Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5093

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal as instalacións relativas ao parque eólico de Neda (expediente LU-11/124-EOL).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial, e tendo en conta o establecido no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos (modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo) e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por Norvento, S.L. para as instalacións que a seguir se describen:

Peticionaria: Norvento S.L., rúa Ribadeo 2-entresollado, 27002 Lugo.

Situación: concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo).

Localización:

Zona: 2.

Área de desenvolvemento eólico (ADE): Abadín e A Pastoriza I-2-4.

Poligonal de delimitación:

UTM X

UTM Y

1

624.780

4.800.640

2

629.230

4.801.500

3

629.600

4.800.000

4

624.960

4.799.700

Aeroxeradores:

UTM X

UTM Y

N01

626.590

4.800.775

N02

629.330

4.800.199

N03

628.931

4.801.221

N04

628.091

4.800.885

N05

626.931

4.800.789

N06

629.088

4.800.442

N07

627.273

4.800.732

N08

628.440

4.800.892

N09

625.775

4.800.449

N10

626.248

4.800.712

N11

627.627

4.800.719

Antenas meteorolóxicas:

UTM X

UTM Y

TM_N01

625.565

4.800.372

TM_N02

629.155

4.801.192

Potencia nominal: 33 MW.

Produción neta anual estimada: 124.578 MWh/ano.

Orzamento total: 39.664.095,51 euros.

Características técnicas principais:

• 11 aeroxeradores Vestas V-112 de 3.000 kW de potencia nominal unitaria.

• 11 centros de transformación de 3.450 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,65/20 kV, Dyn5, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador coa súa correspondente aparellaxe de seccionamento, manobra e protección.

• 2 torres meteorolóxicas autoportantes de 119 m de altura, equipadas con anemómetros, cataventos, medidores de temperatura e de presión e logger rexistrador.

• Liñas eléctricas soterradas de 20 kV de tensión nominal en canalización entubada, normalmente baixo vía (largo 0,7 m) ou ben en terreo libre (largo 5 m), para a evacuación de enerxía xerada, de interconexión entre centros de transformación 0,65/20 kV e subestación transformadora 20/132 kV.

• Camiños ou vías, con 5 m de largura mínima e maioritariamente en saburra natural da zona para o acceso a aeroxeradores, torre anemométrica, edificio de control e subestación eléctrica.

• Subestación transformadora híbrida (AIS/GIS), cun transformador principal 20/132 kV intemperie, YNd11, de 24,75/33 MVA ONAN/ONAF de potencia nominal, e outro de servizos auxiliares 20/0,4 kV de 100 kVA, Yzn11, cos correspondentes equipamentos de control, seccionamento, manobra, medida e protección.

• Edificio de control no que se situarán, entre outros, as celas de liña, de protección e de medida.

Obxecto de información pública:

• Proxecto de execución das instalacións descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións), así como para o seu recoñecemento como instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

• Estudo de impacto ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxeccións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial, sita no edificio administrativo, rolda da Muralla 70, Lugo (27071), no prazo de 30 días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.

Para idénticos efectos e no mesmo prazo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo) e o estudo de impacto ambiental nas dependencias desta xefatura territorial, da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo e neses concellos.

Finalizado o prazo, o expediente xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria. Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puidese realizar.

Lugo, 30 de decembro de 2011.

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos do P.E. Neda

N.º

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Nome

Enderezo

Part.

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidume
de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Zona

Pol.

Parc.

Plat.

Vía/
vía-gabia

Gabia

Prot. eólica

Oc. temp.

     Concello de Abadín

1

MVMC de Abedeledo (presidente: Vicente Rojo Francos)

Lg. Carballo 1, Abeledo, Abadín, 27730 Lugo

1

 

54

106

A Corda

Piñeiral

 

140

 

 

 

 

2

MVMC de Abedeledo (presidente: Vicente Rojo Francos)

Lg. Carballo 1, Abeledo, Abadín, 27730 Lugo

1

 

71

236

A Corda

Piñeiral

 

147

 

 

 

 

4

MVMC de Abedeledo (presidente: Vicente Rojo Francos)

Lg. Carballo 1, Abeledo, Abadín, 27730 Lugo

1

 

72

7

Prado da Corda

Piñeiral

 

2.257

 

 

 

 

6

Sixto Valle Valle

Lg. Carballas 18, Cabaneiro, Abadín, 27730 Lugo

1/3

1

501

28

Corda

Monte baixo

 

303

 

 

1.704

 

María Carmen Valle Valle

Avda. Buenavista 7-2.º, porta 13, Oviedo, 33006 Oviedo

1/3

Javier Valle Valle

Carrer Felipe de Paz 17, 4.º, 1.º, Barcelona, 08028 Barcelona

1/3

7

Sociedade Anónima Xestora Bantegal

San Caetano s/n, edificio administrativo, Santiago de Compostela, 15704 A Coruña

1

1

501

27

A Emisora

Monte baixo

 

 

 

 

915

 

9

Sixto Valle Valle

Lg. Carballas 18, Cabaneiro, Abadín, 27730 Lugo

1/3

7

5

84

Corda

Monte baixo

701

3.097

 

819

31.180

14.050

María Carmen Valle Valle

Avda. Buenavista 7-2.º, puerta 13, Oviedo, 33006 Oviedo

1/3

Javier Valle Valle

Carrer Felipe de Paz 17, 4.º, 1.º, Barcelona, 08028 Barcelona

1/3

10

Silvino Hipólito Pardo Pardeiro

Lg. Fontepresa 11, Quende, Abadín, 27738 Lugo

1

1

501

26

A Emisora

Monte baixo

 

 

 

 

7.947

 

11

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

501

30

A Emisora

Eucaliptos

 

 

 

 

5.607

 

12

María Dolores Díaz González

Rúa San Marcos, Lugo, 27001 Lugo

1

1

501

25

Corda

Piñeiral

 

 

 

 

76

 

13

María Dolores Díaz González

Rúa San Marcos, Lugo, 27001 Lugo

1

1

501

24

Corda

Piñeiral

 

 

 

 

9.105

 

16

María José Fernández Carballeira

Rúa María Luisa Durán Marquina 20, esc. B, 5.º esq., A Coruña, 15001 A Coruña

1

1

501

23

Corda

Piñeiral

120

 

 

24

8.342

 

17

Florentino Díaz Rodríguez

Rúa do Valiño 18-1.º B, Lugo, 27002 Lugo

1/4

1

501

22

Parullada

Monte baixo

349

 

 

3.535

21.235

 

César Díaz Rodríguez

Rolda da Muralla 97-4.º esq., Lugo, 27004 Lugo

1/4

Filiberto Díaz Rodríguez

Rúa Serra Ancares 68-1.º D, Lugo, 27004 Lugo

1/4

Alejandro Díaz Rodríguez

Rúa Ortiz de Zárate 9-3.º D, La Orotava, 38300 Tenerife

1/4

19

Fidel Atilano Díaz Fole

Rúa Alvedro 18-2.º L, Lugo, 27004 Lugo

1/2

1

501

21

Parullada

Prado

 

 

 

 

14.092

 

Emilio Salvador Díaz Fole

Rúa Alvedro 18-2.º L, Lugo, 27004 Lugo

1/2

20

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

501

20

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

5.724

 

21

Adelina Paz Pardo

5a Rte. Montfleury
(1214 Vernier-Geneve) Suíza

1

1

501

19

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

6.004

 

22

Elia Barja Folgueira

Lg. Fontepresa 2, Quende, Abadín, 27738, Lugo

1

1

501

17

Alto da Corda

Prado

943

597

 

949

12.559

 

23

Elvira Díaz Reinante

Lg. Oliveira s/n, Corcubión, Corcubión, 15130 A Coruña

1

1

501

16

Alto da Corda

Monte baixo

733

707

 

2.756

7.035

 

25a

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

501

44

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

2.351

 

25b

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

501

45

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

513

 

28

Sociedade Anónima Xestora Bantegal

San Caetano s/n, edificio administrativo, Santiago de Compostela, 15704 A Coruña

1

7

501

14

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

6.906

 

30

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

501

13

Alto da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

9.622

 

     Concello da Pastoriza

5

Santiago Souto Gaute e outros

Lg. Fraiás s/n, Quende, Abadín, 27738 Lugo

1

7

5

101

Corda

Monte baixo

433

4.853

 

 

6.324

 

8

Graciano Iglesias Nieto

Lg. Reigosa 1, Reigosa, A Pastoriza, 27286 Lugo

1

7

5

86

Revolta

Monte baixo

1.018

5.221

 

6.131

31.708

7.175

14

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

5

87

Revolta

Monte baixo

 

 

 

 

10.274

 

15

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Plaza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

1

5

83

Corda

Monte baixo

 

2.984

 

 

16.835

 

18

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

5

102

Parullada

Prado

1.449

5.024

 

3.049

45.732

 

24

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

5

103

Parullada

Prado

 

42

 

1.722

9.168

 

25

María Josefa López Bouza

Quende, Abadín, 27738 Lugo

1

1

501

15

Parullada

Monte baixo

 

63

 

719

33.620

 

26

Serafín Sanjurjo Teijeiro

Rúa Constantino Cabaneiro s/n, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

5

82

Parullada

Eucaliptos

211

3.601

 

1.766

43.668

 

27

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

5

80

Parullada

Prado

 

 

 

 

5.281

 

29

Lauro Grandío Expósito

Paseo Maragall (Frankfurt Lesco) 23, Barcelona, 08026 Barcelona

1

7

5

81

Parullada

Eucaliptos

1.932

4.133

 

6.016

26.473

 

31

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

101

Pallusado

Eucaliptos

1.969

1.480

 

4.188

32.224

 

32

Josefa Díaz Maseda

Lg. Marful s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

100

Pallusado

Prado

143

540

 

2.907

22.372

 

33

Claudio Gaute Coira

Lg. Gontán 19, Quende, Abadín, 27738 Lugo

1

7

4

102

Camiño da Corda

Prado

 

 

 

 

10.965

 

34

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

4

99

Pallarada

Prado

 

173

 

 

8.607

 

35

José Verdes Díaz

Lg. Vozarei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 Lugo

1

7

4

98

Camiño da Corda

Prado

 

475

 

 

17.120

 

36

Jesús Taboada Bouza

Lg. Quende s/n, Quende, Abadín, 27738 Lugo

1

7

4

103

Camiño da Corda

Prado

 

 

 

 

18.836

 

37

Dulcinea Braña Iglesia

Lg. Gasalla 4, Lagoa, A Pastoriza, 27287, A Pastoriza

1

7

3

7

Sande

Prado

 

607

 

1.899

27.843

 

38

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

104

Camiño da Corda

Monte baixo

2.185

 

 

1.580

11.704

 

39

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

7

4

96

Camiño da Corda

Monte baixo

 

377

 

 

2.711

 

40

Serafín Sanjurjo Teijeiro

Rúa Constantino Cabaneiro s/n, A Pastoriza, 27787 Lugo

1

7

4

105

Corda

Eucaliptos

2.971

8.548

 

7.360

59.011

 

41

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

95

Corda

Monte baixo

 

192

 

 

3.416

 

42

Francisco Grandío Alvite

Avda. Coll del Portel n.º 25, 1.º-1.ª, Barcelona, 08024 Barcelona

1

7

4

94

Camiño da Corda

Eucaliptos

 

 

 

 

5.907

 

43

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

106

Camiño da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

6.460

 

44

Dulcinea Braña Iglesia

Lg. Gasalla 4, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

93

Sande

Prado

 

1.424

 

 

15.308

 

45

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

7

4

108

Camiño da Corda

Monte baixo

 

 

 

 

5.072

 

46

Eusebio e outros Cornide Francos

Lg. Marful 6, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

34

Sande

Monte baixo

 

 

 

 

7.166

 

47

Josefa Cornide Francos

Lg. Bucerrei s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

107

Sande

Monte baixo

 

 

 

 

6.301

 

48

Dulcinea Braña Iglesia

Lg. Gasalla 4, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

7

Sande

Prado

1.610

1.947

 

6.106

15.330

 

49

Primitiva Rivas García

Lg. Barral s/n, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

16

Sande

Monte baixo

 

 

 

 

11.781

 

50

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

17

Monte de Sande

Monte baixo

 

594

 

 

6.895

 

51

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

18

Monte de Sande

Monte baixo

 

400

 

 

942

 

52

Dulcinea Braña Iglesia

Lg. Gasalla 4, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

14

Monte de Sande

Monte baixo

 

 

 

312

17.511

 

53

Graciano Iglesias Nieto

Lg. Reigosa 1, Reigosa, A Pastoriza, 27286 Lugo

1

7

3

13

Monte de Sande

Monte baixo

 

 

 

 

3.596

 

54

María Beatriz Neira Andión

Rúa Calvo Sotelo 23, Villafranca del Bierzo, 24500 León

1/2

7

3

19

Monte de Sande

Monte baixo

1.740

116

 

4.965

41.088

 

Juan Neira Estrada

Rúa Viaducto Marquina 5-3.º dta., Oviedo, 33004 Oviedo

3/5

7

Froilán Neira Estrada

Rúa Viaducto Marquina 5-3.º dta., Oviedo, 33004, Oviedo

3/5

7

F. Javier Neira Estrada

Rúa Viaducto Marquina 5-3.º dta., Oviedo, 33004 Oviedo

3/5

7

55

Amelia Rivas Braña

Lg. Gasalla 3, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

29

Monte de Sande

Prado

125

1.037

 

2.135

9.600

 

56

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

7

3

30

Regofeo

Prado

 

1.422

 

 

 

 

57

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, Lugo, 27002 Lugo

1

7

3

21

Regofeo

Monte baixo

 

 

 

 

1.352

 

58

María Enriqueta López González

Lg. Gasalla 6, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

24

Monte de Sande

Eucaliptos

465

312

 

 

 

 

59

Rosendo Alonso Lorenzo

74-10 35a Jacson Hets. 11372, New York, USA

1

7

3

28

Monte de Sande

Monte baixo

 

212

 

 

17.667

 

60

María Elda Coido Prieto

Lg. Gasalla 7, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1/2

7

3

27

Monte de Sande

Prado

 

1.360

 

 

 

 

Fidel Rego Carballeira

Lg. Gasalla 7, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1/2

61

José Luis Lodos Ferreiro

Lg. Baltar 15, Baltar, A Pastoriza, 27246 A Pastoriza

1

7

3

26

Monte de Sande

Eucaliptos

 

1.454

 

 

 

 

62

S.A.T. A Corda 700 Xuga

Lg. Loboso 6, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

31

Regofeo

Prado

 

715

 

 

 

 

63

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

37

Regofeo

Prado

 

62

 

 

1.713

 

64

Ovidio Coido Fraga

Lg. Barral 7, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

38

Regofeo

Prado

 

 

 

 

2.696

 

65

Comunidade de herdeiros Río Rivas e C.B. Río Lorenzo

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

39

Monte Barral

Eucaliptos

1.592

3.495

 

3.213

32.660

 

66

Comunidade de herdeiros Río Rivas e C.B. Río Lorenzo

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

41

Monte Barral

Eucaliptos

80

4.454

 

3.667

67.788

 

67

Carmen Antonia Rivas García

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

43

Monte Barral

Eucaliptos

2.760

1.199

 

7.314

50.535

 

68

Carmen Antonia Rivas García

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

2

85

Monte Barral

Eucaliptos

 

 

 

 

1.428

 

69

Carmen Antonia Rivas García

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

2

44

Monte Barral

Eucaliptos

 

 

 

 

12.101

 

70

Carmen Antonia Rivas García

Lg. Barral 1, Lagoa, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

3

45

Monte Barral

Eucaliptos

 

 

 

 

668

 

     Subestación

38

Masa común (Concello da Pastoriza)

Praza de Galicia 1, A Pastoriza, 27287 A Pastoriza

1

7

4

104

Camiño da Corda

Monte baixo

7.695