Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 23 de agosto de 2012 Páx. 33712

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2012 pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o segundo trimestre de 2012.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas no Diario Oficial de Galicia, expresando o/a beneficiario/a, a finalidade, a contía e a aplicación orzamentaria.

No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios, o beneficiario estará suxeito ás normas de información e publicidade que establece o Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, que fixa as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión.

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso conforme as súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propor para a concesión os proxectos aprobados nos recursos aceptados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Darlle publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o segundo trimestre de 2012, que figura como anexo I.

Segundo. Darlle publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o segundo trimestre de 2012, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2012

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora:

Resolución do 30 de marzo de 2010 (DOG nº 65, do 8 de abril), pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Incrementar e dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma, favorecer o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e lograr o incremento da actividade empresarial e do emprego.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 30.02.E1/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.09.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2010.1.108

Primordial Coaching & Consulting, S.L.

30.4.2012

78.829,99

17.342,60

IG107.2010.1.107

Biba Diferente, S.L.

6.6.2012

97.205,26

24.787,35

IG107.2010.1.84

Jungle World, S.L. (en constitución)

14.6.2012

131.754,43

33.597,38

IG107.2010.1.97

Servicios Asistenciales Riazor, S.L.

14.6.2012

213.280,00

57.052,40

IG107.2010.1.98

Relytec Galicia, S.L.L.

14.6.2012

57.750,87

12.560,81

IG107.2010.1.103

T´uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

14.6.2012

69.711,73

22.133,47

IG107.2010.1.104

Cartuchos y Toners Vigo, S.L.

14.6.2012

79.500,00

16.496,25

IG107.2010.1.116

Oscarube, S.L.

14.6.2012

110.666,10

26.559,86

IG107.2010.1.118

Guys & Dolls, S.L.

14.6.2012

78.516,70

17.273,67

IG107.2010.1.120

Tesla Technologies & Software, S.L.

14.6.2012

51.980,43

15.204,27

IG107.2010.1.132

Tantric Twins, S.L.

14.6.2012

111.292,00

27.823,00

IG107.2010.1.135

Minerva Nursery School, S.L.N.E. (en constitución)

14.6.2012

100.785,70

26.960,17

IG107.2010.1.145

Ogando Fisioterapia, S.L.U.

25.6.2012

211.326,75

43.850,30

Norma reguladora:

Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG nº 155, do 13 de agosto) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Fomentar o dinamismo empresarial na comunidade autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 20.02.E2/10/02.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.08.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG100.2010.1.85

Hispamoldes, S.A.

16.5.2012

1.489.370,00

223.405,50

IG100.2010.1.42

Ourensalia Xestións Medioambientais, S.L.U.

6.6.2012

2.755.910,40

496.063,87

IG100.2010.1.91

Valver, S.L.

6.6.2012

756.600,00

121.056,00

IG100.2010.1.97

Elmega, S.L.

6.6.2012

669.782,00

140.654,22

IG100.2010.1.102

Pizarras Manada Vieja, S.A.

6.6.2012

1.180.000,00

177.000,00

IG100.2010.1.120

Panelship,S.L.U.

6.6.2012

893.558,25

89.355,83

IG100.2010.1.135

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

6.6.2012

296.632,00

44.494,80

IG100.2010.1.21

Marine Instruments, S.A.

14.6.2012

656.480,05

109.632,17

IG100.2010.1.98

Galicia Auto Estampación, S.A.

14.6.2012

4.054.798,20

608.219,73

IG100.2010.1.106

Vidrisol, S.L.

14.6.2012

455.750,00

104.822,50

IG100.2010.1.128

Abelas Alexan, S.L.

14.6.2012

4.126.960,38

652.059,74

Norma reguladora:

Resolución do 1 de febreiro de 2011 (DOG nº 24, do 4 de febreiro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas para a habilitación dunha liña de financiamento específica para os produtores galegos de uva, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as entidades financeiras adheridas.

Finalidade:

Facilitarlles ás pemes galegas produtoras de uva, directamente ou a través das súas asociacións, o financiamento da venda da súa produción ás adegas e demais industrias transformadoras, mediante o desconto ou anticipo bancario de letras de cambio aceptadas, obrigas de pagamento á orde, ou calquera outro documento que poida ser anticipado pola entidade financeira, asinados polos seus clientes para o pagamento de facturas emitidas desde o 1 de setembro de 2010 ata o 31 de marzo de 2011.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 20.01.E5/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

AF037.2011.1.738

Mª del Carmen García Touriño

8.5.2012

1.945,33

63,86

AF037.2011.1.740

Regina Méndez Frieiro

8.5.2012

1.527,48

50,14

AF037.2011.1.741

Manuel Besada Ucha

8.5.2012

1.408,34

46,23

AF037.2011.1.744

José Luis Rodil Meis

8.5.2012

953,81

31,31

AF037.2011.1.754

María Amalia Piñeiro Moldes

8.5.2012

2.469,39

81,07

AF037.2011.1.796

Domínguez Martínez, Carlos

8.5.2012

1.179,45

32,85

AF037.2011.1.36

Santórum Hermida, Miguel Ángel

16.5.2012

5.395,54

89,83

AF037.2011.1.38

Fariña Serén, José

16.5.2012

16.543,62

576,62

AF037.2011.1.96

Castro Castro, Manuel

16.5.2012

26.836,09

943,71

AF037.2011.1.110

Fernández Varela, C.B.

16.5.2012

20.883,91

734,40

AF037.2011.1.129

Cancelo Serantes, Manuel

16.5.2012

26.345,70

926,46

AF037.2011.1.181

Rolindes Serantes Padín

16.5.2012

3.142,46

104,64

AF037.2011.1.276

Fernández Blanca, Francisco A.

16.5.2012

10.867,66

380,48

AF037.2011.1.348

Blanco Villanueva, María Lucía

16.5.2012

8.369,44

285,20

AF037.2011.1.351

Ruel Méndez, Manuel

16.5.2012

3.467,63

118,16

AF037.2011.1.352

Otero Carballa, Antonio

16.5.2012

3.114,34

106,12

AF037.2011.1.353

José Rodil Núñez

16.5.2012

1.914,27

65,23

AF037.2011.1.354

Magdalena Pombo, Carmen

16.5.2012

2.930,11

99,84

AF037.2011.1.355

Castro Méndez, María Esther

16.5.2012

2.387,13

81,34

AF037.2011.1.357

Basdedios Garrido, Albino

16.5.2012

2.513,46

85,64

AF037.2011.1.358

Rodil Meis, Mª Carmen

16.5.2012

1.961,45

66,83

AF037.2011.1.359

Cores González, Isabel

16.5.2012

4.974,77

169,52

AF037.2011.1.360

Silva Gómez, Mª Marcelina

16.5.2012

4.514,99

153,85

AF037.2011.1.362

Costas Piñeiro, Manuel Anibal

16.5.2012

1.015,80

34,45

AF037.2011.1.384

José Besada Martínez

16.5.2012

1.983,04

56,46

AF037.2011.1.392

Alberto Arosa Agraso

16.5.2012

2.996,06

88,10

AF037.2011.1.422

José Manuel Padín Lage

16.5.2012

2.048,55

60,56

AF037.2011.1.423

Dorinda Troncoso Bargiela

16.5.2012

1.904,26

56,29

AF037.2011.1.432

Padín Cores, Carmen

16.5.2012

8.146,52

277,60

AF037.2011.1.433

Piñeiro Borrageiros, Cándida

16.5.2012

7.822,04

266,54

AF037.2011.1.434

Daniel Padín Núñez

16.5.2012

2.318,44

79,00

AF037.2011.1.438

González Quintáns, Digna

16.5.2012

3.500,39

119,82

AF037.2011.1.439

Agra Chaves, Rogelio

16.5.2012

7.807,88

267,27

AF037.2011.1.440

Higinio Fandiño Guzmán

16.5.2012

12.726,51

435,65

AF037.2011.1.441

Jorge Vázquez, María Juventina

16.5.2012

4.509,94

154,38

AF037.2011.1.442

Alba Gondar, Mª Carmen

16.5.2012

1.623,72

55,58

AF037.2011.1.443

Abuín Piñeiro, José Manuel

16.5.2012

1.776,17

60,80

AF037.2011.1.444

Alfredo Rodiño Bemposta

16.5.2012

12.612,17

431,73

AF037.2011.1.445

Villanueva Pérez, Olimpia

16.5.2012

21.794,14

746,05

AF037.2011.1.446

Manuel Sampedro González

16.5.2012

1.570,14

53,74

AF037.2011.1.447

Escudeiro Rial, Jacobo

16.5.2012

7.133,66

244,19

AF037.2011.1.448

José Luis Martínez Chaves

16.5.2012

5.796,94

198,44

AF037.2011.1.449

Franco Fariña, Luís María

16.5.2012

9.531,60

326,28

AF037.2011.1.450

Rosal Viñas, Manuel

16.5.2012

9.548,89

326,87

AF037.2011.1.549

María Dolores Tourió Camiña

16.5.2012

2.788,62

85,48

AF037.2011.1.560

Luis García Meaño

16.5.2012

2.834,62

87,77

Norma reguladora:

Resolución do 24 de febreiro de 2012 (DOG nº 41, do 28 de febreiro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas á internacionalización das empresas galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Facilitar a internacionalización da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que non só non perdan a súa presenza nos mercados exteriores senón que a incrementen, poñendo ao seu alcance liñas de axuda financeiras que apoien a súa presenza exterior, ampliando o número de países receptores das exportacións galegas e a diversificación dos sectores exportadores.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 40.01.E3/10/01.656800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.08, actuación 5.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG110.2012.1.13

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

18.4.2012

21.035,43

14.724,80

Norma reguladora:

Resolución do 29 de febreiro de 2012 (DOG nº 49, do 9 de marzo) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007-2013.

Finalidade:

Facilitarlles ás empresas galegas a prospección e o acceso a novos mercados poñendo ao seu alcance axudas para a contratación de profesionais especialistas en internacionalización empresarial, conseguindo, ao mesmo tempo, a formación de especialistas en comercio exterior e a súa incorporación ao mercado laboral.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 40.01.E3/10/01.651700 e 40.01.E3/10.1.651800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e estarán cofinanciadas nunha porcentaxe do 80 % polo Fondo Social Europeo, no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007/2013, eixe 1, tema prioritario 62.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG166.2012.1.1

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

6.6.2012

18.000,00

12.600,00

IG166.2012.1.2

Netex Knowledge Factory, S.L.

6.6.2012

18.000,00

12.600,00

IG166.2012.1.3

Asociación Comercial Inmobiliaria Gallega en el Exterior (Acigex)

6.6.2012

117.249,42

75.000,00

IG166.2012.1.4

Mieles Anta, S.L.

6.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.5

Congalsa, S.L.

6.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.6

Proyestegal, S.L.

6.6.2012

33.333,33

25.000,00

IG166.2012.1.7

Ingeniería Insitu, S.L.

6.6.2012

33.333,33

23.333,33

IG166.2012.1.9

Peixe Software, S.L.N.E.

6.6.2012

10.000,00

7.000,00

IG166.2012.1.12

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

6.6.2012

20.000,00

15.000,00

IG166.2012.1.13

Estudios Mega, S.L.

6.6.2012

16.043,28

11.230,30

IG166.2012.1.14

Sai Calidad, S.L.

6.6.2012

7.500,00

5.625,00

IG166.2012.1.15

Mar de Envero, S.L.

14.6.2012

21.000,00

14.700,00

IG166.2012.1.17

Lógica Equipamientos Integrales, S.L.

14.6.2012

25.000,00

17.500,00

IG166.2012.1.18

Francisco Muñiz e Hijos, S.A.

14.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.20

Acluxega - Asociación Clúster Xeotermia Galega

14.6.2012

99.999,00

64.999,35

IG166.2012.1.21

Vilarvin, S.L.

14.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.23

Apetamcor (Asoc. Emp. de Transportes de Mercaderías)

14.6.2012

60.000,00

42.000,00

IG166.2012.1.28

Stilinea Cocinas, S.A.

14.6.2012

20.000,00

14.000,00

IG166.2012.1.32

Fundación CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)

14.6.2012

81.692,31

52.500,00

IG166.2012.1.33

Coyfor, S.A.

14.6.2012

14.000,00

10.500,00

IG166.2012.1.34

Clúster Gallego de la Industria y Servicios Energías Renovables

14.6.2012

62.350,00

43.530,00

IG166.2012.1.35

Industrias y Talleres Franco, S.L.

14.6.2012

20.000,00

15.000,00

IG166.2012.1.37

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

14.6.2012

75.000,00

52.500,00

IG166.2012.1.39

Macraut Ingenieros, S.L.

14.6.2012

35.000,00

24.500,00

IG166.2012.1.40

Femxa Formación, S.L.

14.6.2012

30.000,00

21.000,00

IG166.2012.1.41

Confederación Industrias Textiles de Galicia

14.6.2012

25.000,00

18.750,00

IG166.2012.1.42

Rivera Europe Trading, S.L.

14.6.2012

18.000,00

12.600,00

IG166.2012.1.44

Confirmsign, S.L.

14.6.2012

16.500,00

11.550,00

IG166.2012.1.45

Asociación Textil de Galicia

14.6.2012

100.500,00

65.125,00

IG166.2012.1.46

Confecciones M.R.F., S.A.

14.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.50

Lámparas Miño, S.L.

14.6.2012

24.000,00

18.000,00

IG166.2012.1.52

Pycflorga, S.L.

14.6.2012

19.000,00

13.300,00

IG166.2012.1.55

Ingenia, Actividades de Ingeniería y Obra Civil, S.L.U.

14.6.2012

17.404,94

12.183,46

IG166.2012.1.56

Sagres, S.L.

14.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.60

Vitivinícola Arousana, S.C.G.

14.6.2012

20.000,00

14.000,00

IG166.2012.1.62

Jealfer, S.A.

14.6.2012

21.428,57

15.000,00

IG166.2012.1.68

Técnica Comercial Agropecuaria Gallega, S.L.U.

14.6.2012

19.057,92

13.340,54

IG166.2012.1.69

Antalsis, S.L.

14.6.2012

35.714,29

25.000,00

ANEXO II

Norma reguladora:

Resolución do 30 de marzo de 2010 (DOG nº 65, do 8 de abril) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Incrementar e dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma, favorecer o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e lograr o incremento da actividade empresarial e do emprego.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 30.02.E1/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.09.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2010.1.87

Pandellino Bakery, S.L.

25.6.2012

89.779,46

21.995,97

IG107.2010.1.112

Neumáticos Milocho, S.L.

25.6.2012

530.876,31

108.829,64

Norma reguladora:

Resolución do 15 de abril de 2010 (DOG núm. 80, do 29 de abril) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas, en parte cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Promover a reflexión, a análise e a toma de medidas nas pemes da Comunidade Autónoma galega estimulando a execución de proxectos dirixidos a preparar a reorientación dos negocios e a mellora da competitividade futura.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 30.02.E4/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e están cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.09.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG174.2010.1.39

Autos Lemos, S.L.

25.6.2012

46.092,63

12.099,32

Norma reguladora:

Resolución do 17 de decembro de 2010 (DOG nº 247, do 27 de decembro) pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva e trámite anticipado de gasto, as axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas.

Finalidade:

Promover a reflexión, a análise e a toma de medidas nas pemes da Comunidade Autónoma galega estimulando a execución de proxectos dirixidos a preparar a reorientación dos negocios e a mellora da competitividade futura.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 30.02.E4/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 2.09, actuación 2.09.5, nunha porcentaxe do 70 %.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG174.2010.2.28

TCNLXC Sistemas, S.L.L.

25.6.2012

43.000,00

10.750,00

IG174.2010.2.86

Sociedad Gestora Pazos de Galicia, S.L.

25.6.2012

70.356,00

20.227,35

IG174.2010.2.113

Cartogalicia, S.L.

25.6.2012

73.515,00

19.113,90

Norma reguladora:

Resolución do 31 de xaneiro de 2011 (DOG nº 22, do 2 de febreiro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas á internacionalización das empresas galegas.

Finalidade:

Facilitar a internacionalización da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que non só non perdan a súa presenza nos mercados exteriores senón que a incrementen, poñendo ao seu alcance liñas de axudas financeiras que apoien a súa presenza exterior, ampliando o número de países receptores das exportacións galegas e a diversificación dos sectores exportadores.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 40.01.E3/10/01.656700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG110.2011.1.69

Hermanos Rodríguez Gómez, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.75

Conservera Gallega, S.A.

3.4.2012

8.797,84

4.398,92

IG110.2011.1.369

Dinak, S.A.

3.4.2012

30.000,00

15.000,00

IG110.2011.1.371

Dinak, S.A.

3.4.2012

20.230,18

10.115,09

IG110.2011.1.724

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.725

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

3.500,00

1.750,00

IG110.2011.1.726

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.727

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.729

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.730

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

3.500,00

1.750,00

IG110.2011.1.732

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

3.4.2012

5.500,00

2.750,00

IG110.2011.1.572

Myanmar Gold, S.L.

20.4.2012

6.839,85

3.419,92

IG151.2011.1.269

Mazuli, S.L.

3.4.2012

4.500,00

2.250,00

IG151.2011.1.139

Blusens Technology, S.L.

20.4.2012

6.000,00

3.000,00

IG151.2011.1.197

Meyr 2002, S.L.

20.4.2012

2.000,00

1.000,00

IG151.2011.1.326

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

20.4.2012

21.645,68

10.822,84

IG172.2011.1.293

Archivo 2000

3.4.2012

17.251,00

8.625,50

IG172.2011.1.302

Mazuli, S.L.

3.4.2012

15.600,00

7.800,00

IG172.2011.1.185

Dayfer, S.L.

20.4.2012

48.200,00

24.100,00

IG172.2011.1.118

Studio Masscob, S.L.

27.4.2012

12.000,00

6.000,00

IG172.2011.1.207

Pilotes Posada, S.A.

27.4.2012

7.000,00

3.500,00

IG172.2011.1.55

Patricia Avendaño, S.A.

8.5.2012

60.000,00

30.000,00

IG172.2011.1.193

Proquideza, S.L.

8.5.2012

2.980,00

1.490,00

IG172.2011.1.336

Netbiblo, S.L.

24.5.2012

25.000,00

12.500,00

IG172.2011.1.17

Casas Rústicas Santaeulalia, Limitada

25.6.2012

11.800,00

5.900,00

IG173.2011.1.9

Netbiblo, S.L.

20.4.2012

8.200,00

4.100,00

IG173.2011.1.8

European Green Power, S.L.

24.5.2012

20.100,00

10.050,00

Norma reguladora:

Resolución do 10 de marzo de 2011 (DOG núm. 63, do 30 de marzo) pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Finalidade:

Incrementar a capacidade innovadora das pemes como medio para aumentar a súa competitividade, contribuir ao seu crecemento sustentable e, na súa consecuencia, favorecer o emprego e a xeración de riqueza.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 30.01.E4/10/02.656450 e 30.01.E4/10/02.656700 dos orzamentos e estarán cofinanciadas nunha porcentaxe do 70 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no tramo da Administración xeral do Estado do Programa operativo Galicia 2007/2013, que corresponde ao eixe E2, tema prioritario 2.09, actuación Programa Innoempresa, ou ben, dependendo do orzamento dispoñible para a súa execución, polo tramo da Administración autonómica do Programa operativo Galicia 2007/2013, que corresponde ao eixe E2, tema prioritario 2.09, actuación 5.

Nº expediente

Nome/razón social

Data de resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG127.2010.2.70

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago

3.4.2012

290.727,67

107.843,84

IG127.2010.2.271

Servicio de Mantenimiento Sistemas y Aplicaciones, S.L.

3.4.2012

15.490,00

6.078,28

IG127.2010.2.276

Naturgalia, S.L.

3.4.2012

12.700,00

4.648,20

IG127.2010.2.363

Sánchez Piñeiro, S.L.

18.4.2012

21.000,00

7.778,40

IG127.2010.2.86

Corporación de Comunicaciones, S.L.

20.4.2012

21.000,00

8.379,00

IG127.2010.2.361

Galipol, S.L.

6.6.2012

21.000,00

7.778,40

IG128.2010.2.25

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago

3.4.2012

227.500,97

86.462,48

IG128.2010.2.111

Cámara de Comercio e Industria de Ourense

20.4.2012

215.400,00

85.560,00

IG133.2010.2.288

Maxistands Nuevo Diseño, S.L.L.

18.4.2012

9.105,00

3.824,10

IG133.2010.2.75

Electricidad Raída, S.L.

27.4.2012

6.945,00

2.458,53