Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2012 Páx. 38522

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011/12.

Tendo en conta as solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 28 de maio de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011-2012, no marco da aplicación orzamentaria 15.01.423A.481.0 (programa 2011-00372), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012 polo importe total de 700.000,00 euros, e vista a proposta formulada pola comisión avaliadora e elevada a esta secretaría xeral técnica, por conduto da súa presidenta, resolvo o seguinte:

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as, que a continuación se detallan (anexo).

Segundo. Denegarlle a axuda ás seguintes ANPAS.

Á ANPA CEIP Lamas de Abade porque non se pode considerar que teña a condición de beneficiario que define o artigo 4 da orde, posto que non emprega as formas de xestión do comedor previstas nese artigo.

Á ANPA Nosa Señora do Carme-CEIP de Aguiño-Ribeira porque presentou a solicitude da axuda fóra do tempo establecido na orde da convocatoria.

Terceiro. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 15.01.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

Cuarto. Establécese un novo período para presentar a documentación xustificativa da axuda concedida que abranguerá os quince días naturais seguintes ao da publicación no DOG da resolución de concesión das axudas.

Quinto. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notifíquese esta resolución aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2012

P.D. (Orde do 25 de xaneiro de 2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

Anexo

Entidade

CIF

Orzamento

Baremo

Axuda

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

14.053,52 €

17

1.568,86 €

ANPA do CEIP Apostólo Santiago

G15041304

14.258,69 €

14

1.310,86 €

Federación Provincial Anpas A Coruña

G15042617

851.857,10 €

15

83.908,82 €

ANPA CEIP Ramón Cabanillas

G15048655

72.432,13 €

17

8.085,93 €

ANPA Athenea

G15049794

59.500,00 €

15

5.860,81 €

ANPA Manuel Murguía

G15059199

24.082,87 €

15

2.372,19 €

ANPA Mar do Orzán

G15059272

151.653,37 €

14

13.942,15 €

ANPA A Cubela

G15059371

127.518,25 €

11

9.211,17 €

ANPA López Ferreiro

G15059413

174.288,42 €

11

12.589,57 €

ANPA Concepción Arenal

G15059421

70.063,50 €

11

5.060,97 €

ANPA do CEIP de Roxos

G15059470

37.250,00 €

15

3.669,16 €

ANPA Quintán

G15059538

72.628,00 €

17

8.107,79 €

ANPA Ponte dos Brozos

G15059553

174.289,00 €

9

10.300,59 €

ANPA Berbiriana

G15059819

43.593,00 €

15

4.293,96 €

ANPA Monte dos Postes

G15059918

91.875,05 €

17

10.256,43 €

ANPA Valle-Inclán

G15069057

172.601,60 €

9

10.200,86 €

ANPA A Granxa

G15115124

33.797,03 €

20

4.438,72 €

ANPA Napabán

G15138027

22.638,00 €

15

2.229,87 €

ANPA Albor

G15138159

78.638,51 €

13

6.713,18 €

ANPA Valdexería

G15138571

3.458,46 €

12

272,53 €

ANPA Cobas

G15140478

35.274,15 €

15

3.474,54 €

ANPA O Areal

G15170392

14.371,00 €

15

1.415,56 €

ANPA Faro

G15219728

53.817,75 €

20

7.068,14 €

ANPA Bidueiro

G15244205

111.718,22 €

9

6.602,62 €

ANPA do CEIP Emilio González López

G15256837

23.668,40 €

11

1.709,67 €

ANPA do CEIP Luís Seoane

G15265051

83.603,28 €

17

9.333,01 €

ANPA Castelao

G15270432

42.140,56 €

15

4.150,89 €

ANPA do CEIP Centieiras

G15280647

10.774,11 €

13

919,76 €

ANPA Rasa

G15283336

110.065,25 €

17

12.287,08 €

ANPA A Ferradura

G15310667

207.787,26 €

9

12.280,36 €

ANPA O Ramo

G15314123

2.804,90 €

12

221,04 €

ANPA Santa Uxía de Ribeira

G15315690

29.218,97 €

13

2.494,35 €

ANPA do CEIP Joaquín Rodríguez Otero

G15327018

13.710,00 €

13

1.170,39 €

ANPA Ventorrillo

G15328941

14.235,00 €

13

1.215,21 €

ANPA Castrillón

G15398084

101.101,82 €

11

7.303,00 €

ANPA Landras

G15413560

10.360,20 €

14

952,46 €

ANPA do CEIP de Ortigueira

G15422694

17.916,20 €

13

1.529,46 €

ANPA Fontela

G15436090

79.488,45 €

17

8.873,66 €

ANPA Alen

G15445919

59.472,00 €

15

5.858,05 €

ANPA Burgo das Nacións

G15554173

17.244,60 €

15

1.698,61 €

ANPA do CEIP de Frións

G15559198

11.156,74 €

15

1.098,95 €

ANPA Rosalía de Castro

G15650328

14.308,50 €

12

1.127,52 €

ANPA Sarela

G15650815

23.116,00 €

15

2.276,95 €

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

11.887,50 €

15

1.170,93 €

ANPA Miguel Hernández

G15744857

40.964,48 €

11

2.959,03 €

ANPA Agarimo

G15884182

70.870,80 €

13

6.050,07 €

ANPA do CEIP Antonio Pedrosa Latas

G27019058

20.493,06 €

15

2.018,59 €

ANPA do EEI San Roque

G27019082

32.304,21 €

15

3.182,00 €

ANPA Padre Feijoo

G27019371

8.933,06 €

19

1.114,56 €

ANPA do CEIP Vista Alegre

G27030154

25.432,83 €

15

2.505,16 €

ANPA do CEIP Virxe do Carme de Burela

G27140904

39.267,49 €

11

2.836,45 €

ANPA do CEIP de San Cosme de Barreiros

G27304575

8.865,35 €

11

640,38 €

Federación de Anpas As Burgas Ourense

G32009037

603.882,12 €

13

51.551,95 €

ANPA do CEIP O Couto

G32011314

80.530,48 €

13

6.874,69 €

ANPA Curros Enríquez

G32013138

49.612,50 €

15

4.886,88 €

ANPA do CEIP Mestre Vide

G32124471

17.722,25 €

11

1.280,15 €

ANPA O Picoto

G36011096

14.528,00 €

14

1.335,62 €

ANPA Pena de Francia

G36014611

34.542,00 €

20

4.536,56 €

ANPA do CEP Altamira

G36017473

30.828,00 €

15

3.036,59 €

Federación Provincial Anpas Pontevedra

G36020311

719.599,44 €

8,69

41.063,90 €

ANPA do CEIP Espiñeira

G36022986

10.188,85 €

13

869,80 €

ANPA San Xinés

G36023117

12.577,50 €

12

991,12 €

ANPA Bolboreta

G36023125

37.772,82 €

16

3.968,71 €

ANPA Penedos

G36024040

13.982,43 €

15

1.377,28 €

ANPA O Baño

G36029569

23.864,00 €

16

2.507,34 €

ANPA Diomedes

G36029924

15.497,50 €

20

2.035,36 €

ANPA Os Muíños

G36035855

25.080,00 €

15

2.470,41 €

ANPA Chans de Randufe

G36035921

11.998,77 €

16

1.260,68 €

ANPA do CEIP de Cedeira

G36037166

21.192,76 €

18

2.505,01 €

ANPA Atalaia

G36039436

20.163,40 €

17

2.250,93 €

ANPA A Lagoa

G36044675

19.730,93 €

16

2.073,09 €

ANPA Cabo Udra

G36047835

3.835,10 €

10

251,84 €

ANPA Raúl Boullosa Estévez

G36053171

12.421,22 €

14

1.141,94 €

ANPA O Cruceiro

G36056448

25.891,20 €

15

2.550,31 €

ANPA do CEIP Valle Inclán

G36104347

48.015,65 €

17

5.360,20 €

ANPA Araes

G36105054

37.268,25 €

19

4.649,88 €

ANPA Cela e Pereiras do CEIP Atín-Cela

G36119659

12.077,20 €

11

872,39 €

ANPA Riomaior

G36120541

15.399,72 €

16

1.618,01 €

ANPA As Olivas

G36122257

45.666,00 €

15

4.498,15 €

ANPA do CEIP As Bizocas

G36122877

11.252,88 €

15

1.108,42 €

ANPA A Muralla

G36128718

16.687,20 €

19

2.082,03 €

ANPA do CEIP Nazaret

G36128973

24.940,00 €

18

2.947,94 €

ANPA A Pedra

G36129765

30.175,70 €

11

2.179,71 €

ANPA CPI Julia Becerra Malvar

G36130482

83.230,00 €

18

9.837,89 €

ANPA Viñas Blancas

G36131522

33.250,00 €

16

3.493,50 €

ANPA Arroás

G36135341

17.969,40 €

15

1.770,00 €

ANPA Amor Ruibal

G36142818

25.262,72 €

14

2.322,51 €

ANPA do CEIP do Hío

G36148666

7.981,16 €

17

890,97 €

ANPA Negueiros

G36149979

16.800,00 €

15

1.654,82 €

ANPA Picariños

G36154508

47.517,28 €

12

3.744,40 €

ANPA A Pena do Equilibrio

G36156891

24.353,00 €

13

2.078,96 €

ANPA Sta. Mariña Dozo

G36157519

3.302,92 €

10

216,90 €

ANPA do CEIP de Oca

G36169191

10.538,26 €

18

1.245,64 €

ANPA Entrevalos

G36169928

21.506,78 €

15

2.118,44 €

ANPA do CEIP de Petelos

G36174753

22.078,72 €

15

2.174,78 €

ANPA do CEIP Mestre Valverde Mayo

G36174837

27.927,90 €

18

3.301,11 €

ANPA Golfiños

G36183101

13.026,00 €

13

1.112,00 €

ANPA Porto-Cabeiro

G36191682

9.752,25 €

12

768,49 €

ANPA O Xunqueiro

G36209930

28.297,50 €

13

2.415,69 €

ANPA A Igrexa-Chapela

G36210250

11.932,50 €

13

1.018,65 €

ANPA A Ruza

G36366896

5.487,67 €

14

504,51 €

ANPA A Gamela

G36450401

81.707,25 €

16

8.584,80 €

ANPA Santa Marina de Vincios

G36628022

26.880,00 €

15

2.647,71 €

ANPA Fontes Baíña

G36681856

11.560,00 €

15

1.138,67 €

ANPA O Catañal

G36682292

63.553,34 €

13

5.425,39 €

ANPA San Miguel de Peitieiros

G36709178

23.288,00 €

15

2.293,89 €

FOANPAS (Federación Olívica de ANPAS)

G36743946

1.457.216,09 €

13,73

131.384,49 €

ANPA El Rosario

G36752673

20.056,00 €

15

1.975,54 €

ANPA do CEP de Sabarís

G36801579

11.655,34 €

15

1.148,06 €

ANPA do CEIP Souto Donas

G36803799

21.722,32 €

15

2.139,67 €

ANPA Covaterreña

G36879120

24.284,44 €

15

2.392,04 €

ANPA Pousa de Fontán

G36880110

54.069,46 €

11

3.905,66 €

ANPA Novo Arteixo

G70257373

96.082,76 €

7

4.416,65 €

ANPA Madreboa

G94065539

30.131,46 €

14

2.770,12 €

ANPA Raiante

V15131378

14.374,00 €

11

1.038,29 €