Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Martes, 20 de marzo de 2012 Páx. 9656

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013.

Os cambios que se veñen producindo en todos os ámbitos da actividade humana, impulsados polo vertixinoso avance científico e a emerxente sociedade da información, teñen unha repercusión inmediata no mundo educativo. Por iso faise necesaria unha revisión das maneiras de ensinar e de aprender, de organizar os centros e de utilizar os medios e infraestruturas, de xeito que se convertan nas ferramentas básicas desa transformación.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como un dos obxectivos do sistema educativo español mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e de formación, o que implica mellorar a capacitación dos docentes, desenvolver as aptitudes necesarias para a sociedade da información e do coñecemento, así como garantir o acceso de todos ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC).

Neste contexto, a Comunidade Autónoma de Galicia dispón dunha estratexia de incorporación das novas tecnoloxías ao proceso educativo en todos os seus ámbitos, o Proxecto Abalar, entroncada na súa estratexia xeral de incorporación de Galicia á sociedade da información e do coñecemento e nos seus programas transversais de desenvolvemento e promoción das TIC. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está a desenvolver este proxecto de integración plena das TIC na práctica educativa, integrando as actuacións do proxecto Escola 2.0 impulsado pola Administración xeral do Estado.

Como parte da infraestrutura necesaria para dar soporte ao proxecto Abalar, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ampliou durante os cursos académicos 2010/2011 e 2011/2012 os recursos TIC, mediante a adquisición de novos equipamentos para a creación de aulas dixitais nos centros de ensinanza non universitaria sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, e dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que neste curso forman parte da Rede Abalar, concretamente nos cursos de 5.º e 6.º de educación primaria e 1.º e 2.º de educación secundaria obrigatoria.

Polo exposto, cómpre continuar o proceso de incorporación de novos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria á Rede Abalar e para tales efectos, de conformidade coas competencias atribuídas polo Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

RESOLVO:

Primeiro. Obxecto.

Convocar e establecer as bases para a selección dos novos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que se incorporarán no curso 2012/2013 á Rede Abalar.

Segundo. Destinatarios.

Poderán participar no procedemento de selección da presente convocatoria os centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que impartan no curso 2012/2013 ensinanzas de 5.º de educación primaria ou 1.º de educación secundaria obrigatoria sempre que no actual curso non estivesen integrados na Rede Abalar.

Terceiro. Requisitos e compromisos dos centros.

1. Para que un centro poida participar neste proceso de selección é necesario que cumpra os seguintes requisitos:

a) Contar coa aprobación do Claustro e do Consello Escolar do centro.

b) Presentar un proxecto segundo as orientacións descritas no anexo II.

c) Propor como coordinador/a do proxecto Abalar no centro a unha persoa, funcionaria docente no caso de centros públicos e preferentemente con destino definitivo no centro, que teña un perfil que se axuste ás condicións establecidas no anexo III.

d) Dispor das infraestruturas eléctricas e de datos adecuadas segundo o establecido no anexo IV.

2. Os centros seleccionados asumen os seguintes compromisos:

a) Desenvolver correctamente o proxecto e impulsar a súa continuidade.

b) Participar nas actividades de formación que estableza a consellería (anexo V).

c) Introducir nos sistemas de información da consellería (sistema Xade) os datos precisos para a correcta articulación das funcionalidades do portal «espazoAbalar».

d) Facer uso por parte do profesorado das funcionalidades e recursos dispoñibles no portal «espazoAbalar» e promover o seu coñecemento e utilización entre as familias.

e) No caso de centros concertados, ter operativos e en funcionamento, no comezo do curso 2012/2013, todos os elementos tecnolóxicos necesarios para a posta en marcha das aulas dixitais; financiaranse os que sexan necesarios para a súa posta en marcha e que non sexan proporcionados pola consellería, comprometéndose á substitución e reposición dos equipamentos proporcionados pola consellería no caso de rotura ou deficiencia non incluída na garantía dos equipamentos.

Cuarto. Presentación de solicitudes, documentación e prazo de presentación.

1. Presentación de solicitudes:

Os centros que desexen participar no presente procedemento dirixirán a súa solicitude e a documentación exixida segundo o anexo I á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, edificio administrativo San Caetano, s/n, 15780 Santiago de Compostela, así como en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben no rexistro telemático da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es

2. Documentación que se deberá xuntar á solicitude de participación:

a) Un proxecto no cal se concretarán os aspectos para a implantación do proxecto durante o curso 2012/2013, da aula ou aulas Abalar, así como para a súa continuidade en cursos posteriores.

b) Certificación da aprobación da solicitude por parte do Consello Escolar do centro segundo o modelo do anexo VI.

c) Certificación da aprobación da solicitude por parte do Claustro do centro segundo o modelo do anexo VII.

d) Proposta, asinada polo director do centro, da persoa responsable da coordinación do proxecto (coordinador/a Abalar) segundo o modelo do anexo VIII.

e) No caso dos centros concertados, incluirase compromiso expreso de:

– Financiar os elementos tecnolóxicos que sexan necesarios para a posta en marcha das aulas dixitais e non sexan proporcionados pola consellería.

– Ter operativos e en funcionamento no comezo do curso 2012/2013 todos os elementos tecnolóxicos necesarios para a posta en marcha das aulas dixitais.

– Substituír e repor os equipamentos proporcionados pola consellería no caso de rotura ou deficiencia non incluída na garantía dos equipamentos.

3. Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados desde o día seguinte da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

Quinto. Selección de centros.

1. Criterios de selección e número de centros.

1.1. A valoración das solicitudes presentadas realizarase tendo en conta os seguintes criterios:

a) Grao de implicación da comunidade educativa manifestado por medio do apoio recibido por parte do Claustro e do Consello Escolar: ata 20 puntos.

b) Viabilidade do proxecto de centro: ata 60 puntos (ata 40 puntos de valoración do proxecto presentado e ata 20 puntos a experiencia previa).

c) Valoración do currículo e experiencia da persoa coordinadora: ata 20 puntos.

1.2. O número de centros seleccionados virá determinado pola dispoñibilidade por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dos equipamentos tecnolóxicos precisos para o correcto desenvolvemento do proxecto.

A porcentaxe de centros concertados seleccionados sobre o total non superará a porcentaxe que o alumnado destes centros supón no total do alumnado dos centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia nos niveis educativos de 5.º de primaria e 1.º de ESO.

2. Comisión de selección.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria seleccionará os centros que se integrarán na Rede Abalar no curso 2012/2013 mediante unha comisión coa seguinte composición:

Presidente: o subdirector xeral de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación do Profesorado.

Vogais:

– O subdirector xeral de sistemas informáticos.

– Un xefe de servizo da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación do Profesorado.

– Un xefe de servizo da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos.

– Unha persoa funcionaria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que desempeñara a función de secretario.

A comisión poderá dispor a constitución dunha subcomisión técnica especializada só para os efectos de colaborar na valoración dos aspectos técnicos que se lle encomenden.

Esta comisión rexerase polo previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño.

3. Proceso de selección.

A Comisión de selección, para os efectos dun mellor coñecemento e valoración das solicitudes, poderá realizar peticións de informes, por medio da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, á Inspección educativa ou aos técnicos da consellería.

A Comisión procederá á valoración das solicitudes presentadas de conformidade cos criterios de selección establecidos no punto 1 e elevaralle ao director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a proposta de resolución da convocatoria, que se fará pública no Diario Oficial de Galicia.

O procedemento resolverase no prazo máximo de tres meses, que se computará a partir do día en que finalice o prazo de presentación das solicitudes.

Contra a dita resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes desde o día seguinte o da súa publicación.

Sexto. Avaliación.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizará un seguimento e avaliación da implantación e desenvolvemento do proxecto nos centros da Rede Abalar.

O incumprimento das condicións e compromisos recollidos na presente resolución poderá ocasionar a exclusión do centro da Rede Abalar e a retirada do equipamento posto á disposición do centro pola consellería.

Sétimo. Certificación das persoas coordinadoras.

As persoas que exerzan a coordinación Abalar recibirán unha certificación de 20 horas por curso académico con carácter de innovación educativa.

Oitavo. Difusión dos traballos.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reservase o dereito de difundir os traballos e experiencias realizados no desenvolvemento do proxecto polos centros da Rede Abalar.

Noveno. Retirada da documentación.

Poderanse retirar as solicitudes e a documentación dos centros que non resulten seleccionados na Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unha vez transcorridos catro meses desde a publicación da resolución sobre os centros seleccionados, e ata o 30 de decembro de 2012.

Décimo. Aceptación.

A participación neste procedemento supón a aceptación do disposto nesta resolución.

Décimo primeiro.

A presente convocatoria entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2012.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO II
Proxecto do centro
Orientacións xerais para a proposta de proxecto

O proxecto debe conter:

1. Introdución descritiva do contexto do centro.

2. Xustificación da solicitude do programa Abalar.

3. Modelo organizativo previsto para o correcto desenvolvemento do proxecto.

4. Experiencia educativa coas TIC no centro.

5. Actividades de formación permanente (cursos, proxectos de formación o innovación, seminarios, grupos de traballo, etcétera) e outras relacionadas coas TIC desenvolvidas no centro ou polo profesorado do centro durante os últimos cinco anos.

6. Recursos materiais (audiovisuais e informáticos) con que conta o centro e planificación do seu uso para a integración das TIC nas aulas.

7. Tipo de conexión á rede internet (ou á Rede Corporativa de Datos da Xunta de Galicia no caso de centros públicos), indicando a súa velocidade de baixada nominal e real.

8. Descrición das tomas eléctricas e de datos existente nas aulas propostas (indicando o seu número, e a situación na aula mediante plano ou fotografías). Nos centros públicos achegarase toda aquela documentación técnica sobre a rede de datos e eléctrica nas aulas propostas que se considere de interese para acreditar a súa adecuación as directrices técnicas incluídas no anexo IV.

9. Procedemento para a avaliación interna do desenvolvemento do programa.

10. Calquera información relevante que poida ser valorada para a selección.

ANEXO III
Condicións para a proposta da persoa coordinadora do proxecto Abalar

Para a selección da persoa que leve a cabo as funcións de coordinación do proxecto Abalar nos centros valorarase a experiencia no emprego e dinamización das TIC nos ámbitos que se relacionan:

• Participación, coordinación ou docencia en accións formativas relacionadas coas TIC.

• Traballo acreditado relacionado coa integración das TIC na educación (boas prácticas educativas, participación en proxectos que integren as TIC nas aulas, emprego de recursos educativos dixitais –contidos dixitais, aulas virtuais, actividades con software educativo, blog, wikis...– nas aulas, participación activa en comunidades educativas na rede, elaboración de materiais dixitais, etcétera).

• Coñecementos técnicos e experiencia acreditada en aspectos relacionados co equipamento e a infraestrutura (redes de datos, hardware, sistemas operativos de software libre, ferramentas de xeración de contidos...).

• Experiencia na coordinación de proxectos ou grupos de traballo.

• Participación en proxectos que integren metodoloxías didácticas innovadoras na educación.

• Premios relacionados coa integración das TIC na aula.

• Outra experiencia acreditable que se considere relevante en relación coa integración das TIC nas aulas.

ANEXO IV
Infraestruturas eléctricas e de datos do centro

Directrices técnicas que deben cumprir as instalacións das aulas
de todos os centros que se integren no proxecto Abalar

Os centros sostidos con fondos públicos que participen neste procedemento de selección deberán cumprir os seguintes requisitos técnicos:

– Aulas para cablear:

Teranse en conta todas as aulas en que no curso 2012/2013 se vaia impartir algún dos seguintes niveis educativos:

• 5.º e 6.º de educación primaria.

• 1.º e 2.º de ESO.

– Requisitos técnicos:

• O centro deberá contar cunha conexión de datos á rede internet (ou á rede corporativa da Xunta de Galicia no caso de centros públicos) cunha velocidade nominal mínima de baixada de 2 Mbps.

• Todas as aulas integradas no proxecto deberán contar cunha conexión de datos e eléctrica axeitada, que como mínimo estará composta por dúas tomas de datos RJ45 e 5 tomas eléctricas.

• Todas as aulas integradas no proxecto deberán contar con circuítos de protección eléctrica dedicados debidamente dimensionados (cada circuíto dedicado non deberá dar servizo a máis de dúas aulas).

Directrices técnicas que deben cumprir as instalacións das aulas que se integren no proxecto Abalar en centros dependentes da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Nos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria as instalacións de datos e eléctricas válidas para o proxecto Abalar deben cumprir as seguintes especificacións técnicas e deben ser validadas seguindo o protocolo indicado a continuación:

– Elementos para instalar:

• 1 posto de datos (mecanismo con dobre toma RJ45 e 5 tomas eléctricas) por cada aula afectada polo proxecto.

• 1 panel de parcheo novo ou actualización dos existentes no armario principal.

• Tendido de cable de datos entre o/os armarios e o posto de datos de cada aula.

• Circuítos de protección eléctrica dedicados.

• Tendido de cable eléctrico entre o cadro principal e o posto de datos de cada aula.

• Todas as canles, tubos e accesorios necesarios para os tendidos de cables de datos ou eléctricos indicados con anterioridade.

– Actuacións no armario principal ou secundarios:

• No caso de que o panel existente non teña capacidade para admitir a ampliación, procederase á instalación dun novo panel de 24 módulos UTP femia Systimax ou similar.

• Intercalar guía cables se é necesario.

• Utilizar norma 568-B para conexión dos paneis de parcheo.

• Engadir switchs se os existentes non teñen portos libres suficientes.

• Intercalar guía cables entre switchs en caso de necesidade.

• A colocación dos compoñentes no armario, de arriba a abaixo:

1. Parte superior: paneis de parcheo con guía cables.

2. Parte media: switchs con guía cables e a continuación bandexa para router.

3. Parte inferior: espazo libre sobrante, onde se colocarán os aparellos eléctricos.

• Nos armarios quedará unha documentación en que se recolla a relación das distintas conexións de rede (rosetas e conexións entre armarios), así como un plano do centro coas mesmas tomas de datos.

• Tamén se deixará un esquema unifilar da nova instalación eléctrica.

– Estándar de rotulación:

• Deben quedar rotuladas todo tipo de conexións nos seus dous extremos (rosetas e paneis de parcheo).

• Rotularanse os dous extremos dos látegos do armario preferentemente con etiquetas embridadas, etiquetas autoprotexidas ou similares. Os látegos irán rotulados nos dous extremos utilizando a mesma nomenclatura do panel de parcheo.

• As distintas rosetas estarán rotuladas con seis caracteres. O primeiro identificará DATOS (D), os tres seguintes o número de roseta (001, 002,...), os dous últimos o rack de que dependen (R1, R2,...).

Exemplo D001R1 punto n.º 001 de datos dependente do rack 1.

• Nos paneis de parcheo dos distintos racks procurarase utilizar exactamente a mesma rotulación que nas rosetas para evitar confusións. De non ser posible (por problemas de espazo) a rotulación complete, e exclusivamente nos paneis de parcheo, poderase prescindir dos dous díxitos que identifican o rack xa que se sobreentende que están situados nel.

Exemplo D001 punto n.º 001 de datos dependente do rack 1 (por estar situados nel).

– Electrónica de rede:

• No caso de ser necesario procederase á actualización da electrónica de rede substituíndo ou aumentando o número de conmutadores de rede existentes.

• Os conmutadores (switchs) teñen que ser homologados pola Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos (en diante SXSI). Os actualmente homologados son da marca D-LINK os modelos DGS1210-24 e DGS1210-48 coa versión de firmware específica do fabricante para a Xunta de Galicia.

• A empresa especificará na súa proposta técnico-económica o número de switchs que se engadirán no caso de ser necesario.

– Canalizacións (en centros públicos):

• Primeiras marcas (Unex, Quintela, Simón).

• Con capacidade dobre do cableado que se instale.

• Canlón ou bandexa (se existen problemas de recuamento).

• Os cables de datos e os de electricidade deben ir correctamente separados (no falso teito, ou ben con dúas bandexas rejiband, ou con dous tubos, etc.) e nos canlóns con tabique separador.

• Os canlóns deben estar correctamente rematadas con ángulos, cóbados, etc. Nas esquinas, nas tapas finais e tamén nos extremos.

• De ser posible as canalizacións faranse polas beiras, zonas de pouco tránsito, etc. buscando sempre unha solución estética e robusta.

• As canalizacións levarán puntos de ancoraxe ás paredes suficientes para conseguir a máxima solidez.

– Cableado:

• O tipo cableado será: par trenzado, sen apantallar (UTP de 4 pares) categoría 5e, libre de halóxenos (LSZH). De primeiras marcas e primeira calidade, Systimax ou similar.

• Utilizar norma para cablear 568-B.

• As tomas partirán do armario central existente, e utilizanranse armarios secundarios se as distancias obrigan.

– Rosetas:

• Utilizaranse puntos dobres. Consistirán en seis mecanismos, un deles levará dúas conexións de datos de tipo RJ45, e 5 tomas de corrente.

• Utilizarase a norma 568-B para as conexións de datos na roseta.

• A caixa será de plástico reforzado das gamas destinadas a contornos educativos de fabricantes como MMDataelectric, Simón ou similar.

– Instalación eléctrica:

• A instalación eléctrica será a indicada.

• Os compoñentes serán de primeiras marcas e calidade, tipo Merlin Gërin ou similar.

• Se o cadro principal ten espazo suficiente, as novas proteccións engadiranse nel, noutro caso instalarase un cadro novo coas proteccións do proxecto. De calquera xeito quedarán os novos elementos correctamente identificados.

• Os diferenciais serán superinmunizados e levarán un diferencial por cada tres térmicos.

• Os cadros eléctricos novos serán metálicos e con pechadura.

• A sección do cableado eléctrico das distintas liñas será dimensionada pola empresa e explicitada na súa proposta.

• Como máximo 10 tomas de corrente por cada térmico que será de 16 A. Isto corresponde a dous puntos dobres, é dicir, dúas aulas.

• Ademais da axeitada rotulación das proteccións, nos distintos cadros quedará pegado no seu interior un esquema unifilar das conexións eléctricas.

– Empresas instaladoras:

Segundo o recollido na Instrución da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, reguladora do procedemento e actuacións precisas para o deseño, instalación e mantementos de infraestruturas de comunicación cableadas e sen fíos na Administración pública da Xunta de Galicia, as empresas instaladoras terán que estar inscritas no Rexistro de Instaladores de Telecomunicación da Secretaría de Estado de Telecomunicación e para a Sociedade da Información.

– Protocolo que se deberá seguir nas actuacións que se van realizar:

Calquera nova actuación non verificada polos técnicos da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos deberá seguir o protocolo de actuación que se indica a continuación:

1. Actuación por parte do centro.

O centro solicitará a unha ou varias empresas instaladoras, da súa elección, un proxecto de implantación e orzamento e que cumpra as especificacións recollidas neste anexo.

2. Execución.

A execución farase seguindo de xeito estrito o documento de implantación. Durante o proceso de instalación a SXSI poderá establecer os mecanismos de control de obra que aseguren a calidade da execución.

3. Verificación final de obra.

Unha vez rematada a instalación a empresa procederá a elaborar a documentación final de obra, que constará dos seguintes puntos, como mínimo, e será remitida en formato electrónico a cableado.centros@edu.xunta.es:

a) Acta final de obra.

b) Planos coa situación dos elementos instalados.

c) Esquemas unifilares da instalación eléctrica.

d) Táboas coa identificación das tomas segundo rotulación en obra.

e) Reporte da certificación das tomas de datos.

A SXSI verificará a corrección da documentación e establecerá, se fose necesario, unha visita final de obra por parte dun asesor técnico autorizado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que verificará se a instalación cumpre os requisitos para participar no proxecto.

ANEXO V
Actividades formativas que realizarán os centros da Rede Abalar

Os centros que entran a formar parte da Rede Abalar deben levar a cabo as seguintes accións formativas:

1. O primeiro ano de participación na Rede Abalar levarase a cabo un proxecto de formación de centro onde participará todo o profesorado que imparta docencia a alumnado na Rede Abalar e profesorado do centro que o desexe, coordinado polo/a coordinador/a Abalar, cos obxectivos e temáticas que se especifican a continuación:

– Os obxectivos do proxecto de formación en centros Abalar son:

• Establecer as estratexias que se deberán realizar para dinamizar as TIC no centro.

• Familiarizar o profesorado co equipamento das aulas Abalar.

• Analizar e reflexionar sobre os cambios metodolóxicos que o emprego das TIC provoca no traballo nas aulas, procurando a implementación e valoración de novas estratexias de ensino-aprendizaxe.

• Analizar e desenvolver boas prácticas educativas do emprego das TIC.

• Introducir na aula experiencias con materiais didácticos dixitais valorando a súa achega á mellora do ensino.

• Elaborar novos materiais didácticos de aplicación directa na aula.

• Fomentar o traballo en equipo utilizando o potencial das TIC.

– Para lograr os obxectivos formulados, a temática que se desenvolverá no proxecto de formación e asesoramento no centro deberá ser algunha ou algunhas das seguintes:

• Organización e liñas de actuación para a integración das TIC nas aulas (implicacións do profesorado, do alumnado, do resto de persoal do centro, emprego de recursos, disposición espacial das aulas, protocolos, etcétera).

• Emprego da metodoloxía de proxectos utilizando as TIC.

• Encerado Dixital Interactivo (EDI): coñecemento e uso das funcionalidades do EDI e elaboración de recursos didácticos para o seu emprego na aula.

• Valoración e incorporación de boas prácticas educativas que usen as TIC como experiencias de aula.

• Elaboración de actividades facendo uso do software que se inclúe no equipamento Abalar.

• Elaboración de actividades facendo uso das ferramentas educativas da web 2.0.

• Emprego de ferramentas colaborativas, tanto de aplicación directa na aula como para compartir materiais e experiencias entre o profesorado e alumnado do mesmo ou doutros centros.

• Emprego de contidos dixitais educativos do Espazo Abalar e outros repositorios, e creación de novos contidos educativos dixitais mediante o uso de ferramentas de autor.

• Clasificación e valoración de recursos de interese para a docencia.

• Emprego didáctico das webs dinámicas dos centros (aulas virtuais, portal do centro).

• Elaboración de «Aventuras na web».

• Establecemento de estratexias para dinamizar as TIC no centro.

Os centros seleccionados para a Rede Abalar deben entregar a solicitude deste PFAC antes do 17 de setembro, e terán posteriormente un prazo para engadir o profesorado que chegue ao centro a partir desa data.

2. O primeiro ano de participación na Rede Abalar, a persoa designada para realizar as funcións de coordinador/a Abalar deberá participar no curso «Formación técnica nos elementos da aula Abalar».

3. Tanto o equipo directivo coma o profesorado do centro deberá participar nas accións formativas que se programen para os centros da Rede Abalar.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file