Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Luns, 9 de xullo de 2012 Páx. 27403

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e ordinario, da subministración sucesiva de calzado con destino aos distintos centros do Servizo Galego de Saúde (MI-EIS1-12-012).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección de Recursos Económicos.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2) Domicilio: A Choupana, s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Teléfono: 981 95 02 60.

5) Telefax: 981 95 09 85.

6) Correo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día do prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: MI-EIS1-12-012.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración sucesiva de calzado con destino aos distintos centros do Servizo Galego de Saúde.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: véxanse os pregos.

d) Lugar de execución/entrega: a entrega realizarase no lugar ou lugares indicados pola unidade responsable dos distintos centros ós cales dá cobertura esta contratación.

e) Prazo de execución/entrega: a duración do acordo marco estenderase desde a data de formalización do contrato ata o día 31 de decembro de 2013.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): si.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 18.00.00.00-9.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 932.941,80 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 548.789,29 euros. Importe total: 647.571,36 euros.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso:

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos: –.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 10 de agosto de 2012.

b) Modalidade de presentación: véxanxe os pregos.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

2) Domicilio: A Choupana, s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Enderezo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

d) Número previsto de empresas ás cales se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido): –.

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: –.

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 19 de xuño de /2012.

12. Outras informacións: –.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2012

P.D. (Decreto 311/2009, Orde 15.6.2009)
Pablo Torres Arrojo
Director de Recursos Económicos