Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 163 Martes, 28 de agosto de 2012 Páx. 34497

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e ordinario, da subministración sucesiva de cobertura cirúrxica (MS-EIS1-12-026).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 24 de setembro de 2012.

1) Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2) Enderezo: A Choupana, s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Teléfono: 981 95 02 60.

5) Telefax: 981 95 09 85.

6) Correo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día do prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: MS-EIS1-12-026.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración sucesiva de cobertura cirúrxica para a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (para o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela e para o Hospital da Barbanza).

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: véxanse os pregos.

d) Lugar de execución/entrega: a entrega realizarase no lugar indicado polo Servizo de Compras e Subministracións.

1) Domicilio: Complexo Hospitalario Universitario, A Choupana, s/n.

2) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

a) Prazo de execución/entrega: 12 meses, computados desde a data da súa formalización.

b) Admisión de prórroga: si.

c) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): _.

d) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 33141000-0.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 643.008,11 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 238.151,15 euros. Importe total: 257.203,24 euros.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: si; véxanse os pregos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso: _.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos: _.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 24 de setembro de 2012.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

2) Domicilio: A Choupana, s/n.

3) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4) Enderezo electrónico: susana.carro.varela@sergas.es

d) Número previsto de empresas que se pretende invitar para presentaren ofertas (procedemento restrinxido): _.

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: _.

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 6 de agosto de 2012.

12. Outras informacións: _.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2012

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela