Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 10 de xaneiro de 2012 Páx. 1678

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a contratación, por procedemento aberto non harmonizado, tramitación ordinaria e anticipada de gasto, do servizo de deseño, instalación, montaxe e atención de tres postos da Consellería do Medio Rural na feira Alimentaria 2012, que terá lugar en Barcelona (expediente 52/11).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería do Medio Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición do obxecto: deseño, instalación, montaxe e atención de tres postos da Consellería do Medio Rural na feira Alimentaria 2012 que terá lugar en Barcelona do 26 ao 29 de marzo.

c) División por lotes e número: si, tres.

d) Lugar de execución/entrega: o que se especifique no prego de prescricións técnicas.

e) Prazo de execución/entrega: desde a sinatura do contrato ata o 6 de abril de 2012.

f) Admisión de prórroga: non.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria e aberto.

a) Criterios de adxudicación: segundo a epígrafe M da folla de especificacións (prego de cláusulas administrativas particulares).

4. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 177.966,11 €, IVE (18%): 32.033,9 €, importe total: 210.000,01 € (cuxa distribución por lotes é a que se especifica no prego de cláusulas administrativas particulares).

5. Financiamento: fondos propios da Consellería do Medio Rural.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: segundo a epígrafe J da folla de especificacións.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: segundo as epígrafes H e I da folla de especificacións.

7. Garantías exixidas: definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.

8. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural. Servizo de Contratación.

b) Domicilio: edificio administrativo de San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.

c) Teléfonos: 981 54 57 48 (consultas administrativas); 981 54 00 62 (consultas técnicas).

d) Telefax: 981 54 57 92.

e) Correo electrónico: licitacion.mediorural@xunta.es

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todos os días laborables, excepto sábados, das 9.00 ás 14.00 horas.

Tamén se poderán obter os pregos relativos a esta contratación a través da internet no enderezo www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17087.

9. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: o prazo de presentación das ofertas empezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e finalizará aos quince (15 días) naturais, a non ser que o último día fose sábado ou inhábil, caso en que se prorrogará o prazo ao primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: o único rexistro válido será a oficina de Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia (edificio administrativo de San Caetano s/n, Santiago de Compostela, CP 15781), e pódese enviar por correo dentro do prazo de admisión sinalado a este rexistro único, conforme o disposto no artigo 80 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas. A presentación das proposicións en lugar distinto do sinalado será causa de rexeitamento ou exclusión. Cando a oferta se envíe por correo certificado dentro do prazo de admisión, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciarlle a súa remisión ao órgano de contratación no mesmo día, mediante telegrama, burofax ou fax (981 54 57 92).

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous (2) meses contados desde a data de apertura das proposicións.

10. Apertura das ofertas.

a) Enderezo: sala de xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, edificio administrativo San Caetano s/n.

b) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

c) Datas e horas:

A apertura dos sobres B terá lugar, en acto público, o noveno día hábil seguinte ao da finalización do prazo de presentación das ofertas, a non ser que fose sábado, caso en que se prorrogará o prazo ao primeiro día hábil seguinte.

Hora: 12.00 horas.

A apertura dos sobres C terá lugar, en acto público, no lugar, data e hora que se comunicará mediante a súa publicación no perfil do contratante e mediante o envío dun fax a cada un dos licitadores.

11. Gastos de publicidade: serán por conta do/s adxudicatario/s.

12. Outras informacións: condicións especiais de execución segundo a epígrafe O da folla de especificacións.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2012.

P.D. (Orde do 24.4.2009; DOG n.º 81, do 28 de abril)
Jorge Atán Castro
Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural