Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Mércores, 8 de agosto de 2012 Páx. 31710

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2012, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente de delimitación do Camiño de Santiago Primitivo ou de Ovedo ao seu paso por Galicia.

O Camiño de Santiago foi declarado conxunto histórico-artístico en virtude do Decreto 2224/1962, do 5 de setembro (BOE nº 215, do 7 de setembro), pero sen que se documentase graficamente o seu percorrido. Segundo o decreto, esa declaración comprende «os lugares, edificios e paraxes coñecidos e determinados actualmente e todos aqueles outros que a partir deste momento sexan fixados e delimitadospolo padroado que se crea por este decreto». Porén, a tarefa de delimitación do Camiño non foi acometida ata moitos anos despois polas diferentes comunidades autónomas.

En Galicia a protección do Camiño de Santiago foi obxecto dunha regulación especial con rango de lei. En 1996, o Parlamento galego, en exercicio da competencia asumida ao abeiro da Constitución española e do Estatuto de autonomía, aproba a Lei 3/1996, do 10 maio, de protección dos Camiños de Santiago que, no seu artigo primeiro, dispón «para os efectos da presente lei, enténdese como Camiño de Santiago todas as rutas históricas recoñecidas documentalmente». No número terceiro dese mesmo artigo sinálase como ruta principal o denominado Camiño Francés, e no cuarto lese o seguinte: «as outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de Camiño de Santiago correspóndense coas actualmente coñecidas como Camiño Portugués, Ruta da Prata, Camiño do Norte, Camiño de Fisterra, Camiño Inglés e Ruta do Mar de Arousa e Ulla». O Camiño coñecido baixo a nome de Primitivo ou de Ovedo é unha das dúas variantes do mencionado Camiño do Norte.

O artigo 5 da devandita lei establece o procedemento para a delimitación dos Camiños, que se levará a cabo mediante expediente incoado para o efecto. En virtude do dito artigo, por Acordo de 12 de novembro de 1997, o secretario xeral da Consellería de Cultura e Comunicación Social acorda someter a información pública o expediente de delimitación do Camiño do Norte, ruta de peregrinación polo interior, que percorre os concellos da Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Lugo, Guntín, Friol, Palas de Rei, Toques e Melide, onde entronca coa ruta principal do Camiño de Santiago. O Diario Oficial de Galicia nº 26, do 9 de febreiro de 1998, publica unha corrección de erros, na cal advirte que o que se somete a información pública é o trazado relativo á devandita delimitación. Ese procedemento non foi resolto.

Mediante estudos posteriores revisouse o devandito trazado e procedeuse ao estudo do territorio histórico a el asociado, a efectos da súa delimitación e axeitada protección.

Visto o interese histórico-cultural do Camiño de Santiago Primitivo ou de Ovedo e a necesidade de dar cumprimento ao establecido pola lei, atendendo á proposta de resolución presentada pola Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, de acordo co pronunciamento favorable do Comité Asesor do Camiño de Santiago manifestado na súa reunión do 5 de xullo do ano en curso, en virtude das competencias atribuídas no Decreto 337/2009, do 11 de xuño, modificado polo Decreto 110/2010, do 1 de xullo,

RESOLVO:

Primeiro. Incoar o expediente de delimitación do Camiño de Santiago Primitivo ou de Ovedo, segundo a proposta que se concreta no anexo que se xunta a esta resolución.

Segundo. Acordar a apertura do trámite de información pública por un período de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte á publicación desta resolución no DOG, durante o cal se poderá examinar o expediente na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Edificio Administrativo San Caetano, bloque 3, 2º, Santiago de Compostela), no Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería en Lugo e nas oficinas municipais que en cada concello haxa dispostas para estes efectos.

O expediente estará integrado pola seguinte documentación: o informe-proposta da Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, no cal se dá conta dos antecedentes, marco legal e consideracións técnicas que xustifican a delimitación do trazado e do territorio asociado, a presente resolución de incoación do expediente de delimitación co seu anexo gráfico, e unha separata por concello (en total 9), coa seguinte información sobre a ruta dentro de cada termo municipal: antecedentes históricos, breve xustificación do trazado do camiño proposto e descrición pormenorizada do percorrido, un mapa xeral do estado de conservación do camiño, descrición breve do contorno do ámbito do territorio histórico protexido coa lista de elementos patrimoniais nel situados, cun anexo fotográfico e planos a escala 1:10.000.

Terceiro. Notificar esta resolución aos concellos por cuxos termos discorra o Camiño e anunciala no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2012

José Manuel Rey Pichel
Director xeral do Patrimonio Cultural

ANEXO

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file