Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5072

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, as instalacións relativas ao parque eólico Sasdónigas, fase II (expediente LU-11/125-EOL).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial, e tendo en conta o establecido no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, (modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo) e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por Norvento, S.L. para as instalacións que a seguir se describen:

Peticionario: Norvento S.L., rúa Ribadeo, 2 entresellado. 27002 Lugo.

Situación: concellos de Mondoñedo e Abadín (Lugo).

Localización:

Zona: 2.

Área de desenvolvemento eólico (ADE): Sasdónigas I-2-8.

Poligonal de delimitación:

UTM X

UTM Y

1

626.400

4.809.000

2

628.000

4.809.000

3

629.500

4.807.450

4

631.000

4.807.650

5

631.000

4.807.250

6

629.000

4.806.000

7

627.350

4.806.450

8

627.850

4.808.400

9

626.400

4.808.800

Aeroxeradores:

UTM X

UTM Y

SD01

628.135

4.808.561

SD02

628.309

4.808.367

SD03

627.959

4.807.935

Antena meteorolóxica:

UTM X

UTM Y

TM_SD01

628.149

4.807.790

Potencia total instalada: 9 MW.

Produción neta anual estimada: 32.716 MWh/ano.

Orzamento total: 10.693.191,97 euros.

Características técnicas principais:

• 3 aeroxeradores Vestas V-112 de 3.000 kW de potencia nominal unitaria.

• 3 centros de transformación de 3.450 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,65/20 kV, Dyn5, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador coas súas correspondente aparellaxe de seccionamento, manobra e protección.

• 1 torre meteorolóxica autoportante de 119 m de altura, equipada con anemómetros, cataventos, medidores de temperatura e de presión e logger rexistrador.

• Liñas eléctricas soterradas de 20 kV de tensión nominal en canalización entubada, normalmente baixo víal (largo 0,7 m) ou ben en terreo libre (largo 5 m), para a evacuación de enerxía xerada, de interconexión entre centros de transformación 0,65/20 kV e subestación transformadora 20/132 kV.

• 1.295 metros de camiños ou vías con 5 m de largura mínima, maioritariamente en saburra natural da zona para o acceso a aeroxedares, torre anemométrica, edificio de control e subestación eléctrica.

• Sistema 20 kV con celas de liña, seccionamento, remonte, medida e protección, e aparellaxe de medición e telecontrol que se instalar na subestación eléctrica transformadora 20/132 kV do parque eólico Sasdónigas, pertencente ao mesmo promotor (expediente 113-EOL).

Obxecto de información pública:

• Proxecto de execución das instalación descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións), así como para o seu recoñecemento como instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

• Estudo de impacto ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxeccións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial sita no edificio administrativo situado na rolda da Muralla 70, Lugo (27071), no prazo de 30 días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.

Para idénticos efectos e no mesmo prazo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e nos concellos de Abadín e Mondoñedo (Lugo) e o estudo de impacto ambiental nas dependencias desta xefatura territorial, da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en Lugo e neses concellos.

Finalizado o prazo, o expediente xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria. Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puidese realizar.

Lugo, 15 de decembro de 2011.

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO
Relación de bens e dereitos do parque eólico. Sasdónigas fase II

N.º

Propietario

Afeccións (m2)

Nome

Enderezo

Part.

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidumes de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap. Plat

Vial/

vial-gabia

Gabia

PE

OT

Concello de Mondoñedo

1

María Olimpia Oseira Torres

Lg. San Xoán de Pena, 3, Lugo. 27160. Lugo

1

29

1533

Cabana de Vella

Monte baixo

 

1.265

 

 

 

3.330

2

Dolores Gasalla Aguiar

Lg. Os Remedios, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2433

Fonte

Monte baixo

 

1.192

 

 

 

 

3

Gilberto Gruñeiro Tarragona

R/ Alcalde Porqueres, 23, 8.º,
Lleida. 25008 Lleida

1

29

1534

Cabana de Vella

Monte baixo

 

190

 

 

 

 

4

José Ramón Río Sixto

Lg. A Graña, s/n, Moncelos, Abadín, 27730 Lugo

1

29

1535

Cabana de Vella

Prado

 

272

 

 

 

 

5

Juan Carlos Pérez-Gándaras Pedrosa

R/ Igrexa, 38, Viveiro, Viveiro. 27850 Lugo

1

29

1536

Cabana de Vella

Prado

402

305

 

 

 

 

6

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

2.820

 

7

Herdeiros de Juan Oseira Barreiro

Lg. Estelo, 10, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

2478

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

580

 

8

Herdeiros de Luis Maseda Uz

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

29

2477

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

547

 

9

Laurentina Fernández Oseira

Lg. Pumariño de Arriba, 12, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2476

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

624

 

10

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña, 15010 A Coruña

1

29

2475

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

809

 

11

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

467

 

12

Pilar Oseira Maseda

Lg. Zoñán, 6, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

316

 

13

Anselmo Fernández Barreira

Lg. Estelo, 25, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

767

 

14

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

1.253

 

15

Remedios Candia Rivas

Lg. A Rúa, 18, Vilaronte, Foz. 27788 Lugo

1/3

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

1.736

 

María Luísa Candia Rivas

Rúa Burela de Cabo, 17, Burela, Burela. 27780 Lugo

1/3

José Antonio Candia Rivas

Lg. Zoñán, 19, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1/3

16

Esther Oseira Maseda

Rúa Obispo Sarmiento, 13, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

4/7

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

2.932

 

Anselmo Fernández Barreira

Lg. Estelo, 25, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1/7

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña, 15010 A Coruña

1/7

Elba Candia

Lg. Cesuras, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1/7

17

Hdos. Benito Cabanillas e Rosa Doural Bouso

Lg. Igrexa, 3, Viloalle, Mondoñedo. 27747, Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

220

 

18

Gilberto Gruñeiro Tarragona

R/ Alcalde Porqueres, 23, 8.º, Lleida. 25008 Lleida

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

4.203

 

19

Hugo Otero López

Lg. Pumariño, 9, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

544

 

20

Hugo Otero López

Lg. Pumariño, 9, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

454

 

21

Asunción Fiallega Carballo

Rúa Concepción, 11, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

436

 

22

Andrés López García

Lg. Cesuras, 26, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

877

 

23

María de los Ángeles Maseda Sante

Rúa Deputación, 29, 4.º C, Lugo. 27004 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

1.769

 

24

Esther Oseira Maseda

Rúa Obispo Sarmiento, 13, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

3.268

 

25

Justa Maseda Rico

Avda. San Lucas, 51, 2.º, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

1.195

 

26

Ramón Maseda Otero

Lg. Caroceira, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

671

 

 

160

5.222

 

27

Paulino e outros López Maseda

Rúa Viña da Veiga, 2, blq 3.º D, Mondoñedo, Mondoñedo.

27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

300

 

 

250

1.250

 

28

Mauricio Otero Ledo

Lg. Zoñán, 23, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

60

 

 

60

319

 

29

Remedios Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

1.420

 

 

2.207

6.099

 

30

Remedios e outros Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

362

7

 

852

2.084

 

31

Remedios Rego Díaz

Rúa Guevara, 3, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

40

91

 

602

1.256

 

32

Benedicta Pérez Fernández

Lg. Zoñán, 20, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

231

 

1.417

3.270

 

33

José Fanego Villalba

Lg. Cesuras, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

266

 

987

3.855

 

34

José Otero Ares

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1/2

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

115

 

115

1.773

 

Paulino López Maseda

Rúa Viña da Veiga, 2, blq. 3.º D, Mondoñedo, Mondoñedo.

27740 Lugo

1/2

35

José Otero Ares

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1/2

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

38

 

 

615

 

Paulino López Maseda

Rúa Viña da Veiga, 2, blq. 3.º D, Mondoñedo, Mondoñedo.
27740 Lugo

1/2

36

Leonor Díaz Carballo

Lg. Vilaxoane, s/n, Foz, Foz.
27788 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

196

 

 

2.596

 

37

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

198

 

 

4.719

 

38

José Montouto López

Rúa Rigueira, 35, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

64

 

 

728

 

39

María Rubiños Barragán

A Rúa Travesa, 3, Lindín, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

169

 

 

2.024

 

40

Ricardo Moirón Loureiro

Lg. Cesuras, 22, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

44

 

 

566

 

41

José Montouto López

Rúa Rigueira, 35, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

118

 

 

1.610

 

42

Consuelo Díaz Fernández

Rúa Obispo Sarmiento, 4, 1.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

104

 

 

1.533

 

43

Benjamín Polo Chao

Lg. Valiño, 19, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3.020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

118

 

 

1.984

 

44

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

57

 

 

990

 

45

José María Candia Cabanas

Rúa José María Pardo, 2, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

236

 

 

4.870

 

46

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

13

 

 

302

 

47

Ramón Rubiños Basanta

Lg. San Cristovo, 1, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

110

 

 

2.579

 

48

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, 3, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

56

 

 

1.176

 

49

Pedro Otero Artiaga

Lg. Coruxeiras, 11, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

34

 

 

685

 

50

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022 3023

Zona do Pozo

Monte baixo

 

79

 

 

2.131

 

51

Aida Uz López

Rúa Congruas, 8, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2474

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

1.413

 

52

Eugenio Cabanas Basanta

Lg. Zoñán, 20, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2459

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

3.583

 

53

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

29

2458

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

2.311

 

54

José Ramón Rodríguez Maseda

Lg. Cesuras, 28, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2463

Posto

Monte alto

 

 

 

 

1.050

 

55

Francisco Maseda Rico

Lg. Soutelo, 7, Vilanova, Lourenzá. 27760 Lugo

1

29

2462

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

2.671

 

56

Leonardo López Maseda

Lg. Zoñan, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

29

2466

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

1.500

 

57

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

2465

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

2.031

 

58

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

2464

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

320

 

59

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

2461

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

1.170

 

60

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002 Lugo

1

29

2460

Cabana de Vella

Prado

 

 

 

 

1.402

 

61

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

2460

Cabana de Vella

Prado

 

106

 

 

1.170

 

62

Norvento, S.L.

Rúa Ribadeo, 2, entdo., Lugo. 27002 Lugo

1

29

1557 3020 3021 3022

Zona do Pozo

Monte baixo

 

646

 

 

539

 

63

Consuelo Díaz Fernández

Rúa Obispo Sarmiento, 4, 1.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

21

 

 

 

 

64

Elvira Ares García

Lg. estrada dos Remedios, 6, 2.º, Os Remedios, Mondoñedo.
27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

15

 

 

 

 

65

Germán Chao Falcón

R/ Sagrada Familia, 46, Ferrol. 15405 A Coruña

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

295

 

 

 

 

66

Consuelo Díaz Fernández

Rúa Obispo Sarmiento, 4, 1.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

115

 

 

 

 

67

Asunción Fiallega Carballo

Rúa Concepción, 11, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

41

 

 

 

 

68

Mauricio Otero Ledo

Lg. Zoñán, 23, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

94

 

 

 

 

69

Consuelo Díaz Fernández

Rúa Obispo Sarmiento, 4, 1.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

63

 

 

 

 

70

José Montouto López

Rúa Rigueira, 35, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

75

 

 

 

 

71

Ricardo Moirón Loureiro

Lg. Cesuras, 22, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

26

 

 

 

 

72

María Rubiños Barragán

A Rúa Travesa, 3, Lindín, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

101

 

 

 

 

73

José Montouto López

Rúa Rigueira, 35, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

61

 

 

 

 

74

José Ramón Maseda Rico

Avda San Lucas, 53, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

249

 

 

 

 

75

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

902

 

 

 

 

76

Emilio Pardo-Díaz Gacio

Lg. Rego de Cas, 10, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

23

 

 

 

 

77

Ángel García Sanz

Praza da Catedral, 15, 2.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

38

 

 

 

 

78

Gilberto Gruñeiro Tarragona

R/ Alcalde Porqueres, 23, 8.º, Lleida. 25008 Lleida

1

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

 

266

 

 

 

 

79

María de los Ángeles Maseda Sante

Rúa Deputación, 29, 4.º C, Lugo. 27004 Lugo

1

17

6829 6828

Cabana de Vella

Monte baixo

 

72

 

 

 

 

80

Remedios Rego Díaz

Rúa Guevara, 3, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6828

Cabana de Vella

Monte baixo

 

31

 

 

 

 

81

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, 3, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

6828 5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

552

 

 

 

 

82

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

404

 

 

 

 

83

Asunción Fiallega Carballo

Rúa Concepción, 11, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

27

 

 

 

 

84

Hugo Otero López

Lg. Pumariño, 9, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

69

 

 

 

 

85

Hugo Otero López

Lg. Pumariño, 9, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

99

 

 

 

 

86

Remedios Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

141

 

 

 

 

87

Remedios Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

470

 

 

 

 

88

Alfonso González-Redondo Maseda

Rúa Alfonso VII, 15, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

850

 

 

 

 

89

Leonardo López Maseda

Lg. Zoñán, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

1.370

 

 

1.132

 

90

José Ramón Díaz Carballo

Lg. Casal, 15, Viloalle, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

509

 

 

810

 

91

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

98

 

 

196

 

92

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002, Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

 

323

 

 

631

 

93

José Fanego Villalba

Lg. Cesuras, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

158

527

 

16

4.297

 

94

José Ramón Maseda Rico

Avda. San Lucas, 53, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

351

1.656

 

69

1.652

 

95

José Crespo Oseira

Lg. San Cristovo, 22, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

935

534

 

99

4.300

 

96

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

2.091

876

 

4.860

25.824

 

97

Encarnación Carreiras Tato

Lg. Rego de Cas, 2, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5.557

Cabana de Vella

Monte baixo

136

132

 

162

2.010

 

98

Dionisio Basanta Rico

Lg. Os Castros, 5, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557

Cabana de Vella

Monte baixo

43

22

 

42

385

 

99

Encarnación Carreiras Tato

Lg. Rego de Cas, 2, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557

Cabana de Vella

Monte baixo

284

53

 

242

1.846

 

100

José Crespo Díaz

Lg. Cesuras, 24, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555 5557

Cabana de Vella

Monte baixo

116

 

 

90

594

 

101

José Ramón Maseda Rico

Avda. San Lucas, 53, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

1.501

 

 

1.642

6.901

 

102

Gerardo Rego Aguiar

Rúa Obispo Sarmiento, 12, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

463

 

 

818

2.331

 

103

Mauricio Otero Ledo

Lg. Zoñán, 23, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

49

 

 

130

320

 

104

Santiago Cabanas Villalba

Lg. Pumariño, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

123

 

 

449

1.039

 

105

Santiago Cabanas Villalba

Lg. Pumariño, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

58

 

 

807

1.656

 

106

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

2.467

5.948

 

107

Pedro Otero Artiaga

Lg. Coruxeiras, 11, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

236

920

 

108

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, 3, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

209

1.411

 

109

Ramón Rubiños Basanta

Lg. San Cristovo, 1, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

5

3.199

 

110

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

340

 

111

José María Candia Cabanas

Rúa José María Pardo, 2, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5555 5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

5.373

 

112

Jesús Candia Rubiños

Lg. San Cristovo, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

1.225

 

113

Benjamín Polo Chao

Lg. Valiño, 19, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5556

Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

 

2.422

 

114

Ángel García Sanz

Praza da Catedral, 15, 2.º, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

109

 

115

Maruja Aguiar

Rúa Alfonso VII, 15, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

240

 

116

Encarnación Carreiras Tato

Lg. Rego de Cas, 2, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

978

 

117

Santiago Cabanas Villalba

Lg. Pumariño, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

343

 

118

Santiago Cabanas Villalba

Lg. Pumariño, 8, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

495

 

119

Andrés López García

Lg. Cesuras, 26, Os Remedios, Mondoñedo. 27747 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

155

 

120

Saturnino Méndez Oseira

Lg. Caroceira, 10, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

568

 

121

José Díaz Maseda

Lg. Francos, Bretoña, A Pastoriza. 27286 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

1.495

 

122

José Ramón Maseda Rico

Avda. San Lucas, 53, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

422

 

123

Remedios Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

1.357

 

124

Remedios Moirón Loureiro

Lg. Campo da Feira, 7, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

350

 

125

Gilberto Gruñeiro Tarragona

R/ Alcalde Porqueres, 23, 8.º, Lleida. 25008 Lleida

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

615

 

126

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002 Lugo

1

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

481

 

127

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, 3, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5470 6826

Costa Vella

Monte baixo

 

 

 

 

111

 

128

Descoñecido (fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés, s/n, Lugo.
27002 Lugo

1

17

5646

Zona de Fiosas

Monte baixo

 

 

 

 

20.884

 

129

Ana María López Vázquez

Rúa Alvaro Cunqueiro, 68, 2.º E, Foz, Foz. 27780 Lugo

3/5

17

5646 5555

Zona de Fiosas Cabana de Vella

Monte baixo

 

 

 

407

5.500

 

Ramona López Maseda

Lg. Zoñán, 3, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1/5

Paulino López Maseda

Rúa Viña da Veiga, 2, blq. 3.º D, Mondoñedo, Mondoñedo.
27740 Lugo

1/5

130

Amadora Carreiras Tato

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5119

Cerrado Cabana de Vella

Monte alto

 

 

 

 

4.256

 

131

Alejo Oseira Cabanas

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 9, 1.º D, A Coruña. 15010 A Coruña

1

17

5118

Naval Vello

Monte alto

 

 

 

 

745

 

132

Eduardo Oseira Cabanas

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5117

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

 

751

 

133

Esther Oseira Maseda

Rúa Obispo Sarmiento, 13, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5116

Naval Vello

Monte alto

 

 

 

 

682

 

134

Jesús Rego Ledo

Lg. Vilamor, s/n, Vilamor, Mondoñedo. 27752 Lugo

1

17

5115

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

27

751

 

135

María de los Ángeles Maseda Sante

Rúa Deputación, 29, 4.º C, Lugo. 27004 Lugo

1

17

5114

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

140

379

 

136

María Taragoña Piñal

R/ Alcalde Porqueres, 23, 8.º, Lleida. 25008 Lleida

1

17

5113

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

804

954

 

137

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1/2

17

5112

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

172

246

 

Eliseo Rubiños López

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1/2

138

José Ramón Maseda Rico

Avda. San Lucas, 53, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5111

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

163

413

 

139

Germán Rubiños Díaz

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5108

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

14

795

 

140

Granada Maseda Doural

R/ José María Pardo, 4, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5.107

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

 

755

 

141

Esther Oseira Maseda

Rúa Obispo Sarmiento, 13, Mondoñedo, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5106

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

 

216

 

142

Eduardo Oseira Maseda

Lg. Zoñán, s/n, Os Remedios, Mondoñedo. 27740 Lugo

1

17

5104

Naval Vello

Monte baixo

 

 

 

 

830

 

Afeccións a dereitos mineiros.

N.º

Área afectada

Organismo o empresa

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Afecciones (m2)

Pleno dominio

Servidumes de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap plat

Vial/

vial-gabia

Gabia

PE

OT

1

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L. r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1533

Cabana de Vella

Monte baixo

 

1.265

 

 

 

3.330

2

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

2433

Fonte

Monte baixo

 

1.192

 

 

 

 

3

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1534

Cabana de Vella

Monte baixo

 

190

 

 

 

 

4

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1535

Cabana de Vella

Prado

 

272

 

 

 

 

5

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1536

Cabana de Vella

Prado

 

296

 

 

 

 

6

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

6

 

11

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

15

 

12

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

12

 

13

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

37

 

14

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

71

 

15

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

184

 

16

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

436

 

17

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

38

 

18

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

792

 

19

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

83

 

20

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

72

 

21

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

62

 

22

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

112

 

23

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

230

 

24

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

378

 

25

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

93

 

26

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

307

 

27

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

15

 

28

N.º rexistro: LU/C/05724, permiso de investigación Celia, sección C

Pizarras Vega, S.L., r/ Pelambres n.º 6, 1.º, CP 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

 

 

 

 

1