Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2012 Páx. 4697

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como un dos seus fins a capacitación para a comunicación na lingua oficial, na lingua cooficial e nunha ou máis linguas estranxeiras. No seu artigo 157 establece que corresponde ás administracións educativas fornecer os recursos necesarios para garantir a creación de programas de reforzo da aprendizaxe de linguas estranxeiras.

Dentro da cooperación interterritorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén convocando, nos últimos anos, actividades formativas tanto dentro do estado español como no estranxeiro para o profesorado, co obxecto de fomentar a actualización metodolóxica e a mellora do seu nivel de competencia en comunicación lingüística en linguas estranxeiras a través do contacto directo con persoas dos países de fala inglesa, francesa, alemá e portuguesa. Por este motivo o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria subscriben anualmente un convenio de colaboración para o Plan de Apoio á Implantación da LOE. Un dos programas deste convenio foi durante os últimos cinco anos o programa PALE (Programa de apoio e aprendizaxe de linguas estranxeiras). No ano 2011, o Consello de Ministros que tivo lugar o día 17 de xuño acordou desenvolver o Programa integral de aprendizaxe das linguas estranxeiras (PIALE) destinado a estadías formativas do profesorado e do alumnado noutros países, aos programas de acompañamento escolar en lingua estranxeira e ao incremento de auxiliares de conversa. Para o cumprimento deste acordo elabóranse os itinerarios formativos para o profesorado que se describen nesta orde.

Esta consellería, consciente da importancia da aprendizaxe destas linguas para os cidadáns e cidadás da nosa comunidade autónoma e da preocupación que, neste sentido, se manifesta desde todos os ámbitos sociais, puxo en marcha o Plan de Potenciación de Linguas Estranxeiras ao abeiro do Decreto 79/2010, que pretende dar continuidade a propostas anteriores como a anticipación da primeira lingua estranxeira no segundo ciclo da educación infantil e no primeiro ciclo da educación primaria, o programa CUALE e os programas de seccións bilingües, así como implantar novas propostas como a creación dos centros plurilingües. Todas estas accións requiren para a súa óptima implantación dun profesorado actualizado e cun alto nivel de competencia comunicativa, polo que tamén se deseñaron os programas CALC (cursos de actualización lingüística e comunicativa) para o profesorado, que se desenvolven nas EEOOII de Galicia.

Con esta convocatoria trátase de mellorar a competencia idiomática do profesorado, así como afondar na didáctica do ensino de idiomas estranxeiros. Con este fin, ofértanse itinerarios intensivos que revitalicen e potencien contidos e aspectos lingüísticos xa adquiridos, que potencien que se avance na consolidación e adquisición de niveis de competencia lingüística superior e se teña a ocasión de aplicar no propio contexto todo o adquirido, fomentando o carácter cooperativo entre os participantes.

En consecuencia co anteriormente exposto, e en virtude das competencias que lle son atribuídas pola normativa vixente, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto.

O obxecto desta orde é a convocatoria de prazas para a realización de itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira do profesorado.

Artigo 2. Modalidades das prazas convocadas.

As modalidades en que se convocan prazas para o profesorado son as seguintes:

1. Modalidade 1: inmersión. Itinerario formativo en tres fases.

– Fase A (75 horas): curso de formación en inglés ou francés na Comunidade Autónoma de Galicia, que se celebrará en período lectivo con substitución.

– Fase B (75 horas): inmersión no país falante da lingua estranxeira de ensino e aprendizaxe, cunha duración de tres semanas que se realizará no mes de xullo de 2012 nun dos seguintes países, en función da lingua estranxeira obxecto da formación: Reino Unido, Canadá ou Estados Unidos.

– Fase C (25 horas): fase de elaboración de materiais para a sociedade da información, que se realizará no primeiro trimestre do curso 2012-2013.

2. Modalidade 2: integración. Itinerario formativo en dúas fases.

– Fase de integración (100 horas): programa de inmersión total en inglés, consistente na integración na vida escolar, sen obrigas lectivas, en centros escolares de Canadá. O profesorado seleccionado integrarase en centros escolares e estará acompañado no horario lectivo do centro por un/unha docente da súa mesma área ou materia durante catro semanas no primeiro trimestre do curso 2012-2013 e será substituído nos seus centros educativos.

– Fase de elaboración de materiais (25 horas): elaboración de materiais para a sociedade da información, no primeiro trimestre do curso 2012-2013.

3. Modalidade 3: cursos. Itinerario formativo en dúas fases.

– Fase de formación (50 horas): convócanse os seguintes cursos de lingua estranxeira que se desenvolverán nos meses de xullo e /ou agosto de 2012:

3.1. Curso dunha semana para profesorado especialista de inglés de ensino primario e secundario en España.

3.2. Curso de dúas semanas para profesorado especialista de francés de ensino secundario e primario en Francia.

3.3. Curso de inglés en España, dunha semana de duración, para profesorado non especialista de ensino primario e secundario. Para poder participar o profesorado deberá acreditar un nivel B1 en lingua inglesa do Marco común europeo de referencia para as linguas. Terá prioridade o profesorado que acredite un nivel B2.

3.4. Curso de francés en Francia de dúas semanas de duración para profesorado non especialista de ensino secundario e primario. Para poder participar o profesorado deberá acreditar un nivel B2 en lingua francesa do Marco común europeo de referencia para as linguas.

3.5. Curso de portugués en Portugal de dúas semanas de duración para profesorado especialista e non especialista de ensino secundario e primario. Para poder participar o profesorado deberá acreditar un nivel B2 de lingua portuguesa do Marco común europeo de referencia para as linguas.

3.6. Curso de alemán en Alemaña de dúas semanas de duración para profesorado especialista e non especialista de ensino secundario e primario. Para poder participar o profesorado deberá acreditar un nivel B2 de lingua alemá do Marco común europeo de referencia para as linguas.

– Fase de elaboración de materiais (25 horas): elaboración de materiais para a sociedade da información, no primeiro trimestre do curso 2012-2013.

Artigo 3. Profesorado destinatario e requisitos de participación.

1. As persoas solicitantes, con carácter xeral, deben ser funcionarios/as de carreira dos corpos docentes detallados neste artigo.

2. Na modalidade 1, de inmersión, poderá participar, segundo as actividades relacionadas no anexo V, o seguinte profesorado:

a) Na actividade 1.1, profesorado especialista en inglés que estea a impartir a lingua estranxeira en educación infantil.

b) Na actividade 1.2, profesorado especialista en inglés que estea a impartir a lingua estranxeira en educación primaria.

c) Na actividade 1.3, profesorado AICLE/CLIL (de áreas, materias ou módulos non lingüísticos impartidos en inglés) de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato ou de formación profesional, que estea a participar nos programas de seccións bilingües e/ou centros plurilingües. Terá prioridade o profesorado que acredite un nivel B1 en lingua inglesa do Marco común europeo de referencia para as linguas e que non teña acreditado o nivel B2.

d) Na actividade 1.4, profesorado AICLE/CLIL (de áreas, materias ou módulos non lingüísticos impartidos en inglés) de educación primaria, que estea a participar nos programas de seccións bilingües e/ou centros plurilingües. Terá prioridade o profesorado que acredite un nivel B1 en lingua inglesa do Marco común europeo de referencia para as linguas e que non teña acreditado o nivel B2.

e) Tamén poderán optar ás prazas das actividades 1.3. e 1.4. o profesorado que teña previsto participar no programa de seccións bilingües ou o de centros plurilingües a partir do curso 2012-2013, presentando:

i) Un compromiso individual e do seu centro educativo de participación nalgún dos devanditos programas durante o próximo curso, mediante a certificación de aprobación do consello escolar, unha vez informado o claustro.

ii) A acreditación da competencia lingüística B2 na lingua estranxeira en que vaia impartir a súa materia.

O profesorado referido neste punto poderá ser seleccionado sempre que queden prazas libres, xa que ten prioridade aquel profesorado que estea impartindo docencia CLIL.

3. Na modalidade 2, de integración, poderá participar, segundo as actividades relacionadas no anexo V, o seguinte profesorado:

a) Na actividade 2.1, profesorado de inglés de ensino secundario que sexa coordinador de centros plurilingües ou do programa de seccións bilingües.

b) Na actividade 2.2, profesorado AICLE/CLIL (de áreas ou materias non lingüísticas impartidas en inglés) de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, que estea a participar nos programas de seccións bilingües e/ou centros plurilingües. Terá prioridade o profesorado que acredite un nivel B1 en lingua inglesa do Marco común europeo de referencia para as linguas e que non teña acreditado o nivel B2.

c) Na actividade 2.3, profesorado AICLE/CLIL (de áreas ou materias non lingüísticas impartidas en inglés) de educación primaria, que estea a participar nos programas de seccións bilingües e/ou centros plurilingües. Terá prioridade o profesorado que acredite un nivel B1 en lingua inglesa do Marco común europeo de referencia para as linguas e que non teña acreditado o nivel B2.

4. Na modalidade 3, de cursos, poderá participar, segundo as actividades relacionadas no anexo V, o seguinte profesorado:

a) Na actividade 3.1, profesorado especialista de inglés. Para os efectos desta orde enténdese que son especialistas os catedráticos/as e profesores/as de ensino secundario de inglés e os catedráticos/as e profesores/as de EOI de inglés. Así mesmo, poderán participar as/os inspectores/as que teñan como especialidade de orixe lingua estranxeira. Do mesmo xeito, poderán participar os mestres/as especialistas de inglés que non estean impartindo inglés en educación infantil ou educación primaria.

b) Na actividade 3.2, profesorado especialista de francés. Para os efectos desta orde enténdese que son especialistas os catedráticos/as e profesores/as de ensino secundario de francés, os mestres/as de francés e os catedráticos/as e profesores/as de EOI de francés. Así mesmo, poderán participar as/os inspectores/as que teñan como especialidade de orixe lingua estranxeira.

c) Nas actividades 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6., profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación, en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Inspección educativa.

d) O profesorado participante nesta modalidade deberá asinar o anexo VI e comprometerse a promover a creación ou mantemento de seccións bilingües ou do programa de centros plurilingües no seu centro de destino e a impartir a súa materia na lingua correspondente.

5. As persoas que participaron nas actividades convocadas pola Orde do 30 de marzo de 2011 (DOG do 5 de abril) non terán preferencia para participar nas actividades ofertadas nesta orde, polo que, só poderán ser seleccionadas se non se cubrisen todas as prazas.

6. As persoas participantes en cada unha das modalidades, que non sexan especialistas en lingua estranxeira, deberán facer a proba que se determine ao finalizar a fase de inmersión ou integración, que poderá acreditar a competencia do nivel B2 segundo o Marco común europeo de referencia para as linguas.

Artigo 4. Criterios de exclusión.

Quedarán excluídas desta convocatoria as persoas solicitantes que estean a gozar no curso 2011-2012, ou que teñan concedida para o curso 2012-2013 licenza por estudos outorgada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 5. Organización e financiamento das actividades.

1. A organización das actividades corresponde á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen poderá concertar os servizos necesarios para o seu desenvolvemento.

2. O financiamento dos gastos descritos realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 15.05.423B.640.2 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dos orzamentos de 2012.

3. O importe total das axudas ascende a 600.000 euros. Esta contía poderá incrementarse na medida en que exista crédito adecuado e suficiente nos orzamentos do exercicio económico do ano 2012.

Artigo 6. Solicitudes de participación e prazo de presentación.

1. As persoas solicitantes deberán completar, en liña, a solicitude que como formulario electrónico se atopará na páxina web http://www.edu.xunta.es/piale. As solicitudes, unha vez validadas e impresas, deberán estar asinadas polas persoas solicitantes. Posteriormente, estas solicitudes deberán dirixirse á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela) xunto coa documentación expresada no artigo 7, e presentaranse a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos seus departamentos territoriais ou mediante calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4.º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sendo imprescindible que na solicitude apareza a data de recepción no organismo público correspondente. Así mesmo, tamén poderá presentarse na sede electrónica https://sede.xunta.es. Se a solicitude é remitida por correo, é necesario que se presente en sobre aberto para que sexa datada e selada na oficina de correos antes de que se realice a súa certificación.

2. O prazo para a presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo cardinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Artigo 7. Documentación.

Á solicitude xuntaráselle a seguinte documentación:

1. Relación numerada e asinada da documentación presentada, seguindo a orde que aparece no anexo III.

2. Certificado, expedido polo secretario ou secretaria do centro, co visto e prace da persoa directora, no cal conste a área, materia ou módulo que imparte a persoa solicitante durante o curso académico 2011-2012.

3. Compromiso de participación no programa segundo o anexo IV.

4. Para o futuro profesorado AICLE/CLIL, a documentación referida no artigo 3, punto 2 e).

5. Acreditación do nivel lingüístico exixido para cada praza, agás para aquelas persoas que xa teñan recollida esta información no expediente de datos persoais.

6. Acreditación dos méritos académicos, profesionais ou de calquera índole que aleguen. Estes serán xustificados mediante os documentos que se especifican no baremo que se inclúe no anexo II desta orde. A compulsa de documentos xustificativos de méritos e calquera outro que a persoa solicitante incorpore á súa solicitude poderán efectuarse nos centros de traballo das persoas solicitantes, compulsa que asinará o/a director/a ou secretario/a do centro, sen prexuízo de que poida realizarse nos distintos órganos administrativos acreditados para tal fin.

Non serán tidos en conta nin valorados os méritos alegados e non xustificados debidamente, nin os que se aleguen fóra do prazo a que se refire o artigo 6 desta convocatoria.

Artigo 8. Procedemento para a adxudicación das prazas.

1. A selección das persoas candidatas realizaraa unha comisión integrada polos seguintes membros:

– Presidente/a: a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ou persoa en quen delegue.

– Vogais: ata un máximo de catro vogais, con categoría de subdirector xeral, xefe de servizo ou membros da Inspección educativa.

– Unha persoa funcionaria da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que actuará como secretario/a, con voz e sen voto.

– Os sindicatos integrantes da mesa sectorial de persoal docente non universitario poderán nomear un representante para asistir ás sesións da comisión.

– A comisión poderá solicitar a incorporación de persoas asesoras especialistas, limitándose as devanditas persoas a prestaren a súa colaboración.

A comisión poderá dispoñer a constitución dunha subcomisión técnica especializada só para os efectos de colaborar na valoración dos méritos previstos nos puntos 1 e 2 do baremo do anexo II. Ás reunións desta subcomisión poderán asistir representantes das organizacións sindicais con representación na mesa sectorial de persoal docente.

Esta comisión rexerase polo previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño.

2. A comisión seleccionadora realizará unha preselección segundo a puntuación obtida conforme o baremo que figura como anexo II desta convocatoria. En caso de empate entre os funcionarios, este dirimirase atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación no punto 1 do baremo.

b) Maior puntuación no punto 2.2 do baremo.

De manterse o empate, terá preferencia a persoa de maior antigüidade no corpo.

3. Finalizada a preselección, a comisión fará pública a resolución provisional, que se difundirá no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es/piale) na internet.

A exposición abrirá un prazo de dez días naturais para efectuar reclamacións ou renuncias á concesión das actividades perante a persoa que exerza a presidencia da comisión. Transcorrido este prazo, unha vez estudadas e, se é o caso, atendidas as mencionadas reclamacións e renuncias, a comisión seleccionadora elevará a proposta definitiva á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que resolverá a relación final dos seleccionados e de suplentes ordenados por puntuación.

A resolución definitiva publicarase no Diario Oficial de Galicia e exporase no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es/piale) na internet.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

5. No caso de non cubrirse o número de prazas nalgunha das actividades, por proposta motivada pola comisión de selección, a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá acordar a redistribución das prazas entre outras actividades.

Artigo 9. Renuncias e retirada de documentación.

1. Unha vez resolta esta convocatoria, soamente se admitirán renuncias ás actividades concedidas en casos de excepcional gravidade e libremente apreciadas pola persoa que exerza a presidencia da comisión de selección.

As prazas vacantes seranlles ofertadas ás persoas suplentes por chamamento directo segundo a relación publicada.

2. Unha vez transcorridos tres meses desde a data de publicación da resolución definitiva no Diario Oficial de Galicia, as persoas interesadas ou os seus representantes legais disporán dun prazo de seis meses para poderen retirar a documentación ante a persoa que preside a comisión. Unha vez transcorrido o dito prazo, entenderase que renuncian á súa devolución.

3. As solicitudes consideraranse desestimadas de non quedar resolta a convocatoria no prazo de seis meses, desde a data da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 10. Comunicación.

Toda a información con respecto á organización e ao desenvolvemento dos cursos, viaxes ao lugar de celebración e reunións informativas será anunciada no enderezo web http://www.edu.xunta.es/piale.

Artigo 11. Condicións económicas.

Para as actividades realizadas fóra de Galicia, a consellería encargarase, a través das empresas adxudicatarias, do desprazamento, a docencia, actividades culturais, manutención e aloxamento. A consellería determinará o medio de desprazamento ao país estranxeiro, así como o tipo de aloxamento e manutención, que será comunicado ao profesorado seleccionado unha vez adxudicadas as empresas.

Artigo 12. Retribucións.

Durante o tempo de duración das actividades de formación o profesorado seleccionado recibirá os emolumentos correspondentes ás súas retribucións básicas e complementarias.

Artigo 13. Certificación.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria expedirá as seguintes certificacións, segundo as modalidades:

1. Modalidade 1: unha vez rematadas as tres fases, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria emitirá tres certificados ás persoas participantes no programa: un certificado de 75 horas pola primeira fase, un certificado de 75 horas pola fase de formación no estranxeiro e un certificado de 25 horas pola terceira. En ningún caso se certificará a actividade de maneira parcial nin de xeito anticipado. Só recibirá a certificación de todas as partes o profesorado que remate todo o itinerario formativo, despois da entrega dos materiais elaborados na última fase.

2. Modalidade 2: unha vez rematadas as dúas fases, o profesorado participante por esta modalidade recibirá dous certificados pola súa participación no programa: 100 horas de formación permanente pola fase de integración en centros canadenses e 25 horas pola fase de elaboración de materiais. En ningún caso se certificará a actividade de maneira parcial nin de xeito anticipado. Só recibirá a certificación de todas as partes o profesorado que remate todo o itinerario formativo, despois da entrega dos materiais elaborados na última fase.

3. Modalidade 3: unha vez rematadas as dúas fases, o profesorado participante por esta modalidade recibirá dous certificados pola súa participación no programa: 50 horas de formación permanente pola primeira fase e 25 horas pola fase de elaboración de materiais. En ningún caso se certificará a actividade de maneira parcial nin de xeito anticipado. Só recibirá a certificación de todas as partes o profesorado que remate todo o itinerario formativo, despois da entrega dos materiais elaborados na última fase.

Artigo 14. Habilitación normativa.

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar as medidas necesarias para a aplicación e o desenvolvemento desta orde.

Artigo 15. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2012.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO II
Baremo

Méritos

Puntos por curso ou actividade

Total puntos máximo

Documentos

1. Méritos docentes.

– Por cada ano de servizo como funcionario/a de carreira.

0,5 puntos por ano completo

3 puntos

2. Outros méritos.

Fotocopias compulsadas das certificacións acreditativas

2.1. Docencia en actividades de formación do profesorado organizadas, homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas.

0,05 puntos por cada 10 horas de formación

1,5 puntos

2.2. Asistencia e/ou coordinación de actividades de formación do profesorado relacionadas con linguas estranxeiras organizadas, homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas.

0,05 puntos por cada 10 horas de formación

3 puntos

2.3. Asistencia e/ou coordinación de actividades de formación do profesorado organizadas, homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas.

0,05 puntos por cada 10 horas de formación

1,5 puntos

2.4. Participación en proxectos de anticipación da primeira lingua estranxeira no segundo ciclo da educación infantil e no primeiro ciclo da educación primaria, e participación no plan experimental de potenciación da aprendizaxe de linguas estranxeiras (modalidade 1 e 2) nos institutos de educación secundaria establecidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Participación no Programa de seccións europeas, seccións bilingües, aulas bilingües ou centros plurilingües da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

0,5 puntos por ano

4 puntos

2.5. Participación en intercambios ou estadías formativas con alumnos no estranxeiro. Participación no Programa de inmersión lingüística con alumnado de 6.º de educación primaria.

0,25 puntos por actividade

2 puntos

2.6. Non ter participado con anterioridade na convocatoria de estadías no estranxeiro ou na de PALE.

3 puntos

ANEXO III
Modelo de folla de autobaremación
(relacionar e numerar na mesma orde en que aparece no anexo II.
As fotocopias cotexadas presentaranse na mesma orde)

Punto

Méritos alegados

Puntuación

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

missing image file
missing image file

ANEXO V
Relación de actividades

Actividades

Prazas (*)

Destinos

1.1. PIALE. Inglés en infantil

15

Reino Unido (3 semanas)

1.2. PIALE. Inglés en primaria

15

Reino Unido (3 semanas)

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP

20

Canadá ou USA (3 semanas)

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria

5

Reino Unido (3 semanas)

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria

10

Canadá (4 semanas)

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria

20

Canadá (4 semanas)

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria

15

Canadá (4 semanas)

3.1. Inglés oral para profesorado especialista

10

España (1 semana)

3.2. Francés para profesorado especialista

15

Francia (2 semanas)

3.3. Inglés para profesorado non especialista

60

España (1 semana)

3.4. Francés para profesorado non especialista

10

Francia (2 semanas)

3.5. Lingua portuguesa

10

Portugal (2 semanas)

3.6. Lingua alemá

5

Alemaña (2 semanas)

(*) As prazas ofertadas poderanse incrementar na medida en que se aumente o orzamento para a realización destas actividades.

missing image file