Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 23 de agosto de 2012 Páx. 33724

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 7 de agosto de 2012 pola que se resolve o concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

Mediante a Orde do 7 de xuño de 2012 convocouse concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

En aplicación do disposto no artigo 9.1 da referida orde de convocatoria, esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública, no anexo desta orde, a adxudicación definitiva dos postos obtidos no concurso público convocado pola referida orde.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 9.3 da citada orde, as persoas docentes que resulten seleccionadas por esta convocatoria serán nomeadas en réxime de comisión de servizos, e con reserva do posto de traballo de orixe, por períodos anuais, renovables ata un máximo de seis anos, e ao final de cada período anual establecerase un proceso de avaliación sobre o exercicio das súas funcións que determinará a súa continuidade ou non.

Terceiro. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Concurso de méritos para a cobertura de postos de directores de centros
de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación
e recursos

DNI

Tipo de
centro

Praza

Total baremo

Persoa proposta

44811156A

CAFI

CAFI Científica/tecnolóxica e social

12,30

Calvo

Mallón

Jesús Manuel

33289191A

CAFI

CAFI Formación e innovación

11,68

Vieites

Salvado

María Carmen

33858800V

CAFI

CAFI Formación e innovación

16,31

López

Becerra

Eva

33258631X

CAFI

CAFI Formación profesional

13,56

Varela

Tato

María Esther

CAFI

CAFI Formación profesional

 

Vacante

35324207W

CAFI

CAFI Formación profesional

12,30

Pidre

Mosquera

José Manuel

33293880T

CAFI

CAFI Infantil e primaria

10,03

Río

Rey

Marta

77402836Q

CAFI

CAFI Infantil e primaria

11,52

Diz

Iglesias

Mónica

34987872L

CAFI

CAFI Linguas

8,76

Rodríguez

Pérez

Juan Carlos

77594956V

CAFI

CAFI Linguas

12,19

González

Cruz

Ana Isabel

78788668Y

CAFI

CAFI Linguas

16,75

Lago

Leis

Juan José

CAFI

CAFI Organización escolar e diversidade

 

Vacante

79313706T

CAFI

CAFI Organización escolar e diversidade

13,95

Barallobre

Ferreño

Yolanda

32840596T

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

16,06

Vaamonde

García

Mar

33228094V

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

16,71

Armada

Rodríguez

José Alberto

33269724V

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

18,53

Lojo

Davila

Jesús

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

 

Vacante

35318004D

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

13,90

Gulín

Díaz

Pablo

35449693T

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

17,15

Vicente

Rodríguez

José Antonio

46900325J

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

14,24

Casado

Pérez

Juan

79314682X

CAFI

CAFI Tecnoloxías da información e comunicación

12,65

Penide

López

María Victoria

76349142K

CFR

A Coruña (Vimianzo). Tecnoloxías da información e comunicación

11,35

Lado

García

Pedro

32413849H

CFR

A Coruña. Científica e tecnolóxica

14,98

Miguélez

Pose

Isabel María

32669828F

CFR

A Coruña. FP

16,06

Penelas-Cortés

Bellas

María Montserrat

33288875D

CFR

Ferrol. Tecnoloxías da información e comunicación

14,85

De Castro

Miguel

Miguel Carlos

CFR

Lugo. Dirección

 

Vacante

35318411W

CFR

Pontevedra. Artística e deportiva

12,10

Arís

Arribas

Ramón

33840602N

CFR

Vigo. FP

16,20

Galán

Pardo

José Carlos

36044889W

CFR

Vigo. Linguas estranxeiras

15,10

Pazos

Oya

Concepción

36071833J

CFR

Vigo. Linguas estranxeiras

17,00

Otero

Bouzada

Mónica

34951270X

CFR

Vigo. Lingüística e social

16,25

Fernández

Ruíz

Luis María

34946253F

CFR

Vigo. Organización escolar e diversidade

17,66

Vaz

Dapía

María del Carmen

33300500L

SFP

SFP Asesor/a técnico/a docente en formación

11,49

Iglesias

Moscoso

Leticia

SFP

SFP Asesor/a técnico/a docente en rexistro de formación

 

Vacante

SFP

SFP Asesor/a técnico/a docente en tecnoloxías da información e a comunicación

 

Vacante