Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2012 Páx. 5275

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2012 pola que se nomea profesorado funcionario dos corpos docentes universitarios con praza vinculada.

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante resolución conxunta desta universidade e do Servizo Galego de Saúde do 13 de outubro de 2011 (BOE do 29 de outubro), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base oitava da convocatoria,

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei organica 4/2007, do 12 de abril, e o artigo 87 dos estatutos desta universidade e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polo interesado, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición.

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2012.

Juan José Casares Long
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

N.º de concurso: 2308-V/11.

Código da praza: C01714.

Apelidos e nome: Rodríguez Núñez, Antonio.

DNI/NIE: 35551538-R.

Corpo: profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área.

Especialidade: Médico especialista en Pediatría.

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Enfermaría.

Institución sanitaria: Servizo de Pediatría - Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Localidade: Santiago de Compostela.

N.º de concurso: 2309-V/11.

Código da praza: C01696.

Apelidos e nome: Diz Dios, Pedro.

DNI/NIE: 36041532-A.

Corpo: profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área.

Especialidade: Médico especialista en Estomatoloxía.

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Estomatoloxía.

Institución sanitaria: Xerencia de Atención Primaria (Centro de Saúde. Santiago de Compostela).

Localidade: Santiago de Compostela.