Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 4 de decembro de 2012 Páx. 45523

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 231/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é da competencia plena da Comunidade Autónoma galega a regulación e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto primeiro do seu artigo 81, o desenvolvan.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificacións e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das modalidades formativas.

A devandita lei establece que a Administración xeral do Estado, de conformidade co que se dispón no artigo 149.1, 30ª e 7ª da Constitución española, e logo da consulta ao Consello Xeral de Formación Profesional, determinará os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade que constituirán as ofertas de formación profesional referidas ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cuxos contidos poderán ampliar as administracións educativas no ámbito das súas competencias.

Establece, así mesmo, que os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade terán carácter oficial e validez en todo o territorio do Estado e serán expedidos polas administracións competentes, a educativa e a laboral, respectivamente.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu capítulo III do título preliminar que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas pola citada lei.

No seu capítulo V do título I establece os principios xerais da formación profesional inicial e dispón que o Goberno, logo da consulta ás comunidades autónomas, establecerá as titulacións correspondentes aos estudos de formación profesional, así como os aspectos básicos do currículo de cada unha delas.

A Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, e a Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentable, introducen modificacións na Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, e na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, no marco legal das ensinanzas de formación profesional, que pretenden, entre outros aspectos, adecuar a oferta formativa ás demandas dos sectores produtivos.

O Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, tomando como base o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, as directrices fixadas pola Unión Europea e outros aspectos de interese social.

No seu artigo 8, dedicado á definición do currículo polas administracións educativas en desenvolvemento do artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, establecerán os currículos correspondentes ampliando e contextualizando os contidos dos títulos á realidade socioeconómica do territorio da súa competencia, e respectando o seu perfil profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina nos seus capítulos III e IV, dedicados ao currículo e á organización das ensinanzas, a estrutura que deben seguir os currículos e os módulos profesionais dos ciclos formativos na comunidade autónoma de Galicia.

Publicado o Real decreto 1588/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar e se fixan as súas ensinanzas mínimas, e de acordo co seu artigo 10.2, correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación establecer o currículo correspondente no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

Consonte o anterior, este decreto desenvolve o currículo do ciclo formativo de formación profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

Para estes efectos, e de acordo co establecido no citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo, determínase a identificación do título, o seu perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do título no sector ou nos sectores, as ensinanzas do ciclo formativo, a correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención, así como os parámetros do contexto formativo para cada módulo profesional no que se refire a espazos, equipamentos, titulacións e especialidades do profesorado, e as súas equivalencias para efectos de docencia.

Así mesmo, determínanse os accesos a outros estudos, as validacións, exencións e equivalencias, e a información sobre os requisitos necesarios segundo a lexislación vixente para o exercicio profesional, cando proceda.

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.

Asociada a cada resultado de aprendizaxe establécese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de xeito integrado, que han proporcionar o soporte de información e destreza precisos para lograr as competencias profesionais, persoais e sociais propias do perfil do título.

Neste sentido, a inclusión do módulo de Formación en centros de traballo posibilita que o alumnado complete a formación adquirida no centro educativo mediante a realización dun conxunto de actividades de produción e/ou de servizos, que non terán carácter laboral, en situacións reais de traballo no contorno produtivo do centro, de acordo coas exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

A formación relativa á prevención de riscos laborais dentro do módulo de formación e orientación laboral aumenta a empregabilidade do alumnado que supere estas ensinanzas e facilita a súa incorporación ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

De acordo co artigo 10 do citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establécese a división de determinados módulos profesionais en unidades formativas de menor duración, coa finalidade de facilitar a formación ao longo da vida, respectando, en todo caso, a necesaria coherencia da formación asociada a cada unha delas.

De conformidade co exposto, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, conforme os ditames do Consello Galego de Formación Profesional e do Consello Escolar de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaoito de outubro de dous mil doce,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Este decreto establece o currículo que será de aplicación na comunidade autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, establecido polo Real decreto 1588/2011, do 4 de novembro.

CAPÍTULO II
Identificación do título, perfil profesional, contorno profesional
e prospectiva do título no sector ou nos sectores

Artigo 2. Identificación

O título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar identifícase polos seguintes elementos:

– Denominación: Peiteado e Cosmética Capilar.

– Nivel: formación profesional de grao medio.

– Duración: 2.000 horas.

– Familia profesional: Imaxe Persoal.

– Referente europeo: CINE–3b (Clasificación internacional normalizada da educación).

Artigo 3. Perfil profesional do título

O perfil profesional do título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no título.

Artigo 4. Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en realizar o coidado e o embelecemento do cabelo, a estética de mans e pés e o estilismo masculino, así como comercializar servizos e venda de cosméticos, cumprindo os protocolos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Artigo 5. Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Recibir, almacenar e distribuír o material de peiteado, controlando o seu consumo e as existencias.

b) Atender a clientela en todas as fases do proceso, aplicando procedementos establecidos.

c) Comprobar o estado do cabelo e do coiro cabeludo, manexando instrumentos de observación.

d) Preparar e pór a punto o posto de traballo e as instalacións, manténdoos en condicións óptimas para a súa utilización.

e) Realizar cambios de forma permanente no cabelo, seguindo as especificacións establecidas.

f) Tinguir e descolorar o talo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas e procedementos.

g) Cambiar a lonxitude do cabelo, seleccionando ferramentas, accesorios e utensilios segundo as técnicas e os estilos de corte.

h) Efectuar peiteados e recollidos, con próteses pilosas ou sen elas, personalizándoos e adaptándoos ás necesidades da clientela.

i) Aplicar técnicas de manicura e pedicura para o embelecemento e os coidados de mans, pés e uñas.

j) Realizar técnicas de barbaría e peiteado masculino, identificando as demandas e as necesidades da clientela.

k) Informar a clientela sobre os coidados, os cosméticos e os hábitos saudables, para asegurar o resultado final dos procesos técnicos de peiteado.

l) Promover e vender produtos e servizos no ámbito dunha empresa de imaxe persoal.

m) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos, actualizando os seus coñecementos, utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación.

n) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, cooperando ou traballando en equipo con outros profesionais no ámbito de traballo.

ñ) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

p) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas persoas e no ámbito laboral e no ambiente.

q) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

r) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional.

s) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando activamente na vida económica, social e cultural.

Artigo 6. Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título

1. Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

Peiteado, IMP119_2 (Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC0347_2. Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

– UC0058_1. Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

– UC0348_2. Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

– UC0349_2. Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

– UC0350_2. Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

– UC0351_2. Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

– UC0352_2. Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

2. Cualificacións profesionais incompletas:

Coidados estéticos de mans e pés, IMP121_2 (Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro).

– UC0356_2. Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

– UC0357_2. Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

– UC0359_2. Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

Artigo 7. Contorno profesional

1. As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas de imaxe persoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso social, onde desenvolverán tarefas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento, calidade, protección fronte a riscos e control de efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou superior.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

– Peiteador/ora.

– Barbeiro/a.

– Técnico/a en coloracións capilares.

– Técnico/a en cambios de forma do cabelo.

– Técnico/a en corte de cabelo.

– Técnico/a en postizaría.

– Técnico/a en manicura.

– Técnico/a en pedicura.

– Técnico/a ou axente comercial de empresas do sector.

– Recepcionista en empresas de peiteado.

– Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.

Artigo 8. Prospectiva do título no sector ou nos sectores

1. O perfil profesional deste título marca unha evolución cara ás competencias relacionadas co desenvolvemento de procesos de peiteado que utilizan técnicas e produtos cada vez menos agresivos para o cabelo, potenciando a integridade capilar. Este persoal profesionais deberá ter coñecementos de hábitos saudables e de técnicas e cosméticos de última xeración.

2. Desde o punto de vista das funcións, estas van evolucionando coas novas necesidades das empresas e as demandadas do mercado, e compleméntanse con competencias relacionadas coa calidade, a seguridade e o respecto polo ambiente.

3. Canto á tipoloxía das empresas, a tendencia do mercado apunta, por unha parte, cara a establecementos independentes tradicionais e, por outra, cara a un incremento de franquías e agrupacións corporativas cunha política técnica e empresarial definida.

4. Obsérvase unha tendencia do usuario masculino cara ao coidado estético do pelo facial, rexurdindo técnicas dedicadas a realizar estes procesos. Por este motivo, prevese o crecemento desta actividade empresarial asociada a un aumento na demanda por parte deste sector, o que introduce cambios na formación en técnicas de peiteado, barbaría e coidados cosméticos masculinos para mellorar a atención ao usuario e ofrecer maiores posibilidades comerciais.

CAPÍTULO III
Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos de contexto

Artigo 9. Obxectivos xerais

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Clasificar os materiais de peiteado, identificando as súas propiedades e condicións idóneas de manipulación e conservación, para os recibir, os almacenar e os distribuír.

b) Interpretar as normas establecidas, analizando as fases dos procesos de peiteado, desde o acollemento ata a despedida, para atender a persoa usuaria.

c) Identificar as características e as necesidades do pelo e do coiro cabeludo, utilizando medios e técnicas de observación para comprobar o seu estado.

d) Seleccionar medios, produtos e equipamentos, analizando as súas características, para preparar e pór a punto o posto de traballo.

e) Hixienizar as instalacións e os equipamentos, xustificando os métodos de limpeza e desinfección, para preparar e pór a punto o posto de traballo e as instalacións.

f) Aplicar operacións técnicas de alisamento e rizamento, recoñecendo e seleccionando os utensilios e os cosméticos, para realizar cambios de forma permanente no cabelo.

g) Aplicar técnicas de cambio de cor, seguindo o procedemento establecido para tinguir e descolorar o talo capilar.

h) Empregar ferramentas e utensilios de corte, tendo en conta a relación entre as técnicas e os estilos, para cambiar a lonxitude do cabelo.

i) Manexar equipamentos, utensilios e accesorios, tendo en conta a relación entre as técnicas e os estilos e os actos sociais, para efectuar peiteados e recollidos.

j) Seleccionar próteses pilosas e xustificar técnicas de colocación, para efectuar peiteados e recollidos.

k) Efectuar operacións técnicas de manicura e pedicura, e xustificar os protocolos de execución, para embelecer e coidar mans, pés e uñas.

l) Integrar os procedementos do servizo de peiteado masculino, analizando e relacionando os tipos, as fases e os métodos, para realizar técnicas de barbaría e peiteado masculino.

m) Aplicar estratexias de asesoramento, analizando os factores que melloran o resultado final, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos saudables.

n) Elixir os cosméticos adecuados de acordo coas necesidades da pel, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos saudables.

ñ) Identificar operacións de venda e técnicas publicitarias e de merchandising, valorando as características e as demandas do mercado, para promover e vender produtos e servizos de imaxe persoal.

o) Analizar e utilizar os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación, para aprender e actualizar os seus coñecementos, recoñecendo as posibilidades de mellora profesional e persoal, para se adaptar a diferentes situacións profesionais e laborais.

p) Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar decisións colectivas ou individuais para actuar con responsabilidade e autonomía.

q) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

s) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional, relacionándoos coas súas causas, co fin de fundamentar as medidas preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes para evitar danos nun mesmo, nas demais persoas, no contorno e no ambiente.

t) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

u) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e do sector produtivo de referencia.

v) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresa ou emprender un traballo.

w) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

Artigo 10. Módulos profesionais

Os módulos profesionais deste ciclo formativo, que se desenvolven no anexo I, son os que se relacionan:

– MP0636. Estética de mans e pés.

– MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

– MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

– MP0842. Peiteados e recollidos.

– MP0843. Coloración capilar.

– MP0844. Cosmética para peiteado.

– MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

– MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

– MP0848. Peiteado e estilismo masculino.

– MP0849. Análise capilar.

– MP0851. Formación e orientación laboral.

– MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

– MP0853. Formación en centros de traballo.

Artigo 11. Espazos e equipamentos

1. Os espazos e os equipamentos mínimos necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas deste ciclo formativo son os establecidos no anexo II.

2. Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no posto de traballo, e cantas outras normas sexan de aplicación.

3. Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou etapas educativas.

4. Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

5. A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

6. O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos, e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que exixan as máquinas en funcionamento.

Artigo 12. Profesorado

1. A docencia dos módulos profesionais que constitúen as ensinanzas deste ciclo formativo correspóndelle ao profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de profesorado técnico de formación profesional, segundo proceda, das especialidades establecidas no anexo III A).

2. As titulacións requiridas para acceder aos corpos docentes citados son, con carácter xeral, as establecidas no artigo 13 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimo sétima da devandita lei. As titulacións equivalentes ás anteriores para efectos de docencia, para as especialidades do profesorado son as recollidas no anexo III B).

3. As titulacións requiridas para a impartición dos módulos profesionais que formen o título, para o profesorado dos centros de titularidade privada ou de titularidade pública doutras administracións distintas das educativas, concrétanse no anexo III C).

A consellería con competencias en materia de educación establecerá un procedemento de habilitación para exercer a docencia, no que se exixirá o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

– Que as ensinanzas conducentes ás titulacións citadas engloben os obxectivos dos módulos profesionais.

– Se os devanditos obxectivos non estiveran incluídos, ademais da titulación deberá acreditarse mediante certificación unha experiencia laboral de, polo menos, tres anos no sector vinculado á familia profesional, realizando actividades produtivas en empresas relacionadas implicitamente cos resultados de aprendizaxe.

CAPÍTULO IV
Accesos e vinculación a outros estudos, e correspondencia
de módulos profesionais coas unidades de competencia

Artigo 13. Acceso e vinculación a outros estudos

1. O título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao medio, nas condicións de acceso que se establezan.

2. O título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar permitirá acceder mediante proba ou superación dun curso específico, nas condicións que se establecen no Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, a todos os ciclos formativos de grao superior da mesma familia profesional e a outros ciclos formativos en que coincida a modalidade de bacharelato que facilite a conexión cos ciclos solicitados.

3. Este título permitirá o acceso a calquera das modalidades de bacharelato, de acordo co disposto no artigo 44.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 34.2 do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo.

Artigo 14. Validacións e exencións

1. As validacións de módulos profesionais dos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, cos módulos profesionais do título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, establécense no anexo IV.

2. As persoas que superaron o módulo profesional de Formación e orientación laboral, ou o módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora, en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, terán validados os devanditos módulos en calquera outro ciclo formativo establecido ao abeiro da mesma lei.

3. As persoas que obtivesen a acreditación de todas as unidades de competencia incluídas no título, mediante o procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, poderán validar o módulo de Formación e orientación laboral sempre que:

– Acrediten, polo menos, un ano de experiencia laboral.

– Estean en posesión da acreditación da formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

4. De acordo co establecido no artigo 39 do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, poderá determinarse a exención total ou parcial do módulo profesional de Formación en centros de traballo pola súa correspondencia coa experiencia laboral, sempre que se acredite unha experiencia relacionada con este ciclo formativo nos termos previstos no devandito artigo.

Artigo 15. Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención

1. A correspondencia das unidades de competencia cos módulos profesionais que forman as ensinanzas deste título para a súa validación ou exención queda determinada no anexo V A).

2. A correspondencia dos módulos profesionais que forman as ensinanzas deste título coas unidades de competencia para a súa acreditación queda determinada no anexo V B).

CAPÍTULO V
Organización da impartición

Artigo 16. Distribución horaria

Os módulos profesionais deste ciclo formativo organizaranse polo réxime ordinario segundo se establece no anexo VI.

Artigo 17. Unidades formativas

1. Consonte o artigo 10 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional no sistema educativo de Galicia, e coa finalidade de promover a formación ao longo da vida e servir de referente para a súa impartición, establécese no anexo VII a división de determinados módulos profesionais en unidades formativas de menor duración.

2. A consellería con competencias en materia de educación ha determinar os efectos académicos da división dos módulos profesionais en unidades formativas.

Disposición adicional primeira. Oferta nas modalidades semipresencial e a distancia deste título

A impartición das ensinanzas dos módulos profesionais deste ciclo formativo nas modalidades semipresencial ou a distancia, que se ofrecerán unicamente polo réxime para as persoas adultas, require a autorización previa da consellería con competencias en materia de educación, conforme o procedemento que se estableza, e garantirá que o alumnado poida conseguir os resultados de aprendizaxe destes, de acordo co disposto neste decreto.

Disposición adicional segunda. Titulacións equivalentes e vinculación coas capacitacións profesionais

1. Consonte o establecido na disposición adicional trixésimo primeira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o título que se indica a seguir terá os mesmos efectos profesionais que o título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, establecido no Real decreto 1588/2011, do 4 de novembro, cuxo currículo para Galicia se desenvolve neste decreto:

– Título de técnico auxiliar en Peiteado, rama Peiteado e Estética, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa.

2. O título que se indica a continuación terá os mesmos efectos profesionais e académicos que o título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, establecido no Real decreto 1588/2011, do 4 de novembro, cuxo currículo para Galicia se desenvolve neste decreto:

– Título de técnico en Perrucaría establecido polo Real decreto 629/1995, do 21 de abril, cuxo currículo para Galicia foi establecido polo Decreto 59/1999, do 18 de febreiro.

3. A formación establecida neste decreto no módulo profesional de Formación e orientación laboral capacita para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

Disposición adicional terceira. Regulación do exercicio da profesión

1. Os elementos recollidos neste decreto non constitúen regulación do exercicio de profesión regulada ningunha.

2. Así mesmo, as equivalencias de titulacións académicas establecidas nos puntos 1 e 2 da disposición adicional segunda hanse entender sen prexuízo do cumprimento das disposicións que habilitan para o exercicio das profesións reguladas.

Disposición adicional cuarta. Accesibilidade universal nas ensinanzas deste título

1. A consellería con competencias en materia de educación garantirá que o alumnado poida acceder e cursar este ciclo formativo nas condicións establecidas na disposición derradeira décima da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

2. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto deberán ter en conta o principio de «deseño universal». Para tal efecto, han recoller as medidas necesarias co fin de que o alumnado poida conseguir a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesionais, persoais e sociais, así como os resultados de aprendizaxe de cada un dos módulos profesionais.

3. En calquera caso, estas medidas non poderán afectar de forma significativa a consecución dos resultados de aprendizaxe previstos para cada un dos módulos profesionais.

Disposición adicional quinta. Autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas reguladas neste decreto

A autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas deste ciclo formativo exixirá que desde o inicio do curso escolar se cumpran os requisitos de profesorado, espazos e equipamentos regulados neste decreto.

Disposición adicional sexta. Desenvolvemento do currículo

1. O currículo establecido neste decreto require un posterior desenvolvemento a través das programacións didácticas elaboradas polo equipo docente do ciclo formativo, consonte o establecido no artigo 34 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Estas programacións concretarán e adaptarán o currículo ao contorno socioeconómico do centro, tomando como referencia o perfil profesional do ciclo formativo a través dos seus obxectivos xerais e dos resultados de aprendizaxe establecidos para cada módulo profesional.

2. Os centros educativos desenvolverán este currículo de acordo co establecido no artigo 9 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Disposición transitoria única. Centros privados con autorización para impartir o ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en perrucaría, ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro

A autorización concedida aos centros educativos de titularidade privada para impartir as ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 59/1999, do 18 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Perrucaría, entenderase referida ás ensinanzas reguladas neste decreto.

Disposición derrogatoria única. Derrogación de normas

Queda derrogado o Decreto 59/1999, do 18 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Perrucaría, e todas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto neste decreto, sen prexuízo do establecido na disposición derradeira primeira.

Disposición derradeira primeira. Implantación das ensinanzas recollidas neste decreto

1. No curso 2012/13 implantarase o primeiro curso polo réxime ordinario e deixará de impartirse o primeiro curso das ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 59/1999, do 18 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Perrucaría.

2. No curso 2013/14 implantarase o segundo curso polo réxime ordinario e deixará de impartirse o segundo curso das ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 59/1999, do 18 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Perrucaría.

3. No curso 2012/13 implantaranse as ensinanzas reguladas neste decreto polo réxime para as persoas adultas.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento normativo

1. Autorízase a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación para ditar as disposicións que sexan necesarias para a execución e o desenvolvemento do establecido neste decreto.

2. Autorízase a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación para modificar o anexo II B), relativo a equipamentos, cando por razóns de obsolescencia ou actualización tecnolóxica así se xustifique.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezaoito de outubro de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1. Anexo I. Módulos profesionais.

1.1. Módulo profesional: Estética de mans e pés.

• Código: MP0636.

• Duración: 107 horas.

1.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.

– CA1.1. Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura.

– CA1.2. Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans.

– CA1.3. Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés.

– CA1.4. Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria.

– CA1.5. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA1.6. Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

– CA1.7. Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

– CA1.8. Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas.

• RA2. Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o persoal profesional para a realización dos procesos de manicura e pedicura.

– CA2.1. Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos estéticos de manicura e pedicura.

– CA2.2. Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

– CA2.3. Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

– CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

– CA2.6. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

– CA2.7. Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.

– CA2.8. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA2.9. Coidouse a imaxe do persoal profesional.

– CA2.10. Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.

– CA2.11. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos pés.

– CA2.12. Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

– CA2.13. Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés.

• RA3. Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.

– CA3.1. Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

– CA3.2. Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e hixiene específicas.

– CA3.3. Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal.

– CA3.4. Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma.

– CA3.5. Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía.

– CA3.6. Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula.

– CA3.7. Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino.

– CA3.8. Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións.

• RA4. Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.

– CA4.1. Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas.

– CA4.2. Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

– CA4.3. Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

– CA4.4. Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina etc.

– CA4.5. Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas hixiénico-sanitarias.

– CA4.6. Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés.

– CA4.7. Aplicáronse técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e cosméticos.

– CA4.8. Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na aplicación destas técnicas.

• RA5. Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.

– CA5.1. Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas.

– CA5.2. Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

– CA5.3. Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel.

– CA5.4. Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón.

– CA5.5. Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos.

– CA5.6. Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmorización e fantasías.

– CA5.7. Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña.

– CA5.8. Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina.

– CA5.9. Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

1.1.2. Contidos básicos.

BC1. Determinación dos procesos estéticos de manicura e pedicura.

• Clasificación dos servizos de manicura e pedicura. Deseño de protocolos.

• Estudo estético das mans, os pés e as uñas.

• Control de calidade na prestación do servizo. Recepción e atención á persoa usuaria. Imaxe do profesional como factor de calidade na prestación do servizo: coidados estéticos.

• Arquivamento e conservación da documentación.

BC2. Organización e preparación dos espazos, equipamentos, cosméticos e aparellos.

• Distribución de espazos. Ambiente. Importancia da luz. Sistema de renovación do aire.

• Equipamentos e cosméticos utilizados en manicura e pedicura.

• Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

• Importancia do traballo en equipo.

• Recepción e atención á clientela para o proceso de manicura e pedicura. Normas para a primeira cita.

• Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

• Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de manicura e pedicura.

• Métodos de limpeza, desinfección e esterilización: clasificación.

• Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

• Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de manicura e pedicura. Ergonomía e hixiene postural.

• Manexo, aplicación e conservación dos utensilios e os aparellos.

• Manipulación, aplicación, conservación e mantemento dos cosméticos: efectos, indicacións e contraindicacións.

• Pautas para a aplicación e o mantemento de materiais, utensilios, equipamentos e cosméticos.

• Normativa nos procesos de manicura e pedicura. Pautas de aplicación.

BC3. Execución de técnicas de manicura e pedicura.

• Recepción, acomodación e protección da persoa usuaria.

• Manicura básica, conformación, cutícula e limpeza do leito e da lámina.

• Técnica de desmaquillaxe de uñas: lámina e dobramento periungueal.

• Arranxo e forma. Técnica do corte de uñas de mans e pés. Técnica de limadura e puimento das uñas. Técnica de acondicionamento e retirada de cutículas. Técnicas específicas de manicura e pedicura masculina e feminina.

• Manobras de masaxe de mans e pés: secuencia, efectos, indicacións e contraindicacións; utilización.

BC4. Elaboración de tratamentos específicos de mans e pés.

• Clasificación dos tratamentos estéticos de mans e pés.

• Equipamentos empregados en tratamentos de mans e pés (equipamentos de correntes de alta frecuencia para a aplicación de efluvios, ventosas, vibradores, cepillos, radiacións infravermellas e quentadores de parafina): descrición, fundamento científico e criterios de selección.

• Cosméticos específicos: criterios de selección e utilización.

• Procedemento de aplicación de tratamentos.

• Normas de uso, efectos indicacións e contraindicacións.

BC5. Decoración e maquillaxe de uñas.

• Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.

• Clasificación dos esmaltes pola súa textura.

• Técnicas de maquillaxe con acrílicos.

• Técnica de fantasía: altorrelevo, baixorrelevo con punzón e pegado.

• Técnicas de piercing en bordo libre da uña: preparación, perforación e acabamento (pechamento de garza e de rosca).

• Técnicas de maquillaxe con esmalte: pincel, aerógrafo e punzón.

• Técnicas de deseños de maquillaxe de uñas.

• Tipos de maquillaxes de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmorización e fantasía.

• Pautas de asesoramento sobre o coidado de mans e pés.

1.1.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de realización de técnicas estéticas específicas para as mans e os pés.

A definición desta función abrangue aspectos como:

– Protocolos de atención á clientela.

– Determinación das necesidades da clientela.

– Selección de aparellos, materiais e utensilios.

– Formalización de ficha técnica.

– Verificación do resultado final dos procesos de manicura e pedicura.

– Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Manicura e pedicura.

– Maquillaxe e desmaquillaxe de uñas.

– Tratamentos específicos de mans, pés e uñas.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), k), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), i), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Execución de técnicas de pedicura e manicura.

– Selección e aplicación de aparellos, cosméticos, materiais e utensilios.

– Aplicación de tratamentos estéticos específicos de manicura e pedicura.

– Decoración e maquillaxe de uñas.

– Aplicación de tratamentos estéticos específicos de manicura e pedicura masculina.

– Preparación dos espazos de traballo e realización da ficha técnica.

1.2. Módulo profesional: Imaxe corporal e hábitos saudables.

• Código: MP0640.

• Duración: 133 horas.

1.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións.

– CA1.1. Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

– CA1.2. Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

– CA1.3. Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

– CA1.4. Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

– CA1.5. Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

– CA1.6. Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

– CA1.7. Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

– CA1.8. Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

• RA2. Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

– CA2.1. Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

– CA2.2. Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

– CA2.3. Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

– CA2.4. Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

– CA2.5. Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

– CA2.6. Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

– CA2.7. Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

– CA2.8. Establecéronse os tipos de movemento corporal.

– CA2.9. Identificáronse os principais grupos musculares.

– CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

– CA2.11. Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

– CA2.12. Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

– CA2.13. Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

– CA2.14. Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

– CA2.15. Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal.

• RA3. Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.

– CA3.1. Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

– CA3.2. Especificáronse os nutrientes básicos.

– CA3.3. Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

– CA3.4. Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

– CA3.5. Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

– CA3.6. Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

– CA3.7. Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

– CA3.8. Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

– CA3.9. Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan a imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

– CA3.10. Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

• RA4. Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.

– CA4.1. Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

– CA4.2. Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

– CA4.3. Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

– CA4.4. Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

– CA4.5. Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

– CA4.6. Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

– CA4.7. Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

• RA5. Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material.

– CA5.1. Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

– CA5.2. Identificáronse os tipos de microorganismos.

– CA5.3. Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

– CA5.4. Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.

– CA5.5. Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

– CA5.6. Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado etc.) cos seus riscos potenciais.

– CA5.7. Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

– CA5.8. Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

– CA5.9. Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e instalacións.

– CA5.10. Relacionáronse os métodos de tratamento de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

– CA5.11. Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

• RA6. Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.

– CA6.1. Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

– CA6.2. Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

– CA6.3. Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

– CA6.4. Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

– CA6.5. Prevíronse medidas de prevención específicas para a clientela durante a prestación do servizo no ámbito da imaxe persoal.

– CA6.6. Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

– CA6.7. Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

– CA6.8. Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.

1.2.2. Contidos básicos.

BC1. Estudo da imaxe corporal.

• Estrutura xeral do corpo humano: rexións e zonas corporais. Posicións anatómicas. Termos de localización e posición relativa ou direccións no espazo.

• Forma e proporcións corporais: características. Factores que determinan a constitución do corpo. Somatotipos ou tipos constitucionais. Variables antropométricas: peso e talle. Evolución da imaxe corporal ao longo da historia. Factores que inflúen nos canons de beleza.

• Forma e proporcións faciais. Análise da forma do cranio, do óvalo e do perfil. Tipos de rostro.

• Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.

BC2. Caracterización de sistemas e aparellos corporais.

• Niveis de organización do organismo: a célula (estrutura e funcións) e os tecidos (tipos).

• Sistemas e aparellos relacionados co transporte de substancias no organismo. Anatomía e fisioloxía do aparello circulatorio: sistema sanguíneo e linfático. Anatomía e fisioloxía do aparello respiratorio. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.

• Sistemas relacionados co movemento. Anatomía e fisioloxía do sistema óseo e muscular. As mans e os pés. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.

• Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.

• Sistemas e aparellos relacionados coa nutrición e excreción. Anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. Estrutura e función: o tubo dixestivo e as glándulas anexas.

• Anatomía e fisioloxía do aparello excretor. Importancia na imaxe persoal.

• Sistemas e aparellos relacionados coa reprodución. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Importancia na imaxe persoal.

BC3. Identificación de pautas de alimentación e nutrición.

• Alimentación e nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos: función enerxética, plástica e reguladora.

• Alimentación equilibrada: pirámide alimentaria e necesidades nutricionais en cada etapa da vida.

• A auga na dieta: importancia na hidratación cutánea.

• Importancia da dieta na imaxe persoal.

• Alteracións relacionadas coa inxestión alimentaria: sobrepeso e obesidade.

• Alteracións da percepción da imaxe persoal relacionadas coa alimentación e as desordes alimentarias: anorexia, bulimia, dismorfofobia, ortorexia etc.

• Prevención de doenzas a través da dieta.

BC4. Promoción de hábitos de vida saudables en imaxe persoal.

• Concepto de saúde. Promoción da saúde a través da prevención.

• Imaxe persoal e hábitos diarios: o exercicio físico e o sono.

• As drogas e o órgano cutáneo.

• Educación hixiénico-sanitaria.

• Imaxe corporal e sexualidade. Prevención de doenzas de transmisión sexual.

• O cancro: medidas de prevención.

BC5. Selección de métodos de hixiene e desinfección.

• Microorganismos: condicións necesarias para o seu desenvolvemento. Clasificación dos microorganismos.

• Concepto de infección e infestación. As infeccións e infestacións e os procesos de imaxe persoal.

• Clasificación segundo o axente causal (infeccións por bacterias, fungos, virus e parasitos): características, síntomas e signos.

• Infeccións cruzadas: prevención nos servizos de peiteado e estética.

• Métodos físicos e químicos para a hixiene, a desinfección e a esterilización de utensilios, equipamentos, superficies e instalacións.

• Procesos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización: procedementos e boas prácticas.

• Normas e procedemento para a eliminación de residuos.

BC6. Determinación de hábitos de seguridade nas actividades de imaxe persoal.

• Riscos de accidentes laborais e doenzas profesionais asociadas.

• Riscos no uso de cosméticos e desinfectantes. Reaccións adversas: locais e sistémicas.

• Riscos na aplicación de equipamentos eléctricos. Lesións eléctricas.

• Riscos asociados ao material cortante.

• Riscos na aplicación de produtos e equipamentos xeradores de calor.

• Riscos asociados a hábitos posturais.

• Outros riscos independentes da actividade profesional.

• Factores que aumentan o risco de accidente.

• Medidas de prevención de accidentes asociadas á actividade: xerais e específicas.

• Clasificación de equipamentos de protección individual e colectiva.

• Técnicas básicas de primeiros auxilios ante posibles reaccións adversas e/ou accidentes no ámbito profesional.

• Hixiene postural. Medidas para previr lesións derivadas da práctica profesional.

1.2.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos procesos de peiteado, barbaría, perfumaría e estética.

A formación contida neste módulo aplícase nas funcións deste persoal técnico e abrangue aspectos relacionados con:

– Caracterización da imaxe corporal da clientela.

– Selección do servizo de imaxe persoal.

– Aplicación das medidas de seguridade e hixiene no ámbito laboral da imaxe persoal para cada tipo de servizo.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Procesos de seguridade, hixiene e desinfección no ámbito laboral.

– Asesoramento sobre hábitos de alimentación e vida saudable.

– Aplicación de tratamentos de imaxe persoal.

A formación do módulo contribúe a lograr os obxectivos xerais e), m), n) e s) do ciclo formativo, e as competencias d), k) e p).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Recoñecemento das estruturas do corpo humano.

– Compilación e identificación de datos sobre a morfoloxía facial e corporal.

– Elaboración de diagramas de organización e esquemas dos niveis de limpeza, desinfección e esterilización.

– Clasificación dos aparellos e dos sistemas.

– Identificación das funcións corporais.

– Utilización da terminoloxía científica.

– Interpretación das medidas de seguridade e hixiene, e dos protocolos de prevención de riscos laborais.

– Posta en práctica das medidas ergonómicas e as posturas corporais.

1.3. Módulo profesional: Márketing e venda en imaxe persoal.

• Código: MP0643.

• Duración: 70 horas.

1.3.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing.

– CA1.1. Caracterizouse o márketing no ámbito da imaxe persoal.

– CA1.2. Identificáronse os tipos de márketing.

– CA1.3. Determináronse os elementos do márketing mix que pode utilizar a empresa.

– CA1.4. Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo.

– CA1.5. Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal.

– CA1.6. Analizouse a importancia do prezo como ferramenta do márketing mix.

– CA1.7. Recoñecéronse os tipos de canles de distribución (por xunto e polo miúdo) relacionados coa imaxe persoal.

– CA1.8. Valoráronse as franquías de peiteado e estética como un tipo de distribución con posibilidades de autoemprego.

– CA1.9. Identificáronse os elementos da servución.

– CA1.10. Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing.

– CA1.11. Definíronse as fases do plan de márketing.

• RA2. Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal.

– CA2.1. Identificouse a clientela como elemento máis importante nas empresas de imaxe persoal.

– CA2.2. Estableceuse a clasificación da clientela segundo a súa tipoloxía, o seu carácter e o seu papel.

– CA2.3. Analizáronse as variables que inflúen no consumo da clientela de imaxe persoal.

– CA2.4. Identificáronse as motivacións de compra da clientela.

– CA2.5. Establecéronse as fases do proceso de compra.

– CA2.6. Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow.

– CA2.7. Definíronse criterios de calidade na prestación de servizos de imaxe persoal.

– CA2.8. Valorouse a importancia de conseguir a satisfacción da clientela como parte do proceso da venda.

– CA2.9. Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela.

• RA3. Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas.

– CA3.1. Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida.

– CA3.2. Identificáronse os elementos, as etapas, as barreiras e os obxectivos da comunicación.

– CA3.3. Identificáronse os instrumentos que utilizan as empresas de imaxe persoal na comunicación interna e externa.

– CA3.4. Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias.

– CA3.5. Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial.

– CA3.6. Identificáronse as fases da comunicación telefónica.

– CA3.7. Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas etc.).

– CA3.8. Valorouse a importancia da comunicación xestual nas relacións comerciais.

– CA3.9. Realizáronse demostracións de produtos e servizos.

• RA4. Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados.

– CA4.1. Identificáronse os obxectivos da publicidade.

– CA4.2. Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria.

– CA4.3. Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector.

– CA4.4. Relacionáronse os instrumentos da promoción cos obxectivos e os efectos.

– CA4.5. Establecéronse as fases dunha campaña de promoción

– CA4.6. Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética.

• RA5. Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa.

– CA5.1. Establecéronse os obxectivos do merchandising.

– CA5.2. Clasificáronse os tipos de compras segundo o comportamento da clientela.

– CA5.3. Especificáronse os elementos do merchandising.

– CA5.4. Relacionáronse os efectos da ambientación visual, sonora e olfactiva co proceso de venda.

– CA5.5. Estableceuse a distribución dos espazos e os produtos nos puntos de venda.

– CA5.6. Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda.

– CA5.7. Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas.

– CA5.8. Aplicáronse e combináronse os elementos do merchandising.

• RA6. Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas.

– CA6.1. Identificáronse as calidades, as actitudes, as aptitudes e as habilidades que debe reunir o persoal asesor de vendas nas relacións comerciais.

– CA6.2. Establecéronse as técnicas de asertividade utilizadas nas relacións comerciais.

– CA6.3. Aplicáronse técnicas de asertividade e habilidades sociais.

– CA6.4. Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación.

– CA6.5. Establecéronse as fases e as técnicas de venda.

– CA6.6. Estableceuse a argumentación comercial como fórmula de recomendación á clientela.

– CA6.7. Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda.

– CA6.8. Identificáronse os sinais de pechamento da venda.

– CA6.9. Establecéronse estratexias para o pechamento dunha venda.

– CA6.10. Identificouse e expúxose a información que se lle debe achegar á clientela para a asesorar sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal.

– CA6.11. Aplicáronse técnicas de asesoramento sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal.

– CA6.12. Establecéronse os procedementos para o seguimento posvenda nos procesos comerciais.

• RA7. Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos.

– CA7.1. Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela.

– CA7.2. Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións.

– CA7.3. Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións.

– CA7.4. Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables.

– CA7.5. Comprobouse que se dispón dos formularios oficiais de reclamación e que se informou a clientela da súa dispoñibilidade.

– CA7.6. Trasladouse a información sobre a reclamación segundo a orde xerárquica preestablecida.

– CA7.7. Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a calidade do servizo prestado e aumentar a fidelización.

1.3.2. Contidos básicos.

BC1. Identificación de produtos e servizos en empresas de imaxe persoal.

• Definición e conceptos básicos de márketing.

• Márketing nas empresas de imaxe persoal. Tipos de márketing.

• Márketing mix: características e elementos.

• Produtos e servizos en imaxe persoal: características.

• Servución.

• Creación de servizos de imaxe persoal. Factores que interveñen: profesionais, infraestruturas, materiais e clientes.

• Plan de márketing: fases.

BC2. Determinación das necesidades da clientela.

• Importancia da clientela nas empresas de imaxe persoal.

• Concepto e identificación da clientela: clientela interna e externa.

• Clasificación da clientela: tipolóxica, segundo o carácter, segundo o papel etc.

• Necesidades, demandas e gustos da clientela.

• Variables que inflúen no consumo da clientela.

• Motivación, frustración e mecanismos de defensa. Teoría de Maslow.

• Proceso de decisión de compra.

• Calidade na prestación do servizo.

• Importancia da satisfacción da clientela.

• Fidelización da clientela.

BC3. Pautas de atención á clientela.

• Protocolo de atención á clientela en cada fase do proceso.

• Etapas e elementos do proceso de comunicación.

• Obxectivos da comunicación. Tipos de comunicación nunha empresa de imaxe persoal.

• Comunicación verbal oral: técnicas de comunicación interpersoal ou colectiva; barreiras da comunicación; organización de charlas; comunicación telefónica.

• Comunicación verbal escrita: normas de comunicación e expresión escrita; instrumentos de comunicación escrita empregados nas empresas de imaxe persoal (cartas, folletos, documentos internos, tarxetas etc.).

• Comunicación xestual.

• Presentación e demostración dun produto ou servizo: pautas de realización.

BC4. Técnicas de publicidade e promoción.

• Publicidade: concepto e obxectivos. Campaña publicitaria: fases. Mensaxe e medios publicitarios. Elementos que conforman a publicidade como técnica de venda.

• Promoción de vendas: concepto e clasificación. Principais obxectivos e efectos que perseguen as promocións. Instrumentos promocionais utilizados no sector.

• Campaña promocional: fases e deseño en imaxe persoal.

BC5. Aplicación das técnicas do merchandising.

• Concepto de merchandising. Merchandising básico e promocional. O merchandising no centro de beleza.

• Tipos de compras: compras previstas e por impulso.

• Elementos do merchadising: ambientación xeral, puntos de venda, elementos exteriores do establecemento e escaparates. Publicidade no lugar de venda (PLV): carteis e expositores.

BC6. Técnicas de venda en imaxe persoal.

• Características do persoal asesor de vendas en imaxe persoal: asertividade e empatía; imaxe persoal e profesional.

• Fases e técnicas de venda. Argumentación comercial. Obxeccións: clasificación e tratamento. Pechamento da venda: sinais, técnicas e tipos. Venda cruzada.

• Asesoramento profesional na venda de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Fichas de apoio técnico á venda de cosméticos.

• Servizo de asistencia posvenda. Seguimento comercial ou posvenda: documentación de seguimento. Procedementos posvenda utilizados. Análise da información: informes comerciais.

BC7. Avaliación da calidade do servizo e tratamento de queixas e reclamacións.

• Valoración da clientela da atención recibida. Cuestionarios de satisfacción.

• Procedementos para a resolución de queixas e reclamacións.

• Elementos dunha queixa ou reclamación.

• Formularios oficiais de reclamación ou queixas.

• Procedemento de recollida das reclamacións.

• Documentos necesarios ou probas nunha reclamación.

• Fases da resolución de queixas e reclamacións.

1.3.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de promoción e venda de produtos e servizos nun establecemento de imaxe persoal.

A formación contida neste módulo aplícase a diferentes funcións deste persoal técnico e abrangue aspectos relacionados con:

– Atención á clientela.

– Identificación de demandas e necesidades.

– Identificación da clientela tipo da empresa.

– Realización de demostracións de produtos e servizos.

– Realización de campañas promocionais.

– Acondicionamento e ambientación do lugar de venda.

– Realización da montaxe e mantemento de escaparates.

– Atención a reclamacións e queixas.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Comercialización e venda de servizos de imaxe persoal.

– Comercialización e venda de cosméticos.

– Asesoramento na venda de cosméticos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), m), ñ), q) e r) do ciclo formativo, e as competencias b), k), l), ñ) e o).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Recoñecemento das técnicas de venda.

– Interpretación dos protocolos de tratamento das queixas e reclamacións da clientela.

– Programación de accións de seguimento posvenda.

– Posta en práctica do plan de promoción nun caso suposto.

– Identificación dos recursos de márketing, publicidade e promoción de produtos e servizos de imaxe persoal.

– Interpretación das tipoloxías, do carácter e do papel da clientela.

– Selección e aplicación de técnicas de comunicación.

– Desenvolvemento das técnicas de merchandising.

– Deseño de escaparates.

– Selección e aplicación de técnicas de venda.

1.4. Módulo profesional: Peiteados e recollidos.

• Código: MP0842.

• Duración: 266 horas.

1.4.1. Unidade formativa 1: Peiteados e acabamentos.

• Código: MP0842_12.

• Duración: 170 horas.

1.4.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Selecciona o tipo de peiteado, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

– CA1.1. Relacionáronse os tipos de óvalo e siluetas co peiteado adecuado.

– CA1.2. Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado.

– CA1.3. Identificouse a repercusión doutros factores (tipo de corte, alteracións, estilos etc.), na selección do peiteado.

– CA1.4. Clasificáronse os peiteados segundo o tipo de evento e a circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

– CA1.5. Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en peiteados, a través de fontes documentais.

– CA1.6. Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

– CA1.7. Deseñáronse propostas para procesos de peiteado.

• RA2. Prepara e organiza a zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios e identificando as pautas para o seu mantemento.

– CA2.1. Seleccionáronse os aparellos xeradores de calor en función do proceso.

– CA2.2. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA2.3. Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

– CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

– CA2.6. Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para realizar os procesos de cambios de forma temporais.

– CA2.7. Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

– CA2.8. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA2.9. Determináronse as técnicas de comunicación verbais e non verbais.

– CA2.10. Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

– CA2.11. Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

– CA2.12. Seleccionáronse os moldes en función do efecto desexado.

– CA2.13. Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

– CA2.14. Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

– CA2.15. Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

– CA2.16. Seguíronse as pautas para limpeza, desinfección e/ou esterilización dos utensilios logo do uso.

– CA2.17. Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

• RA3. Realiza a hixiene e o acondicionamento capilar, seleccionando os cosméticos en función do tipo de cabelo.

– CA3.1. Identificáronse os requisitos do lavacabezas e da butaca.

– CA3.2. Acomodouse a persoa usuaria no lavacabezas.

– CA3.3. Seleccionáronse os cosméticos en función das características do cabelo.

– CA3.4. Especificouse o tipo de acondicionamento capilar en función do servizo posterior.

– CA3.5. Seguíronse as pautas de manipulación dos cosméticos.

– CA3.6. Xustificáronse as posicións anatómicas da persoa usuaria e da profesional durante a hixiene capilar.

– CA3.7. Establecéronse as fases e as pautas de aplicación dos cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar.

– CA3.8. Realizáronse as manobras de masaxe para a limpeza do cabelo e do coiro cabeludo.

– CA3.9. Aplicáronse técnicas complementarias e sensoriais na hixiene capilar.

• RA4. Realiza peiteados e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

– CA4.1. Determináronse as operacións previas do cabelo en función do peiteado seleccionado.

– CA4.2. Establecéronse as características das técnicas de cambio de forma temporal.

– CA4.3. Seleccionáronse os parámetros dos aparellos xeradores de calor.

– CA4.4. Seleccionouse a técnica de secado en función do tipo de peiteado.

– CA4.5. Estableceuse o procedemento de realización das argolas e das ondas á auga.

– CA4.6. Realizáronse montaxes de rolos para efectuar unha marcaxe.

– CA4.7. Xustificouse o emprego de técnicas auxiliares e asociadas para realizar o peiteado.

– CA4.8. Realizouse a secuencia de operacións do peiteado.

– CA4.9. Relacionáronse as técnicas de acabamento co tipo de peiteado.

• RA5. Determina as pautas de mantemento do peiteado, para o que selecciona os protocolos de optimización deste, e avalía a calidade do servizo.

– CA5.1. Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do peiteado.

– CA5.2. Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

– CA5.3. Determináronse os utensilios para a súa conservación.

– CA5.4. Identificáronse os factores que modifican a duración do peiteado.

– CA5.5. Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.

– CA5.6. Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do peiteado.

– CA5.7. Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

– CA5.8. Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

1.4.1.2. Contidos básicos.

BC1. Selección do peiteado e análise morfolóxica da clientela.

• Relación da análise morfolóxica facial e corporal cos peiteados e os acabamentos.

• Morfoloxía e estrutura do cabelo: tipos e formas de cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que poden repercutir no peiteado.

• Tipos de peiteado: clasificación e características.

• Relación dos estilos e as tendencias cos tipos de peiteados.

• Análise das fontes documentais.

• Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.

• Elaboración de propostas de peiteados e acabamentos.

BC2. Preparación da zona de traballo para a realización de peiteados e acabamentos.

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

• Técnicas de comunicación: aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal.

• Recepción e atención telefónica.

• Importancia do traballo en equipo.

• Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de cambio de forma temporal.

• Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

• Medidas de protección do persoal profesional e da clientela. Ergonomía e hixiene postural.

• Equipamentos térmicos: clasificación, características e mantemento.

• Utensilios e ferramentas: tipos (moldes, elementos de suxeición e utensilios para realizar peiteados e cambios de forma temporais), características e mantemento.

• Complementos para a realización de peiteados: tipos e características.

• Materiais de protección.

• Criterios de selección de cosméticos, pautas de manipulación e indicacións.

• Aplicación de técnicas de hixiene e desinfección de utensilios, moblaxe e aparellos.

• Organización do lugar de traballo: distribución dos medios e dos materiais no toucador e no moble auxiliar de peiteado.

BC3. Realización da hixiene e o acondicionamento capilar.

• Organización do espazo de hixiene capilar. Características e compoñentes do lavacabezas e da butaca.

• Acomodación e preparación da persoa usuaria. Criterios de selección de lenzaría.

• Posicións anatómicas da persoa usuaria e o profesional na hixiene capilar.

• Proceso de lavado capilar: operacións previas; criterios de selección de cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar; bases da técnica de lavado (fases e pautas de aplicación).

• Masaxe capilar no proceso de hixiene. Acondicionamento capilar.

• Técnicas complementarias: descrición e pautas de aplicación.

BC4. Realización de peiteados e acabamentos do cabelo.

• Preparación da persoa usuaria: acomodación e protección.

• Operacións previas. Cosméticos protectores e facilitadores do peiteado: criterios de selección e aplicación.

• Técnicas de cambios de forma por calor: moldeamentos e alisamentos térmicos.

• Criterios de selección de aparellos de secado e utensilios: características e procedemento.

• Técnicas de cambios de forma por humidade e mediante moldes: características e procedemento.

• Técnicas auxiliares e asociadas ao peiteado: tipos (cardado, batedura, puído etc.) e procedemento.

• Combinación de técnicas para a elaboración do peiteado. Elementos que inflúen na realización dun peiteado. Pautas xerais para a preparación do proceso do peiteado. Selección de técnicas e realización.

• Técnicas de acabamento: características e procedemento.

BC5. Determinación de pautas de mantemento do peiteado e avaliación da calidade do servizo.

• Técnicas básicas de mantemento do peiteado: tipos e pautas.

• Cosméticos para aumentar a duración do peiteado: modo de aplicación.

• Utensilios empregados no mantemento do peiteado: características e xeito de emprego.

• Factores que modifican a duración do peiteado.

• Métodos para realizar a avaliación e o control da calidade dos procesos de cambio de forma temporal.

• Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

• Resolución de queixas e reclamacións.

1.4.2. Unidade formativa 2: Recollidos, perrucas e extensións.

• Código: MP0842_22.

• Duración: 96 horas.

1.4.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Prepara e organiza a zona de traballo para a realización de recollidos e adaptación de próteses capilares, caracterizando os medios necesarios e identificando as pautas para o seu mantemento.

– CA1.1. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA1.2. Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

– CA1.3. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA1.4. Determináronse as técnicas de comunicación verbal e non verbal, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saúde (oncolóxicos etc.).

– CA1.5. Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

– CA1.6. Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

– CA1.7. Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

– CA1.8. Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

– CA1.9. Propuxéronse métodos de conservación e mantemento de adornos e complementos.

– CA1.10. Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

– CA1.11. Seguíronse as pautas para limpeza dos utensilios despois do uso.

– CA1.12. Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

• RA2. Selecciona o tipo de recollido, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

– CA2.1. Relacionáronse os tipos de recollido coa análise morfolóxica e capilar.

– CA2.2. Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado recollido que se pretenda realizar.

– CA2.3. Identificouse a repercusión doutros factores, como o tipo de corte, alteracións, estilos etc., na selección do peiteado.

– CA2.4. Clasificáronse os recollidos segundo o tipo de evento e circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

– CA2.5. Establecéronse as formas e as tendencias nos recollidos.

– CA2.6. Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en recollidos, a través de fontes documentais.

– CA2.7. Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

– CA2.8. Deseñáronse propostas para a realización de recollidos do cabelo.

• RA3. Realiza recollidos do cabelo tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

– CA3.1. Realizouse a hixiene capilar e as operacións previas relacionadas co recollido.

– CA3.2. Seleccionáronse as ferramentas, os cosméticos e os complementos.

– CA3.3. Diferenciáronse as técnicas de realización dos trenzados.

– CA3.4. Estableceuse o modo de realización de enrolados, argolas, retorcidos e bucles.

– CA3.5. Establecéronse os parámetros de selección de postizos en función do estilo de recollido.

– CA3.6. Adaptáronse postizos na execución dun recollido.

– CA3.7. Xustificouse a combinación de técnicas para a elaboración do recollido.

– CA3.8. Relacionáronse os métodos de suxeición do recollido coas ferramentas e os utensilios apropiados.

– CA3.9. Xustificouse o emprego de elementos accesorios como factor potenciador do estilo.

• RA4. Coloca perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

– CA4.1. Caracterizáronse os tipos de perrucas e próteses capilares, e os seus modos de adaptación.

– CA4.2. Xustificouse a selección de perrucas e próteses capilares en función das necesidades persoais e sociais da persoa usuaria.

– CA4.3. Identificáronse as indicacións e as contraindicacións das perrucas e próteses capilares destinadas a clientela con necesidades específicas por motivos de saúde.

– CA4.4. Adaptáronse correctamente as perrucas e próteses capilares.

– CA4.5. Diferenciáronse os tipos de extensións segundo a súa técnica de fixación.

– CA4.6. Fixáronse as extensións ao cabelo.

– CA4.7. Retiráronse as extensións do cabelo.

– CA4.8. Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

• RA5. Determina as pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares, para o que selecciona os protocolos de optimización deste, e avalía a calidade do servizo.

– CA5.1. Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do recollido.

– CA5.2. Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

– CA5.3. Determináronse os utensilios para a súa conservación.

– CA5.4. Identificáronse os factores que modifican a duración do recollido.

– CA5.5. Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.

– CA5.6. Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do recollido.

– CA5.7. Establecéronse as medidas para o coidado e o mantemento de perrucas e próteses capilares, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saúde.

– CA5.8. Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

– CA5.9. Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

1.4.2.2. Contidos básicos.

BC1. Organización do espazo de traballo para a realización de recollidos e aplicación de próteses capilares.

• Adecuación do espazo de traballo. Identificación de utensilios e ferramentas. Hixiene e mantemento.

• Preparación do profesional: imaxe persoal.

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

• Comunicación e técnicas para detectar as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

• Recepción e atención telefónica.

• Acomodación e preparación da persoa usuaria.

BC2. Selección do recollido segundo as características, as necesidades e as demandas da persoa usuaria.

• Relación entre a análise morfolóxica facial e corporal, e os recollidos.

• Morfoloxía do cabelo: tipos e formas do cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que repercutan no peiteado.

• Tipos e formas de recollidos: clasificación e características.

• Relación entre os estilos e as tendencias, e os tipos de recollidos.

• Análise das fontes documentais.

• Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.

• Elaboración de propostas de recollido.

BC3. Realización de recollidos do cabelo.

• Operacións previas. Preparación do cabelo: criterios de selección e elaboración.

• Selección de ferramentas, produtos e complementos.

• Técnicas básicas para a realización de recollidos: tipos, descrición, características e modo de realización. Trenzados, enrolados, cocas etc.

• Bucles e argolas, retorcidos, cruzamentos, plumeamento etc.

• Combinación de técnicas para a elaboración do recollido. Elementos que inflúen na realización dun recollido. Pautas xerais para a preparación do recollido. Puntos de ancoraxe.

• Postizos: tipos, protocolo de aplicación de postizos e a súa adaptación ao recollido. Selección de técnicas e execución de recollidos.

• Adaptación de elementos accesorios: técnica de fixación ao recollido.

BC4. Colocación de perrucas, próteses e extensións.

• Perrucas e próteses capilares: tipos, indicacións e criterios de selección en función das necesidades persoais e sociais. Adaptación cranial. Procedemento de colocación de perrucas e próteses.

• Extensións: características e tipos segundo a técnica de fixación. Procedementos previos e colocación. Rastas, cordóns etc. Técnicas de eliminación de extensións.

• Xestión de residuos.

BC5. Determinación de pautas de mantemento de perrucas e próteses capilares e avaliación da calidade do servizo.

• Técnicas básicas de mantemento de recollidos, perrucas e próteses. Coidados especiais en perrucas naturais. Cosméticos para aumentar a duración do peiteado. Modo de aplicación.

• Utensilios empregados no coidado e no mantemento de próteses capilares. Características e forma de emprego.

• Factores que modifican a duración do recollido.

• Métodos para realizar a avaliación e o control da calidade.

• Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

• Resolución de queixas e reclamacións.

1.4.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realizar peiteados e recollidos, así como a de aplicar perrucas e extensións no cabelo.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

– Determinación das demandas e as necesidades da clientela.

– Realización do estudo das características morfolóxicas da persoa usuaria para determinar o tipo de peiteado e/ou recollido.

– Selección de aparellos, materiais e utensilios.

– Realización de operacións previas.

– Verificación do resultado final dos procesos.

– Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Procesos de acondicionamento e hixiene capilar.

– Realización de recollidos do cabelo.

– Colocación de perrucas e extensións.

A formación do módulo contribúe a lograr os obxectivos xerais: a), b), c), d), e), i), j), m), n), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias: a), b), c), d), h), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo relaciónanse con:

– Interpretación de datos da observación da morfoloxía e a súa relación co peiteado e o recollido.

– Selección, preparación e aplicación dos cosméticos.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Aplicación da hixiene e o acondicionamento capilar.

– Identificación de operacións previas.

– Selección e aplicación de técnicas de cambio de forma por moldeamento térmico, mediante moldes e moldeamento á auga.

– Selección e elaboración de peiteados e recollidos.

– Utilización das técnicas de peiteado e recollido do cabelo.

– Selección e aplicación de perrucas, postizos e extensións.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.

– Selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

– Determinación de pautas de asesoramento para o coidado e mantemento dos peiteados, recollidos e próteses pilosas.

1.5. Módulo profesional: Coloración capilar.

• Código: MP0843.

• Duración: 210 horas.

1.5.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

• RA1. Propón cambios de cor do cabelo e doutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o seu estado e as demandas e os estilos presentados.

– CA1.1. Identificouse a escala de tons da cor natural do cabelo.

– CA1.2. Distinguíronse os tons e os reflexos da cor do cabelo nas cartas de cores.

– CA1.3. Identificáronse os aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor.

– CA1.4. Examinouse o estado do coiro cabeludo e do cabelo.

– CA1.5. Recoñeceuse a influencia das alteracións e a cor do cabelo no proceso.

– CA1.6. Recoñecéronse as características especiais doutras zonas pilosas.

– CA1.7. Diferenciáronse os tipos de cambios de cor.

– CA1.8. Identificáronse as tendencias de moda na coloración do cabelo.

– CA1.9. Deseñouse a ficha da clientela.

– CA1.10. Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela para a proposta de cambio.

– CA1.11. Rexistráronse na ficha técnica os datos obtidos.

• RA2. Prepara a área de traballo e realiza as operacións previas aos cambios de cor, e xustifica a elección de medios e a preparación do produto.

– CA2.1. Identificáronse as instalacións onde se realizan os cambios de cor capilar.

– CA2.2. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA2.3. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

– CA2.6. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

– CA2.7. Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de cambios de cor.

– CA2.8. Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de cambios de cor.

– CA2.9. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de cambios de cor.

– CA2.10. Preparouse a área de traballo para os cambios de cor.

– CA2.11. Recoñecéronse os utensilios, os materiais e os equipamentos necesarios para os cambios de cor.

– CA2.12. Xustificouse a selección de cosméticos para o cambio de cor.

– CA2.13. Xustificouse a selección produto oxidante segundo as características do pelo.

– CA2.14. Realizáronse os cálculos volumétricos para a dilución do oxidante en función das necesidades.

– CA2.15. Realizouse a mestura dos cosméticos para o cambio de cor.

– CA2.16. Establecéronse as condicións de seguridade e hixiene na preparación e na manipulación de cosméticos.

– CA2.17. Determináronse os criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

• RA3. Aplica medidas e técnicas previas á coloración e á descoloración, e analiza o protocolo de aplicación.

– CA3.1. Especificáronse as medidas de acomodación e protección da persoa usuaria e da profesional.

– CA3.2. Xustificouse a aplicación da proba de tolerancia á tintura.

– CA3.3. Identificáronse as pautas de aplicación da proba de tolerancia.

– CA3.4. Determináronse os casos en que estea indicado aplicar técnicas previas.

– CA3.5. Diferenciáronse e establecéronse as pautas de aplicación das técnicas previas.

– CA3.6. Xustificouse a elección das técnicas previas.

– CA3.7. Aplicáronse as técnicas previas de mordente, prepigmentación ou decapaxe.

• RA4. Aplica técnicas de coloración no cabelo e noutras zonas pilosas, seleccionando e xustificando o procedemento de traballo.

– CA4.1. Analizáronse as bases científicas e os fundamentos da coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo e doutras zonas pilosas.

– CA4.2. Identificáronse as fases do proceso da coloración temporal, semipermanente e permanente.

– CA4.3. Diferenciáronse as pautas de aplicación dos colorantes temporais, semipermanentes e permanentes.

– CA4.4. Relacionáronse os tipos de coloración temporal, semipermanente e permanente coas técnicas de aplicación.

– CA4.5. Identificáronse as características dos cosméticos usados nos cambios de cor doutras zonas pilosas, como barba, bigote e cellas.

– CA4.6. Estableceuse a secuencia dos pasos que cumpra seguir nas técnicas de coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo.

– CA4.7. Aplicáronse diversos tipos de técnicas de coloración parcial.

– CA4.8. Distinguíronse as técnicas complementarias nos procesos de coloración.

– CA4.9. Identificáronse as variables que determinan o proceso de coloración.

– CA4.10. Avaliouse o resultado obtido.

– CA4.11. Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

• RA5. Aplica técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o procedemento de traballo e o resultado final.

– CA5.1. Analizáronse os fundamentos da descoloración.

– CA5.2. Determináronse as fases do proceso de descoloración.

– CA5.3. Establecéronse as variables que afectan o proceso de descoloración.

– CA5.4. Identificáronse as técnicas de hidratación do cabelo postratamento.

– CA5.5. Aplicáronse cosméticos descolorantes sobre cabelo con cor natural e sobre cabelo tinguido.

– CA5.6. Relacionouse o grao de descoloración co tempo de exposición, como factor determinante do proceso.

– CA5.7. Utilizáronse diversas técnicas de descoloración para a realización de mechas.

– CA5.8. Realizáronse técnicas de retoques.

– CA5.9. Especificáronse as medidas de precaución e normas de seguridade.

– CA5.10. Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

• RA6. Establece pautas de asesoramento, determinando os coidados e o mantemento da cor.

– CA6.1. Relacionáronse as características do cabelo cos cosméticos de mantemento.

– CA6.2. Vinculáronse as pautas de mantemento coa permanencia da cor.

– CA6.3. Identificáronse as precaucións que cumpra tomar para o coidado dos cabelos descolorados.

– CA6.4. Propuxéronse medidas para mellorar o resultado do servizo.

– CA6.5. Determináronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.

– CA6.6. Obtívose información sobre o grao de satisfacción da clientela.

1.5.2. Contidos básicos.

BC1. Proposta de cambios de cor.

• Cor natural do cabelo: características e escala de tons e reflexos.

• Teoría da cor e a súa influencia nos procesos de cambios de cor.

– Propiedades da cor: ton, intensidade e reflexo.

– Escalas de tons, reflexos e matices. Cartas de cores.

• Identificación dos aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor. Estudo estético. Estudo das características do coiro cabeludo e do estado do cabelo. Características especiais doutras zonas pilosas: barba, bigote e cellas. Influencia das alteracións cromáticas do cabelo nos procesos de cambios de cor.

• Clasificación dos procesos de cambios de cor capilar: segundo a duración dos efectos, a composición dos cosméticos e a acción sobre o talo capilar.

• Estilos nos cambios de cor: tendencias.

• Ficha técnica da clientela.

• Proposta de cambios de cor:

– Análise das necesidades e das demandas da clientela.

– Adaptación ás necesidades e demandas, e ás características persoais.

BC2. Preparación da área de traballo e das operacións previas aos cambios de cor.

• Área de cambios de cor capilar: espazos, equipamento e ambiente.

• Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

• Importancia do traballo en equipo.

• Recepción e atención á clientela para o proceso de cambios de cor. Normas para a primeira cita.

• Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

• Seguridade e hixiene nos procesos de cambios de cor. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

• Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante os procesos de cambios de cor. Hixiene postural e ergonomía.

• Utensilios e materiais: descrición, características e pautas de utilización.

• Criterios de selección do produto colorante, do produto oxidante e do cosmético descolorante: pautas de preparación e manipulación.

• Cosméticos específicos para os cambios de cor en cellas.

• Criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización: pautas de aplicación.

BC3. Aplicación de medidas e técnicas previas.

• Medidas de seguridade nos procesos de cambio de cor capilar: criterios de preparación e acomodación da clientela e medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

• Proba de tolerancia: pautas e criterios de realización.

• Técnicas previas á coloración permanente: procedementos de traballo.

• Precaucións: técnicas de mordente, prepigmentación e decapaxe.

BC4. Aplicación de técnicas de coloración.

• Proceso de coloración temporal e semipermanente. Técnicas de aplicación de colorantes vexetais, metálicos sintéticos e mesturas: formas cosméticas, procedemento, fases e pautas de aplicación.

• Procesos de coloración permanente total: procedemento, fases e pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación. Técnicas complementarias.

• Procesos de coloración permanente parcial: procedemento, fases e pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación. Técnicas complementarias.

• Variables que determinan o proceso de coloración.

• Control do proceso.

BC5. Aplicación de técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas.

• Fundamentos da descoloración.

• Variables ou factores que determinan o proceso de descoloración. Métodos e técnicas para acelerar o proceso: calor húmida, vapor, calor seca, infravermellos, etc.

• Técnicas da descoloración total do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do proceso. Pautas de aplicación do descolorante en cabelos naturais e tinguidos.

• Técnicas da descoloración parcial do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do proceso. Pautas de aplicación con gorro, con papel, con peite, etc.

• Descoloración como técnica previa á coloración.

• Procedemento de aplicación de retoques.

• Precaucións e normas de seguridade para a descoloración.

• Control do proceso de descoloración.

BC6. Establecemento de pautas de asesoramento nos cambios de cor.

• Cosmética reparadora de mantemento da cor. Criterios de selección e manipulación.

• Asesoramento na venda de cosméticos de mantemento e coidados do pelo descolorado e coloreado.

• Pautas para o mantemento da cor e coidado do pelo descolorado.

• Parámetros que definen a calidade nos procesos de cambios de cor capilar.

1.5.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de aplicar técnicas de cambio de coloración do cabelo.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

– Protocolos de atención á clientela.

– Determinación das necesidades da clientela

– Selección de aparellos, materiais e utensilios.

– Formalización de ficha técnica.

– Realización de técnicas previas á coloración permanente.

– Aplicación das técnicas para os cambios de cor do cabelo e outras zonas pilosas.

– Verificación do resultado final dos procesos de cambios de cor do cabelo e outras zonas pilosas.

– Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

– As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en procesos de coloración temporal, semipermanente e permanente, e de descoloración.

A formación do módulo contribúe a lograr os obxectivos xerais: a), b), d), e), g), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e as competencias: a), b), d), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo relaciónanse con:

– Compilación e interpretación de datos da observación do cabelo e do coiro cabeludo.

– Rexistro dos datos.

– Selección, preparación e aplicación dos cosméticos para o cambio de cor.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Identificación de técnicas previas á coloración.

– Selección e aplicación de técnicas de coloración temporal, semipermanente e permanente, e de descoloración.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos de cambios de cor do cabelo e doutras zonas pilosas.

– Selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

– Determinación de pautas de asesoramento para o coidado dos cabelos coloreados e descolorados.

1.6. Módulo profesional: Cosmética para peiteado.

• Código: MP0844.

• Duración: 160 horas.

1.6.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Caracteriza os cosméticos, para o que analiza a súa composición e a súa presentación.

– CA1.1. Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

– CA1.2. Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético.

– CA1.3. Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH.

– CA1.4. Describíronse as reaccións redox en que interveñen os cosméticos.

– CA1.5. Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmética.

– CA1.6. Identificáronse as características do produto cosmético segundo a regulamentación técnico-sanitaria.

– CA1.7. Estableceuse a diferenza entre medicamento e nutricosmético.

– CA1.8. Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un.

– CA1.9. Relacionáronse as características das substancias empregadas nos cosméticos coa función que desempeñan.

– CA1.10. Caracterizáronse os elementos que constitúen a parte externa dun cosmético.

– CA1.11. Indicouse a normativa que ten que cumprir a etiquetaxe.

– CA1.12. Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.

– CA1.13. Valorouse a importancia da parte externa do cosmético como medio de información á poboación consumidora.

• RA2. Prepara produtos cosméticos para peiteado, para o que interpreta os procedementos de elaboración.

– CA2.1. Identificáronse o material e os equipamentos de laboratorio empregados na preparación de produtos cosméticos.

– CA2.2. Realizáronse as operacións básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso e de volume.

– CA2.3. Especificáronse protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos, ademais das medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio e nos establecementos de peiteado que cumpra aplicar na preparación de produtos cosméticos.

– CA2.4. Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa.

– CA2.5. Caracterizáronse as formas cosméticas.

– CA2.6. Determináronse as pautas de elaboración en función do tipo de cosmético que se vai preparar.

– CA2.7. Preparáronse cosméticos sinxelos empregando as materias primas, o material e os equipamentos adecuados.

– CA2.8. Seguíronse as pautas de limpeza e colocación do material de laboratorio empregado.

– CA2.9. Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

• RA3. Selecciona cosméticos, tendo en conta a relación entre as súas características e o proceso técnico de peiteado.

– CA3.1. Diferenciáronse os tipos de cosméticos que se empregan nun establecemento de peiteado.

– CA3.2. Relacionouse o mecanismo de acción dun xampú cos ingredientes activos que conteña.

– CA3.3. Relacionouse a composición dun acondicionador cos efectos que orixina na fibra capilar.

– CA3.4. Determináronse os efectos dos protectores sobre a fibra capilar.

– CA3.5. Identificáronse a composición e os efectos dos fixadores capilares.

– CA3.6. Establecéronse as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma temporal do cabelo.

– CA3.7. Relacionouse a aplicación dos cosméticos específicos do proceso de cambio permanente do cabelo cos cambios químicos que teñen lugar nel.

– CA3.8. Identificáronse os compoñentes dos cosméticos para cambios de cor e a súa acción sobre o talo capilar.

– CA3.9. Recoñecéronse os cosméticos para as alteracións capilares que se empregan habitualmente en establecementos de peiteado.

– CA3.10. Valorouse a importancia da elección do cosmético adecuado en cada proceso técnico.

• RA4. Identifica os cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés e peiteado masculino, tendo en conta a relación entre a composición e os seus efectos.

– CA4.1. Identificáronse os cosméticos para manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés.

– CA4.2. Relacionáronse os seus principios activos co mecanismo de acción.

– CA4.3. Relacionouse a forma cosmética co modo de aplicación.

– CA4.4. Seleccionouse o cosmético adecuado a cada fase do proceso.

– CA4.5. Especificáronse os cosméticos empregados no proceso de afeitado en establecementos de peiteado.

– CA4.6. Estableceuse a acción de cada cosmético empregado nas técnicas de barbaría, en función dos seus principios activos.

– CA4.7. Seleccionouse o cosmético adecuado segundo as características da clientela.

– CA4.8. Identificouse a cosmética masculina de protección e de tratamento.

• RA5. Manipula e almacena cosméticos, analizando as condicións óptimas de conservación.

– CA5.1. Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos.

– CA5.2. Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas.

– CA5.3. Identificáronse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos.

– CA5.4. Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de aplicación.

– CA5.5. Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos.

– CA5.6. Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal profesional para previr riscos e doenzas profesionais, e para evitar contaminacións.

– CA5.7. Pautouse o xeito de actuar do persoal profesional ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos.

– CA5.8. Aplicáronse as pautas de recollida dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente.

• RA6. Aplica pautas de venda de cosméticos, informando sobre as súas características, as súas funcións e os seus efectos.

– CA6.1. Identificáronse as liñas comerciais de cosméticos para peiteado.

– CA6.2. Establecéronse as diferenzas entre os cosméticos de venda ao público e os de uso profesional.

– CA6.3. Especificáronse os establecementos de venda de cosméticos para peiteado.

– CA6.4. Realizáronse fichas informativas sobre os efectos e a aplicación de cosméticos.

– CA6.5. Relacionouse o consello profesional coa mellora do servizo de venda de cosméticos.

– CA6.6. Determinouse a importancia de manter unha constante actualización en produtos de innovación en peiteado.

– CA6.7. Utilizáronse medios para obter información sobre innovacións cosméticas para peiteado.

1.6.2. Contidos básicos.

BC1. Caracterización de cosméticos para peiteado.

• Átomo, molécula, compostos inorgánicos e orgánicos.

• Expresións de medidas de concentracións das mesturas de uso cosmético.

• pH e a súa relación coa cosmética e o órgano cutáneo.

• Reaccións redox.

• Substancias químicas de uso frecuente na formulación cosmética. Auga oxixenada: dilucións e mesturas, precaucións, conservación e almacenamento. Amoníaco.

• Concepto de cosmético. Diferenzas entre cosmético, medicamento e nutricosmético. Regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

• Partes dun cosmético:

– Parte interna. Compoñentes do cosmético: principio activo, vehículo ou excipiente, aditivos (conservantes, perfumes e colorantes) etc.

– Parte externa: envase, cartonaxe e prospecto.

• Substancias empregadas frecuentemente nos cosméticos. Substancias prohibidas en formulación cosmética.

• Etiquetaxe: requisitos, símbolos (PAO) e normas que ten que cumprir. Substancias restrinxidas e a súa especificación na etiquetaxe.

• Nomenclatura ou código INCI.

• Parte externa do cosmético como medio de información e como elemento do márketing.

BC2. Preparación de produtos cosméticos para peiteado

• Laboratorio cosmético: utensilios e equipamentos; materias primas. Operacións elementais na preparación de cosméticos.

• Composición cualitativa e cuantitativa dun cosmético. Formas cosméticas: tipos e características. Formas líquidas e disolucións: características, propiedades e expresión da concentración. Locións. Sistemas dispersos: suspensións, emulsións, aerosois, espumas e xeles. Pos. Barras. Envases monodose.

• Protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos. Medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio.

• Pautas de preparación de cosméticos para peiteado. Fórmula cosmética: fases na elaboración. Criterios de valoración do produto final.

• Xestión de residuos.

BC3. Selección de cosméticos para procesos técnicos de peiteado.

• Clasificación dos cosméticos empregados en peiteado.

• Cosméticos para a hixiene do cabelo: composición, mecanismo de actuación e clasificación. Sucidade capilar e do coiro cabeludo.

• Cosméticos para o acondicionamento do cabelo: mecanismo de actuación, formulación e formas cosméticas.

• Cosméticos protectores do cabelo: mecanismo de actuación, efectos e forma de aplicación.

• Composición e efectos dos fixadores capilares.

• Cosméticos para cambios de forma temporal e permanente do cabelo: fundamento científico, composición, forma de actuar e tipos. Cosméticos redutores e neutralizantes: activos cosméticos, acción cosmética e lexislación.

• Cosméticos para cambios de cor do cabelo. Tinturas e descolorantes capilares (tinturas temporais, semipermanentes e permanentes, e descolorantes capilares): composición, mecanismo de acción, formas cosméticas e precaucións. Compostos que interveñen nos procesos de cambios de cor: influencia e efectos das formas cosméticas de auga oxixenada e os álcalis.

• Cosméticos para alteracións capilares.

• Criterios de selección dos cosméticos para procesos técnicos de peiteado.

BC4. Cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés, e peiteado masculino.

• Clasificación dos cosméticos de manicura e pedicura.

• Características dos cosméticos de manicura e pedicura: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidade e modo de emprego.

• Criterios de selección dos produtos empregados en manicura e pedicura.

• Cosméticos de tratamentos de mans e pés.

• Clasificación dos cosméticos para os procesos de afeitado: cosméticos preafeitado, específicos para o afeitado e postafeitado.

• Características: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidade e modo de emprego. Criterios de selección dos cosméticos para o afeitado.

• Cosmética masculina de protección e de tratamento.

BC5. Manipulación e almacenamento de cosméticos.

• Estabilidade e alteracións dos cosméticos.

• Conservación e almacenamento.

• Manipulación e aplicación.

• Medidas hixiénicas na preparación de mestura nos establecementos de peiteado.

• Alteracións relacionadas coa manipulación e a aplicación de cosméticos: causas, consecuencias, prevención e xeito de actuación.

• Normativa sobre recollida de produtos cosméticos contaminados e alterados.

• Doenzas profesionais relacionadas coa manipulación de cosméticos en peiteado: prevención.

BC6. Aplicación de pautas de venda de cosméticos de peiteado.

• Liñas comerciais de cosméticos para peiteado.

• Cosméticos de venda ao público e cosméticos para profesionais.

• Establecementos de venda de cosméticos para peiteado.

• Venda de cosméticos en establecementos de peiteado: consellos á clientela.

• Innovacións en cosmética para peiteado. Fontes de información.

1.6.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación soporte necesaria para o coñecemento dos cosméticos como fundamento para desempeñar a función de seleccionar e aplicar correctamente os produtos cosméticos empregados na prestación de servizos técnicos de peiteado, e na promoción e venda destes.

A selección de produtos cosméticos empregados na prestación de servizos de peiteado abrangue aspectos como:

– Selección e aplicación dos cosméticos en función do servizo técnico de peiteado e/ou do proceso de venda que se vaia realizar.

– Análise das liñas cosméticas do mercado.

– Manipulación e conservación.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Selección de cosméticos para procesos de peiteado.

– Utilización e aplicación de cosméticos capilares.

– Asesoramento á clientela sobre o uso de cosméticos capilares.

– Almacenamento de produtos e cosméticos para peiteado.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), m), n) e s) do ciclo formativo e as competencias a), k) e p).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Caracterización das partes dun cosmético.

– Preparación de cosméticos seguindo unha fórmula establecida.

– Selección de cosméticos en función do proceso técnico que haxa que realizar.

– Identificación dos cosméticos para técnicas complementarias de peiteado.

– Manipulación e almacenamento de cosméticos.

– Asesoramento de cosméticos.

1.7. Módulo profesional: Técnicas de corte do cabelo.

• Código: MP0845.

• Duración: 210 horas.

1.7.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Prepara e identifica a zona de traballo, para o que selecciona os medios, os utensilios e as ferramentas.

– CA1.1. Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos de corte do cabelo.

– CA1.2. Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

– CA1.3. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA1.4. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

– CA1.5. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

– CA1.6. Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de corte do cabelo.

– CA1.7. Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

– CA1.8. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA1.9. Coidouse a imaxe do persoal profesional.

– CA1.10. Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de corte do cabelo.

– CA1.11. Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de corte do cabelo.

– CA1.12. Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

– CA1.13. Seleccionáronse modelos básicos de tesoiras, navallas e máquinas.

– CA1.14. Establecéronse pautas para unha correcta hixiene postural.

– CA1.15. Seleccionouse a lenzaría e os utensilios auxiliares para o corte.

– CA1.16. Aplicáronse os protocolos de hixiene e mantemento de ferramentas e utensilios.

– CA1.17. Seguiuse a normativa actual de control de utensilios cortantes.

• RA2. Caracteriza as técnicas de corte en relación co efecto visual pretendido.

– CA2.1. Identificáronse as técnicas e os estilos de corte.

– CA2.2. Caracterizouse a técnica do corte recto, desfilado, dentado, entresacado, peliscado etc.

– CA2.3. Determináronse os utensilios empregados en cada técnica.

– CA2.4. Establecéronse as liñas de corte para cada técnica.

– CA2.5. Estableceuse a secuencia das fases de execución.

– CA2.6. Determináronse as zonas de aplicación.

– CA2.7. Seleccionáronse procedementos para a realización de técnicas de desfilado, dentado, entresacado, peliscado etc.

– CA2.8. Relacionouse o procedemento de cada técnica cos efectos e os resultados pretendidos.

• RA3. Realiza propostas de cortes de cabelo, analizando as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

– CA3.1. Identificáronse as características e as alteracións do cabelo con influencia no corte.

– CA3.2. Establecéronse pautas para a detección de necesidades e demandas da persoa usuaria.

– CA3.3. Relacionáronse as proporcións faciais e corporais co cambio de lonxitude do cabelo.

– CA3.4. Seleccionáronse as imaxes e fotografías de peiteados en función do estilo de corte proposto.

– CA3.5. Identificáronse os elementos dun bosquexo.

– CA3.6. Realizáronse bosquexos gráficos para a proposta de corte.

– CA3.7. Utilizáronse aplicacións informáticas para elaborar deseños de corte do cabelo.

• RA4. Corta o cabelo con tesoira, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo de corte.

– CA4.1. Establecéronse pautas para o manexo e a suxeición da tesoira.

– CA4.2. Relacionáronse os movementos de tesoira co tipo de liña.

– CA4.3. Efectuáronse as técnicas previas para o corte do cabelo.

– CA4.4. Determináronse as particións no cabelo previas ao corte.

– CA4.5. Estableceuse o procedemento para a realización do corte.

– CA4.6. Valorouse a importancia da mecha guía.

– CA4.7. Estableceuse a secuencia do corte na orde establecida.

– CA4.8. Aplicáronse os procedementos establecidos na realización do corte con tesoira.

• RA5. Corta o cabelo con navalla, tendo en conta a relación entre o método e o estilo de corte.

– CA5.1. Establecéronse as diferenzas entre o corte con navalla e con tesoira.

– CA5.2. Establecéronse pautas para o manexo da navalla.

– CA5.3. Realizouse a montaxe e a desmontaxe da coitela.

– CA5.4. Establecéronse as seccións e as liñas para a realización do corte con navalla.

– CA5.5. Relacionouse o ángulo de inclinación da navalla co efecto pretendido.

– CA5.6. Estableceuse a secuencia de actuación.

– CA5.7. Determináronse as precaucións que cumpra ter en conta no manexo da navalla.

– CA5.8. Aplicáronse procedementos de realización do corte con navalla.

• RA6. Realiza corte de cabelo con máquina, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo do corte.

– CA6.1. Establecéronse pautas para o manexo da máquina.

– CA6.2. Seleccionáronse os accesorios e os utensilios en función da lonxitude desexada do cabelo.

– CA6.3. Realizáronse a montaxe e a desmontaxe dos compoñentes e dos accesorios.

– CA6.4. Verificouse o estado da máquina.

– CA6.5. Realizáronse técnicas para o acondicionamento do cabelo.

– CA6.6. Estableceuse a orde de realización do corte con máquina.

– CA6.7. Aplicáronse procedementos establecidos na realización de corte con máquina.

– CA6.8. Realizouse a perfilaxe dos contornos e outras técnicas de finalización.

• RA7. Realiza estilos de corte, para o que determina as técnicas e as ferramentas necesarias.

– CA7.1. Caracterizáronse os estilos de corte.

– CA7.2. Adaptouse o estilo de corte á análise previa das características da persoa usuaria.

– CA7.3. Relacionouse o estilo de corte proposto con outros procesos (cambio de cor, forma etc.).

– CA7.4. Seleccionáronse cosméticos e ferramentas en función das necesidades.

– CA7.5. Seleccionáronse as técnicas en función do resultado final.

– CA7.6. Aplicáronse os procedementos establecidos para cada estilo de corte.

– CA7.7. Aplicáronse as técnicas de finalización do corte de cabelo.

– CA7.8. Avaliouse o resultado final.

– CA7.9. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades de traballo.

1.7.2. Contidos básicos.

BC1. Preparación da área de traballo.

• Distribución de espazos. Ambiente: importancia da luz e do sistema de renovación do aire.

• Utensilios e ferramentas de corte: características, tipos (peites e cepillos, tesoiras, navallas e máquinas), elementos e accesorios.

• Recepción e atención á clientela para o proceso de corte do cabelo. Normas para a primeira cita.

• Preparación do profesional e da área de traballo: medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria. Hixiene postural. Lenzaría e utensilios auxiliares para o corte. Criterios de distribución de utensilios e materiais na área de traballo.

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

• Importancia do traballo en equipo.

• Identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

• Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de corte do cabelo.

• Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

• Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de corte do cabelo. Ergonomía e hixiene postural.

• Criterios de selección das medidas de hixiene e desinfección de utensilios, aparellos e ferramentas utilizadas no corte.

• Mantemento: afiadura, engraxamento e protección das ferramentas.

• Manipulación, aplicación, conservación e mantemento dos cosméticos: efectos, indicacións e contraindicacións.

• Normativa de control de residuos e utensilios cortantes: pautas de aplicación.

BC2. Caracterización das técnicas de corte.

• Parámetros que caracterizan as técnicas de corte. Liña de corte.

• Técnicas de corte recto, desfilado, dentado e entresacado ou baleirado, peliscado etc.: utensilios empregados e forma de realización.

• Efectos visuais: parámetros que definen os efectos: volume, lonxitude, peso, densidade e simetría.

BC3. Proposta de cortes de cabelo.

• Análise do cabelo e do coiro cabeludo: identificación das características e as alteracións do cabelo e do coiro cabeludo con influencia nas técnicas de corte.

• Análise morfolóxica facial e corporal: proporcións e xeometría morfolóxica da cabeza. Proporcións corporais e a súa influencia na elección do cambio de lonxitude do cabelo.

• Análise das demandas e das necesidades da clientela.

• Proposta de corte ou cambio de lonxitude do cabelo: elementos do deseño e da proposta.

• Bosquexos e a súa relación coas técnicas de corte. Deseño de cambios de lonxitude con programas informáticos. Interpretación de bosquexos, imaxes e fotografías.

BC4. Corte de cabelo con tesoira.

• Técnica de utilización da tesoira: formas de suxeición e tipos de movemento.

• Preparación do corte con tesoira: operacións previas. Distribución do cabelo ou particións. Pautas de aplicación.

• Protocolo de execución. Procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos. Mecha guía. Criterios de selección da técnica de corte de pelo con tesoira. Tipos de corte con tesoira: orde e secuencia.

BC5. Realización de corte de cabelo con navalla.

• Técnica de utilización da navalla: suxeición; medidas de protección.

• Preparación do corte con navalla: técnicas previas. Distribución do cabelo ou particións. Pautas de aplicación.

• Protocolo de execución: procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos. Criterios de selección das técnicas de corte de pelo con navalla: orde, precaucións e secuencia.

BC6. Realización de corte de cabelo con máquina.

• Técnica de utilización da máquina: xeito de suxeición e manexo.

• Preparación do corte con máquina: criterios de selección de accesorios.

• Técnicas previas ao corte. Distribución do cabelo ou particións. Pautas de aplicación.

• Protocolo de execución: procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos. Tipos de corte con máquina: orde e secuencia.

BC7. Realización de estilos de corte.

• Características dos estilos de corte.

• Coordinación de técnicas. Criterios de selección de cosméticos e ferramentas. Criterios de integración de técnicas para realizar o estilo proposto.

• Procesos de execución de estilos de corte: fases, secuencia e xeito de realización. Interpretación dos datos obtidos da análise para a personalización do corte de cabelo.

1.7.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realización de técnicas de cambio de lonxitude do cabelo. A definición destas funcións abrangue aspectos como:

– Protocolos de atención á clientela.

– Determinación das necesidades da clientela.

– Selección de aparellos, materiais e utensilios.

– Preparación do posto de traballo.

– Realización de técnicas previas ao corte.

– Verificación do resultado final dos procesos de cambio de lonxitude do cabelo.

– Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Selección de estilos de corte.

– Procesos de corte con tesoira, con navalla e con máquina.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), h), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), g), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Compilación e interpretación de datos da observación do cabelo e o coiro cabeludo.

– Compilación de información técnica sobre estilos de corte a través de distintos formatos.

– Análise morfolóxica e de estilos persoais e sociais.

– Preparación da área de traballo.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Selección e aplicación de técnicas de corte.

– Realización de estilos de corte.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.

– Verificación do resultado final do proceso técnico.

1.8. Módulo profesional: Cambios de forma permanente do cabelo.

• Código: MP0846.

• Duración: 87 horas.

1.8.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso.

– CA1.1. Identificáronse as fases dos cambios de forma permanente do cabelo.

– CA1.2. Describíronse os mecanismos de acción dos produtos redutores e neutralizantes.

– CA1.3. Comparáronse os procedementos de ondulación permanente ao longo da historia cos actuais.

– CA1.4. Recoñecéronse os efectos dos cambios de forma permanente no cabelo.

– CA1.5. Diferenciáronse os métodos de realización en función do enrolamento, o molde e os cosméticos.

– CA1.6. Xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes dos métodos de realización.

– CA1.7. Determináronse os criterios de selección do método.

– CA1.8. Establecéronse as contraindicacións da aplicación.

• RA2. Personaliza o procedemento, para o que interpreta a análise capilar e as demandas formuladas.

– CA2.1. Identificáronse as demandas da persoa usuaria.

– CA2.2. Especificáronse as características físicas e químicas do cabelo con repercusión nestas técnicas.

– CA2.3. Recoñeceuse a influencia doutros procesos de peiteado (coloración, descoloración etc.) na selección da técnica.

– CA2.4. Identificáronse as alteracións do coiro cabeludo e do cabelo.

– CA2.5. Rexistráronse os datos máis salientables na ficha técnica.

– CA2.6. Deseñáronse procedementos de traballo personalizados.

– CA2.7. Xustificouse a proposta estética interpretando a demanda e a análise.

• RA3. Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

– CA3.1. Acondicionáronse as instalacións en óptimas condicións de seguridade e hixiene, aplicando os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización necesarios.

– CA3.2. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA3.3. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA3.4. Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal profesional.

– CA3.5. Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos.

– CA3.6. Aplicáronse as medidas de protección e seguridade do persoal profesional e da persoa usuaria.

– CA3.7. Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr lesións óseas, circulatorias e musculares.

– CA3.8. Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

– CA3.9. Aplicáronse protocolos de hixiene e mantemento de lenzaría e ferramentas.

– CA3.10. Seleccionáronse os moldes en función das características do cabelo e o resultado desexado.

– CA3.11. Seleccionáronse os cosméticos adecuados para o cambio de forma permanente.

– CA3.12. Manipuláronse e conserváronse os produtos químicos e cosméticos en condicións de seguridade e hixiene.

– CA3.13. Refugáronse materiais e produtos non adecuados, caducados ou en mal estado, xestionando convenientemente a súa eliminación.

• RA4. Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando os métodos de redución, enrolamento e neutralización do cabelo.

– CA4.1. Comprobouse o estado do cabelo.

– CA4.2. Realizáronse as técnicas de hixiene previas á ondulación permanente.

– CA4.3. Seleccionáronse os cosméticos e os utensilios en función da análise previa.

– CA4.4. Realizouse a repartición do cabelo en función da montaxe seleccionada.

– CA4.5. Realizouse o enrolamento do cabelo sobre os moldes segundo a secuencia establecida.

– CA4.6. Verificouse a montaxe dos moldes.

– CA4.7. Aplicáronse os líquidos redutores na fase de saturación.

– CA4.8. Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición.

– CA4.9. Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido.

– CA4.10. Realizáronse os axustes necesarios no proceso.

– CA4.11. Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo.

– CA4.12. Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

• RA5. Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso.

– CA5.1. Establecéronse parámetros para a realización de desrizamentos ou alisamentos do cabelo.

– CA5.2. Determinouse a técnica de aplicación, segundo as características do cabelo.

– CA5.3. Realizáronse as técnicas de hixiene previas ao proceso de desrizamento permanente.

– CA5.4. Seleccionáronse os cosméticos e os accesorios necesarios para a aplicación da técnica.

– CA5.5. Aplicáronse os líquidos redutores para o alisamento permanente.

– CA5.6. Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición.

– CA5.7. Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido.

– CA5.8. Realizáronse os axustes necesarios no proceso.

– CA5.9. Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo.

– CA5.10. Determináronse os coidados posteriores ao desrizamento.

– CA5.11. Identificáronse tendencias e novos produtos de desrizamento e alisamento.

– CA5.12. Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

• RA6. Analiza os parámetros que definen a calidade nos procesos de cambio de forma permanente, controlando os aspectos que deben terse en conta na avaliación de resultados.

– CA6.1. Determináronse os factores que afecten o resultado.

– CA6.2. Relacionáronse os erros máis frecuentes na realización coa fase en que se produciron.

– CA6.3. Propuxéronse medidas para adecuar os resultados obtidos aos esperados e para mellorar a prestación do servizo.

– CA6.4. Propuxéronse pautas de asesoramento á persoa usuaria para o mantemento do traballo técnico realizado.

– CA6.5. Aplicáronse medidas para avaliar a satisfacción da persoa usuaria.

– CA6.6. Adoptáronse medidas de resolución das desviacións producidas no desenvolvemento da actividade.

– CA6.7. Seguiuse o protocolo de actuación en casos de irritacións e alerxias.

1.8.2. Contidos básicos.

BC1. Caracterización dos métodos de cambio de forma permanente.

• Transformacións de cabelo mediante procedementos fisicoquímicos: descrición e características; orixe e evolución.

• Cosméticos redutores e neutralizantes: mecanismo de acción, indicacións e incompatibilidades.

• Efectos físicos e químicos dos cambios de forma permanente no cabelo.

• Métodos de realización de cambios de forma permanente: vantaxes e inconvenientes; criterios de selección; contraindicacións das técnicas.

BC2. Personalización do procedemento de cambio de forma permanente.

• Técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas da persoa usuaria: instrumentos e fases.

• Parámetros físicos e químicos do cabelo con repercusión nos cambios de forma permanente: aplicación dos métodos de observación.

• Identificación de alteracións do cabelo e no coiro cabeludo con repercusión nos cambios de forma permanente.

• Influencia das técnicas de peiteado sobre o cambio de forma (tinguidura, descoloración, tratamentos cosméticos, técnica de corte, permanente etc.).

• Elaboración e formalización da ficha técnica nos cambios de forma permanente.

• Selección de técnicas en función da análise previa: vantaxes e inconvenientes.

BC3. Preparación do espazo de traballo.

• Espazo de traballo e equipamento: organización, hixiene e mantemento.

• Preparación do persoal profesional. Medidas para a súa protección e a da clientela: hixiene postural e ergonomía.

• Prevención de accidentes e reaccións adversas.

• Actitudes e aptitudes profesionais.

• Deontoloxía profesional.

• Criterios de selección de utensilios. Tipos de moldes e características: mantemento e limpeza.

• Criterios de selección de aparellos emisores de calor húmida (vaporal, etc.) e calor seca (infravermellos e aire): mantemento e limpeza.

• Lenzaría e ferramentas: clasificación e descrición; mantemento e limpeza.

• Cosméticos: criterios de selección, pautas para a preparación, manipulación, aplicación e conservación dos cosméticos.

BC4. Aplicación de protocolos de ondulación permanente.

• Criterio de selección de técnicas previas á ondulación. Procedemento de traballo. Precaucións. Repartición do cabelo segundo a técnica de montaxe.

• Técnicas de hixiene previas á ondulación permanente.

• Técnicas e tipos de enrolamento. Parámetros para a realización do enrolamento: zona de inicio, grosor e lonxitude da mecha, dirección, tracción, utensilios, etc. Secuencia e orde de realización.

• Técnicas de saturación: tipos (directa e indirecta) e criterio de selección; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Técnica de neutralización: procedemento, fases, pautas de aplicación e criterio de selección; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Variables que determinan o proceso de ondulación permanente.

• Control do proceso.

• Xestión de residuos.

BC5. Aplicación de protocolos de alisamento e desrizamento permanente.

• Alisamento e desrizamento permanente: mecanismo de acción, efectos, indicacións e incompatibilidades. Criterio de selección de cosméticos segundo a súa forma cosmética.

• Técnicas de hixiene previas ao desrizamento ou alisamento permanente.

• Técnicas de aplicación do redutor: procedemento, fases e pautas de realización; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Técnica de neutralización: procedemento, fases e pautas de realización; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Control do proceso.

• Xestión de residuos.

BC6. Análise dos parámetros que definen a calidade nos procesos de cambio de forma permanente.

• Factores mecánicos, químicos e térmicos que afectan o resultado na ondulación permanente.

• Técnicas para avaliar o grao de satisfacción da persoa usuaria.

• Análise das desviacións producidas no proceso de cambio de forma permanente: control do rizo, volume e estado do cabelo.

• Asesoramento profesional e propostas doutros tratamentos.

1.8.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realización de cambios de forma permanente.

A definición desta función abrangue aspectos como:

– Determinación das necesidades da clientela.

– Personalización do procedemento de cambio de forma permanente.

– Preparación do espazo de traballo.

– Control dos procesos de técnico de cambio de forma permanente.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en procesos de ondulación e de alisamento e desrizamento permanente do cabelo.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), e), f), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), e), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Compilación e interpretación de datos da observación do cabelo e o coiro cabeludo.

– Selección, preparación e aplicación dos cosméticos para o cambio de forma permanente.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Selección e aplicación de técnicas de ondulación permanente.

– Selección e aplicación de técnicas de alisamento permanente.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.

– Verificación do resultado final do proceso técnico de cambio de forma permanente.

– Determinación de pautas de asesoramento para o coidado dos cabelos permanentados.

1.9. Módulo profesional: Peiteado e estilismo masculino.

• Código: MP0848.

• Duración: 80 horas.

1.9.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Identifica e prepara a zona de traballo, organizando medios, utensilios, ferramentas e persoal para a realización dos procesos de estilismo, en condicións de seguridade e hixiene.

– CA1.1. Acondicionáronse as instalacións e os espazos onde se desenvolve o proceso.

– CA1.2. Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor etc.) como factor de calidade do servizo.

– CA1.3. Mantivéronse as instalacións e os espazos en condicións de seguridade e hixiene.

– CA1.4. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

– CA1.5. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

– CA1.6. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA1.7. Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de estilismo.

– CA1.8. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA1.9. Coidouse a imaxe do persoal profesional.

– CA1.10. Aplicáronse as medidas de protección e seguridade do profesional.

– CA1.11. Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr accidentes e lesións profesionais.

– CA1.12. Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría.

– CA1.13. Recoñeceuse a importancia da utilización de material dun só uso.

– CA1.14. Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

– CA1.15. Aplicáronse os métodos máis adecuados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo.

– CA1.16. Aplicouse a normativa actual para o control de residuos e utensilios cortantes.

• RA2. Deseña estilos de barba e bigote, utilizando técnicas de visaxismo e de tratamento da imaxe.

– CA2.1. Establecéronse as pautas de análise do rostro a través do visaxismo.

– CA2.2. Caracterizáronse estilos de barba e bigote.

– CA2.3. Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba e o bigote.

– CA2.4. Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba e bigote.

– CA2.5. Caracterizáronse os programas de tratamento da imaxe a través de medios informáticos.

– CA2.6. Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante transformación de barba e bigote.

• RA3. Realiza o arranxo de barba e o bigote, utilizando os medios técnicos e os utensilios adecuados.

– CA3.1. Establecéronse medidas de acomodación e protección persoal atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

– CA3.2. Seleccionáronse as técnicas para diminuír a densidade pilosa da barba e do bigote.

– CA3.3. Describiuse e aplicouse o procedemento para diminuír a densidade pilosa da barba e o bigote.

– CA3.4. Utilizouse tesoira, navalla ou máquina para delimitar o contorno da barba e/ou o bigote.

– CA3.5. Comparouse o resultado do arranxo de barba e o bigote coas expectativas establecidas.

– CA3.6. Seleccionáronse técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote.

– CA3.7. Realizouse a avaliación do resultado e a súa simetría.

• RA4. Realiza técnicas previas e coidados complementarios ao rasurado, relacionando as características da pel cos tratamentos estéticos adecuados.

– CA4.1. Determináronse as características do pelo da barba e do bigote.

– CA4.2. Identificáronse alteracións estéticas na zona.

– CA4.3. Establecéronse as medidas de atención á clientela.

– CA4.4. Especificáronse as medidas de protección á persoa usuaria.

– CA4.5. Xustificáronse as técnicas de preparación da pel antes do rasurado.

– CA4.6. Aplicáronse tratamentos estéticos previos ao rasurado.

– CA4.7. Aplicouse masaxe específica para preparar a pel.

• RA5. Aplica técnicas de rasurado da barba, interpretando o procedemento de traballo e seguindo as condicións hixiénico-sanitarias.

– CA5.1. Seleccionáronse as técnicas para o rasurado: navalla, maquinas dun só uso, máquinas eléctricas etc.

– CA5.2. Seleccionáronse utensilios e preparáronse os cosméticos para a humectación da barba.

– CA5.3. Manexouse a brocha e/ou cosméticos segundo o modo e a orde de execución.

– CA5.4. Manexouse a navalla seguindo criterios de seguridade.

– CA5.5. Manexáronse adecuadamente as máquinas dun só uso e eléctricas.

– CA5.6. Executáronse as manobras do rasurado na orde establecida.

– CA5.7. Determináronse as técnicas de finalización de rasurado.

– CA5.8. Aplicáronse tratamentos posteriores ao rasurado.

– CA5.9. Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.

• RA6. Aplica técnicas asociadas ao estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización e efectos conseguidos.

– CA6.1. Seleccionáronse técnicas para a depilación de cellas e outras zonas faciais.

– CA6.2. Configuráronse patillas e acabamentos do pescozo e a caluga.

– CA6.3. Seleccionáronse a técnica e os utensilios adecuados.

– CA6.4. Aplicáronse técnicas de definición de acabamento do pescozo e as patillas.

– CA6.5. Verificouse o resultado a través da súa simetría.

– CA6.6. Realizáronse cambios de cor en estilismos masculinos.

– CA6.7. Utilizáronse produtos e materiais adecuados.

– CA6.8. Seleccionáronse técnicas para realizar acabamentos de fantasía.

– CA6.9. Deseñáronse estilismos masculinos innovadores.

• RA7. Realiza corte e acabamento de cabelo, integrando técnicas de estilismo masculino.

– CA7.1. Definíronse os estilos de corte masculino.

– CA7.2. Seleccionouse a técnica segundo os utensilios de corte.

– CA7.3. Configurouse o corte en función das características do cabelo e a morfoloxía do rostro e do cranio.

– CA7.4. Establecéronse os parámetros para a realización do corte.

– CA7.5. Realizouse o corte de cabelo segundo os criterios establecidos.

– CA7.6. Establecéronse os criterios de selección dos produtos específicos para conseguir o acabamento pretendido.

– CA7.7. Realizáronse acabamentos e peiteados masculinos.

1.9.2. Contidos básicos.

BC1. Preparación da zona de traballo.

• Posto de traballo: características e distribución da moblaxe. Butaca de barbaría: tipos e descrición.

• Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

• Importancia do traballo en equipo.

• Recepción e atención á clientela para o proceso de estilismo. Normas para a primeira cita.

• Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

• Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de estilismo.

• Medidas de prevención de riscos: medidas de protección do profesional; hixiene postural. Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

• Manipulación, aplicación, mantemento e conservación dos cosméticos: criterios de selección dos produtos utilizados no estilismo masculino. Efectos, indicacións e contraindicacións. Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

• Manexo e conservación de utensilios, lenzaría e ferramentas: clasificación e descrición.

• Mantemento e limpeza.

• Normativa actual de control de residuos e utensilios cortantes.

BC2. Deseño de estilos de barba e bigote.

• Harmonía do rostro. Aplicación de técnicas de visaxismo e morfoloxía do rostro.

• Estilos básicos de barba e bigote: clasificación e descrición. Corrección das desproporcións ou discordancias estéticas do rostro a través da barba e o bigote.

• Deseño de estilos a través de bosquexos: deseño manual e a través dos medios informáticos.

BC3. Realización do arranxo de barba e bigote.

• Medidas de acomodación e protección. Preparación e protección da clientela.

• Técnica de diminución da densidade pilosa de barba e bigote. Procedemento, fases e pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación.

• Técnica de delimitación e contorno da barba e bigote. Descrición. Parámetros para a realización das manobras. Os retoques.

BC4. Realización de técnicas previas ao rasurado da barba.

• Análise da pel e o pelo para os procesos de barbaría.

• Preparación, atención e protección da clientela.

• Técnicas específicas preafeitado: tipos e criterio de selección de técnicas.

• Tratamentos estéticos previos ao rasurado: tipos, descrición e pautas de realización.

• Masaxe preafeitado: características e técnicas de realización.

BC5. Rasurado da barba.

• Técnica de humectación da barba: utensilios e cosméticos; movementos da brocha; orde de execución.

• Técnica do rasurado ou apurado da barba con navalla: características e técnicas de realización. Movementos e afiadura da navalla. Parámetros para a realización das manobras.

• Outras técnicas de rasurado: con máquinas dun só uso e eléctricas etc.

• Técnicas de finalización do afeitado: criterios de selección de técnicas manuais, cosméticas e electroestéticas. Precaucións.

• Protocolos de actuación en caso de emerxencia ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.

BC6. Aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.

• Depilación facial masculina: zonas e métodos de aplicación; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Definición e acabamento do pescozo e as patillas: procedemento de traballo; precaucións.

• Cambios de cor no estilismo masculino. Medidas de protección e preparación da pel. Criterio de selección de técnicas e cosméticos. Vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Acabamentos de fantasía en estilismo de barba e bigote.

BC7. Realización de corte e acabamentos do cabelo en estilismo masculino.

• Estilos de corte masculino: clasificación e descrición.

• Técnicas de corte masculino: clasificación; criterio de selección de técnicas; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

• Configuración do corte: aplicación de medidas e proporcións en función da característica do cabelo e a morfoloxía do rostro e o cranio.

• Parámetros para a realización: utensilios, orde e formas de execución.

• Realización de acabamentos. Estilos de peiteados masculinos: tipos.

1.9.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realización de técnicas de barbaría e estilismo facial masculino.

A definición desta función abrangue aspectos como:

– Preparación do posto de traballo.

– Realización de técnicas previas ao rasurado da barba.

– Aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Procesos de arranxo e rasurado de barba e bigote.

– Procesos de estilismo masculino.

– Procesos de corte do cabelo masculino.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e ás competencias a), b), c), d), e), f), g), h), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Compilación e interpretación de datos da observación do cabelo, o coiro cabeludo e o pelo facial.

– Deseño de estilos de barba e bigote.

– Selección, preparación e aplicación dos cosméticos.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Selección e aplicación de técnicas de peiteado masculino.

– Selección e aplicación de técnicas de barbaría.

– Selección e aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.

– Verificación do resultado final do proceso técnico.

– Determinación de pautas de asesoramento.

1.10. Módulo profesional: Análise capilar.

• Código: MP0849.

• Duración: 107 horas.

1.10.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións.

– CA1.1. Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

– CA1.2. Definíronse as características xerais da pel.

– CA1.3. Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

– CA1.4. Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas.

– CA1.5. Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización.

– CA1.6. Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel.

– CA1.7. Analizáronse as funcións da pel.

– CA1.8. Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

– CA1.9. Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso.

– CA1.10. Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

– CA1.11. Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea.

– CA1.12. Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

– CA1.13. Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

– CA1.14. Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo.

– CA1.15. Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

• RA2. Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as indicacións e normas de utilización.

– CA2.1. Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise capilar.

– CA2.2. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

– CA2.3. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

– CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

– CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

– CA2.6. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

– CA2.7. Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise capilar.

– CA2.8. Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise capilar.

– CA2.9. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar.

– CA2.10. Identificáronse os aparellos e os equipamentos usados na análise capilar.

– CA2.11. Clasificáronse os equipamentos complementarios para os coidados estéticos capilares.

– CA2.12. Relacionouse o fundamento científico de cada un coas súas indicacións e contraindicacións.

– CA2.13. Estableceuse o xeito de emprego e mantemento.

– CA2.14. Interpretáronse os datos obtidos cos equipamentos de análise capilar.

• RA3. Realiza a análise da pel e os seus anexos, describindo e aplicando as técnicas de observación e análise do cabelo e do coiro cabeludo.

– CA3.1. Caracterizáronse as fases do protocolo de análise.

– CA3.2. Identificáronse os datos que permiten obter información útil para a análise capilar.

– CA3.3. Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da información.

– CA3.4. Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise.

– CA3.5. Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, con lupa e outros métodos complementarios.

– CA3.6. Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso.

– CA3.7. Manexáronse a lupa, a luz de Wood e outros métodos de análise complementarios para a observación do estado do cabelo e o coiro cabeludo.

– CA3.8. Aplicáronse métodos de exploración do cabelo.

– CA3.9. Comprobouse a posible existencia de alteracións.

– CA3.10. Realizouse a recollida de información na ficha técnica ou no expediente da clientela.

– CA3.11. Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de coidados capilares a partir da información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración.

– CA3.12. Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a superiores ou diferentes profesionais.

• RA4. Deseña procedementos de coidados capilares e analiza as fases do proceso.

– CA4.1. Caracterizáronse as fases dun protocolo.

– CA4.2. Establecéronse as pautas de elaboración de protocolos para os coidados capilares en descamacións e en cabelo seco e fráxil.

– CA4.3. Elaboráronse protocolos para o mantemento de cabelos tinguidos, descolorados e con permanente.

– CA4.4. Determináronse os medios, as técnicas e os materiais necesarios.

– CA4.5. Caracterizouse a duración e o número de sesións de cada protocolo.

• RA5. Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.

– CA5.1. Determináronse os tipos de manobras da masaxe capilar.

– CA5.2. Relacionáronse os parámetros das manobras da masaxe coas indicacións.

– CA5.3. Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.

– CA5.4. Integráronse técnicas manuais, equipamentos e cosméticos na aplicación de coidados do cabelo.

– CA5.5. Establecéronse as recomendacións e as informacións postratamento.

– CA5.6. Realizouse a desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos aparellos.

– CA5.7. Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

– CA5.8. Mantívose unha actitude ecolóxica na eliminación dos residuos xerados.

– CA5.9. Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do proceso.

• RA6. Cumpre as normas de deontoloxía profesional e valora a súa repercusión no desenvolvemento da profesión.

– CA6.1. Estableceuse o concepto de deontoloxía profesional.

– CA6.2. Valorouse a aplicación de normas deontolóxicas no desenvolvemento profesional.

– CA6.3. Determináronse os deberes e as obrigas do persoal profesional.

– CA6.4. Valorouse a importancia e a repercusión do traballo honesto.

– CA6.5. Xustificouse a necesidade do segredo profesional na profesión.

– CA6.6. Traballouse con criterios de respecto pola diferenza.

– CA6.7. Valorouse a repercusión da lei de protección de datos no exercicio profesional do peiteado.

1.10.2. Contidos básicos.

BC1. Caracterización do órgano cutáneo.

• Estrutura e funcións do órgano cutáneo:

– Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo. Vascularización e inervación.

– Anexos cutáneos: glándulas e anexos córneos.

– Funcións da pel e anexos.

• Pelo: estrutura e funcións; composición química; propiedades físicas e químicas. Ciclo piloso.

• Variacións nos parámetros dunha pel normal: concepto de alteración, tipos e características básicas.

• Alteracións do cabelo e do coiro cabeludo: clasificación e características. Alteracións estruturais.

– Alteracións cromáticas.

– Alteracións do coiro cabeludo: seborrea, descamación e pitiríase.

– Pel e cabelo baixo a influencia da radiación solar.

• Alteracións específicas de mans, pés e uñas.

BC2. Preparación dos equipamentos de análise e coidados capilares.

• Área de análise capilar: espazos, equipamento e ambiente.

• Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

• Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

• Importancia do traballo en equipo.

• Recepción e atención á clientela para o proceso de análise capilar. Normas para a primeira cita.

• Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

• Seguridade e hixiene na análise capilar. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

• Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante a análise capilar. Hixiene postural e ergonomía.

• Equipamentos empregados na análise estética capilar: tipos e clasificación.

• Descrición, bases científicas e interpretación de resultados obtidos.

• Pautas de aplicación e precaucións na súa aplicación: indicacións e contraindicacións.

• Equipamentos complementarios nos coidados estéticos capilares: tipos e clasificación. Descrición e fundamento científico. Normas de emprego e precaucións de uso. Indicacións e contraindicacións relacionadas coa súa utilización.

BC3. Realización da análise da pel e anexos.

• Fases do protocolo de análise: acomodación, entrevista, exame visual e exploración.

• Elaboración da documentación: ficha de análise capilar.

• Técnicas de detección de necesidades e recollida de datos.

• Técnicas de observación e exploración.

• Estudo da información. Diagnóstico e proposta de coidados capilares. Informe a superiores.

• Derivación cara a superiores ou diferentes profesionais.

BC4. Deseño de procedementos de coidados capilares.

• Protocolo de traballo.

• Protocolos de coidados capilares en descamacións e en cabelo graxo, seco e fráxil. Clasificación de utensilios, materiais e cosméticos necesarios para a realización dos coidados capilares. Clasificación de técnicas manuais e equipamentos.

• Protocolo de mantemento en cabelos tinguidos, descolorados e con permanente. Clasificación de utensilios, materiais e cosméticos necesarios para os coidados capilares. Clasificación de técnicas e equipamentos.

BC5. Aplicación de coidados do cabelo.

• Protocolos estándar e personalizados. Adaptación do protocolo estándar ás necesidades e as demandas da persoa usuaria.

• Masaxe capilar: clasificación e pautas de realización das manobras; efectos da masaxe, indicacións e contraindicacións. Técnicas de masaxe nos coidados capilares estéticos: procedemento e pautas de aplicación.

• Aplicación do protocolo individualizado: criterios de selección e integración de técnicas, equipamentos e cosméticos.

• Recomendacións postratamento.

• Aplicación de medidas de desinfección e esterilización dos utensilios e dos materiais utilizados en condicións de seguridade e hixiene.

• Avaliación e seguimento de resultados.

BC6. Cumprimento das normas de deontoloxía profesional.

• Concepto de deontoloxía.

• Deberes e obrigas do profesional.

• Lei de protección de datos na profesión de peiteado.

• Dereitos dos profesionais.

1.10.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para realizar a análise do cabelo e do coiro cabeludo, e a elaboración e aplicación de protocolos para o seu coidado e o seu mantemento.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

– Determinación das necesidades da clientela.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e cosméticos.

– Compilación de datos.

– Elaboración de procedementos de traballo no coidado e no mantemento do cabelo e do coiro cabeludo.

– Verificación do resultado final do proceso.

– Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

– Aplicación de criterios de calidade na execución.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

– Análise do cabelo e do coiro cabeludo.

– Aplicación de coidados capilares.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), m), n), s) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), k), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Caracterización dos tipos de pel e cabelo.

– Determinación das alteracións estéticas con repercusión na imaxe persoal.

– Establecemento de protocolos dos coidados estéticos.

– Compilación e interpretación de datos da observación do cabelo e o coiro cabeludo.

– Selección e preparación dos cosméticos para os coidados capilares.

– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

– Selección e aplicación de técnicas de tratamentos capilares.

– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos de cambio de coloración do cabelo.

– Selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

– Determinación de pautas de asesoramento para o coidado dos cabelos.

– Identificación das pautas de avaliación da calidade nos procesos de coidados capilares estéticos.

– Valoración da importancia do segredo profesional e a protección de datos.

1.11. Módulo profesional: Formación e orientación laboral.

• Código: MP0851.

• Duración: 107 horas.

1.11.1. Unidade formativa 1: Prevención de riscos laborais.

• Código: MP0851_12.

• Duración: 45 horas.

1.11.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

• RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

– CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

– CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

– CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

– CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

– CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

– CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal.

– CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

• RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de imaxe persoal.

– CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

– CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

• RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

– CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

– CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

– CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

– CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

– CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións que se realizarán en caso de emerxencia.

– CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

– CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

• RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

– CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

– CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

– CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

– CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

– CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

1.11.1.2. Contidos básicos.

BC1. Dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral.

• Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

• Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

• Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

• Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

• Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

BC2. Avaliación de riscos profesionais.

• Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

• Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

• Riscos específicos no sector de imaxe persoal en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

• Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector de imaxe persoal.

BC3. Planificación da prevención de riscos na empresa.

• Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

• Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

• Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

• Planificación da prevención na empresa.

• Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

• Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

• Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

BC4. Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa.

• Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

• Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

• Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

• Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

1.11.2. Unidade formativa 2: Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego.

• Código: MP0851_22.

• Duración: 62 horas.

1.11.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

– CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

– CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

– CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

– CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

– CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

– CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

– CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

• RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

– CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

– CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

– CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

– CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

– CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

– CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación vixente para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

– CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

– CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

– CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

– CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

– CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

• RA3. Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

– CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

– CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

– CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

– CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

– CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

• RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

– CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

– CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.

– CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión Europea.

– CA4.4. Valorouse o principio de non discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

– CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

– CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

– CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

– CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

1.11.2.2. Contidos básicos.

BC1. Xestión do conflito e equipos de traballo.

• Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

• Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

• Equipos no sector de imaxe persoal segundo as funcións que desempeñen.

• Dinámicas de grupo.

• Equipos de traballo eficaces e eficientes.

• Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

• Conflito: características, tipos, causas e etapas.

• Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

BC2. Contrato de traballo.

• Dereito do traballo.

• Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

• Análise da relación laboral individual.

• Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

• Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

• Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

• Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución etc.

• Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

• Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

• Representación das persoas traballadoras na empresa.

• Conflitos colectivos.

• Novos contornos de organización do traballo.

BC3. Seguridade social, emprego e desemprego.

• A seguridade social como piar do estado social.

• Estrutura do sistema da Seguridade Social.

• Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

• Protección por desemprego.

• Prestacións contributivas da Seguridade Social.

BC4. Procura activa de emprego.

• Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

• Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

• Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

• Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

• Definición e análise do sector profesional do título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar.

• Proceso de toma de decisións.

• Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

• Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

1.11.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado se poida inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector de imaxe persoal.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais o), p), q), r), s), t), u) e w) do ciclo formativo, e as competencias m), n), ñ), o), p), q) e s).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Manexo das fontes de información para a elaboración de itinerarios formativo-profesionalizadores, en especial no referente ao sector de imaxe persoal.

– Posta en práctica de técnicas activas de procura de emprego:

– Realización de probas de orientación e dinámicas sobre as propias aspiracións, competencias e capacidades.

– Manexo de fontes de información, incluídos os recursos da internet para a procura de emprego.

– Preparación e realización de cartas de presentación e currículos (potenciarase o emprego doutros idiomas oficiais na Unión Europea no manexo de información e elaboración do currículo Europass).

– Familiarización coas probas de selección de persoal, en particular a entrevista de traballo.

– Identificación de ofertas de emprego público ás que se pode acceder en función da titulación, e resposta á súa convocatoria.

– Formación de equipos na aula para a realización de actividades mediante o emprego de técnicas de traballo en equipo.

– Estudo das condicións de traballo do sector de imaxe persoal a través do manexo da normativa laboral, dos contratos máis comunmente utilizados e do convenio colectivo de aplicación no sector de imaxe persoal.

– Superación de calquera forma de discriminación no acceso ao emprego e no desenvolvemento profesional.

– Análise da normativa de prevención de riscos laborais que lle permita a avaliación dos riscos derivados das actividades desenvolvidas no sector produtivo, así como a colaboración na definición dun plan de prevención para a empresa e das medidas necesarias para a súa posta en práctica.

O correcto desenvolvemento deste módulo exixe a disposición de medios informáticos con conexión á internet e que, polo menos, dúas sesións de traballo semanais sexan consecutivas.

1.12. Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

• Código: MP0852.

• Duración: 53 horas.

1.12.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.

– CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

– CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

– CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora.

– CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de imaxe persoal.

– CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

– CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

– CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de peiteado e cosmética capilar, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.

– CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

• RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

– CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

– CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

– CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, os aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

– CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

– CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar en función da súa posible localización.

– CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

– CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co peiteado e a cosmética capilar, e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

– CA2.8. Identificáronse, en empresas de peiteado e cosmética capilar, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

– CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

– CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

– CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

– CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing.

• RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

– CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

– CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

– CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de imaxe persoal.

– CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

– CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

– CA3.6. Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

– CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

– CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de peiteado e cosmética capilar tendo en conta a súa localización.

– CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

• RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación.

– CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

– CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

– CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumos anuais etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co peiteado e a cosmética capilar, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

– CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de peiteado e cosmética capilar, e describíronse os circuítos que percorre esa documentación na empresa.

– CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

1.12.2. Contidos básicos.

BC1. Iniciativa emprendedora.

• Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de peiteado e cosmética capilar (materiais, tecnoloxía, organización da produción etc.).

• A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

• Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

• Actuación das persoas emprendedoras no sector de imaxe persoal.

• O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

• Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

• Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

• Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de peiteado e cosmética capilar.

BC2. A empresa e o seu contorno.

• A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

• Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

• Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

• Localización da empresa.

• A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

• Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

• Cultura empresarial e comunicación e imaxe corporativas.

• Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

• Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

BC3. Creación e posta en marcha dunha empresa.

• Formas xurídicas das empresas.

• Responsabilidade legal do empresariado.

• A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

• Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

• Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

• Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de peiteado e cosmética capilar.

• Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

BC4. Función administrativa.

• Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

• Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

• Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

• Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

• Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

• Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de peiteado e cosmética capilar: documentos administrativos e documentos de pagamento.

• Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

1.12.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar os obxectivos xerais p), q), r), t), u) e v) do ciclo formativo, e as competencias n), ñ), o), q) e r).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

– Manexo das fontes de información sobre o sector das empresas de peiteado e cosmética capilar, incluíndo a análise dos procesos de innovación sectorial en marcha.

– Realización de casos e dinámicas de grupo que permitan comprender e valorar as actitudes das persoas emprendedoras e axustar a súa necesidade ao sector de imaxe persoal.

– Utilización de programas de xestión administrativa e financeira para pequenas e medianas empresas do sector.

– Realización dun proxecto empresarial relacionado coa actividade de peiteado e cosmética capilar composto por un plan de empresa e un plan financeiro e que inclúa todas as facetas de posta en marcha dun negocio.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: maduración da idea de negocio, localización, organización da produción e dos recursos, xustificación da súa responsabilidade social, plan de márketing, elección da forma xurídica, trámites administrativos, e axudas e subvencións.

O plan financeiro ha incluír o plan de tesouraría, a conta de resultados provisional e o balance previsional, así como a análise da súa viabilidade económica e financeira.

É aconsellable que o proxecto empresarial se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos resultados de aprendizaxe.

O correcto desenvolvemento deste módulo exixe a disposición de medios informáticos con conexión á internet e que, polo menos, dúas sesións de traballo sexan consecutivas.

1.13. Módulo profesional: Formación en centros de traballo.

• Código: MP0853.

• Duración: 410 horas.

1.13.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa, en relación co tipo de servizo que presta.

– CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.

– CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo existentes no sector.

– CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientes co desenvolvemento da actividade empresarial.

– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo.

– CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da actividade.

– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade.

• RA2. Amosa hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional, de acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na empresa.

– CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:

– Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo.

– Actitudes persoais (puntualidade, empatía etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade etc.) necesarias para o posto de traballo.

– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.

– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.

– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa.

– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.

– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo facer profesional.

– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da Lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional.

– CA2.3. Puxéronse en marcha os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa.

– CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvidas.

– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade.

– CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instrucións recibidas.

– CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros do equipo.

– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo, comunicando as incidencias salientables.

– CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas.

– CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no desenvolvemento do seu traballo.

• RA3. Realiza operacións de recepción á clientela, almacenamento e mantemento, aplicando os procedementos establecidos pola empresa.

– CA3.1. Valorouse a propia imaxe persoal como imaxe de empresa, coidando aspectos como a hixiene persoal, a maquillaxe, os peiteados, a indumentaria etc.

– CA3.2. Aplicáronse os protocolos de comunicación e atención á clientela deseñados pola empresa.

– CA3.3. Aplicáronse os protocolos de acollemento e despedida.

– CA3.4. Efectuouse a recepción telefónica e presencial de clientes.

– CA3.5. Colaborouse na organización da axenda de xeito manual ou informatizado.

– CA3.6. Realizáronse, baixo supervisión, operacións de cobramento.

– CA3.7. Colaborouse na recepción, no almacenamento e no control das existencias de produtos e materiais utilizados nos servizos ofrecidos pola empresa.

– CA3.8. Leváronse a cabo as actuacións para o mantemento e a limpeza de instalacións, equipamentos e utensilios relacionados coas actividades asignadas.

• RA4. Aconsella e vende produtos e servizos relacionados co seu posto de traballo, desenvolvendo as técnicas de márketing.

– CA4.1. Identificáronse os tipos de produtos e servizos que ofrece a empresa.

– CA4.2. Distinguiuse a tipoloxía da clientela, as súas motivacións e as súas necesidades de compra.

– CA4.3. Amosáronse actitudes de autocontrol, cortesía, sociabilidade e discreción.

– CA4.4. Aplicáronse diversos métodos de pechamento de venda.

– CA4.5. Identificáronse as técnicas de merchandising utilizadas no local para fomentar as compras.

– CA4.6. Recoñecéronse os tipos de publicidade que aplica a empresa.

– CA4.7. Fomentáronse os incentivos para a promoción de vendas.

– CA4.8. Utilizouse unha linguaxe técnica para informar e asesorar a persoa usuaria sobre os hábitos, produtos e servizos de peiteado.

– CA4.9. Aplicáronse os procedementos de resolución de reclamacións e queixas.

• RA5. Personaliza a execución de cambios de forma temporal e permanente, aplicando os medios e técnicas requiridos.

– CA5.1. Interpretáronse os procedementos de execución e as instrucións da empresa para os cambios de forma.

– CA5.2. Preparouse o posto de traballo.

– CA5.3. Seleccionáronse medios e produtos en función da técnica que se vaia empregar.

– CA5.4. Aplicáronse os equipamentos de protección individual (EPI) tanto para o persoal como para a clientela.

– CA5.5. Valorouse a necesidade de utilizar técnicas previas no cambio de forma.

– CA5.6. Realizouse o rizamento e/ou o alisamento permanente no tempo e na forma establecidos.

– CA5.7. Realizáronse peiteados segundo as características e a demandas da clientela.

– CA5.8. Efectuáronse montaxes de recollidos en función do acto social a que están dirixidos.

– CA5.9. Valorouse o resultado final como indicador da satisfacción da clientela.

– CA5.10. Informouse sobre os coidados de mantemento.

• RA6. Aplica técnicas de corte de cabelo e de barbaría, interpretando as demandas da clientela.

– CA6.1. Preparouse e acomodouse a clientela en función dos requisitos da técnica.

– CA6.2. Verificáronse as características faciais e pilosas.

– CA6.3. Seleccionáronse equipamentos, utensilios e cosméticos.

– CA6.4. Realizáronse as operacións previas.

– CA6.5. Realizáronse diferentes estilos de corte de cabelo.

– CA6.6. Asesorouse e/ou participouse na realización de estilismos de barba e bigote.

– CA6.7. Adoptáronse as medidas de hixiene, seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

• RA7. Realiza operacións de cambio de cor segundo as instrucións establecidas.

– CA7.1. Realizouse a análise para determinar as características e o estado do cabelo da clientela.

– CA7.2. Aplicáronse pautas de acomodación e protección da clientela para evitar manchas e reaccións irritativas.

– CA7.3. Cubriuse a ficha técnica.

– CA7.4. Preparáronse as mesturas de cosméticos segundo instrucións de fábrica.

– CA7.5. Aplicáronse técnicas de coloración total do cabelo, utilizando tinturas temporais, semipermanentes e permanentes.

– CA7.6. Aplicáronse técnicas de coloración parcial do cabelo.

– CA7.7. Executáronse procedementos de descoloración do cabelo.

– CA7.8. Controlouse o resultado final do cambio de cor e comunicáronse as desviacións producidas.

– CA7.9. Adoptáronse as medidas estipuladas relativas á prevención de riscos laborais e protección ambiental no desenvolvemento das fases de execución do servizo.

• RA8. Realiza técnicas de manicura e pedicura, aplicando procedementos normalizados de traballo.

– CA8.1. Aplicáronse pautas de acomodación da clientela segundo a posición ergonómica máis apropiada para o servizo.

– CA8.2. Preparáronse materiais, cosméticos e equipamentos no posto de traballo.

– CA8.3. Preparáronse a pel, as uñas e zona periungueal.

– CA8.4. Desenvolvéronse técnicas de masaxe de mans e pés.

– CA8.5. Decoráronse as uñas das mans e dos pés en diferentes estilos.

– CA8.6. Responsabilizouse da aplicación das medidas de hixiene e desinfección adecuadas segundo as normas hixiénico-sanitarias.

Este módulo profesional contribúe a completar as competencias deste título e os obxectivos xerais do ciclo, tanto os que se alcanzaron no centro educativo como os de difícil consecución nel.

2. Anexo II.

A) Espazos mínimos.

Espazo formativo

Superficie en m2

(30 alumnos/as)

Superficie en m2

(20 alumnos/as)

Grao de utilización

Aula polivalente.

60

40

30 %

Laboratorio de cosmetoloxía.

90

60

10 %

Aula técnica de peiteado.

120

90

60 %

• A consellería con competencias en materia de educación poderá autorizar unidades para menos de trinta postos escolares, polo que será posible reducir os espazos formativos proporcionalmente ao número de alumnos e alumnas, tomando como referencia para a determinación das superficies necesarias as cifras indicadas nas columnas segunda e terceira da táboa.

• O grao de utilización expresa en tanto por cento a ocupación en horas do espazo prevista para a impartición das ensinanzas no centro educativo, por un grupo de alumnado, respecto da duración total destas.

• Na marxe permitida polo grao de utilización, os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por outros grupos de alumnos e alumnas que cursen o mesmo ou outros ciclos formativos, ou outras etapas educativas.

• En todo caso, as actividades de aprendizaxe asociadas aos espazos formativos (coa ocupación expresada polo grao de utilización) poderán realizarse en superficies utilizadas tamén para outras actividades formativas afíns.

B) Equipamentos mínimos.

Equipamento

– Equipamentos audiovisuais. Cámara de vídeo e fotográfica.

– Equipamentos informáticos instalados en rede e con conexión á internet.

– Software de propósito xeral e de propósito específico para a xestión do salón de peiteado e o tratamento da imaxe, deseño gráfico e dixital.

– Moblaxe axeitada para cada espazo.

– Moblaxe específica: tallos de salón de peiteado, lavacabezas (dous servizos), mesas auxiliares con rodas, mesiñas-carriño con bandexa e toucadores con espello e luz.

– Equipamentos para a análise capilar e cutánea: luz de Wood, lámpada de pé móbil, lámpada de infravermellos de pé móbil e microvisor capilar.

– Aparello de alta frecuencia e ionización para tratamentos

– Bactericida ou xermicida par raios UV.

– Esterilizador de bólas de cuarzo.

– Cabelo natural por peso e tiras de pelo natural.

– Cardas para postizaría.

– Cabezas manequín de madeira e de porex.

– Equipamento para colocación de extensión de queratina.

– Equipamento eléctrico para o arranxo da barba.

– Equipamentos persoais de peiteado.

– Trípode regulable en altura de aceiro inoxidable.

– Material de laboratorio de peiteado.

– Destilador de auga (3 l/h).

–Frigorífico.

– Placa calefactora.

– Aparellos de calor seca: prancha de alisar, prancha de rizar, secadores de man e tenaces con termóstato.

– Secador con brazo con base para parede.

– Secadores de casco.

– Recuperador electrónico.

–Vaporal con ozono.

3. Anexo III.

A) Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio de Peiteado e Cosmética Capilar.

Módulo profesional

Especialidade do profesorado

Corpo

• MP0636. Estética de mans e pés.

Estética.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0842. Peiteados e recollidos.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0843. Coloración capilar.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0844. Cosmética para peiteado.

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0848. Peiteado e estilismo masculino.

Perrucaría.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0849. Análise capilar.

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0851. Formación e orientación laboral.

Formación e Orientación Laboral.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación e Orientación Laboral.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

B) Titulacións equivalentes para efectos de docencia.

Corpos

Especialidades

Titulacións

• Profesorado de ensino secundario.

Formación e Orientación Laboral.

– Diplomado/a en Ciencias Empresariais.

– Diplomado/a en Relacións Laborais

– Diplomado/a en Traballo Social.

– Diplomado/a en Educación Social.

– Diplomado/a en Xestión e Administración Pública.

• Profesorado técnico de formación profesional.

Perrucaría.

– Técnico/a superior en Asesoría de Imaxe Persoal.

– Técnico/a especialista en Perrucaría.

Estética.

– Técnico/a superior en Estética.

– Técnico/a especialista en Estética.

C) Titulacións requiridas para a impartición dos módulos profesionais que conforman o título para os centros de titularidade privada e doutras administracións distintas da educativa, e orientacións para a Administración educativa.

Módulos profesionais

Titulacións

• MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

• MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

• MP0844. Cosmética para peiteado.

• MP0849. Análise capilar.

• MP0851. Formación e orientación laboral.

• MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes para os efectos de docencia.

• MP0636. Estética de mans e pés.

• MP0842. Peiteados e recollidos.

• MP0843. Coloración capilar.

• MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

• MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

• MP0848. Peiteado e estilismo masculino.

• Licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes.

• Diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou arquitecto/a técnico/a, ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes.

• Técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal.

• Técnico especialista en Perrucaría.

• Técnico superior en Estética.

• Técnico especialista en Estética.

4. Anexo IV.

Validacións entre módulos profesionais de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990 (LOXSE) e os establecidos no título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar ao abeiro da Lei orgánica 2/2006.

Módulos profesionais incluídos nos ciclos formativos establecidos na LOXSE

Módulos profesionais do ciclo formativo (LOE):

Peiteado e Cosmética Capilar

• Técnicas básicas de manicura e pedicura.

• MP0636. Estética de mans e pés.

• Anatomía e fisioloxía humanas básicas.

Hixiene, desinfección e esterilización aplicadas á perrucaría.

• MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

• Peiteados, acabamentos e recollidos.

• MP0842. Peiteados e recollidos.

• Cambios de cor no cabelo.

• MP0843. Coloración capilar.

• Cosmetoloxía aplicada á perrucaría.

• MP0844. Cosmética para peiteado.

• Corte de cabelo e técnicas complementarias.

• MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

• Cambios de forma no cabelo.

• MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

• Tratamentos capilares.

• MP0849. Análise capilar.

• Administración, xestión e comercialización nunha pequena empresa.

• MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación en centro do traballo do título de técnico en Perrucaría.

• MP0853. Formación en centros de traballo.

5. Anexo V.

A) Correspondencia das unidades de competencia acreditadas consonte o establecido no artigo 8 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, cos módulos profesionais para a súa validación.

Unidades de competencia acreditadas

Módulos profesionais validables

• UC0357_2. Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

• UC0359_2. Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

• MP0636. Estética de mans e pés.

• UC0352_2. Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

• MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

• UC0349_2. Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

• UC0058_1. Preparar os equipamentos, e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

• MP0842. Peiteados e recollidos.

• UC0348_2. Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

• MP0843. Coloración capilar.

• UC0347_2. Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

• UC0356_2. Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

• MP0844. Cosmética para peiteado.

• MP0849. Análise capilar.

• UC0351_2. Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

• MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

• UC0350_2. Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

• MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

NOTA: as persoas matriculadas neste ciclo formativo que teñan acreditadas todas as unidades de competencia incluídas no título de acordo co procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, terán validado o módulo profesional: MP0848. Peiteado e estilismo masculino.

B) Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación.

Módulos profesionais superados

Unidades de competencia acreditables

• MP0636. Estética de mans e pés.

• UC0357_2. Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

• UC0359_2. Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

• MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

• UC0352_2. Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

• MP0842. Peiteados e recollidos.

• UC0349_2. Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

• UC0058_1. Preparar os equipamentos, e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

• MP0843. Coloración capilar.

• UC0348_2. Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

• MP0844. Cosmética para peiteado.

• MP0849. Análise capilar.

• UC0347_2. Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

• UC0356_2. Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

• MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

• UC0351_2. Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

UC0350_2. Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

6. Anexo VI.

Organización dos módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio de Peiteado e Cosmética Capilar para o réxime ordinario.

Curso

Módulo

Duración

Especialidade do profesorado

MP0636. Estética de mans e pés.

107

Estética.

Perrucaría.

MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables.

133

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

MP0842. Peiteados e recollidos.

266

Perrucaría.

MP0844. Cosmética para peiteado.

160

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

MP0848. Peiteado e estilismo masculino.

80

Perrucaría.

MP0849. Análise capilar.

107

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

MP0851. Formación e orientación laboral.

107

Formación e Orientación Laboral.

Total 1º

(FCE)

960

MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal.

70

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

MP0843. Coloración capilar.

210

Perrucaría.

MP0845. Técnicas de corte do cabelo.

210

Perrucaría.

MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo.

87

Perrucaría.

MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

53

Formación e Orientación Laboral.

Total 2º

(FCE)

630

MP0853. Formación en centros de traballo.

410

7. Anexo VII.

Organización dos módulos profesionais en unidades formativas de menor duración.

Módulo profesional

Unidades formativas

Duración

• MP0842. Peiteados e recollidos.

• MP0842_12. Peiteados e acabamentos.

170

• MP0842_22. Recollidos, perrucas e extensións.

96

• MP0851. Formación e orientación laboral.

• MP0851_12. Prevención de riscos laborais.

45

• MP0851_22. Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego.

62