Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2012 Páx. 5320

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a formalización, polo procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, do contrato do servizo para actuacións de mantemento, conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia Costa no ámbito territorial da zona de Galicia Centro e as súas zonas de acceso e protección.

O presidente do organismo autónomo Augas de Galicia, en virtude das facultades que lle confire a Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración hidráulica de Galicia, modificada pola Lei 2/1998, do 8 de abril, resolve dar publicidade á formalización da seguinte contratación:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: organismo autónomo Augas de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

c) Número de expediente: OH488312SV.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://augasdegalicia.xunta.es/gl/contratacion.htm

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: acondicionamento, mantemento e conservación do dominio público hidraúlico bacías Galicia-costa, zona centro, zonas de acceso e protección.

c) CPV: 71300000-1.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, n.º 139.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 20 de xullo de 2011.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto suxeito á regulación harmonizada.

4. Valor estimado do contrato: 964.075,47 euros.

5. Orzamento base de licitación. Importe base: 797.877,58 euros. Importe total: 797.877,58 euros+143.617,96 euros (IVE)= 941.495,54 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 2 de decembro de 2011.

b) Data de formalización do contrato: 17 de xaneiro de 2012.

c) Contratista: UTE Geseco-Construcciones Taboada y Ramos, S.L. (UTE Concas Centro).

7. Importe ou canon de adxudicación. Importe base: 716.893 euros. Importe total: 845.933,74 euros (IVE incluído).

a) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta máis vantaxosa técnica e economicamente.

O que se fai público para os efectos do previsto no artigo 138 da Lei de contratos do sector público, aprobada pola Lei 30/2007, do 30 de outubro.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2012.

Francisco Menéndez Iglesias
Presidente de Augas de Galicia