Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Xoves, 12 de xullo de 2012 Páx. 27872

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 144/2012, do 29 de xuño, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, Camiño Francés, entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino.

O Camiño de Santiago Francés ao seu paso por Galicia é un dos bens singulares máis sobranceiros, prezados e visitados dentro do conxunto do patrimonio cultural galego protexido. Está declarado ben de interese cultural desde 1962, coa categoría de conxunto histórico. En 1993 foi incluído na lista dos bens recoñecidos como patrimonio da humanidade e no ano 1997 recibe por parte do Consello de Europa o recoñecemento de primeiro itinerario cultural europeo. O Parlamento de Galicia, ao ano seguinte da promulgación da Lei do patrimonio cultural de Galicia, aproba a Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago, que establece unha regulación específica para este ben e lle outorga a categoría de territorio histórico.

Segundo a dita Lei 3/1996, correspóndelle a Consellería de Cultura a delimitación dos tramos do Camiño de Santiago, de conformidade co procedemento que se regula no seu artigo 5. Ao abeiro desa disposición, por Resolución do 30 de xullo de 2010 incóase o procedemento para a delimitación da ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño Francés, coa excepción do tramo entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino. O expediente de delimitación remata co Decreto 227/2011, do 2 de decembro (DOG nº 237, do 14 de decembro), polo que se define o trazado do Camiño Francés, se delimita o ámbito do ben de interese cultural e tamén outro ámbito secundario de influencia merecedor dunha protección ambiental adicional á do territorio histórico, denominado zona de amortecemento.

O tramo do Camiño Francés situado entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino, fora incoado con anterioridade mediante Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 29 de outubro de 2007 e sometido a información pública en setembro de 2008 (Resolución da Dirección Xeral do 25 de agosto de 2008, publicada no DOG do 8 de setembro), pero non se acumulou no procedemento incoado en 2010 por ter sido obxecto de recursos contencioso-administrativos, admitidos a trámite, e estar pendente de resolución xudicial no momento da incoación.

Unha vez rematado o expediente de delimitación do Camiño de Santiago Francés ao seu paso por Galicia, e resoltos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia os recursos xurisdicionais pendentes, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural decide darlle continuidade ao expediente incoado en 2007 e, para eses efectos, tras os correspondentes estudos previos, realiza as seguintes actuacións: dar contestación ás alegacións presentadas no período de información pública en 2008, notificar ao concello do Pino unha nova proposta de delimitación do Camiño de Santiago Francés entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, abrir un novo período de información pública durante o prazo de dous meses e solicitar os informes pertinentes dos órganos asesores e consultivos.

O día 29 de marzo a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural acorda notificar ao concello a nova proposta de delimitación e abrir o período de información pública durante o prazo de dous meses, ao que se lle dá publicidade mediante a súa inserción no DOG nº 66, do 4 de abril. Esa resolución, ademais de definir a traza, establece o ámbito do territorio histórico nese tramo, completando así ese expediente de conformidade cos criterios empregados para a delimitación do resto do Camiño Francés, aprobada polo Decreto 227/2011, do 2 de decembro, anteriormente mencionado.

A partir do día seguinte da publicación o expediente exponse para consulta nas dependencias do concello e da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural en Santiago de Compostela. Durante o período de información pública preséntase unha soa alegación, á cal se lle dá a oportuna contestación.

Os informes solicitados aos órganos asesores e consultivos son todos eles favorables á proposta de delimitación. O Comité Asesor do Camiño de Santiago e a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico da Coruña adoptaron o acordo de informala nas súas respectivas sesións do 24 de abril e do 6 de xuño, segundo consta nas correspondentes actas. O mesmo día 6 emite o seu informe a comisión constituída para o efecto na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, e con data do 8 de xuño faino a Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, segundo consta no escrito de remisión asinado polo seu secretario xeral.

Rematada a instrución do procedemento segundo o establecido nas disposicións vixentes, de conformidade co disposto no artigo 5 da Lei de protección dos camiños de Santiago e na Lei do patrimonio cultural de Galicia, cómpre proceder á súa resolución definitiva. Por iso, á vista do que antecede, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de xuño de dous mil doce,

DISPOÑO:

Primeiro. Aprobar a delimitación da ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño Francés, desde o lugar do Amenal ao límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino, segundo os planos do anexo I deste decreto, onde se marca o trazado do camiño e se fixan os límites do territorio histórico que conforma o ben de interese cultural. No anexo II incorpórase o ámbito de amortecemento.

Segundo. Ordenar a inscrición da nova delimitación no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia e notificarllo ao órgano competente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, para o seu coñecemento e para os efectos de inscrición no seu rexistro.

Terceiro. Notificar este acordo ao concello afectado, comunicándolle que ata a aprobación do Plan especial de protección do Camiño Francés previsto na Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago, calquera intervención legalmente permitida que pretenda realizarse dentro do ámbito do ben de interese cultural territorio histórico deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura con carácter previo á concesión da correspondente licenza municipal, e que se deberá proceder á adaptación das previsións urbanísticas neste ámbito.

Cuarto. Instar a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural a que publicite a través da páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o documento completo coa descrición literal deste tramo, características e elementos accesorios, integrándoo co resto da documentación do expediente de delimitación do Camiño Francés.

Disposición derradeira única

Este decreto producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de xuño de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

missing image file

ANEXO Ii

missing image file