Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 27 de agosto de 2012 Páx. 34008

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se adxudican as prazas dos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras, convocadas mediante a Orde do 30 de abril de 2012, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde do 30 de abril de 2012 (DOG nº 91, do 14 de maio) establece as bases que regulan a convocatoria –en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade– de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras.

Logo de ver o informe e a proposta de resolución remitidos pola Comisión de Valoración constituída ao abeiro do artigo 9 da dita orde, acompañados da aceptación expresa por parte dos candidatos propostos, este secretario xeral, en uso das facultades que, en virtude da disposición adicional única da mencionada Orde do 30 de abril de 2012, lle son delegadas,

DISPÓN:

Artigo 1

Aprobar definitivamente a relación de admitidos que se especifican no anexo I, con indicación da orde de preferencia das prazas solicitadas polos candidatos presentados.

Artigo 2

Aprobar definitivamente as relacións de excluídos e desistidos que se especifican nos anexos II e III, respectivamente, con indicación da causa que orixina a súa exclusión ou desistencia.

Artigo 3

Nomear lectores/as de lingua, literatura e cultura galegas, con destino nas universidades que se especifican e coas condicións establecidas na orde da convocatoria, as persoas relacionadas no anexo IV.

Artigo 4

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o/a titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2012

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

Anexo I
Relación de admitidos

Apelidos e nome

Universidade/s solicitada/s (orde de preferencia)

1

Barbero Patiño, Daniel

Cork

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Sorbona-París III

2

Besteiro Balado, Noelia

Sorbona-París III

 

 

 

3

Blanco Matalobos, Patricia

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

País Vasco

Federal de Bahía

4

Cañizo Lado, Antía

The Queen’s College, Oxford

Cork

Birmingham

 

5

Castro Gay, Nuria

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

Sorbona-París III

6

Ces Ares, Ana

País Vasco

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

Cork

7

Cid Pallares, Rubén

País Vasco

 

 

 

8

Cruces Troncoso, Tamara

Sorbona-París III

 

 

 

9

Curros Ferro, María

The Queen’s College, Oxford

Cork

Birmingham

Sorbona-París III

10

Díaz Díaz, Pilar

Cork

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

Sorbona-París III

11

Díaz Paz, María Regina

Federal de Bahía

Sorbona -París III

Cork

The Queen’s College, Oxford

12

Dourado Fernández, Rocío

País Vasco

Cork

 

 

13

Estévez Costa, Lucía

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

Cork

 

14

Estévez Hernández, Henrique Salvador

País Vasco

The Queen’s College, Oxford

Federal de Bahía

 

15

Fernández Pazo, Noa

Federal de Bahía

 

 

 

16

Ferreiro Barreiro, Bárbara

Birmingham

Cork

País Vasco

Federal de Bahía

17

Fouce Cousido, Sabela

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

Sorbona-París III

18

Gil Rodríguez, Iriana

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

Sorbona-París III

19

González Rosendo, Elisa

Cork

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

 

20

Lareu Riveiro, Ramón Ángel

País Vasco

 

 

 

21

López Fernández, Laura

País Vasco

Cork

Federal de Bahía

Sorbona-París III

22

López Serrapio, Paloma

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

 

 

23

Lourido Hermida, Isaac

País Vasco

Sorbona-París III

 

 

24

Nión Cancela, María

Cork

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Sorbona-París III

25

Outeiro Suárez, Vicenta María

País Vasco

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

26

Paramá Ferreiro, Natividad

País Vasco

The Queen’s College, Oxford

Cork

Birmingham

27

Pardo Amado, Diego

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

 

 

28

Paz Lafuente, Francisco David

País Vasco

 

 

 

29

Pazo Rodríguez, Pilar

Sorbona-París III

 

 

 

30

Penelas Devesa, Patricia María

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

 

 

31

Rodríguez Lorenzo, David

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

Federal de Bahía

32

Salgueiro González, Alfonso

The Queen’s College, Oxford

Birmingham

Cork

Federal de Bahía

33

Sobral Vázquez, Sonia

Cork

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

País Vasco

34

Solís Cortizas, María Vanesa

País Vasco

Federal de Bahía

 

 

35

Valiño Bouzas, Eva

Cork

Birmingham

The Queen’s College, Oxford

 

36

Vázquez Pereira, Gonzalo

Sorbona-París III

Anexo II
Relación de excluídos

Apelidos e nome

Motivo

1

Alonso Comesaña, Silvia

Non achega a certificación académica persoal nas condicións exixidas. Art. 6.2

2

Castillo Velasco, Eduard del

Non foi posible practicar a notificación do requirimento no enderezo indicado na solicitude

3

Collazo Gómez, Cristina

Non foi posible practicar a notificación do requirimento no enderezo indicado na solicitude

4

Crespo Rodríguez, Beatriz

Presentación da solicitude fóra de prazo. Art. 8.1

5

Cruces Troncoso, Tamara

Excluída para as universidades do País Vasco e Federal de Bahía por non acreditar a titulación exixida. Art. 2.1

6

Fernández Santomé, Cecilia

Non acredita a titulación exixida. Art. 2.1

7

Xaneiro Caramés, Rafael

Incumpre o requisito do límite de idade. Art. 2.1

Anexo III
Relación de desistidos

Apelidos e nome

Motivo

1

Blanco Matalobos, Patricia

Non se presenta á fase de entrevista para a Universidade Federal de Bahía. Art. 10.3

2

Carballa Pérez, Tania

Non achega a documentación requirida. Art. 8.2

3

Castro González, Inmaculada

Non achega a documentación requirida. Art. 8.2

4

Fente Parada, Antonio

Non achega a documentación requirida. Art. 8.2

5

Gil Rodríguez, Iriana

Non se presenta á fase de entrevista para a Universidade da Sorbona-París III. Art. 10.3

6

González Rosendo, Elisa

Non se presenta á fase de entrevista para as universidades de The Queen’s College, Birmingham e Cork. Art. 10.3

7

Outeiro Suárez, Vicenta María

Non se presenta á fase de entrevista para a Universidade do País Vasco. Art. 10.3

8

Pazo Rodríguez, Pilar

Non se presenta á fase de entrevista para a Universidade da Sorbona-París III. Art. 10.3

Anexo IV
Adxudicación de lectorados

Universidade

Apelidos e nome

NIF

Universidade do País Vasco

Dourado Fernández, Rocío

34637729M

Universidade da Sorbona-París III

Vázquez Pereira, Gonzalo

77409123R

Universidade de Birmingham

López Serrapio, Paloma

53163337X

The Queen’s College, Oxford

Pardo Amado, Diego

46914021R

Universidade de Cork

Cañizo Lado, Antía

79315431T

Universidade Federal de Bahía

Rodríguez Lorenzo, David

32697441C