Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Luns, 22 de outubro de 2012 Páx. 39851

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 10 de outubro de 2012 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2012/2013.

Mediante a Orde do 15 de marzo de 2012 (DOG do 29 de marzo), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2012/2013.

De acordo co establecido no artigo 8 das bases da convocatoria, desde o día 5 ao 15 de setembro de 2012 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo, durante ese mesmo prazo, as persoas interesadas formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles a bolsa aos estudantes universitarios que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios e que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde, pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

No suposto de se producir algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlles a bolsa a aqueles solicitantes que figuran na listaxe de seleccionados como suplentes do anexo II, pola orde que nela aparecen.

Artigo 3

O aboamento da bolsa farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 4

Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no anexo III desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 5

O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde, e nas demais normas aplicables, poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puideren corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 6

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Listaxe de concedidas

Núm. expte.

Solicitante

Universidade

Destino

Contía

adxudicada

2012/000187-0

Abdulkadir Rodríguez, Nadia

UDC

Brasil

1.000

2012/000101-0

Abuín Yáñez, Isabel

UVigo

República Dominicana

1.000

2012/000155-0

Aguilera Herrero, Miguel Ángel

UVigo

Arxentina

1.000

2012/000090-0

Albal Gilino, Emilia

USC

Arxentina

1.000

2012/000043-0

André Rodríguez, Lucas Xosé

UVigo

Brasil

1.000

2012/000029-0

Arreola Casas, Jael Heike

UVigo

Brasil

1.000

2012/000143-0

Avalle González, Úrsula

USC

México

1.000

2012/000081-0

Baamonde Castro, Cristina

USC

EE.UU.

1.000

2012/000163-0

Benavides Rodríguez, Sandra

UVigo

Brasil

1.000

2012/000058-0

Blanco Cid, Alba

UVigo

Taiwán

1.000

2012/000160-0

Blanco Ríos, Moisés

USC

México

1.000

2012/000021-0

Bouvy Vilaboa, Bruno

UVigo

Perú

1.000

2012/000191-0

Bugarín Palmieri, Amanda

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000042-0

Caamaño Alonso, Antía

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000116-0

Caamaño Viña, Fernando Luis

USC

Arxentina

1.000

2012/000050-0

Cabido Suárez, Jorge

UDC

Uruguai

1.000

2012/000075-0

Campos Magalhaes, Ana Claudia

USC

Brasil

1.000

2012/000047-0

Canal Pulido, Paula

USC

EE.UU.

1.000

2012/000030-0

Canosa Hermida, Eva

USC

Uruguai

1.000

2012/000103-0

Cardoso Lima da Costa Pereira, Tiago

USC

Brasil

1.000

2012/000136-0

Caride de Lamo, Alberto Antonio

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000170-0

Carnero Vich, Marta

UVigo

México

1.000

2012/000085-0

Castiñeiras Becerra, David

UDC

Brasil

1.000

2012/000072-0

Castiñeiras Domínguez, Alicia

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000185-0

Castro Carballo, Sandra

UDC

México

1.000

2012/000008-0

Chao Rivera, Aitana

UDC

Brasil

1.000

2012/000011-0

Cid Fernández, Camino

USC

Arxentina

1.000

2012/000110-0

Costa e Silva, Joana Sofía da

USC

Brasil

1.000

2012/000171-0

Cousillas Iglesias, Aida

UVigo

México

1.000

2012/000188-0

Cuíñas Baloira, Mª Lourdes

UDC

Cuba

1.000

2012/000076-0

Da Costa Almeida, Renata

USC

Brasil

1.000

2012/000025-0

Díaz Baamonde, Alba

USC

Chile

1.000

2012/000111-0

Días Cruz, Marco

USC

Brasil

1.000

2012/000078-0

Domingues Teixeira, Inés Filipa

USC

Brasil

1.000

2012/000020-0

Domínguez Goyanes, Lidia

USC

Uruguai

1.000

2012/000032-0

Erauskin Extramiana, Maite

UVigo

México

1.000

2012/000112-0

Oliveira Ervalho Vieiros de Matos, Luisa Isabel

USC

Brasil

1.000

2012/000009-0

Facal Parga, Noelia

UDC

Brasil

1.000

2012/000039-0

Failde Fernández, Fátima

UVigo

Chile

1.000

2012/000086-0

Fernández Fernández, Diego

USC

Cuba

1.000

2012/000161-0

Fernández Fernández, Marta

UVigo

Brasil

1.000

2012/000001-0

Fernández Francos, David

UVigo

Chile

1.000

2012/000016-0

Fernández Salgado, Eliana del Carmen

USC

Puerto Rico

1.000

2012/000002-0

Fernández Suárez, Daniel

UDC

México

1.000

2012/000038-0

Ferreiro Amil, Aida

USC

EE.UU.

1.000

2012/000071-0

Fraiz Barbeito, Ana Karina

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000027-0

Furtado Duarte Lobo Gonçalves, Isabel María

USC

Brasil

1.000

2012/000126-0

Gallego Fernández, Daniel

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000179-0

García Martínez, Gustavo Iván

UVigo

Brasil

1.000

2012/000010-0

Garrido López, Lucía

USC

Arxentina

1.000

2012/000177-0

Gayo de Linos, Patricia

UVigo

México

1.000

2012/000013-0

González Harguindey, Jorge

USC

Brasil

1.000

2012/000079-0

Guerra Lima Dias, Adriana

USC

Brasil

1.000

2012/000158-0

Huete Iglesias, Julia

UVigo

México

1.000

2012/000054-0

Iglesias Saavedra, Nerea

UVigo

Brasil

1.000

2012/000132-0

Iglesias Sánchez-Biezma, Olalla

UDC

Cuba

1.000

2012/000022-0

Iglesias Vilachán, Gonzalo

UVigo

Brasil

1.000

2012/000139-0

López Canoa, José Nicolás

USC

Arxentina

1.000

2012/000056-0

López Ocampo, Wenceslao

USC

Brasil

1.000

2012/000138-0

Marchena Alonso, Noel

UVigo

Brasil

1.000

2012/000087-0

Martínez Aguete, Sara

UVigo

Brasil

1.000

2012/000049-0

Martínez Pino, Patricia

USC

Brasil

1.000

2012/000057-0

Mayo Cerqueiro, Pablo

USC

EE.UU.

1.000

2012/000063-0

Mayán Tejedor, Cristina

UDC

Brasil

1.000

2012/000173-0

Medina Blanco, Raquel

USC

Arxentina

1.000

2012/000192-0

Merino Ramos, Marta

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000033-0

Montemuíño Rodríguez, Julia

USC

EE.UU.

1.000

2012/000023-0

Moralejo Silva, Rebeca

USC

Chile

1.000

2012/000068-0

Morgade Rodríguez, Mª Esther

UVigo

Mozambique

1.000

2012/000083-0

Novelle Dapena, Alejandra

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000174-0

Novoa Rama, Estefanía

USC

EE.UU.

1.000

2012/000109-0

Oliveira Marques, Telma Luis de

USC

Brasil

1.000

2012/000092-0

Otero Viqueira, Cristina

UDC

Cuba

1.000

2012/000119-0

Parga Basanta, Pablo

UVigo

Brasil

1.000

2012/000055-0

Pena Muñiz, María José

UVigo

Brasil

1.000

2012/000062-0

Pérez García, Zeltia

USC

Arxentina

1.000

2012/000017-0

Porrúa Tubío, Laura

USC

Chile

1.000

2012/000127-0

Prol Cambados, Daniel

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000077-0

Rafael Marques, Marta Sofía

USC

Brasil

1.000

2012/000104-0

Ramos González, Sara

USC

Perú

1.000

2012/000040-0

Refojo Rey, Alejandro

USC

Arxentina

1.000

2012/000070-0

Reigosa Alonso, Carmen

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000061-0

Rey Molino, Enrique

UVigo

Brasil

1.000

2012/000157-0

Rodríguez Diéguez, Carla

UVigo

México

1.000

2012/000151-0

Rodríguez Fernández, Jesús

UDC

México

1.000

2012/000073-0

Rodríguez Gradín, María

UVigo

Arxentina

1.000

2012/000028-0

Romano Canales, Mª Isabel

UVigo

Brasil

1.000

2012/000091-0

Ros Candeira, Andrea

UVigo

México

1.000

2012/000045-0

Ruibal Durán, Atenea

UDC

Brasil

1.000

2012/000053-0

Ruíz Montero, Cecilia

USC

Chile

1.000

2012/000044-0

Saavedra Blanco, Marcos

UDC

Brasil

1.000

2012/000012-0

Salgado Pérez, Vanesa

UVigo

EE.UU.

1.000

2012/000014-0

Sarandeses Díez, María Teresa

USC

Arxentina

1.000

2012/000089-0

Suárez Casal, Mónica

UDC

Chile

1.000

2012/000134-0

Taboada Gago, Mª Dolores

USC

Arxentina

1.000

2012/000051-0

Tejedor Fernández, Marcos

UDC

Brasil

1.000

2012/000156-0

Tomé Castro, Victoriano

UVigo

Brasil

1.000

2012/000036-0

Toyos Fontán, Ana

USC

México

1.000

Total

98.000

ANEXO II
Listaxe de suplentes

Núm. expte.

Solicitante

Universidade

País

Nº de orde

2012/000115-0

Gutiérrez Barral, Alberto

USC

EE.UU.

2012/000037-0

Tacón Oubel, Mateo

UDC

Brasil

2012/000166-0

Hermida Valverde, Tamara

UVigo

Venezuela

2012/000074-0

Rodríguez Estévez, María

UVigo

Brasil

2012/000018-0

Castro Domínguez, Francisco

USC

República Dominicana

2012/000159-0

Mosquera Goce, Iván

UVigo

México

2012/000067-0

Martínez Nieto, David Antonio

UDC

EE.UU.

2012/000095-0

Moreira Sobrado, Francisco M.

USC

México

2012/000066-0

Costa Luengo, Graciela

UDC

EE.UU.

2012/000135-0

Silveira Valledor, Manuel

UVigo

EE.UU.

2012/000041-0

Suárez Arenas, Yara

UVigo

México

2012/000175-0

Estévez Cabaleiro, Alberto

UVigo

Chile

2012/000137-0

Trigo Castro, Jose María

UVigo

Brasil

2012/000181-0

Michel Lois, Ana Estrella

UVigo

Brasil

2012/000168-0

Costa Quintela, Laura

USC

Bolivia

2012/000120-0

Rodríguez Diéguez, Pablo

USC

Puerto Rico

2012/000046-0

Carballo Lago, Lorena

USC

México

2012/000082-0

Fernández Pena, Antonio

UDC

Brasil

2012/000176-0

Justel Díez, Maider

UVigo

México

2012/000080-0

Rodríguez Pérez, Sheila

USC

EE.UU.

2012/000121-0

Valiente Sánchez, Juan

UDC

Brasil

2012/000102-0

Castrillón Vilar, María

UDC

Brasil

2012/000182-0

Barral Pintos, Xurxo

UVigo

Chile

2012/000144-0

Cuadrado García, Ana María

UDC

Brasil

2012/000183-0

Gil García, Roberto

UVigo

Chile

2012/000165-0

Pereira-Menaut Rodríguez, Santiago G.

USC

Perú

2012/000093-0

Gutiérrez-Ojang Blanco, Catalina

USC

Chile

2012/000141-0

Rodríguez Veiras, Tania

USC

Bolivia

2012/000117-0

García Vidal, Alberto

UDC

Colombia

2012/000142-0

Cela Yagüe, Jorge

USC

Perú

2012/000153-0

Menghini, Leila Nair

UDC

Brasil

2012/000099-0

González Rial, Alberto

UVigo

México

2012/000140-0

Brizzola Andreini, Nerea Elisa

USC

Arxentina

2012/000005-0

Lastra Salazar, María

USC

Chile

2012/000034-0

Barroso Lorenzo, Sandra

UVigo

EE.UU.

2012/000133-0

Otero Rodríguez, David

USC

República Dominicana

2012/000006-0

Díaz Pisano, Francisco

UDC

Brasil

2012/000145-0

Fernández López-Vizcaino, María

UDC

Brasil

2012/000131-0

Quiroga Fernández, Jacobo

UDC

Brasil

2012/000065-0

Álvarez Fernández, Javier Ricardo

UVigo

México

2012/000146-0

Castro Veiga, Manuel

UDC

Brasil

2012/000122-0

Anllo Ripa, Tomás Leandro

UVigo

Chile

2012/000060-0

Noya Hervas, David

USC

Xapón

2012/000129-0

Fernández Gómez, Ana

USC

Arxentina

2012/000164-0

Álvarez-Caldero Vaquero, Carlos

USC

Perú

2012/000059-0

Álvarez Seoane, Rodrigo

UDC

México

2012/000088-0

Souto Rubio, Raquel

UDC

Brasil

2012/000035-0

Picón Pineda, Elsa

UVigo

México

2012/000150-0

Silva Ojea, Patricia

UDC

Arxentina

2012/000180-0

Piñeiro Cortés, Jaime

UDC

Brasil

2012/000114-0

Pichel Morgade, Tania

USC

Brasil

2012/000148-0

García Fernández, Alberto

UDC

México

2012/000084-0

Prieto Moure, David

UDC

Colombia

2012/000105-0

Oliveira Vidal, Iria

USC

Costa Rica

2012/000064-0

Brión Lustres, Marta

UVigo

Arxentina

2012/000048-0

Vázquez Aldemunde, Jaime

USC

Chile

2012/000189-0

Peláez Campos, Marta

UDC

México

2012/000147-0

Castro Romero, Alberte

UDC

Brasil

2012/000019-0

Barreiro Conde, Rosa Mari

UDC

Brasil

2012/000100-0

Mosquera Amor, Ignacio José

USC

Costa Rica

2012/000007-0

Grandío Moirón, David

UDC

Brasil

2012/000169-0

Barbosa Sousa Gouveia, Sofía Isabel

USC

EE.UU

2012/000107-0

Piedra Neira, Nelson

UDC

Brasil

2012/000118-0

Castelo Freire, Rubén

USC

Colombia

2012/000123-0

Jiménez Lorente, Miguel

UDC

Brasil

2012/000130-0

Figueiro Vicente, Lorena

USC

Brasil

2012/000124-0

González Vilar, Alba

UDC

Brasil

2012/000052-0

Villalba Rodríguez-Hermida, Xabier

UVigo

Brasil

2012/000152-0

Villahoz Herrero, Beatriz

UDC

Arxentina

2012/000026-0

Ruíz García, Brais

UDC

México

2012/000106-0

Sánchez Ganete, Sandra

UDC

Brasil

2012/000113-0

Peschel Carracedo, Romina

USC

República Dominicana

2012/000186-0

Meijueiro Pazo, Diego

UDC

Brasil

2012/000069-0

Gómez Parente, Lorena

USC

Arxentina

2012/000003-0

Noval Ramón, Mª del Carmen

USC

México

2012/000178-0

Carpena Catoira, Carla

UVigo

México

2012/000149-0

Cruna Vázquez, Luis

UDC

México

2012/000154-0

Martínez Lorenzo, Silvia

UDC

Arxentina

ANEXO III
Listaxe de denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela

Núm. expte.

Solicitante

Motivo de denegación

2012/000015-0

Fernández Camporro, Alicia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000024-0

Devesa Puente, Eloy

Por falta de documentación

2012/000031-0

Cruces Dosil, Carmen

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000094-0

Domínguez Seoane, Isabel

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000096-0

Díez Sanz, Mª Begoña

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000128-0

De Dios Alvarez, Noemí

Por falta de documentación

2012/000167-0

Salas Soneira, Miguel

Non se axusta ás bases da convocatoria

UDC: Universidade da Coruña

Núm. expte.

Solicitante

Motivo de denegación

2012/000097-0

Villaverde Sixto, Brais

Por falta de documentación

2012/000098-0

López Villamarín, Gabriel

Por falta de documentación

2012/000108-0

Ríos Tubío, José

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000125-0

Garrido Hernández, Darío

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000162-0

Paz Cidoncha, Samuel

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000172-0

Rodríguez Domínguez, Viviana

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000184-0

Castro Cedeira, Mª del Mar

Non se axusta ás bases da convocatoria

UVigo: Universidade de Vigo

Núm. expte.

Solicitante

Motivo de denegación

2012/000004-0

López Galvis, Rebeca

Non se axusta ás bases da convocatoria

2012/000190-0

Rendal Freire, Sara

Non se axusta ás bases da convocatoria