Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38298

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 26 de setembro de 2012 pola que se crean dous rexistros auxiliares do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia adscrito a esta consellería.

O Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 8 que se poderán crear oficinas de rexistro auxiliares vinculadas á Oficina de Rexistro Xeral cando a distribución xeográfica, o volume ou a natureza das actividades dun órgano, servizo ou unidade o aconsellen.

A creación dos rexistros auxiliares farase por orde da consellería competente en materia de administracións públicas por proposta da consellería ou entidade que corresponda e logo de informe da Oficina de Rexistro Xeral.

A Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Traballo e Benestar, mediante escrito de 14 de setembro de 2012, solicita a creación de dous rexistros auxiliares do Rexistro Xeral con motivo do volume de traballo e da dispersión dos centros de traballo da citada xefatura territorial.

Tendo en conta a anterior situación, cómpre a creación dun rexistro auxiliar dependente do Rexistro Xeral na avenida da Habana 81, baixo, 32004 Ourense, e doutro rexistro auxiliar na avenida do Parque s/n, 32500 O Carballiño.

Polo exposto e en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1

Créanse os rexistros auxiliares do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, adscrito á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, seguintes:

Rexistro Auxiliar do Servizo de Xuventude e Voluntariado na avenida da Habana 81, baixo, 32004 Ourense.

Rexistro Auxiliar da Residencia de Tempo Libre do Carballiño na avenida do Parque s/n, 32500 O Carballiño.

Artigo 2

Os rexistros auxiliares creados pola presente orde rexeranse polas disposicións contidas no Decreto 191/2011, do 22 de setembro, e estarán conectados á rede privada de voz e datos da Xunta de Galicia (SXPA).

Disposición derradeira primeira

O establecido nesta orde non suporá incremento de gasto.

Disposición derradeira segunda

Os rexistros auxiliares comezarán a súa actividade a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira terceira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2012

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza