50.000 euros por empresa ou proxecto.

Establécese para ambos os casos un custo máximo elixible de 1.000 euros/vehículo.

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: XFT.

– No caso de experiencias piloto, débense achegar catálogos técnicos dos principais elementos que formen parte do proxecto.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– No caso das auditorías, copia en CD (en papel non é válida) da auditoría en formato dixital (.pdf) e formulario do resultado da auditoría segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega.

– Documento resumo das actividades realizadas segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

3. Sector edificación.

3.A. Rehabilitación da envolvente térmica dos edificios existentes (ENV).

Concepto.

Actuacións que consigan reducir a demanda enerxética en calefacción ou refrixeración dos edificios existentes, mediante a rehabilitación da totalidade da envolvente térmica ou dalgún dos elementos que a compoñen.

Só se considerarán actuacións en edificios ou parte de edificios incluídos no ámbito de aplicación do documento «DB HE-1 Limitación da demanda enerxética».

A rehabilitación ten que cumprir ou mellorar as exixencias mínimas que fixa o Código técnico da edificación no citado documento «DB HE-1 Limitación da demanda enerxética», reducindo o consumo de enerxía en calefacción e refrixeración.

A envolvente térmica está composta polos cerramentos do edificio que separan os recintos habitables do ambiente exterior (aire, terreo ou outro edificio), e as particións interiores que separan os recintos habitables dos non habitables que, pola súa vez, estean en contacto co ambiente exterior.

Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada (propietarios ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e terciario, promotores, inmobiliarias, comunidades ou mancomunidades de veciños, empresas municipais de vivenda, administracións públicas, empresas de servizos enerxéticos, etc.).

Custo elixible.

Auditoría enerxética ou diagnose enerxética previa (sempre que se executen total ou parcialmente as medidas propostas), proxecto de arquitectura/enxeñaría, custo de materiais, obra civil e instalacións auxiliares como as estadas, necesarios para realizar a medida. Cando esta medida se realice nun edificio con obxecto de acadar unha cualificación enerxética segundo a normativa vixente, incluirase tamén o custo da enxeñería requirida para cualificar enerxeticamente o edificio.

Non se inclúe como custo elixible a substitución ou instalación das carpintarías exteriores (portas, fiestras en fachadas ou cubertas) e vidros.

Contía máxima da subvención.

Con carácter xeral a axuda para a executar as medidas será dun 22% do custo elixible, cun máximo de:

a) 10.000 euros por vivenda unifamiliar ou individual dentro dun edificio.

b) No caso de edificios de vivendas en bloque, 10.000 euros por cada unha das vivendas que teña o edificio cun máximo de 80.000 euros .

c) 80.000 euros para edificios do sector terciario.

Se o beneficiario final é unha Administración pública, cunha facturación enerxética e de mantemento das instalacións consumidoras de enerxía superior a 200.000 euros/ano, a contía da axuda máxima será do 15% do custo elixible (ou da porcentaxe que lle correspondese no marco do Plan 2000 ESE, se o proxecto fose executado por parte dunha empresa de servizos enerxéticos).

Nos edificios que xustifiquen que coas medidas subvencionadas acadan unha cualificación enerxética A ou B, de acordo co que establece o Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, a porcentaxe de axuda pode chegar ata o 35% do custo elixible se se obtén cualificación A, e ata o 27% cando se obteña unha cualificación enerxética B.

A contía máxima de axuda para a realización da:

• Auditoría enerxética ou diagnose enerxética previa (no caso de que se realice) será do 75% do custo elixible, sempre que se executen total ou parcialmente as medidas propostas.

• Cualificación enerxética do edificio asociada á medida, será do 75% do custo elixible.

O custo elixible máximo destes estudos será:

Concepto

Custo elixible máximo da auditoría ou cualificación enerxética

Vivenda unifamiliar

5 €/m□ cun máximo de 1.500 €/vivenda

Edificios de vivendas en bloque

2 €/m□ cun máximo de 8.000 €/edificio

Edificios destinados a outros usos

1 €/m□ cun máximo de 15.000 €/edificio

Os m□ da táboa anterior refírense á superficie dos locais climatizados do edificio.

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: ENV.

– No caso de solicitar axuda para a auditoría enerxética previa deberase entregar copia en formato dixital (.pdf).

– No caso de solicitar axuda para a cualificación enerxética ou cando coas obras se acade unha cualificación enerxética A ou B para xustificar a porcentaxe de axuda adicional, deberá entregarse copia en formato dixital do estudo da cualificación enerxética:

• No caso de usar Calener VYP: .cte, .xml e .pdf

• No caso de usar Calener GT: .pdf; .inp; .pd2; .pdl

• Se a cualificación se fai por un método alternativo recoñecido ou simplificado achegaranse os arquivos correspondentes.

– No caso de modificacións, reformas ou rehabilitacións de edificios existentes, cunha superficie útil superior a 1000 m□ onde se renoven máis do 25% do total dos seus cerramentos, e sexa necesario un proxecto, deberase presentar o certificado de eficiencia enerxética do proxecto de edificación subscrito polo proxectista do edificio ou das súas instalacións térmicas, previsto no Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro. Deberase acreditar a inscrición do devandito certificado no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, cando sexa de aplicación o Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro de 2009.

– Cando o beneficiario final sexa unha administración pública, relación de facturas durante un período dun ano de consumo enerxético, incluído o mantemento.

– Valorarase positivamente o investimento en vivendas de uso habitual, o que debe xustificarse cun certificado de empadroamento. En caso de comunidades de propietarios, deberá xustificarse a residencia habitual de máis da metade dos comuneiros co certificado de empadroamento de cada un deles.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– No caso de que coas medidas proxectadas se acade unha cualificación enerxética A ou B, para xustificar a porcentaxe adicional de axuda deberá entregarse no momento de xustificar o investimento un certificado da dirección facultativa conforme no transcurso das obras se está a manter ou se mellora a cualificación enerxética recollida na solicitude.

3.B. Mellora da eficiencia enerxética de instalacións térmicas nos edificios existentes (TER).

Concepto.

Actuacións de mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas de calefacción, refrixeración e produción de auga quente sanitaria de edificios existentes do sector residencial e terciario.

Novas instalacións centralizadas de calefacción e refrixeración urbana ou de distrito, ou que dean servizo a varios edificios, así como a reforma e ampliación das existentes.

As novas instalacións deben cumprir polo menos, coas esixencias mínimas que fixa o Regulamento de Instalacións Térmicas dos Edificios (RITE) aprobado polo Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo.

As caldeiras e os rendementos enerxéticos mínimos que se esixen indícanse a seguir:

a) Caldeiras estándar con potencia nominal maior a 70 kW e igual ou inferior a 400 kW:

• Rendemento a potencia nominal (Pn) en kW e a unha temperatura media da auga na caldeira de 70 ºC: η ≥ 90 + 2 log Pn.

• Rendemento a carga parcial de 0,3 Pn e a unha temperatura media da auga na caldeira ≥ 50 ºC: η ≥ 86 + 3 log Pn.

b) Caldeiras de condensación.

c) Caldeiras de baixa temperatura.

d) Caldeiras con potencias superiores a 400 kW: cumprirán co rendemento esixido para as caldeiras de 400 kW.

Os equipamentos incluídos no campo de aplicación da norma UNE- EN 14511, deben ter un coeficiente de eficiencia enerxética en modo calefacción (COP) igual ou superior a 3.5, e un coeficiente de eficiencia enerxética en modo refrixeración (EER) igual ou superior a 3, nas condicións establecidas na dita norma.

As actuacións enerxéticas consideradas son aquelas que consigan unha redución anual mínima do 20% do consumo de enerxía convencional, que debe xustificarse documentalmente, e poderán ser as seguintes:

• Substitución de equipamentos de produción de calor e frío con potencia nominal maior de 70 kW por outros de alta eficiencia enerxética (excepto bombas de calor xeotérmicas, microcoxeneracións e coxeracións, caldeiras de biomasa ou outro tipo de enerxías renovables), seleccionados sobre a base dun maior rendemento enerxético.

• Substitución de equipamentos de movemento dos fluídos caloportadores por outros, seleccionados sobre a base dun maior rendemento enerxético.

• Sistemas de arrefriamento gratuíto por aire exterior e de recuperación de calor do aire de extracción.

• Sistemas que combinen equipamentos convencionais con técnicas evaporativas que reduzan o consumo de enerxía da instalación: arrefriamento evaporativo, condensación evaporativa, pre-arrefriamento evaporativo do aire de condensación, arrefriamento evaporativo directo e indirecto previo á recuperación de calor do aire de extracción, etc.

• Sistemas de control e regulación de equipamentos e/ou instalacións que aforren enerxía, por exemplo, en función da variación da temperatura exterior, da presenza ou necesidades do usuario. Sistemas de xestión telemática de subministración de AQS, billas para o control da xestión de AQS.

• Illamento de conducións de auga quente para adaptarse ao cumprimento do RITE.

Serán consideradas actuacións preferentes as seguintes:

• Medidas necesarias para implementar unha contabilización e/ou telexestión do consumo de enerxía como as que establece o RITE na súa IT 1.2.4.4.

• Medidas de aforro enerxético recomendadas na inspección periódica de eficiencia enerxética que establece a instrución técnica IT-4 do RITE.

Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada (propietarios ou titulares dalgún dereito sobre inmobles do sector residencial e terciario, promotores, inmobiliarias, comunidades ou mancomunidades de veciños, empresas municipais de vivenda, administracións públicas, empresas de servizos enerxéticos, etc.).

Custo elixible.

O custo de materiais, equipamentos, instalacións, proxecto de enxeñaría e obra civil necesarios para realizar esta medida.

Tecnoloxía

Custo elixible máximo

Bombas de calor e equipamentos de xeración de frío

600 €/kW térmico

Caldeiras de condensación

200 €/kW térmico

A auditoría ou diagnose enerxética previa á realización da medida. No caso de que a medida se realice co obxecto de alcanzar unha cualificación enerxética segundo a normativa vixente ou se derive da inspección periódica á que obriga o RITE na IT-4, será custo elixible tamén o custo da cualificación e da inspección, cos seguintes máximos:

Concepto

Custo elixible máximo

Vivenda unifamiliar

5 €/m□ cun máximo de 1.500 €/vivenda

Edificios de vivendas en bloque

2 €/m□ cun máximo de 8.000 €/edificio

Edificios destinados a outros usos

1 €/m□ cun máximo de 15.000 €/edificio

(Os m□ da táboa anterior refírense á superficie dos locais climatizados).

No caso dos sistemas centralizados de calefacción e refrixeración urbana ou de distrito incluirase no custo elixible os equipamentos de xeración, o tendido das canalizacións de transporte de fluídos caloportadores, os sistemas de regulación e control e a obra civil directamente asignable para a implantación destes.

Non se considera custo elixible a substitución dunha caldeira por outra que utilice combustible sólido de orixe fósil.

Contía máxima da subvención.

– Con carácter xeral o 22% do custo elixible. Cando estas medidas se realicen nun edificio co obxecto de acadar unha cualificación enerxética A ou B segundo establece o Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, e o Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro, a contía máxima da axuda será do 27% para edificios de clase enerxética B e do 35% para os de clase A.

– Nos casos recollidos no seguinte cadro a porcentaxe de axuda sobre o custo elixible poderá chegar ao máximo indicado:

Sistema de xeración

Contía máxima da subvención

Caso xeral

Edificio con cualificación enerxética A (1)

Bombas de calor aire/aire e aire/auga

30%

35%

Caldeiras de condensación

Equipamento de xeración de frío

(1) Edificios que coas melloras que se están a realizar acrediten acadar unha cualificación enerxética clase A.

– Nas medidas necesarias para implantar unha contabilización e telexestión do consumo de enerxía a axuda económica poderá chegar ata o 30% do custo elixible. Inclúense tamén os sistemas de monitorización de consumos enerxéticos locais ou remotos.

– Se o beneficiario final é unha Administración pública, cunha facturación enerxética e de mantemento das instalacións consumidoras de enerxía superior a 200.000 euros/ano, a contía da axuda máxima será do 15% do custo elixible (ou da porcentaxe que lle correspondese no marco do Plan 2000 ESE, se o proxecto fose executado por parte dunha empresa de servizos enerxéticos).

– O 75% do custo elixible para:

• Auditoría ou diagnose enerxética de instalacións, sempre e cando se executen total ou parcialmente as medidas propostas.

• A cualificación enerxética do edificio asociada á medida.

• A realización da inspección periódica de eficiencia enerxética á que fai referencia a IT 4 do RITE.

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: TER.

– Folla de características da caldeira, onde deberán estar incluídos os rendementos requiridos.

– Certificado do coeficiente de rendemento (COP/EER) emitido por un laboratorio independente e acreditado para realizar as probas segundo a norma UNE-EN 14511, para os equipamentos incluídos no ámbito de aplicación da dita norma (os que non estean incluídos teñen que xustificalo cun informe técnico do fabricante). Para os fabricantes asociados a Eurovent será suficiente con presentar a impresión da parte da base de datos na que figure a combinación unidade exterior-interior para a que se solicita a axuda. Para os equipos con selo de calidade da EHPA (European Heat Pump Association/Asociación Europea de Bomba de Calor) será suficiente con achegar calquera documento que xustifique que o modelo ten dito selo en vigor.

– Xustificación da existencia da instalación previa (por exemplo: boletín da instalación, facturas de combustible/electricidade,...).

– Fotografías dos equipos/instalacións que se van substituír.

– Cando o beneficiario final sexa unha Administración pública, relación de facturas durante un período dun ano de consumo enerxético, incluído o mantemento.

– No caso de solicitar axuda para a auditoría enerxética previa deberá entregarse copia en formato dixital (.pdf).

– No caso de solicitar axuda para a realización da inspección periódica a que obriga o RITE na IT-4, deberá entregarse copia da acta da inspección do organismo de control autorizado.

– No caso de solicitar axuda para a cualificación enerxética ou cando coas obras se acade unha cualificación enerxética A ou B para xustificar a porcentaxe de axuda adicional, deberase entregar copia en formato dixital do estudo da cualificación enerxética:

• No caso de usar Calener VYP: .cte, .xml e .pdf.

• No caso de usar Calener GT: .pdf; .inp; .pd2; .pdl.

• Se a cualificación se fai por un método alternativo recoñecido ou simplificado achegaranse os arquivos correspondentes.

– Cando sexa de aplicación o Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética nos edificios de nova construción, deberase entregar o certificado de eficiencia enerxética do proxecto subscrito polo proxectista do edificio ou das súas instalacións térmicas. Deberase acreditar a inscrición do devandito certificado no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia cando sexa de aplicación o Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro, que regula a certificación enerxética en Galicia.

– Valoraranse positivamente aquelas vivendas de uso habitual, o que debe xustificarse cun certificado de empadroamento. En caso de comunidades de propietarios deberá xustificarse a residencia habitual de máis da metade dos comuneiros co certificado de empadroamento de cada un deles.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– No caso de que coas medidas proxectadas se acade unha cualificación enerxética A ou B, para xustificar a porcentaxe adicional de axuda deberá entregarse no momento de xustificar o investimento un certificado da dirección facultativa conforme no transcurso das obras se está a manter a cualificación enerxética recollida na solicitude.

3.C. Construción de novos edificios con alta cualificación enerxética (CNE).

Concepto.

Actuacións enerxéticas en edificios de nova construción incluídos no ámbito de aplicación do Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro, que permitan alcanzar ao edificio a cualificación enerxética de clase A ou B, mediante unha redución no consumo de enerxía, cumprindo o citado real decreto e a normativa autonómica que regula a certificación enerxética de edificios (Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro, a Orde do 3 de setembro de 2009 e a Orde do 23 de decembro de 2010 da Consellería de Economía e Industria).

Non serán obxecto desta subvención ampliacións, reformas ou rehabilitacións de edificios aínda que se consideren integrais.

Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada (propietarios ou titulares dalgún dereito sobre inmobles do sector residencial e terciario, promotores, inmobiliarias, comunidades ou mancomunidades de veciños, empresas municipais de vivenda, administracións públicas, empresas de servizos enerxéticos, etc.)

Custo elixible.

Considerarase como custo elixible o extracusto das medidas de eficiencia enerxética para a envolvente térmica, instalacións térmicas (calefacción, climatización e produción de AQS) e iluminación interior (excepto no caso de vivendas), que permitan pasar do cumprimento das esixencias de eficiencia enerxética establecidos no documento básico HE-1, HE-2 e HE-3 do Código técnico da edificación (equivalente a unha cualificación D) a unha cualificación enerxética A ou B do edificio.

Inclúese o custo da enxeñaría requirida para cualificar enerxeticamente o edificio.

Non se inclúe a instalación de sistemas de aproveitamento de enerxías renovables, así como as bombas de calor xeotérmica.

No caso de que as instalacións térmicas recollidas para a obtención da cualificación enerxética sexan obxecto de solicitude doutras subvencións non se considerarán incluídas no custo elixible desta liña.

Contía máxima da subvención.

En canto ás medidas de eficiencia enerxética a contía máxima da axuda será o custo elixible coas seguintes contías máximas:

Concepto

Axuda máxima para cualificacións B

(€/m□)

Axuda máxima para cualificacións A

(€/m□)

Vivenda unifamiliar nova construción

30

50

Edificios de vivendas en bloque de nova construción

20

35

Edificios de nova construción destinados a outros usos

15

30

A superficie que se vai considerar en m□, para efectos do cálculo da axuda, será a que se contabilice para efectos da cualificación enerxética por parte dos programas de referencia ou alternativos utilizados. En edificios cualificados con Calener VYP tratarase da superficie habitable e nos edificios cualificados con GT tratarase da suma dos espazos denominados «acondicionados» e «non acondicionados» no informe de cualificación do programa. En ningún caso se considerarán superficies que estean exentas da cualificación segundo o ámbito de aplicación do Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro.

En canto á realización da cualificación enerxética a contía máxima de axuda é do 75% do custo elixible. O custo elixible máximo destes estudos será:

Concepto

Custo elixible máximo

Vivenda unifamiliar

5 €/m□ cun máximo de 1.500 €/vivenda

Edificios de vivendas en bloque

2 €/m□ cun máximo de 8.000 €/edificio

Edificios destinados a outros usos

1 €/m□ cun máximo de 15.000 €/edificio

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: CNE asinada por técnico competente (redactor do proxecto ou director das obras).

– Certificado de Eficiencia Enerxética do proxecto de Edificación subscrito polo proxectista do edificio ou das súas instalacións térmicas, previsto no Real decreto 47/2007, do 19 de xaneiro. Deberase acreditar a inscrición deste certificado no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, cando sexa de aplicación segundo o Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro.

– Cando as medidas propostas para conseguir a cualificación A/B non estean recollidas no proxecto e polo tanto no certificado de eficiencia enerxética do proxecto, entregarase o estudo da cualificación enerxética que as avale.

– Copia en formato dixital do estudo de cualificación enerxética.

• No caso de usar Calener VYP: .cte, .xml e .pdf.

• No caso de usar Calener GT: .pdf; .inp; .pd2; .pdl.

• Se a cualificación se fai por un método alternativo recoñecido achegaranse os arquivos correspondentes.

– Cando se empreguen materiais que non estean incluídos na base de datos do programa Lider, deberanse presentar os certificados CE ou certificados de ensaio por un organismo recoñecido que xustifiquen as súas características térmicas.

– Catálogos técnicos dos equipamentos consumidores de enerxía que formen parte das instalacións térmicas e de iluminación para os que se solicita axuda. O catálogo técnico incluirá a potencia, rendemento e eficiencia enerxética ou eficacia luminosa en condicións nominais de funcionamento e avalará os datos introducidos no cálculo da cualificación enerxética.

– Certificado do técnico redactor do proxecto ou director das obras da superficie que se contabilice para efectos da cualificación enerxética por parte dos programas de referencia ou alternativos utilizados.

– No caso de que xa se solicitase licenza municipal das obras, deberase achegar unha copia da solicitude.

– Licenza municipal de obras. No caso de que aínda non se teña, deberase presentar no momento da xustificación da axuda.

– No suposto de ter contratadas as obras no momento da solicitude achegarase a documentación que acredite tal circunstancia, co fin de poder acollerse á excepción prevista no artigo 20.3 A das bases, relativo á xustificación.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Certificado de eficiencia enerxética do edificio terminado (debidamente rexistrado segundo o establecido no Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a certificación enerxética de edificios de nova construción en Galicia) ou, no seu defecto, un certificado da dirección facultativa conforme, no transcurso das obras, se está a manter ou se mellora a cualificación enerxética da solicitude.

– Licenza municipal de obras, se non se presentou coa solicitude.

3.D. Auditoría enerxética nos edificios do sector residencial e servizos (AES).

Concepto e custo elixible.

Estudos de optimización enerxética en edificios do sector residencial e servizos.

Inclúense todos os custos externos derivados da realización da auditoría. As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo de auditoría enerxética» dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.es). O formulario de resultados do estudo deberá cubrirse na súa totalidade. O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Non se aceptarán auditorías enerxéticas parciais. Será necesario realizar a auditoría enerxética de todos os consumos enerxéticos do edificio.

Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada (propietarios ou titulares dalgún dereito sobre inmobles do sector residencial e terciario, promotores, inmobiliarias, comunidades ou mancomunidades de veciños, empresas municipais de vivenda, administracións públicas, empresas de servizos enerxéticos, etc.). Quedan excluídos os edificios novos.

Contía máxima da subvención.

O 75% do custo do estudo cos seguintes valores máximos de investimento en función da superficie útil e uso do edificio que se van auditar (para evitar saltos, os custos máximos calcúlanse por tramos de superficie, é dicir, sumando os distintos tramos).

Uso

Superficie útil que se vai auditar

(m□)

Investimento máximo

(€/m□)

Uso principal vivenda

<=100

6

101 – 1.000

2

1.001 – 10.000

0,45

10.001-100.000

0,3

>100.000

0,2

Uso principal terciario

<=100

6

101 – 1.000

2

1.001 – 10.000

0,9

10.001-100.000

0,6

>100.000

0,4

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: AES.

Documentación xustificativa do investimento

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é valida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados do estudo», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es) en formato dixital (arquivo.xls).

4. Sector servizos públicos.

4.A. Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE/SEM). Eixe 4. Medida 43. Actuación 2.

Concepto.

Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE), baseadas en tecnoloxías pasadas, por outras actuais e máis eficientes, aplicando criterios de aforro e eficiencia enerxética que, segundo se establece no Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, acaden unha cualificación enerxética A ou B. Non se subvencionarán proxectos que teñan unha cualificación enerxética igual ou inferior a C.

Renovación de instalacións de semáforos (SEM) por tecnoloxía LED.

Beneficiarios.

Concellos con número de habitantes inferior ou igual a 25.000 habitantes. Para este cómputo terase en conta o censo máis actualizado no Instituto Galego de Estatística.

Nesta liña de axudas só caberá que o peticionario presente unha solicitude para renovación de instalacións de iluminación exterior (ILE) e outra para reforma de instalacións de semáforos (SEM), que non poderán superar a contía de 60.000 euros en concepto de custo elixible, ningunha das dúas actuacións.

En cumprimento do disposto no convenio co IDAE, todas as instalacións que se acollan á medida de renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE) deberán realizar previamente unha auditoría enerxética, segundo a memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2 dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Custo elixible.

Formarán parte das partidas elixibles as lámpadas, reactancias, reloxos astronómicos, luminarias, apoios, sistemas de aforro (reactancias regulables ou redutores en cabeceira de liña), sistemas de telexestión, retirada de equipamentos existentes e a reforma da liña ata un máximo do 25% da actual rede de iluminación. Non se incluirán dentro desta liña a ampliación de puntos de luz, obra civil, canalización, acometidas, cadros de mando protección e medida, proxectos de enxeñaría nin gastos de legalización.

Seguindo os criterios do Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro clasifícanse as instalacións de iluminación exterior en vías (funcional e ambiental), específicas, ornamentais, vixilancia e seguranza nocturna, sinais e anuncios luminosos, festivo e de Nadal. Tendo en conta a citada clasificación, consideraranse instalacións subvencionables e non subvencionables as seguintes:

Instalacións subvencionables:

• Iluminación de vías (funcional e ambiental).

• Iluminacións específicas.

• Iluminacións ornamentais.

Instalacións non subvencionables:

• Iluminación para vixilancia e seguranza nocturna.

• Iluminación de sinais e anuncios luminosos.

• Iluminación festiva e de Nadal.

As instalacións deberán cumprir como mínimo os seguintes requisitos técnicos:

• Sistema de acendido por reloxo astronómico.

• Lámpadas cun rendemento lumínico mínimo de 65 lm/W (lámpada + equipamento).

• As luminarias novas deberán ser pechadas con aloxamento de equipamento e que presenten como características mínimas:

– IP 44 no equipamento.

– IP 55 na óptica.

– IK 08.

– Clase eléctrica II.

– FHSinst igual ou inferior ao 5%.

• Sistema de dobre nivel, independentemente da potencia instalada.

• Cumprir co Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, en canto a niveis de iluminación e uniformidade das vías a iluminar que se reformen.

• Acadar unha cualificación enerxética A ou B conforme o Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro.

Considerarase punto de luz o formado por apoio, soporte, luminaria, lámpada e equipamento auxiliar, completamente instalado e conectado.

Unicamente se admitirá como punto de luz o formado por apoio, soporte e dúas luminarias nas instalacións axiais, e puntos de luz formados por un apoio e mais dunha luminaria na iluminación de rotondas e cruzamentos cando estes vaian no centro destes e non se dispoña doutro tipo de iluminación.

Custos elixibles máximos subvencionables (só inclúen execución material):

Partida

Custo máximo

Sistema de telexestión

4.000 €

Punto de luz

510 €

Apoios en columna ou báculo

800 €

Apoios en postes de formigón

450 €

Brazos e soportes en fachada

200 €

Sistemas de aforro

10.000 €

Reloxo astronómico

500 €

Partida alzada (máx. 1% del custo elixible)

420 €

Reposición de condutor (máx. 25% da rede total)

500 €/pto. luz

Óptica vehículos cores vermella e ámbar ata 300

175 €

Óptica vehículos cor verde ata 300

345 €

Óptica peóns cor vermella

145 €

Óptica peóns cor verde

175 €

Só se admitirá no orzamento material da instalación unha partida alzada; as partidas restantes deberán levar as súas correspondentes medicións.

Modificacións da solicitude.

Para esta liña de axudas, en relación coa posibilidade que ofrece o artigo 16, parágr fo 2.º, das bases reguladoras, consideraranse como únicas circunstancias técnicas que permitan variar o contido específico da solicitude presentada inicialmente calquera dos seguintes supostos:

a) Cambios de equipamento que supoñan unha redución do investimento mantendo o aforro.

b) Cambios de equipamento que permitan o aumento do aforro mantendo o investimento.

Ademais deberán respectarse os requisitos e condicións previstos no devandito artigo 16 das bases.

Contía máxima da subvención.

70% do custo elixible. Custo elixible máximo: 60.000 euros .

Documentación solicitude.

– Documentación administrativa (artigo 6).

– Auditoría e memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: ILE en formato xls (www.inega.es).

– Auditoría e memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2 : SEM para semáforos.

– Catálogos das luminarias, equipos de aforro e reloxos astronómicos con tarifas de prezos (2011).

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Informe de xustificación ILE segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

– Certificado do fabricante das luminarias, indicando no documento o nome da obra, número de equipos, modelo e os datos técnicos dos equipamentos vendidos (IP luminaria, IP óptica, IK, clase eléctrica e FHSinst), número de pedido e almacén de venda.

– Certificado do fabricantes dos equipamentos de aforro, indicando no documento o nome da obra, número de equipamentos vendidos, modelo, número de pedido e almacén de venda.

4.B. Auditorías enerxéticas a instalacións de iluminación pública (AEP).

Concepto.

Realización de auditorías de todas as instalacións de iluminación pública exterior existentes dependentes do solicitante.

As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo dunha auditoría enerxética en instalacións de iluminación pública» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Concellos.

Custo elixible.

O custo máximo elixible por estudo será de 60.000 euros . Inclúense todos os custos externos derivados da realización da auditoría.

Contía máxima da subvención.

Os valores máximos de axuda será do 50% do custo elixible cos valores máximos de axuda en función do número de habitantes do concello segundo o cadro seguinte:

Número de habitantes

Subvención máxima

< 5.001

4.500

5.001-10.000

7.500

10.001-20.000

11.250

20.001-50.000

15.000

50.001-100.000

18.000

> 100.000

30.000

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: AEP.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia da auditoría en formato dixital (arquivos .pdf).

– Documento «Formulario de resultados do estudo», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es) en formato dixital (arquivos .xls).

4.C. Proxectos integrais de iluminación pública exterior (PAP).

Concepto.

Proxectos de renovación integral das instalacións de iluminación pública exterior existentes, por outras actuais e máis eficientes, en cumprimento do Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, e que se realicen a través de empresas de servizos enerxéticos. Estes proxectos deben ter a cualificación enerxética A ou B. Non se subvencionarán proxectos que teñan unha cualificación enerxética igual ou inferior a C. Inclúese a renovación de instalacións de semáforos por tecnoloxía LED.

Os proxectos obxecto desta liña de axudas deben estar executados a través de empresas de servizos enerxéticos. Neste sentido deberase incluír na documentación que sirva de base para a licitación e adxudicación do contrato, unha referencia expresa á solicitude e á concesión, se é o caso, desta axuda, coa repercusión que sobre aquel terá.

Beneficiarios.

Concellos con número de habitantes superior a 25.000. Para este cómputo terase en conta o censo máis actualizado no Instituto Galego de Estatística.

Nesta liña de axudas só caberá que o peticionario presente unha solicitude, que non poderán superar a contía de 1.000.000 euros en concepto de custo elixible.

En cumprimento do disposto no convenio co IDAE, todas as instalacións que se acollan a esta liña de axudas deberán realizar previamente unha auditoría enerxética, segundo a memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2 dispoñible páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Custo elixible.

Formarán parte das partidas elixibles as lámpadas, reactancias, reloxos astronómicos, luminarias, apoios, sistemas de aforro (reactancias regulables ou redutores en cabeceira de liña), sistemas de telexestión, retirada de equipamentos existentes e a reforma da liña ata un máximo do 25% da actual rede de iluminación. Non se incluirán dentro desta liña a ampliación de puntos de luz, obra civil, canalización, acometidas, cadros de mando, protección e medida, proxectos de enxeñaría nin gastos de legalización.

Seguindo os criterios do Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, clasifícanse as instalacións de iluminación exterior en vías (funcional e ambiental), específicas, ornamentais, vixilancia e seguridade nocturna, sinais e anuncios luminosos, festivais e de Nadal. Tendo en conta a citada clasificación, consideraranse instalacións subvencionables e non subvencionables as seguintes:

Instalacións subvencionables:

• Iluminación de vías (funcional e ambiental).

• Iluminacións específicas.

• Iluminacións ornamentais.

Instalacións non subvencionables:

• Iluminación para vixilancia e seguridade nocturna.

• Iluminación de sinais e anuncios luminosos.

• Iluminación festiva e de Nadal.

As instalacións deberán cumprir como mínimo os seguintes requisitos técnicos:

• Sistema de acendido por reloxo astronómico.

• Lámpadas cun rendemento lumínico mínimo de 65 lm/W (lámpada + equipamento).

• As luminarias novas deberán ser pechadas con aloxamento de equipamento e que presenten como características mínimas:

– IP 44 no equipamento.

– IP 55 na óptica.

– IK 08.

– Clase eléctrica II.

– FHSinst igual ou inferior ao 5%.

• Sistema de dobre nivel, independentemente da potencia instalada.

• Cumprir co Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, en canto a niveis de iluminación e uniformidade das vías que se van iluminar que se reformen.

• Acadar unha cualificación enerxética A ou B conforme o Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro.

Considerarase punto de luz, o formado por apoio, soporte, luminaria, lámpada e equipamento auxiliar, completamente instalado e conectado.

Unicamente admitirase como punto de luz o formado por apoio, soporte e dúas luminarias nas instalacións axiais e puntos de luz formados por un apoio, e mais dunha luminaria na iluminación de rotondas e cruzamentos cando estes vaian no centro destes e non se dispoña doutro tipo de iluminación.

Custos elixibles máximos subvencionables por iluminación (só inclúen execución material):

Partida

Custo máximo

Sistema de telexestión

4.000 €

Punto de luz

510 €

Apoios en columna ou báculo

800 €

Apoios en postes de formigón

450 €

Brazos e soportes en fachada

200 €

Sistemas de aforro

10.000 €

Reloxo astronómico

500 €

Reposición de condutor (máx. 25% da rede total)

500 €/pto. luz

Óptica vehículos cores vermella e ámbar ata 300

175 €

Óptica vehículos cor verde ata 300

345 €

Óptica peóns cor vermella

145 €

Óptica peóns cor verde

175 €

Non se admitirá no orzamento de execución material da instalación ningunha partida alzada. Todas as partidas deberán levar as súas correspondentes medicións.

Contía máxima da subvención.

15% do custo elixible, cun custo elixible máximo de 1.000.000 de euros.

Documentación solicitude

– Documentación administrativa (artigo 6).

– Auditoría e memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: PAP en formato xls (www.inega.es).

– Auditoría e memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2 : SEM para semáforos.

– Catálogos das luminarias, equipamentos de aforro e reloxos astronómicos con tarifas de prezos (2011).

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Informe de xustificación PAP, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

– Certificado do fabricantes das luminarias, indicando no documento o nome da obra, número de equipamentos, modelo e os datos técnicos dos equipos vendidos (IP luminaria, IP óptica, IK, Clase Eléctrica e FHSinst), número de pedido e almacén de venda.

– Certificado do fabricantes dos equipamentos de aforro, indicando no documento o nome da obra, número de equipamentos vendidos, modelo, número de pedido e almacén de venda.

– Contrato do concello beneficiario da axuda coa empresa de servizos enerxéticos adxudicataria da obra, no que se reflicta o importe total da axuda que se concede ao concello, e a súa repercusión no contrato, no que se refire a prazo, prazos ou vixencia deste. No caso de que o concello beneficiario da axuda contratara a execución da obra obxecto da subvención con anterioridade a resolución de concesión desta, para a xustificación da axuda deberá presentar unha xustificación que recolla a repercusión da axuda no contrato xa asinado, mediante a modificación do contrato ou a figura contractual que resulte adecuada.

5. Sector transformación da enerxía.

5.A. Auditorías enerxéticas en coxeracións (AEC).

Concepto.

Auditorías enerxéticas en plantas de coxeración tendentes a mellorar a súa eficiencia enerxética e a adaptar a súa potencia á demanda térmica que deben satisfacer actualmente, todo iso dentro do novo marco legal establecido pola Directiva 08/2004/CE.

As auditorías deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo dunha auditoría enerxética dunha planta de coxeración» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou á denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Empresas do sector industrial ou terciario con establecemento produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan en funcionamento unha planta de coxeración.

Contía máxima da axuda.

O 75% do custo da auditoría cunha axuda máxima de 9.000 euros.

Documentación solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: AEC.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é válida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados do estudo», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (arquivo .xls), incluído no CD.

5.B. Estudos de viabilidade para coxeracións (EVC).

Concepto.

Estudos de viabilidade técnica e económica dirixidos a promover novas plantas de coxeración, que definirán as solucións e os deseños técnicos máis correctos, a partir das demandas de calor útil en cada emprazamento estudado.

Os estudos deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo dun estudo de viabilidade dunha planta de coxeración» dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es). O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda.

Beneficiarios.

Empresas do sector industrial, servizos e tratamento de residuos industriais, con establecemento produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contía máxima da subvención.

O 75% do custo do estudo, cun máximo de 11.250 euros de axuda por estudo.

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica á que se refire o artigo 6.B.2: EVC.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

– Copia en CD (en papel non é válida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados do estudo», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), incluído no CD.

6. Sector agricultura e pesca.

6.A. Auditorías enerxéticas e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector pesqueiro (PES).

Concepto.

Realización de auditorías enerxéticas e implantación de melloras derivadas dunha auditoría enerxética previa nos barcos de pesca que supoñan un elevado aforro enerxético e melloren a súa eficiencia.

As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo de auditoría enerxética» dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.es). O formulario de resultados da auditoría deberá cubrirse na súa totalidade. O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda. A auditoría enerxética previa debe alcanzar a actuación que se acometerá e xustificar a natureza e os resultados desta.

Custo elixible.

O custo da auditoría enerxética.

Os investimentos nas medidas tendentes á redución do consumo enerxético nos barcos de pesca, que veñan indicadas nunha auditoría enerxética. O custo desta auditoría previa tamén se considera elixible.

Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas de natureza pública ou privada propietarios ou xestores de barcos de pesca.

Contía máxima da subvención.

Para a implantación das medidas que propoñan auditorías enerxéticas previas: 20% do custo elixible.

Para a realización da auditoría enerxética: 75% do custo elixible, cos valores máximos que se establecen na táboa seguinte:

Tipo de barco (eslora)

Axuda máxima (€)

Pesqueiro de altura (>15 m)

25.000

Barcos de litoral (9-15 m)

3.500

Barco de pesca artesanal (6-8 m)

500

Documentación de solicitude.

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: PES.

– Copia en CD (en papel non é válida) da auditoría previa asociada ao investimento en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados da auditoría» da auditoría previa, dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), incluído no CD.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación establecida no artigo 20.

No caso dos investimentos:

– Documento resumo das actividades realizadas, segundo modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

No caso de auditorías:

– Copia en CD (en papel non é válida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados da auditoría», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), incluído no CD.

6.B. Auditorías enerxéticas e proxectos de mellora de eficiencia enerxética no sector agrario (AGR).

Concepto e custo elixible.

Auditorías enerxéticas e implantación de melloras derivadas dunha auditoría enerxética previa en instalacións consumidoras de enerxía no sector agrario destinadas a mellorar a eficiencia enerxética.

As auditorías resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento «Contido mínimo de auditoría enerxética» dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.es). O formulario de resultados da auditoría deberá cubrirse na súa totalidade. O incumprimento destes requisitos poderá dar lugar á minoración ou denegación da axuda segundo corresponda. A auditoría enerxética previa debe alcanzar a actuación a acometer e xustificar a natureza e os resultados desta.

Beneficiarios.

Empresas do sector primario: agricultura, gandaría e acuicultura.

Custo elixible e contía máxima da subvención

Para a implantación das medidas que propoñan as auditorías enerxéticas a contía máxima da axuda será dun 20% do custo elixible (illamento térmico, bombas, caldeiras, equipamentos de frío, etc...) e ata un 40% para a mellora dos sistemas de iluminación artificial.

A contía máxima da subvención para a realización tanto da auditoría enerxética como da auditoría previa que ten que ir asociada ao investimento, será do 75% do custo da auditoría cun límite de 7.500 euros /estudo.

Documentación de solicitude

– Documentación administrativa e técnica (artigo 6).

– Memoria técnica a que se refire o artigo 6.B.2: AGR.

– Copia en CD (en papel non é válida) da auditoría previa asociada ao investimento en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados da auditoría» da auditoría previa, dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), incluído no CD.

Documentación xustificativa do investimento.

– Documentación administrativa (artigo 20).

– No caso dos investimentos:

– Documento resumo das actividades realizadas segundo modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

No caso de auditorías:

– Copia en CD (en papel non é valida) da auditoría en formato dixital (.pdf).

– Documento «Formulario de resultados da auditoría», dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es), en formato dixital (.xls), incluído no CD.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file