Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Luns, 9 de xullo de 2012 Páx. 27221

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade, convocadas pola Resolución do 4 de xaneiro de 2012 e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Por medio da Resolución do 4 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG nº 7, do 11 de xaneiro), convocáronse as axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade para o ano 2012, que se desenvolverán a través dos seguintes programas:

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero,

b) Programa de fomento da conciliación,

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

Segundo o artigo 10.4 das bases reguladoras, publicadas pola Resolución do 5 de abril de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG nº 71, do 11 de abril), e de conformidade co establecido no artigo 59.6º.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación individual das resolucións das axudas poderá ser substituída pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 8 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas e subvencións económicas para o financiamento das actuacións que se indican no anexo I a favor das entidades locais, como consecuencia da aplicación dos criterios establecidos no artigo 9 das bases reguladoras, por un importe total de 2.837.486 euros, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Aplicación

Código de proxecto

Importe

04.40.312G.460.1

2012 00098

217.563 euros

04.40.313B.460.0

2012 00095

278.445 euros

04.40.313B.460.0

2012 00096

2.202.340 euros

04.40.313B.460.2

2012 00099

139.138 euros

Total

2.837.486 euros

Estas subvencións están cofinanciadas ao 80% con fondos FSE no Programa operativo de Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 69 e, no caso da partida orzamentaria 04.40.313B.460.2, destinada especificamente ao financiamento das accións de fomento e dinamización da cooperación entre os CIM, eixe 4, tema prioritario 80.

No anexo II relaciónanse as solicitudes que non obteñen subvención económica por terse esgotado o crédito dispoñible e acadar unha puntuación inferior ás que resultaron subvencionadas, de xeito que de acordo co artigo 8.3 das bases reguladoras quedarán en reserva para seren atendidas no caso de se producir algunha renuncia ou por modificación nos proxectos inicialmente presentados ou de producirse un incremento do crédito inicialmente dispoñible, conforme o establecido no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos poderanse realizar sucesivas propostas de resolución.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumprir o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido segundo o disposto no artigo 7 das bases reguladoras, ou ben por non cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras. Así mesmo, no dito anexo tamén figuran as solicitudes que non se admitiron a trámite porque foron presentadas fóra do prazo establecido no artigo 4 da convocatoria.

Terceiro. De conformidade co artigo 17.2 das bases reguladoras realizarase un primeiro pagamento do 80% da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo no momento de notificación da resolución. O 20% restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da completa xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas na Resolución do 4 de xaneiro de 2012.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias de que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007), e de que na dita lista figurarán os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación.

Quinto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

Non obstante, os gastos financiados ao abeiro da convocatoria non poderán acollerse a outras axudas procedentes do Fondo Social Europeo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios.

Sexto. A data límite de presentación da xustificación dos gastos efectuados será o 30 de novembro de 2012 e realizarase de acordo co establecido no artigo 16 das bases reguladoras.

Os gastos que se subvencionarán deberán respectar o disposto na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2007-2013, e na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo, que a modifica.

Sétimo. As entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En concreto, deberán facer constar, na súa publicidade ou na información que xeren en relación co proxecto subvencionado, o financiamento das súas actuacións con fondos da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da Igualdade e do Fondo Social Europeo. Para isto, no lugar onde se realicen as actuacións deberá figurar, de forma visible, un cartel informativo no cal aparezan os anagramas da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e do Fondo Social Europeo en aplicación do disposto na normativa aplicable. Na páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade informase das características do dito cartel e dos logos e lendas de obrigada inclusión.

Cando o proxecto teña publicidade nun sitio da internet, deberán figurar na súa páxina de inicio e en lugar visible as citadas referencias; cando se materialice nunha aplicación informática deberán facerse as citadas referencias na zona de inicio ou menú principal da aplicación informática, así como na epígrafe de información da aplicación (axuda, acerca de ou similares).

Cando o proxecto dese lugar a documentación (manuais, cadernos, enquisas, folletos, notas informativas, CD-rom) deberán constar na dita documentación as citadas referencias, e colocaranse na contraportada no caso das publicacións.

Oitavo. De acordo co disposto no artigo 18 das bases reguladoras, o incumprimento por parte das entidades beneficiarias de calquera das obrigas establecidas na normativa aplicable a estas subvencións, incluída a publicidade das accións subvencionadas, dará lugar, logo do oportuno expediente, á obriga de reintegrar a contía indebidamente percibida e aos xuros de demora correspondentes e, se é o caso, á perda do dereito ao cobramento das cantidades pendentes de percibir, conforme o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Noveno. As entidades beneficiarias das subvencións adquiren os compromisos e obrigas que, de conformidade co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se establecen no artigo 13 das bases reguladoras, sen prexuízo das demais obrigas que resulten da normativa aplicable.

Décimo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, de conformidade co establecido nos artigos 107, 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira única

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2012

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

Liña 1: Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes:

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Puntos

Importe concesión euros (€)

SI435A 2012/000060-0

Concello da Bola

P3201500J

Avaliación do Plan de igualdade

57,00

910,00

SI435A 2012/000105-0

Concello da Coruña

P1503000J

Coeducando na igualdade

65,75

1.396,00

SI435A 2012/000036-0

Concello da Guarda

P3602300J

Programa Empatía. Educación para a igualdade

64,50

2.132,00

SI435A 2012/000092-0

Concello da Lama

P3602500E

Elaboración do III Plan de igualdade

73,00

2.317,00

SI435A 2012/000119-0

Concello da Laracha

P1504200E

Campamentos urbanos de educación en igualdade

65,00

3.635,00

SI435A 2012/000131-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Avaliación do Plan de igualdade

58,00

1.352,00

SI435A 2012/000020-0

Concello da Mezquita

P3204900I

Talleres: Socialización de xénero a través dos xoguetes e hábitos de autonomía persoal

69,00

5.142,00

SI435A 2012/000180-0

Concello da Peroxa

P3206000F

Elaboración do II Plan de igualdade

59,00

4.985,00

SI435A 2012/000014-0

Concello de Ares

P1500400E

Avaliación do Plan de igualdade

70,00

1.719,00

SI435A 2012/000126-0

Concello de Arzúa

P1500600J

Elaboración do III Plan de igualdade

70,00

4.415,00

SI435A 2012/000080-0

Concello de Baiona

P3600300B

Elaboración do III Plan de igualdade

62,50

3.952,00

SI435A 2012/000027-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Contacontos pola igualdade, Monicreques, Murais en clave de igualdade, Cineforum. Xénero e igualdade, I Concurso de foro-debate, Obradoiros de relacións positivas

81,75

5.000,00

SI435A 2012/000122-0

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Se queres podes: Falemos; Manitas; Chef e chefa; educadoras, educadores; videoforum

66,25

966,00

SI435A 2012/000029-0

Concello de Cabanas

P1501500A

Nenos e nenas iguais

60,50

3.660,00

SI435A 2012/000121-0

Concello de Camariñas

P1501600I

Camariñas: en clave de igualdade

59,50

2.914,00

SI435A 2012/000142-0

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Avaliación do Plan de igualdade

61,00

2.060,00

SI435A 2012/000011-0

Concello de Cangas

P3600800A

Obradoiros de coeducación en secundaria: Coeducar no emocional, os bos tratos comezan por un/unha mesmo/a

60,50

982,00

SI435A 2012/000056-0

Concello de Carballedo

P2700900J

Avaliación do Plan de igualdade

59,50

876,00

SI435A 2012/000183-0

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Xogando e creando xoguetes coeducativos; Valorando a igualdade a través do xogo cooperativo; Taller de cociña para a mocidade

80,75

1.401,00

SI435A 2012/000179-0

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Educar en igualdade

57,50

740,00

SI435A 2012/000161-0

Concello de Cerdedo

P3601100E

Elaboración do I Plan de igualdade

60,00

1.492,00

SI435A 2012/000095-0

Concello de Cervo

P2701300B

Avaliación do Plan de igualdade

66,25

5.404,00

SI435A 2012/000110-0

Concello de Cesuras

P1502600H

Mirada nova. Curtas pola igualdade

60,75

2.242,00

SI435A 2012/000104-0

Concello de Coirós

P1502700F

Cociña en igualdade

64,75

2.499,00

SI435A 2012/000109-0

Concello de Corcubión

P1502800D

Contacontos pola igualdade

61,00

457,00

SI435A 2012/000181-0

Concello de Cortegada

P3202800C

Eu e ti somos iguais

76,50

1.027,00

SI435A 2012/000140-0

Concello de Cuntis

P3601500F

Obradoiros de coeducación e obradoiro de cine

67,25

1.752,00

SI435A 2012/000064-0

Concello de Ferrol

P1503700E

Somos distintas/os, somos iguais

67,00

7.920,00

SI435A 2012/000139-0

Concello de Gondomar

P3602100D

Elaboración do III Plan de igualdade

62,50

3.572,00

SI435A 2012/000135-0

Concello de Irixoa

P1504000I

Avaliación do Plan de igualdade

78,00

1.537,00

SI435A 2012/000176-0

Concello de Lobios

P3204300B

Elaboración do II Plan de igualdade

58,75

2.008,00

SI435A 2012/000026-0

Concello de Meis

P3602800I

Actividade: traballando a coeducación e corresponsabilidade familiar, Meis educa en igualdade

73,75

359,00

SI435A 2012/000188-0

Concello de Melide

P1504700D

Campamento actividades coeducativas

62,50

4.816,00

SI435A 2012/000162-0

Concello de Melón

P3204700C

Multiaventura en igualdade; O xogo en igualdade e taller de creación de xoguetes; Taller de cociña para todos/as

76,00

2.177,00

SI435A 2012/000049-0

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Obradoiros de coeducación Camiño á igualdade 2012

66,25

813,00

SI435A 2012/000061-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Proxecto Camisetas comprometidas

67,00

2.460,00

SI435A 2012/000035-0

Concello de Nigrán

P3603500D

Obradoiro de educación afectivo-sexual

59,50

934,00

SI435A 2012/000114-0

Concello de Oroso

P1506100E

Programa Abre os ollos

68,00

4.229,00

SI435A 2012/000084-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

Avaliación do Plan de igualdade

61,75

1.034,00

SI435A 2012/000037-0

Concello de Ourense

P3205500F

Proxecto educativo: Educando en equidade na diversidade

58,00

2.660,00

SI435A 2012/000015-0

Concello de Outes

P1506300A

Programa Gañamos coa igualdade II

67,50

3.140,00

SI435A 2012/000039-0

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Se educamos en igualdade serán iguais. Proxecto de coeducación na comarca da Ulloa

66,50

4.310,00

SI435A 2012/000091-0

Concello de Poio

P3604100B

Espacio concilia

61,00

2.544,00

SI435A 2012/000041-0

Concello de Portomarín

P2704900F

Programa de coeducación no Concello de Portomarín

66,00

3.124,00

SI435A 2012/000048-0

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Avaliación do Plan de igualdade

58,00

5.320,00

SI435A 2012/000099-0

Concello de Ribeira

P1507400H

Programa de Coeducación

62,25

4.725,00

SI435A 2012/000076-0

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Avaliación do Plan de igualdade

60,00

1.408,00

SI435A 2012/000157-0

Concello de Silleda

P3605200I

Iguais ou diferentes?; Os saberes diarios; Obradoiros de cociña e tarefas domésticas para nenas/os

70,25

2.150,00

SI435A 2012/000150-0

Concello de Sober

P2705900E

Avaliación do Plan de igualdade

59,00

1.142,00

SI435A 2012/000106-0

Concello de Sobrado

P1508100C

O xogo en igualdade e taller de creación de xoguetes, Venres multiaventura en igualdade

69,00

2.836,00

SI435A 2012/000169-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

Crecendo na igualdade II

66,00

3.042,00

SI435A 2012/000153-0

Concello de Taboada

P2706000C

Reconstruíndo a historia; Ti cose o botón que eu xa pinto, Hoxe cociño eu; Intercambio de papeis; Visualizando o traballo doméstico; Gymcana do fogar; Compartindo casa

62,00

1.714,00

SI435A 2012/000031-0

Concello de Toques

P1508400G

Xogando e creando xoguetes, Escola de nais e pais: Educando na igualdade

59,00

532,00

SI435A 2012/000133-0

Concello de Touro

P1508600B

Queremos ser iguais

78,00

5.093,00

SI435A 2012/000021-0

Concello de Vigo

P3605700H

Obradoiros de coeducación en infantil e primaria

76,00

5.610,00

SI435A 2012/000051-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

VI premio para a igualdade na escola

58,50

1.253,00

SI435A 2012/000063-0

Concello de Vilamarín

P3208800G

Elaboración do II Plan de igualdade

68,50

7.369,00

SI435A 2012/000059-0

Concello de Viveiro

P2706700H

Proxecto Contos e Monicreques

69,50

1.515,00

SI435A 2012/000043-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Avaliación do Plan de igualdade

66,00

903,00

SI435A 2012/000062-0

Concello de Xove

P2702500F

Co-responsables Xove

79,00

2.241,00

SI435A 2012/000030-0

Concello de Xunqueira de Ambía

P3203700D

Avaliación do Plan de igualdade

62,50

3.096,00

SI435A 2012/000134-0

Concello do Pino

P1506700B

Elaboración do II Plan de igualdade

59,00

5.710,00

SI435A 2012/000144-0

Concello do Saviñao

P2705800G

Elaboración do II Plan de igualdade

68,00

7.256,00

Liña 2: Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero:

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Puntos

Importe concesión euros (€)

SI435A 2012/000156-0

Concello da Baña

P1500700H

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

72,00

1.337,00

SI435A 2012/000105-0

Concello da Coruña

P1503000J

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

66,75

1.490,00

SI435A 2012/000038-0

Concello da Estrada

P3601700B

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

69,75

1.200,00

SI435A 2012/000036-0

Concello da Guarda

P3602300J

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

65,50

3.594,00

SI435A 2012/000119-0

Concello da Laracha

P1504200E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

64,00

3.200,00

SI435A 2012/000127-0

Concello de Arteixo

P1500500B

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

80,00

2.450,00

SI435A 2012/000178-0

Concello de Avión

P3200500A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

74,25

1.925,00

SI435A 2012/000136-0

Concello de Boimorto

P1501000B

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

60,50

1.404,00

SI435A 2012/000029-0

Concello de Cabanas

P1501500A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

56,50

1.920,00

SI435A 2012/000143-0

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

60,50

1.912,00

SI435A 2012/000121-0

Concello de Camariñas

P1501600I

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

60,50

2.694,00

SI435A 2012/000040-0

Concello de Cambre

P1501700G

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

71,00

4.347,00

SI435A 2012/000011-0

Concello de Cangas

P3600800A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

74,50

4.140,00

SI435A 2012/000183-0

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

60,75

394,00

SI435A 2012/000093-0

Concello de Cee

P1502300E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

70,00

4.716,00

SI435A 2012/000104-0

Concello de Coirós

P1502700F

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

62,75

3.720,00

SI435A 2012/000109-0

Concello de Corcubión

P1502800D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

56,00

1.056,00

SI435A 2012/000181-0

Concello de Cortegada

P3202800C

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

66,50

1.135,00

SI435A 2012/000012-0

Concello de Curtis

P1503200F

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

57,00

3.380,00

SI435A 2012/000017-0

Concello de Dodro

P1503300D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

62,00

6.000,00

SI435A 2012/000068-0

Concello de Lalín

P3602400H

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

74,00

6.160,00

SI435A 2012/000168-0

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

61,50

2.872,00

SI435A 2012/000047-0

Concello de Marín

P3602600C

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

84,00

6.000,00

SI435A 2012/000026-0

Concello de Meis

P3602800I

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

56,75

92,00

SI435A 2012/000061-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

56,00

1.168,00

SI435A 2012/000034-0

Concello de Moraña

P3603200A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

64,25

1.054,00

SI435A 2012/000087-0

Concello de Narón

P1505500G

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

64,50

2.890,00

SI435A 2012/000035-0

Concello de Nigrán

P3603500D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

65,50

1.339,00

SI435A 2012/000114-0

Concello de Oroso

P1506100E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

68,00

3.463,00

SI435A 2012/000037-0

Concello de Ourense

P3205500F

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

79,00

4.800,00

SI435A 2012/000091-0

Concello de Poio

P3604100B

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

78,00

658,00

SI435A 2012/000158-0

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

64,50

2.652,00

SI435A 2012/000041-0

Concello de Portomarín

P2704900F

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

65,00

1.462,00

SI435A 2012/000099-0

Concello de Ribeira

P1507400H

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

56,25

920,00

SI435A 2012/000169-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

57,00

2.017,00

SI435A 2012/000002-0

Concello de Trazo

P1508700J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

55,50

1.725,00

SI435A 2012/000021-0

Concello de Vigo

P3605700H

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

84,00

4.000,00

SI435A 2012/000051-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

60,50

3.348,00

b) Programa de fomento da conciliación (procedemento SI435B).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Concepto

Puntos

Importe concesión euros (€)

SI435B 2012/000028-0

Concello da Estrada

P3601700B

Banco de tempo

64,25

6.000,00

SI435B 2012/000029-0

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento urbano de verán

74,00

3.822,00

SI435B 2012/000087-0

Concello da Laracha

P1504200E

Aula lúdica de conciliación (programa Harmoniza)

77,00

5.600,00

SI435B 2012/000101-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Campamentos urbanos

68,33

6.000,00

SI435B 2012/000058-0

Concello de Arteixo

P1500500B

Campamentos municipais Estamos de vacacións

68,33

7.200,00

SI435B 2012/000062-0

Concello de Baiona

P3600300B

Escola de verán

81,66

10.800,00

SI435B 2012/000086-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Campamento urbano: ludoverán en Boqueixón

62,33

2.400,00

SI435B 2012/000061-0

Concello de Brión

P1501300F

Bos días cole

65,66

2.159,00

SI435B 2012/0000-091

Concello de Cabanas

P1501500A

Programa Mencer na escola

72,75

8.400,00

SI435B 2012/000110-0

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Ludoteca de verán

66,33

6.000,00

SI435B 2012/000066-0

Concello de Camariñas

P1501600I

Conciliar é cousa de todos

74,83

8.400,00

SI435B 2012/000032-0

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

66,83

7.200,00

SI435B 2012/000111-0

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Ludoteca de verán

67,33

7.200,00

SI435B 2012/000077-0

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Campamento de verán Aventura de verán en Castro Caldelas

68,08

5.511,00

SI435B 2012/000046-0

Concello de Corcubión

P1502800D

Banco de tempo

69,75

3.225,00

SI435B 2012/000016-0

Concello de Dodro

P1503300D

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

67,58

7.200,00

SI435B 2012/000069-0

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa Respira

69,00

6.000,00

SI435B 2012/000042-0

Concello de Lalín

P3602400H

Espazo infantil aberto

80,58

10.800,00

SI435B 2012/000030-0

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

80,00

10.800,00

SI435B 2012/000037-0

Concello de Marín

P3602600C

Programa Marín concilia

78,66

6.400,00

SI435B 2012/000047-0

Concello de Mesía

P1504800B

Programa Respira

63,00

1.495,00

SI435B 2012/000114-0

Concello de Moaña

P3602900G

Programa Aquelar

71,00

8.400,00

SI435B 2012/000050-0

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

72,33

2.954,00

SI435B 2012/000007-0

Concello de Negreira

P1505700C

Programa Respira

67,75

5.978,00

SI435B 2012/000024-0

Concello de Nigrán

P3603500D

Campamento de verán

83,00

2.897,00

SI435B 2012/000023-0

Concello de Ourense

P3205500F

Banco de tempo

77,00

9.600,00

SI435B 2012/000025-0

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando no verán

64,33

2.465,00

SI435B 2012/000018-0

Concello de Piñor

P3206200B

Familias tardías

78,33

4.550,00

SI435B 2012/000009-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

Ribadeo unha vila para a conciliación

63,83

6.000,00

SI435B 2012/000055-0

Concello de Ribeira

P1507400H

Banco de tempo

66,50

7.200,00

SI435B 2012/000071-0

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Aldea de verán

85,00

6.000,00

SI435B 2012/000098-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

Verán lúdico

63,33

6.000,00

SI435B 2012/000056-0

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

Bolsas de comedor escolar

78,58

9.600,00

SI435B 2012/000012-0

Concello de Trazo

P1508700J

Programa Respira (almorza con xuvenís)

63,00

3.508,00

SI435B 2012/000017-0

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo municipal de atención domiciliaria á infancia

77,33

9.600,00

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Puntos

Importe concesión euros (€)

Concepto

SI427B 2012/000050-0

Concello da Coruña

P1503000J

77

45.000,00

Eixe 2: incentivo dirección: 14.148,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 11.358,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 11.358,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 8.136,00

SI427B 2012/000019-0

Concello da Estrada

P3601700B

39

19.469,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 6.589,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.880,00

SI427B 2012/000020-0

Concello da Guarda

P3602300J

40

39.990,00

Eixe 2: incentivo dirección: 26.040,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.580,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 8.370,00

SI427B 2012/000042-0

Concello da Lama

P3602500E

65

43.120,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 29.400,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.720,00

SI427B 2012/000062-0

Concello da Laracha

P1504200E

53

39.900,00

Eixe 2: incentivo dirección: 28.500,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 11.400,00

SI427B 2012/000070-0

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

40

29.829,00

Eixe 2: incentivo dirección: 22.599,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 7.230,00

SI427B 2012/000064-0

Concello das Pontes

P1507100D

39

33.087,00

Eixe 2: incentivo psicóloga: 27.600,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.487,00

SI427B 2012/000007-0

Concello de Ares

P1500400E

38

32.931,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 8.280,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 24.651,00

SI427B 2012/000059-0

Concello de Arteixo

P1500500B

47

42.300,00

Eixe 2: incentivo dirección: 26.320,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 3.779,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.201,00

SI427B 2012/000002-0

Concello de Arzúa

P1500600J

31

31.230,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 12.517,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.740,00
Eixe 4: subvención axente igualdade: 5.973,00

SI427B 2012/000069-0

Concello de Avión

P3200500A

36

24.851,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 3.691,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 8.280,00
Eixe 4: subvención axente igualdade: 12.880,00

SI427B 2012/000041-0

Concello de Baiona

P3600300B

32

15.495,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 7.745,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 7.750,00

SI427B 2012/000060-0

Concello de Boiro

P1501100J

32

40.950,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.300,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 7.175,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 6.475,00

SI427B 2012/000011-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

41

26.040,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00

SI427B 2012/000047-0

Concello de Bueu

P3600400J

42

40.920,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 27.900,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00

SI427B 2012/000012-0

Concello de Burela

P2706800F

67

44.100,00

Eixe 2: incentivo dirección: 15.108,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 23.280,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 5.712,00

SI427B 2012/000065-0

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

41

31.601,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 5.561,00

SI427B 2012/000006-0

Concello de Cangas

P3600800A

43

33.839,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.900,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 5.939,00

SI427B 2012/000045-0

Concello de Carballo

P1501900C

42

41.850,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.900,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 8.206,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 5.744,00

SI427B 2012/000068-0

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

37

18.881,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 12.880,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 6.001,00

SI427B 2012/000044-0

Concello de Cee

P1502300E

35

22.356,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 9.476,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.880,00

SI427B 2012/000051-0

Concello de Coirós

P1502700F

22

11.125,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 6.230,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 4.895,00

SI427B 2012/000048-0

Concello de Culleredo

P1503100H

42

26.877,00

Eixe 2: incentivo psicóloga: 26.877,00

SI427B 2012/000061-0

Concello de Curtis

P1503200F

37

27.600,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.600,00

SI427B 2012/000023-0

Concello de Chantada

P2701600E

54

28.198,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 18.514,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 9.684,00

SI427B 2012/000036-0

Concello de Ferrol

P1503700E

40

21.920,00

Eixe 2: incentivo psicóloga: 5.580,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 11.422,00
Eixe 4: incentivo animación sociocultural: 4.918,00

SI427B 2012/000066-0

Concello de Gondomar

P3602100D

55

34.908,00

Eixe 2: incentivo dirección: 21.153,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 10.602,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 3.153,00

SI427B 2012/000030-0

Concello de Lalín

P3602400H

49

26.320,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.160,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.160,00

SI427B 2012/000057-0

Concello de Lugo

P2702800J

60

43.650,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 23.160,00
Eixe 2: incentivo psicólogo: 20.490,00

SI427B 2012/000035-0

Concello de Maceda

P3204400J

34

35.029,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 10.095,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.740,00
Eixe 4: subvención animación sociocultural: 12.194,00

SI427B 2012/000025-0

Concello de Marín

P3602600C

34

23.507,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 10.767,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.740,00

SI427B 2012/000080-0

Concello de Melide

P1504700D

15

11.996,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.964,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 6.032,00

SI427B 2012/000026-0

Concello de Mondoñedo

P2703000F

45

21.338,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.818,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 13.160,00
Eixe 4: subvención axente igualdade: 2.360,00

SI427B 2012/000033-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

46

39.846,00

Eixe 2: incentivo dirección: 28.200,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 11.646,00

SI427B 2012/000001-0

Concello de Muíños

P3205200C

42

26.040,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00

SI427B 2012/000052-0

Concello de Muros

P1505400J

47

35.344,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 9.024,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.160,00
Eixe 4: subvención dinamización: 13.160,00

SI427B 2012/000053-0

Concello de Muxía

P1505300B

54

39.459,00

Eixe 2: incentivo dirección: 28.500,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 10.959,00

SI427B 2012/000049-0

Concello de Negreira

P1505700C

27

17.142,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 12.600,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 4.542,00

SI427B 2012/000016-0

Concello de Nigrán

P3603500D

47

26.320,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.160,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.160,00

SI427B 2012/000054-0

Concello de Noia

P1505800A

47

26.320,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.160,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.160,00

SI427B 2012/000046-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

30

25.480,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 12.740,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.740,00

SI427B 2012/000014-0

Concello de Ourense

P3205500F

50

42.750,00

Eixe 2: incentivo dirección: 22.643,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 20.107,00

SI427B 2012/000010-0

Concello de Outes

P1506300A

53

26.600,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.300,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.300,00

SI427B 2012/000018-0

Concello de Palas de Rei

P2704000E

54

42.750,00

Eixe 2: incentivo dirección: 19.000,00
Eixe 2: incentivo asesor xurídico: 19.000,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 4.750,00

SI427B 2012/000043-0

Concello de Poio

P3604100B

52

26.600,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.300,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.300,00

SI427B 2012/000074-0

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

36

21.988,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 12.880,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 9.108,00

SI427B 2012/000024-0

Concello de Pontevedra

P3603800H

39

13.470,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 6.653,00
Eixe 4: incentivo dinamización: 6.817,00

SI427B 2012/000037-0

Concello de Quiroga

P2705000D

42

26.040,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00

SI427B 2012/000073-0

Concello de Redondela

P3604500C

61

43.650,00

Eixe 2: incentivo psicóloga: 15.520,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.580,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 14.550,00

SI427B 2012/000040-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

53

41.800,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 28.500,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.300,00

SI427B 2012/000055-0

Concello de Ribeira

P1507400H

59

43.200,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 28.387,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 14.813,00

SI427B 2012/000076-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

40

26.040,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.020,00

SI427B 2012/000056-0

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

40

41.850,00

Eixe 2: incentivo dirección: 23.088,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.413,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 6.349,00

SI427B 2012/000005-0

Concello de Sanxenxo

P3605100A

57

38.816,00

Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 12.032,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 26.784,00

SI427B 2012/000058-0

Concello de Sarria

P2705700I

45

19.929,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.160,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 6.769,00

SI427B 2012/000075-0

Concello de Silleda

P3605200I

61

33.622,00

Eixe 2: incentivo dirección: 22.158,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 11.464,00

SI427B 2012/000077-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

25

17.856,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.256,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.600,00

SI427B 2012/000029-0

Concello de Teo

P1508300I

43

40.920,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.900,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.020,00

SI427B 2012/000072-0

Concello de Verín

P3208600A

46

40.944,00

Eixe 2: incentivo dirección: 26.780,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 6.457,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 6.776,00
Eixe 4: subvención animación sociocultural: 931,00

SI427B 2012/000003-0

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

27

22.500,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 9.900,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 12.600,00

SI427B 2012/000008-0

Concello de Vigo

P3605700H

44

41.850,00

Eixe 2: incentivo dirección: 14.339,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 13.513,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 13.998,00

SI427B 2012/000031-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

54

42.750,00

Eixe 2: incentivo dirección: 21.982,00
Eixe 2: incentivo psicólogo: 8.264,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 5.648,00
Eixe 4: incentivo dinamización: 2.792,00
Eixe 4: incentivo axente igualdade: 4.064,00

SI427B 2012/000071-0

Concello de Vilalba

P2706500B

45

28.200,00

Eixe 2: incentivo dirección: 28.200,00

SI427B 2012/000013-0

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

50

42.750,00

Eixe 2: incentivo dirección: 17.289,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 25.461,00

SI427B 2012/000022-0

Concello de Viveiro

P2706700H

49

32.900,00

Eixe 2: incentivo dirección: 28.200,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 4.700,00

SI427B 2012/000028-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

60

43.650,00

Eixe 2: incentivo dirección: 21.957,00
Eixe 2: incentivo asesora xurídica: 21.693,00

SI427B 2012/000027-0

Concello de Zas

P1509400F

37

31.196,00

Eixe 2: incentivo dirección: 23.146,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 4.306,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 3.744,00

SI427B 2012/000039-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

37

41.400,00

Eixe 2: incentivo dirección: 27.600,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 6.494,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 7.306,00

SI427B 2012/000021-0

Concello do Grove

P3602200B

45

42.300,00

Eixe 2: incentivo dirección: 23.500,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 9.400,00
Eixe 4: subvención axente igualdade: 9.400,00

SI427B 2012/000067-0

Concello do Porriño

P3603900F

55

30.720,00

Eixe 2: incentivo psicólogo: 17.280,00
Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.440,00

SI427B 2012/000063-0

Manc. de municipios da comarca de Ordes

P1500003G

68

44.100,00

Eixe 2: incentivo dirección: 15.680,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 15.680,00
Eixe 4: subvención axente igualdade: 12.740,00

SI427B 2012/000034-0

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

54

26.600,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 13.300,00
Eixe 2: subvención atención psicolóxica: 13.300,00

SI427B 2012/000004-0

Mancomunidade Intermunicipal V. do Ribeiro

P3200021H

47

35.579,00

Eixe 2: subvención asesoramento xurídico: 3.619,00
Eixe 2: incentivo psicóloga: 18.800,00
Eixe 4: subvención animación sociocultural: 13.160,00

ANEXO II

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

Liña 1: Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes:

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Valoración

Actuación

SI435A 2012/000163-0

P2704500D

Concello de Pedrafita do Cebreiro

57,00

Elaboración do I Plan de igualdade

SI435A 2012/000101-0

P1505300B

Concello de Muxía

56,75

Medrando en igualdade

SI435A 2012/000117-0

P1505600E

Concello de Neda

56,50

Programa de coeducación no IES

SI435A 2012/000165-0

P3205800J

Concello de Parada do Sil

56,50

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000182-0

P3208000D

Concello de Taboadela

56,50

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000152-0

P2700800B

Concello de Bóveda

56,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000081-0

P3604000D

Concello de Portas

56,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000045-0

P3208200J

Concello de Toén

56,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000079-0

P2702100E

Concello de Xermade

55,50

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000034-0

P3603200A

Concello de Moraña

55,25

Creación dunha escola de nais e pais

SI435A 2012/000024-0

P2703800I

Concello de Ourol

55,25

Contos e monicreques para a igualdade

SI435A 2012/000123-0

P1501300F

Concello de Brión

55,00

Obradoiro de educación sexual

SI435A 2012/000185-0

P3600600E

Concello de Cambados

55,00

Obradoiros de coeducación, corresponsabilidade doméstica e contos da igualdade

SI435A 2012/000088-0

P3601800J

Concello de Forcarei

55,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000083-0

P2702900H

Concello de Meira

55,00

Obradoiro de corresponsabilidade

SI435A 2012/000118-0

P1505100F

Concello de Monfero

55,00

Programa de fomento do coñecemento e a autoestima

SI435A 2012/000089-0

P3604400F

Concello de Pontecesures

55,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000168-0

P1504400A

Concello de Malpica

54,50

Escola municipal de igualdade: talleres de corresponsabilidade, obradoiros de igualdade…

SI435A 2012/000158-0

P3604300H

Concello de Ponte Caldelas

54,50

Primaria aposta pola igualdade

SI435A 2012/000098-0

P1500300G

Concello de Aranga

54,25

Todo é poñerse

SI435A 2012/000074-0

P2706800F

Concello de Burela

54,25

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000075-0

P1503100H

Concello de Culleredo

54,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000023-0

P3200022F

Mancomunidade Concellos do Carballiño

53,75

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000128-0

P3600100F

Concello de Arbo

53,25

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000013-0

P3200200H

Concello de Allariz

53,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000145-0

P2701000H

Concello de Castro de Rei

53,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000100-0

P1505800A

Concello de Noia

53,00

Programa Noia coeduca

SI435A 2012/000057-0

P2705000D

Concello de Quiroga

52,75

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000151-0

P1502400C

Concello de Cerceda

52,00

Obradoiros educativos e Semanas da igualdade

SI435A 2012/000148-0

P2705500C

Concello de Samos

52,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000077-0

P1505700C

Concello de Negreira

51,75

Contos e monicreques

SI435A 2012/000097-0

P1500100A

Concello de Abegondo

51,50

Accións pola igualdade

SI435A 2012/000008-0

P3605400E

Concello de Tomiño

51,25

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000042-0

P1504600F

Concello de Mazaricos

50,50

Escoita, le, mira: tes que sabelo

SI435A 2012/000005-0

P3605100A

Concello de Sanxenxo

50,50

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000053-0

P3200900C

Concello de Barbadás

50,25

Obradoiros de coeducación

SI435A 2012/000166-0

P2702600D

Concello de Láncara

50,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000175-0

P3204500G

Concello de Manzaneda

50,00

Accións de capacitación do persoal político e técnico

SI435A 2012/000058-0

P2705200J

Concello de Ribas do Sil

50,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000191-0

P2705700I

Concello de Sarria

50,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000025-0

P3205600D

Concello de Paderne de Allariz

49,75

Proxecto: = AcTIVa II

SI435A 2012/000010-0

P2706400E

Concello do Vicedo

49,75

Obradoiros da igualdade

SI435A 2012/000149-0

P3201700F

Concello de Calvos de Randín

49,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000154-0

P3601400I

Concello de Crecente

49,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000012-0

P1503200F

Concello de Curtis

49,00

Cursos pola igualdade

SI435A 2012/000018-0

P1503400B

Concello de Dumbría

49,00

Desfruta coa igualdade

SI435A 2012/000082-0

P2704600B

Concello de Pol

49,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000044-0

P1509400F

Concello de Zas

48,50

A educación sexual a exame

SI435A 2012/000003-0

P2701700C

Concello de Folgoso do Courel

48,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000007-0

P2704200A

Concello de Paradela

48,00

Xunto/as pola igualdade

SI435A 2012/000159-0

P1507800I

Concello de Santa Comba

48,00

Na procura da igualdade

SI435A 2012/000073-0

P2704300I

Concello do Páramo

48,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000046-0

P1507200B

Concello de Porto do Son

47,75

Elaboración do II Plan de igualdade

SI435A 2012/000069-0

P1508300I

Concello de Teo

47,75

Obradoiros de coeducación

SI435A 2012/000071-0

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

47,75

Obradoiros de igualdade

SI435A 2012/000141-0

P3600900I

Concello da Cañiza

47,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000006-0

P1508000E

Concello de Santiso

47,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000155-0

P3604500C

Concello de Redondela

46,75

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000032-0

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

46,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000143-0

P3600500G

Concello de Caldas de Reis

45,50

A igualdade de oportunidades nos centros educativos: Toca igualdade

SI435A 2012/000112-0

P3209200I

Concello de Vilardevós

45,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000184-0

P3206400H

Concello da Pobra de Trives

44,25

Accións de capacitación do persoal político e técnico

SI435A 2012/000067-0

P3207600B

Concello de San Cibrao das Viñas

43,50

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000138-0

P3603900F

Concello do Porriño

43,25

Obradoiro teatral como canle de fomento da igualdade

SI435A 2012/000052-0

P3602200B

Concello do Grove

43,00

Actividades e cursos dirixidos a nenos e nenas dos CEIP do concello

SI435A 2012/000172-0

P2702200C

Concello de Guitiriz

42,50

Accións de capacitación do persoal político e técnico

SI435A 2012/000146-0

P2706500B

Concello de Vilalba

42,25

Educar en igualdade

SI435A 2012/000085-0

P1508800H

Concello de Valdoviño

40,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000189-0

P2701500G

Concello de Cospeito

39,50

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000090-0

P1504100G

Concello de Laxe

39,00

Educar en igualdade

SI435A 2012/000132-0

P1506900H

Concello de Ponteceso

39,00

Programa Equánime

SI435A 2012/000113-0

P1509200J

Concello de Vilarmaior

39,00

Por igual

SI435A 2012/000107-0

P1505400J

Concello de Muros

38,25

Educando na igualdade

SI435A 2012/000174-0

P3205300A

Concello de Nogueira de Ramuín

38,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000130-0

P1507500G

Concello de Rois

38,00

Elaboración do Plan de igualdade

SI435A 2012/000136-0

P1501000B

Concello de Boimorto

37,50

Obradoiro: O papel da muller no ámbito rural

SI435A 2012/000040-0

P1501700G

Concello de Cambre

37,00

Campaña para a celebración do día internacional da muller. 8 de marzo. Programa de promoción da igualdade nos CEIP de Cambre

SI435A 2012/000137-0

P3604900E

Concello de Salceda de Caselas

36,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000108-0

P1503600G

Concello de Fene

35,50

XII Maratón de lectura. Fene lendo mulleres

SI435A 2012/000070-0

P2704800H

Concello da Pontenova

33,00

Obradoiro de alimentación e cociña, No te comas el coco

SI435A 2012/000055-0

P2701600E

Concello de Chantada

33,00

Avaliación do Plan de igualdade

SI435A 2012/000171-0

P3202000J

Concello do Carballiño

32,25

III Xornadas con adolescentes

SI435A 2012/000187-0

P1507000F

Concello de Pontedeume

32,00

Crecendo en igualdade

SI435A 2012/000160-0

P3603300I

Concello de Mos

21,00

Día internacional da muller

Liña 2: Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero:

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Valoración

Actuación

SI435A 2012/000138-0

P3603900F

Concello do Porriño

55,25

Actuacións dirixidas á loita contra a explotación sexual e a prostitución

SI435A 2012/000019-0

P8202502D

Mancomunidade Terra de Celanova

54,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000004-0

P1509100B

Concello de Vilasantar

53,75

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

SI435A 2012/000122-0

P1501400D

Concello de Cabana de Bergantiños

53,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000140-0

P3601500F

Concello de Cuntis

53,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000157-0

P3605200I

Concello de Silleda

53,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000094-0

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

53,00

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

SI435A 2012/000100-0

P1505800A

Concello de Noia

53,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000160-0

P3603300I

Concello de Mos

53,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000049-0

P2703000F

Concello de Mondoñedo

52,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000096-0

P2702800J

Concello de Lugo

51,75

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000042-0

P1504600F

Concello de Mazaricos

51,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000151-0

P1502400C

Concello de Cerceda

51,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000069-0

P1508300I

Concello de Teo

50,75

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

SI435A 2012/000015-0

P1506300A

Concello de Outes

50,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000044-0

P1509400F

Concello de Zas

50,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000188-0

P1504700D

Concello de Melide

50,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000077-0

P1505700C

Concello de Negreira

49,75

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000039-0

P2704000E

Concello de Palas de Rei

49,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000159-0

P1507800I

Concello de Santa Comba

49,00

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

SI435A 2012/000184-0

P3206400H

Concello da Pobra de Trives

48,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000120-0

P1509500C

Concello de Cariño

48,00

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

SI435A 2012/000153-0

P2706000C

Concello de Taboada

48,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000025-0

P3205600D

Concello de Paderne de Allariz

47,75

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000171-0

P3202000J

Concello do Carballiño

47,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000097-0

P1500100A

Concello de Abegondo

45,50

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000053-0

P3200900C

Concello de Barbadás

44,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000146-0

P2706500B

Concello de Vilalba

44,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000001-0

P3205200C

Concello de Muíños

44,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000066-0

P3604200J

Concello de Ponteareas

44,00

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

SI435A 2012/000108-0

P1503600G

Concello de Fene

42,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000185-0

P3600600E

Concello de Cambados

42,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000177-0

P3207000E

Concello de Ribadavia

39,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000175-0

P3204500G

Concello de Manzaneda

38,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000098-0

P1500300G

Concello de Aranga

37,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000132-0

P1506900H

Concello de Ponteceso

37,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000052-0

P3602200B

Concello do Grove

36,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000113-0

P1509200J

Concello de Vilarmaior

36,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000009-0

P3205900H

Concello de Pereiro de Aguiar

35,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000187-0

P1507000F

Concello de Pontedeume

30,00

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

SI435A 2012/000107-0

P1505400J

Concello de Muros

28,25

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

b) Programa de fomento da conciliación (procedemento SI435B).

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Valoración

Actuación

SI435B 2012/000004-0

P1509500C

Concello de Cariño

62,00

Programa Concilia Cariño

SI435B 2012/000094-0

P1506100E

Concello de Oroso

62,00

Concilia Oroso: tardes divertidas e bo proveito

SI435B 2012/000006-0

P3600600E

Concello de Cambados

61,50

Plan madruga O/a primeiro/a da clase

SI435B 2012/000036-0

P1507200B

Concello de Porto do Son

61,50

Banco de tempo

SI435B 2012/000019-0

P8202502D

Mancomunidade Terra de Celanova

61,08

Campamento urbano

SI435B 2012/000026-0

P1504600F

Concello de Mazaricos

61,00

Campamento de Mazaricos

SI435B 2012/000100-0

P3601100E

Concello de Cerdedo

61,00

Ludoteca de verán

SI435B 2012/000044-0

P1502700F

Concello de Coirós

60,83

Programa Concilia Coirós

SI435B 2012/000003-0

P2706700H

Concello de Viveiro

60,25

Programa Respira

SI435B 2012/000093-0

P3604500C

Concello de Redondela

60,00

Programa Respira

SI435B 2012/000020-0

P1503100H

Concello de Culleredo

59,00

Mañás de campamentos: campamentos que concilian

SI435B 2012/000008-0

P2700600F

Concello de Becerreá

58,75

Actividades para nenas e nenos de 3 a 12 anos en períodos non lectivos

SI435B 2012/000054-0

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

58,50

Banco de tempo

SI435B 2012/000070-0

P1506200C

Concello de Ortigueira

58,33

Almorzos na escola

SI435B 2012/000013-0

P1509100B

Concello de Vilasantar

57,25

Campamento de verán

SI435B 2012/000002-0

P1503700E

Concello de Ferrol

54,75

Respirando II

SI435B 2012/000097-0

P1506700B

Concello do Pino

54,16

Fomento da conciliación en período escolar

SI435B 2012/000074-0

P3209100A

Concello de Vilar de Santos

54,08

Tempos de conciliación

SI435B 2012/000038-0

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

54,00

Banco de tempo

SI435B 2012/000052-0

P1505800A

Concello de Noia

54,00

Banco de tempo

SI435B 2012/000083-0

P2706500B

Concello de Vilalba

53,58

Campamento de verán

SI435B 2012/000113-0

P3602100D

Concello de Gondomar

53,58

Gondoverán

SI435B 2012/000049-0

P3201500J

Concello da Bola

53,00

Programas de fomento da conciliación

SI435B 2012/000080-0

P2706000C

Concello de Taboada

52,83

Verán en Taboada

SI435B 2012/000079-0

P3206400H

Concello da Pobra de Trives

52,08

Campamento de verán: xogando en igualdade

SI435B 2012/000106-0

P1509300H

Concello de Vimianzo

52,00

Ludoteca municipal

SI435B 2012/000102-0

P2702600D

Concello de Láncara

51,83

Campamento urbano verán-concilia

SI435B 2012/000092-0

P1506000G

Concello de Ordes

51,58

Ordes concilia en igualdade

SI435B 2012/000027-0

P2703900G

Concello de Outeiro de Rei

51,33

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

SI435B 2012/000033-0

P2706300G

Concello do Valadouro

50,33

Apertura CEIP fóra do horario lectivo

SI435B 2012/000064-0

P1501400D

Concello de Cabana de Bergantiños

50,25

Programa Meniñeiro (campamento de verán)

SI435B 2012/000060-0

P3200200H

Concello de Allariz

49,50

Aula de espera

SI435B 2012/000031-0

P1502000A

Concello de Carnota

49,33

Conciliamos con xuvenís

SI435B 2012/000109-0

P1507000F

Concello de Pontedeume

49,33

Rueir@s de verán

SI435B 2012/000067-0

P1503200F

Concello de Curtis

49,16

Concilia no verán

SI435B 2012/000021-0

P1506300A

Concello de Outes

49,00

Conciliando os sábados

SI435B 2012/000089-0

P3208600A

Concello de Verín

49,00

Banco de tempo

SI435B 2012/000001-0

P1504700D

Concello de Melide

48,08

A conciliación non ten xénero

SI435B 2012/000048-0

P3204400J

Concello de Maceda

48,08

Programa Mañanceiros

SI435B 2012/000099-0

P1506900H

Concello de Ponteceso

47,00

Programa Respira

SI435B 2012/000108-0

P3600100F

Concello de Arbo

47,00

Plan madruga e Campamento de verán

SI435B 2012/000072-0

P3603900F

Concello do Porriño

46,58

Campamento de verán

SI435B 2012/000078-0

P3200500A

Concello de Avión

46,50

Banco de tempo

SI435B 2012/000112-0

P3600900I

Concello da Cañiza

46,33

Actividades educativas Eu quero ser...

SI435B 2012/000015-0

P1500600J

Concello de Arzúa

46,00

Concilia con Xogarzúa

SI435B 2012/000051-0

P1505400J

Concello de Muros

45,33

Conciliación nas aldeas

SI435B 2012/000039-0

P3200900C

Concello de Barbadás

45,25

Banco de tempo

SI435B 2012/000095-0

P3601200C

Concello de Cotobade

44,75

Programa Conciliación en época estival

SI435B 2012/000084-0

P2700200E

Concello de Alfoz

44,08

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

SI435B 2012/000104-0

P1507500E

Concello de Rois

44,00

Programa Tempo de lecer

SI435B 2012/000034-0

P3208200J

Concello de Toén

43,00

Banco de tempo

SI435B 2012/000053-0

P3202000J

Concello do Carballiño

42,25

Programa Bo día familia

SI435B 2012/000011-0

P2701500G

Concello de Cospeito

42,08

Actividades de conciliación dos tempos laborais e familiares

SI435B 2012/000115-0

P1508300I

Concello de Teo

41,83

Programa Madrugadores

SI435B 2012/000057-0

P2705700I

Concello de Sarria

41,50

Tempo libre da infancia, verán 2012

SI435B 2012/000005-0

P3605600J

Concello de Valga

41,33

Escola de verán

SI435B 2012/000068-0

P1501900C

Concello de Carballo

40,50

Concilia verán

SI435B 2012/000076-0

P3203200E

Concello de Esgos

37,83

Programa Verán en familia

SI435B 2012/000043-0

P1503000J

Concello da Coruña

35,00

Plan de programación do tempo da cidade

SI435B 2012/000063-0

P1504100G

Concello de Laxe

33,50

Campamento e aula aberta no verán

SI435B 2012/000105-0

P1509200J

Concello de Vilarmaior

33,33

Campamento de verán

ANEXO III

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

Liña 1: Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes:

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación solicitada

Causas

SI435A 2012/000164-0

Agrupación Maside e Punxín

P3204600E

Olimpíadas en igualdade

Incumprimento art. 3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000173-0

Concello da Veiga

P3208400F

Elaboración do Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000065-0

Concello de Agolada

P3602000F

Animación á lectura pola coeducación e a igualdade e Valorando a igualdade a través do xogo coeducativo

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000028-0

Concello de Ames

P1500200I

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000167-0

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Elaboración do III Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000127-0

Concello de Arteixo

P1500500B

Accións de capacitación do persoal político e técnico

Incumprimento art. 4.1.1 das bases reguladoras

SI435A 2012/000129-0

Concello de Barro

P3600200D

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000125-0

Concello de Betanzos

P1500900D

Actividades de coeducación

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000124-0

Concello de Boiro

P1501100J

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000078-0

Concello de Bueu

P3600400J

Avaliación do Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000086-0

Concello de Carballo

P1501900C

Actividades de coeducación

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000033-0

Concello de Carnota

P1502000A

Avaliación do Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000068-0

Concello de Lalín

P3602400H

Elaboración do Plan de igualdade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000054-0

Concello de Maceda

P3204400J

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000186-0

Concello de Meaño

P3602700A

Programa de educación en igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000103-0

Concello de Miño

P1504900J

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000102-0

Concello de Mugardos

P1505200D

Avaliación do Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000087-0

Concello de Narón

P1505500G

Obradoiros de coeducación

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000116-0

Concello de Oleiros

P1505900I

Aprendemos na natureza

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000115-0

Concello de Ordes

P1506000G

Programa educar en igualdade: Enrolarte en igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000016-0

Concello de Paderne

P1506500F

Avaliación do Plan de igualdade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000111-0

Concello de Padrón

P1506600D

O teatro como ferramenta didáctica para a promoción da igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000009-0

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Accións de promoción da igualdade entre mulleres e homes

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000022-0

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor coa igualdade II

Incumprimento art. 3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000066-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

Actividades de coeducación

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000177-0

Concello de Ribadavia

P3207000E

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000072-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

Proxecto coeducativo creación dun lipdub

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000170-0

Concello de Rodeiro

P3604700I

Avaliación do Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000190-0

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

Elaboración do II Plan de igualdade

Incumprimento art. 4.1 da convocatoria

SI435A 2012/000094-0

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

Actos do día 8 de marzo de 2012

Incumprimento art. 4.1.2 das bases reguladoras

SI435A 2012/000147-0

Concello de Verin

P3208600A

Espazo. Convive en igualdade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000050-0

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Elaboración do III Plan de igualdade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000019-0

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

II Marcha popular para a igualdade entre mulleres e homes

Incumprimento art. 4.1.1 das bases reguladoras

Liña 2: Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero:

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación solicitada

Causas

SI435A 2012/000060-0

Concello da Bola

P3201500J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000092-0

Concello da Lama

P3602500E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000032-0

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000131-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000013-0

Concello de Allariz

P3200200H

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000014-0

Concello de Ares

P1500400E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000125-0

Concello de Betanzos

P1500900D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000078-0

Concello de Bueu

P3600400J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000149-0

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000095-0

Concello de Cervo

P2701300B

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000055-0

Concello de Chantada

P2701600E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000088-0

Concello de Forcarei

P3601800J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000054-0

Concello de Maceda

P3204400J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000186-0

Concello de Meaño

P3602700A

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000116-0

Concello de Oleiros

P1505900I

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000115-0

Concello de Ordes

P1506000G

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000084-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000111-0

Concello de Padrón

P1506600D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000022-0

Concello de Piñor

P3206200B

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000089-0

Concello de Pontecesures

P3604400F

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000155-0

Concello de Redondela

P3604500C

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000072-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000130-0

Concello de Rois

P1507500E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000190-0

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1 da convocatoria

SI435A 2012/000008-0

Concello de Tomiño

P3605400E

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000147-0

Concello de Verín

P3208600A

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000050-0

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000043-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

SI435A 2012/000030-0

Concello de Xunqueira de Ambía

P3203700D

Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade

Incumprimento art. 4.1.1.3 das bases reguladoras

b) Programa de fomento da conciliación (procedemento SI435B).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Actuación solicitada

Causas

SI435B 2012/000103-0

Agrupación Maside e Punxín

P3204600E

Convivindo en igualdade

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000096-0

Concello da Baña

P1500700H

Campamento de verán

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000085-0

Concello de Abadín

P2700100G

Sen determinar

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435B 2012/000059-0

Concello de Bergondo

P1500800F

Plan de programación do tempo da cidade

Incumprimento art. 4.2.1.b) das bases reguladoras

SI435B 2012/000010-0

Concello de Burela

P2706800F

Talleres de corresponsabilidade

Incumprimento art. 4.2.1.c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000035-0

Concello de Foz

P2701900I

Aberto por vacacións

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435B 2012/000073-0

Concello de Guitiriz

P2702200C

Supervivencia doméstica

Incumprimento art. 4.2.1.c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000082-0

Concello de Guntín de Pallares

P2702300A

Actividades de conciliación

Incumprimento art. 4.2.1.c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000065-0

Concello de Narón

P1505500G

Proxecto: Concialiaescola e Ludoconcilia

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435B 2012/000088-0

Concello de Neda

P1505600E

Proxecto conciliamos xogando

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000090-0

Concello de Oleiros

P1505900I

Actividades extraescolares no CEIP I Parga Pondal

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000041-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

Banco de tempo

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000022-0

Concello de Rábade

P2705600A

Obradoiros de corresponsabilidade familiar

Incumprimento art. 4.2.1 c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000075-0

Concello de Rubiá

P3207400G

Sen determinar

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435B 2012/000045-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

Feira da conciliación

Incumprimento art. 4.2.1.c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000107-0

Concello de Vilardevós

P3209200I

Verán aberto

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

SI435B 2012/000040-0

Concello do Grove

P3602200B

Xornadas de concienciación na conciliación

Incumprimento art. 4.2.1.c) das bases reguladoras

SI435B 2012/000081-0

Concello do Saviñao

P2705800G

Sen determinar

Incumprimento art. 7.3 das bases reguladoras

SI435B 2012/000014-0

Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras

P3200016H

Conciliación laboral e familiar co coidado do menor

Incumprimento art. 5.3.2.k) das bases reguladoras

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Causas

SI427B 2012/000078-0

Concello de Cambados

P3600600E

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI427B 2012/000017-0

Concello de Moaña

P3602900G

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI427B 2012/000079-0

Concello de Padrón

P1506600D

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI427B 2012/000038-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI427B 2012/000032-0

Concello do Carballiño

P3202000J

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI427B 2012/000015-0

Mancomunidade Interm. Conso-Frieiras

P3200016H

Incumprimento dos requisitos de prestación de servizos básicos establecidos no Decreto 182/2004, do 22 de xullo.

SI427B 2012/000009-0

Mancomunidade Terras de Celanova

P8202502D

Art. 7.3 das bases reguladoras: incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido