Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 25 de abril de 2012 Páx. 15132

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2012, da Se cretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2011, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito, e dereito, deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 46.3 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, que derroga a anterior Orde do 20 de xaneiro de 2004, pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar qué deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 30 de marzo de 2012, pola referida Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de novembro de 2011, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e desfrutan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2012.

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2011

N.º

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1.

Alonso Aradas

Melina

32723871-T

P.M. e triatlón

2.

Arévalo López

Carlos

79338259-N

Piragüismo

3.

Artigas Rivera

Alberto

47368654-Q

Patinaxe

4.

Barbosa Sotelo

Judith

76930408-P

Boxeo

5.

Barcia Pardo

Pablo

47365586-F

Vela

6.

Barros Castro

Pilar

35315047-L

A. subacuáticas

7.

Barros Rodríguez

María Luisa

36111628-H

Espeleoloxía

8.

Brañas Rumbo

Marta

46915901-H

Boxeo

9.

Cadilla Acevedo

Tecla María

15490870-W

Judo e D.A.

10.

Candán Illán

Jorge

36100246-K

A. subacuáticas

11.

Carvalho Correia

Jorge André

Y1759323-K

Remo

12.

Castro Tubío

Eva

44834980-E

Patinaxe

13.

Conde Ordóñez

Alejandro

78807541-L

Piragüismo

14.

Cornes Ribadas

Carlos

45908650-Y

Squash

15.

Fernández Rey

José

79341177-D

Taekwondo

16.

Galbán Lesende

Anxo

53485796-D

Piragüismo

17.

García Cabo

Bruno

44842737-M

Patinaxe

18.

Gomar García

Jesús

20041946-E

P.M. e triatlón

19.

González Vázquez

Carmen

44659675-T

Halterofilia

20.

Hernández Estévez

Yudania

53188508-L

Xadrez

21.

Izquierdo Ferreiro

Iago

35590082-C

Remo

22.

Lago González

Ángel Benito

53174210-G

Loita e D.A.

23.

Lago Ruiloba

Ramón

36174233-V

Vela

24.

López Gredilla

Nicolás

34283265-V

Loita e D.A.

25.

Malvar Fernández

Santiago

76930505-J

Taekwondo

26.

Moral López

Gabriel

35468501-V

Taekwondo

27.

Mosquera Lendoiro

David Manuel

53168733-R

Piragüismo

28.

Pena Manteiga

Gemma

47368214-J

Patinaxe

29.

Pereiro Carril

Óscar

54125407-J

Natación

30.

Pérez Piñeiro

María

35480184-Q

Piragüismo

31.

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34884645-Q

P.M. e triatlón

32.

Rodríguez Gacio

Susana

36137166-A

P.M. e triatlón

33.

Salgado López

Iván

44494300-H

Xadrez

34.

Sánchez Castro

Iván

34891924-G

Boxeo

35.

Sánchez Sánchez

Sandra

78801238-H

Remo

36.

Vieira Rivas

Diego

54150658-X

Halterofilia

37.

Vieito Cobián

Juan

39463732-X

Vela (windsurf)

38.

Vieito Cobián

Tomás

39463733-B

Vela (windsurf)

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumpriren a letra e) do artigo 3 do Decreto 6/2004: cumprir o nivel deportivo exixido na modalidade practicada:

N.º

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1.

Acuña Ferreira

Noelia

76927188-P

Ximnasia

2.

Alonso Alonso

Efren

39487750-Q

Taekwondo

3.

Álvarez Lourido

Diego

54126403-C

Surf

4.

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227-K

Automobilismo

5.

Caamaño Villar

Cristian

54125375-G

Patinaxe (Hockey P.)

6.

Carro Castro

Gonzalo

47352433-X

Balonmán

7.

Conde Fructuoso

César

35481425-S

Vela

8.

Cortegoso Estonllo

Miguel Ángel

35315561-G

Taekwondo

9.

De Ron Rodríguez

Pablo

54127005-R

Patinaxe (Hockey P.)

10.

Diz González

André

35489140-W

Remo

11.

Diz Teijeiro

Antonio

33554130-M

Fútbol

12.

Edreira Torres

Adrián

79344123-B

Piragüismo

13.

Eiriz Mata

Rubén

53167918-Z

Fútbol (f. praia)

14.

Estévez Gilsanz

Carolina

35581051-M

Balonmán

15.

Fernández González

Diego

35574866-F

Natación

16.

Fernández López

Iván

33560309-C

Tiro olímpico

17.

García Couñago

Sara

44088625-V

Ximnasia

18.

Gómez Fariñas

Carolina

53198692-Z

Ximnasia

19.

Gómez Rial

Rubén

78810572-Z

Piragüismo

20.

González Banga

Salvador

76993624-C

Taekwondo

21.

González Centeno

María

39469543-W

Baloncesto

22.

Iglesias Grandío

Pilar Amelia

33315969-D

Atletismo

23.

Iglesias Villanueva

Ignacio

32677564-S

Fútbol

24.

Invernón Oliver

Silvia

46617018-C

Taekwondo

25.

Martínez Torres

Brais

78809387-W

Piragüismo

26.

Paz Dobarro

Rubén

53611358-Z

Piragüismo

27.

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39494263-C

Atletismo

28.

Rodríguez Garaboa

Martín

47401822-H

Patinaxe

29.

Salgado Touriño

Miguel

35484465-L

Piragüismo

30.

Toimil Fernández

María Belén

32714095-E

Atletismo

B. Por estaren xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel e non presentaren a solicitude no prazo que se establece no artigo 5 do Decreto 6/2004:

N.º

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1.

Lalín Canda

Noelia

45860581-F

Loita e D.A.

2.

Paz Sobreira

Diego

53185123-S

P.M. e triatlón

3.

Vila Fernández

Nerea

53195124-B

Loita e D.A.

4.

Villanueva González

Éder

36154668-W

Loita e D.A.

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

N.º

Apelidos e nome

DNI

Federación

Perda da condición de DGAN

1.

Abad Fariña, Rubén

53112467-Q

Remo

11.5.2013

2.

Abad Fernández, Diego

47382177-S

Judo e D.A.

14.4.2014

3.

Abadín Iglesias, José Luis

76721584-R

Automobilismo

11.5.2013

4.

Abal Herbello, Roberto

77010636-N

Piragüismo

14.4.2014

5.

Abalo Martínez, Rodrigo

35485272-K

Vela

20.11.2012

6.

Abeledo Maquieira, Luisa

47404170-C

Natación

20.11.2012

7.

Abuín Ares, Uxío

44835192-G

P.M. e triatlón

25.6.2012

8.

Adarraga Gómez, José Luis

47370695-X

Golf

11.5.2013

9.

Aguiar Gavino, María

33556825-D

Voleibol

11.5.2013

10.

Aguín Castro, Jorge

76871390-P

Ciclismo

14.4.2014

11.

Alamancos Lamas, Nerea

39451586-P

Taekwondo

16.2.2014

12.

Alonso Besada, Yoel

35488571-P

Piragüismo

25.6.2012

13.

Alonso Gómez, Abel

36122347-L

Montañismo

17.4.2015

14.

Alonso Lage, Iván

35573981-L

Piragüismo

11.5.2013

15.

Alvarado Caporale, Nicolás

BE117721

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

16.

Álvarez de Sotomayor Pugnaire, Juan Manuel

52494361-N

Vela

25.6.2012

17.

Álvarez Folgueira, Sara

33554473-A

Judo e D.A.

14.4.2014

18.

Álvarez Liz, Iria

44664302-G

Natación

16.2.2014

19.

Álvarez Martínez, Francisco Javier

36169164-P

Natación

11.5.2013

20.

Álvarez Paz, Francisco Javier

35579863-J

Remo

25.6.2012

21.

Andrade Portabales, José A.

77405325-K

Taekwondo

20.11.2012

22.

Anllo Pérez, Rubén

33330507-B

Golf

25.6.2012

23.

Aranda Núñez, Xisela

36120955-F

Squash

20.11.2012

24.

Araújo Lazare, Gonzalo

36086203-P

Vela

11.5.2013

25.

Arcay Fernández, David

53304385-E

Pesca

14.4.2014

26.

Ardit Vélez, Joan

47821393-T

Piragüismo

11.5.2013

27.

Asensio Sin, Ana Belén

53004539-G

Taekwondo

20.11.2012

28.

Azón Canalda, Sandra

46346383-A

Vela

11.5.2013

29.

Barbeito Gómez, Borja

47371884-A

Atletismo

17.4.2015

30.

Barreras Sanjurjo, Esperanza

53172079-N

Vela

11.5.2013

31.

Barrio Arias, Andrea

34278867-N

Tiro olímpico

11.5.2013

32.

Barros Couso, Manuel

76928064-X

Taekwondo

20.11.2012

33.

Bayón Villanueva, Juan Ramón

35489175-Z

Piragüismo

11.5.2013

34.

Beiro Costa, José Manuel

53303071-L

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

35.

Bernárdez Carro, Aarón

78734054-V

Motociclismo

14.4.2014

36.

Blanco Miragaya, Pablo

71524279-Y

Piragüismo

14.4.2014

37.

Bouza Pregal, José Luis

35575189-P

Piragüismo

11.5.2013

38.

Bouzas Somoza, Raúl

35467708-Y

Taekwondo

20.11.2012

39.

Bravo Bravo, Álvaro

77416960-H

Piragüismo

11.5.2013

40.

Buceta Rodríguez, Ana

39459690-Q

Fútbol

16.2.2014

41.

Bugallo Sánchez, Pablo

53481961-S

Voleibol

11.5.2013

42.

Buitrón Cortiñas, Gema

32713722-V

Tiro con arco

25.6.2012

43.

Cacabelos Afonso, Lara

76929780-R

Vela

17.4.2015

44.

Cacheda González, Pablo

44092242-T

Balonmán

14.4.2014

45.

Cal Figueroa, David

53116707-R

Piragüismo

17.4.2015

46.

Calvar Martínez, Katia

53119322-V

Taekwondo

16.2.2014

47.

Calvelo Ameijeiras, Claudia

53541641-X

Baloncesto

25.6.2012

48.

Calviño Iglesias, Amalia

53117014-D

Vela

11.5.2013

49.

Calvo Jorge, José Antonio

35290627-W

Tiro olímpico

25.6.2012

50.

Cameselle Álvarez, Margarita

36149229-Z

Vela

11.5.2013

51.

Campanero Gutiérrez, Paula

44827849-K

Atletismo

25.6.2012

52.

Campo Pavón, Gabriel

36171956-V

Piragüismo

11.5.2013

53.

Campos García, Manuel Antonio

76929259-D

Piragüismo

11.5.2013

54.

Campos Méndez, Ignacio

36158265-B

Vela

11.5.2013

55.

Caramés Vila, Miguel

45871637-T

Loita e D.A.

25.6.2012

56.

Carballo Molanes, Samuel

77010407-J

Piragüismo

11.5.2013

57.

Carou Varela, Pablo

78799627-V

Taekwondo

11.5.2013

58.

Carregal Lamoso, José Antonio

53118854-D

Taekwondo

11.5.2013

59.

Carrera Amandi, Óscar

35573655-S

Piragüismo

11.5.2013

60.

Carrera Estévez, Cándido

76914776-Q

Automobilismo

17.4.2015

61.

Casal Rodas, Eugenio

36082960-P

Tiro con arco

17.4.2015

62.

Casal Rodas, Óscar

36126336-Y

Tiro con arco

17.4.2015

63.

Casales Carrasco, Jorge

53818339-H

Motociclismo

17.4.2015

64.

Castelo Triñanes, Luís Rubén

53488248-T

Remo

25.6.2012

65.

Castillo Tato, Javier

52934550-G

Golf

14.4.2014

66.

Castro Díaz, Francisco

36138528-P

Remo

11.5.2013

67.

Castro Fernández, Eva

46897609-B

Ciclismo

17.4.2015

68.

Castro Mariño, Víctor

47375849-N

Halterofilia

20.11.2012

69.

Castro Nogueira, Saleta

77417862-T

P.M. e triatlón

11.5.2013

70.

Castro Seoane, Nicolás

76577823-J

Loita e D.A.

11.5.2013

71.

Celada Sanisidro, Alejandra

39469929-C

Vela

11.5.2013

72.

Cerviño Cortizo, Alejandro

52497717-X

Remo

11.5.2013

73.

Chapela Pastoriza, David

77414447-N

Balonmán

11.5.2013

74.

Chorén Lago, Jorge

35480413-S

Taekwondo

11.5.2013

75.

Cimadevila Álvarez, Pablo

44080699-A

M. físicos (natación)

17.4.2015

76.

Cochón Rial, Mara

36172166-C

Remo

17.4.2015

77.

Colmenares Díaz, Miguel Ángel

33838777-G

Tiro olímpico

14.4.2014

78.

Cores Abuín, Joaquín

35480970-C

Vela

17.4.2015

79.

Cortiñas Tombo, Marcos

53304317-T

Judo e D.A.

17.4.2015

80.

Costa Bouzada, Daniel

35577624-M

Piragüismo

14.4.2014

81.

Costa Bouzada, David

35577625-Y

Piragüismo

14.4.2014

82.

Crespo Domínguez, Sergio

35483493-J

Vela

17.4.2015

83.

Cuba Vázquez, José

33346861-N

Loita e D.A.

11.5.2013

84.

Dacal Martínez, Gustavo

76817712-N

Atletismo

11.5.2013

85.

Dacosta Santomé, Diego

53117387-Z

Piragüismo

17.4.2015

86.

Dapena Iglesias, Alba

35571941-A

Balonmán

20.11.2012

87.

De Santaló-Ossorio Sáenz-Díez, María de las Mercedes

33538515-F

Atletismo

25.6.2012

88.

Deben Tiscar, Juan

76932182-B

Vela

16.2.2014

89.

Denis Sanromán, Pablo

36112997-F

Atletismo

11.5.2013

90.

Diéguez Fernández, Jessica

34629432-B

Fútbol sala

17.4.2015

91.

Dobarro Rosales, Jaime

77412848-T

Piragüismo

11.5.2013

92.

Doiro Rodríguez, Estela

15492423-Z

Balonmán

14.4.2014

93.

Domínguez Asensio, Nuria

28753093-B

Remo

11.5.2013

94.

Domínguez Calvo, Estefanía

80076922-F

P.M. e triatlón

25.6.2012

95.

Domínguez Lorenzo, Alberto

71878393-N

Remo

25.6.2012

96.

Domínguez Otero, Jacobo

77417375-l

Piragüismo

25.6.2012

97.

Domínguez Seoane, Francisco J.

36117412-Y

Remo

11.5.2013

98.

Dono Cide, Sara

48113551-N

Halterofilia

17.4.2015

99.

Echavarri Erasum, Fernando

44078545-B

Vela

11.5.2013

100.

Echegoyen Domínguez, Tamara

44083644-G

Vela

17.4.2015

101.

Fernández Barbosa, Leticia

35578701-R

Atletismo

14.4.2014

102.

Fernández Fernández, Hugo

35480866-P

Vela

25.6.2012

103.

Fernández García, Tania

33556053-L

Piragüismo

11.5.2013

104.

Fernández López, Katia

33547539-S

Golf

16.2.2014

105.

Fernández Pumar, Cristian

35577798-H

Remo

25.6.2012

106.

Fernández Redondo, Laura

33530799-L

Fútbol sala

17.4.2015

107.

Fernández Rey, Juan

79341176-P

Taekwondo

20.11.2012

108.

Fernández Vasco, Miguel

47376329-D

Vela

14.4.2014

109.

Ferrari Piñeiro, Lucía

77010399-M

Taekwondo

17.4.2015

110.

Ferrer Alonso, Santiago

44085418-F

Atletismo

14.4.2014

111.

Ferro Dios, Ramón

35472680-X

Piragüismo

14.4.2014

112.

Figueira Martínez, Luis

53484423-Q

Piragüismo

11.5.2013

113.

Figueiras Amarelle, Ramiro

46896727-A

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

114.

Filgueira Martínez, Aarón

45862246-Q

Automobilismo

14.4.2014

115.

Fontán González, Mario

15494536-B

Piragüismo

14.4.2014

116.

Formoso Barro, Artemio

76411219-K

Caza

14.4.2014

117.

Freiría Troncoso, Diana

77010562-F

Piragüismo

25.6.2012

118.

Galán Cambón, Denis

47389930-V

Atletismo

11.5.2013

119.

Gallego Bernárdez, Víctor

76926516-A

Atletismo

25.6.2012

120.

Gañete Borrageros, Esteban

35479788-B

Vela

17.4.2015

121.

García Abilleira, Antonio Augusto

35463813-K

A. subacuáticas

16.2.2014

122.

García Cameselle, Manuel

36032979-Y

Vela

11.5.2013

123.

García Castro, Manuel

36081082-Q

Vela

11.5.2013

124.

García Eiras, Rocío

76819456-P

Rugby

11.5.2013

125.

García García, Pablo

53181968-B

Loita e D.A.

16.2.2014

126.

García Marín, Cristina

44088130-M

Salvamento e socorrismo

25.6.2012

127.

García Soto, Marcos

32698447-Z

Natación

11.5.2013

128.

García Sueiro, Ramón

76826690-C

Loita e D.A.

11.5.2013

129.

García-Lago Soler, Fernando

32828041-A

Vela

25.6.2012

130.

Garnil Rielo, Luís Miguel

44091939-L

Loita e D.A.

25.6.2012

131.

Garrido Barbosa, Manuel

35575930-J

Piragüismo

14.4.2014

132.

Garrido Barro, Begoña

32691492-M

Atletismo

25.6.2012

133.

Germade Barreiro, Rodrigo

53612824-P

Piragüismo

25.6.2012

134.

Gestido Rodríguez, María Jesús

53112972-S

Atletismo

20.11.2012

135.

Gil Moreno, Elena

46871985-D

Judo e D.A.

17.4.2015

136.

Golán Santín, Borja

44829232-R

Squash

11.5.2013

137.

Gómez Cortés, Beatriz

77464997-P

Natación

14.4.2014

138.

Gómez Martínez, David

35573088-T

Atletismo

11.5.2013

139.

Gómez Noya, Javier

32701230-Z

P.M. e triatlón

14.4.2014

140.

González Álvarez, Jesús

35567480-G

Remo

11.5.2013

141.

González Comesaña, Jovino

36120637-B

Piragüismo

11.5.2013

142.

González Correa, Darío

39466405-S

Taekwondo

17.4.2015

143.

González Fernández, Adrián

35581503-C

Piragüismo

16.2.2014

144.

González Grandal, Sara

53306954-S

Judo e D.A.

14.4.2014

145.

González Jorge, Daniel

44847269-Y

Judo e D.A.

17.4.2015

146.

González Pérez, Blanca

53199605-S

Loita e D.A.

11.5.2013

147.

González Regueiro, José Manuel

44488711-H

Natación

25.6.2012

148.

Goyos Ball, Amanda

76581034-G

Golf

11.5.2013

149.

Grandal García, Iria

32717545-E

Tiro con arco

17.4.2015

150.

Graña Blanco, Óscar

73241632-H

Piragüismo

14.4.2014

151.

Grigore, Sami

X5881177-P

Piragüismo

25.6.2012

152.

Grobas Barbazán, María

39455375-W

Vela

11.5.2013

153.

Guisasola Álvarez, Gonzalo R.

45861080-T

Golf

11.5.2013

154.

Hermelo Vilas, Martín

53114918-Y

Remo

11.5.2013

155.

Hernández García, Estefanía

47373272-B

Taekwondo

17.4.2015

156.

Hidalgo Iglesias, Pilar

28620197-A

P.M. e triatlón

25.6.2012

157.

Iglesias García, Marcos

36121780-G

Vela

11.5.2013

158.

Iglesias Rodríguez, Beatriz

48110420-D

Natación

14.4.2014

159.

Illobre Saavedra, Álvaro

32669198-K

M. físicos (tenis)

25.6.2012

160.

Izquierdo Martínez, Francisco

36148277-M

Remo

11.5.2013

161.

Jiménez Fernández, Andrés

53118593-R

Vela

20.11.2012

162.

Jiménez Fernández, Rafael

53118594-W

Vela

20.11.2012

163.

Lago Figueroa, Santiago

78804707-Z

Remo

20.11.2012

164.

Lago Martínez, Domingo Abel

78799214-H

Vela

11.5.2013

165.

Lago Nogueira, David

36117847-E

Remo

11.5.2013

166.

Lago Ruiloba, Javier

36174266-G

Vela

25.6.2012

167.

Lagoa Patiño, Lara

39469406-A

Vela

14.4.2014

168.

Lalín Canda, Noelia

45860581-F

Loita e D.A.

17.4.2015

169.

Leiros Alonso de Velasco, Alfonso

45849340-J

Vela

11.5.2013

170.

Leiros Alonso de Velasco, Jaime

35473745-V

Vela

11.5.2013

171.

Lence Massa, Beatriz

39467240-E

Vela

11.5.2013

172.

Lobato Isorna, Antonio Manuel

35476463-K

Piragüismo

11.5.2013

173.

Lonja Dios, Sabela

79343009-R

Taekwondo

25.6.2012

174.

López Fernández, Alejandro

54131103-M

Halterofilia

17.4.2015

175.

López Gonzalez, Rubén

44659850-Z

Halterofilia

17.4.2015

176.

López Iglesias, Roberto

33314866-X

Montañismo

17.4.2015

177.

López López, Dorleta

34274475-J

Squash

11.5.2013

178.

López Marra, Iago

76970557-E

Vela

20.11.2012

179.

López Pérez, Sechu

34951456-N

Montañismo

11.5.2013

180.

López Souto, Alba

47436594-Z

Natación

16.2.2014

181.

Lorenzo Amoedo, Laura

53185405-K

Taekwondo

16.2.2014

182.

Lorenzo Egea, Ricardo

39465148-T

Vela

25.6.2012

183.

Luaces Barril, Lorena

44484995-M

Atletismo

25.6.2012

184.

Mahía Cernadas, Diego

47376950-D

Voleibol

25.6.2012

185.

Mallou Cea, Arantxa

45861068-B

Baloncesto

25.6.2012

186.

Maquieira Carrasco, Daniel

35489509-A

Judo e D.A.

25.6.2012

187.

Maquieira Carrasco, Jesús

35484002-Q

Judo e D.A.

25.6.2012

188.

Mariño Blanco, María Jesús

77419444-H

Esgrima

16.2.2014

189.

Mariño Prieto, Víctor

36146812-N

Vela

11.5.2013

190.

Mariño Torrado, Rebeca

52939273-N

Taekwondo

20.11.2012

191.

Martínez Canosa, Raquel

79340609-Q

Natación

20.11.2012

192.

Martínez Muras, Miguel

53487604-T

Taekwondo

16.2.2014

193.

Martínez Santiago, Irene

54150224-J

Halterofilia

20.11.2012

194.

Mateo Suárez Pumariega, Carmen

47375225-D

Vela

17.4.2015

195.

Mayobre González, Paula

32697762-L

Atletismo

17.4.2015

196.

Medín López, Paula

53300434-G

Rugby

17.4.2015

197.

Meilán Fernández, Samuel

53181046-D

Taekwondo

16.2.2014

198.

Míguez Pereira, Celso

77402187-B

Automobilismo

11.5.2013

199.

Monasterio dos Anjos, Marisol

71521457-J

Halterofilia

20.11.2012

200.

Montes Caamaño, Ismael

78802767-Y

Remo

11.5.2013

201.

Morais Álvarez, Luis

35570845-B

Piragüismo

16.2.2014

202.

Moro Moro, Luis Fernando

76731292-A

Atletismo

11.5.2013

203.

Mosquera Jove, Carla

53303315-X

Judo e D.A.

25.6.2012

204.

Mosquera Losada, Sandra

39462518-S

Atletismo

25.6.2012

205.

Movilla Fernández, José Francisco

34992866-E

Billar

16.2.2014

206.

Navarrete Santana, Esther

53193762-Y

Atletismo

14.4.2014

207.

Nieves Campello, Gustavo

36152492-B

Dep. cegos (atletismo)

25.6.2012

208.

Nimo del Oro, Pedro

44813598-F

Atletismo

11.5.2013

209.

Okutu Kouletio, Jean Marie

53860264-Z

Atletismo

17.4.2015

210.

Oliveira Vázquez, André

45871168-Z

Piragüismo

17.4.2015

211.

Otero Otero, Paulino

35470598-K

Piragüismo

25.6.2012

212.

Otero Prieto, Jessica

77417832-Q

Taekwondo

16.2.2014

213.

Oubiña Rodríguez, Andrea

77418570-H

Remo

17.4.2015

214.

Ouviña Martínez, Lara

53483607-M

Taekwondo

11.5.2013

215.

Padín Oliveira, Francisco

35598900-Y

Taekwondo

20.11.2012

216.

Palomares Martínez, José Alfonso

44494516-G

Atletismo

17.4.2015

217.

Parada Martínez, Ángel

53488124-Z

Taekwondo

16.2.2014

218.

Paredes Madorra, Iván

76581330-R

Loita e D.A.

20.11.2012

219.

Pasabant Quintián, Mikel

15246679-W

Vela

17.4.2015

220.

Paz Blanco, Antón

35462430-H

Vela

11.5.2013

221.

Paz Blanco, Carlos

35462431-L

Vela

17.4.2015

222.

Paz Docampo, Bernardo

35476739-K

Vela

17.4.2015

223.

Paz Sobreira, Diego

53185123-S

P.M. e triatlón

17.4.2015

224.

Penas Blanco, Manuel Ángel

44816608-G

Atletismo

25.6.2012

225.

Pérez Alonso, Santiago

36112997-F

Atletismo

11.5.2013

226.

Pérez Comesaña, Verónica

39488819-G

Loita e D.A.

17.4.2015

227.

Pérez Coya, Carla

35583559-Y

Piragüismo

11.5.2013

228.

Pérez Curras, Lucía

39461295-B

Atletismo

11.5.2013

229.

Pérez Rial, Carlos

78737262-M

Piragüismo

11.5.2013

230.

Permuy Soto, Eliseo

44847143-H

Loita e D.A.

20.11.2012

231.

Pesado Isorna, Ismael

35483268-H

Piragüismo

11.5.2013

232.

Picallo Vila, Yeray

32705095-S

Piragüismo

11.5.2013

233.

Pimentel Pérez, Laura

44659339-D

Natación

16.2.2014

234.

Piña Esteves, Diego

35577044-T

Piragüismo

14.4.2014

235.

Piña Esteves, Leticia

35578649-H

Piragüismo

25.6.2012

236.

Piñeiro Devesa, Lúa María

35485636-V

Taekwondo

16.2.2014

237.

Portela Rivas, Teresa

53116704-K

Piragüismo

11.5.2013

238.

Porto Lareo, José Enrique

76898026-X

Ciclismo

14.4.2014

239.

Pousa Firvida, Juan Antonio

44488736-C

Atletismo

20.11.2012

240.

Pozo Martínez, Iván

36144639-R

Boxeo

25.6.2012

241.

Prada Fernández, David

35576183-J

Remo

11.5.2013

242.

Prado Prado, José Manuel

34995099-R

M. psíquicos (boccia)

17.4.2015

243.

Queiro Pombo, Alejandro

53168257-P

Judo e D.A.

16.2.2014

244.

Rabuñal Ríos, Gonzalo

79325040-H

Ciclismo

14.4.2014

245.

Rascado Ríos, Fernando

36154362-H

Taekwondo

20.11.2012

246.

Rego Naveiras, Jessica

32720563-G

Halterofilia

17.4.2015

247.

Rego Pernas, Alba

36114399-Y

Vela

20.11.2012

248.

Rego Pernas, Marta

36152770-J

Vela

20.11.2012

249.

Regueira Suárez, Rufino

53483035-P

Natación

17.4.2015

250.

Rey Vázquez, Pablo

32673983-E

Automobilismo

14.4.2014

251.

Rial López, Ana Vanesa

52934174-L

Rugby

25.6.2012

252.

Rica Tabeada, Andrea

39454034-H

Taekwondo

11.5.2013

253.

Riobó Villanueva, Víctor

53115523-J

Atletismo

25.6.2012

254.

Ríos Cortegoso, Borja

44086735-J

Taekwondo

11.5.2013

255.

Rivademar Outeda, Ángel Cristian

77417007-L

Piragüismo

14.4.2014

256.

Rivas Iglesias, Julio

33851173-A

Tiro olímpico

25.6.2012

257.

Riveiro Cabaleiro, Alfonso José

36117230-P

Remo

11.5.2013

258.

Rodríguez Catoira, Ignacio

46896134-P

Esgrima

25.6.2012

259.

Rodríguez García-Paz, Nicolás

39465798-Y

Vela

25.6.2012

260.

Rodríguez Guede, Pablo

44498793-A

Ciclismo

17.4.2015

261.

Rodríguez Iglesias, Gustavo

35571361-K

Ciclismo

14.4.2014

262.

Rodríguez Lechuga, Roberto

35577392-A

Piragüismo

11.5.2013

263.

Rodríguez León, Jesús

76728233-A

Piragüismo

16.2.2014

264.

Rodríguez Magi, Maximiliano

35558331-C

Dep. cegos (atletismo)

11.5.2013

265.

Rodríguez Veloso, Sebastián

31208810-H

M. físicos (natación)

11.5.2013

266.

Romero Azpitarte, Miguel

36150284-B

Judo e D.A.

17.4.2015

267.

Romero Fraga, Diego

35483117-M

Piragüismo

11.5.2013

268.

Romero Gómez, Valeria

35577390-R

Piragüismo

11.5.2013

269.

Ruanova Fernández, Antón

44825201-H

P.M. e triatlón

11.5.2013

270.

Saavedra Reinaldo, Juan Antonio

44081524-T

M. físicos (tiro olímpico)

17.4.2015

271.

Saborido Santiago, Uxía

45862125-X

Remo

14.4.2014

272.

Saborido Torres, Lucía

45909808-Z

Remo

14.4.2014

273.

Sánchez Sánchez, José Manuel

47371435-Z

Piragüismo

17.4.2015

274.

Sanjurjo Sampedro, Miguel

33557419-M

Judo e D.A.

14.4.2014

275.

Sanmartín Carrera, Alejandro

53308493-J

Judo e D.A.

25.6.2012

276.

Santiso Mosquera, Miguel

47375292-F

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

277.

Seijo Núñez, David

44091659-S

Loita e D.A.

25.6.2012

278.

Sendón Carou, Francisco M.

33273082-V

Golf

14.4.2014

279.

Seoane Perez, Diego

44469396-T

Fútbol

14.4.2014

280.

Sieira Rodríguez, Francisco Javier

52939508-V

Taekwondo

25.6.2012

281.

Sobrado González, Jaime Manuel

77418033-X

Piragüismo

16.2.2014

282.

Solla Nogueira, Lorena

77010982-J

Remo

16.2.2014

283.

Suárez Filgueira, Marcos

52936281-X

Remo

25.6.2012

284.

Tiebo Pérez, Rodrigo

78736287-L

Piragüismo

25.6.2012

285.

Tilve Costas, Nazareth

36123907-S

Taekwondo

14.4.2014

286.

Toro Prieto Puga, Jano

47381584-C

Vela

17.4.2015

287.

Toro Prieto-Puga, Sofía

47402532-S

Vela

11.5.2013

288.

Torrado González, Pablo

36172820-F

Vela

11.5.2013

289.

Uriz Corral, Manuel

33549278-Y

Atletismo

25.6.2012

290.

Valderrama Santomé, Tamara

36145039-X

Patinaxe

11.5.2013

291.

Valeiro Mato, Roberto

32824972-Q

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

292.

Vales Fernández, Xosé Francisco

47350330-T

Piragüismo

25.6.2012

293.

Valiño Gómez, Aida

33539921-X

P.M. e triatlón

25.6.2012

294.

Vallejo Folgueira, Diego

76572021-F

Automobilismo

17.4.2015

295.

Vallejo Folgueira, Sergio

33306549-L

Automobilismo

16.2.2014

296.

Varela Iglesias, Ana

44822471-W

Piragüismo

11.5.2013

297.

Vázquez Álvarez, Silvia

35578663-D

Piragüismo

11.5.2013

298.

Veiga Fernández, Marco

33559193-P

Tiro olímpico

16.2.2014

299.

Vicente Landín, Isaac

36132364-P

Atletismo

11.5.2013

300.

Vicente Rodríguez, Óscar

35572548-N

P.M. e triatlón

11.5.2013

301.

Vidal Álvarez, Alejandro

52931435-V

Taekwondo

20.11.2012

302.

Viéitez Mariño, Sara

53193106-V

Loita e D.A.

17.4.2015

303.

Vila Cedrón, José Manuel

33548578-L

Atletismo

11.5.2013

304.

Vila Fernández, Nerea

53195124-B

Loita e D.A.

17.4.2015

305.

Vilariño García, Xenia

77420795-N

Natación

11.5.2013

306.

Villamor Castiñeira, Carlos

33535673-V

Atletismo

14.4.2014

307.

Villanueva González, Éder

36154668-W

Loita e D.A.

17.4.2015

308.

Villar Fernández, Víctor Manuel

39451557-W

Caza

11.5.2013

309.

Zubizarreta Moya, Gonzalo

36166056-M

Surf

11.5.2013