Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 42141

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 214/2012, do 8 de novembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 14 de novembro de 2012.

O exercicio do dereito de folga queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG nº 116, do 20 de xuño).

O artigo 13.13 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, faculta o Consello da Xunta para aprobar as medidas para garantir os servizos mínimos nos casos de exercicio do dereito de folga polo persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma.

O Consello Confederal de Comisiones Obreras (CC.OO.), a Comisión Executiva da Confederación Sindical da Unión General de Trabajadores (UGT), a Confederación Intersindical Galega (CIG), a Central Unitaria de Traballadores/as (CUT), a Confederación General del Trabajo (CGT), a Unión Sindical Obrera (USO) e a Confederación Nacional do Traballo (CNT) comunicaron a convocatoria de folga xeral prevista para o 14 de novembro de 2012 que afectará todas as actividades laborais e funcionariais desempeñadas polos traballadores/as e empregados/as públicos/as das empresas e organismos establecidos dentro do ámbito xeográfico e xurídico do Estado español e que se desenvolverá entre as 00.00 horas e as 24.00 horas do vindeiro 14 de novembro de 2012.

Non obstante, naquelas empresas que teñan varias quendas de traballo, o comezo da folga efectuarase na primeira quenda, aínda que empece antes das 00.00 horas do día 14 de novembro, e a súa finalización terá lugar unha vez rematada a última quenda, aínda que se prolongue despois das 24.00 horas do día 14 de novembro. Así mesmo, naquelas empresas que teñan unha única quenda de traballo pero que empece antes das 00.00 horas do día 14 de novembro, o paro iniciarase á hora de comezo da actividade laboral e finalizará o día 14 de novembro na hora en que conclúa esta.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais que se concretan neste decreto.

Desta forma establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos Decretos 87/2010, do 3 de xuño, 151/2010, do 23 de setembro, e 2/2011, do 23 de xaneiro, sobre servizos esenciais nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010 e do 27 de xaneiro de 2011, respectivamente. Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban os decretos 87/2010, do 3 de xuño (confirmada en casación polo TS no seu recurso nº 3151/2011) e 151/2010, do 23 de setembro, non o é menos que as ditas sentenzas viñeron motivadas polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a fixación dos servizos mínimos establecidos considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Os mesmos motivos de falta de motivación foron esgrimidos polo alto tribunal para anular o Decreto 2/2011, do 23 de xaneiro, nos particulares relativos aos servizos mínimos fixados para o mantemento dos servizos esenciais nos ámbitos da CRTVG e da anterior Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Porén, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Ademais, débense ter presentes os autos do Tribunal Superior de Xustiza ditados nas pezas separadas de medidas cautelares 21/2010, 22/2010 e 23/2010, que se pronunciaron sobre a improcedencia da suspensión do Decreto 151/2010 ao considerar suficiente motivación a remisión ao disposto no auto do mesmo tribunal do 19 de xuño de 2002.

Neste sentido, en atención a este criterio establecido no dito auto do 19 de xuño de 2002 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza, enténdese que os servizos mínimos que cómpre fixar para o período de folga convocado non poderán exceder en cada centro, departamento ou oficina, o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanecen pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio pode ser incorporado e tido en conta en concretos ámbitos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para o vindeiro 14 de novembro tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

No entanto e á marxe disto, o presidente da Xunta de Galicia mantén a súa actividade con continuidade durante todos os días da semana, para o que conta co apoio nos domingos e festivos dun secretario/a en réxime eventual e un condutor, así como o porteiro maior en réxime de dispoñibilidade horaria, de acordo cos requisitos do posto, tal como se recolle na vixente relación de postos de traballo dos órganos superiores da Presidencia. Por tanto, resulta necesario que no ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia se garantan os ditos servizos.

Pola súa parte, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva encóntranse diariamente 86 deportistas residentes menores de idade e baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, que entre as súas obrigas con eles debe darlles o almorzo, a comida, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes deportistas tamén comen no CGTD 48 deportistas externos e 23 adestradores.

A atención indispensable que é debida a estes residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos indispensables para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos menores residentes, a preparación do almorzo, comida e cea e o coidado dos menores polo menos fóra do horario de clase.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

O persoal da Rede Trunking de Retegal xustifícase con base na recomendación da SETSI que cualifica como servizos esenciais para a comunidade a continuidade na rede de soporte dos servizos esenciais de difusión de radio e televisión, e en aplicación do Real decreto 530/2002, do 14 de xuño, pola que se garante a prestación do servizo esencial relativo ao encamiñamento das chamadas a servizos de emerxencia e ao encamiñamento e a conexión entre os puntos de terminación das redes fixas e móbiles e as redes públicas de telecomunicacións en situacións de folga.

En relación aos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, a Lei 7/2010, do 7 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, cualifica no seu artigo 40.1 o servizo público de comunicación audiovisual cuxa xestión se encomenda na Comunidade Autónoma galega á CRTVG e ás súas sociedades como servizo «esencial» de interese económico xeral, polo que a través do presente decreto se trata de garantir ese interese económico xeral.

Durante moitos anos, a xurisprudencia sobre o tema que nos ocupa foi matizando en diferentes sentenzas cal debe ser o concepto de «servizos mínimos», para que en todo momento o interese xeral da comunidade se poida harmonizar adecuadamente co dereito irrenunciable dos traballadores a facer folga e co dereito fundamental das persoas á información, de maneira que se permita ao maior número posible destas o exercicio do dito dereito sen que prexudique desproporcionadamente a comunidade, conforme sinalan as sentenzas do Tribunal Constitucional 11/1981, do 8 de abril, e, en especial, a do 15 de marzo de 1990. Para tal efecto, garántense os servizos mínimos indispensables nas inescusables condicións de seguridade e cos traballadores estritamente precisos, na medida en que a índole do seu labor o permita, pero ofrecendo unha garantía das gravacións e rexistros de emerxencia, así como o mantemento ante emerxencias que poidan xurdir nos equipamentos técnicos ou en circunstancias de última hora, como poden ser accidentes de tráfico, incidencias co desenvolvemento da folga ou outros acontecementos imprevistos, e sempre pensando no interese xeral da comunidade que neste caso esperta unha folga xeral a nivel estatal.

Así as cousas, ante o anuncio dunha situación de folga que afecta o persoal da CRTVG e as súas sociedades, faise precisa a adopción das medidas procedentes para asegurar o mantemento do servizo público esencial de interese económico xeral da televisión e radio de titularidade autonómica, cuxa xestión está encomendada á CRTVG e ás súas sociedades; todo iso de conformidade co previsto nos artigos 20 e 28.2 da Constitución española e 10 parágrafo segundo do Real decreto lei 17/1977.

Co fin de compatibilizar, dunha parte, o mantemento dos aludidos servizos ao nivel imprescindible, e doutra, a mínima limitación posible do dereito de folga, de tal forma que queden salvagardados, ao mesmo tempo, e dentro do posible, o interese xeral da comunidade, que se encontra implícito na consideración legal destes servizos como «esenciais», e o dereito fundamental de folga de que son titulares os traballadores, é preciso tomar en consideración as seguintes circunstancias, valoradas ao establecer as medidas a que se refire o presente decreto:

1. O carácter «esencial» que revisten os servizos públicos de televisión de titularidade do Estado, non soamente por determinación expresa do lexislador, plasmada no artigo 41 da Lei 7/2010, senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión, consagrados polo artigo 20.1.d) da Constitución española (circunstancia da cal, igualmente, derivaría o seu carácter de servizos públicos «esenciais», aínda sen necesidade de declaración legal expresa, de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional reflectida nas sentenzas 26/1981, do 17 de xullo, e 51/1986, do 24 de abril).

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais, e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento se debe considerar indispensable (coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado), daqueloutros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen grave menoscabo do interese xeral da comunidade.

3. A consideración da extensión xeográfica e temporal da convocatoria de folga en relación coa finalidade y obxectivos que persegue, que afecta todos os traballadores da CRTVG e as súas sociedades en toda España o día 14 de novembro de 2012 desde as 00.00 ás 24.00 horas.

Para estes efectos, considéranse servizos esenciais os seguintes:

a) A produción e emisión/retransmisión na TVG, na RTG e nos medios interactivos dos programas informativos, en sentido estrito en canto ao seu contido, limitándose, en xeral, á inclusión de noticias ou informacións que sexan de actualidade e teñan a inmediatez necesaria para garantir o cumprimento do dereito á información da comunidade, mantendo a continuidade das emisións televisivas e de radio e o seu horario habitual de inicio, estando condicionada a súa finalización ao tempo estritamente necesario para a protección deste dereito.

Ademais, e tendo en conta que estamos nunha situación de folga xeral que afecta todo o país, o servizo de interese xeral que debe ofrecer a radio e a televisión públicas debe complementar e suplementar as posibles carencias informativas doutras televisións e radios que informan na nosa comunidade autónoma, ás cales tamén lles afecta a convocatoria da folga xeral e que se é secundada polos seus traballadores poderían chegar a non emitir.

b) A programación e difusión na TVG, na RTG e en medios interactivos das declaracións ou comunicacións oficiais de interese público que se programen ou xurdan no día da convocatoria de folga, proporcionando a través dos mínimos unha dispoñibilidade no servizo que faga viable a continuidade da emisión e a súa inmediata difusión.

c) Tendo en conta a duración, ámbito e demais caracteres específicos da folga convocada, o persoal mínimo da CRTVG e as súas sociedades necesario para garantir o cumprimento dos servizos esenciais descritos por este decreto non poderá superar o vinte por cento da media de efectivos.

d) A porcentaxe establecida na letra c) garantirá tanto a programación en directo de programas informativos, exclusivamente no que á parte de información de actualidade e inmediatez se refire, como os servizos comúns de seguridade, informática e mantemento necesarios.

En definitiva, o obxectivo esencial é garantir a prestación dos servizos esenciais para a comunidade e, pola súa vez, conseguir que o maior número de traballadores poida exercer o seu dereito á folga, e que isto poida ser conseguido coa maior eficacia posible, reducindo a emisión dos espazos informativos e eliminando da emisión outros programas, tanto culturais como informativos, que carecen do interese xeral esencial para ese día.

Neste senso, fíxase como cadro de persoal mínimo para garantir os servizos esenciais unicamente o formado polo persoal imprescindible e necesario para desenvolver a actividade básica que cubra o interese xeral que suscita o seguimento dunha folga xeral, de acordo cos seguintes criterios:

a) CRTVG.

Servizo de Sistemas de Información: garante o mantemento e correcto funcionamento de toda a rede e os programas informáticos indispensables para o óptimo funcionamento de todos os servizos informativos e técnicos de radio e televisión.

b) TVG, S.A.

Departamento de Produción e Servizo de Medios e Realización: garante os equipos materiais e de persoal mínimos indispensables para a produción dos servizos informativos.

Subdirección de Programación e Emisións: proporciona o persoal mínimo necesario para garantir a emisión e para atender as necesidades de xestión de circuítos de vídeo e audio que solicite Informativos de TVG e para manter o control da emisión.

Departamento de Informativos: achega os redactores e locutores necesarios para a elaboración dos servizos esenciais informativos, reducidos con respecto á emisión dun día normal.

Servizos Comúns: engloba o persoal de mantemento mínimo necesario para atender posibles avarías na rede eléctrica ou nas propias instalacións da CRTVG que poidan impedir o correcto funcionamento de todos os servizos ou mesmo poidan ocasionar danos persoais aos traballadores.

Área Técnica: constitúe o persoal mínimo preciso para garantir o funcionamento dos equipamentos técnicos básicos e a continuidade na emisión dos programas informativos.

Servizo de Documentación: proporciona o persoal necesario para a utilización de imaxes de arquivo, fundamentais para a elaboración dos informativos.

c) RTG, S.A.

Servizo Técnico de Emisións e Mantemento: garante a emisión dos programas de continuidade e os informativos, as gravacións e os rexistros de emerxencias, así como os servizos mínimos de persoal de mantemento e as posibles incidencias das instalacións e dos servizos técnicos.

Servizo de Informativos e Programación: proporciona os redactores, locutores e auxiliares de programas mínimos imprescindibles para garantir a emisión continuada da Radio Galega durante as 24 horas, garantindo a súa función de servizo público primordial cunha emisión mínima.

No ámbito da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, garantindo as actuacións dos cidadáns cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puidesen acontecer.

O número de traballadores e equipos operativos do Centro de Atención ás Emerxencias 112 mantense ao 100 % polo seu carácter de servizo esencial e o tipo de atención especializada que se presta aos cidadáns. Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade ca un domingo ou festivo.

Na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanecerán 2 auxiliares administrativos/as para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

No ámbito da Administración de xustiza deben garantirse os medios para que os actos necesarios do Rexistro Civil, as actuacións en causas con preso, as medidas precautorias, as actuacións sometidas a prazo perentorio ou cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos, as actuacións dos xulgados e fiscalías de garda poidan realizarse en calquera situación, polo que debe considerarse que polo menos estas actuacións son servizos esenciais para garantir o servizo público. Preténdese, pois, unha proporcionalidade entre as necesidades que é preciso cubrir e a garantía do exercicio do dereito de folga dos traballadores. O establecemento do persoal mínimo para garantir estes servizos esenciais debe tomar en consideración as diferenzas de dotacións que existen nos órganos xudiciais. Estas diferenzas impiden unha uniformidade na fixación do número de funcionarios que deben constituír os mencionados servizos mínimos. Con base no anteriormente exposto, considéranse servizos esenciais:

– Actuacións do Rexistro Civil (ben que todas elas se consideran servizo esencial, entenderanse de cumprimento prioritario inescusables as que teñan natureza rexistral –nacementos, defuncións, matrimonios–).

– Rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei.

– Todas aquelas actuacións en que venza un prazo establecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos.

– Medidas precautorias ou provisionais.

– Servizos de garda de xulgados e fiscalías.

– Xuízos orais na orde penal e causas con preso.

– As actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en materia de xestión de residuos, cómpre a fixación de servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas), en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitarían directamente a prestación dos servizos esenciais durante varios días, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afectan menor persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

No ámbito das competencias en materia de infraestruturas viarias, a Comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 315 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa difusión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir a súa utilización polos cidadáns en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, posibilitando, deste xeito, a liberdade de circulación, e, xunto esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio ao dereito de folga e o dereito ao traballo.

Neste marco, é nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa por parte da Administración onde debe prestarse o servizo nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade; considérase indispensable a presenza de persoal nos centros de control, así como a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, chuvia) etc. Nestes casos atenderase ás necesidades, establecendo as medidas preventivas e curativas, e a transmisión de información sobre elas, adoptando para iso as medidas precisas para atender axeitadamente as incidencias.

No sector do transporte, os servizos que se prestan representan un carácter esencial para a cidadanía en canto que supoñen unha ferramenta básica para o exercicio doutros dereitos como os de libre circulación dentro do territorio nacional (artigo 19 da Constitución), a educación (artigo 27) e o traballo (artigo 35). Desta maneira, a garantía dunha mínima mobilidade da cidadanía durante a xornada de folga convértese nunha demanda de interese xeral que debe ser atendida pola Administración no ámbito das competencias que ten atribuídas.

A concreción destes servizos mínimos debe efectuarse, e así se fai neste decreto, tomando en consideración a posible afección que a tipoloxía da convocatoria representa naqueloutros dereitos afectados. Nese sentido e de conformidade co Decreto 155/1988, do 9 de xuño, deben configurarse uns servizos mínimos que permitan compaxinar o dereito á folga dos traballadores co mantemento dos servizos esenciais.

Servizos concesionais de transporte público de viaxeiros:

Neste tipo de servizos proponse manter uns horarios que aseguren a posibilidade de realizar aqueles desprazamentos que sexan inescusables, sen prexuízo de que os usuarios poidan verse obrigados a anticipar ou atrasar as súas horas de saída habituais. Tómanse en consideración especialmente os tráficos coas grandes cidades de Galicia, por entender que é neses ámbitos onde a demanda de mobilidade, tanto de entrada como de saída, afecta en maior medida o exercicio doutros dereitos esenciais da comunidade; deste xeito, priorízase o mantemento, nos servizos con orixe/destino nas sete grandes cidades, de servizos de ida e volta a primeira hora da mañá e a última da tarde, sen superar a metade dos que habería normalmente nestas franxas horarias.

A aplicación destes criterios, equivalentes aos aplicados en anteriores ocasións, determina que os servizos así configurados suporán unha importante redución respecto da oferta considerada normal para satisfacer a demanda ordinaria de mobilidade da poboación, pero é suficiente para atender esta no desenvolvemento das súas actividades básicas, mesmo en comparativa cos servizos que habería nunha xornada festiva.

No ámbito de competencias da conservación da natureza, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, considerando indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos.

Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna, así como a vixilancia necesaria para manter unha axeitada prestación dos servizos na tempada de caza.

Estes servizos mínimos non afectan máis persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

Por parte das empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa, deberá garantirse o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, manténdose o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) permanecerá operativa unha vía manual. As vías dinámicas e automáticas permanecerán abertas na súa totalidade.

Servizos en materia de transporte:

A) Servizos concesionais de transporte público de viaxeiros:

Neste tipo de servizos proponse manter uns horarios que aseguren a posibilidade de realizar aqueles desprazamentos que sexan inescusables, sen prexuízo de que os usuarios poidan verse obrigados a anticipar ou atrasar as súas horas de saída habituais. Tómanse en consideración especialmente os tráficos coas grandes cidades de Galicia, por entender que é neses ámbitos onde a demanda de mobilidade, tanto de entrada como de saída, afecta en maior medida o exercicio doutros dereitos esenciais da comunidade; deste xeito, priorízase o mantemento, nos servizos con orixe/destino nas sete grandes cidades, de servizos de ida e volta a primeira hora da mañá e a última da tarde, sen superar a metade dos que habería normalmente nestas franxas horarias.

A aplicación destes criterios, equivalentes aos aplicados en anteriores ocasións, determina que os servizos así configurados suporán unha importante redución respecto da oferta considerada normal para satisfacer a demanda ordinaria de mobilidade da poboación, pero é suficiente para atender esta no desenvolvemento das súas actividades básicas, mesmo en comparativa cos servizos que habería nunha xornada festiva.

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares: o eido destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que diariamente se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os que non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9 horas e posteriores ás 18 horas.

D) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que deste tipo de transporte teñen os servizos de asistencia sanitaria, que non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía.

En consecuencia, proponse manter a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

E) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

Polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden ós centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo), dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Polo tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/a director/a, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, publicada no BOE do 4 de maio, e polo tanto están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal compete respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro, como para evitar a saída dos menores de idades cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade debemos incluír a súa alimentación, así, cando un servizo público asume esta responsabilidade, non pode desatendela, o que motiva que unha persoa con funcións de cociña deba permanecer nos centros educativos ordinarios con servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que por ter diminuídas as súas capacidades necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte de coidadores de alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios. O alumnado dos centros de educación especial ten unhas necesidades de cara á súa atención aínda máis reforzadas, polo que debe haber unha presenza mínima de persoal sanitario, persoal coidador, de comedores e de limpeza. A determinación dos anteditos servizos mínimos por porcentaxes nos centros de educación especial considérase como criterio máis apropiado para a fixación do persoal que debe prestalos, dada a diversidade existente na dimensión e tamaño dos diferentes centros desa tipoloxía que hai na nosa comunidade.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo, para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo; trátase de garantir minimamente a hixiene, a alimentación e a seguridade, razón pola cal resulta necesaria a presenza dun membro do equipo directivo, así como de parte do persoal de limpeza, de comedor e subalternos.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántase a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga, e, de ser o caso, permite a realización das probas por parte do alumnado. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que puidesen necesitalo e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

En canto aos inspectores veterinarios oficiais de saúde pública de comarca, cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias e actuacións especiais en establecementos de alimentación. Estes servizos mínimos desenvolveranse en quendas de mañá e tarde, tal e como se prestan os servizos na actualidade.

Os inspectores veterinarios de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os inspectores veterinarios de saúde pública de lonxa asegurarán a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

Neste ámbito da saúde pública é imprescindible garantir os servizos no eido das tecnoloxías da información e as comunicacións necesarios para dar cobertura suficiente nos supostos de incidencias urxentes. Deste modo, os servizos de atención aos usuarios, soporte a aplicación e administración de sistemas e redes constituirán un total do 25 % dos efectivos de cada quenda, supoñendo un total de 40 efectivos (26 de mañá, 12 de tarde e 2 de noite). No resto dos servizos de criticidade alta os efectivos serán os imprescindibles para a atención das incidencias catalogadas como prioridade 1 consecuencia da necesidade de dar resposta inmediata ao estar ocasionando a interrupción do traballo dos usuarios. Así mesmo, compréndense todos os servizos contratados de mantemento de aplicacións e infraestruturas.

No ámbito da Consellería de Traballo e Benestar tómase en consideración para determinar os servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia o número de efectivos presentes nun domingo. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais esenciais son os imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

No que respecta á área do Medio rural e Montes e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para un domingo ou festivo, no dispositivo de prevención e extinción de incendios. O dito dispositivo comprende tanto os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación das catro provincias, así como os servizos dos dezanove distritos forestais.

En todos os centros de formación se designa un efectivo para a apertura dos centros que imparten formación regrada. Naqueles centros que polo seu carácter teñen gando ao seu coidado, para non desatendelos, desígnase un oficial de 2ª agrario para o mantemento de cultivos e gando. Mantéñense así os servizos dun domingo.

No caso dos centros de Sergude, Becerreá, Pedro Murias e Lourizán, que teñen réxime de internado, desígnanse os servizos que permiten atender minimamente os usuarios deste e que se prestan en domingo; establécese un auxiliar de internado e un cociñeiro/a de 1ª.

Os servizos fixados na Dirección Xeral de Produción Agropecuaria permitirán asegurar a sanidade animal.

A área do Mar debe garantir que naqueles centros educativos con alumnos en réxime de internado estea presente un mínimo de persoal que manteña a atención que se lles debe prestar aos residentes. Os dous centros de ensino, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, nos cales se propoñen servizos mínimos, permanecen pechados os sábados, domingos e festivos. Porén, existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel mentres non empeza a quenda do educador. Os centros e o servizo de comedor pechan os fins de semana e festivos.

Os educadores desenvolven o seu traballo de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario que polo menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo dos alumnos residentes.

Así mesmo, a vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen.

Ademais, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia non ten establecidos uns servizos ordinarios regulares dun sábado e domingo. Non obstante, as emerxencias, de producirse, son atendidas en cada base operativa por unha tripulación por embarcación, composta por un patrón, un mecánico e dous mariñeiros.

Pola súa banda, para os casos de incidencias nos portos galegos calquera día da semana, incluídos os domingos e festivos, o ente Portos de Galicia actúa a través de instrucións aos tres xefes de zona territorial de Portos, que pola súa vez dispoñen a actuación dos gardapeiraos adscritos a cada zona de Portos.

Finalmente,o feito de garantir a apertura dos centros de traballo obedece exclusivamente á necesidade de posibilitar que aqueles traballadores que así o desexen poidan acudir libremente a traballar. Non obstante, non será necesaria a apertura daqueles centros en que, non tendo fixados servizos mínimos, todos os traballadores exerzan o dereito á folga.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por iniciativa de todas as consellerías da Xunta de Galicia, oído o Comité de Folga, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día oito de novembro de dous mil doce,.

DISPOÑO:

Artigo único.

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a continuación:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1. Presidencia da Xunta: 1 secretario/a, 1 porteiro/a maior e 1 condutor/a.

2. Secretaría Xeral para o Deporte.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra:

1 ordenanza na quenda de mañá de 7.30 a 15.00 horas.

1 ordenanza na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 ordenanza na quenda de noite de 22.0 a 5.30 horas.

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de mañá de 7.30 a 15.00 horas.

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 oficial cociña na quenda de mañá de 7.30 a 15.00 horas.

1 oficial cociña na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 axudante de cociña na quenda de mañá de 7.30 a 15.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de noite de 22.00 a 5.30 horas.

3. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

– Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal, S.A.).

• San Lázaro: Departamento de Banda Larga, 1 enxeñeiro/a; Departamento de Enlaces, 1 enxeñeiro/a; Departamento TDT, 1 enxeñeiro/a.

• Rede Trunking: 1 técnico/a de comunicacións/enxeñeiro/a técnico/a.

• Centro emisor de San Marcos-O Pedroso: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Centro emisor da Bailadora: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Centro emisor de Domaio: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Centro emisor de Xistral: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Centro emisor do Páramo: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Centro emisor de Meda: 2 oficiais técnicos/as electrónicos/as (1 de mañá e 1 de tarde).

• Cexar: 3 oficiais de comunicacións (1 por quenda de 8 horas).

4. Compañía de Radio e Televisión de Galicia.

4.1. CRTVG:

Sistemas de información: 1 técnico/a informático na quenda de mañá e 1 na quenda de tarde.

4.2. TVG, S.A.:

Servizos xerais: 1 oficial técnico/a electricista na quenda de mañá e 1 na quenda de tarde e 1 axudante de mantemento na quenda de mañá e 1 na quenda de tarde.

Área técnica:

Operacións técnicas: 1 técnico/a electrónico/a de 0.00 a 9.00 horas, 1 de 9.00 a 16.30 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas e 1 técnico/a electrónico/a de primeira de 9.00 a 16.30 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

Control central: 1 técnico/a electrónico/a de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 8.00 a 15.30 horas e 1 axudante de realización de 15.30 a 23.00 horas.

Almacén de equipamentos: 1 almacenista de 7.30 a 15.00 e 1 de 14.30 a 22.00 horas.

Informativos e deportes: 2 redactores/as de 5.00 a 12.30 horas, 1 de 6.00 a 13.30 horas, 1 de 7.00 a 14.30 horas, 8 de 8.00 a 15.30 horas, 1 de 10.00 a 14.30 e de 16.00 a 19.00 horas e 6 de 14.30 a 22.00 horas; 1 asesor/a lingüista de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 15.00 a 22.30 horas; 1 auxiliar de redacción de 2.00 a 9.30 horas e 1 de 9.30 a 17.00 horas; 1 reporteiro/a gráfico/a de 23.30 a 7.00 horas, 1 de 7.00 a 14.30 horas, 2 de 7.45 a 15.15 horas, 1 de 10.00 a 17.30 horas, 1 de 14.30 a 22.00 horas e 1 de 16.00 a 23.30 horas e 1 auxiliar de informativos de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 15.30 a 23.00 horas.

Produción de informativos, programas e deportes: 1 produtor de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 9.00 a 16.30 horas, e 1 de 16.30 a 24.00 horas; 1 axudante de produción de 7.00 a 14.30 horas.

Medios e realización:

1 realizador/a de 6.00 a 13.30 horas, 1 de 9.00 a 16.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas.

3 cámaras de primeira ou operadores de cámara de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 8.15 a 15.45 horas e 3 de 14.30 a 22.00 horas.

1 deseñador/a gráfico de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas.

1 operadores/as de posprodución de 7.00 a 14.30 horas, 1 de 14.30 a 22.00 horas.

2 técnico/a de son ou operador/a produtor/a de son de 7.30 a 15.00 horas e 2 de 14.30 a 22.00 horas.

1 técnico/a de iluminación ou iluminador de 7.00 a 14.30 horas, 1 de 11.00 a 18.30 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

1 axudante de realización de 6.30 a 14.00 horas, 2 de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 9.00 a 16.30 horas, 1 de 14.00 a 21.30 horas, 1 de 14.30 a 22.00 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

1 operador/a-montador/a de vídeo de 0.00 a 7.30 horas, 5 de 7.00 a 14.30 horas, 3 de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 13.00 a 20.30 horas, 6 de 14.30 a 22.00 horas, 1 de 16.30 a 24.00 horas e 1 de 19.30 a 3.00 horas.

1 control de cámara de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

1 maquillador/a de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

1 grafista titulador/a de 7.00 a 14.30 horas, 2 de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 14.30 a 22.00 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas.

Retransmisións: 1 produtor/a de 14.30 a 22.00 horas e 1 auxiliar administrativo/a de 8.00 a 15.30 horas.

Documentación: 1 documentalista de 7.00 a 14.30 horas, 1 de 9.00 a 16.30 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas e 1 almacenista de 7.30 a 15.00 horas.

A Coruña: 1 redactor/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas; 1 reporteiro/a gráfico/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 15.00 a 22.30 horas e 1 operador/a-montador/a de vídeo de 7.00 a 14.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas.

Lugo: 1 redactor/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas; 1 reporteiro/a gráfico/a de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas e 1 operador/a-montador/a de vídeo de 12.00 a 15.00 horas e de 17.00 a 21.30 horas.

Ourense: 1 redactor/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas; 1 reporteiro/a gráfico/a de 7.30 a 15.00 horas e 1 de 15.00 a 22.30 horas e 1 operador/a-montador/a de vídeo de 12.00 a 15.00 horas e de 17.00 a 21.30 horas.

Vigo: 1 redactor/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas; 1 reporteiro/a gráfico/a de 8.00 a 15.30 horas e 1 de 15.00 a 22.30 horas e 1 operador/a-montador/a de vídeo de 7.00 a 14.30 horas e 1 de 14.30 a 22.00 horas.

Madrid: 1 redactor/a de 10.00 a 17.30 horas e 1 de 10.00 a 15.00 horas e de 16.30 a 19.00 horas.

4.3. RTG, S.A.:

Emisións: 1 técnico/a de control de 23.30 a 7.00 horas, 1 de 5.15 a 12.45 horas, 1 de 10.00 a 17.30 horas e 1 de 17.30 a 1.00 horas.

Informativos e deportes: 1 redactor/a de 23.30 a 7.00 horas, 2 de 6.30 a 14.00 horas, 2 de 7.30 a 15.00 horas, 2 de 14.30 a 22.00 horas e 1 de 16.30 a 24.00 horas; 1 locutor/a de radio de 22.30 a 6.00 horas, 1 de 7.30 a 15.00 horas, 1 de 12.30 a 20.00 horas, 1 de 17.30 a 1.00 horas e 1 de 11.30 a 19.00 horas e 1 auxiliar de programas de 7.00 a 14.30 horas.

A Coruña: 1 locutor/a de radio de 7.00 a 14.30 horas.

Lugo: 1 redactor/a de 7.00 a 14.30 horas.

Ourense: 1 redactor/a de 7.00 a 14.30 horas.

Vigo: 1 redactor/a de 7.00 a 14.30 horas.

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

1. Servizos centrais:

– Secretaría Xeral Técnica: 1 funcionario da Oficina Técnica e 3 persoas en quenda de mañá no Rexistro Xeral.

– Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

– Centro de Atención de Emerxencias 112:

Área de Operación:

• Quenda de mañá (7.50 a 15.00 horas): 7 operadores/as de atención telefónica, 2 operadores/as de enlace e 1 coordinador/a.

• Quenda de tarde (14.50 a 22.00 horas): 9 operadores/as de atención telefónica, 2 operadores/as de enlace e 1 coordinador/a.

• Quenda de noite (21.50 a 8.00 horas): 6 operadores/as de atención telefónica, 1 operador/a de enlace e 1 coordinador/a.

1 operador localizado na quenda de mañá e na da tarde.

Área de Informática:

• Quenda de mañá (8.00 a 15.00 horas): 2 informáticos e 3 técnicos informáticos.

• Quenda de tarde (15.00 a 22.00 horas): 2 informáticos e 1 técnico informático.

• Quenda de noite (22.00 a 8.00 horas): 1 técnico informático.

Servizo de helicópteros polivalentes:

• Base de Santiago H-3: de orto a ocaso 1 piloto, 1 copiloto e 1 mecánico.

• Base de Ourense H-4: de orto a ocaso 1 piloto, 1 copiloto e 1 mecánico.

– Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 1 auxiliar administrativo/a na secretaría do director xeral e 1 auxiliar administrativo/a no equipo de auditores e analistas.

– Dirección Xeral de Xustiza:

• Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada sección ou xulgado e 1 funcionario/a de auxilio por cada un deles.

• Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nos xulgados de violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

• Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

• Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda máis 1 funcionario/a de auxilio xudicial.

• Nas oficinas de fiscalías: 1 funcionario/a por cada oficina e os funcionarios/as que presten o servizo de garda.

• Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

• Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nas oficinas de rexistro e repartición e decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións nas cidades: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

2. Servizos periféricos:

2.1. Delegación Territorial da Coruña.

2 funcionarios/as para o Rexistro Xeral da Coruña.

2 funcionarios/as para o Rexistro da Oficina de Ferrol.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo da Coruña.

2.2. Delegación Territorial de Lugo.

2 funcionarios/as no Rexistro Xeral.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

2.3. Delegación Territorial de Ourense.

2 funcionarios/as no Rexistro Xeral.

2.4. Delegación Territorial de Pontevedra.

2 funcionarios/as no Rexistro Xeral.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

2.5. Delegación Territorial de Vigo.

2 funcionarios/as no Rexistro Xeral.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.2. Consellería de Facenda.

1. Servizos Centrais:

1.1. CIXTEC.

1 analista programador da área de sistemas.

1.3. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

a) Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC):

– Servizos Xerais:

1 operario/a por quenda, conserxaría e control de accesos.

1 operario/a por quenda, limpeza de vestiarios e local de descanso.

1 operario/a por quenda, depuradoras CMC.

1 DUE por quenda (enfermaría).

– Planta Termoeléctrica e Coxeración:

1 xefe/a de quenda por quenda.

2 operadores/as por quenda.

1 roldista por quenda.

1 auxiliar de roldista por quenda.

Retén de mantemento, 5 persoas a disposición (sen presenza).

Retén de laboratorio, 1 persoa a disposición (sen presenza).

2 ensacadores/as por quenda en ensacado de cinzas.

1 camioneiro/a de escouras por quenda.

– Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE):

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 axente de circulación en quenda de mañá e en quenda de tarde.

1 camioneiro/a por quenda.

1 electricista por quenda.

2 operadores/as de guindastre por quenda.

4 triadores/as por quenda.

1 operador/a por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

2 roldistas por quenda.

1 oficial de secadoiro por quenda.

1 oficial de trituradora por quenda.

b) Vertedoiro de Areosa:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

1 operario/a de control de accesos por quenda.

1 operario/a de depuradoras por quenda.

2. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

Por parte das empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa, deberá garantirse o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, manténdose o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) permanecerá operativa unha vía manual. As vías dinámicas e automáticas permanecerán abertas na súa totalidade.

3. Servizos mínimos en materia de transporte:

A) Servizos concesionais de transporte público de viaxeiros:

Concesión: V-0052; XG-001.

Concesionario: Francisco Candocia Villadóniga.

Ferrol-Sedes-praia da Frouxeira.

• Saída de Ferrol: 9.00 e 18.30 h.

• Saída da praia: 19.30 h.

Ferrol-polígono Río do Poza-Sedes-praia da Frouxeira.

• Saída de Ferrol: 7.00 h.

• Saída da praia: 21.00 h.

Concesión: V-0065; XG-002.

Concesionario: Empresa Freire, S.L.

Lugo-Santiago por N-547.

• Saída de Lugo: 6.00 e 19.30 h.

• Saída de Santiago: 9.15 e 20.00 h.

Santiago-Aeroporto da Lavacolla.

• Saída de Santiago: 6.00, 7.30, 9.00, 19.00, 20.30 e 22.00 h.

• Saída do aeroporto: 6.45, 8.15, 9.30, 19.45, 21.15 e 22.45 h.

Concesión: V-0152; XG-007.

Concesionario: Hedegasa, S.L.

Santiago de Compostela (rúa da Rosa)-O Milladoiro-As Galanas-Balcaide-Ameneiro-Casalonga-Firminstáns.

• Saída de Santiago: 8.00, 18.00, 19.00, 20.00 e 20.30 h.

• Saída de Firminstáns: 7.30, 8.00, 8.30, 18.30, 19.30 e 20.30 h.

Santiago de Compostela (rúa da Rosa)-O Milladoiro-Solláns-Luou.

• Saída de Santiago: 7.45 e 18.45 h.

Luou-San Xoán de Calo-Carballal-As Galanas-O Milladoiro-Santiago de Compostela (rúa da Rosa).

• Saída de Luou: 7.15 e 19.15 h.

Santiago de Compostela (E.A.)-O Milladoiro-Solláns-Luou-Casal de Reis.

• Saída de Santiago: 8.10 e 20.10 h.

• Saída de Casal de Reis: 7.50 e 19.00 h.

Santiago de Compostela (E.A.)-Solláns-Luou-Espasande-Regoufe-A Silva.

• Saída de Santiago: 20.10 h.

• Saída da Silva: 7.45 h.

Raíces-Tarrío-Biduído de Arriba-Bentín-O Milladoiro-Santiago (rúa da Rosa)-O Milladoiro-A Grela-Biduído de Abaixo-Raíces (circular).

• Saída de Raíces: 7.45, 8.45, 18.45 e 20.45 h.

Concesión: V-1110; XG-063.

Concesionario: Transportes Mosquera, S.L.

Hortas-Santiago.

• Saída de Hortas: 8.00 h.

• Saída de Santiago: 18.00 h.

Turces-Santiago.

• Saída de Turces: 7.15 h.

• Saída de Santiago: 19.00 h.

Meres-Foxáns-cruzamento Vilar-Codeso-Rodiño-Santiago.

• Saída de Meres: 7.15 h.

• Saída de Santiago: 14.30 h.

Forte (Boqueixón)-Gastrar-Loureda-Vigo-Lamas-Rodiño-Santiago.

• Saída de Forte: 7.40 h.

• Saída de Santiago: 14.30 h.

Concesión: V-1129; XG-064.

Concesionario: Autocares Eliseo Pita, S.A.

A Coruña-Sada por Fontán.

• Saída da Coruña: 8.30 e 20.00 h.

• Saída de Sada: 7.30 e 19.30 h.

Concesión: V-1598; XG-100.

Concesionario: Autos Grabanxa, S.L.

Abellá-Peñasco-Santiago de Compostela.

• Saída de Abellá: 7.20 h.

• Saída de Santiago: 14.00 h.

Frades-E. de Beán-Santiago.

• Saída de Frades: 7.30 e 8.30 h.

• Saída de Santiago: 13.00 e 20.00 h.

Santiago-Son de Arriba-Verdía-A Rúa Travesa.

• Saída de Santiago: 19.10 h.

• Saída da Rúa Travesa: 7.45 h.

Porto Avieira-Santiago.

• Saída de Porto Avieira: 7.20 e 8.50 h.

• Saída de Santiago: 19.00 e 21.00 h.

Concesión: V-2214; XG-203.

Concesionario: Oróns Bus, S.L.

A Coruña-Canzobre.

• Saída da Coruña: 19.30 h.

• Saída de Canzobre: 7.30 h.

Concesión: V-3013; XG-338.

Concesionario: Autocares Modesto Riveiro, S.L.

A Graña-A Amañecida-Santiago de Compostela.

• Saída da Graña: 7.15 h.

• Saída de Santiago: 19.15 h.

Concesión: V-7059; XG-433.

Concesionario: Castromil, S.A.

Santiago de Compostela-Cambados-O Grove-A Toxa.

• Saída de Santiago: 11.30 e 20.30 h.

• Saída da Toxa: 7.30 e 18.00 h.

A Coruña-Vigo por A-9.

• Saída da Coruña: 8.00 e 20.15 h.

• Saída de Vigo: 10.30 e 18.30 h.

A Coruña-Santiago de Compostela por A-9.

• Saída da Coruña: 6.35 h.

• Saída de Santiago: 18.00 h.

A Coruña-Santiago de Compostela por N-550.

• Saída da Coruña: 8.00 e 19.30 h.

• Saída de Santiago: 6.30 e 18.00 h.

Santiago de Compostela-Vigo por N-550.

• Saída de Santiago: 13.00 e 20.00 h.

• Saída de Vigo: 7.50 h.

A Coruña-Muros.

• Saída da Coruña: 12.00 e 19.00 h.

• Saída de Muros: 7.15 e 11.00 h.

Santiago de Compostela-Noia.

• Saída de Santiago: 18.00 h.

• Saída de Noia: 6.45 h.

Santiago de Compostela-Ourense.

• Saída de Santiago: 9.15 e 20.00 h.

• Saída de Ourense: 6.10 e 19.00 h.

Ferrol-Santiago-Vigo por A-9.

• Saída de Ferrol: 8.40 e 18.40 h.

• Saída de Vigo: 7.30 e 19.30 h.

Concesión: V-7026; XG-400.

Concesionario: Hermanos Ferrín, S.L.

Santiago de Compostela-A Picaraña.

• Saída de Santiago: 19.00 h.

• Saída da Picaraña: 7.45 h.

Santa Comba-Santiago.

• Saída de Santa Comba: 7.15 e 17.15 h.

• Saída de Santiago: 20.00 h.

Muxía-Santiago de Compostela.

• Saída de Muxía: 6.45 e 14.30 h.

• Saída de Santiago: 8.45 e 16.45 h.

Outes-Santiago de Compostela.

• Saída de Outes: 6.45 h.

• Saída de Santiago: 17.45 h.

Concesión: V-7032; XG-406.

Concesionario: Empresa Gómez de Mesía, S.L.

A Coruña-Vila de Cruces.

• Saída da Coruña: 17.00 h.

• Saída de Vila de Cruces: 7.30 h.

Concesión: V-7041; XG-415.

Concesionario: Rías Altas, S.A.

Ferrol-Mercado-A Graña.

• Saída de Ferrol: 8.30 e 19.30 h.

• Saída da Graña: 8.00 e 20.00 h.

Ferrol-Mercado-Residencia-Catabois.

• Saída de Ferrol: 7.00 e 7.50 h.

• Saída de Catabois: 7.20 e 8.20 h.

Ferrol-Cedeira por Castro.

• Saída de Ferrol: 7.15 e 20.00 h.

• Saída de Cedeira: 6.30 e 18.30 h.

Ferrol-Doniños-San Xurxo da Mariña.

• Saída de Ferrol: 7.00 h.

• Saída de San Xurxo da Mariña: 7.30 h.

Ferrol-Vilaboa por Meirás.

• Saída de Ferrol: 14.45 h.

• Saída de Vilaboa: 7.00 h.

Ferrol-Covas.

• Saída de Ferrol: 7.00 h.

• Saída de Covas: 7.30 h.

Concesión: V-7050; XG-424.

Concesionario: Autocares Capela, S.L.

As Neves-Fene-Ferrol.

• Saída das Neves: 7.45 e 19.30 h.

• Saída de Ferrol: 18.30 e 20.30 h.

As Neves-Filgueiras-Fene-Ferrol.

• Saída das Neves: 7.00 h.

• Saída de Ferrol: 18.30 h.

Concesión: V-7077; XG-451.

Concesionario: Empresa Seoane, S.L.

Santiago-San Cristovo de Merín.

• Saída de Santiago: 14.00 e 19.30 h.

• Saída de San Cristovo de Merín: 7.40 h.

A Ponte Sarandón-Os Verxeles-Vilar-Santiago.

• Saída da Ponte Sarandón: 7.20 h.

• Saída de Santiago: 19.30 h.

Santiago-Os Verxeles-San Xulián de Sales-Santiago (circular).

• Saída de Santiago: 18.00 h.

Concesión: V-7044; XG-418.

Concesionario: Autocares Salvado, S.A.

A Coruña-Melide.

• Saída da Coruña: 17.00 h.

• Saída de Melide: 7.15 h.

Concesión: V-7062; XG-436.

Concesionario: Viajes Rois, S.L.

Extramundi de Arriba-Rois-Santiago.

• Saída de Extramundi: 7.25 e 20.00 h.

• Saída de Santiago: 7.30 e 21.00 h.

Buxán-Samil-Santiago.

• Saída de Buxán: 7.20 h.

• Saída de Santiago: 19.00 h.

Concesión: V-2958; XG-334.

Concesionario: Trapsa, S.A.

Ortoño-Santiago.

• Saída de Ortoño: 8.15 e 21.15 h.

• Saída de Santiago: 7.35 e 20.30 h.

Concesión: V-7007; XG-381.

Concesionario: Autos Cal Pita, S.A.

A Coruña-San Pedro de Nós.

• Saída da Coruña: 7.00, 8.00, 18.00, 19.00 e 20.00 h.

• Saída de San Pedro: 7.30, 8.30, 18.30, 19.30 e 20.30 h.

A Coruña-Santa Cruz-Arillo-Rialta-Sada.

• Saída da Coruña: 8.25 e 20.25 h.

• Saída de Sada: 7.25 e 19.25 h.

A Coruña-Montrove-Oleiros.

• Saída da Coruña: 8.05 e 20.10 h.

• Saída de Oleiros: 7.35 e 20.35 h.

Concesión: V-7034; XG-408.

Concesionario: Automóviles Sigrás-Carral, S.A. (Asicasa).

A Coruña-Vilaboa-Carral-Sta. María de Vigo.

• Saída da Coruña: 7.00 e 20.00 h.

• Saída de Sta. María de Vigo: 7.50 e 18.50 h.

A Coruña-Aeroporto de Alvedro.

• Saída da Coruña: 7.45, 8.45, 19.15 e 20.15 h.

• Saída do aeroporto: 7.15, 8.15 e 19.45 h.

A Coruña-Barcala-Cambre-Lema.

• Saída da Coruña: 7.00, 8.00, 19.00 e 20.00 h.

• Saída de Lema: 7.30, 8.30, 19.30 e 20.30 h.

A Coruña-Culleredo-Celas-Peiro.

• Saída da Coruña: 7.30 e 20.30 h.

• Saída de Peiro: 6.30 e 19.30 h.

Concesión: V-7027; XG-401.

Concesionario: Autos Carballo, S.A.

Laxe-Carballo-Santiago de Compostela.

• Saída de Laxe: 6.30 h.

• Saída de Santiago: 19.00 h.

Malpica-Carballo-Santiago.

• Saída de Malpica: 18.55 h.

• Saída de Santiago: 7.30 h.

Carballo-A Laracha-Santiago.

• Saída de Carballo: 6.45 h.

• Saída de Santiago: 19.30 h.

Concesión: V-7002; XG-376.

Concesionario: Lavacolla, S.A.

A Coruña-Aeroporto da Lavacolla.

• Saída da Coruña: 9.15 h.

• Saída do aeroporto: 12.15 h.

Concesión: V-7053; XG-427.

Concesionario: Tranvías del Ferrol, S.A.

Porto-Neda.

• Saída do porto: 6.25, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 h.

• Saída de Neda: 5.50, 7.40, 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40 h.

Porto-Residencia.

• Saída do porto: 6.45, 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50 h.

• Saída de Residencia: 6.00, 7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50 h.

Correos-A Faísca.

• Saída da Faísca: 7.00, 8.00, 18.00 e 19.00 h.

• Saída de Correos: 7.30, 8.30, 18.30 e 19.30 h.

Canido-A Graña.

• Saída de Canido: 8.00, 19.00 e 21.00 h.

• Saída da Graña: 8.30, 19.30 e 21.30 h.

Correos-Caranza.

• Saída de Correos: 7.25, 9.10, 10.25, 11.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 18.55, 20.10, 21.25 h.

• Saída de Caranza: 6.45, 8.15, 9.45, 11.00, 12.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30, 20.45 h.

Porto-Caranza-Residencia.

• Saída do porto: 8.15, 18.15 e 20.15 h.

• Saída de Caranza: 6.20, 6.55.

• Saída de Residencia: 18.40 e 20.40 h.

Concesión: V-7076; XG-450.

Concesionario: Santiaguesa Metropolitana, S.L.

Camariñas-Santiago.

• Saída de Santiago: 19.45 h.

Baio-Santiago.

• Saída de Baio: 7.10 h.

Concesión: V-7075; XG-449.

Concesionario: Empresa Monforte, S.A.

Fisterra-Muros-Santiago.

• Saída de Fisterra: 8.20 e 16.45 h.

• Saída de Santiago: 9.00 e 19.00 h.

Concesión: V-1682; XG-112.

Concesionario: Ruta Bus, S.A.

A Coruña-Boedo por Suevos e Rañobre.

• Saída da Coruña: 8.00 e 20.30 h.

• Saída de Boedo: 7.00 h.

Concesión: V-7045; XG-419.

Concesionario: Compañía Metropolitana de Transportes de Coruña, S.L.

A Coruña-Caión.

• Saída da Coruña: 18.30 h.

• Saída de Caión: 7.45 h.

A Coruña-Lema.

• Saída da Coruña: 20.15 h.

Concesión: V-7074; XG-448.

Concesionario: Compañía Metropolitana de Transportes de Coruña, S.L.

A Coruña-Santa Comba-Suevos.

• Saída de Suevos: 7.00 h.

• Saída da Coruña: 18.45 h.

A Coruña-Fisterra.

• Saída da Coruña: 8.15 e 19.45 h.

• Saída de Fisterra: 7.50 h.

A Coruña-Ponte do Porto.

• Saída de Ponte do Porto: 6.45 h.

A Coruña-Malpica.

• Saída de Malpica: 6.50 h.

A Coruña-Corme-Laxe.

• Saída da Coruña: 20.30 h.

A Coruña-Carballo.

• Saída da Coruña: 7.25 e 21.25 h.

• Saída de Carballo: 8.15 e 19.00 h.

A Coruña-Arteixo.

• Saída da Coruña: 6.40 h.

• Saída de Arteixo: 20.00 h.

Concesión: V-7068; XG-442.

Concesionario: Arriva Noroeste, S.L.

Aguiño-Ribeira-Boiro-Rianxo-Santiago.

• Saída de Aguiño: 6.50 h (enlace en Boiro).

• Saída Boiro: 7.30 h.

• Saída de Santiago de Compostela: 18.00 h.

Ribeira-Boiro-Araño-Santiago de Compostela.

• Saída de Ribeira: 8.00 (enlace en Boiro) e 19.00 h.

• Saída Boiro: 8.30 h.

• Saída de Santiago de Compostela: 8.00 e 21.00 h.

Ferrol-A Coruña por autoestrada.

• Saída de Ferrol: 7.30 e 18.30 h.

• Saída da Coruña: 8.30 e 19.30 h.

Ferrol-A Coruña (polas Pías)-A Gallada e Betanzos.

• Saída de Ferrol: 7.00 (O Pedrido) e 19.00 h.

• Saída da Coruña: 9.00 e 21.00 h.

Ferrol-A Coruña (por Neda, A Gallada e O Pedrido).

• Saída de Ferrol: 8.00 e 18.00 h.

• Saída da Coruña: 8.00 e 20.00 h.

Ferrol-Mugardos.

• Saída de Ferrol: 8.00 e 18.00 h.

Ferrol-Ares.

• Saída de Ferrol: 19.30 h.

• Saída de Ares: 7.50 h.

Ferrol-Ares-Mugardos.

• Saída de Mugardos: 8.35, 18.35 e 20.35 h.

Chanteiro-Ferrol.

• Saída de Chanteiro: 7.30 h.

A Coruña-Ourense por Melide.

• Saída da Coruña: 19.00 h.

• Saída de Ourense: 8.00 h.

A Coruña-Betanzos.

• Saída da Coruña: 7.00 (plg. Bergondo), 8.30, 18.30 e 20.30 h.

• Saída de Betanzos: 7.00, 8.00, 19.30 e 21.30 h.

A Coruña-Viveiro polas Pontes de García Rodríguez.

• Saída da Coruña: 18.00 h.

• Saída de Viveiro: 6.50 h.

Concesión: V-7069; XG-443.

Concesionario: Arriva Noroeste, S.L.

Lugo-A Coruña por N-VI ou autoestrada.

• Saída de Lugo: 8.10 e 21.05 h.

• Saída da Coruña: 6.30 (autoestrada) e 19.00 h.

Ribadeo-Lugo por Meira.

• Saída de Ribadeo: 7.00 h.

• Saída de Lugo, 19.00 h.

Lugo-Viveiro por Gaibor, Vilalba e Foz.

• Saída de Viveiro: 7.30 h.

• Saída de Lugo: 18.15 h.

Concesión: V-7072; XG-446.

Concesionario: Autos S. Vázquez, S.L.

A Coruña-Betanzos-Rilo.

• Saída da Coruña: 19.00 h.

• Saída de Rilo: 6.40 h.

A Coruña-Présaras-Mezonzo.

• Saída da Coruña: 20.00 h.

• Saída de Mezonzo: 6.55 h.

A Coruña-Mabegondo-Montouto.

• Saída da Coruña: 7.35 e 21.15 h.

• Saída de Montouto: 9.00 e 18.30 h.

Concesións: V-7026; XG.400 e V-7059; XG-433.

Concesionarios: Hermanos Ferrín, S.L. e Castromil, S.A.

Santiago-Bertamiráns-A Gándara.

• Saída de Santiago: 7.45, 8.45, 18.15, 19.15 e 20.15 h.

• Saída da Gándara: 7.15, 8.15, 18.45, 19.45 e 20.45 h.

Concesión: V-0089; XG-003.

Concesionario: Gómez de Castro, S.A.

Vigo-Pontevedra-Lugo.

• Saídas de Lugo: 9.45 e 18.30 h.

• Saídas de Vigo: 7.00 e 18.15 h.

Lugo-Monterroso.

• Saída de Lugo: 6.45 h.

• Saída de Monterroso: 17.50 h.

Concesión: V-0193; XG-009.

Concesionario: Mourenza e Pardo, S.L.

Palas de Rei-Uceira-Lugo.

• Saída Palas de Rei: 6.45 h.

• Saída Lugo: 13.00 h.

Concesión: V-0302; XG-013.

Concesionario: Autocares Trigo, S.L.

O Cádavo-Fonteo-Mosteiro-Lugo.

• Saída do Cádavo: 7.00 h.

• Saída de Lugo: 13.45 h.

Concesión: V-1078; XG-061.

Concesionario: Autobuses Urbanos de Lugo, S.A.

Lugo-Rábade.

• Saída de Lugo: 7.00 e 18.30 h.

• Saída de Rábade: 10.25 e 19.00 h.

Vilachá-Adai-Lugo.

• Saída de Vilachá: 7.25 h.

• Saída de Lugo: 18.15 h.

Santalla de Pena-Lugo.

• Saída de Santalla de Pena: 7.30 h.

Lugo-Donalbai.

• Saída de Lugo: 13.00 h.

Concesión: V-1498; XG-090.

Concesionario: Eleuterio López y Cía., S.L.

Lugo-Ourense.

• Saída de Lugo: 9.35 e 16.45 h.

• Saída de Ourense: 6.50 e 18.30 h.

Concesión: V-2006; XG-168.

Concesionario: González y de la Riva, S.L.

Navia de Suarna-Liber-Becerreá-Baralla-Gomeán-Lugo.

• Saída de Navia de Suarna: 7.30 h.

• Saída de Lugo: 18.30 h.

Pedrafita do Cebreiro-As Nogais-Becerreá-Baralla-Gomeán-Lugo.

• Saída Pedrafita do Cebreiro: 9.00 h.

• Saída Lugo: 17.00 h.

Concesión: V-2320; XG-217.

Concesionario: Autocares Darriba, S.L.

Vián-Arneiro-Lugo.

• Saída Vián: 7.30 h.

• Saída Lugo: 18.15 h.

Concesión: V-2722; XG-290.

Concesionario: Domingo González López.

Sobrado-Faxilde-Pereiramá-Camiño Ancho-Lugo.

• Saída Sobrado: 7.15 h.

• Saída Lugo: 19.30 h.

Concesión: V-3284; XG-370.

Concesionario: Empresa Trigo, S.L.

Santalla-Lugo.

• Saída Santalla: 6.45 h.

• Saída Lugo: 19.00 h.

Concesión: V-7035; XG-409.

Concesionario: Autocares Darriba, S.L.

A Pastoriza-cruzamento Xesto-Castro de Rei-Quintela-cruzamento Castro de Ribeiras de Lea.

Lugo.

• Saída A Pastoriza: 7.30 h.

• Saída Lugo: 13.15-19.30 h.

Concesión: V-7040; XG-414.

Concesionario: Autos Lozano, S.L.

Vilalba-Rioaveso-Feira do Monte-Santo Estevo do Árbol-Castro de Ribeiras de Lea.

Cela-Outeiro de Rei-Lugo.

• Saída Vilalba: 6.50 h.

• Saída Lugo: 12.00 h.

Concesión: V-7046; XG-420.

Concesionario: Empresa Portomarín, S.A.

Sarria-Lugo.

• Saída de Sarria: 8.45 h.

• Saída de Lugo: 18.15 h.

Concesión: V-7051; XG-425.

Concesionario: Hervei, S.L.

Lugo-Bascuas-Sampaio-Recesende-O Cádavo-A Lastra-Paradavella-A Fonsagrada.

• Saída de Lugo: 7.15-18.30 h.

• Saída da Fonsagrada: 7.35-18.15 h.

Concesión: V-7016; XG-390.

Concesionario: Empresa Monforte, S.A.

Lugo-Portomarín.

• Saída de Lugo: 19.15 h.

• Saída de Portomarín: 6.50 h.

Lugo-Escairón.

• Saída de Lugo: 18.35 h.

• Saída de Escairón: 7.00 h.

Lugo-Baralla.

• Saída de Lugo: 18.35 h.

• Saída Baralla: 10.30 h.

Monforte de Lemos-Santiago de Compostela.

• Saída de Monforte de Lemos: 7.50 h.

• Saída Santiago de Compostela: 18.00 h.

Pedrafita-Lugo.

• Saída de Pedrafita: 6.45 h.

• Saída de Lugo: 17.30 h.

Lugo-Monforte de Lemos.

• Saídas de Lugo: 6.45, 13.45 e 20.45 h.

• Saídas de Monforte: 8.15, 15.15 e 22.15 h.

O Barco de Valdeorras-A Rúa-Quiroga-Ourense.

• Saídas do Barco de Valdeorras: 8.00 e 22.00 h.

• Saídas de Ourense: 6.00 e 19.50 h.

Concesión: V-3048; XG-343.

Concesionario: Autos A. González, S.L.

Pías-Santiso-Xinzo da Costa-Tioira-Maceda-Rioseco-Solveira-As Campinas-Zamorana-Ourense.

• Saída de Pías: 7.00 h.

• Saída de Ourense: 18:15.

Ourense-Zamorana-As Campinas-Solveira-Rioseco-Maceda.

• Saídas de Ourense: 12.45 h.

Ourense-Zamorana-As Campinas-Pardieiros-San Xes-Rioseco-Solveira-As Campinas-Zamorana-Ourense (circular).

• Saída de Ourense: 18.30 h.

Concesión: V-7064; XG-438.

Concesionario: Auto Industrial, S.A.

O Porriño-Vigo.

• Saídas do Porriño: 7.00, 18.00 e 21.00 horas.

• Saídas de Vigo: 7.00, 18.00 e 21.00 horas.

Ourense-Ribadavia-A Cañiza-Vigo.

• Saídas de Ourense: 9.00 e 20.30 h.

• Saídas de Vigo: 8.30 e 19.00 h.

Ourense-Vigo por A-52.

• Saídas de Ourense: 6.45 e 20.30 h.

• Saídas de Vigo: 6.30 e 22.00 h.

Chantada-A Barrela-Cea-O Carballiño-Ribadavia-Vigo.

• Saída de Chantada: 7 h.

• Saída de Vigo: 16.30 h.

Ourense-Maside-O Carballiño-Soutelo de Montes-Pontevedra.

• Saídas de Ourense: 10.30 h.

• Saídas de Pontevedra: 9 e 17.30 h.

Monforte de Lemos-Os Peares-Ourense-Pontevedra.

• Saída de Monforte de Lemos: 16.15 h.

Ourense-Os Peares.

• Saída dos Peares: 7.00 h.

• Saída de Ourense: 19.00 h.

Concesión: V-7043; XG-417.

Concesionario: Aguas de Incio, S.A.

Confurco-Fondo de Cea-Tamallancos-Ourense.

• Saída de Confurco: 6.15 h.

• Saída de Ourense: 18.00 h.

Ourense-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-Fontefría-Ourense (circular).

• Saídas de Ourense: 12.30 e 18.00 h.

Concesión: V-3269; XG-365.

Concesionario: Empresa Villalón, S.A.

Verín-Xinzo de Limia-Allariz-Ourense por N-525.

• Saídas de Verín: 6:15 h.

• Saídas de Ourense: 12:15 h.

Verín-Xinzo de Limia- Allariz- Ourense por A-52.

• Saídas de Ourense: 6:30 e 20:30 h.

• Saídas de Verín: 8:00 e 22:00 h.

Maceda-Baños de Molgas-Poedo-Xunqueira de Ambía-Salgueiros-Ourense.

• Saída de Maceda: 6.45 h.

• Saída de Ourense: 19.15 h.

Ourense-Campus Universitario-As Lagoas-Taboadela-Gundiás-Allariz.

• Saída de Ourense: 20.00 h.

Verín-Ourense-Vigo.

• Saída de Verín: 8.45 h.

• Saída de Vigo: 19.00 h.

Concesión: V-3274; XG-366.

Concesionario: Aguas de Incio, S.A.

Manzaneda-A Pobra de Trives-Castro Caldelas-Ourense.

• Saída de Manzaneda: 6.30 h.

• Saída de Ourense: 18.00 h.

A Teixeira-Sacardebois-Luíntra-Eiradela-Faramontaos-San Miguel do Campo.

• Saída da Teixeira: 6.00 h.

• Saída de Ourense: 18.30 h.

Luíntra-Loña do Monte-Loñoá-Faramontaos-Ourense.

• Saída de Ourense: 19.30 h.

Concesión: V-7060; XG-434.

Concesionario: Anpián, S.A.

Ourense-Maceda-Xinzo de Limia.

• Saída de Ourense: 6.50 h.

• Saída de Xinzo de Limia: 18.00 h.

Ourense-Maceda-Laza-Verín.

• Saída de Verín: 6.30 h.

Ourense-Maceda-Vilar de Barrio.

• Saída de Ourense: 12.45 h.

Ourense-Celanova-Bande-Lobios-Entrimo.

• Saídas de Entrimo: 6.45 e 18.15 h.

• Saídas de Ourense: 7.50 e 18.00 h.

As Conchas-Barrio-Xinzo de Limia-Ourense.

• Saída de Barrio: 7.10 h.

• Saída de Ourense: 18.00 h.

Rial-Rante-San Cibrao-Ourense.

• Saída de Rial: 7.20 h.

Ourense-San Cibrao das Viñas-A Merca-Celanova-Vilavidal-Cortegada.

• Saída de Cortegada: 6.35 h.

• Saída de Ourense: 19.00 h.

Cortegada-San Lourenzo-Gomesende-Abellás-Quintela de Leirado-Redemuíños-Moreiras-Cerdal-Celanova-A Manchica-Ourense.

• Saída de Cortegada: 12.30 h.

• Saída de Ourense: 10.30 h.

Ponte Barxas-Arnoia-Ribadavia-Ourense.

• Saídas da Ponte Barxas: 6.55 e 13.15 h.

• Saídas de Ourense: 7.00 e 13.15 h.

Cartelle-Outomuro-A Manchica-Ourense.

• Saída de Cartelle: 7.45 h.

• Saída de Ourense: 18.00 h.

Ourense-A Valenzá-Barbadás-Sobrado-Loiro-Ourense-Monterrei-Ourense.

• Saídas de Ourense: 6.50 e 13 h.

A Valenzá-Ourense.

• Saídas da Valenzá: 7.00, 7.50, 8.55, 18.00,19.30 e 21.00 h.

• Saídas de Ourense: 7.20, 8.10, 9.00, 18.30, 19.30 e 20.20 h.

Concesión: V-7070; XG-444.

Concesionario: Anpián, SA.

Ourense-O Cumial-Polígono de San Cibrao-A Castellana-Santa Cruz-Carballeira de Santa Cruz.

• Saídas de Ourense: 7.05 e 19.00 h.

• Saídas de Carballeira de Santa Cruz: 7.40 e 19.45 h.

Concesión: V-7067; XG-441.

Concesionario: Autos Gómez, S.L.

Os Peares-A Peroxa-Gueral-Cambeo-Ourense.

• Saída dos Peares: 7.00 h.

• Saída de Ourense: 12.55 h.

A Peroxa-Barra de Miño-Belesar-Ribela-Ourense.

• Saída da Peroxa: 7.30 h.

• Saída de Ourense: 12.55 h.

Concesión: V-7054; XG-428.

Concesionario: Autocares Alfer, S.A.

Ourense-cruzamento de Cambeo-Vilamarín-cruzamento de Sober-A Barrela-Castro de Carballedo.

• Saída de Castro de Carballedo: 7.20 h.

• Saída de Ourense: 12.55 h.

Fontefiz-Belesar-Ourense.

• Saída de Fontefiz: 7.30 h.

• Saída de Ourense: 13 h.

Ourense-Sabadelle-Xubande-Parada-San Bieito-Gundiás.

• Saída de Gundiás: 7.20 h.

• Saída de Ourense: 12.00 h.

Ourense-Cambeo-Tamallancos-Borulfe (Centro Hostalaría)-Vilamarín.

• Saída de Ourense: 8.15 h.

• Saída de Vilamarín: 18.30 h.

Ourense-Moreiras-Sanatorio Psiquiátrico de Toén.

• Saída de Ourense: 7.20 h.

• Saída Sanatorio: 8.10 h.

Concesión: V-1530; XG-092.

Concesionario: Empresa Toén, S.L.

San Tomé-Xestosa-Toén-Mugares-Piñor-Sanatorio de Piñor-Ourense.

• Saída de San Tomé: 7.45 h.

• Saída de Ourense: 13.00 e 18.45 h.

Trelle-Trellerma-Toén-Mugares-Piñor-Sanatorio de Piñor-Ourense.

• Saídas de Trelle: 8 e 22 h.

• Saídas de Ourense: 7.25 e 21.25 h.

Ourense-Sanatorio de Piñor-Piñor.

• Saídas de Ourense: 7.25 e 20.15 h.

• Saídas de Piñor: 8.10 e 21.00.

Piñor-Parada-Ourense.

• Saída de Piñor: 8.25 h.

• Saída de Ourense: 13.00.

Concesión: V-0224; XG-010.

Concesionario: Autos González, S.L.

Ponte-Cornoces-Ourense.

• Saídas de Ponte: 7.30 e 20.00 h.

• Saídas de Ourense: 6.45 e 19.00 h.

Concesión: V-0387; XG-020.

Concesionario: Autocares Manuel García Castro, S.L.

Augasantas-Pontevedra.

• Saídas de Pontevedra: 13.00 e 19.00 h.

• Saídas de Augasantas: 7.20 h.

Concesión: V-0448; XG-026.

Concesionario: Empresa Cuíña, S.L.

Cambados-Oubiña-Ponte Arnelas-Mosteiro-Pontevedra.

• Saída de Cambados: 8.35 h.

• Saídas de Pontevedra: 13.35 e 19.30 h.

Cambados-Ponte Castrelo-Barrantes-Ribadumia-Pontevedra.

• Saída de Cambados: 19.00 h.

Cambados-Ponte Castrelo-Sisán-Mosqueiro-San Salvador-Penente-Arcos-Pontevedra.

• Saída de Cambados: 13.45 h.

Cambados-Ponte Castrelo-Tanoira-Barrantes-Ribadumia-Mosteiro-Pontevedra.

• Saída de Cambados: 7.45 h.

• Saídas de Pontevedra: 12.15 e 20.35 h.

Cambados-Vilariño-Covas de Lobos-Barrantes-San Salvador-Caticovas-Mosteiro-Pontevedra.

• Saídas de Cambados: 10.35 h.

• Saída de Pontevedra: 18.30 h.

Cambados-Ponte Castrelo-Sisán-Covas-San Salvador-Caticovas-Mosteiro-Pontevedra.

• Saída de Cambados: 7.00 h.

Concesión: V-0453; XG-027.

Concesionario: Autos Arcade, S.L.

Pazos de Borbén-Pontevedra.

• Saídas de Pazos: 8.00 h.

• Saídas de Pontevedra: 18.50 h.

O Viso-Pontevedra pola Mela, Rial e Montesiña.

• Saídas do Viso: 7.30 h.

Concesión: V-7049; XG-423.

Concesionario: Autos González, S.L.

Redondela-Vigo, pola N-550.

• Saídas de Redondela: 6.15, 7.00, 7.25, 8.25, 18.25, 19.15 e 20.25 h.

• Saídas de Vigo: 6.55, 7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 18.30, 20.00 e 20.30 h.

Fornelos de Montes-Redondela-Vigo.

• Saídas de Fornelos: 7.30 h.

• Saídas de Vigo: 11.45 e 18.50 h.

Concesión: V-0527; XG-034.

Concesionario: Castromil, S.A.

Antas-Vigo.

• Saídas de Antas: 6.45 h.

• Saídas de Vigo: 19.00 h.

Concesión: V-0533; XG-035.

Concesionario: Autocares Manuel García Castro, S.L.

Avión-Pontevedra.

• Saídas de Avión: 7.00 h.

Verducido-Pontevedra.

• Saídas de Verducido: 7.15 h.

A Lama-Pontevedra por Montecelo.

• Saídas de Pontevedra: 20.00 h.

Concesión: V-2431; XG-232.

Concesionario: Autocares Lucho, S.L.

Mos-Vigo.

• Saídas de Mos: 7.45 h.

• Saídas de Vigo: 20.20 h.

Torroso-Vigo.

• Saídas de Torroso: 8.45 h.

Concesión: V-2432; XG-233.

Concesionario: Empresa Vda. de J. Domínguez S.L.

Mosende-Vigo (Bouzas).

• Saídas de Mosende: 7.45 h.

• Saídas de Vigo (Bouzas): 12.40 e 19.05 h.

Torneiros-Vigo (Bouzas) pola Florida.

• Saídas de Torneiros: 6.50 h.

Concesión: V-2613; XG-269.

Concesionario: Autocares Rías Baixas, S.L.

Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Ruibal-Praza de Galicia.

• Saída de Postemirón de Arriba: 7.55 h.

Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Salcedo-Praza de Galicia-Praza de Abastos.

• Saída de Postemirón de Arriba: 18.15 e 19.35 h.

Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Salcedo-Campolongo-Xofre de Tenorio.

• Saída de Xofre de Tenorio: 19.15 h.

Figueirido-Xistro-Salcedo-Campolongo-Pontevedra.

• Saída de Pontevedra: 6.55 h.

Pontevedra-Santa Margarida-Monte Porreiro.

• Saídas de Pontevedra: 7.30, 8.30, 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00 h.

• Saídas de Monte Porreiro: 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 19.30 e 20.30 h.

Monte Porreiro-Ponte dos Tirantes-A Xunqueira.

• Saída de Monte Porreiro: 8.15 h.

Acuña-empalme Nabalexo-O Casal-Salcedo-Praza de Galicia-Praza de Abastos-A Xunqueira.

• Saída de Acuña: 7.15 h.

Acuña-Praza de Abastos-O Casal-Salcedo-Praza de Galicia-Praza de Abastos.

• Saída de Praza de Abastos: 21.00 h.

Concesión: V-2999; XG-337.

Concesionario: Autocares Rías Baixas, S.L.

Atalaia-Xofre de Tenorio-A Xunqueira.

• Saída da Xunqueira: 20.30 h.

Xofre de Tenorio-Castelo.

• Saída de Xofre de Tenorio: 20.00 h.

Atalaia-Xofre de Tenorio.

• Saída Atalaia: 19.00 h.

Concesión: V-3216; XG-360.

Concesionario: Donado Campos, S.L.

Cruces-Vigo.

• Saídas de Cruces: 7.00 h.

• Saídas de Vigo: 18.15 h.

Lalín-Pontevedra por Silleda.

• Saídas de Lalín: 7.30 h.

• Saídas de Pontevedra: 13.15 h.

Lalín-Pontevedra por Chapa.

• Saídas de Lalín: 7.00 h.

• Saídas de Pontevedra: 11.20 e 19.10 h.

Beariz-Santiago de Compostela.

• Saídas de Beariz: 7.00 h.

Santiago de Compostela-Codeseda.

• Saídas de Santiago de Compostela: 12.30 h.

A Estrada-Santiago de Compostela.

• Saídas da Estrada: 7.00 e 19.30 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 7.45 e 20.15 h.

Concesión: V-7014; XG-388.

Concesionario: Empresa Ojea, S.A.

A Cañiza-Vigo.

• Saídas da Cañiza: 11.45 h.

• Saídas de Vigo: 8.00 h.

Ribadavia-Vigo.

• Saídas de Ribadavia: 7.20 h.

Couto-Vigo.

• Saídas de Vigo: 12.15 h.

Valeixe-Vigo.

• Saídas de Valeixe: 7.20 e 18.30 h.

• Saídas de Vigo: 13.30 e 19.00 h.

Ribarteme (S. Xosé)-Vigo por Leirado.

• Saídas de Vigo: 11.00 h.

Ribarteme (S. Xosé)-Vigo, por Taboexa.

• Saídas de Ribarteme: 7.55 h.

Concesión: V-7047; XG-421.

Concesionario: Viajes Melytour, S.L.

Ponte internacional-Mosende-A Garrida-Vigo.

• Saídas de ponte internacional: 6.20 h.

Ponte internacional-Mosende-CUVI-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de ponte internacional: 7.30 h.

• Saídas Vigo: 19.35 h.

Vigo-A Garrida-Gondomar-Morgadáns-Couso-Tomiño-Fornelos.

• Saídas de Vigo: 21.00 h.

Fornelos-Tomiño-Couso-Gondomar-A Garrida-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Fornelos: 6.45 h.

Concesión: V-7033; XG-407.

Concesionario: Autobuses de Pontevedra, S.A.

Pontevedra-Marín por Cantoarea.

• Saídas de Pontevedra: 6.40, 7.25, 7.40, 8.10, 8.25, 8.40, 8.55, 18.20, 18.35, 18.45, 19.10, 19.20, 19.35, 20.00, 20.25, 20.40 e 20.50 h.

• Saídas de Marín: 7.00, 7.15, 7.45, 8.00, 8.45, 9.00, 18.05, 18.20, 18.45, 19.10, 19.15, 19.35, 19.45, 20.00, 20.25 e 20.50 h.

Pontevedra-Montecelo (Residencia).

• Saídas de Pontevedra: 7.35 e 18.30 h.

• Saídas de Montecelo: 8.15, 19.00 e 20.20 h.

Concesión: V-2289; XG-210.

Concesionario: Empresa Cuíña, S.L.

Silleda-Pontevedra.

• Saídas de Silleda: 7.00 h.

Quireza-Campo Lameiro-Pontevedra.

• Saídas de Quireza: 6.35 h.

• Saídas de Pontevedra: 18.15 h.

Concesión: V-7038; XG-412.

Concesionario: Transportes José Núñez Barros, S.A.

Empalme de Romai-Pontevedra (por San Mauro).

• Saídas de empalme de Romai: 7.15 h.

A Illa de Arousa-Pontevedra (por Ponte do Terrón).

• Saídas de Faro (A Illa): 7.00 h.

• Saídas de Pontevedra: 13.00 h.

A Illa de Arousa-Pontevedra (por Ponte Arnelas).

• Saídas de Faro (A Illa): 7.45 h.

• Saídas de Pontevedra: 11.00 h.

Vilagarcía de Arousa-Pontevedra.

• Saídas de Vilagarcía de Arousa: 7.00 e 7.30 h.

• Saídas de Pontevedra: 8.00 e 21.00 h.

Concesión: V-3050; XG-344.

Concesionario: Empresa Lázara, S.A.

Monterroso-Santiago de Compostela.

• Saídas de Monterroso: 7.45 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 10.00 h.

Silleda-Santiago de Compostela.

• Saídas de Silleda: 6.40 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 19.30 h.

A Bandeira-Santiago de Compostela.

• Saídas da Bandeira: 9.45 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 18.30 h.

A Ponteledesma-Santiago de Compostela (pola Baiuca e Vila de Paz).

• Saídas da Ponteledesma: 7.50 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 18.30 h.

A Ponteledesma-Santiago de Compostela (por Camporrapado).

• Saídas da Ponteledesma: 7.50 h.

• Saídas de Santiago de Compostela: 18.30 h.

Concesión: V-1293; XG-077.

Concesionario: Viguesa de Transportes, S.A.

Alto de Encarnación-Bouzas-Canido.

• Saídas de Alto de Encarnación: 21.52 h.

• Saídas de Canido: 7.25 h.

Concesión: V-2115; XG-182.

Concesionario: Viguesa de Transportes, S.A.

Santo Estevo de Negros-Lamosa-Bouzas (Vigo).

• Saídas de Santo Estevo de Negros: 8.52 h.

• Saídas de Bouzas: 19.15 h.

Concesión: V-7066; XG-440.

Concesionario: Castromil, S.A.

Ponte internacional-Tui-Pontevedra.

• Saídas de ponte internacional: 7.50 h.

• Saídas de Pontevedra: 10.00 e 19.00 h.

Concesión: V-7042; XG-416.

Concesionario: Gómez de Castro, S.A.

Vigo-Pontevedra-Lugo.

• Saídas de Lugo: 10.00 e 18.30 h.

• Saídas de Vigo: 7.00 e 18.15 h.

Concesión: V-7023; XG-397.

Concesionario: Transportes La Unión, S.A.

Marín-Cangas-Vigo por A-9.

• Saídas de Marín: 6.15 h.

• Saídas de Vigo: 10.30 h.

Marín-Cadrelo-A Fraga-Moaña-Vigo por A-9.

• Saídas de Marín: 7.30 h.

• Saídas de Vigo: 12.00 h.

Pontevedra-Couso polo Alto de Dorrón e Armenteira.

• Saídas de Pontevedra: 12.30 e 19.15 h.

• Saídas de Couso: 9.45 h.

Pontevedra-Cangas por Bueu.

• Saídas de Pontevedra: 20.30 h.

Pontevedra-O Grove por Vilalonga e A Toxa.

• Saídas de Pontevedra: 7.45 e 21.00 h.

• Saídas do Grove: 7.25 e 19.00 h.

Pontevedra-San Xoán de Poio-Vilariño.

• Saídas de Pontevedra: 7.20 e 19.30 h.

• Saídas de Vilariño: 7.45 e 19.45 h.

Pontevedra-San Vicente do Mar-San Vicente pola Lanzada.

• Saídas de Pontevedra: 9.00 h.

• Saídas de San Vicente: 6.45 h.

Pontevedra-Soutonovo por San Xoán de Poio.

• Saídas de Pontevedra: 7.00 e 20.10 h.

• Saídas Soutonovo: 7.30 e 20.10 h.

Cangas-Pontevedra por Moaña.

• Saídas de Cangas: 7.20 e 18.30 h.

• Saídas de Pontevedra: 6.45 e 20.30 h.

Pontevedra-Vilalonga polo Alto de Dorrón-Meaño-Xil-cruzamento Castrelo.

• Saídas de Pontevedra: 12.00 e 19.30 h.

• Saídas de Vilalonga: 7.20 h.

O Grove-San Vicente-Vigo pola A-9.

• Saídas do Grove: 6.30 h.

O Grove-Portonovo-Vigo, pola A-9.

• Saídas do Grove: 6.50 h.

• Saídas de Vigo: 21.15 h.

Santo Adrián-cruzamento Vilaboa-Pontevedra (inst. da Xunqueira).

• Saídas de Santo Adrián: 7.40 h.

• Saídas de Pontevedra (inst. da Xunqueira): 18.30 h.

Cangas-Bueu-Marín-Pontevedra (inst. da Xunqueira).

• Saídas de Cangas: 7.45 h.

• Saídas de Pontevedra (inst. da Xunqueira): 13.35 e 18.30 h.

Pontevedra-Os Praceres (colexio).

• Saídas de Pontevedra: 8.45 h.

Pontevedra-Marín-Mogor (colexio e instituto).

• Saídas de Pontevedra: 8.00 h.

• Saídas de Mogor (colexio e instituto): 18.00 h.

Portonovo-Pontevedra (inst. da Xunqueira).

• Saídas de Portonovo: 7.45 e 8.00 h.

• Saídas de Pontevedra (inst. da Xunqueira): 18.30 h.

Pontevedra-Príncipe Felipe (instituto).

• Saídas de Pontevedra: 8.35 h.

Portonovo-Campelo-Pontevedra (inst. Torrente Ballester).

• Saídas de Portonovo: 7.45 e 7.50 h.

Santo Adrián-Vilaboa-Pontevedra (inst. Torrente Ballester).

• Saídas de Santo Adrián: 7.45 h.

• Saídas de Pontevedra: 18.30 h.

Concesión: V-0377; XG-019.

Concesionario: Autobuses de Pontevedra, S.A.

Pontevedra-cruzamento de Santo André de Xeve por Bora.

• Saídas de Pontevedra: 7.30 e 18.30 h.

• Saídas de cruzamento de Santo André de Xeve: 8.00 h.

Pontevedra-cruzamento Santa Mª de Xeve por Lérez e Verducido.

• Saídas de Pontevedra: 7.20, 19.15 e 20.30 h.

• Saídas de Sta. Mª de Xeve: 7.00, 7.45 e 21.00 h.

Pontevedra-Fontáns por Lérez e Sta. Mª de Xeve.

• Saídas de Pontevedra: 6.40 e 20.30 h.

• Saídas de Fontáns: 7.00 e 7.35 h.

Pontevedra-Figueirido.

• Saídas de Pontevedra: 7.20, 18.30 e 19.45 h.

• Saídas de Figueirido: 7.00, 19.00 e 20.10 h.

Pontevedra-Marcón-(Pazos)-Pintos.

• Saídas de Pontevedra: 7.20 e 19.45 h.

• Saídas de Pintos: 7.50 e 20.15 h.

Concesión: V-7008; XG-382.

Concesionario: Automóviles de Tuy, S.A.

Camposancos-Vigo por Torrón.

• Saídas de Camposancos: 8.20 h.

• Saídas de Vigo: 13.30 h.

A Guarda-Vigo por Eiras e Taborda.

• Saídas de Vigo: 19.30 h.

A Guarda-Vigo polo Rosal e Torrón.

• Saídas de Vigo: 19.00 h.

A Guarda-Vigo polo Rosal, Baiona e Nigrán.

• Saídas da Guarda: 7.00 h.

• Saídas de Vigo: 19.00 h.

Baiona-Vigo por Nigrán.

• Saídas de Baiona: 7.30, 8.30, 18.30, 19.30, 20.00 e 21.00 h.

• Saídas de Vigo: 7.00, 8.00, 8.30, 18.30, 19.30, e 21.00 h.

Baiona-Vigo por Panxón e Canido.

• Saídas de Baiona: 9.00 e 19.00 h.

• Saídas de Vigo: 18.00 e 20.00 h.

Baiona-Vigo pola Ramallosa, Camos e Nigrán.

• Saídas de Baiona: 6.00 e 20.30 h.

• Saídas de Vigo: 19.15 h.

Baiona-Vigo por Sabarís, Nigrán e Chandebrito.

• Saídas de Baiona: 6.20 h.

Baiona-Vigo por Sabarís, Nigrán, Chandebrito, A Tarela e Nigrán.

• Saídas de Vigo: 19.30 h.

Baredo-Vigo.

• Saídas de Baredo: 6.50 h.

• Saídas de Vigo: 11.30 e 20.30 h.

Gondomar-Vigo por Nigrán.

• Saídas de Gondomar: 9.00 e 19.00 h.

• Saídas de Vigo: 18.00 e 20.00 h.

Gondomar-Vigo por Lourido e Panxón.

• Saídas de Gondomar: 8.00 e 20.00 h.

• Saídas de Vigo: 7.00, 19.00 e 21.00 h.

Concesión: V-2310; XG-215.

Concesionario: Empresa Raúl, S.A.

O Porriño-O Meixoeiro-Cabral-Vigo.

• Saídas do Porriño: 7.30, 8.30, 18.30 19.30 e 20.30 h.

• Saídas de Vigo: 7.30, 8.30, 18.30, 19.30 e 20.30 h.

Os Valos-O Porriño-O Meixoeiro-Cabral-Vigo.

• Saídas dos Valos: 9.00 h.

Vigo-O Meixoeiro-O Porriño-Ponteareas-Salvaterra.

• Saídas de Vigo: 8.30 h.

A Cañiza-Ponteareas-O Porriño-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas da Cañiza: 7.40 h.

• Saídas de Vigo: 12.30 h.

Mondariz-Mondariz Balneario-Ponteareas-O Porriño-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Mondariz: 6.25 h.

• Saídas de Vigo: 11.30 e 19.45 h.

Maceira-Vigo.

• Saídas de Maceira: 7.30 h.

• Saídas de Vigo: 10.30 h.

As Neves-Alxán-Salceda-Vacaría-O Porriño-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Vigo: 11.30 e 18.30 h.

Tortoreos (instituto)-Vigo.

• Saídas de Tortoreos (instituto): 6.05 h.

• Saídas de Vigo: 19.30 h.

Salvaterra-Rañada-Arantei-Pousa-Salceda-Vacaría-O Porriño-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Salvaterra: 6.45 h.

• Saídas de Vigo: 12.30 e 20.00 h.

Mondariz-Pontevedra.

• Saídas de Mondariz: 8.00 h.

• Saídas de Pontevedra: 11.45 h.

Mondariz-Ponteareas-cruzamento O Rebullón-CUVI-cruzamento Gorxal-O Meixoeiro (institutos)-Vigo.

• Saídas de Mondariz: 7.45 h.

• Saídas de Vigo: 13.45 h.

Salvaterra-Grixó-Vacaría-O Casal-Budiño-Abelenda-CUVI-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Vigo: 20.45 h.

Vigo-O Meixoeiro-Atios-Budiño-Vacaría-Variante PO-410-Salvaterra.

• Saídas de Vigo: 6.30 h.

Salvaterra-Ponteareas-O Porriño-Puxeiros-O Meixoeiro-Vigo.

• Saídas de Salvaterra: 18.50 h.

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares. Nos servizos regulares de uso especial de transporte escolar: o mantemento nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio dos servizos de entrada aos centros escolares desde as 7.30 h ata as 10.00 h e os de saída aos ditos centros desde as 13.00 h ata as 18.30 h. No caso dos servizos de transporte escolar de alumnos de centros de educación especial manteranse como esenciais os servizos prestados nos horarios habituais fixados para o efecto.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: fíxanse como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9 horas e posteriores ás 18 horas.

D) Transporte de mercadorías: mantéñense a totalidade dos transporte de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

E) Transporte funerario: mantéñense a totalidade dos servizos de transporte funerario.

4. Servizos mínimos en materia de conservación da natureza:

– Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas:

2 axentes.

1 guía.

1 mecánico.

1 patrón.

1 mariñeiro.

1. A Coruña:

– Distritos( I-V): 1 axente por distrito en quenda de mañá e outro de tarde.

– Parque Natural das Fragas do Eume:

1 vixilante en quenda de mañá.

1 axente en quenda de tarde.

– Parque Natural de Corrubedo:

1 vixilante en quenda de mañá.

1 axente en quenda de tarde.

– Centro de Recuperación Santa Cruz:

1 vixilante en quenda de mañá.

1 peón en quenda de tarde.

– Centro Ictioxénico de Sobrado dos Monxes:

1 capataz.

2. Lugo:

– Distritos VI-X: 1 axente por distrito en quenda de mañá e outro de tarde.

– Complexo Ambiental do Veral:

1 capataz.

1 peón.

3. Ourense.

– Distritos XI-XV: 1 axente por distrito en quenda de mañá e outro de tarde.

– Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés:

1 axente.

– Parque Natural Serra da Enciña da Lastra- Montes do Invernadoiro:

1 axente.

– Parque Natural Montes do Invernadoiro:

1 axente.

– Centro Ictioxénico do Carballiño:

1 capataz.

1 peón.

– Centro Medioambiental O Rodicio:

1 capataz.

1 peón.

4. Pontevedra.

– Distritos XVI-XIX: 1 axente por distrito en quenda de mañá e outro de tarde.

– Parque Natural Aloia-LIC As Gándaras de Budiño:

1 axente.

– Centro Ictioxénico Carballedo:

1 capataz.

1 peón.

– Centro Cinexético de Mouriscade:

1 capataz.

– Complexo Ambiental Cotorredondo:

1 capataz.

1.4. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

1. Servizos centrais: 1 funcionario/a da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

2. Servizos periféricos: 1 funcionario/a da unidade de persoal da xefatura territorial correspondente.

3. Centros públicos de ensino dependentes desta consellería:

A dirección ou membro do equipo da dirección, e un subalterno ou subalterna en cada centro escolar. Nos centros de menos de 6 unidades o/a director/a poderá ser substituído/a por un membro do equipo docente. En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros.

Unha persoa de cociña nos centros ordinarios con comedor escolar de xestión directa. Un encargado do cátering en cada un dos comedores de xestión indirecta.

1 auxiliar coidador/a en cada centro educativo que non sexa centro de educación especial e que neste curso teña asignado persoal desa categoría.

O 20 % do persoal de comedores, limpeza e subalternos nos centros residenciais docentes.

O 20 % do persoal de comedores, ATS, limpeza, coidadores e persoal médico dos centros de educación especial.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto será feita pola dirección do centro respectivo, e procederase á súa publicación no taboleiro de anuncios do centro.

4. Centros de ensino privados e concertados:

Manteranse os servizos mínimos establecidos para os centros docentes públicos de ensino dependentes desta consellería.

5. Universidades galegas:

1 empregado/a da área de conserxaría por quenda de traballo en cada facultade, escola, centro de investigación e demais centros administrativos.

1 directivo/a docente en cada facultade ou escola en que estea autorizada a realización de exames.

1 funcionario/a no rexistro oficial de cada campus.

1 empregado/a do persoal de secretaría do reitor e dos vicerreitores/as dos campus onde non estea a sede reitoral.

1.5. Consellería de Sanidade.

1. Servizos veterinarios.

1.1. Para os inspectores veterinarios oficiais de saúde pública de comarca, os mínimos estarán compostos por catro inspectores nas zonas veterinarias da Coruña e Vigo, tres inspectores nas zonas veterinarias de Lugo, Ourense e Pontevedra e dous inspectores nas zonas de Ferrol, Santiago de Compostela, Noia, Burela, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e Lalín.

Estes inspectores cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias e actuacións especiais en establecementos de alimentación.

Os servizos mínimos desenvolveranse en quendas de mañá e tarde, tal e como se prestan os servizos na actualidade.

1.2. Os inspectores veterinarios de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se encontran as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os servizos mínimos estarán compostos por un veterinario de matadoiro por zona, excepto na Coruña e Vigo, onde estarán compostos por dous veterinarios. Na zona de Monforte de Lemos, ademais, engadirase un veterinario máis de servizos mínimos, co fin de dar cobertura ao Centro Integral de Eliminación de Riscos de Chantada (Cicre).

1.3. Para os inspectores veterinarios de saúde pública de lonxa, considérase que dos seis existentes, tres na Coruña e tres en Vigo, debe quedar, cando menos, un por cada lonxa o día da folga, co fin de asegurar a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

2. Servizos periféricos:

2.1. Xefatura Territorial da Coruña.

– Zona da Coruña: 4 inspectores/as veterinarios/as de saúde publica de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos/as de industrias alimentarias; 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a de lonxa.

– Zona de Ferrol: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona; 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Santiago de Compostela: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Noia: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

2.2. Xefatura Territorial de Lugo.

– Zona de Lugo: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Burela: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Monforte de Lemos: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Cicre Chantada: 1.

2.3. Xefatura Territorial de Ourense.

– Zona de Ourense: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Verín: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona do Barco de Valdeorras: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

2.4. Xefatura Territorial de Pontevedra.

– Zona de Pontevedra: 3 inspectores inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos/as de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

– Zona de Vigo: 4 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou director/as técnicos/as de industrias alimentarias; 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a de lonxa.

– Zona de Lalín: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos/as de industrias alimentarias e 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros.

3. Servizos no eido das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) prestadas mediante contratación externa:

3.1. Nos servizos de atención a usuarios, soporte a aplicación e administración de sistemas e redes: o 25 % dos efectivos de cada quenda, garantindo polo menos 1 por quenda.

3.2 No resto de servizos de criticidade alta: un número imprescindible para a atención das incidencias urxentes, catalogadas como prioridade 1 (máxima).

1.7. Consellería de Traballo e Benestar.

A) Centros de titularidade pública con xestión propia.

1. A Coruña:

– Complexo Xuvenil As Mariñas.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 mozo/a en quenda de mañá.

– Centro de Menores San Xosé de Calasanz.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo de Atención de Menores de Ferrol.

3 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 1ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda de tarde.

10 auxiliares coidadores/as en quenda de mañá.

10 auxiliares coidadores/as en quenda de tarde.

4 auxiliares coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

7 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

7 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores Torrente Ballester (A Coruña).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores (Carballo).

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda partida.

– Residencia de Maiores (Ferrol).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 oficial 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Oleiros.

1 médico/a.

1 coordinador de ATS/DUE e de auxiliares de clínica en quenda partida.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

34 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

17 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

15 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores (A Pobra do Caramiñal).

1 oficial ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

5 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro.

1 médico/a.

1 coordinador enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador enfermaría en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

18 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

12 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

8 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

2. Lugo.

– Residencia de Maiores Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá e tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá e tarde.

– Residencia de Maiores (Monforte de Lemos).

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (A Milagrosa).

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 oficial 1ª cociña en quenda de tarde.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores (As Gándaras).

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

8 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 DUE en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 DUE en quenda de tarde.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 DUE en quenda de noite.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

1 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

17 coidadores/as en quenda de mañá.

16 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

8 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial 1ª, oficial 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial 1ª, oficial 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial servizos técnicos en quenda de mañá.

– CS Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de protección especial Santo Anxo de Rábade.

4 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda tarde e noite.

1 peón cualificado en quenda de mañá e tarde.

1 oficial 1ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial 1ª cociña en quenda tarde e noite.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

3. Ourense.

1. Residencia de Maiores do Carballiño.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

2. Residencia de Tempo Libre do Carballiño.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de mañá.

3. Centro de Menores A Carballeira.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 coidador.

4. Residencia de Maiores Nosa Señora dos Milagres.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

7 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

5. Residencia de Maiores de Castro Caldelas.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

4. Pontevedra.

– Centro de Menores Avelino Montero.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Residencia de Maiores (Pontevedra).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

5 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (A Estrada).

1 oficial 1ª cociña en xornada partida.

1 axudante cociña en xornada partida.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (Marín).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (O Meixoeiro-Vigo).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 subgobernante/a en quenda de mañá.

9 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

7 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia Asistida de Maiores (Vigo).

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

5 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 subgobernante/a en quenda de mañá.

37 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

27 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

7 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª cociña en quenda de tarde.

2 axudantes cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

16 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

8 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidades de Redondela.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

3 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

19 coidadores/as en quenda de mañá.

16 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

8 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

B) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

1. A Coruña.

– Centro de Menores Concepción Arenal.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

8 educadores/as en quenda de mañá.

8 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

4 vixilantes de seguridade en quenda de mañá.

4 vixilantes de seguridade en quenda de tarde.

2 vixilantes de seguridade en quenda de noite.

– Residencia de Maiores Concepción Arenal.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

2 cociñeiros/as en quenda de tarde.

2 axudantes de cociña en quenda de mañá.

2 axudantes de cociña en quenda de tarde.

9 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

16 auxiliares-xerocultores/as en quenda de mañá.

10 auxiliares-xerocultores/as en quenda de tarde.

3 auxiliares-xerocultores/as en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 médico/a garda telefónica en quenda de mañá.

2 médico/a garda telefónica en quenda de tarde.

1 médico/a garda telefónica en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Laraxe (Pontedeume).

21 xerocultores/as en quenda de mañá.

14 xerocultores/as en quenda de tarde.

3 xerocultores/as en quenda de noite.

8 persoas de limpeza en quenda de mañá.

4 persoas de limpeza en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

2 persoas de cociña en quenda de mañá.

1 persoa de cociña en quenda de tarde.

1 médico/a localizable as 24 horas.

1 técnico/a de garda localizable 24 horas.

– Residencia de Maiores de Ribeira.

12 xerocultores/as en quenda de mañá.

9 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

4 limpadores/as en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

– Residencia Fundación José Otero (Santiago):

Xerocultores/as: 15 a xornada completa de mañá e 2 a media xornada de mañá; 10 a xornada completa de tarde e 1 a media xornada de tarde; 2 de noite.

DUE: 2 de mañá, 1 de tarde, 1 de noite.

Limpeza: 6 de mañá, 2 de tarde.

Recepción: 1 de mañá, 1 de tarde.

Animador/a sociocultural: 1 a quenda partida.

1 técnico/a de garda localizable as 24 horas.

1 médico/a localizable as 24 horas.

– Centro Souto de Leixa de Ferrol:

5 coidadores/as quenda de mañá.

5 coidadores/as quenda de tarde.

4 coidadores/as quenda de noite.

1 oficial primeira cociña quenda de mañá.

1 axudante de cociña quenda de tarde.

1 limpador/a quenda de mañá.

1 limpador/a quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

2 monitores de tempo libre.

1 ATS/DUE quenda de mañá.

1 ATS/DUE quenda de tarde.

1 ATS/DUE quenda de noite.

– Residencia Geriatros Vimianzo.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

13 xerocultores/as en quenda de mañá.

8 xerocultor/a en quenda de tarde.

2 xerocultor/a en quenda de noite.

4 xerocultor/a a media xornada en quenda de mañá.

3 xerocultor/a a media xornada en quenda de tarde.

5 limpadores/as en quenda de mañá.

2 limpadores/as en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

2 cociñeiros/as en quenda de tarde.

1 técnico/a de garda localizable as 24 horas.

1 médico/a localizable as 24 horas.

2. Lugo.

– Residencia de Maiores de Castro de Ribeiras de Lea.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

12 xerocultores/as en quenda de mañá.

12 xerocultores/as en quenda de tarde.

4 xerocultores/as en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

7 traballadores/as de limpeza en quenda de mañá.

4 traballadores/as de limpeza en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 persoa de mantemento en quenda de mañá.

– Apartamentos tutelados de Antas de Ulla.

1 auxiliar de xeriatría en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de mañá/tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá/tarde.

1 auxiliar de xeriatría en quenda de tarde.

1 auxiliar de xeriatría ou xerocultor/a en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Quiroga.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

6 limpadores en quenda de mañá.

2 limpadores/as en quenda de tarde.

1 persoal de cociña en quenda de mañá.

1 persoal de cociña en quenda de tarde.

1 porteiro en quenda de mañá.

1 porteiro en quenda de tarde.

3. Ourense.

1. Centro Educativo Montefiz.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

3 educadores/as auxiliares en queda de noite.

2 vixilantes de seguridade en horario diúrno.

1 vixilante de seguridade en quenda nocturna.

1 efectivo de limpeza en quenda de mañá.

1 efectivo de limpeza en quenda de tarde.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de tarde.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

2. Centro Educativo Monteledo.

8 educadores/as en quenda de mañá.

8 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

3 vixilantes en quenda de mañá.

3 vixilantes en quenda de tarde.

2 vixilantes en quenda de noite.

3. Residencia de Maiores de Bande.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 conserxe en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1 conserxe en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

4. Residencia de Maiores de Viana do Bolo.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 efectivos de limpeza en quenda de mañá.

3 efectivos de limpeza en quenda de tarde.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

2 cociñeiros/as en quenda de tarde.

14 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 supervisor/a en quenda de mañá.

1 supervisor/a en quenda de tarde.

5. Residencia de Maiores de Larouco.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 efectivos de limpeza en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 efectivos de limpeza en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4. Pontevedra.

– Centro de Menores O Seixo.

1 educador/a en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en xornada partida.

– Residencia de Maiores de Bembrive.

16 auxiliares en quenda de mañá (1 a media xornada).

6 limpadores/as en quenda de mañá.

2 DUE en quenda de mañá.

1 técnico de garda en quenda de mañá.

1 médico/a localizable en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de mañá.

11 auxiliares en quenda de tarde (2 a media xornada).

4 limpadores/as en quenda de tarde.

1 DUE en quenda de tarde.

1 técnico/a de garda en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de tarde.

3 auxiliares en quenda de noite.

1 DUE en quenda de noite.

– Punto de Encontro Familiar de Vigo.

1 psicólogo/a.

1 auxiliar administrativo/a.

– Punto de Encontro Familiar de Pontevedra.

1 psicólogo/a.

1 traballador/a social.

C) Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

1) Centros de titularidade pública con xestión propia:

a) Centros residenciais:

a.1. Vivenda Comunitaria de Vilasantar.

• 1 PSX en xornada partida.

a.2. Vivenda Comunitaria da Pontenova.

• 1 PSX en xornada partida.

a.3. Vivenda Comunitaria de Riotorto.

• 1 PSX en xornada partida.

a.4. Fogar Residencial de Rairiz de Veiga.

• 2 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 2 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 1 xerocultor/a en quenda de noite.

• 1 PSX en quenda de mañá.

• 1 PSX en quenda de tarde.

a.5. Fogar Residencial de Taboadela.

• 2 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 2 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 1 xerocultor/a en quenda de noite.

• 1 PSX en quenda de mañá.

• 1 PSX en quenda de tarde.

a.6. Fogar Residencial de Cerdedo.

• 2 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 2 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 1 xerocultor/a en quenda de noite.

• 1 PSX en quenda de mañá.

• 1 PSX en quenda de tarde.

a.7. Fogar Residencial/Vivenda Comunitaria de Melide.

• 2 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 2 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 1 xerocultor/a en quenda de noite.

• 2 PSX en quenda de mañá.

• 1 PSX en quenda de tarde.

a.8. Centro Residencial de Ortigueira.

• 5 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 3 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 2 xerocultores/as en quenda de noite.

• 2 PSX en quenda de mañá.

• 2 PSX en quenda de tarde.

a.9. CEMVI.

• 1 traballador/a social en quenda de mañá.

• 1 educador/a en quenda de tarde.

• 1 PSX en quenda de noite.

b) Outros centros de titularidade pública con xestión propia: 1 traballador/a na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche dos centros de traballo.

2. Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión):

a) Centros residenciais:

a.1. Vivenda comunitaria de Alfoz:

• 1 xerocultor/a en xornada partida.

a.2. Fogar residencial de Vilar de Barrio:

• 3 xerocultores/as en quenda de mañá.

• 3 xerocultores/as en quenda de tarde.

• 1 xerocultor/a en quenda de noite.

b) Outros centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión): 1 traballador/a na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche dos centros.

3. Outros centros de traballo do Consorcio: 1 traballador/a na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche dos centros.

D) Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga na Coruña.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Lugo.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Ourense.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Pontevedra.

E) Outros centros de traballo da consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

F) Centros asistenciais de titularidade privada de atención a persoas maiores e/ou con discapacidades, servizo de teleasistencia e servizo de axuda a domicilio.

Os servizos mínimos designaranse coa mesma intensidade con que os servizos esenciais se ven atendidos nun domingo ou nun día festivo e, para o caso de que se trate de centros que permanezan absolutamente pechados tales días, atenderase ás quendas establecidas para os sábados.

1.6. Consellería do Medio Rural e do Mar.

1. Area do Medio Rural e Montes.

a) Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais:

– Debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando o 100 % do persoal previsto para un domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

– A empresa INAER deberá garantir que as aeronaves afectas ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais prestarán os servizos contratados axustados aos servizos mínimos fixados pola Xunta de Galicia neste ámbito durante a xornada de folga.

b) Centros de formación:

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña): 1 responsable de apertura do centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña): 1 responsable apertura centro, 1 oficial 2ª agrario e 1 cociñeiro/a 1ª.

– Centro de Formación e Experimentación agroforestal de Becerreá (Lugo): 1 responsable apertura centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos (Lugo): 1 responsable apertura centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo): 1 responsable apertura centro, 1 oficial 2ª agrario e 1 cociñeiro/a 1ª.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra): 1 efectivo apertura centro e 1 cociñeiro/a 1ª.

c) Centros de investigación:

– Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña): 1 capataz agrícola e 1 oficial 2ª agrario, na quenda de mañá e 1 capataz agrícola e 1 oficial 2ª agrario na quenda de tarde.

– Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero-A Coruña): 1 capataz agrícola.

– Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo): 1 capataz agrícola.

– Centro de Investigación forestal de Lourizán: 1 auxiliar, 1 xefe de predio e 1 garda.

d) Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.

– Servizo de Sanidade animal: 1 veterinario/a.

– Laboratorio de Sanidade e Produción animal de Galicia (Lugo): 1 veterinario/a.

– Servizos provinciais de Gandaría: 1 veterinario no servizo e 1 máis por cada área.

2. Área do Mar:

a) Centros de ensino:

a.1) Provincia da Coruña:

Escola Oficial Náutico-Pesqueira. Ferrol: 1 educador/a.

a.2) Provincia de Pontevedra:

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo: 1 educador.

B. Servizo de Gardacostas de Galicia:

b.1) Bases de vixilancia da Coruña, Muxía, Ribeira, Celeiro, Vigo, Pontevedra e Vilagarcía: 1 patrón/a, 1 mecánico/a e 2 vixilantes mariñeiros/as.

b.2) Salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña: as empresas Tragsatec, Remolcanosa e INAER deberán garantir que a sala de operacións e todas as embarcacións e aeronaves afectas ao Servizo de Gardacostas de Galicia estarán operativas as 24 horas da xornada de folga.

c) Ente público Portos de Galicia.

– 1 xefe/a de zona (Zona Sur-Pontevedra).

– 1 xefe/a de zona (Zona Centro-A Coruña).

– 1 xefe/a de zona (Zona Norte-Lugo).

– 2 gardapeiraos (Zona Sur-Pontevedra).

– 2 gardapeiraos (Zona Centro-A Coruña).

– 1 gardapeiraos (Zona Norte-Lugo).

2) En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira.

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, oito de novembro de dous mil doce

(Decreto 208/2012, do 2 de novembro)
Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza