Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Luns, 9 de xullo de 2012 Páx. 27399

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e ordinario, do servizo de soporte de segundo nivel das aplicacións informáticas (AB-EIS1-12-027).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2) Enderezo: A Choupana, s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Teléfono: 981 95 02 60.

5) Telefax: 981 95 09 85.

6) Correo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día do prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: AB-EIS1-12-027.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de soporte de segundo nivel das aplicacións informáticas.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: véxanse os pregos.

d) Lugar de execución/entrega:

1. Domicilio: Complexo Hospitalario Universitario-A Choupana, s/n.

2. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

e) Prazo de execución/entrega: 24 meses, computados desde a data da súa formalización.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): non.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 72.50.00.00-0.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinario.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 1.012.500 euros.

5. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 450.000 euros. Importe total: 531.000 euros.

6. Garantías exixidas.

Provisional (importe): non.

Definitiva: 5% do importe de adxudicación.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso: grupo V, subgrupo 3 e categoría b.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos:

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: 10.8.2012.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

2) Domicilio: A Choupana s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Enderezo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

d) Número previsto de empresas ás cales se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido):

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura de ofertas.

a) Descrición:

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: véxanse jos pregos.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 19.6.2012.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2012

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela