Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 41772

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

CÉDULA do 26 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se notifica a resolución do expediente sancionador 2012055TA-PO, por infraccións en materia sanitaria.

Con data 11 de setembro de 2012, o director xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade ditou resolución do expediente sancionador 2012055TA-PO, incoado na Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Pontevedra a José Francisco González Pérez como titular do establecemento Karaoke.

Intentada a notificación deste acordo segundo o disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e non sendo posible a súa práctica, por medio da presente cédula e seguindo o disposto no número 5 do referido artigo, notifícaselle a José Francisco González Pérez como titular do establecemento Karaoke o contido da referida resolución que figura como anexo, para que poida ter coñecemento dela.

Así mesmo, fáiselle saber o dereito que o asiste para interpor recurso de alzada ante a conselleira de Sanidade no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á publicación da presente cédula, segundo establece o artigo 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e lémbraselle o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, sita en San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, e obter, de ser o caso, copia deste, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro.

En caso de conformidade con esta resolución, deberá facer efectiva a multa no prazo de 15 días hábiles, mediante ingreso que debe efectuar en Caixa Galicia, conta contable 840, código 001, ou en Caixanova. Recadación Xunta: modelo XTAX, e empregando os impresos normalizados que lle serán facilitados nas dependencias desta Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. O pagamento voluntario porá fin ao expediente. De non facelo así, procederase ao seu cobramento pola vía executiva.

A presente cédula expídese para que conste e lle sirva de notificación ao interesado, en cumprimento co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Santiago, 26 de setembro de 2012

Manuel Antonio Varela Rey
Director xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

ANEXO

Nº de expediente: 2012055TA-PO.

Denunciado: José Francisco González Pérez como titular do establecemento Karaoke.

DNI/CIF: 35566317-Z.

Último enderezo coñecido: rúa Reiseñor, s/n, Ponteareas.

Feito imputado: infracción en materia sanitaria.

Precepto/s infrinxido/s: artigos 7u, 19.3.b) e 20.1 da Lei 28/2005; artigo 35.b.2) da Lei 14/1986; artigo 42.e) da Lei 8/2008.

Tipificación: grave.

Sanción imposta: 601 €.