Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2012 Páx. 5973

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas de técnicos de grao medio en informática, convocadas pola Resolución do 28 de outubro de 2009.

Unha vez finalizado o proceso selectivo para a provisión de once (11) prazas de técnico de grao medio en informática (grupo II), da vixente relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade da Coruña, convocado pola Resolución do 28 de outubro de 2009 (DOG do 13 de novembro), e á vista da proposta de persoas aspirantes aprobadas feita polo tribunal que xulga estas probas.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas no artigo 36 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), e de acordo co establecido nas bases da convocatoria,

RESOLVE:

Facer pública a relación definitiva de persoas aprobadas nestas probas selectivas, que son as que se relacionan no anexo.

Contra esta resolución, e de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), a persoa interesada poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición, perante o reitor, no prazo dun mes, ou directamente recurso, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses na forma e nas condicións que están previstas na lei reguladora da dita xurisdición, que contan a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

A Coruña, 1 de febreiro de 2012.

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas para a provisión de prazas de técnicos de grao medio en informática vacantes no cadro de persoal laboral de administración e servizos da Universidade da Coruña, convocadas pola Resolución do 28 de outubro de 2009 (DOG do 13 de novembro).

N.º de orde

DNI

Apelidos e nome

Puntuación total

1

46900400-L

Pais Suárez, Francisco

84,937

2

34995499-X

Álvarez López, Delia Josefina

84,062

3

46904043-M

Rodríguez Díaz, Carlos

80,687

4

76719557-K

González Mirón, Miguel

77,5

5

32822855-S

Fernández Casal, M. Montserrat

75,062

6

46906989-F

Moar Graña, Ana Belén

74,125

7

46901483-K

López Rivas, Antonio Daniel

68,188

8

76818807-A

Alfonso Pita, María del Rocío

60,5

9

32668153-B

Marqués Solla, Ricardo

56,538

10

32827658-B

Álvarez Casanova, Elena Belén

51,25

11

52935849-S

Paniagua Fernández, José Luis

38,5