Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Martes, 23 de outubro de 2012 Páx. 39992

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 10 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013), aberto mediante o Anuncio do 24 de xullo de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 10 de agosto).

Unha vez publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas. En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas, por medio deste anuncio, as puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Baremo definitivo de admitidos - xaponés:

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Gal.

Hermo Agrasar, Pablo

44819703V

2.1-1,000

1,000

Si

Baremo definitivo admitidos - chinés:

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Gal.

1

Morales Rodríguez, Pilar

08922291Q

1.1-0,1749

1.2-0,3201

1.4-0,0249

2.1-1,0000

2.3.1-1,0000

2.3.2-1,0000

2.4.b-0,5000

2.5.a-0,5000

(Supera o máximo de puntuación na epígrafe II)

4,5199

Non

2

Quesada Herrero, Salvador

21506872D

2.4.b-0,500

2.5.b-1,000

1,500

Non

3

Corderi Novoa, Modesto

44472132E

2.5.a-1,500

2.5.b-0,400

2.4.d-0,500

2.3.1-1,000

3.2-0,050

3,450

Si

Relación definitiva de excluídos:

Apelidos e nome

DNI/NIF

Corpo/Especialidade

Causa

Fukushima, Noriko

X3996759A

592013

3, 5

Suzuki Fukui, Misa

44845983P

592013

2, 3, 6

Kuyama, Naomi

TH8475962

592013

3, 5

Briones Galán, Isabel Mª

36158243N

592013

2

Briones Galán, Guillermo

36158244J

592013

2

Briones Galán, Isabel Mª

36158243N

592013

2

Crespo Nogueiras, Pablo

53114401H

592004

1

Sun Yang, Xijohong

45147171B

592004

1, 4

Kuyama, Naomi

TH8475962

592004

3, 5

Malerba, Alessia

X9129303M

592004

3

Sabadell Moro, Laura

12777661B

592004

7

Núñez Pol, Fernando

32830842K

592004

2

Causa de exclusión:

1. Titulación inadecuada.

2. Non reunir os requisitos de formación complementaria.

3. Titulación sen homologar.

4. Non presentou a documentación.

5. Non ter a nacionalidade española nin doutro país membro da Unión Europea ou de calquera outro dos Estados a que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

6. Documentación sen cotexar.

7. Xa está na lista de interinos/substitutos do mesmo corpo e especialidade.