Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 19 de xaneiro de 2012 Páx. 3113

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 31 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012.

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, ampliando a recollida no artigo 28.7 do Estatuto de autonomía de Galicia.

En virtude desta competencia, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, recoñece de interese social a promoción e o desenvolvemento das sociedades cooperativas, dispoñendo que a Xunta de Galicia, a través da consellería competente en materia de traballo, realizará unha política de fomento do movemento cooperativo e adoptará as medidas necesarias para promover a constitución e o desenvolvemento das cooperativas.

Segundo o establecido no artigo 29 do Estatuto de autonomía de Galicia e de conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e servizos transferidos, correspóndelle á comunidade autónoma a xestión de calquera tipo de axudas, subvencións e préstamos que realizaba o Fondo Nacional de Protección ao Traballo e, segundo a disposición adicional única da Orde TAS/3501/2005, do 7 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o fomento do emprego e mellora da competitividade nas cooperativas e sociedades laborais, a xestión das axudas dos programas para a creación e o mantemento do emprego recollidas nela.

O programa operativo do Fondo Social Europeo de Galicia 2007-2013 recolle no seu eixo número 1, as estratexias dirixidas ao fomento do espírito emprendedor e a mellora da adaptabilidade dos traballadores e traballadoras, empresas e persoas emprendedoras.

Nese marco e, concretamente, desenvolvendo o seu tema prioritario núm. 62, imputaranse distintas accións elixibles de acordo cos criterios de regulación dos programas tales como os recollidos nos programas III e V desta orde: potenciación de novos proxectos empresariais e a mellora da competitividade en cooperativas e sociedades laborais ou do fomento do cooperativismo a través de asistencia técnica e formación e inclusión das TIC, entre outros.

De acordo co disposto no Decreto 335/2009, do 11 de xuño, modificado polo Decreto 9/2011, do 20 de xaneiro (DOG núm. 24, do 4 de febreiro), polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, correspóndelle a esta o exercicio das anteditas competencias e funcións.

Para reforzar a visión integral do apoio á economía social na Comunidade Autónoma de Galicia esta orde agrupa os programas de promoción, divulgación e difusión do cooperativismo e o programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais que se adecua á Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais 3501/2005, do 7 de novembro (BOE núm. 270, do 11 de novembro).

O 21 de xaneiro de 2011 publicouse no DOG núm. 14 a Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo e se procede á súa convocatoria para o ano 2011, sendo estas as bases nas que se ampara esta orde.

Estas bases reguladoras axústanse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, no relativo aos principios de transparencia, eficacia e eficiencia na xestión, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Por todo o exposto, consultados o Consello Galego de Cooperativas e o Consello Galego de Relacións Laborais, e de conformidade coas atribucións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade.

O obxecto desta orde é convocar para o ano 2012, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para os programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo, sendo as súas bases reguladoras as contidas na sección primeira da Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro de 2011).

A finalidade desta liña de axudas é promover a incorporación de persoas desempregadas ás entidades de economía social, apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación e modernización deste tipo de empresas mediante unha mellora da súa competitividade, así como a promoción do cooperativismo a través dos seguintes programas:

Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.

Programa II: Mellora da competitividade en cooperativas e sociedades laborais.

Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica.

Programa IV: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.

Programa V: Actividades de promoción do cooperativismo.

As condicións destas axudas no que respecta ás epígrafes e) (requisitos para solicitar a subvención), f) (órganos competentes para instruír e resolver o procedemento), h) (prazo de resolución e notificación), i) (documentos e informacións que deben achegarse á petición), k) (fin da vía administrativa e recursos), l) (criterios de valoración das solicitudes) e n) (notificación e publicación) do artigo 20.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, quedan reflectidas correlativamente nos artigos 4, 5, 6, 7 e 8 das bases reguladoras contidas na Orde do 31 de decembro de 2010 (DOG núm. 14 do 21 de xaneiro de 2011).

Artigo 2. Presentación de solicitudes.

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e se no mes de vencemento, non houber día equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira o último do mes.

As solicitudes presentaranse en formato papel, debidamente asinadas e seladas e presentaranse por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, tamén poderán presentarse electronicamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.es

Permanecen válidos os anexos de solicitude que se recollen nas bases reguladoras establecidas na Orde do 31 de decembro de 2010 (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro de 2011).

Non obstante e a modo de apoio, os formularios de solicitude poderán ser obtidos, cubertos e validados pola entidade solicitante a través da aplicación informática á que se accederá pola páxina web da Consellería de Traballo e Benestar (http://traballoebenestar.xunta.es). Para os efectos de facilitar que estes formularios se cubran correctamente, no citado enderezo da internet disporase de instrucións de axuda, que deberán ser observadas en todo momento polos solicitantes. Así mesmo, a propia aplicación informática disporá tamén de instrucións de axuda, de xeito que poidan ir visualizándose a medida que se vaian cubrindo os formularios. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidades de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, os solicitantes poderán dirixirse á Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Artigo 3. Período de execución das accións.

Con carácter xeral e para todos os programas, o período de execución de accións abranguerá desde o 1 de xaneiro de 2012 ata o 15 de maio de 2013.

Excepcionalmente, as accións relativas aos programas I, II, III e IV, realizadas entre o 22 de febreiro de 2011 e a data de publicación desta convocatoria, poderán dar lugar ao acceso á condición de beneficiario.

Porén, o gasto subvencionable corresponderá ao último trimestre do 2011 e aos exercicios orzamentarios de 2012 e 2013.

Artigo 4. Xustificación das accións subvencionadas.

As entidades beneficiarias das axudas deberán xustificar o investimento conforme a anualización establecida na resolución de concesión e solicitar os correspondentes pagamentos que deberán ser parciais ou total, mediante solicitude conforme o modelo do anexo VIII.

A data máxima de xustificación das accións subvencionadas será o 31 de outubro de 2012 para a primeira anualidade e o 31 de maio de 2013 para a segunda.

Artigo 5. Financiamento e normativa reguladora.

1. A concesión das axudas previstas nos programas desta orde, de acordo coas bases da Orde do 31 de decembro de 2010 (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro de 2011) que regula os programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo, estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e realizarase con cargo ás aplicacións 12.03.324A.471.0 cunha contía inicial de 1.121.000 €; 12.03.324A.472.0 cunha contía inicial de 850.000 € e 12.03.324A.770.0 cunha contía inicial de 800.000 €, da Dirección Xeral de Relacións Laborais.

O orzamento total ascende a 2.771.000 € e a distribución inicial de créditos por programas e anualidades é a seguinte:

12.03.324A.471.0

12.03.324A.472.0

12.03.324A.770.0

2012

2013

Total

2012

2013

Total

2012

2013

Total

Programa I

850.000 €

850.000 €

Programa II

600.000 €

200.000 €

800.000 €

Programa III

346.000 €

200.000 €

546.000 €

Programa IV

350.000 €

350.000 €

Programa V

125.000 €

100.000 €

225.000 €

Artigo 6. Tramitación anticipada.

Esta orde tramítase de acordo co establecido no artigo 25 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto e tamén de conformidade coa Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998 pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde do 25 de outubro de 2001, que posibilitan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vai imputar o correspondente gasto.

Deste xeito a súa eficacia queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o próximo ano 2012, no momento da resolución.

Disposición adicional primera.

A Consellería de Traballo e Benestar poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquelas que de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, xa se atopen en poder da Administración actuante.

Disposición adicional segunda.

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar a favor da persoa titular da Dirección Xeral de Relacións Laborais, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como as relativas aos procedementos de reintegro sinaladas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira.

Se unha vez adxudicadas as axudas e subvencións resultase remanente de crédito, esta consellería reserva para si a facultade de efectuar convocatorias complementarias ou reabrir o prazo de presentación de solicitudes.

Disposición derradeira primeira.

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Relacións Laborais para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file