Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Venres, 30 de decembro de 2011 Páx. 40918

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se actualizan as tarifas aplicables aos servizos de transporte público de viaxeiros en automóbiles de turismo de ámbito interurbano.

Os servizos de transporte público discrecional de viaxeiros por estrada, prestados con vehículos de menos de dez prazas, incluída a do condutor, e realizados ao abeiro de autorizacións de transporte documentadas en tarxetas da clase VT, atópanse sometidos ao réxime tarifario que se regula nos artigos 18 e 19 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, e 28 e 29 do seu regulamento, aprobado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro.

Esta normativa foi desenvolta, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, pola Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas do 23 de xuño de 2010 (DOG n.º 123, do 30 de xuño), de xeito que o día 1 de xullo seguinte entraron en vigor as tarifas que na actualidade resultan aplicables en Galicia aos servizos de transporte público de viaxeiros en automóbiles de turismo de ámbito interurbano.

Consonte o establecido na disposición adicional da Orde do 23 de xuño de 2010, pola que se regulan as tarifas aplicables aos servizos de transporte público de viaxeiros en automóbiles de turismo de ámbito interurbano, habilítase a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade para actualizar mediante resolución o réxime tarifario alí previsto, co límite do incremento anual do IPC.

Desde a aprobación desta orde, o dito incremento anual situouse por riba do 2%, sendo este o incremento que se recolle a través desta resolución ao estimalo, de acordo coas entidades representativas deste sector profesional, como o preciso para o mantemento da esencial rendibilidade económica desta actividade profesional.

O incremento de custos de explotación desde a entrada en vigor das tarifas que actualmente son de aplicación aconsella, por tanto, a súa actualización.

Consonte o exposto, sendo esta dirección xeral competente para resolver consonte o establecido na citada Orde do 23 de xuño de 2010,

RESOLVO:

1. Actualízanse os importes establecidos nos artigos 2 e 3 da Orde do 23 de xuño de 2010, co seguinte contido:

a) Importes establecidos no artigo 2. Tarifas.

i. Os servizos previstos no artigo anterior prestaranse con suxeición ás seguintes tarifas máximas, impostos incluídos:

– Prezo por km percorrido: 1,05 euros.

– Prezo por hora de espera: 13,88 euros.

– Mínimo de percepción: 3,15 euros.

– Suplemento para domingo, festivo ou nocturno (entre as 22.00 e as 6.00 horas en días laborables e entre as 0.00 e as 24.00 horas en domingos e festivos): 20%.

ii. Os tempos de espera motivados polo abandono temporal do coche polo usuario facturaranse a razón de 3,40 euros por fracción de 15 minutos. Durante o transcurso da primeira hora de espera, o usuario terá dereito a dispor gratuitamente dun tempo de espera de 15 minutos.

b) Importes establecidos no artigo 3. Taxímetro.

i. Os vehículos provistos de taxímetro deberán, sen prexuízo da aplicación da tarifa urbana no seu caso aprobada, determinar en todo caso o prezo do servizo mediante o taxímetro que se axustará aos pasos por tempo ou por quilómetro nas contías seguintes:

– Valor do paso: 0,05 euros.

– Metros por salto: 47,62.

– Segundos por salto: 12,97.

– Metros primeiro salto: 3.000.

– Tempo primeiro salto: 13 minutos e 37 segundos.

ii. A percepción mínima prevista no artigo 2 subsumirá os saltos correspondentes de distancia e tempo, de forma que só a partir da distancia ou do tempo correspondente ao primeiro salto comezarán a computarse os pasos sucesivos.

2. Os importes indicados nos puntos anteriores enténdense co imposto sobre o valor engadido incluído.

3. Os importes actualizados establecidos nesta resolución serán de aplicación obrigatoria, logo da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, desde o día 1 de xaneiro de 2012, para a totalidade de servizos de transporte con tarifas reguladas pola citada Orde do 23 de xuño de 2010.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2011.

Miguel Rodríguez Bugarín
Director xeral de Mobilidade