Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Mércores, 21 de novembro de 2012 Páx. 43675

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

DECRETO 221/2012, do 31 de outubro, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

O Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, establece no seu anexo IX que, conforme o previsto no artigo 83 da Lei xeral de sanidade, na disposición adicional 22 do texto refundido da Lei xeral de Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, no artigo 2.7 deste real decreto e demais disposicións que resulten de aplicación, os servizos públicos de saúde reclamarán aos terceiros obrigados ao pagamento o importe das atencións ou prestacións sanitarias facilitadas directamente ás persoas, incluído o transporte sanitario, a atención de urxencia, a atención especializada, a atención primaria, a prestación farmacéutica, a prestación ortoprotésica, as prestacións con produtos dietéticos e a rehabilitación, nos seguintes supostos:

1. Asegurados ou beneficiarios do sistema de Seguridade Social pertencentes á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, á Mutualidade Xeral Xudicial ou ao Instituto Social das Forzas Armadas, que non fosen adscritos, a través do procedemento establecido, a recibir asistencia sanitaria do Sistema nacional de saúde.

2. Asegurados ou beneficiarios de empresas colaboradoras na asistencia sanitaria do sistema de Seguridade Social, naquelas prestacións cuxa atención corresponda á empresa colaboradora conforme o convenio ou concerto subscrito.

3. Accidentes de traballo ou enfermidades profesionais a cargo das mutuas de accidentes de traballo, do Instituto Nacional da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña.

4. Seguros obrigatorios.

5. Convenios ou concertos con outros organismos ou entidades.

6. Cidadáns estranxeiros, nos supostos previstos.

7. Outros obrigados ao pagamento:

a) Accidentes acaecidos con ocasión de eventos festivos, actividades recreativas e espectáculos públicos en caso de que se subscribise contrato de seguro de accidentes ou de responsabilidade civil que cubra as continxencias derivadas destas actividades.

b) Seguro escolar.

c) Calquera outro suposto en que, en virtude de normas legais ou regulamentarias, o importe das atencións ou prestacións sanitarias deba ser a cargo das entidades ou terceiros correspondentes.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, establece, no capítulo II do título II, o réxime xeral de xestión, recadación e recursos en materia de prezos públicos.

O artigo 47 da mencionada lei sinala que os prezos públicos serán fixados por decreto, por proposta da consellería de que dependa o órgano ou entidade ofertante. Por outra banda, hai que ter en conta que mediante o Decreto 16/1991 foron asumidas pola Comunidade Autónoma de Galicia as funcións e os servizos do Instituto Nacional da Saúde.

Así mesmo, o artigo 76 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, establece que lle corresponde á Consellería de Sanidade aprobar os módulos económicos para a prestación dos servizos propios, conveniados ou contratados do Servizo Galego de Saúde, así como a súa modificación.

En virtude do Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, os ingresos procedentes da prestación de servizos sanitarios por parte das fundacións teñen a consideración de ingresos de dereito público, polo que é necesario incluír os prezos dos servizos prestados polas fundacións sanitarias neste decreto.

Por tanto, é necesario actualizar as tarifas ao custo real dos servizos prestados, deixando sen efecto o Decreto 209/2011, do 27 de outubro, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

Na súa virtude, de conformidade co establecido na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta da conselleira de Sanidade, cos informe previos correspondentes e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día trinta e un de outubro de dous mil doce,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Apróbanse as tarifas que figuran nos anexos I, II, III, IV, V e VI deste decreto, aplicables aos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias a pacientes que non sexan beneficiarios da Seguridade Social, así como naqueles casos en que, sendo beneficiarios, exista un terceiro obrigado ao pagamento que deba asumir o gasto sanitario.

Para a liquidación das tarifas contidas no anexo IV considéranse terceiros obrigados ao pagamento as compañías privadas de saúde naqueles supostos de transporte sanitario urxente de carácter vital cando o paciente, sexa ou non beneficiario da Seguridade Social, subscribise voluntariamente unha póliza con esa compañía, excepto que nas condicións do contrato estiver expresamente excluído ese transporte.

Nos supostos de terceiros obrigados ao pagamento, por tratarse de gastos non financiables con ingresos da Seguridade Social (artigo 83 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade), cando o paciente non facilite os datos do terceiro obrigado para a súa correcta facturación, o gasto asistencial será pola súa conta.

No suposto de accidentes producidos por vehículos sen seguro ou roubados, os gastos sanitarios ocasionados pola asistencia prestada á persoa que conduza o vehículo e aos acompañantes que coñecían as circunstancias do roubo ou do non aseguramento e o ocupaban voluntariamente, serán asumidos pola persoa que conduza e, de ser o caso, polos ocupantes do vehículo.

2. As tarifas contidas no anexo I serán aplicables á asistencia sanitaria prestada nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde (atención primaria e especializada).

3. O anexo II recolle as tarifas que se aplicarán como consecuencia da asistencia sanitaria que se preste en accidentes de tráfico, naqueles casos en que sexan de aplicación os seguintes convenios:

Convenio marco de asistencia sanitaria pública, asinado no ano 2010 entre o Servizo Galego de Saúde, o Consorcio de Compensación de Seguros e a Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) para o período 2011-2013.

Convenio marco para a atención de lesionados en accidente de tráfico, asinado no ano 2010 entre a Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), o Consorcio de Compensación de Seguros e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para o período 2010-2012.

4. As tarifas recollidas nos anexos III, IV, V e VI serán aplicables, respectivamente, pola Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e pola Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

Artigo 2. Facturación

A facturación realizarase coas tarifas vixentes no día da prestación do servizo.

Artigo 3. Tarifas de reembolso

Os prezos públicos fixados neste decreto serán considerados como tarifas de reembolso para os efectos da aplicación de instrumentos comunitarios en materia de reembolso de gastos de asistencia sanitaria transfronteiriza, mentres non se establezan tarifas de reembolso a nivel estatal.

Disposición adicional única

De acordo co establecido nos números 4, 5, 10 e 11 do artigo 15 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, poderá establecerse un procedemento para repercutir nos usuarios os gastos ocasionados por eles como consecuencia do uso irresponsable das prestacións asistenciais do sistema público de saúde de Galicia.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o Decreto 209/2011, do 27 de outubro, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento

Facúltase a conselleira de Sanidade para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e execución do establecido neste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta e un de outubro de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade

ANEXO I
Prezos de servizos sanitarios prestados a pacientes que non sexan beneficiarios da Seguridade Social, así como naqueles casos en que, sendo beneficiarios, exista un terceiro obrigado ao pagamento que deba asumir o gasto sanitario

I. Atención primaria:

A. Consultas:

1. Consulta médica.

Primeira consulta: 68,90 euros.

Consultas sucesivas: 34,45 euros.

Asistencia en urxencias: 255,59 euros.

2. Consulta médica con probas complementarias.

Primeira consulta: 85,56 euros.

Consultas sucesivas: 43,34 euros.

3. Consultas de enfermaría.

Consultas de enfermaría: 14,45 euros.

4. Consulta médica e de coidados de enfermaría.

– Primeira consulta:

a) Con probas: 102,23 euros.

b) Sen probas: 82,25 euros.

– Consultas sucesivas:

a) Con probas: 51,10 euros.

b) Sen probas: 41,13 euros.

– Consultas de urxencias: 267,00 euros.

5. Consultas a domicilio.

Consulta médica.

• Primeira consulta:

a) Con probas: 102,23 euros.

b) Sen probas: 82,26 euros.

Esta última tarifa (primeira consulta sen probas) tamén será aplicable nos supostos de asistencia sanitaria prestada polos facultativos do Servizo Galego de Saúde cando sexa requirida pola policía xudicial a súa presenza no lugar dos feitos (Lei 38/2002, do 24 de outubro).

• Consultas sucesivas:

a) Con probas: 51,10 euros.

b) Sen probas: 41,14 euros.

– Consultas enfermaría.

• Primeira consulta:

a) Con probas: 54,57 euros.

b) Sen probas: 40,99 euros.

• Consultas sucesivas:

a) Con probas: 27,29 euros.

b) Sen probas: 20,50 euros.

– Consulta médica con coidados de enfermaría.

• Primeira consulta:

a) Con probas: 123,37 euros.

b) Sen probas: 98,90 euros.

• Consultas sucesivas:

a) Con probas: 62,20 euros.

b) Sen probas: 48,90 euros.

6. Consultas en unidades de saúde bucodental.

– Consulta preventiva:

• Primeira consulta: 68,90 euros.

• Consultas sucesivas: 34,45 euros.

– Consulta hixienista dental: 40,13 euros.

7. Consultas en centros de orientación familiar.

– Consulta de xinecoloxía:

• Primeira consulta: 145,21 euros.

• Revisións: 48,40 euros.

– Consulta de psicoloxía:

• Primeira consulta: 68,90 euros.

• Consultas sucesivas: 34,45 euros.

– Clases de preparación pre e post parto: 338,51 euros.

B. Intervencións cirúrxicas ambulatorias:

1. En atención primaria: 126,67 euros.

2. En unidades de saúde bucodental: 102,23 euros.

3. En centro de orientación familiar: 102,23 euros.

C. Probas ambulatorias e outros tratamentos:

1. Radioloxía básica: 35,86 euros.

D. Tratamentos:

1. Para os servizos de fisioterapia e rehabilitación e calquera outro procedemento non recollido nos puntos anteriores, que se realicen en centros de atención primaria, aplicaranse as tarifas que para eles se establecen nos demais puntos do anexo I do decreto.

2. Os produtos sanitarios de dispensación ambulatoria facturaranse a prezo de custo.

II. Atención especializada:

A. Estadías:

1. Entenderase por día de estadía e cama ocupada, para efectos de facturación, cando o paciente se atope ingresado no hospital para a atención do proceso patolóxico na hora censual (as cero horas).

Cando o paciente ocupe unha cama das salas de hospitalización pero non produza estadía, é dicir, sexa dado de alta antes da hora censual, facturaráselle esa prestación pola metade do valor dunha estadía completa.

2. Na estadía están incluídas as prestacións de todos os servizos e gastos que orixinen, excepto as próteses cirúrxicas, marcapasos, calquera outro material implantado (incluídas mallas), así como aquel material de cirurxía laparoscópica dun só uso e todas aquelas que sexan establecidas pola Consellería de Sanidade como custo independente da estadía, recollidas na letra D, punto 3, deste decreto como servizos especiais e na letra E, puntos 5 e 6, como probas especiais e procedementos especiais.

3. No suposto de estadías con permiso de fin de semana aplicaranse as mesmas tarifas dos puntos seguintes.

4. A tarifa por hospitalización en centros hospitalarios por día de estadía e cama ocupada será de 526,32 euros.

Se a estadía no hospital orixina a utilización de quirófano, na facturación da estadía hospitalaria engadiránselle os seguintes incrementos:

– 1.025 euros pola primeira utilización do quirófano.

– A partir da segunda e cada vez que se utilice o quirófano para o mesmo proceso que orixinou a estadía aplicaráselle un 40 % de incremento (410 euros).

5. A estadía en UVI, UCI ou unidades asimiladas (unidades de atención especializada, servizo de reanimación, unidade de queimados, lesionados medulares, ou calquera outra que teña establecida o centro hospitalario) facturarase por: 1.136,79 euros.

6. Por estadía no hotel de pacientes: 112,25 euros.

7. Por estadía en unidades de psiquiatría de agudos: 233,36 euros.

8. Por internamento completo en unidades psiquiátricas de media e longa estadía: 104,46 euros.

9. Por estadías psiquiátricas causadas en réxime de hospital de día: 108,91 euros.

10. Hospitalización a domicilio.

Asistencia domiciliaria prestada a pacientes que necesiten técnicas terapéuticas de certa complexidade.

A tarifa por cada día de hospitalización a domicilio e de 80,30 euros.

11. Por sesión en hospital de día facturarase: 195,03 euros da asistencia, facturándose os fármacos administrados a prezo de custo.

B. Urxencias.

Por urxencia hospitalaria non ingresada: 359,79 euros; e polo uso do quirófano, de ser o caso: 1.000 euros.

As urxencias comprenderán todas as actuacións que sexa necesario efectuar na atención da urxencia, estando incluídas todas as exploracións e actos médicos e/ou cirúrxicos realizados en urxencias, agás os recollidos na letra D, punto 3, deste decreto como servizos especiais e na letra E, puntos 5 e 6, como probas especiais e procedementos especiais e o uso de quirófano.

No caso de que a atención de urxencia derivase nun ingreso hospitalario facturaríase como unha estadía.

C. Consultas: asistencia ambulatoria en centros sanitarios:

1. Por primeiras consultas ambulatorias: 174,22 euros.

Entenderase por primeira consulta ambulatoria aquela que inicia un proceso de consulta por ser un paciente novo para ese servizo ou GNA (grupo normalizado de agregación), por suceder a unha consulta de alta ou ter pasado máis de 18 meses sen programación desde a última consulta nese servizo ou GNA.

2. Por revisións e sesións ambulatorias posthospitalarias: 58,08 euros.

Entenderase por revisión aquela consulta que sucede a outra consulta non de alta dese paciente, nese mesmo servizo ou GNA polo mesmo proceso asistencial.

Entenderase por sesión ambulatoria posthospitalaria aquela consulta ambulatoria programada que sucede a un ingreso dese paciente no mesmo servizo ou GNA ou a unha atención en urxencias polo mesmo proceso asistencial e polo mesmo GNA.

3. Servizos psiquiátricos extrahospitalarios no centro de especialidades:

• Primeira consulta: 145,21 euros.

• Revisións: 48,40 euros.

• Visitas domiciliarias: 105,06 euros.

4. Consulta de psicoloxía:

• Primeira consulta: 68,90 euros.

• Consultas sucesivas: 34,45 euros.

5. Servizos prestados en centros de orientación familiar.

• Consulta de xinecoloxía:

– Primeira consulta: 145,21 euros.

– Revisións: 48,40 euros.

• Consulta de psicoloxía:

– Primeira consulta: 68,90 euros.

– Consultas sucesivas: 34,45 euros.

• Clases de preparación ao parto: 338,51 euros.

6. Seguimentos e controis ambulatorios de tratamento: 27,11 euros.

(non incluídos nos puntos anteriores)

D. Intervencións cirúrxicas ambulatorias:

1. Cirurxía maior ambulatoria:

Proceso asistencial no que se inclúe a realización dun procedemento dos recollidos neste punto, así como un máximo de tres consultas (primeira consulta e dúas revisións) e as probas diagnósticas necesarias para a realización de dito procedemento.

No suposto de que o paciente tivese que ingresar, a facturación por estadía sería independente da que corresponda por proceso.

No caso de que o procedemento de cirurxía maior ambulatoria non estea incluído na relación que se establece a continuación, o centro hospitalario facturará o custo dun procedemento asimilable.

No caso de procesos bilaterais incrementarase a tarifa do proceso nun 40 %.

Procedemento

Tarifa €

Amigdalectomía e/ou adenoidectomía.

1.140,77

Aponeurosectomía complexa (plastia) na enfermidade de Dupuytren.

2.160,91

Aponeurosectomía simple na enfermidade de Dupuytren.

1.852,21

Artroscopia.

2.251,64

Biopsia hepática infantil con anestesia xeral.

4.520,19

Biopsia testicular.

1.062,23

Cirurxía anal non complexa (hemorroides, fístulas e fisuras).

1.429,85

Cirurxía articulación témporo-mandibular.

2.864,79

Cirurxía corrección estrabismo.

1.545,29

Cirurxía de cordais con anestesia xeral.

2.763,11

Cirurxía de fimose con anestesia xeral.

1.141,01

Cirurxía de xenitais externos femininos. Excluídas as biopsias.

1.830,76

Cirurxía de hidrocele ou varicocele.

1.537,80

Cirurxía de varices en M.I.

1.871,24

Cirurxía do colo do útero. Excluídas as biopsias.

1.459,25

Cirurxía glaucoma sen implante.

3.250,59

Cirurxía glaucoma con implante

3.250,59

+ prezo de custo do implante

Cirurxía maior sobre músculos fascias e tendóns.

2.110,96

Cirurxía sobre o polo anterior do ollo.

2.451,62

Cirurxía vítreo-retina.

3.900,73

Quiste de epidídimo.

1.537,80

Quiste de ovario.

2.569,90

Colecistectomía laparoscópica.

2.718,33

Colgallos fasciocutáneos en extremidades con enxerto complementario.

1.852,21

Corrección de secuelas de fisura labio-palatina cada tempo.

1.574,36

Dilatación e legrado uterino.

1.300,73

Endoscopia nasosinusal (inf., ectom. e polipose).

1.945,67

Entropión ou ectropión.

1.122,20

Escisión de lesión de uretra.

1.698,25

Escisión e incisión do sinus pilonidal, cistectomía radical.

1.446,26

Escordadura, desgarro e luxación de cadeira, pelve e muslo

3.484,00

Escordadura, desgarro e luxación de brazo, antebrazo, man e pé

1.556,95

Extirp. de tum. benigna de mama (neo. benigna, mastop. cist., fibroad., fibroesc.). Exclúense as biopsias.

1.709,34

Extirpación auricular e a súa reparación parcial de orella.

1.574,36

Extirpación de tumores faciais e reparación con plastias enxertos.

1.574,36

Extirpación nasal e reconstrución parcial.

1.574,36

Extirpación nasal e reconstrución total de nariz.

2.469,58

Extirpación palpebral e reconstrución parcial.

1.574,36

Extirpación parcial en fronte ou de coiro cabeludo e reparación con plastia ou enxerto.

1.574,36

Extirpación parcial labial e reparación parcial.

1.574,36

Extracción de material de osteosíntese.

3.174,61

Fístula arteriovenosa.

2.912,30

Fractura nasal.

740,88

Fracturas faciais simples de arco cigomático e malar.

1.668,61

Herniorrafia inguinal, femoral ou umbilical.

1.552,24

Herniorrafia ventral.

1.868,83

Enxertos en man (post-queimadura ou traumatismo).

1.234,80

Inserción de lente intraocular secundaria.

1.965,45

Laparoscopia xinecolóxica (ligadura).

1.860,16

Liberación do túnel carpiano (retinaculotomía)

1.574,36

Liberación na síndrome epitrocleo-olecraniano.

1.574,36

Microcirurxía de larinxe.

1.570,56

Miringoplastia.

1.570,56

Nucleotomía percutánea.

4.246,86

Orquidopexia.

1.446,01

Postectomía.

1.084,15

Ptose palpebral unilateral.

1.683,31

Queimaduras superficiais faciais. Desbridamento.

740,88

Queimaduras superficiais man. Desbridamento.

740,88

Reparación con plastia ou enxerto en feridas ou úlceras cutáneas.

987,84

Reparación de tendóns

1.574,36

Reparación microcirúrxica de nervios da man ou na cara.

1.975,69

Reparación plástica de feridas cutáneas da man.

1.574,36

Reparación plástica facial con enxerto ou colgallos.

1.234,80

Reparación plástica simple de feridas cutáneas faciais.

987,84

Reparación simple de feridas cutáneas.

740,88

Septorrinoplastia reparadora.

2.469,58

Septorrinoplastia.

1.656,56

Tratamento de Hallux Valgus e doutras deformidades das dedas.

2.704,60

Tratamento de moderadas secuelas de queimadura en cara ou colo.

1.574,36

Tratamento de moderadas secuelas de queimaduras e outras retraccións da man con plastias ou enxertos.

1.574,36

Tratamento cirúrxico de cataratas.

1.965,45

Tratamento cirúrxico de dedo en resorte.

1.989,76

Tratamento cirúrxico de ganglión.

2.110,96

Tratamento cirúrxico de hernia disco.

2.590,12

Tratamento cirúrxico de MMSS e MMII.

3.100,00

Tratamento cirúrxico de tumor benigno maxilar.

3.244,49

2. Cirurxía menor ambulatoria: 371,43 euros.

Procedementos cirúrxicos realizados de forma ambulatoria que non estean recollidos na letra D, punto 1.

Na tarifa están incluídas un máximo de tres consultas (primeira consulta e dúas revisións) e as probas diagnósticas necesarias.

Tarifa por intervención en centros de orientación familiar: 102,23 euros.

3. Tarifas por servizos ou procedementos especiais.

As tarifas especificadas a continuación como tarifas especiais facturaranse con independencia da que corresponda por consulta ou, de ser o caso, estadía.

Procedemento

Tarifa €

Ablación ou exérese de mucosa do tubo dixestivo mediante láser, argon ou técnicas de mucosectomía

611,21

Ablación de arritmia con catéter

6.150,00

Ablación de arritmia con navegador

9.225,00

ACTP ou AITP ou ACeTP

2.258,64

ACTP + aterectomía (rotablator).

5.270,17

ACTP + aterectomía + stent.

8.783,58

ACTP + Stent ou AITP ou ACeTP

5.772,06

Anxioplastias, embolizacións, accesos venosos centrais, extracións corpos estraños intravasculares.

2.617,59

Aterectomías, filtros de cava.

3.065,87

Artrodese

2.447,70

Biopsia (pneumoloxía).

301,13

Biopsia de mama dirixida por arpón

203,57

Biopsia de mama dirixida por esterotaxia

604,15

Biopsia de próstata eco-dirixida, con inmunohistoquímica.

2.068,49

Biopsia de próstata eco-dirixida, sen inmunohistoquímica.

896,07

Biopsia dixestiva.

321,22

Biopsia endomiocárdica.

1.455,72

Biopsia hepática percutánea.

1.628,92

Biopsia hepática transxugular.

3.393,62

Biopsia renal.

567,28

Cambio catéter derivación biliar.

682,84

Cateterismo (coronariografía).

1.050,13

Cateterismo con valvuloplastia percutánea.

5.868,56

Cateterismo ureteral ou uretral.

1.355,19

Cistostomía ou nefrostomía percutáneas.

1.505,76

Colocación de próteses coledocopancreáticas.

3.011,53

Colocación de prótese traqueobronquial.

2.216,94

Colocación de prótese tubo dixestivo.

1.254,79

Colocación drenaxes nasobiliares ou biliares internas.

2.298,04

Colocación prótese vías respiratorias.

3.011,53

Coronariografía + ACTP.

3.308,77

Coronariografía + ACTP + aterectomía.

6.320,28

Coronariografía + ACTP + aterectomía + stent.

9.833,72

Coronariografía + ACTP + stent.

6.822,20

Craniotomía

1.127,50

Dacriocistorrinostomía.

1.683,31

Desfibrilador automático con terapia de resincronización cardíaca

3.792,50

Desfibrilador automático implantable

2.767,50

Desinvaxinación.

266,45

Devolvulación endoscópica do tubo dixestivo.

1.926,36

Dilatacións biliares.

1.111,76

Drenaxes ou esclerose de coleccións torácicas.

2.007,67

Drenaxes biliares percutáneas.

3.490,14

Drenaxes percutáneas (colocación tubo pneumotórax)

752,87

Embolizacións intracraniais.

5.908,51

Embolización aneurismas cerebrais coils+stent

9.757,73

Embolización aneurismas cerebrais stents cubertos

19.550,34

Embolizacións non intracraniais.

2.007,67

Escisión ou destrución de lesión bronquial.

592,28

Escisión ou destrución de lesión pulmonar.

602,29

Esclerose de quistes renais.

620,30

Esclerose de varices esofáxicas.

662,52

Esclerose percutánea quistes abdominais, extracción corpos estraños.

602,28

Esfinterotomía.

1.532,39

Esplenectomía

1.417,80

Estudo electrofisiolóxico cardíaco

2.641,94

Extracción de corpo estraño traqueobronquial.

1.959,92

Extracción de corpos estraños no tubo dixestivo.

1.882,97

Extracción de DIU que non pode extraerse de forma habitual.

582,22

Extracción percutánea cálculos biliopancreáticos.

1.023,91

Extracción percutánea cálculos urinarios.

3.011,53

Gastro, cistogastro, colecisto, íleo, colon ou xexunostomía percutáneas. Sonda nasoxexunal de alimentación enteral.

1.698,64

Gastro, cistogastro, colecisto, íleo, colon ou xexunostomía percutáneas.

1.698,63

Gastroplicatura endoscópica.

2.714,89

Hemostase con pegamentos tisulares ou fibrina

1.547,75

Hólter implantable

1.230,00

Implantación endoprótese vascular

3.490,14

Implante coclear

30.750,00

Laparostomías.

1.039,03

Ligadura de varices esofáxicas, electrocoagulación bipolar, hemostase mediante endoclips ou endoloop.

662,52

Marcapasos temporal venoso

1.050,13

Marcapasos con terapia de resincronización cardíaca

3.075,00

Marcapasos endocavitario.

2.189,13

Marcapasos epicárdico.

1.455,72

Mastectomía.

1.615,93

Oclusión trompas de Falopio.

1.505,76

Obturación simple composite (maxilofacial)

51,25

Recanalización trompas de Falopio.

2.007,67

PAAF.

105,68

Paracentese.

75,32

Peches CIA ou ductus.

5.019,21

Polipectomía.

953,64

Polipectomías, esclerose terapéutica con argon.

602,28

Prótese metálica ureteral, uretral ou prostática.

2.007,67

Puncións ou drenaxes guiadas por ecoendoscopia.

2.794,42

Resección de tabique.

622,36

Shunt porto-cava percutáneo.

9.244,13

Shunt portosistémico transxugular.

10.252,32

Simpson.

3.513,42

Terapia ulcerosa endoscópica.

511,16

Tratamento percutáneo de fístulas de tubo dixestivo.

602,29

Tratamento percutáneo de nódulos hepáticos por outras técnicas.

2.158,25

Tratamento percutáneo de nódulos hepáticos por radiofrecuencia.

4.072,37

Tratamento percutáneo fístulas urinarias.

2.007,67

Trombectomía percutánea.

2.760,55

Valvuloplastias percutáneas.

4.818,43

E. Probas ambulatorias:

1. Anatomía patolóxica:

• Por estudo de biopsias de anatomía patolóxica: 309,21 euros.

• Por estudo de biopsias de anatomía patolóxica con estudo macro e microscópico: 375,79 euros.

• Por estudo de biopsias de anatomía patolóxica con microscopía electrónica: 603,71 euros.

• Citoloxía: 154,35 euros.

• Citoloxía vaxinal: 161,03 euros.

• Citoloxía de esputos: 161,03 euros.

• Estudo sistema nervioso: 420,23 euros.

2. Probas de detección de alcoholemia.

• Por cada proba de detección de alcoholemia: 128,84 euros.

3. Probas de detección de drogas.

• Screening de drogas de abuso en urina: 50,77 euros.

4. Medicina nuclear: procedementos diagnósticos: gammagrafías.

Proceso

Tarifa €

Grupo I. Exploracións básicas.

64,79

Grupo II. Exploracións especiais

142,56

Grupo III. Exploracións maior complexidade

292,86

Grupo IV. Spect de perfusión cerebral.

457,25

Grupo I. Exploracións básicas.

I.1. Gammagrafía tiroidea.

I.2. Gammagrafía tiroidea pretratamento con iodo

I.3. Anxiogammagrafía hepatoesplénica.

I.4. Gammagrafía hepatoesplénica.

I.5. Gammagrafía de mucosa gástrica ectópica.

I.6. Gammagrafía salivar.

I.7. Anxiogammagrafía testicular.

I.8. Gammagrafía renal.

I.9. Anxiogammagrafía.

Grupo II. Exploracións especiais.

II.1. Ventriculografía isotópica de primeiro paso (repouso).

II.2. Ventriculografía isotópica de equilibrio (esforzo).

II.3. Ventriculografía isotópica de equilibrio (repouso).

II.4. Ventriculografía isotópica de equilibrio postintervención farmacolóxica.

II.5. Gammagrafía miocárdica de innervación.

II.6. Tomogammagrafía (spect) miocárdica de perfusión (esforzo).

II.7. Tomogammagrafía (spect) miocárdica de perfusión (repouso).

II.8. Tomogammagrafía (spect) miocárdica de perfusión tras reinxección.

II.9. Tomogammagrafía (spect) miocárdica de perfusión tras intervención.

II.10. Tomogammagrafía (spect) miocárdica de innervación.

II.11. Gammagrafía de curtocircuítos cardíacos.

II.12. Captación tiroidea de iodo.

II.13. Cinética tiroidea de iodo.

II.14. Rastrexo gammagráfico con 131i.

II.15. Rastrexo gammagráfico post tto. iodo.

II.16. Gammagrafía de paratiroide.

II.17. Gammagrafía de paratiroide subtracción tl/tc.

II.18. Spect paratiroide.

II.19. Tomogammagrafía (spect) hepatoesplénica.

II.20. Gammagrafía hepatobiliar.

II.21. Gammagrafía hepatobiliar postestimulación fisiolóxica

II.22. Gammagrafía hepatobiliar postintervención farmacolóxica.

II.23. Gammagrafía de hemorraxia dixestiva.

II.24. Gammagrafía de hemanxiomas.

II.25. Tomogammagrafía (spect) de hemanxiomas.

II.26. Gammagrafía de tránsito esofáxico.

II.27. Gammagrafía de baleirado gástrico.

II.28. Gammagrafía de baleirado gástrico líquidos.

II.29. Gammagrafía de baleirado gástrico sólidos.

II.30. Gammagrafía de refluxo gastroesofáxico.

II.31. Gammagrafía de refluxo enterogástrico.

II.32. Gammagrafía de medula eritropoiética.

II.33. Cistogammagrafía directa.

II.34. Cistogammagrafía indirecta.

II.35. Filtraxe glomerular.

II.36. Fluxo plasmático renal efectivo.

II.37. Tomogammagrafía (spect) renal.

II.38. Renograma.

II.39. Renograma diureico.

II.40. Renograma post-ieca.

II.41. Gammagrafía pulmonar de perfusión.

II.42. Gammagrafía pulmonar de ventilación.

II.43. Gammagrafía pulmonar v/p cuantificada.

II.44. Gammagrafía pulmonar de perfusión cuantificada.

II.45. Gammagrafía pulmonar de ventilación cuantificada.

II.46. Cisternogammagrafía.

II.47. Tomogammagrafía (spect) cerebral con 201 tl.

II.48. Gammagrafía ósea.

II.49. Gammagrafía ósea corpo enteiro.

II.50. Gammagrafía ósea vascular/3 fases.

II.51. Tomogammagrafía (spect) ósea.

II.52. Gammagrafía ósea con galio.

II.53. Gammagrafía ósea con 201 tl.

II.54. Flebogammagrafía.

II.55. Linfogammagrafía.

II.56. Linfogammagrafía convencional.

II.57. Rastrexo gammagráfico con cloruro de talio-201tl.

II.58. Gammagrafía con inmunoglobulinas.

Grupo III. Exploracións de maior complexidade.

III.1. Tomogammagrafía sincronizada (gated spect) miocárdica de per.

III.2. Tomografía sincronizada (gated spect) miocárdica de función.

III.3 Gammagrafía suprarrenal cortical.

III.4 Gammagrafía suprarrenal postfrenación cortical.

III.5 Gammagrafía suprarrenal modular.

III.6 Rastrexo gammagráfico con mibg.

III.7 Gammagrafía de receptores de somatostatina.

III.8 Gammagrafía con leucocitos marcados.

III.9 Cinética eritrocitaria.

III.10 Tomografía (spect) con citrato de galio-67ga.

III.11 Volume globular.

III.12 Test de Schilling.

III.13 Gammagrafía pulmonar con citrato de galio-67ga.

III.14 Gammagrafía ósea con leucocitos marcados.

III.15 Detección de ganglio sentinela.

III.16 Rastrexo gammagráfico con citrato de galio-67ga.

III.17 Rastrexo gammagráfico con mibi-99mtc.

III.18 Rastrexo gammagráfico de receptores de somatostatina.

III.19 Gammagrafía con leucocitos marcados.

III.20 Gammagrafía mamaria con 99mtc/mibi.

Grupo IV. Spect de perfusión cerebral.

IV.1. Gammagrafía cerebral.

IV.2 Tomogammagrafía (spect) cerebral de perfusión.

IV.3 Tomogammagrafía (spect) cerebral de receptores.

5. Probas especiais.

A solicitude de realización de probas diagnósticas que non xeren consultas ou estadías e non se atopen relacionadas entre estas tarifas especiais, facturaranse ao prezo de custo. As tarifas especificadas a continuación como tarifas especiais facturaranse con independencia da que corresponda por consulta ou, de ser o caso, estadía.

Proba

Tarifa €

Actigrafía

200,00

Anxioflueresceingrafía.

399,19

Anxiografía dixital diagnóstica.

426,72

Anxiografía dixital terapéutica.

1.109,02

Arteriografía cerebral

816,77

Arteriografía medular (neuroloxía)

922,50

Arteriografía periférica.

583,40

Arteriografía tóraco-abdominal.

583,40

Audiometría (obxectiva).

320,04

Biometría.

194,35

Broncoscopia ou fibroscopia.

281,34

Campimetría (campo visual).

126,05

Cardioversión eléctrica

717,50

Cistoscopia.

228,51

Cistoscopia virtual.

687,87

Colanxiografía retrógrada endoscópica (CRE).

894,53

Colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).

945,48

Colcoscopia.

476,66

Cromoendoscopia.

542,96

Densitometrías.

171,96

Dilatacións (vasculares).

803,09

Eco estrés farmacolóxico.

375,79

Eco transesofáxico.

320,04

Ecocardiograma doppler.

320,04

Ecoendoscopia dixestiva alta e/ou biliopancreática.

624,41

Ecoendoscopia dixestiva baixa

608,58

Ecografía.

171,96

Ecografía anal.

250,94

Ecografía de testículos.

469,19

Ecografía doppler-cor de troncos supraórticos.

322,10

Ecografía transrectal.

345,00

Ecografía transvaxinal ou a partir da 20ª semana de xestación

345,00

Electromiograma cuantificado (electromiografía).

370,44

Electromiograma fibra illada.

511,15

Electro-oculograma.

256,70

Electro-retinograma.

256,70

Embolización selectiva medular (neuroloxía)

3.075,00

Endoscopia dixestiva diagnóstica (esófago-gastro-duodeno-colono-sigmoescopia).

320,04

Esófago gastroduodenal, tránsito intestinal.

266,45

Esófago gastroduodenal + tránsito intestinal

374,87

Espirometría.

257,23

Estudo electroencefalográfico con sistema hólter.

638,99

Estudo electrofisolóxico.

233,39

Estudo electromiográfico de esfínteres (electromiografía).

320,04

Estudo membros superiores e inferiores.

326,70

Estudo neurofisiolóxico con estimulación magnética e/ou eléctrica transcranial.

320,04

Estudo neurofisiolóxico de movementos anormais (electromiografía).

320,04

Estudo renal.

192,24

Estudo troncos supraaórticos.

326,70

Estudo urodinámico de presión de fluxo, fluxometría.

1.026,76

Estudo video-EEG

1.200/día

Estudo video-EEG con eléctrodos implantados

2.000/día

Exploración de onda P-300.

256,70

Exploración de potenciais evocados auditivos.

256,70

Exploración de potenciais evocados de tronco.

256,70

Exploración de potenciais evocados somestésicos.

256,70

Exploración de potenciais evocados visuais.

192,24

Exploración de variación continxente negativa.

256,70

Exploración electroencefalográfica.

181,51

Exploración electroencefalográfica con cuantificación (cartografía, repartición de frecuencias, comparación estatística con patróns normais, etc.).

320,04

Exploración electroencefalográfica con cuantificación con eléctrodos implantados.

446,71

Exploración electroencefalográfica con privación do sono.

192,24

Exploración electroencefalográfica o subcorticográfica con ou sen electroencefalograma con eléctrodos implantados.

383,37

Fibrinolise próteses intravasculares.

3.513,41

Fistulografía.

585,19

Flebografía.

700,08

Histeroscopias diagnósticas.

501,92

Hólter.

175,59

Impedanciometría

310,41

Laparoscopia diagnóstica.

910,11

Mamografía.

120,45

Manometría anal.

301,12

Manometría esofáxica e pHmetría.

481,52

Monitorización ambulatoria da presión arterial (MAPA) de 24 horas.

172,78

Monitorización ambulatoria da presión arterial (MAPA) de 48 horas.

259,19

Monitorización de glicosa con glicosensor para estudo.

130,70

Neurografía con estimulación repetitiva (electromiografía).

128,90

Neurografía convencional (electromiografía), por nervio (unidade).

76,68

Neurografía S.N. vexetativo.

192,24

Nistagmograma.

256,70

Outros estudos ambulatorios especiais.

274,22

Placa de cranio.

40,15

Placa panorámica.

40,15

Placa periapical ou oclusal.

25,10

Placa radiográfica ata 2 proxeccións.

40,15

Placa radiográfica máis de 2 proxeccións

77,88

Polisomnografía do sono.

1.251,62

Prick e intradérmico con medicamentos unidade (estudo alerxia medicamentosa).

61,74

Proba de esforzo.

309,21

Proba de esforzo para detectar asma de esforzo.

359,10

Proba de provocación oral ou inxectable con alimentos.

308,70

Proba de provocación oral ou inxectable con medicamento.

493,91

Probas alérxicas a alimentos estándar.

259,31

Probas alérxicas a inhalantes.

259,31

Probas alérxicas prick con alimentos por unidade.

7,40

Probas de provocación inhalatoria alérxicas a inhalantes.

493,91

Probas epicutáneas baterías especiais diagnóstico (alerxia profesional e outras).

246,94

Probas epicutáneas estándar.

246,94

Probas labirínticas, nistagmografía

266,71

Puncións-aspiracións con agulla fina con TC (radioloxía)

461,25

Reoencefalograma.

76,68

Resonancia magnética (RM) simple sen contraste.

687,85

RM dobre sen contraste.

875,03

RM triple (medula, columna ou abdome) sen contraste.

1.075,33

RM, complemento de emprego de anestesia.

197,01

RM, complemento de emprego de contraste.

197,01

Seminograma-extracción, análises e capacitación espermática.

175,23

Telerradiografía de columna ou membros inferiores 30×120 cm.

150,58

Tilt test/mesa basculante

225,00

Tomografía computerizada (TC) con ou sen contraste.

512,50

Tomografía con emisión de positróns (PET).

1.316,58

Topografía.

210,09

Urografías, cistografía, cistouretrografía, pielografía.

286,27

Uro-TAC.

740,88

Cando concorran dous o máis procedementos nunha soa actuación, facturarase o de maior custo.

6. Procedementos especiais.

Procedementos

Tarifa €

Estudo de inmunohistoquímica/inmunocitoquímica (euros/anticorpo).

58,92

Amniocentese.

933,43

Cariotipo na medula ósea.

185,20

Aspirado de medula ósea.

288,80

Estudo HLA.

284,64

Sesión de plasmaférese, plaquetoférese, leucoférese ou aférese.

1.603,59

Determinación do óxido nítrico no aire exhalado.

246,88

Administración de inmunoterapia específica con veleno de himenópteros:

Fase de inicio:

448,88

Fase de mantemento:

168,34

Administración de vacinas de alerxia respiratoria:

67,33

7. Os estudos realizados en laboratorios do Servizo Galego de Saúde que sexan coincidentes cos recollidos no anexo VI da Fundación Pública Centro de Transfusións de Galicia serán facturados ás mesmas tarifas.

8. No suposto de que o paciente sexa derivado a un centro concertado polo Servizo Galego de Saúde para a prestación de servizos de rehabilitación ou calquera outra proba ou procedemento sanitario, estes serán facturados a prezo de custo.

F. Tratamentos:

Litotricia renal extracorpórea (ata un máximo de 3 sesións por tratamento): 3.958,68 euros.

Procedemento

Tarifa €

Dilatacións tubo dixestivo. Inxección endoscópica de toxina botulínica.

582,22

Instilacións endovesicais de citostáticos.

536,06

Dilatacións (uroloxía).

1.756,72

Cardioversións.

341,31

Mes completo de tratamento de logopedia ou foniatría en réxime de sesión diaria.

320,04

Sesión illada de tratamento de logopedia ou foniatría.

18,89

Anestesia epidural durante o parto.

617,38

Terapia fotodinámica.

3.195,65

Fotocoagulación en fibroplastia retrolental en neonatos.

864,36

Toxina botulínica en estrabismo.

864,36

Bloqueo rexional epidural (caudal)

637,76

1. Os tratamentos farmacéuticos de dispensación hospitalaria a pacientes ambulatorios facturaranse a prezo de custo.

No caso dos produtos incluídos na prestación farmacéutica ambulatoria e dispensados desde os servizos de farmacia a residencias sociosanitarias, de acordo coas correspondentes receita/orde de dispensación, os importes da achega dos usuarios, fixados polo artigo 94.bis da Lei 29/2006, do 20 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, determinaranse tendo en conta o prezo de custo dos produtos dispensados.

Neste caso as residencias sociosanitarias que soliciten esta prestación quedarán obrigadas ao pagamento ao Servizo Galego de Saúde, sen prexuízo, de ser o caso, do procedemento que cada unha delas poida ter establecido para a repercusión do gasto aos usuarios beneficiarios.

2. Tratamentos dermatolóxicos:

• Sesión laserterapia dermatolóxica: 180,69 euros.

• Sesión dermatolóxica PUVA: 147,20 euros.

3. Hemodiálise.

Por cada sesión en centros hospitalarios tanto a pacientes hospitalizados como en réxime ambulatorio: 242,05 euros.

O prezo da sesión de hemodiálise comprende analítica rutineira e as transfusións que se realicen por indicación médica.

Analíticas de pacientes en hemodiálise (control trimestral): 183,84 euros.

Analíticas de pacientes en hemodiálise (control rutineiro): 17,47 euros.

4. Tratamento mediante rehabilitación e fisioterapia (rehabilitación, fisioterapia, logopedia, foniatría, terapia ocupacional)

Por cada mes completo de tratamento de rehabilitación en réxime de sesión diaria: 320,04 euros.

Por sesións illadas do tratamento: 21,03 euros.

5. Rehabilitación para paralíticos cerebrais.

Por cada mes completo de tratamento de rehabilitación integral, incluíndo fisioterapia, logopedia, foniatría, terapia ocupacional, ortopedia e neuropediatría: 511,16 euros.

Por cada sesión deste tratamento: 24,45 euros.

6. Quimioterapia.

O concepto facturable para o caso da quimioterapia será o de sesión e non o de proceso ou ciclo. O prezo por sesión será de 184,52 euros. A este importe engadiráselle o importe correspondente á medicación subministrada a prezo de custo.

7. Radioterapia.

O concepto facturable para o caso da radioterapia será o do proceso, é dicir, todos os procedementos realizados desde a primeira consulta ata a alta do paciente nese servizo.

Establécense dúas modalidades de tratamento segundo sexan realizadas con aceleradores lineais ou con bombas de cobalto, cada unha delas con diferentes graos de complexidade:

• Tratamento con acelerador lineal:

I) Nivel de complexidade I.

Estudos dosimétricos con cálculo limitado a un punto do feixe central ou plano medio.

Técnicas empregadas:

– 1 campo directo.

– 2 campos opostos.

Indicado para as seguintes patoloxías:

– Metástases en xeral dunha soa localización nas cales o deseño de tratamento sexan 1 ou 2 campos, situados na mesma zona.

– Tratamentos paliativos que cumpran os requisitos anteriores.

– Tratamentos de cancros de pel ou sarcoma de Kaposi superficial que requiran un só campo.

II) Nivel de complexidade II.

Estudos dosimétricos en dúas dimensións con representación gráfica de distribución de doses polo menos nun plano, e definición de doses en volumes tumorais e críticos.

Cálculos con curvas de isodose.

Cálculo como I se é para dúas ou máis localizacións de metástase.

Técnicas:

– Dúas localizacións distintas ou máis de 2 campos por sesión para a mesma zona.

– De 2 a 4 campos para mesmo volume e localización.

– É opcional a utilización de campos conformados.

Patoloxías indicadas:

– Tratamentos de dúas ou máis metástases que requiran un único campo ou dúas por localización con requisitos dos niveis I ou II dosimétricos.

– Glote con 2 campos.

– Tratamentos de mama con 2 campos.

– Tratamentos de pelve ou pulmón que cumpran os requisitos anteriores.

– Cerebro.

– Pel con máis de 1 campo.

III) Nivel de complexidade III.

Estudos dosimétricos de dúas ou tres dimensións.

Técnicas:

– Son múltiples e variadas.

– Técnica de Shrinking Fields.

– Empréganse sempre campos conformados.

Patoloxías:

– Mamas de ata 4 campos.

– Tratamentos de pelve con 4 campos.

– Neuroeixe (agás pediátricos).

– Bazos.

– Sarcomas.

– En xeral, para todos os tratamentos con intención radical (= 60 Gy) e que non pertenzan ao nivel IV.

– Pulmón.

– Vexiga, próstata etc.

– Recto.

IV) Nivel de complexidade IV.

Empregan dosimetrías tridimensionais in vivo durante todo o tratamento ou outros procedementos dosimétricos que requiran cálculos especiais e complexos (separacións de múltiples campos).

Técnicas:

– Hiperfraccionamento, dosimetría in vivo.

– Irradiación corporal total.

– Grandes campos que requiran dosimetría in vivo cada día de hiperfracionamento.

– Sobredosificación concomitante.

– Tratamento de mama de máis de 4 campos.

– Radioterapia rotatoria.

– Irradiación nodal total ou supra e infradiafragmática (E. de Hodgkin).

– Radioquimioterapia.

– Baño de electróns.

– Combinación de aceleradores.

Patoloxías:

– Mama 5 campos ou máis.

– ORL tratado con fotóns e con electróns.

– Outras patoloxías tratadas con combinación de aceleradores.

– Tumores infantís que precisen anestesia.

– Enfermidade de Hodgkin.

– Outros linfomas que requiran irradiación de grandes e distintas áreas.

– Linfomas cutáneos, Kaposi xeneralizado, micose funxoide.

– Sarcoma de Kaposi non cutáneo.

– Outras que requiran hiperfracionamento, sobredose concomitante ou rotatoria.

• Tratamento con bomba de cobalto.

I) Nivel de complexidade I.

Estudo dosimétrico con cálculo limitado a un punto do eixe central, verificación radiolóxica, pode empregar un campo directo ou dous campos directos a dúas localizacións diferentes ou ben dous campos opostos a 180 graos sobre a mesma localización, con cálculo de doses nun plano medio.

Indicacións:

– Leito larínxeo.

– Cadeas ganglionares.

– Pelve (2 campos).

– Holocranial.

– Bazo.

– Radiocastración.

– Paliativo de metástase ósea.

II) Nivel de complexidade II.

Dous ou máis campos por sesión ou ben paliacións con máis de dúas localizacións simultáneas ou máis de dous campos por sesión, estudo dosimétrico con representación gráfica de distribución de doses, nun plano como mínimo, e definición de doses en volumes tumorais e críticos. Cálculo con curvas de isodose, sempre con simulación, sempre con verificación.

Con ou sen campos conformados.

Indicacións:

– Mama (2 campos).

– Glote.

– Base de lingua.

– Orofarinxe e cadeas.

– Pulmón.

– Vexiga.

– Próstata.

– Esófago.

– Seo maxilar.

– Parótide.

– Recto e leito rectal.

– Pelve xinecolóxica.

– Cerebro.

– Paliativo de metástase ósea de dúas localizacións simultáneas.

III) Nivel de complexidade III.

Procedementos dosimétricos que requiren cálculos especiais e tratamentos combinados de maior complexidade e que requiren un grao maior de recursos, sempre con verificación, con ou sen campos conformados, sempre con simulación, técnicas pendulares e/ou rotatorios ou máis de dous campos por sesión e dúas ou máis localizacións, grandes campos (irradiación corporal local), hiperfraccionamento, sobredosificación concomitante, radioquimioterapia.

Indicacións:

– ORL complementario e radical.

– Mama con tratamento de áreas ganglionares.

– Sarcomas de partes brandas.

– Recto e sigma preoperatorio.

Tarifas radioterapia

Tarifas €

Con acelerador lineal:

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

1.431,55

1.805,56

846,43

154,24

Con bomba de cobalto:

Nivel I

Nivel II

Nivel III

815,24

1.058,61

1.641,23

Braquiterapia.

1.134,99

Radioterapia superficial.

513,46

Irradiación de produtos hematolóxicos.

13,80

• Radioterapia estereotáxica:

– Tumores e metástases: 5.841,04 euros.

– Malformacións arteriovenosas: 7.593,93 euros.

– Tumores de seguimento ambulatorio: 1.237,79 euros.

– Malformacións de seguimento ambulatorio: 2.021,08 euros.

8. Medicina nuclear: Procedementos terapéuticos.

O concepto facturable para este caso será o do proceso.

Proceso

Tarifas €

131I para hipertiroidismo.

341,67

131I para carcinoma de tiroide.

1.060,38

90Y intraarticular.

412,40

32P.

482,29

89Sr.

2.208,45

153Sa (Quadramed).

953,09

Zevalín (ibritumomab tiuxetan marcado con 90-Y).

15.520,99

Er-169 Citrato de erbio 1 mCi.

315,88

Er-169 Citrato de erbio 2 mCi.

347,48

Er-169 Citrato de erbio 5 mCi.

425,22

Re-186 Sulfuro de renio coloidal 1 mCi.

362,05

Re-186 Sulfuro de renio coloidal 5 mCi.

425,22

Re-186 Sulfuro de renio coloidal 10 mCi.

577,10

G. Transplantes:

No prezo que se establece por cada un destes procedementos considéranse incluídas as probas diagnósticas e terapéuticas rutineiras ou especiais que sexa preciso realizar ao paciente a partir do momento en que se prescriba o procedemento especial, así como honorarios médicos, anestesia, dereitos de quirófano, enfermaría, estadías no hospital, medicación, material sanitario, alimentación, incluída a nutrición parenteral e enteral, e estadías na unidade de coidados intensivos que puider precisar ata a data de alta por este proceso. Non se inclúen os procedementos que non poidan ser realizados no propio centro hospitalario, que serán facturados á parte a prezo de custo.

• Transplante autólogo de medula ósea: 51.640,72 euros.

• Transplante aloxénico de medula ósea: 70.470,75 euros.

• Transplante pulmonar: 117.136,34 euros.

• Transplante cardíaco: 107.753,25 euros.

• Transplante hepático: 112.769,93 euros.

• Transplante renal: 33.860,70 euros.

• Transplante de ril e páncreas: 67.721,69 euros.

• Transplante de córnea: 3.231,02 euros.

No suposto de doador vivo, non cuberto pola Seguridade Social, facturaráselle ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria prestada para a extracción do órgano. De acordo coa normativa vixente, o doador non asumirá ningún custo.

H. Órteses e próteses:

As órteses e próteses, incluídas as de endoscopia, as vasculares, as de radioloxía intervencionista e as de hemodinámica, que sexa necesario implantar ou adaptar ao paciente, así como a súa renovación ou preparación, facturaranse a prezo de custo.

I. Medicina hiperbárica:

Tarifas de cámara hiperbárica

Tarifa €

Sesión de OHB.

78,22

Intoxicación leve por CO (se a intoxicación é grave aplicaranse as tarifas de tratamento paciente asociado ás táboas 5 e 6).

503,42

Isquemia retiniana aguda.

416,67

Tratamento paciente asociado á táboa 5.

1.579,99

Tratamento paciente asociado á táboa 6.

2.765,06

Test de compresión.

78,22

Test de tolerancia de oxíxeno.

78,22

Test de compresión conxuntamente co test de tolerancia de oxíxeno.

120,36

Gangrena gaseosa.

8.395,63

Certificado de dispoñibilidade da cámara hiperbárica

Tarifa total (*)=Tarifa mínima por nº de buceadores × nº de meses de duración da actividade.

Sendo o importe da tarifa mínima de

61,50

* Para o cálculo da tarifa total, a duración da actividade tomarase por meses completos, computándose como un mes enteiro os períodos de actividade inferiores ao mes. A tarifa total non poderá superar o importe de 4.065,94 euros.

J. Criopreservación

Descrición

Tarifa €

Fémur esquerdo - Completo

2.858,26

Fémur esquerdo - Metade proximal

1.765,39

Fémur esquerdo - Metade distal

1.765,39

Fémur esquerdo - Terzo proximal

1.120,89

Fémur esquerdo - Terzo medio

1.120,89

Fémur esquerdo -Terzo distal

1.601,27

Fémur esquerdo - Cóndilo interno

800,64

Fémur esquerdo - Cóndilo externo

800,64

Fémur dereito - Completo

2.858,26

Fémur dereito - Metade proximal

1.765,39

Fémur dereito - Metade distal

1.765,39

Fémur dereito - Terzo proximal

1.120,89

Fémur dereito - Terzo medio

1.120,79

Fémur dereito - Terzo distal

1.601,27

Fémur dereito - Cóndilo interno

800,64

Fémur dereito - Cóndilo externo

800,64

Tibia esquerda - Completa

2.858,26

Tibia esquerda - Metade proximal

1.765,39

Tibia esquerda - Metáfise proximal

1.601,27

Tibia esquerda - Terzo proximal

1.601,27

Tibia esquerda - Terzo medio

1.120,89

Tibia esquerda - Terzo distal

1.601,27

Tibia esquerda - Meseta tibial interna

800,64

Tibia esquerda - Meseta tibial externa

800,64

Tibia dereita - Completa

2.858,26

Tibia dereita - Metade proximal

1.765,39

Tibia dereita - Metáfisis proximal

1.601,27

Tibia dereita - Terzo proximal

1.601,27

Tibia dereita - Terzo medio

1.120,89

Tibia dereita - Terzo distal

1.601,27

Tibia dereita - Meseta tibial interna

800,64

Tibia dereita - Meseta tibial externa

800,64

Coxal esquerdo

2.722,14

Coxal dereito

2.722,14

HTH esquerdo – Metade

800,64

HTH dereito – Metade

800,64

Tendón de Aquiles - Esquerdo

800,64

Tendón de Aquiles - Dereito

800,64

Corpo vertebral

800,64

Chips esponxosa de crista ilíaca

400,31

Costela

240,19

Óso de cranio para autotransplante

373,54

Peroné esquerdo – Completo

2.101,66

Peroné dereito – Completo

2.101,66

Arteria femoral esquerda

960,75

Arteria femoral dereita

960,75

Arteria femoropoptilia esquerda

960,75

Arteria femoropoptilia dereita

960,75

Bifurcado aórtico

960,75

Vea

960,75

Válvula aórtica

1.064,85

Válvula pulmonar

1.064,85

Pel (cada cm2)

0,77

Fragmento de membrana amniótica para oftalmoloxía

462,46

Córnea

542,58

III. Transporte sanitario.

Será pola conta directa do paciente. En caso de que se faga con medios propios do Servizo Galego de Saúde ou das fundacións públicas sanitarias facturarase aplicando as tarifas que se indican.

Entenderase por servizo urbano o realizado dentro da mesma localidade e por servizo interurbano o realizado entre dúas localidades distintas, computándose a distancia desde a localidade de orixe do traslado á localidade de destino.

As tarifas por servizos interurbanos serán aplicables cando do número de quilómetros feitos en estrada se derive un importe superior, en contraprestación do servizo, ao prezo por servizo urbano correspondente á poboación onde teña a súa base a ambulancia.

1. Ambulancias non asistidas.

• a) Servizo interurbano por cada quilómetro de:

Transporte programado: 0,69 euros.

Transporte non programado: 0,73 euros.

• b) Servizos urbanos:

Para poboacións de máis de 200.000 habitantes:

Transporte programado: 19,99 euros.

Transporte non programado: 22,22 euros.

Para poboacións de ata 200.000 habitantes:

Transporte programado: 14,45 euros.

Transporte non programado: 15,57 euros.

• c) O tempo de espera computarase cando se lle advirta á persoa que conduza a ambulancia a necesidade do regreso da persoa enferma por traslados interurbanos, distantes máis de 40 quilómetros, aboándose a tarifa establecida a partir da 2ª hora de espera ou fraccións e ata un máximo de 3 horas, con independencia de que o servizo sexa programado ou non programado.

Tempo de espera por cada hora: 18,89 euros.

2. Ambulancias asistidas.

Aplicaranse as tarifas por ambulancias asistidas cando o traslado do paciente se efectúe con persoas, médico/a e auxiliar, do Servizo Galego de Saúde ou das fundacións públicas sanitarias. De non ser este o caso, a tarifa aplicable será a correspondente a ambulancias non asistidas.

• Por cada servizo urbano: 383,37 euros.

• Por cada quilómetro de servizo interurbano: 2,36 euros.

• Por cada hora de espera: 44,45 euros.

O cómputo e aboamento do tempo de espera realizarase tal e como se define no punto 1.c).

• UVI Móbil.

– Persoal (médico/a, DUE e a persoa que conduza o vehículo) prezo por hora: 157,57 euros.

– Vehículo prezo por quilómetro: 4,07 euros.

– Informes médicos e copias de historias clínicas.

Por informe médico solicitado: 46,01 euros.

Por copia de historias clínicas e dos estudos incluídos nelas: 24,17 euros.

ANEXO II

1. Tarifas de asistencia sanitaria a lesionados en accidentes de tráfico nos supostos recollidos no Convenio marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico para o ano 2012 con institucións sanitarias públicas con cobertura de responsabilidade civil derivada do uso e circulación de vehículos de motor de subscrición obrigatoria, aplicables nas institucións propias ou nas alleas concertadas en réxime de administración e financiamento directo.

A. Hospitalización.

Hospitalización en planta, prezo por estadía e día cada un dos 5 primeiros días: 526,00 euros.

Hospitalización en planta, prezo por estadía e día, cada un dos días seguintes a partir do 6º día: 472,00 euros.

Hospitalización en UVI, prezo por estadía e día: 977,00 euros.

Estes importes comprenden todos os gastos asistenciais, con excepción do transporte sanitario e a rehabilitación, que, de ser o caso, se facturarán á parte.

Considérase día de estadía a permanencia na hora censual (as cero horas) dunha persoa lesionada ingresada no hospital para a atención dun proceso patolóxico.

Só terán carácter de UVI as unidades consideradas tradicionalmente como tales, non sendo aplicable este prezo a unidades similares á UVI que puideren implementar os servizos de saúde.

B. Asistencia de urxencia sen ingreso ou primeira asistencia.

Prezo por persoa lesionada atendida: 218,00 euros.

C. Rehabilitación.

Prezo por día de rehabilitación: 21,00 euros.

A facturación farase por día de rehabilitación, independentemente do número de sesións que se practiquen no día que se factura.

D. Unidades de lesionados medulares e queimados.

Hospitalización en planta, prezo por estadía e día: 543,00 euros.

Hospitalización en UVI, prezo por estadía e día: 977,00 euros.

Estes prezos só serán de aplicación por aqueles hospitais que dispoñan respectivamente de unidades de lesionados medulares e de unidades de queimados.

E. Límite persoa que conduza vehículo único.

O importe da facturación das prestacións sanitarias no caso do condutor dun sinistro no que intervén un só vehículo non poderá ser superior a 6.869,00 euros.

F. Transporte sanitario.

O traslado da persoa lesionada facturarase de conformidade cos prezos:

Fixo

km

1. Servizos programados:

1.1. Individual.

36 euros

0,56 euros

1.2. Colectivo (rehabilitación, probas, consultas, etc.).

27 euros

0,43 euros

1.3. Traslado de críticos en UVI móbil.

290 euros

1,00 euros

2. Servizos non programados:

2.1. Individual convencional (altas hospitalarias).

41 euros

0,56 euros

Nos casos en que se utilice transporte distinto ao propio da entidade xestora ou concertado por esta, será a entidade aseguradora a que se fará cargo do pagamento directo dos gastos do dito transporte, coa conformidade previa da aseguradora.

2. Tarifas de asistencia sanitaria a lesionados/as en accidentes de tráfico nos supostos recollidos no convenio subscrito entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Unespa e o Consorcio de Compensación de Seguros, para a atención de lesionados/as en accidentes de tráfico mediante servizos de emerxencias sanitarias.

A. Asistencia e traslado de urxencias no lugar do accidente.

Medios terrestres: módulo único para servizos urbanos e interurbanos: 275,00 euros euros por persoa lesionada trasladada ou atendida, calquera que sexa o tipo de unidade utilizada.

Medios aéreos: circunscritos ao ámbito da Comunidade Autónoma: 2.993,00 euros por saída e transporte (inclúe asistencia e transporte da primeira persoa lesionada).

B. Traslado asistido interhospitalario de persoas lesionadas en estado crítico.

Medios terrestres: traslado medicalizado realizado entre centros hospitalarios situados dentro do mesmo termo municipal urbano: 256,00 euros por persoa lesionada trasladada.

Traslado medicalizado realizado entre centros hospitalarios situados fóra do mesmo termo municipal urbano: 256,00 euros por persoa lesionada trasladada + 2,22 euros/km percorrido.

Medios aéreos: circunscritos ao ámbito da comunidade autónoma: 2.993,00 euros por saída e transporte (inclúe asistencia da persoa lesionada).

ANEXO III
Prezos aplicables pola Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Oftalmoloxía (conceptos por proceso ou unidade de lente).

Tarifa €

Cirurxía refractiva: láser excimer

920

Cirurxía refractiva: láser excimer Zyoptics

1.122

Cirurxía do astigmatismo

920

Transplante de córnea

2.535

Vitrectomía tipo I

2.787

Vitrectomía tipo II

3.083

Implante de lente en vitrectomías

320

Desprendemento de retina

2.164

Contactoloxía médica queratocono

153

Contactoloxía médica mixta

131

Contactoloxía refractiva esférica

77

Contactoloxía refractiva tórica

115

Contactoloxía terapéutica

92

Contactoloxía Clear Kone

220

Contactoloxía SynergEyes

220

Rehabilitacións visuais

420

Tratamento cirúrxico de cataratas

1.317

Ecografía-biomicroscopia ultrasónica

153

Microscopía confocal

102

Análise topográfica corneal (videoqueratoscopio-Orbscan II)

90

Láser Yag

150

Anxiografía

162

Consultoría de casos complicados

120

Retinose pigmentaria

496

Terapia macular (Antianxioxénica)

2.270

ANEXO IV
Prezos aplicables pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

1. Servizos primarios

Tarifa €

Ambulancia (por lesionado)

154,29

Ambulancia asistencial (por lesionado)

284,27

Ambulancia medicalizada (por lesionado)

895,09

Helicóptero medicalizado (por lesionado)

7.952,23

2. Servizos secundarios.

Tarifa €

Ambulancia asistencial (por persoa lesionada)

(No caso de servizos interurbanos, engadiranse 1,69 euros por km percorrido)

341,34

Ambulancia medicalizada (por persoa lesionada)

(No caso de servizos interurbanos, engadiranse 3,70 euros por km percorrido)

952,15

Helicóptero medicalizado (por persoa lesionada)

8.009,30

3. Dispositivos de risco previsible.

Tarifa €

Coordinación

432,22

DUE (por hora)

236,71

Médico/a (por hora)

326,54

Ambulancia medicalizada (por hora)

895,09

Ambulancia asistencial (por hora)

284,27

ANEXO V
Prezos aplicables pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

A. Tarifas.

1) Medicina molecular:

MM.P1 - Translocacións e inversións: 230 euros.

MM.P2 - Reordenamentos: 172 euros.

MM.P3 - Secuenciación.

I. MM.P3A - Ata 4 secuencias: 138 euros.

II. MM.P3B - De 5 a 20 secuencias: 460 euros.

III. MM.P3C - De 21 a 50 secuencias: 920 euros.

IV. MM.P3D - Máis de 50 secuencias: 1.380 euros.

MM.P4 - Análise de mutacións puntuais: 69 euros.

MM.P5 - Análise de microsatélites: 285 euros.

MM.P6 - Análise de ligamento: 400 euros.

MM.P7 - Cuantificación de ADN/ARN: 230 euros.

MM.P8 - Dose xénica: 248 euros.

MM.P9 - Expansións de tripletes de nucleótidos (mutacións dinámicas):

I. MM.P9A - Ataxias espinocerebelosas por expansión: 552 euros.

II. MM.P9B - Resto de expansións de tripletes de nucleótidos: 276 euros.

MM.P10 - Arrays.

I. Xenoma completo: 750 euros.

MM.P11 - Almacenamento e conservación de mostras de ADN: 27 euros.

MM.P12 - Análise dun familiar adicional a un estudo previo realizado: 115 euros.

MM.P13 - Western Blot: 276 euros.

MM.P14 - QF-PCR aneuploidías diagnose prenatal: 100 euros.

MM.P15 - Suplemento en diagnose prenatal: 100 euros.

2) Citoxenética.

C.P0 - Cariotipo constitucional en sangue periférico: 115 euros.

Citoxenética - Oncohematolóxica

C.P1 - Estudo citoxenético: 115 euros.

C.P2 - Estudo de HIS: 115 euros.

C.P3 - Estudo citoxenético e de HIS: 218 euros.

C.P4 - Estudos varios de HIS:

• Triple: 225 euros.

• Cuádruple: 264 euros.

• Séxtuple: 300 euros.

C.P5 - Test de mitomicina para anemia de Fanconi: 230 euros.

Citoxenética - Diagnose prenatal

C.P7 - Cariotipo prenatal.

I. C.P7A - Sangue fetal: 126 euros.

II. C.P7B - Líquido amniótico: 172 euros.

III. C.P7C - Pilosidade corial: 230 euros.

IV. C.P7D - C. Progenitor: 126 euros.

C.P8 - Estudo de HIS prenatal (CATCH22): 115 euros.

3) Batería de xenotipado.

F.P1 - Batería de SNP de farmacoxenética.

I. F.P1A - Ata 5 SNP: 69 .

II. F.P1B - De 6 a 20 SNP: 172 euros.

III. F.P1C - De 21 a 100 SNP: 230 euros.

IV. F.P1D - Máis de 100 SNP: segundo orzamento.

F.P2 - Batería de xenotipado para cribado de fibrose quística: 250 euros.

4) Consello xenético.

CX.P1 - 1ª Consulta: 230 euros.

CX.P2 - 2ª Consulta ou sucesivas: 115 euros.

B. Relación non exhaustiva de patoloxías e xenes analizados en cada proceso.

1) Medicina molecular:

MM.P1 - Translocacións e inversións.

Patoloxía

Locus

Inversion inv(16)

CBFB/MYH11

Translocación t(1;19)

E2A/PBX1

Translocación t(11;14)

IgH/BCL1

Translocación t(11;19)

MLL/ELL

Translocación t(12;21)

TEL/AML

Translocación t(14;18)

IgH/BCL2

Translocación t(15;17)

PML/RARa

Translocación t(2;5)

NPM/ALK

Translocación t(4;11)

MLL/AF4

Translocación t(5;12)

 TEL/PDGFRB

Translocación t(8;21)

AML1/ETO

Translocación t(9;22)

BCR/ABL

Xen de fusión

FIP1L1/PDGFRA

MM.P2 - Reordenamentos.

Patoloxía

Locus

Reordenamento células B

IGH

Reordenamento células T

TCR

MM.P3 - Secuenciación.

I. MM.P3A - Ata 4 secuencias.

Patoloxía

Locus

Leber / MELAS / MERFF / NARP

Acondroplasia

FGFR3

Alzheimer familiar, enfermidade de (AD1)

Demencia APP

Berardinelli tipo 1 , síndrome de

AGPAT2

Beta-talasemia

HBB

Crouzon con AN

FGFR3

Ectopia lentis illada

FBN1

Feminización testicular

SRY

Febre periódica con Hiper IgD

MVK

Hipercolesterolemia autosómica dominante tipo B

APOB

Hipocondroplasia

FGFR3

Hipolactasia do adulto

2q21-22

Leucemia mieloide aguda

FLT3

Leucemia mieloide aguda

KIT

Leucemia mieloide aguda

NPM1

Leucemia mieloide crónica (mutacións ABL)

ABL

Mastocitose

KIT

Oncoxén BRAF

BRAF

Oncoxén K-RAS

KRAS

Párkinson, enfermedad (PARK8)(Dardarina)

LRRK2

Polineuropatía amiloide familiar

TTR

Raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante

FGF23

S. mieloproliferativo

MPL/JAK2

II. MM.P3B - De 5 a 20 secuencias.

Patoloxía

Locus

Ataxia con apraxia oculomotora (AOA1)

APTX

Berardinelli, síndrome de tipo 2

BSCL2

BPES, síndrome

FOXL2

Cadea media acyl-CoA deshidroxenada, déficit de

ACADM

Carney, síndrome de

PRKAR1A

Charcot-Marie Tooth axonal panel 2

MPZ/GJB1

Charcot-Marie Tooth axonal panel 3

GDAP1,NEFL

Charcot-Marie Tooth desmielinizante panel 1

MPZ,GJB1

Charcot-Marie Tooth panel romaní

NDRG1, SH3TC2, HK1

Charcot-Marie-Tooth Tipo desmielinizante panel 2

PMP22/NEFL

Condrodisplasia tipo Schmid

COL10A1

Creuztfeldt-Jacob, enfermidade de

PRNP

Deficiencia mesturada de hormonas hipofisarias

PROP1/POU1F1

Déficit de 17 alfa-hidroxilasa /17,20 desmolasa

CYP17

Déficit de 21-hidroxilasa*

CYP21A2

Déficit de 3 beta-hidroxiesteroide deshidroxenasa

HSDB3

Déficit de Alfa-1 antitripsina

SERPINA 1

Déficit de frutosa 1,6 bifosfatasa

FBP1

Déficit de GLUT1

SLC2A1

Déficit de IGF1

IGF1

Diabetes insípida, neurohipofisaria

AVP

Displasia acromesomélica tipo Maroteaux

NPR2

Displasia epifisaria múltiple dominante

COMP

Displasia epifisaria múltiple recesiva

SLC26A2

Displasia septoóptica

HESX1

Distonía con resposta á dopa (DYT5)

GCH1

Ananismo hipofisario

GH1

Esclerose lateral amiotrófica (ALS1)

SOD1

Febre mediterránea familiar

MEFV

Febre periódica asociada a TNF-alfa, síndrome de

TNFRSF1A

Febre periódica con Hiper IgD

MVK

Fibrose quística

CFTR

Hemacromatose tipo 4

SLC40A1

Hemofilia A*

FVIII

Hipogonadismo hipogonadotropo

GNRHR

Hipercolesterolemia familiar autosómica dominante

LDLR

Hiperinsulinismo conxénito HHF3 e HHF6

GCK/GLUD1

Hipoplasia adrenal conxénita

DAX1

IPEX, síndrome

FOXP3

Leucemia mieloide aguda

CEPBA

Leucemia megacarioblástica aguda asociada a síndrome de Down

GATA1

Leri-Weill, síndrome de

SHOX

Li-Fraumeni, síndrome de (LFS)

p53

Linfoproliferativa autoinmune, síndrome (Canale-Smith)

FAS

Lipodistrofia parcial familiar tipo Dunningam

LMNA

Melanoma-maligno

CDK4

Melanoma-maligno, Melan.-astrocitoma, Melan.-cancro páncreas

CDKN2A

Miopatía por déficit de mioadenilato deaminasa

AMPD1

MODY2

GCK

MODY3

HNF1A

Neoplasia endócrina múltiple tipo 1 (MEN1)

MENINA

Neoplasia endócrina múltiple tipo 2 (MEN2)

RET

Neuroacantocitose fenotipo McLeod

XK

Neurodexeneración asociada a pantotenato quinase

PANK2

Neuropatía tomacular

PMP22

Neutropenia cíclica / Neutropenia conxénita

ELA2

Parálise periódica familiar (-análise parcial-)

CACNA1S,SCN4A

Parkinson familiar dominante (PARK1)

SNCA

Peutz-Jeghers, síndrome de

STK11/LKB1*

Polipose mixta

BMPR1A

Predisposición rabdoide, síndrome de

INI1

Pseudohermafroditismo masculino

SRD5A2

Pseudoacondroplasia

COMP

Resistencia a hormona tiroidea

THRB

Rett, síndrome de

MECP2

Schwachman-Diamon, síndrome de

SBDS

Xordeira non sindrómica autosómica recesiva

GJB2, GJB6

Townes-Brocks, síndrome de

SALL1

Von Hippel-Lindau, síndrome de (VHL)*

VHL

Xantomatose cerebrotendinosa

CYP271A

III. MM.P3C - De 21 a 50 secuencias.

Patoloxía

Locus

Alzheimer familiar, enfermidade de (AD3 e AD4 )

PSEN1, PSEN2

BIRT-HOGG-DUBE, síndrome

BHD

CADASIL

NOTCH3

Cancro de colon hereditario non polipósico (Lynch, síndrome de)*

MLH1

Cancro de colon hereditario non polipósico (Lynch, síndrome de)*

MSH2

Cancro de colon hereditario non polipósico (Lynch, síndrome de)*

MSH6

Cancro de colon hereditario non polipósico (Lynch, síndrome de)*

PMS2

Cancro gástrico hereditario de tipo difuso

CDH1

Carcinoma renal papilar hereditario

MET

Charcot-Marie Tooth axonal panel 1

MFN2

Charcot-Marie Tooth axonal panel 4

HSPB1/HSPB8/RAB7

Charcot-Marie-Tooth desmielinizante panel 3

EGR2/LITAF/GDAP1

Cowden, Bannayan-Riley-Ruvalcaba, Proteus, Proteus-like, síndrome de

PTEN

Déficit de 11 beta-hidroxilasa

CYP11B1

Déficit de aldosterona

CYP11B2

Demencia frontotemporal (DFTP)

MAPT/GRN

Distonía mioclónica (DYT11)

SGCE

Distonía Parkinson de inicio rápido (DYT12)

ATP1A3

Gorlin, síndrome de

PTCH1

Hipoglucemia leucin-sensible

GLUD1

Holoprosencefalia

HPE1

Ictiose lamelar tipo I

TGM1

Insensibilidade aos andróxenos, síndrome de

AR

Kallmann, síndrome de

KAL1

Laron, síndrome de

RGH

Mowat-Wilson, síndrome

ZEB2

Noonan, síndrome de (NS1)

PTPN11,SOD1,RAF1,KRAS

Osteocondrose múltiple

EXT1, EXT2

Paraganglioma familiar

SDHB/SDHD

Paraparesia espástica hereditaria

SPG4 / SPG3

Parkinson xuvenil recesiva (PARK2)*

PARK2

Poliglandular autoinmune síndrome tipo 1

AIRE

Polipose múltiple

MYH

Pseudohipoparatiroidismo

GNAS1

Raquitismo hipofosfatémico *

PHEX

Telanxiectasia hereditaria familiar

ENG/ACVRL1

Triple A, síndrome

AAAS

Trombocitopenia amegacariocítica conxénita

MPL

Wilson, enfermidade de

ATP7B

IV. MM.P3D - Máis de 50 secuencias.

Patoloxía

Locus

Cancro de mama / ovario familiar

BRCA1

Cancro de mama / ovario familiar

BRCA2

Hiperinsulinismo conxénito HHF1 e HHF2

ABCC8-KCNJ11

Polipose adenomatosa familiar (FAP)*

APC

Retinoblastoma *

RB1

*Inclúe análise de ganancias e perdas de material xenético (MLPA).

MM.P4 - Análise de mutacións puntuais.

Patoloxía

Locus

Acromegalia (deleción exón 3 RGH )

RGH

Antitrombina cambridge

SERPINC1

ApoE

APOE

Distonía de torsión (DYT1)

TOR1A

Factor II de coagulación

FII

Factor V Leiden

FV

Gilbert, enfermidade de

UGT1A1

Hemocromatose tipo 1

HFE

Hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides tipo 1

CYP11B1/CYP11B2

McCunne-Albright, síndrome de

GNAS1

Metilentetrahidrofolatoreductasa en trombofilia

MTHFR

MM.P5 - Análise de microsatélites.

Patoloxía

Locus

Cromosoma Y

Disomía uniparental

Inestabilidade de microsatélites

Quimerismo

Williams, síndrome de

7q11.23

MM.P6 - Análise de ligamento.

Patoloxía

Locus

Poliquistose renal autosómica recesiva (ligamento)

ARPKP

MM.P7 - Cuantificación de ADN/ARN.

Patoloxía

Locus

Policitemia vera / síndrome mieloproliferativo

JAK2

MM.P8 - Dose xénica.

Patoloxía

Locus

Alfa-talasemia

HBA1 / HBA2

Charcot-Marie-Tooth Tipo 1A

17p11.2

Neuropatía tomacular

17p11.2

Análise MLPA

-

MM.P9 - Expansións de tripletes de nucleótidos (mutacións dinámicas).

I. MM.P9A - Ataxias espinocerebelosas por expansión.

Patoloxía

Locus

Ataxias espinocerebelosas por expansión (SCA1/2/3/6/7/12/17, DRPLA)

ATXN1/2/7, DRPLA, MJD1,CACNA1A,TBP

X. fráxil

FMR1

II. MM.P9B - Resto de expansións de tripletes de nucleótidos.

Patoloxía

Locus

Ataxia de Friedreich

FXN

Huntington, enfermidade de

HD

Distrofia muscular oculofarínxea (OPMD)

PABPN1

Kennedy, enfermidade de

AR

Steinert, enfermidade de

DM1

2) Citoxenética.

Citoxenética - oncohematolóxica.

C.P1 - Estudo citoxenético.

• Leucemia aguda mielobásica.

• Síndromes mielodisplásicas.

• Síndromes mieloproliferativas.

• Síndromes linfoproliferativas crónicas B e T.

• Linfoma non Hodgkin.

• Mieloma múltiple.

• Test de fraxilidade cromosómica inducida.

C.P2 - Estudo de HIS.

Análise de translocacións e inversións

t(4;14) - t(8;21) - t(9;22) - t(11;14) - t(14,16) - t(14,18) - t(15,17) - ALK - BCL2 - BCL6 - INV.16 - MALT - Rb - TCR - p16 - CHOP - ETV6(12p13) - EVI1(3q26) - FGFRI - FUS - MYC - PDGFRa - PDGFRb - TCF3(19p13) - SIL - TAL(1p32) - 11q13 - 11q22 - 11q23 - 14q32 - 17p13.

Análise de rexións xenómicas con deleción

8p21; 1q21;5q31; 6q21; 7q22; 7q35; 13q13q34;20q12; del9q22; Centromérica 12; Centromérica 8; Centromérica 3

Alteracións cromosómicas numéricas mediante sondas centroméricas para calquera cromosoma.

Alteracións citoxenéticas estruturais mediante pintado cromosómico.

Smith Magenis

RAI1

3) Farmacoxenética.

F.P1D - Máis de 100 SNP.

Análise farmacoxenética en tratamento de cancro.

Análise farmacoxenética en tratamento de enfermidades psiquiátricas.

ANEXO VI
Prezos aplicables pola Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

A. Por servizos hemoterápicos.

Descrición

Tarifa €

Concentrado de hemacias leucodeplecionadas

122,12

Pool plaquetas Buffy Coat desleucocitadas (5 unidades).

286,39

Plaquetas de aféreses desleucocitadas.

286,39

Plasma fresco conxelado tratado con azul de metileno.

62,24

Fenotipo de grupos distintos ABO e D (suplemento que se engadirá a cada compoñente por cada antíxeno fenotipado).

11,38

Irradiación gamma de compoñentes sanguíneos (aplícase como un suplemento que se engadirá á tarifa de cada compoñente sometido a proceso de irradiación).

31,51

Inactivación de patóxenos nas plaquetas (aplícase como un suplemento que se engadirá á tarifa de cada compoñente sometido a proceso de inactivación).

147,46

Alicuotado de compoñentes sanguíneos (aplícase como un suplemento que se engadirá á tarifa de cada compoñente sometido a proceso de alicuotado).

34,70

Concentrado de hemacias lavados (aplícase como un suplemento que se engadirá á tarifa de cada compoñente sometido a proceso de lavado).

140,95

B. Por probas analíticas.

Descrición

Tarifa €

Antíxeno de superficie de hepatite B (HBsAx)

6,06

Anti-HBc Total (IgG + IgM) Core

12,12

Anti HBc (IgM)

12,86

Confirmatorio VHB (neutralización)

22,69

Anticorpos hepatite C (Anti-VHC)

12,12

Confirmatorio VHC (inmunoblotting)

68,07

Anticorpos anti VIH 1+2

7,56

Antíxeno VIH (p24 ELISA)

30,25

Seroloxía luética

2,22

Confirmatorio VIH (inmunoblotting)

52,93

Anticorpos HTLV I e II

10,58

Anticorpos CMV (IgG + IgM)

11,34

Seroloxía chagas

7,87

Marcadores hepatite B (HbsAx, HbcAx, Anti Hbc, Anti HBs)

37,81

Seroloxía doadores (HbsAx, Anti VIH, Anti VHC, lues)

24,20

Tipaxe ABO e Rh

5,68

Escrutinio de anticorpos irregulares

8,31

Escrutinio e identificación de anticorpos irregulares

15,86

Fenotipo eritrocitario

33,81

Estudo de aloinmunización

56,01

Proba cruzada transfusional por unidade

8,30

Estudo anemias hemolíticas

75,62

Citometría de fluxo, por marcador

19,02

Cultivos celulares con cuantificación e identificación de colonias

105,68

Ciclo ADN

59,56

Selección positiva de precursores hematopoéticos

5.570,37

Selección negativa de precursores hematopoéticos

2.805,71

Monoclonal adicional en selección negativa de precursores hematopoéticos

693,95

Xenotipo eritrocitario que inclúe as seguintes determinacións: ABO, RhD, RhCE, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Diego, Dombrock e Colton, Antíxenos plaquetares HPA

338,28

Proba de compatibilidade para plaquetas

28,55

Tipaxe serolóxica HLA-A + HLA-B

180,00

Tipaxe HLA-A baixa resolución

50,00

Tipaxe HLA-B baixa resolución

50,00

Tipaxe HLA-Cw baixa resolución

50,00

Tipaxe HLA + HLA - B baixa resolución

90,00

Tipaxe HLA-A + HLA-B + HLA-Cw baixa resolución

145,00

Tipaxe HLA DRB1 baixa resolución

170,00

Tipaxe HLA DQB1 baixa resolución

50,00

Tipaxe HLA-A alta resolución

150,00

Tipaxe HLA-B alta resolución

150,00

Tipaxe HLA-Cw alta resolución

150,00

Tipaxe HLA-A + HLA-B alta resolución

270,00

Tipaxe HLA-A +HLA-B + HLA-Cw alta resolución

400,00

Tipaxe HLA-DRB1 alta resolución

270,00

Tipaxe HLA-DQB1 alta resolución

150,00

Tipaxe HLA- DRB3/4/5 alta resolución

150,00

Tipaxe HLA- DPB1 alta resolución

150,00

Tipaxe HLA- DQA1 alta resolución

158,52

Tipaxe HLA- DRB1 + HLA-DQB1 alta resolución

290,00

Tipaxe HLA-DRB1 + HLA-DRB3/4/5 alta resolución

290,00

Tipaxe HLA-DRB1 + HLA-DQB1 + DRB3/4/5 alta resolución

400,00

Extración de mostra de sangue de doador de medula ósea

200,00

Estudo de aloinmunización contra antíxenos plaquetares (HPA + HLA)

412,14

NAT (PCR VIH + VHC + VHB)

158,52

C. Criopreservación.

Descrición

Tarifa €

Concentrado de hemacias criopreservadas

605,02

Criopreservación de proxenitores hematopoiéticos

834,01

Plaquetas criopreservadas

1.018,13

Subministración de células criopreservadas

211,36

D. Sangue de cordón unbilical.

Descrición

Tarifa €

Reserva unidade de sangue de cordón umbilical

1.430,00

Unidade de sangue de cordón umbilical

23.000,00

Desconxelación e control de proxenitores hematopoéticos de cordón umbilical

686,90